SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (23)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen... 3 Medborgarförslag om Skateboardpark... 4 Medborgarförslag om iordningställande av den spångade leden från parkeringsplatsen vid Blängsmossen till fågeltornet... 6 Motion om vindkraft i Skövde... 8 Skövde kommuns årsredovisning Årsredovisning 2011 Skövde Stadshus AB Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun, remiss Skolinspektionen dnr : Ansökan från Learnia College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun, remiss Skolinspektionen dnr : Detaljplan för Claesborgs IP m m. Plangranskning Inköp konsulttjänst Avsteg från tomtkön i Trädgårdsstaden Svar på remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning Val till Coompanion årsstämma Information Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Plats och tid KS-salen, 08:30-11:30 Deltagande Beslutande Ersättare Leif Walterum (C), ordf Torbjörn Bergman (M) Marie Ekman (S) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP) Övriga deltagande Tomas Fellbrandt, t f kommundirektör Agneta Tilly, kanslichef/sekreterare Håkan Johansson, ekonomienhetschef 89 Michael Eriksson, stadsjurist 89 Therese Kandeman, controller 80 Utses att justera Marie Ekman Underskrifter Sekreterare Ordförande... Agneta Tilly Paragrafer Leif Walterum (C) Justerande... Marie Ekman (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 76 11/0311 Medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Andrew Kindblad har lämnat in ett medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen. Hans förslag är att lägga ett smalspår på 5 km och det får inte vara allt för kuperat. Både ensitsiga och tandemdressiner skulle kunna användas. Ett alternativ kunde vara att campingverksamheten erbjuder ett paket där dressinåkning ingår i priset vid flera övernattningar. Förslagsställaren föreslår vidare att arbetslösa ungdomar kunde arbeta med att anlägga banan, med en kunnig person som övervakar arbetet. Medborgarförslaget har skickats på remiss till Next Skövde AB. Next Skövde föreslår avslag av medborgarförslaget. Next Skövde är i grunden positiva till förslag som utvecklar ett av våra starkaste värden Berget Billingen och Billingens Fritidsområde som rekreationsområde. Utifrån en nyanläggning och möjlig potential så ser dock inte Next Skövde att satsningen är prioriterad utifrån hur insatserna skulle stå i proportion med möjligt effekt. Yttrande från Next Skövde AB Medborgarförslaget 3

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 77 11/0312 Medborgarförslag om Skateboardpark Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att inte genomföra en byggnation av en skateboardpark med hänvisning till att det inte finns i fritidsnämndens prioriteringar för kommande år. Alexander Lindvall har lämnat in ett medborgarförslag om skateboardpark. Han har åkt skateboard i många år och åker runt i hela Västra Götalands län för att kunna åka. Han träffar bland annat ungdomar från Skövde kommun och de pratar ofta om att det vore bra om det fanns en skateboardpark i Skövde. I Skövde finns en skateboardhall som är i ganska dåligt skick och stängd på sommaren. Skövde borde ha en skateboardpark, det skulle locka många ungdomar från hela Västra Götaland. Skateboard är en sport som inte får särskilt mycket stöd i Skövde trots att det finns många ungdomar som har det som sitt största intresse. Förslagsställaren skriver vidare att han och många fler önskar att det byggs en skateboardpark i Skövde som vi kan vara stolta över och att de är många som skulle kunna hjälpa till. Förslag på plats är bland annat Boulogner då det är nära buss och tåg. Det skulle kunna anordnas roliga tävlingar och de (ungdomarna) skulle kunna försöka ordna medel från sponsorer. Medborgarförslaget har skickats på remiss till Next Skövde AB, tekniska nämnden samt fritidsnämnden. Next Skövde ställer sig positivt till att förslaget utreds, utifrån att det till förutsättningarna för utredningen finns ett bakomliggande inriktningsbeslut om ett förverkligande av en park. Istället för att utreda en renodlad skateboardpark bör man utreda en actionpark som kan attrahera både skejtare, BMX-åkare, inlinesåkare och andra cykelaktiva. I yttrandet uppges ett flertal saker som Next Skövde vill beaktas vid en eventuell utredning. Next Skövde ser inga turistekonomiska effekter som skulle kunna kostnadstäcka satsningen. En eventuell satsning är framförallt en satsning på positiva värden för Skövde som boendeort. Om en park skulle byggas kan det skapas förbättrade förutsättningar för lokal handel i Skövde där det bl.a. redan finns specialistbutik etablerad med en stor del av Skaraborg som upptagningsområde. Next Skövde bidrar gärna med idéer och synpunkter i framtida utredning av en actionpark i Skövde. Tekniska nämnden har avstått från att yttra sig. 4

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Fritidsnämnden har ställt sig positiva till förslaget men i den prioritering som nämnden gjort i investeringsbehoven för så finns det inga medel för att genomföra detta. Yttrande Next Skövde AB Tekniska nämnden , 91 Fritidsnämnden , 87 Medborgarförslaget 5

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 78 11/0372 Medborgarförslag om iordningställande av den spångade leden från parkeringsplatsen vid Blängsmossen till fågeltornet Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget bifalls, då den spångade leden ingår i Skövde kommuns skötselansvar för naturreservatet Blängsmossen. Bengt Vildhede har lämnat ett medborgarförslag om att Skövde kommun iordningställer den spångade leden från parkeringsplatsen vid Blängsmossen (med informationsskylt vid Lerdalavägen) till fågeltornet på Blängsmossen. Han skriver att idag är leden endast delvis spångad och därmed omöjlig att gå utan att bli genomblöt stora delar av året. De ospångade delarna är ofta väldigt blöta och översvämmade varför nuvarande utformning av leden känns som en halvmesyr. Som lärare på Vuxenutbildning Skövde gör han och hans studerande återkommande exkursioner till Blängsmossen. Blängsmossen är en relativt stor mosse nästan opåverkad av mänskliga aktiviteter, med speciella naturvärden som påminner om de vidsträckta Norrlandsmyrarna. På andra håll i landet gör kommunerna stora ansträngningar för att öka tillgängligheten till våtmarker för allmänheten t.ex. i Småland vid Store mosse. Den mossen har också blivit ett välbesökt turistmål. Förslagsställaren skriver vidare att en spångad led på Blängsmossen skulle underlätta för avkopplande rekreation och friskvård samt öka naturintresset. Kanske det även skulle bli ett välbesökt turistmål även andra delar av året än när mossen täcks av snö och is. I medborgarförslaget föreslås att: Skövde kommun iordningställer den spångade leden från parkeringsplatsen vid Blängsmossen (med informationsskylt vid Lerdalavägen) till fågeltornet på Blängsmossen. Medborgarförslaget har skickats på remiss till arbetsmarknadsenheten och näringoch samhällsbyggnadsenheten. Arbetsmarknadsenheten har inga synpunkter på medborgarförslaget om iordningställande av spångad led över Blängsmossen, men konstaterar att frågan ligger utanför enhetens ansvarsområde. Närings- och samhällsbyggnadsenheten (NSE) tillstyrker medborgarförslaget med nedanstående kommentarer och förutsättningar. Den spångade leden ingår i Skövde kommuns skötselansvar för Naturreservatet Blängsmossen och kostnader kommer 6

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) därmed att tas från kommunekologens driftbudget. Under förutsättning att de yttre omständigheterna stämmer kommer åtgärderna att genomföras under Blängsmossens naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen, men Skövde kommun ansvarar för och bekostar tillsyn och underhåll av parkeringsplats, fågeltorn, spångar samt vinterled och skidspår. Enligt naturreservatets föreskrifter ska spångar mellan parkeringsplatsen och fågeltornet underhållas men ytterligare vandringsled eller stig får inte anläggas. Reservatet ska ge möjlighet till naturstudier, forskning och rörligt friluftsliv samtidigt som mossen ska vara orörd och varje form av ingrepp strider mot syftet av reservatsbildningen. Den spångade leden ingår i reservatets vandringsled och kommunekologen anser att medborgarförslaget är i enlighet med reservatets föreskrifter. Medborgarförslaget innefattar endast befintlig led och anses därför vara inom kommunens åtagande för skötsel. Vid kommunekologens fältbesök uppskattades befintlig spång till ca 175 meter och behov av ny ca 115 m. Befintliga spångar är i bra skick och den största insatsen kommer bli att på våta partier komplettera med spångar mellan de befintliga. Material- och tidsåtgång har beräknats i samråd med enhetschef Billingens Fritidsområde, Lars-Göran Elversson, och uppskattas till kr och två veckors arbete. Förutsatt att kommunens naturvårdslag och arbetsledare på Arbetsmarknadsenheten får fortsätta sin verksamhet under 2012 kan de genomföra arbetet. Kansliet har tagit kontakt med arbetsmarknadschefen gällande skrivningen Förutsatt att kommunens naturvårdslag och arbetsledare på Arbetsmarknadsenheten får fortsätta sin verksamhet under 2012 kan de genomföra arbetet. i yttrandet från NSE. Arbetsmarknadschefen har redovisat att arbetsmarknadsenhetens naturvårdslag i första hand är inriktat på att sköta Billingleden och med syfte arbetsträning. Människor kommer in kortare perioder. I samtal med kommunekologen har de kommit fram till att förutsättningen bör ändras till att någon av kommunens arbetslag kan genomföra arbetet. Yttrande kommunekolog Medborgarförslaget 7

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 79 11/0258 Motion om vindkraft i Skövde Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till gällande vindkraftsplan. Josef Fransson (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in en motion om vindkraft i Skövde. Josef har tagit del av Skövde vindkraftplan. Han är av uppfattningen att Skövde kommun bör använda sitt kommunala veto mot uppförande av vindkraftverk i kommunen. Han ifrågasätter de nationella planeringsmålen för vindkraft som en del av lösningen i de framtidutmaningar vi stå inför. Han ser det som orimligt att vi ska göra dessa stora inskränkningar i kulturvärden, landskapbild och människor vardag som det för med sig. Han anser att det finna en utbredd övertro på vindkraften som lösning på framtidens energiutmaningar. Om man undviker känsloargument och politiskt mode och tittar närmre på siffrorna, framträder enligt honom en annan bild. Motionären konstaterar och yrkar att: Vindkraften kan på grund av dess karaktär inte fungera som baskraft och kan därmed inte ersätta kärnkraften. En storskalig utbyggnad av vindkraft på nationell nivå är långt ifrån oproblematisk och kommer att tvinga fram stora investeringar i reglerkraft och i kraftöverföring som kommer att ge ett beständigt högre elpris samt högre nätavgifter för slutkonsumenten. Var helst där vindkraftverk sätts upp där människor bor, kommer detta att ha en negativ inverkan på människors vardag i form av reducerade fastighetsvärden, störande ljud, solreflexer, förverkade natur- och kulturvärden och estetiska samt landskapsbildsmässiga värden. I motionen föreslås att: Skövde kommun använder sin kommunala vetorätt mot uppförande av storskaliga vindkraftverk inom kommunens gränser. Motionen har skickats på remiss till närings- och samhällsbyggnadsenheten, som avstått från att yttra sig. Skövde kommuns vindkraftsplan antogs av fullmäktige den 21 juni 2010 och vann laga kraft den 19 juli Skövde vindkraftsplan är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. 8

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Vindkraftsplanen återspeglar kommunens synpunkt på områdens lämplighet för exploatering av vindkraft och underlättar på så vis ärendehanteringen. Detta innebär dock inte att tillstånd/bygglov automatiskt kommer ges i de områden som utpekats som vindkraftsintressanta. Oavsett kommunens ställningstagande i vindkraftsplanen gäller att varje enskild tillståndsansökan och ansökan om bygglov för vindkraft skall granskas enligtlagstiftningen i Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Stadskansliet gör följande bedömning. Oavsett kommunernas ställningstaganden i vindkraftsplanen gäller att varje enskild tillståndsansökan ska granskas enligt regler i Miljöbalken och Plan och bygglagen. För det fall vindkraftsanläggningen är tillståndspliktig enligt Miljöbalken har kommunen ett slags vetorätt som innebär att anläggningen endast får uppföras om kommunen tillstyrker det. För mindre vindskraftsanläggningar är det kommunens byggnadsnämnd som inom ramen för bygglovsprövningen beslutar om ett vindkraftsverk ska få uppföras. Motionären har föreslagit att kommunen generellt ska nyttja sin vetorätt mot att storskaliga vindkraftsanläggningar uppförs inom kommunens gränser och förslaget innebär att kommunen ska förändra nu gällande vindkraftsplan. Vindkraftsplanen har utarbetats för att tjäna som planeringsunderlag för vindkraftsetableringar i kommunen. Planen har utarbetats utifrån miljöaspekter samt god samhällsplanering. I arbetet med planen har företrädare för ett stort antal intressen deltagit och fått möjlighet att lämna synpunkter. Stadskansliet bedömer att den nu gällande vindkraftsplanen inte är i behov av någon översyn. Som grund för att nyttja vetorätten anger motionären ett antal punkter. De två första punkterna är av tekniska och ekonomisk natur som det är investerare och staten som har att ta ställning till. Den tredje punkten är däremot en fråga som kommunen har att ta ställning till dels vid prövning om att tillstyrka en vindkraftsanläggning enligt 16 kap 4 Miljöbalken eller vid prövning av bygglovsansökan. SFS 1998:808 Miljöbalk 16 kap. 4 : Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Regeln undantas dock om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kap. Skövde vindkraftsplan Motionen 9

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 80 12/0008 Skövde kommuns årsredovisning 2011 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisorerna. Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och resultatregleringen för nämnderna. Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och till revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Nämndernas verksamhetsberättelse 2011 Nämndernas uppföljning inom personalområdet

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 81 10/0317 Årsredovisning 2011 Skövde Stadshus AB Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar frågan till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Skövde Stadshus AB:s årsredovisning för år 2011 och ställer sig bakom att bolagsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet och att uppkommen vinst disponeras enligt styrelsens förslag. Skövde Stadshus AB har inkommit med årsredovisning för år Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Årsredovisning

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 82 12/0096 Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun, remiss Skolinspektionen dnr :761 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2013/14. Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2013/14. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april Utbildningsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen avstyrker ansökan om en utökning av verksamheten vid Plusgymnasiet AB och yttrar sig enligt nedan. Plusgymnasiet AB ansöker om att 2013/2014 få utöka sin verksamhet med Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (24 platser), Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap (24 platser) samt Vård- och omsorgsprogrammet (24 platser) en utökning av verksamheten med totalt 72 platser per år. Fullt utbyggd verksamhet innebär att Plusgymnasiet AB år 2015 utökat platsantalet med 216 elever och det totala antalet platser blir då 585. Inför läsåret 2012/2013 erbjuder Gymnasium Skövde Ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi samt inriktningen juridik. Antal platser som erbjuds är 52 och efter första sökomgången finns det 41 behöriga förstahandssökande. Ekonomiprogrammet finns även på sex andra kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet. Antal platser som erbjuds är 182 och efter första sökomgången är det 177 förstahandssökande inkl. obehöriga. Antalet platser på Ekonomiprogrammet kan anses som väl tillgodosett då alla behöriga erbjuds plats. Risk för överetablering föreligger. Gymnasium Skövde erbjuder hösten 2012 Naturvetenskapliga programmet med inriktningen naturvetenskap samt inriktningen naturvetenskap och samhälle. Inom Gymnasium Skövde finns 90 platser och till dessa finns det 57 behöriga förstahandssökande. Sex andra kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet har Naturvetenskapsprogrammet. Antal platser som uppgår till 175 och efter första 12

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) sökomgången är det 161 förstahandssökande inkl. obehöriga. Även för Naturvetenskapsprogrammet är antalet platser väl tillgodosett med hänvisning till antalet behöriga förstahandssökande till Gymnasium Skövde. Inför läsåret 2012/2013 erbjuder Gymnasium Skövde Vård- och omsorgsprogrammet med totalt 90 platser (inkl. 4 lärlingsplatser). Programmet är en del av Vård- och omsorgscollege Skaraborg och erbjuder profilerna Hälsa en livsstil, Skydd och säkerhet, Räddning och akutsjukvård och Profil Globalt uppdrag. Inför läsåret 2012/2013 finns totalt 66 behöriga sökande. Vård- och omsorgscollege innebär en kvalitetssäkring av både APL-platser och utbildningen. Trots detta samverkansavtal mellan gymnasieskolan, arbetsgivare och fackliga företrädare är det endast med svårighet Gymnasium Skövde kan ordna tillräckligt med kvalitativa APL-platser. Inom samverkansområdet erbjuds även Vård- och omsorgsprogrammet på fem andra kommunala gymnasieskolor samt på en fristående gymnasieskola. Antal platser uppgår till 159 och efter första sökomgången är det 101 förstahandssökande inkl. obehöriga. Skövde kommuns gymnasieskola, Gymnasium Skövde, har sedan flera år tillbaka ett samverkansavtal med 11 andra kommuner i närområdet, Gymnasium Skaraborg. Remiss 2012:761 Skolinspektionen Utbildningsnämnden , 16 13

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 83 12/0093 Ansökan från Learnia College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun, remiss Skolinspektionen dnr :755 Förslag till kommunstyrelsen Skövde kommun ansluter sig till Lidköpings kommuns yttrande. Lernia College AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april Lernia College AB ansöker om en utökning av verksamhet vid Portalens Gymnasium i Lidköping läsåret 2013/14. Ansökan avser följande utbildning: Estetiska programmet, inriktning Estetik och media, med 24 platser per år. Inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg har det utvecklats en praxis där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att starta fristående gymnasieskola alternativt utökning vid fristående gymnasieskola. Utbildningsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan med hänvisning till yttrande från utbildningsnämnden i Lidköping. Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun har föreslagit kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan från Lernia College AB. Utbildningsnämnden i Skövde beslutade att ge ordförande Ulla-Britt Hagström delegation att lämna yttrande om ansökan från Lernia College AB i Lidköping. Yttrande från utbildningsnämnden av Remiss 2012:755 Skolinspektionen 14

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 84 12/0120 Detaljplan för Claesborgs IP m m. Plangranskning. Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tillstyrker den av Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen upprättade detaljplanen för Claesborgs IP m m, daterad med följande justering av text under mark o vegetation: Ny text: n 1 : Träd ska så långt som möjligt bevaras. Nedtagning av träd kräver marklov. Nedtagna träd ska ersättas med likvärdiga träd med minst 50 cm stamomfång. Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Claesborgs IP samt att pröva förslag till placering av ny förskola för denna del av Hentorp. Planområdet är beläget i stadsdelen Hentorp, ca 2,5 km sydväst om Skövde centrum. Området gränsar i norr till Claesborgs väg, i väster till villabebyggelse längs Kulturvägen samt i söder och öster till bostadsbebyggelse längs Forslunds väg och Klingspors väg. Planområdet omfattar en total areal av cirka 6,2 hektar. Planområdet berör del av den kommunala fastigheten Våmb 30:241. Skövde kommun äger all mark inom planområdet. Inom planområdet har Våmb:s IF sin klubbstuga innehållandes två byggnader för omklädningsrum respektive samlingslokal. I övrigt finns inom området även en mindre byggnad (speakerbås). Behovet av förskoleplatser i Hentorp är stort och bedöms öka än mer, bl.a. då ca 100 nya bostäder planerar att byggas längre söderut i Hentorp. Claesborgs förskola som idag endast har fyra avdelningar är sliten och behöver ersättas med en ny större förskola. Samtidigt är den nuvarande förskoletomten vid Lärarvägen oregelbundet utformad och bedöms inte kunna rymma en större byggnad och inte heller klara dagens krav på lastzoner och utökat behov av parkeringsplatser mm. Skolförvaltningen har därför framfört önskemål om nytt läge för ny förskola inom denna del av Hentorp. Den föreslagna placeringen har ansetts mycket lämplig då den bl.a. ligger bra till i Hentorp och nära den nuvarande förskolan vid Lärarvägen. Inom en radie på 500 meter finns ca 600 hushåll, varav ca 250 i markbostäder. Förskolan kan enkelt angöras söderifrån från Karl Dahlins väg och tomten gränsar norrut till Claesborgs IP som kan samnyttjas för olika aktiviteter. Närheten till Heneskolan och naturområden (Getaryggen m.fl.) är ytterligare fördelar med det föreslagna läget. 15

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Den nya förskolan ska ge plats för sex avdelningar med totalt ca 120 förskolebarn och lite drygt 20 anställda. Bland annat för att spara mark för utelek mm föreslås byggnaden utföras i två våningar och med en byggnadsyta på ca 700 m2. För att även kunna rymma mindre förråd etc ger detaljplanen en byggrätt om totalt 1600 m2 bruttoarea. Plangranskning 16

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 85 07/0293 Inköp konsulttjänst Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar upphandla utredning enligt bilagd uppdragsbeskrivning. Utredningskostnaden får maximalt uppgå till kr. Finansiering sker via kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Continental Precious Minerals Inc har av Bergsstaten beviljats undersökningstillstånd för i första hand alunskiffer (uran) på ett område på Billingberget, som delvis är beläget inom Skövde kommun. Skövde kommun har motsatt sig att undersökningstillstånd meddelas med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som området hyser samt de påtagliga risker för påverkan på grundvatten och vattendrag. För att nyttja undersökningstillståndet krävs att arbetsplaner upprättas för varje punkter varifrån provborrningar ska ske. Arbetsplanerna ska antingen godkännas av berörda fastighetsägare eller fastställas av Bergsstaten eller högre instans för att undersökningsarbetet ska få påbörjas. Skövde kommun är direkt berörd sakägare på två av de tänkta provborrningsplatserna. Flertalet av övriga berörda fastighetsägare i området har förklarat att de ej accepterar provborrningar på de egna fastigheterna Continental Precious Minerals Inc har inkommit till kommunen med en arbetsplan som berör två av kommunens fastigheter i undersökningsområdet. KSAU har i yttrande avstyrkt bolagets begäran att få provborra på de aktuella platserna med hänvisning till de starka natur-, frilufts- och kulturvärden som finns i området. Kommunen har även hänvisat till att kommunfullmäktige avser använda sig av ett kommunalt veto mot uranbrytning inom kommunens område. Mot bakgrund av kommunens inställning krävs i enlighet med vad som angivits ovan att bolaget ansöker hos Bergsstaten om att får arbetsplanerna fastställda för att få starta provborrningar. Om bolaget gör detta inleds en process vari Bergsstaten får pröva de motstående intressen som prospektör och kommunen respresenterar. Inför en sådan process bör de rättsliga aspekterna i ärendet nogsamt utredas och övervägas. Detta är ett arbete som kräver tid och specialkompetens som inte finns i kommunen. Kommunen bör därför köpa in denna utredningskompetens från konsult som har nödvändig erfarenhet och kunskap. 17

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Fastighetsjuristen Gunnar Sjöberg, Stenhammaren AB, Box 516, Skövde, har förklarat sig villig att biträda kommunen i utredningsarbetet. Sjöberg har bedömt tidsåtgången till ca 100 timmar för att genomföra uppdraget. Utredningen ska från ett rättsligt perspektiv belysa hur natur-, kultur och friluftsintressen i området påverkas av att de framlagda arbetsplanerna i området genomförs. Sjöberg har stor kännedom om ärendets historik och området. Sjöbergs uppdragsbeskrivning 18

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 86 12/0124 Avsteg från tomtkön i Trädgårdsstaden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott reserverar under 6 månader fastigheten Hammocken 2 i Trädgårdsstaden etapp 1B för företaget Tibro Stenhus AB, samt medger Tibro Stenhus AB rätt att förvärva fastigheten under förutsättning att bygglov beviljats för ett lågenergihus i form av Logikhuskonceptet. Fastigheten Skövde Hammocken 2 ligger inom exploateringsområdet Trädgårdsstaden etapp 1B. Alla tomter inom kvarteret Hammocken är lediga och intresset är lågt. Tibro Stenhus AB har för mål att uppföra ett färdigt Visningshus för ett nytt koncept. Genom att huset kommer att byggas i sten med fuktsäker teknik och dessutom så gott som underhållsfritt klimatskal kommer fördelarna för kund vara betydande. För området är det bra att tomter bebyggs, det är även bra för Skövde att ta del av ny teknik inom lågenergihuskonceptet. Karta som visar fastighetens läge Delges Näring- och samhällsbyggnadsenheten 19

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 87 12/0089 Svar på remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna de av Skaraborgs kommunalförbund och Västra Stambanegruppen upprättade yttrandena som svar från Skövde kommun på remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning. Trafikverket har tagit fram förslag på kapacitetsförstärkningar för infrastrukturen i Sverige med tidshorisonterna 2025 respektive Utredningen har remitterats till bl.a. kommunerna. Efter remissen skall Trafikverket lämna ett samlat förslag till regeringen den 30 april Skarborgs kommunalförbund yttrande över trafikverkets kapacitetsutredning Västra Stambanegruppens yttrande Delges Trafikverket 20

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 88 12/0014 Val till Coompanion årsstämma Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Helena Dahlström (S) att representera Skövde kommun vid årsstämman 2012 i Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg. Kommunstyrelsens arbetsutskott nominerar Gunvor Kvick (C) som representant för Skövde kommun till valberedningen. Årsstämma 2012 i Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg kommer att hållas fredag den 13 april och Skövde kommun inbjuds att delta. Delges Helena Dahlström, Coompanion (blankett inbjudan) Gunvor Kvick 21

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 89 Information Michael Eriksson och Håkan Johansson, om rekonstruktion Skövde IK. Marie Ekman, lämnar information om EU-net. Torbjörn Bergman, lyfter upp frågan om att sköta tätortsnära områden/skogar ur ett långsiktigt ekonomiskt hållbart perspektiv. Mikael Wendt, om träffpunkten för finska föreningen. Mikael Wendt, satsning mot langning i samband med skolavslutningen, kommer att genomföras även i år. Leif Walterum, information om en träff med Karlstads politiska ledning som har besökt Skövde kommun. En träff med ledningen för Högskolan Skövde där bl a kommunbesöken i Skaraborg har diskuterats. 22

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 90 Anmälningsärenden Svarsskrivelse om Hjärtstartare Timmersdala PRO Svarsskrivelse Afasiföreningen 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att flytta övergångsställe vid busshållsplatserna mellan Ekängsvägen och Havstenavägen... 3 Motion om att familjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Innehållsförteckning Motion om hjärtstartare... 3 Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt... 5 Redovisning av uppdrag Projektorganisation

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Innehållsförteckning Reflektioner med anledning av informationen från Upphandlingsenheten... 3 Ärendehantering och åtkomst till digitala handlingar... 4

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1(10) Innehållsförteckning Organisationstillhörighet KPR och RFF... 3 Riktlinjer för engagemang i sociala medier... 5 KF:s styrkort för 2012-2014, komplettering...

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12) Innehållsförteckning Riktlinjer för utdelning av material i Stadshuset... 3 Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun... 6 Förankring

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren kl. 17.00-19.00 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Ann Hall Gustafsson, Centerpartiet Ewa Jägevall, Folkpartiet Liberalerna

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer