SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (23)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen... 3 Medborgarförslag om Skateboardpark... 4 Medborgarförslag om iordningställande av den spångade leden från parkeringsplatsen vid Blängsmossen till fågeltornet... 6 Motion om vindkraft i Skövde... 8 Skövde kommuns årsredovisning Årsredovisning 2011 Skövde Stadshus AB Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun, remiss Skolinspektionen dnr : Ansökan från Learnia College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun, remiss Skolinspektionen dnr : Detaljplan för Claesborgs IP m m. Plangranskning Inköp konsulttjänst Avsteg från tomtkön i Trädgårdsstaden Svar på remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning Val till Coompanion årsstämma Information Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Plats och tid KS-salen, 08:30-11:30 Deltagande Beslutande Ersättare Leif Walterum (C), ordf Torbjörn Bergman (M) Marie Ekman (S) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP) Övriga deltagande Tomas Fellbrandt, t f kommundirektör Agneta Tilly, kanslichef/sekreterare Håkan Johansson, ekonomienhetschef 89 Michael Eriksson, stadsjurist 89 Therese Kandeman, controller 80 Utses att justera Marie Ekman Underskrifter Sekreterare Ordförande... Agneta Tilly Paragrafer Leif Walterum (C) Justerande... Marie Ekman (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 76 11/0311 Medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Andrew Kindblad har lämnat in ett medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen. Hans förslag är att lägga ett smalspår på 5 km och det får inte vara allt för kuperat. Både ensitsiga och tandemdressiner skulle kunna användas. Ett alternativ kunde vara att campingverksamheten erbjuder ett paket där dressinåkning ingår i priset vid flera övernattningar. Förslagsställaren föreslår vidare att arbetslösa ungdomar kunde arbeta med att anlägga banan, med en kunnig person som övervakar arbetet. Medborgarförslaget har skickats på remiss till Next Skövde AB. Next Skövde föreslår avslag av medborgarförslaget. Next Skövde är i grunden positiva till förslag som utvecklar ett av våra starkaste värden Berget Billingen och Billingens Fritidsområde som rekreationsområde. Utifrån en nyanläggning och möjlig potential så ser dock inte Next Skövde att satsningen är prioriterad utifrån hur insatserna skulle stå i proportion med möjligt effekt. Yttrande från Next Skövde AB Medborgarförslaget 3

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 77 11/0312 Medborgarförslag om Skateboardpark Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att inte genomföra en byggnation av en skateboardpark med hänvisning till att det inte finns i fritidsnämndens prioriteringar för kommande år. Alexander Lindvall har lämnat in ett medborgarförslag om skateboardpark. Han har åkt skateboard i många år och åker runt i hela Västra Götalands län för att kunna åka. Han träffar bland annat ungdomar från Skövde kommun och de pratar ofta om att det vore bra om det fanns en skateboardpark i Skövde. I Skövde finns en skateboardhall som är i ganska dåligt skick och stängd på sommaren. Skövde borde ha en skateboardpark, det skulle locka många ungdomar från hela Västra Götaland. Skateboard är en sport som inte får särskilt mycket stöd i Skövde trots att det finns många ungdomar som har det som sitt största intresse. Förslagsställaren skriver vidare att han och många fler önskar att det byggs en skateboardpark i Skövde som vi kan vara stolta över och att de är många som skulle kunna hjälpa till. Förslag på plats är bland annat Boulogner då det är nära buss och tåg. Det skulle kunna anordnas roliga tävlingar och de (ungdomarna) skulle kunna försöka ordna medel från sponsorer. Medborgarförslaget har skickats på remiss till Next Skövde AB, tekniska nämnden samt fritidsnämnden. Next Skövde ställer sig positivt till att förslaget utreds, utifrån att det till förutsättningarna för utredningen finns ett bakomliggande inriktningsbeslut om ett förverkligande av en park. Istället för att utreda en renodlad skateboardpark bör man utreda en actionpark som kan attrahera både skejtare, BMX-åkare, inlinesåkare och andra cykelaktiva. I yttrandet uppges ett flertal saker som Next Skövde vill beaktas vid en eventuell utredning. Next Skövde ser inga turistekonomiska effekter som skulle kunna kostnadstäcka satsningen. En eventuell satsning är framförallt en satsning på positiva värden för Skövde som boendeort. Om en park skulle byggas kan det skapas förbättrade förutsättningar för lokal handel i Skövde där det bl.a. redan finns specialistbutik etablerad med en stor del av Skaraborg som upptagningsområde. Next Skövde bidrar gärna med idéer och synpunkter i framtida utredning av en actionpark i Skövde. Tekniska nämnden har avstått från att yttra sig. 4

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Fritidsnämnden har ställt sig positiva till förslaget men i den prioritering som nämnden gjort i investeringsbehoven för så finns det inga medel för att genomföra detta. Yttrande Next Skövde AB Tekniska nämnden , 91 Fritidsnämnden , 87 Medborgarförslaget 5

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 78 11/0372 Medborgarförslag om iordningställande av den spångade leden från parkeringsplatsen vid Blängsmossen till fågeltornet Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget bifalls, då den spångade leden ingår i Skövde kommuns skötselansvar för naturreservatet Blängsmossen. Bengt Vildhede har lämnat ett medborgarförslag om att Skövde kommun iordningställer den spångade leden från parkeringsplatsen vid Blängsmossen (med informationsskylt vid Lerdalavägen) till fågeltornet på Blängsmossen. Han skriver att idag är leden endast delvis spångad och därmed omöjlig att gå utan att bli genomblöt stora delar av året. De ospångade delarna är ofta väldigt blöta och översvämmade varför nuvarande utformning av leden känns som en halvmesyr. Som lärare på Vuxenutbildning Skövde gör han och hans studerande återkommande exkursioner till Blängsmossen. Blängsmossen är en relativt stor mosse nästan opåverkad av mänskliga aktiviteter, med speciella naturvärden som påminner om de vidsträckta Norrlandsmyrarna. På andra håll i landet gör kommunerna stora ansträngningar för att öka tillgängligheten till våtmarker för allmänheten t.ex. i Småland vid Store mosse. Den mossen har också blivit ett välbesökt turistmål. Förslagsställaren skriver vidare att en spångad led på Blängsmossen skulle underlätta för avkopplande rekreation och friskvård samt öka naturintresset. Kanske det även skulle bli ett välbesökt turistmål även andra delar av året än när mossen täcks av snö och is. I medborgarförslaget föreslås att: Skövde kommun iordningställer den spångade leden från parkeringsplatsen vid Blängsmossen (med informationsskylt vid Lerdalavägen) till fågeltornet på Blängsmossen. Medborgarförslaget har skickats på remiss till arbetsmarknadsenheten och näringoch samhällsbyggnadsenheten. Arbetsmarknadsenheten har inga synpunkter på medborgarförslaget om iordningställande av spångad led över Blängsmossen, men konstaterar att frågan ligger utanför enhetens ansvarsområde. Närings- och samhällsbyggnadsenheten (NSE) tillstyrker medborgarförslaget med nedanstående kommentarer och förutsättningar. Den spångade leden ingår i Skövde kommuns skötselansvar för Naturreservatet Blängsmossen och kostnader kommer 6

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) därmed att tas från kommunekologens driftbudget. Under förutsättning att de yttre omständigheterna stämmer kommer åtgärderna att genomföras under Blängsmossens naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen, men Skövde kommun ansvarar för och bekostar tillsyn och underhåll av parkeringsplats, fågeltorn, spångar samt vinterled och skidspår. Enligt naturreservatets föreskrifter ska spångar mellan parkeringsplatsen och fågeltornet underhållas men ytterligare vandringsled eller stig får inte anläggas. Reservatet ska ge möjlighet till naturstudier, forskning och rörligt friluftsliv samtidigt som mossen ska vara orörd och varje form av ingrepp strider mot syftet av reservatsbildningen. Den spångade leden ingår i reservatets vandringsled och kommunekologen anser att medborgarförslaget är i enlighet med reservatets föreskrifter. Medborgarförslaget innefattar endast befintlig led och anses därför vara inom kommunens åtagande för skötsel. Vid kommunekologens fältbesök uppskattades befintlig spång till ca 175 meter och behov av ny ca 115 m. Befintliga spångar är i bra skick och den största insatsen kommer bli att på våta partier komplettera med spångar mellan de befintliga. Material- och tidsåtgång har beräknats i samråd med enhetschef Billingens Fritidsområde, Lars-Göran Elversson, och uppskattas till kr och två veckors arbete. Förutsatt att kommunens naturvårdslag och arbetsledare på Arbetsmarknadsenheten får fortsätta sin verksamhet under 2012 kan de genomföra arbetet. Kansliet har tagit kontakt med arbetsmarknadschefen gällande skrivningen Förutsatt att kommunens naturvårdslag och arbetsledare på Arbetsmarknadsenheten får fortsätta sin verksamhet under 2012 kan de genomföra arbetet. i yttrandet från NSE. Arbetsmarknadschefen har redovisat att arbetsmarknadsenhetens naturvårdslag i första hand är inriktat på att sköta Billingleden och med syfte arbetsträning. Människor kommer in kortare perioder. I samtal med kommunekologen har de kommit fram till att förutsättningen bör ändras till att någon av kommunens arbetslag kan genomföra arbetet. Yttrande kommunekolog Medborgarförslaget 7

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 79 11/0258 Motion om vindkraft i Skövde Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till gällande vindkraftsplan. Josef Fransson (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in en motion om vindkraft i Skövde. Josef har tagit del av Skövde vindkraftplan. Han är av uppfattningen att Skövde kommun bör använda sitt kommunala veto mot uppförande av vindkraftverk i kommunen. Han ifrågasätter de nationella planeringsmålen för vindkraft som en del av lösningen i de framtidutmaningar vi stå inför. Han ser det som orimligt att vi ska göra dessa stora inskränkningar i kulturvärden, landskapbild och människor vardag som det för med sig. Han anser att det finna en utbredd övertro på vindkraften som lösning på framtidens energiutmaningar. Om man undviker känsloargument och politiskt mode och tittar närmre på siffrorna, framträder enligt honom en annan bild. Motionären konstaterar och yrkar att: Vindkraften kan på grund av dess karaktär inte fungera som baskraft och kan därmed inte ersätta kärnkraften. En storskalig utbyggnad av vindkraft på nationell nivå är långt ifrån oproblematisk och kommer att tvinga fram stora investeringar i reglerkraft och i kraftöverföring som kommer att ge ett beständigt högre elpris samt högre nätavgifter för slutkonsumenten. Var helst där vindkraftverk sätts upp där människor bor, kommer detta att ha en negativ inverkan på människors vardag i form av reducerade fastighetsvärden, störande ljud, solreflexer, förverkade natur- och kulturvärden och estetiska samt landskapsbildsmässiga värden. I motionen föreslås att: Skövde kommun använder sin kommunala vetorätt mot uppförande av storskaliga vindkraftverk inom kommunens gränser. Motionen har skickats på remiss till närings- och samhällsbyggnadsenheten, som avstått från att yttra sig. Skövde kommuns vindkraftsplan antogs av fullmäktige den 21 juni 2010 och vann laga kraft den 19 juli Skövde vindkraftsplan är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. 8

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Vindkraftsplanen återspeglar kommunens synpunkt på områdens lämplighet för exploatering av vindkraft och underlättar på så vis ärendehanteringen. Detta innebär dock inte att tillstånd/bygglov automatiskt kommer ges i de områden som utpekats som vindkraftsintressanta. Oavsett kommunens ställningstagande i vindkraftsplanen gäller att varje enskild tillståndsansökan och ansökan om bygglov för vindkraft skall granskas enligtlagstiftningen i Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Stadskansliet gör följande bedömning. Oavsett kommunernas ställningstaganden i vindkraftsplanen gäller att varje enskild tillståndsansökan ska granskas enligt regler i Miljöbalken och Plan och bygglagen. För det fall vindkraftsanläggningen är tillståndspliktig enligt Miljöbalken har kommunen ett slags vetorätt som innebär att anläggningen endast får uppföras om kommunen tillstyrker det. För mindre vindskraftsanläggningar är det kommunens byggnadsnämnd som inom ramen för bygglovsprövningen beslutar om ett vindkraftsverk ska få uppföras. Motionären har föreslagit att kommunen generellt ska nyttja sin vetorätt mot att storskaliga vindkraftsanläggningar uppförs inom kommunens gränser och förslaget innebär att kommunen ska förändra nu gällande vindkraftsplan. Vindkraftsplanen har utarbetats för att tjäna som planeringsunderlag för vindkraftsetableringar i kommunen. Planen har utarbetats utifrån miljöaspekter samt god samhällsplanering. I arbetet med planen har företrädare för ett stort antal intressen deltagit och fått möjlighet att lämna synpunkter. Stadskansliet bedömer att den nu gällande vindkraftsplanen inte är i behov av någon översyn. Som grund för att nyttja vetorätten anger motionären ett antal punkter. De två första punkterna är av tekniska och ekonomisk natur som det är investerare och staten som har att ta ställning till. Den tredje punkten är däremot en fråga som kommunen har att ta ställning till dels vid prövning om att tillstyrka en vindkraftsanläggning enligt 16 kap 4 Miljöbalken eller vid prövning av bygglovsansökan. SFS 1998:808 Miljöbalk 16 kap. 4 : Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Regeln undantas dock om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kap. Skövde vindkraftsplan Motionen 9

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 80 12/0008 Skövde kommuns årsredovisning 2011 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisorerna. Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och resultatregleringen för nämnderna. Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och till revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Nämndernas verksamhetsberättelse 2011 Nämndernas uppföljning inom personalområdet

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 81 10/0317 Årsredovisning 2011 Skövde Stadshus AB Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar frågan till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Skövde Stadshus AB:s årsredovisning för år 2011 och ställer sig bakom att bolagsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet och att uppkommen vinst disponeras enligt styrelsens förslag. Skövde Stadshus AB har inkommit med årsredovisning för år Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Årsredovisning

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 82 12/0096 Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun, remiss Skolinspektionen dnr :761 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2013/14. Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2013/14. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april Utbildningsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen avstyrker ansökan om en utökning av verksamheten vid Plusgymnasiet AB och yttrar sig enligt nedan. Plusgymnasiet AB ansöker om att 2013/2014 få utöka sin verksamhet med Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (24 platser), Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap (24 platser) samt Vård- och omsorgsprogrammet (24 platser) en utökning av verksamheten med totalt 72 platser per år. Fullt utbyggd verksamhet innebär att Plusgymnasiet AB år 2015 utökat platsantalet med 216 elever och det totala antalet platser blir då 585. Inför läsåret 2012/2013 erbjuder Gymnasium Skövde Ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi samt inriktningen juridik. Antal platser som erbjuds är 52 och efter första sökomgången finns det 41 behöriga förstahandssökande. Ekonomiprogrammet finns även på sex andra kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet. Antal platser som erbjuds är 182 och efter första sökomgången är det 177 förstahandssökande inkl. obehöriga. Antalet platser på Ekonomiprogrammet kan anses som väl tillgodosett då alla behöriga erbjuds plats. Risk för överetablering föreligger. Gymnasium Skövde erbjuder hösten 2012 Naturvetenskapliga programmet med inriktningen naturvetenskap samt inriktningen naturvetenskap och samhälle. Inom Gymnasium Skövde finns 90 platser och till dessa finns det 57 behöriga förstahandssökande. Sex andra kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet har Naturvetenskapsprogrammet. Antal platser som uppgår till 175 och efter första 12

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) sökomgången är det 161 förstahandssökande inkl. obehöriga. Även för Naturvetenskapsprogrammet är antalet platser väl tillgodosett med hänvisning till antalet behöriga förstahandssökande till Gymnasium Skövde. Inför läsåret 2012/2013 erbjuder Gymnasium Skövde Vård- och omsorgsprogrammet med totalt 90 platser (inkl. 4 lärlingsplatser). Programmet är en del av Vård- och omsorgscollege Skaraborg och erbjuder profilerna Hälsa en livsstil, Skydd och säkerhet, Räddning och akutsjukvård och Profil Globalt uppdrag. Inför läsåret 2012/2013 finns totalt 66 behöriga sökande. Vård- och omsorgscollege innebär en kvalitetssäkring av både APL-platser och utbildningen. Trots detta samverkansavtal mellan gymnasieskolan, arbetsgivare och fackliga företrädare är det endast med svårighet Gymnasium Skövde kan ordna tillräckligt med kvalitativa APL-platser. Inom samverkansområdet erbjuds även Vård- och omsorgsprogrammet på fem andra kommunala gymnasieskolor samt på en fristående gymnasieskola. Antal platser uppgår till 159 och efter första sökomgången är det 101 förstahandssökande inkl. obehöriga. Skövde kommuns gymnasieskola, Gymnasium Skövde, har sedan flera år tillbaka ett samverkansavtal med 11 andra kommuner i närområdet, Gymnasium Skaraborg. Remiss 2012:761 Skolinspektionen Utbildningsnämnden , 16 13

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 83 12/0093 Ansökan från Learnia College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun, remiss Skolinspektionen dnr :755 Förslag till kommunstyrelsen Skövde kommun ansluter sig till Lidköpings kommuns yttrande. Lernia College AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april Lernia College AB ansöker om en utökning av verksamhet vid Portalens Gymnasium i Lidköping läsåret 2013/14. Ansökan avser följande utbildning: Estetiska programmet, inriktning Estetik och media, med 24 platser per år. Inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg har det utvecklats en praxis där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att starta fristående gymnasieskola alternativt utökning vid fristående gymnasieskola. Utbildningsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan med hänvisning till yttrande från utbildningsnämnden i Lidköping. Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun har föreslagit kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan från Lernia College AB. Utbildningsnämnden i Skövde beslutade att ge ordförande Ulla-Britt Hagström delegation att lämna yttrande om ansökan från Lernia College AB i Lidköping. Yttrande från utbildningsnämnden av Remiss 2012:755 Skolinspektionen 14

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 84 12/0120 Detaljplan för Claesborgs IP m m. Plangranskning. Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tillstyrker den av Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen upprättade detaljplanen för Claesborgs IP m m, daterad med följande justering av text under mark o vegetation: Ny text: n 1 : Träd ska så långt som möjligt bevaras. Nedtagning av träd kräver marklov. Nedtagna träd ska ersättas med likvärdiga träd med minst 50 cm stamomfång. Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Claesborgs IP samt att pröva förslag till placering av ny förskola för denna del av Hentorp. Planområdet är beläget i stadsdelen Hentorp, ca 2,5 km sydväst om Skövde centrum. Området gränsar i norr till Claesborgs väg, i väster till villabebyggelse längs Kulturvägen samt i söder och öster till bostadsbebyggelse längs Forslunds väg och Klingspors väg. Planområdet omfattar en total areal av cirka 6,2 hektar. Planområdet berör del av den kommunala fastigheten Våmb 30:241. Skövde kommun äger all mark inom planområdet. Inom planområdet har Våmb:s IF sin klubbstuga innehållandes två byggnader för omklädningsrum respektive samlingslokal. I övrigt finns inom området även en mindre byggnad (speakerbås). Behovet av förskoleplatser i Hentorp är stort och bedöms öka än mer, bl.a. då ca 100 nya bostäder planerar att byggas längre söderut i Hentorp. Claesborgs förskola som idag endast har fyra avdelningar är sliten och behöver ersättas med en ny större förskola. Samtidigt är den nuvarande förskoletomten vid Lärarvägen oregelbundet utformad och bedöms inte kunna rymma en större byggnad och inte heller klara dagens krav på lastzoner och utökat behov av parkeringsplatser mm. Skolförvaltningen har därför framfört önskemål om nytt läge för ny förskola inom denna del av Hentorp. Den föreslagna placeringen har ansetts mycket lämplig då den bl.a. ligger bra till i Hentorp och nära den nuvarande förskolan vid Lärarvägen. Inom en radie på 500 meter finns ca 600 hushåll, varav ca 250 i markbostäder. Förskolan kan enkelt angöras söderifrån från Karl Dahlins väg och tomten gränsar norrut till Claesborgs IP som kan samnyttjas för olika aktiviteter. Närheten till Heneskolan och naturområden (Getaryggen m.fl.) är ytterligare fördelar med det föreslagna läget. 15

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Den nya förskolan ska ge plats för sex avdelningar med totalt ca 120 förskolebarn och lite drygt 20 anställda. Bland annat för att spara mark för utelek mm föreslås byggnaden utföras i två våningar och med en byggnadsyta på ca 700 m2. För att även kunna rymma mindre förråd etc ger detaljplanen en byggrätt om totalt 1600 m2 bruttoarea. Plangranskning 16

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 85 07/0293 Inköp konsulttjänst Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar upphandla utredning enligt bilagd uppdragsbeskrivning. Utredningskostnaden får maximalt uppgå till kr. Finansiering sker via kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Continental Precious Minerals Inc har av Bergsstaten beviljats undersökningstillstånd för i första hand alunskiffer (uran) på ett område på Billingberget, som delvis är beläget inom Skövde kommun. Skövde kommun har motsatt sig att undersökningstillstånd meddelas med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som området hyser samt de påtagliga risker för påverkan på grundvatten och vattendrag. För att nyttja undersökningstillståndet krävs att arbetsplaner upprättas för varje punkter varifrån provborrningar ska ske. Arbetsplanerna ska antingen godkännas av berörda fastighetsägare eller fastställas av Bergsstaten eller högre instans för att undersökningsarbetet ska få påbörjas. Skövde kommun är direkt berörd sakägare på två av de tänkta provborrningsplatserna. Flertalet av övriga berörda fastighetsägare i området har förklarat att de ej accepterar provborrningar på de egna fastigheterna Continental Precious Minerals Inc har inkommit till kommunen med en arbetsplan som berör två av kommunens fastigheter i undersökningsområdet. KSAU har i yttrande avstyrkt bolagets begäran att få provborra på de aktuella platserna med hänvisning till de starka natur-, frilufts- och kulturvärden som finns i området. Kommunen har även hänvisat till att kommunfullmäktige avser använda sig av ett kommunalt veto mot uranbrytning inom kommunens område. Mot bakgrund av kommunens inställning krävs i enlighet med vad som angivits ovan att bolaget ansöker hos Bergsstaten om att får arbetsplanerna fastställda för att få starta provborrningar. Om bolaget gör detta inleds en process vari Bergsstaten får pröva de motstående intressen som prospektör och kommunen respresenterar. Inför en sådan process bör de rättsliga aspekterna i ärendet nogsamt utredas och övervägas. Detta är ett arbete som kräver tid och specialkompetens som inte finns i kommunen. Kommunen bör därför köpa in denna utredningskompetens från konsult som har nödvändig erfarenhet och kunskap. 17

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Fastighetsjuristen Gunnar Sjöberg, Stenhammaren AB, Box 516, Skövde, har förklarat sig villig att biträda kommunen i utredningsarbetet. Sjöberg har bedömt tidsåtgången till ca 100 timmar för att genomföra uppdraget. Utredningen ska från ett rättsligt perspektiv belysa hur natur-, kultur och friluftsintressen i området påverkas av att de framlagda arbetsplanerna i området genomförs. Sjöberg har stor kännedom om ärendets historik och området. Sjöbergs uppdragsbeskrivning 18

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 86 12/0124 Avsteg från tomtkön i Trädgårdsstaden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott reserverar under 6 månader fastigheten Hammocken 2 i Trädgårdsstaden etapp 1B för företaget Tibro Stenhus AB, samt medger Tibro Stenhus AB rätt att förvärva fastigheten under förutsättning att bygglov beviljats för ett lågenergihus i form av Logikhuskonceptet. Fastigheten Skövde Hammocken 2 ligger inom exploateringsområdet Trädgårdsstaden etapp 1B. Alla tomter inom kvarteret Hammocken är lediga och intresset är lågt. Tibro Stenhus AB har för mål att uppföra ett färdigt Visningshus för ett nytt koncept. Genom att huset kommer att byggas i sten med fuktsäker teknik och dessutom så gott som underhållsfritt klimatskal kommer fördelarna för kund vara betydande. För området är det bra att tomter bebyggs, det är även bra för Skövde att ta del av ny teknik inom lågenergihuskonceptet. Karta som visar fastighetens läge Delges Näring- och samhällsbyggnadsenheten 19

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 87 12/0089 Svar på remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna de av Skaraborgs kommunalförbund och Västra Stambanegruppen upprättade yttrandena som svar från Skövde kommun på remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning. Trafikverket har tagit fram förslag på kapacitetsförstärkningar för infrastrukturen i Sverige med tidshorisonterna 2025 respektive Utredningen har remitterats till bl.a. kommunerna. Efter remissen skall Trafikverket lämna ett samlat förslag till regeringen den 30 april Skarborgs kommunalförbund yttrande över trafikverkets kapacitetsutredning Västra Stambanegruppens yttrande Delges Trafikverket 20

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 88 12/0014 Val till Coompanion årsstämma Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Helena Dahlström (S) att representera Skövde kommun vid årsstämman 2012 i Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg. Kommunstyrelsens arbetsutskott nominerar Gunvor Kvick (C) som representant för Skövde kommun till valberedningen. Årsstämma 2012 i Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg kommer att hållas fredag den 13 april och Skövde kommun inbjuds att delta. Delges Helena Dahlström, Coompanion (blankett inbjudan) Gunvor Kvick 21

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 89 Information Michael Eriksson och Håkan Johansson, om rekonstruktion Skövde IK. Marie Ekman, lämnar information om EU-net. Torbjörn Bergman, lyfter upp frågan om att sköta tätortsnära områden/skogar ur ett långsiktigt ekonomiskt hållbart perspektiv. Mikael Wendt, om träffpunkten för finska föreningen. Mikael Wendt, satsning mot langning i samband med skolavslutningen, kommer att genomföras även i år. Leif Walterum, information om en träff med Karlstads politiska ledning som har besökt Skövde kommun. En träff med ledningen för Högskolan Skövde där bl a kommunbesöken i Skaraborg har diskuterats. 22

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 90 Anmälningsärenden Svarsskrivelse om Hjärtstartare Timmersdala PRO Svarsskrivelse Afasiföreningen 23

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 15.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej 176 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07 1(47) Plats och tid Rinmansalen i stadshuset, klockan 15:00-15:40 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun

Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindbruksplanen är ett tillägg till översiktsplanen för Osby kommun som antogs av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Tillägget har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer