SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (23)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen... 3 Medborgarförslag om Skateboardpark... 4 Medborgarförslag om iordningställande av den spångade leden från parkeringsplatsen vid Blängsmossen till fågeltornet... 6 Motion om vindkraft i Skövde... 8 Skövde kommuns årsredovisning Årsredovisning 2011 Skövde Stadshus AB Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun, remiss Skolinspektionen dnr : Ansökan från Learnia College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun, remiss Skolinspektionen dnr : Detaljplan för Claesborgs IP m m. Plangranskning Inköp konsulttjänst Avsteg från tomtkön i Trädgårdsstaden Svar på remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning Val till Coompanion årsstämma Information Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Plats och tid KS-salen, 08:30-11:30 Deltagande Beslutande Ersättare Leif Walterum (C), ordf Torbjörn Bergman (M) Marie Ekman (S) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP) Övriga deltagande Tomas Fellbrandt, t f kommundirektör Agneta Tilly, kanslichef/sekreterare Håkan Johansson, ekonomienhetschef 89 Michael Eriksson, stadsjurist 89 Therese Kandeman, controller 80 Utses att justera Marie Ekman Underskrifter Sekreterare Ordförande... Agneta Tilly Paragrafer Leif Walterum (C) Justerande... Marie Ekman (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 76 11/0311 Medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Andrew Kindblad har lämnat in ett medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen. Hans förslag är att lägga ett smalspår på 5 km och det får inte vara allt för kuperat. Både ensitsiga och tandemdressiner skulle kunna användas. Ett alternativ kunde vara att campingverksamheten erbjuder ett paket där dressinåkning ingår i priset vid flera övernattningar. Förslagsställaren föreslår vidare att arbetslösa ungdomar kunde arbeta med att anlägga banan, med en kunnig person som övervakar arbetet. Medborgarförslaget har skickats på remiss till Next Skövde AB. Next Skövde föreslår avslag av medborgarförslaget. Next Skövde är i grunden positiva till förslag som utvecklar ett av våra starkaste värden Berget Billingen och Billingens Fritidsområde som rekreationsområde. Utifrån en nyanläggning och möjlig potential så ser dock inte Next Skövde att satsningen är prioriterad utifrån hur insatserna skulle stå i proportion med möjligt effekt. Yttrande från Next Skövde AB Medborgarförslaget 3

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 77 11/0312 Medborgarförslag om Skateboardpark Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att inte genomföra en byggnation av en skateboardpark med hänvisning till att det inte finns i fritidsnämndens prioriteringar för kommande år. Alexander Lindvall har lämnat in ett medborgarförslag om skateboardpark. Han har åkt skateboard i många år och åker runt i hela Västra Götalands län för att kunna åka. Han träffar bland annat ungdomar från Skövde kommun och de pratar ofta om att det vore bra om det fanns en skateboardpark i Skövde. I Skövde finns en skateboardhall som är i ganska dåligt skick och stängd på sommaren. Skövde borde ha en skateboardpark, det skulle locka många ungdomar från hela Västra Götaland. Skateboard är en sport som inte får särskilt mycket stöd i Skövde trots att det finns många ungdomar som har det som sitt största intresse. Förslagsställaren skriver vidare att han och många fler önskar att det byggs en skateboardpark i Skövde som vi kan vara stolta över och att de är många som skulle kunna hjälpa till. Förslag på plats är bland annat Boulogner då det är nära buss och tåg. Det skulle kunna anordnas roliga tävlingar och de (ungdomarna) skulle kunna försöka ordna medel från sponsorer. Medborgarförslaget har skickats på remiss till Next Skövde AB, tekniska nämnden samt fritidsnämnden. Next Skövde ställer sig positivt till att förslaget utreds, utifrån att det till förutsättningarna för utredningen finns ett bakomliggande inriktningsbeslut om ett förverkligande av en park. Istället för att utreda en renodlad skateboardpark bör man utreda en actionpark som kan attrahera både skejtare, BMX-åkare, inlinesåkare och andra cykelaktiva. I yttrandet uppges ett flertal saker som Next Skövde vill beaktas vid en eventuell utredning. Next Skövde ser inga turistekonomiska effekter som skulle kunna kostnadstäcka satsningen. En eventuell satsning är framförallt en satsning på positiva värden för Skövde som boendeort. Om en park skulle byggas kan det skapas förbättrade förutsättningar för lokal handel i Skövde där det bl.a. redan finns specialistbutik etablerad med en stor del av Skaraborg som upptagningsområde. Next Skövde bidrar gärna med idéer och synpunkter i framtida utredning av en actionpark i Skövde. Tekniska nämnden har avstått från att yttra sig. 4

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Fritidsnämnden har ställt sig positiva till förslaget men i den prioritering som nämnden gjort i investeringsbehoven för så finns det inga medel för att genomföra detta. Yttrande Next Skövde AB Tekniska nämnden , 91 Fritidsnämnden , 87 Medborgarförslaget 5

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 78 11/0372 Medborgarförslag om iordningställande av den spångade leden från parkeringsplatsen vid Blängsmossen till fågeltornet Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget bifalls, då den spångade leden ingår i Skövde kommuns skötselansvar för naturreservatet Blängsmossen. Bengt Vildhede har lämnat ett medborgarförslag om att Skövde kommun iordningställer den spångade leden från parkeringsplatsen vid Blängsmossen (med informationsskylt vid Lerdalavägen) till fågeltornet på Blängsmossen. Han skriver att idag är leden endast delvis spångad och därmed omöjlig att gå utan att bli genomblöt stora delar av året. De ospångade delarna är ofta väldigt blöta och översvämmade varför nuvarande utformning av leden känns som en halvmesyr. Som lärare på Vuxenutbildning Skövde gör han och hans studerande återkommande exkursioner till Blängsmossen. Blängsmossen är en relativt stor mosse nästan opåverkad av mänskliga aktiviteter, med speciella naturvärden som påminner om de vidsträckta Norrlandsmyrarna. På andra håll i landet gör kommunerna stora ansträngningar för att öka tillgängligheten till våtmarker för allmänheten t.ex. i Småland vid Store mosse. Den mossen har också blivit ett välbesökt turistmål. Förslagsställaren skriver vidare att en spångad led på Blängsmossen skulle underlätta för avkopplande rekreation och friskvård samt öka naturintresset. Kanske det även skulle bli ett välbesökt turistmål även andra delar av året än när mossen täcks av snö och is. I medborgarförslaget föreslås att: Skövde kommun iordningställer den spångade leden från parkeringsplatsen vid Blängsmossen (med informationsskylt vid Lerdalavägen) till fågeltornet på Blängsmossen. Medborgarförslaget har skickats på remiss till arbetsmarknadsenheten och näringoch samhällsbyggnadsenheten. Arbetsmarknadsenheten har inga synpunkter på medborgarförslaget om iordningställande av spångad led över Blängsmossen, men konstaterar att frågan ligger utanför enhetens ansvarsområde. Närings- och samhällsbyggnadsenheten (NSE) tillstyrker medborgarförslaget med nedanstående kommentarer och förutsättningar. Den spångade leden ingår i Skövde kommuns skötselansvar för Naturreservatet Blängsmossen och kostnader kommer 6

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) därmed att tas från kommunekologens driftbudget. Under förutsättning att de yttre omständigheterna stämmer kommer åtgärderna att genomföras under Blängsmossens naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen, men Skövde kommun ansvarar för och bekostar tillsyn och underhåll av parkeringsplats, fågeltorn, spångar samt vinterled och skidspår. Enligt naturreservatets föreskrifter ska spångar mellan parkeringsplatsen och fågeltornet underhållas men ytterligare vandringsled eller stig får inte anläggas. Reservatet ska ge möjlighet till naturstudier, forskning och rörligt friluftsliv samtidigt som mossen ska vara orörd och varje form av ingrepp strider mot syftet av reservatsbildningen. Den spångade leden ingår i reservatets vandringsled och kommunekologen anser att medborgarförslaget är i enlighet med reservatets föreskrifter. Medborgarförslaget innefattar endast befintlig led och anses därför vara inom kommunens åtagande för skötsel. Vid kommunekologens fältbesök uppskattades befintlig spång till ca 175 meter och behov av ny ca 115 m. Befintliga spångar är i bra skick och den största insatsen kommer bli att på våta partier komplettera med spångar mellan de befintliga. Material- och tidsåtgång har beräknats i samråd med enhetschef Billingens Fritidsområde, Lars-Göran Elversson, och uppskattas till kr och två veckors arbete. Förutsatt att kommunens naturvårdslag och arbetsledare på Arbetsmarknadsenheten får fortsätta sin verksamhet under 2012 kan de genomföra arbetet. Kansliet har tagit kontakt med arbetsmarknadschefen gällande skrivningen Förutsatt att kommunens naturvårdslag och arbetsledare på Arbetsmarknadsenheten får fortsätta sin verksamhet under 2012 kan de genomföra arbetet. i yttrandet från NSE. Arbetsmarknadschefen har redovisat att arbetsmarknadsenhetens naturvårdslag i första hand är inriktat på att sköta Billingleden och med syfte arbetsträning. Människor kommer in kortare perioder. I samtal med kommunekologen har de kommit fram till att förutsättningen bör ändras till att någon av kommunens arbetslag kan genomföra arbetet. Yttrande kommunekolog Medborgarförslaget 7

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 79 11/0258 Motion om vindkraft i Skövde Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till gällande vindkraftsplan. Josef Fransson (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in en motion om vindkraft i Skövde. Josef har tagit del av Skövde vindkraftplan. Han är av uppfattningen att Skövde kommun bör använda sitt kommunala veto mot uppförande av vindkraftverk i kommunen. Han ifrågasätter de nationella planeringsmålen för vindkraft som en del av lösningen i de framtidutmaningar vi stå inför. Han ser det som orimligt att vi ska göra dessa stora inskränkningar i kulturvärden, landskapbild och människor vardag som det för med sig. Han anser att det finna en utbredd övertro på vindkraften som lösning på framtidens energiutmaningar. Om man undviker känsloargument och politiskt mode och tittar närmre på siffrorna, framträder enligt honom en annan bild. Motionären konstaterar och yrkar att: Vindkraften kan på grund av dess karaktär inte fungera som baskraft och kan därmed inte ersätta kärnkraften. En storskalig utbyggnad av vindkraft på nationell nivå är långt ifrån oproblematisk och kommer att tvinga fram stora investeringar i reglerkraft och i kraftöverföring som kommer att ge ett beständigt högre elpris samt högre nätavgifter för slutkonsumenten. Var helst där vindkraftverk sätts upp där människor bor, kommer detta att ha en negativ inverkan på människors vardag i form av reducerade fastighetsvärden, störande ljud, solreflexer, förverkade natur- och kulturvärden och estetiska samt landskapsbildsmässiga värden. I motionen föreslås att: Skövde kommun använder sin kommunala vetorätt mot uppförande av storskaliga vindkraftverk inom kommunens gränser. Motionen har skickats på remiss till närings- och samhällsbyggnadsenheten, som avstått från att yttra sig. Skövde kommuns vindkraftsplan antogs av fullmäktige den 21 juni 2010 och vann laga kraft den 19 juli Skövde vindkraftsplan är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. 8

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Vindkraftsplanen återspeglar kommunens synpunkt på områdens lämplighet för exploatering av vindkraft och underlättar på så vis ärendehanteringen. Detta innebär dock inte att tillstånd/bygglov automatiskt kommer ges i de områden som utpekats som vindkraftsintressanta. Oavsett kommunens ställningstagande i vindkraftsplanen gäller att varje enskild tillståndsansökan och ansökan om bygglov för vindkraft skall granskas enligtlagstiftningen i Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Stadskansliet gör följande bedömning. Oavsett kommunernas ställningstaganden i vindkraftsplanen gäller att varje enskild tillståndsansökan ska granskas enligt regler i Miljöbalken och Plan och bygglagen. För det fall vindkraftsanläggningen är tillståndspliktig enligt Miljöbalken har kommunen ett slags vetorätt som innebär att anläggningen endast får uppföras om kommunen tillstyrker det. För mindre vindskraftsanläggningar är det kommunens byggnadsnämnd som inom ramen för bygglovsprövningen beslutar om ett vindkraftsverk ska få uppföras. Motionären har föreslagit att kommunen generellt ska nyttja sin vetorätt mot att storskaliga vindkraftsanläggningar uppförs inom kommunens gränser och förslaget innebär att kommunen ska förändra nu gällande vindkraftsplan. Vindkraftsplanen har utarbetats för att tjäna som planeringsunderlag för vindkraftsetableringar i kommunen. Planen har utarbetats utifrån miljöaspekter samt god samhällsplanering. I arbetet med planen har företrädare för ett stort antal intressen deltagit och fått möjlighet att lämna synpunkter. Stadskansliet bedömer att den nu gällande vindkraftsplanen inte är i behov av någon översyn. Som grund för att nyttja vetorätten anger motionären ett antal punkter. De två första punkterna är av tekniska och ekonomisk natur som det är investerare och staten som har att ta ställning till. Den tredje punkten är däremot en fråga som kommunen har att ta ställning till dels vid prövning om att tillstyrka en vindkraftsanläggning enligt 16 kap 4 Miljöbalken eller vid prövning av bygglovsansökan. SFS 1998:808 Miljöbalk 16 kap. 4 : Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Regeln undantas dock om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kap. Skövde vindkraftsplan Motionen 9

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 80 12/0008 Skövde kommuns årsredovisning 2011 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisorerna. Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och resultatregleringen för nämnderna. Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och till revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Nämndernas verksamhetsberättelse 2011 Nämndernas uppföljning inom personalområdet

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 81 10/0317 Årsredovisning 2011 Skövde Stadshus AB Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar frågan till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Skövde Stadshus AB:s årsredovisning för år 2011 och ställer sig bakom att bolagsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet och att uppkommen vinst disponeras enligt styrelsens förslag. Skövde Stadshus AB har inkommit med årsredovisning för år Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Årsredovisning

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 82 12/0096 Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun, remiss Skolinspektionen dnr :761 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2013/14. Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2013/14. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april Utbildningsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen avstyrker ansökan om en utökning av verksamheten vid Plusgymnasiet AB och yttrar sig enligt nedan. Plusgymnasiet AB ansöker om att 2013/2014 få utöka sin verksamhet med Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (24 platser), Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap (24 platser) samt Vård- och omsorgsprogrammet (24 platser) en utökning av verksamheten med totalt 72 platser per år. Fullt utbyggd verksamhet innebär att Plusgymnasiet AB år 2015 utökat platsantalet med 216 elever och det totala antalet platser blir då 585. Inför läsåret 2012/2013 erbjuder Gymnasium Skövde Ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi samt inriktningen juridik. Antal platser som erbjuds är 52 och efter första sökomgången finns det 41 behöriga förstahandssökande. Ekonomiprogrammet finns även på sex andra kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet. Antal platser som erbjuds är 182 och efter första sökomgången är det 177 förstahandssökande inkl. obehöriga. Antalet platser på Ekonomiprogrammet kan anses som väl tillgodosett då alla behöriga erbjuds plats. Risk för överetablering föreligger. Gymnasium Skövde erbjuder hösten 2012 Naturvetenskapliga programmet med inriktningen naturvetenskap samt inriktningen naturvetenskap och samhälle. Inom Gymnasium Skövde finns 90 platser och till dessa finns det 57 behöriga förstahandssökande. Sex andra kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet har Naturvetenskapsprogrammet. Antal platser som uppgår till 175 och efter första 12

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) sökomgången är det 161 förstahandssökande inkl. obehöriga. Även för Naturvetenskapsprogrammet är antalet platser väl tillgodosett med hänvisning till antalet behöriga förstahandssökande till Gymnasium Skövde. Inför läsåret 2012/2013 erbjuder Gymnasium Skövde Vård- och omsorgsprogrammet med totalt 90 platser (inkl. 4 lärlingsplatser). Programmet är en del av Vård- och omsorgscollege Skaraborg och erbjuder profilerna Hälsa en livsstil, Skydd och säkerhet, Räddning och akutsjukvård och Profil Globalt uppdrag. Inför läsåret 2012/2013 finns totalt 66 behöriga sökande. Vård- och omsorgscollege innebär en kvalitetssäkring av både APL-platser och utbildningen. Trots detta samverkansavtal mellan gymnasieskolan, arbetsgivare och fackliga företrädare är det endast med svårighet Gymnasium Skövde kan ordna tillräckligt med kvalitativa APL-platser. Inom samverkansområdet erbjuds även Vård- och omsorgsprogrammet på fem andra kommunala gymnasieskolor samt på en fristående gymnasieskola. Antal platser uppgår till 159 och efter första sökomgången är det 101 förstahandssökande inkl. obehöriga. Skövde kommuns gymnasieskola, Gymnasium Skövde, har sedan flera år tillbaka ett samverkansavtal med 11 andra kommuner i närområdet, Gymnasium Skaraborg. Remiss 2012:761 Skolinspektionen Utbildningsnämnden , 16 13

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 83 12/0093 Ansökan från Learnia College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun, remiss Skolinspektionen dnr :755 Förslag till kommunstyrelsen Skövde kommun ansluter sig till Lidköpings kommuns yttrande. Lernia College AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Skövde kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april Lernia College AB ansöker om en utökning av verksamhet vid Portalens Gymnasium i Lidköping läsåret 2013/14. Ansökan avser följande utbildning: Estetiska programmet, inriktning Estetik och media, med 24 platser per år. Inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg har det utvecklats en praxis där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att starta fristående gymnasieskola alternativt utökning vid fristående gymnasieskola. Utbildningsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan med hänvisning till yttrande från utbildningsnämnden i Lidköping. Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun har föreslagit kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan från Lernia College AB. Utbildningsnämnden i Skövde beslutade att ge ordförande Ulla-Britt Hagström delegation att lämna yttrande om ansökan från Lernia College AB i Lidköping. Yttrande från utbildningsnämnden av Remiss 2012:755 Skolinspektionen 14

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 84 12/0120 Detaljplan för Claesborgs IP m m. Plangranskning. Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tillstyrker den av Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen upprättade detaljplanen för Claesborgs IP m m, daterad med följande justering av text under mark o vegetation: Ny text: n 1 : Träd ska så långt som möjligt bevaras. Nedtagning av träd kräver marklov. Nedtagna träd ska ersättas med likvärdiga träd med minst 50 cm stamomfång. Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Claesborgs IP samt att pröva förslag till placering av ny förskola för denna del av Hentorp. Planområdet är beläget i stadsdelen Hentorp, ca 2,5 km sydväst om Skövde centrum. Området gränsar i norr till Claesborgs väg, i väster till villabebyggelse längs Kulturvägen samt i söder och öster till bostadsbebyggelse längs Forslunds väg och Klingspors väg. Planområdet omfattar en total areal av cirka 6,2 hektar. Planområdet berör del av den kommunala fastigheten Våmb 30:241. Skövde kommun äger all mark inom planområdet. Inom planområdet har Våmb:s IF sin klubbstuga innehållandes två byggnader för omklädningsrum respektive samlingslokal. I övrigt finns inom området även en mindre byggnad (speakerbås). Behovet av förskoleplatser i Hentorp är stort och bedöms öka än mer, bl.a. då ca 100 nya bostäder planerar att byggas längre söderut i Hentorp. Claesborgs förskola som idag endast har fyra avdelningar är sliten och behöver ersättas med en ny större förskola. Samtidigt är den nuvarande förskoletomten vid Lärarvägen oregelbundet utformad och bedöms inte kunna rymma en större byggnad och inte heller klara dagens krav på lastzoner och utökat behov av parkeringsplatser mm. Skolförvaltningen har därför framfört önskemål om nytt läge för ny förskola inom denna del av Hentorp. Den föreslagna placeringen har ansetts mycket lämplig då den bl.a. ligger bra till i Hentorp och nära den nuvarande förskolan vid Lärarvägen. Inom en radie på 500 meter finns ca 600 hushåll, varav ca 250 i markbostäder. Förskolan kan enkelt angöras söderifrån från Karl Dahlins väg och tomten gränsar norrut till Claesborgs IP som kan samnyttjas för olika aktiviteter. Närheten till Heneskolan och naturområden (Getaryggen m.fl.) är ytterligare fördelar med det föreslagna läget. 15

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Den nya förskolan ska ge plats för sex avdelningar med totalt ca 120 förskolebarn och lite drygt 20 anställda. Bland annat för att spara mark för utelek mm föreslås byggnaden utföras i två våningar och med en byggnadsyta på ca 700 m2. För att även kunna rymma mindre förråd etc ger detaljplanen en byggrätt om totalt 1600 m2 bruttoarea. Plangranskning 16

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 85 07/0293 Inköp konsulttjänst Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar upphandla utredning enligt bilagd uppdragsbeskrivning. Utredningskostnaden får maximalt uppgå till kr. Finansiering sker via kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Continental Precious Minerals Inc har av Bergsstaten beviljats undersökningstillstånd för i första hand alunskiffer (uran) på ett område på Billingberget, som delvis är beläget inom Skövde kommun. Skövde kommun har motsatt sig att undersökningstillstånd meddelas med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som området hyser samt de påtagliga risker för påverkan på grundvatten och vattendrag. För att nyttja undersökningstillståndet krävs att arbetsplaner upprättas för varje punkter varifrån provborrningar ska ske. Arbetsplanerna ska antingen godkännas av berörda fastighetsägare eller fastställas av Bergsstaten eller högre instans för att undersökningsarbetet ska få påbörjas. Skövde kommun är direkt berörd sakägare på två av de tänkta provborrningsplatserna. Flertalet av övriga berörda fastighetsägare i området har förklarat att de ej accepterar provborrningar på de egna fastigheterna Continental Precious Minerals Inc har inkommit till kommunen med en arbetsplan som berör två av kommunens fastigheter i undersökningsområdet. KSAU har i yttrande avstyrkt bolagets begäran att få provborra på de aktuella platserna med hänvisning till de starka natur-, frilufts- och kulturvärden som finns i området. Kommunen har även hänvisat till att kommunfullmäktige avser använda sig av ett kommunalt veto mot uranbrytning inom kommunens område. Mot bakgrund av kommunens inställning krävs i enlighet med vad som angivits ovan att bolaget ansöker hos Bergsstaten om att får arbetsplanerna fastställda för att få starta provborrningar. Om bolaget gör detta inleds en process vari Bergsstaten får pröva de motstående intressen som prospektör och kommunen respresenterar. Inför en sådan process bör de rättsliga aspekterna i ärendet nogsamt utredas och övervägas. Detta är ett arbete som kräver tid och specialkompetens som inte finns i kommunen. Kommunen bör därför köpa in denna utredningskompetens från konsult som har nödvändig erfarenhet och kunskap. 17

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Fastighetsjuristen Gunnar Sjöberg, Stenhammaren AB, Box 516, Skövde, har förklarat sig villig att biträda kommunen i utredningsarbetet. Sjöberg har bedömt tidsåtgången till ca 100 timmar för att genomföra uppdraget. Utredningen ska från ett rättsligt perspektiv belysa hur natur-, kultur och friluftsintressen i området påverkas av att de framlagda arbetsplanerna i området genomförs. Sjöberg har stor kännedom om ärendets historik och området. Sjöbergs uppdragsbeskrivning 18

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 86 12/0124 Avsteg från tomtkön i Trädgårdsstaden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott reserverar under 6 månader fastigheten Hammocken 2 i Trädgårdsstaden etapp 1B för företaget Tibro Stenhus AB, samt medger Tibro Stenhus AB rätt att förvärva fastigheten under förutsättning att bygglov beviljats för ett lågenergihus i form av Logikhuskonceptet. Fastigheten Skövde Hammocken 2 ligger inom exploateringsområdet Trädgårdsstaden etapp 1B. Alla tomter inom kvarteret Hammocken är lediga och intresset är lågt. Tibro Stenhus AB har för mål att uppföra ett färdigt Visningshus för ett nytt koncept. Genom att huset kommer att byggas i sten med fuktsäker teknik och dessutom så gott som underhållsfritt klimatskal kommer fördelarna för kund vara betydande. För området är det bra att tomter bebyggs, det är även bra för Skövde att ta del av ny teknik inom lågenergihuskonceptet. Karta som visar fastighetens läge Delges Näring- och samhällsbyggnadsenheten 19

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 87 12/0089 Svar på remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna de av Skaraborgs kommunalförbund och Västra Stambanegruppen upprättade yttrandena som svar från Skövde kommun på remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning. Trafikverket har tagit fram förslag på kapacitetsförstärkningar för infrastrukturen i Sverige med tidshorisonterna 2025 respektive Utredningen har remitterats till bl.a. kommunerna. Efter remissen skall Trafikverket lämna ett samlat förslag till regeringen den 30 april Skarborgs kommunalförbund yttrande över trafikverkets kapacitetsutredning Västra Stambanegruppens yttrande Delges Trafikverket 20

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 88 12/0014 Val till Coompanion årsstämma Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Helena Dahlström (S) att representera Skövde kommun vid årsstämman 2012 i Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg. Kommunstyrelsens arbetsutskott nominerar Gunvor Kvick (C) som representant för Skövde kommun till valberedningen. Årsstämma 2012 i Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg kommer att hållas fredag den 13 april och Skövde kommun inbjuds att delta. Delges Helena Dahlström, Coompanion (blankett inbjudan) Gunvor Kvick 21

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 89 Information Michael Eriksson och Håkan Johansson, om rekonstruktion Skövde IK. Marie Ekman, lämnar information om EU-net. Torbjörn Bergman, lyfter upp frågan om att sköta tätortsnära områden/skogar ur ett långsiktigt ekonomiskt hållbart perspektiv. Mikael Wendt, om träffpunkten för finska föreningen. Mikael Wendt, satsning mot langning i samband med skolavslutningen, kommer att genomföras även i år. Leif Walterum, information om en träff med Karlstads politiska ledning som har besökt Skövde kommun. En träff med ledningen för Högskolan Skövde där bl a kommunbesöken i Skaraborg har diskuterats. 22

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) AU 90 Anmälningsärenden Svarsskrivelse om Hjärtstartare Timmersdala PRO Svarsskrivelse Afasiföreningen 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1(10) Innehållsförteckning Motion om att utreda Cementas fortsatta verksamhet i Skövde... 3 Val av ombud till årsstämma West Sweden... 5 Handlingsplan Turism...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (36) Kommunstyrelsen 2012-04-10 1(36) Innehållsförteckning Projektdirektiv Landsbygdsprogram 2012... 3 Försäljning Tegelbruket 5... 4 Trafik i Skövde. Trafikstrategi - Del 1 Program.... 5 Markköp Stallsiken...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Innehållsförteckning Drogpolitiskt program 2011-2015... 3 Ansökan om Egnells medel för inköp av konst... 4 Tillförordnad kommundirektör... 5 Remiss om Gestaltningsprogram

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7) Innehållsförteckning: Miljöpris 2012... 3 Styrgrupp finskt förvaltningsområde... 4 VA-plan för Skövde kommun... 5 Information... 7 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-30 1(8) Innehållsförteckning Förslag till reglemente för Valnämnden... 3 Rådet för funktionshinderfrågor... 4 Överföring av investeringsmedel UN till TEN... 5 Revidering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-02 1(9) Innehållsförteckning Medborgarförslag om små spår/stigar för barnen på Billingens frilufsområde... 3 Motion om att Skövde kommun söker bidrag från regionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1(7) Innehållsförteckning Medborgarförslag om ändring av gatunamn, Gustav Lakes väg ändras till Gustav Landelius väg... 3 Motion angående samdistributionscentral...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (30) Kommunfullmäktige 2012-04-23 1(30) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Information... 4 Allmänhetens frågestund... 6 Anmälan av nya medborgarförslag, motioner och interpellationer... 7

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1(6) Innehållsförteckning Projektdirektiv Landsbygdsprogram 2012... 3 Försäljning Tegelbruket 5... 4 Förlängning av remissperioden för Boendestrategiskt program...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2012-03-06 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2011... 3 Ombudgetering av investeringsmedel... 4 Prislista för extern lokaluthyrning inom utbildningsförvaltningen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott kl. 8:30-12:00 1(13) Innehållsförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott kl. 8:30-12:00 1(13) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-26 kl. 8:30-12:00 1(13) Innehållsförteckning Sida 127/13 KS12/0338 Medborgarförslag om belysning i 10 km spåret på Billingen 3 128/13 KS12/0348 Medborgarförslag om

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Innehållsförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 1(13) Innehållsförteckning Sida KSAU 32/16 Filmproduktioner för att informera om kommunens satsningar och stärka varumärket Skövde... 3 KSAU 33/16 Utvärdering

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2009-08-13 1 Innehållsförteckning Remissyttrande över departementspromemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster (Ds 2009:16)... 3 Yttrande över ansökan från Ultra Education AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Innehållsförteckning Motion om hjärtstartare... 3 Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt... 5 Redovisning av uppdrag Projektorganisation

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.45 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Utses att

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att flytta övergångsställe vid busshållsplatserna mellan Ekängsvägen och Havstenavägen... 3 Motion om att familjer

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Kommunledningsstabens kansli

Kommunledningsstabens kansli Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ylöjärvi, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersättare för Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Innehållsförteckning Tillägg till anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor... 3 Slutredovisning av projekt Rydskolan... 4 Exploateringskalkyl,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius. Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) ANSLAG/BEVIS

Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius. Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Ersättare Övriga deltagande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), ordförande Joy Benigh (S), Robert Steffens (C) Sven-Arne Lindblom (S), Mai Eriksson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1(11) Innehållsförteckning Lokala ordningsföreskrifter för torghandel - nytt förslag... 3 Revidering av Skövde kommuns pensionspolicy... 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Innehållsförteckning Reflektioner med anledning av informationen från Upphandlingsenheten... 3 Ärendehantering och åtkomst till digitala handlingar... 4

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ghjo SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l Plats och bd Stadshuset, kl. 13: 15-16:45 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Roger Krona (S)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Kommunfullmäktige 2009-11-30 1(17) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Medborgarförslag att skolan erbjuder möjlighet till läxläsning eller annat skolarbete på fritids tillsammans med lärare...

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 36 UTN 30/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bengt Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2013-08-27 kl. 13:00 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2013-08-27 kl. 13:00 1(9) Tekniska nämnden 2013-08-27 kl. 13:00 1(9) Info om arbetet med affärsplan, Skövde Elnät... 3 TEN 59/13 Tekniska nämndens investeringsbehov 2015-2017... 4 TEN 60/13 Yttrande över motion om förstudie multiarena

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden 2011-03-01 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 1 mars 2011 kl. 17.00-19.40 Beslutande Per-Olof Qvick (m), ordförande Janeric Dahlin (fp) Annica Henrysson (c) Gunnel Johansson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bildhuggaren kl 17.00 18.00 Beslutande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna Kenth Wengholm, Nya Moderaterna Janeric Dahlin, Liberalerna Lina Dahm, Socialdemokraterna Jan Lundqvist,

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott (6) Kommunstyrelsens serviceutskott 2013-02-11 1(6) Innehållsförteckning Information om samlastning/distributionscentral... 3 Information om rapport från upphandlingsdagarna... 4 Information om Mediapoolen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef Johan Ejbe, fastighetschef. Maarit Nordmark (FP)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef Johan Ejbe, fastighetschef. Maarit Nordmark (FP) 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.30-19.40 Paragrafer 49-56 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Dick Lindberg (C), tjg ers Mikael Adersteg (MP), 2:a vice ordförande Artimis

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2009-12-02

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2009-12-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-12-02 Innehållsförteckning Tekniska nämndens verksamhetsplan 2010-2012... 3 Motion om bättre öppettider på återvinningscentralerna... 4 Medborgarförslag om förbättrad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer