SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut Information

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (5) Plats och tid KS-salen, 08:30-09:15 Deltagande Beslutande Ersättare Leif Walterum (C), ordf Johan Ask (S) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP) Övriga deltagande Christina Josefsson, kommundirektör Agneta Tilly, kanslichef/sekreterare Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande... Agneta Tilly Paragrafer Leif Walterum (C) Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (5) AU /0195 Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande Beslut Skövde kommun instämmer i behovet av en ökad regional samverkan i kommunövergripande frågor. Där är infrastrukturfrågorna en given punkt. Skövde har i kommunens översiktsplan också lyft betydelsen av Skövde Resecentrum som ett regionalt kommunikationsnav. Att få fram en gemensam strukturbild med gemensamma planeringsförutsättningar för hela Skaraborg är en intressant aspekt att arbeta vidare med. I övrigt har kommunen inga synpunkter på planförslaget. Bakgrund Mariestads kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mariestads tätort. Planförslaget är nu ute på samråd och Skövde kommun har fått planen på remiss med möjlighet att yttra sig. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Mariestads tätort är att förbättra livskvaliteten, öka antalet invånare samt verka för fortsatt detaljplane- och projekteringsarbete. Planförslaget utgår från Vision 2030 som sammanfattas i tre övergripande principer för tätorten, Aktivera synliggöra strandlinjen, Koncentrera det koncentrerade och Tillgängliggöra på nytt sätt, samt en princip som handlar om Regional samverkan. Av planförslaget framgår bl a att Mariestads kommun har en ambition att tillsammans med Skövde arbeta för att korta restiderna med kollektivtrafiken mellan städerna. Planen anger också att Skövde resecentrum är en mycket viktig punkt för kollektivtrafiken och pendlingsmöjligheterna till Mariestad. Planförslaget beskriver också ett behov av planeringsinsatser som bör bedrivas i samverkan mellan kommuner, bl a översiktlig planering för hela Skaraborg. Större delen av planförslaget består av en beskrivning av stadens struktur och värden samt beskrivning av de olika delprojekten med förslag till utveckling av befintliga och nya områden för boende, handel, näringsliv, rekreation, naturvård och fritidsaktiviteter. Till planen finns också en markanvändningskarta och en miljökonsekvensbeskrivning. Handlingar Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, Samrådshandling 2012 Delges Länsstyrelsen Västra Götaland, samhällsbyggnadsenheten, Mariestad Enheten för kollektivtrafik och infrastruktur NSE 3

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (5) AU /0203 Upphävande av beslut 162 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott upphäver 162 ( ) om inlösen då detta område inte kan bli aktuellt då markägare ej kan ställa sig emot skogsstyrelsens krav på nyckelbiotop. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att frågan om naturvårdsavtal på omkringliggande område hanteras i samband med översynen av Simsjöområdet. Bakgrund En framställan till ksau skedde i juni 2012 om att låta skogsstyrelsen lösa in 0,6 ha till bildandet av Nyckelbiotop samt att teckna ett naturvårdsavtal med på omkringliggande skogsmark om en yta på ca 3,7 ha. Området är beläget strax söder om Simsjön. Fastigheterna som berörs Hästhagen 3:1. Bakgrunden till framställan var att Skogsstyrelsen har på Skövde kommuns mark strax söder om Simsjön gjort en naturvårdsinventering. Skogstyrelsen har hittat mycket känsliga arter och orörd natur och önskar få träffa en överenskommelse med Skövde Kommun om att få lösa in ca 0,6 ha till en framtida Nyckelbiotop samt att med kommunen få teckna ett naturvårdsavtal på ca 3,7 ha. Skogsområdet ligger idag med i Skövde Kommuns skogsbruksplan. Sydved som idag förvaltar området har för Skövde kommuns räkning gjort en mot inventering för att bedöma relevansen av bildandet av Nyckelbiotop och extra naturvård. Sydveds bedömning är att ytan utgör en dåligt produktiv yta och instämmer med skogstyrelsen om att där finns höga naturvärden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att med hänvisning till den översyn av Simsjöområdet som ska göras hänskjuta frågan om inlösen. Per Isaksson, mark- och exploateringschef, har inkommit med en rättelse till den framställan som gjordes under våren. Det har nu visat sig att det ena skogsskiftet på ca 0,6 ha omfattades om det vi kallar en nyckelbiotopansökan och där skulle endast information lämnats om att den blir av eftersom Skövde kommun som markägare ej kan ställa sig emot skogsstyrelsens krav på nyckelbiotop. Handlingar Beskrivning från Skogstyrelsen Protokoll 162 Delges Närings- och Samhällsbyggnadsenheten 4

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (5) AU 187 Information Helena Dahlström har deltagit i Ekoledarskap för grön framgång, strategier för socialekonomi samt konferens om lokal odling för mångkulturella smaker. Mikael Wendt har tillsammans med politiker och tjänstmän gjort ett besök i Kristinehamn för att se arbetet med Grön Arena. Mikael Wendt har också deltagit i ett möte med Skaraborgsvatten där investeringsbehov diskuterats och behov av reservvattentäkter och reservoarer. Johan Ask, ska delta i SKI dagen. Leif Walterum har deltagit i chefsbyte på Skövde Garnison, samråd med Trafikverket, möte om Hornborgasjön och fortsatt samarbete samt sammanträde Skövde Biogas. Leif Walterum informerar om att frågan om bussdepå måste få en lösning så snart som möjligt. Sammanträde med Västtrafik under veckan. Christina Josefsson var mycket positiv och glad över kommunens engagemang och utställning i samband med Matfestivalen. Christina Josefsson deltar i beredningsgruppen för turism inom kommunalförbundet. Christina Josefsson informerade att KS stabs ledningsgrupp har varit på besök i Borås som gav många nyttiga tips o idéer och öppnar för ett samarbete. 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-21 1(8) Innehållsförteckning Resepolicy samt Regler och riktlinjer för fordon och resor för Skövde kommun... 3 Utredning om skogsförvaltning... 4 Målbild Resecentrum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-07 1(7) Innehållsförteckning Timboholm Risatorp, tomtpriser... 3 Hasslum Västra, tomtpriser... 4 Detaljplan för Frostaliden, plangranskning... 5 Information... 6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1(6) Innehållsförteckning Projektdirektiv Landsbygdsprogram 2012... 3 Försäljning Tegelbruket 5... 4 Förlängning av remissperioden för Boendestrategiskt program...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-09 1(8) Innehållsförteckning Firmatecknare 2011... 3 Remiss Utveckling av FoU vid Skaraborgs kommunalförbund... 4 Samråd elnät... 5 Livsmedelssamverkan Skaraborg...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-30 1(8) Innehållsförteckning Förslag till reglemente för Valnämnden... 3 Rådet för funktionshinderfrågor... 4 Överföring av investeringsmedel UN till TEN... 5 Revidering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-19 1(8) Innehållsförteckning Omprövning av tomträttsavgälder... 3 Ombudsinstruktion Skövde Stadshus AB... 4 Tillfälligt avsteg Finanspolicy... 5 Revidering beslutsattestanter...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1(10) Innehållsförteckning Motion om att utöka belysningen på gång och cykelvägar i Skövde kommun... 3 Kvartalsrapport 31/3 2011, KS... 5 Bestämmelserna enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1(10) Innehållsförteckning Parkeringstaxa... 3 Strategi för parkering i Skövde... 4 Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-14 1(6) Innehållsförteckning Byggnation Ekedal... 3 Justerad bolagsordning Skövde Värmeverk AB... 4 Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Innehållsförteckning Drogpolitiskt program 2011-2015... 3 Ansökan om Egnells medel för inköp av konst... 4 Tillförordnad kommundirektör... 5 Remiss om Gestaltningsprogram

Läs mer

SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum Beredningssammanträde (6)

SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum Beredningssammanträde (6) Beredningssammanträde 2011-01-12 1(6) Innehållsförteckning Firmatecknare från år 2011... 3 Beslutsattestanter 2011... 4 Avsiktsförklaring Försvarsmaktsråd Skaraborg... 5 Information... 6 1 Beredningssammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7) Innehållsförteckning: Miljöpris 2012... 3 Styrgrupp finskt förvaltningsområde... 4 VA-plan för Skövde kommun... 5 Information... 7 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-26 1(10) Innehållsförteckning Utredning av förutsättningarna och möjligheterna att minska varutransporterna i Skövde kommun... 3 Ny organisation för förvaltning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1(7) Innehållsförteckning Medborgarförslag om ändring av gatunamn, Gustav Lakes väg ändras till Gustav Landelius väg... 3 Motion angående samdistributionscentral...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-05 1(13) Innehållsförteckning Reviderad bolagsordning Skövde Stadshus AB... 3 Markförvärv Karl Magnussons väg... 4 Folkhälsorådets verksamhetsplan 2013-2015... 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-17 1(11) Innehållsförteckning Motion om parboendegaranti... 3 Motion angående bostäder för unga... 4 Motion angående medlemskap i Coompanion Skaraborg... 6 Heneporten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-31 1(8) Innehållsförteckning Förslag till reviderad Förbundsordning Avfallshantering Östra Skaraborg... 3 Förslag till ungdomspolitiskt program... 4 Utredning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Innehållsförteckning Reflektioner med anledning av informationen från Upphandlingsenheten... 3 Ärendehantering och åtkomst till digitala handlingar... 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1(10) Innehållsförteckning Motion om att utreda Cementas fortsatta verksamhet i Skövde... 3 Val av ombud till årsstämma West Sweden... 5 Handlingsplan Turism...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-16 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-16 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-16 1(5) Innehållsförteckning Markköp Hästhagen 3:2 Skövde... 3 Beslut om fördelning av ungdomsmiljonen 2013... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott (6) Kommunstyrelsens serviceutskott 2013-02-11 1(6) Innehållsförteckning Information om samlastning/distributionscentral... 3 Information om rapport från upphandlingsdagarna... 4 Information om Mediapoolen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Innehållsförteckning Tillägg till anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor... 3 Slutredovisning av projekt Rydskolan... 4 Exploateringskalkyl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1(11) Innehållsförteckning Lokala ordningsföreskrifter för torghandel - nytt förslag... 3 Revidering av Skövde kommuns pensionspolicy... 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (7) Kommunstyrelsen 2009-05-04 1(7) Innehållsförteckning: Nyemission i Gothia Innovation AB... 3 Gemensam kostorganisation samt investeringsplan för ombyggnationer av kök... 5 Information... 7 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-02 1(9) Innehållsförteckning Medborgarförslag om små spår/stigar för barnen på Billingens frilufsområde... 3 Motion om att Skövde kommun söker bidrag från regionen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-07 1(9) Innehållsförteckning Sida KSAU 35/18 Antagande av Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa -

Läs mer

~. e~ensk~ll!c1bhhhh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. NSLAG/BEVIS l. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott

~. e~ensk~ll!c1bhhhh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. NSLAG/BEVIS l. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierrre Ryden (S) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1(10) Innehållsförteckning Organisationstillhörighet KPR och RFF... 3 Riktlinjer för engagemang i sociala medier... 5 KF:s styrkort för 2012-2014, komplettering...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-30 1(13) Innehållsförteckning Framtagande av VA plan... 3 Inrättande av en Mark- och Exploateringsenhet... 4 Planerade projekt runt Resecentrum... 5 Politisk representation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-11-12 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-11-12 1(7) Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-11-12 1(7) Innehållsförteckning Information om Skövde kommuns strategi om e-samhället... 3 Allmänna IT- frågor... 4 Reinvestering av datorer/läsplattor... 5 Genomgång

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-31 1(7) Innehållsförteckning S KSAU 135/17 Beslut om de kommunala bolagens verksamhet... 3 KSAU 136/17 Kortare köer till musikskolan... 5 Information... 7 Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-03 1(9) Innehållsförteckning KSAU 108/17 Villkorat försörjningsstöd (Programförklaring nr 4)... 4 KSAU 109/17 Svar på motion om Vuxna på stan i Skövde... 6 KSAU 110/17

Läs mer

Tekniska nämndens synpunkter på gällande översiktsplan... 3 Anmälan av arbetsutskottets protokoll... 6 Information... 7

Tekniska nämndens synpunkter på gällande översiktsplan... 3 Anmälan av arbetsutskottets protokoll... 6 Information... 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2010-05-18 1 Innehållsförteckning Tekniska nämndens synpunkter på gällande översiktsplan... 3 Anmälan av arbetsutskottets protokoll... 6 Information... 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Svar på resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 maj 2018

Svar på resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 maj 2018 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-10-01 1(6) Innehållsförteckning Sida KSAG 19/18 KS2018.0038 Månadsrapportering arbetsgivarområdet, 1 oktober 2018 3 KSAG 20/18 KS2018.0394 Skövde kommun delårsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (5)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-10 1(5) Innehållsförteckning KSAU 303/18 Ansökan för att stå värd för SM-vecka vinter 2023/2024... 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-10 2(5) Plats och tid

Läs mer

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(2) Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, kl 15.00-17.10 Tjänstgörande: Peter Gustavsson (S) ordf Karolin Lundström (V) 1:e v ordf Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf Elisabeth Ståhle (MP) Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Tekniska nämnden kl. 13:00 1(9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Tekniska nämnden kl. 13:00 1(9) Tekniska nämnden 2013 2013-01-22 kl. 13:00 1(9) Innehållsförteckning Sida Information om snöröjning 2012-2013 1/13 3 Presentation parkeringsbeläggning 2/13 4 Information om miljöcertifiering 3/13 5 Upphandling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Servicenämndens arbetsutskott kl. 9:00 1(11) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Servicenämndens arbetsutskott kl. 9:00 1(11) Innehållsförteckning Servicenämndens arbetsutskott 2018-08-23 kl. 9:00 1(11) Innehållsförteckning Sida Ärenden Informationer... 3 SENAU 27/18 Kylanläggning Ekedals äldreboende... 4 SENAU 28/18 Fastighetsstandard gällande ventilation/solskydd/kyla...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Tekniska nämnden kl. 13:00 1(9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Tekniska nämnden kl. 13:00 1(9) Tekniska nämnden 2013-02-26 kl. 13:00 1(9) Innehållsförteckning Sida Information om Kostutredning 3 Riktlinjer för uteserveringar 8/13 4 Verksamhetsberättelse 2012 9/13 5 Ombudgeteringar från 2012 till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-15 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-15 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-15 1(11) Innehållsförteckning Medborgarförslag om gång- och cykelbana längs med Rånnavägen... 3 Motion om att kommunens förskolor miljödiplomeras... 4 Svar på remiss

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-17 1(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-17 1(21) Kommunstyrelsen 2011-01-17 1(21) Innehållsförteckning Försäljning av byggnad på fastigheten Skövde 4:310... 3 Kostnad för undersökningstillstånd... 4 Revisionsreglemente för kommunalförbundet Miljösamverkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12) Innehållsförteckning Riktlinjer för utdelning av material i Stadshuset... 3 Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun... 6 Förankring

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2017-09-20, kl. 08:00-10:30 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Claes Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-03-20 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-03-20 1 Tekniska nämnden 2012-03-20 1 Innehållsförteckning Motion om att åtgärda påfarten på väg 49 från Östra leden... 3 Hyresförhandling för kommunens bostäder... 4 Boendestrategiskt program för Skövde kommun

Läs mer

Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Plats och tid stadshuset, kl 13.30-17.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Fransson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp)

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l K()mmunstyr~lsen~ allmänpa lltsk()tt Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Innehållsförteckning Motion om hjärtstartare... 3 Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt... 5 Redovisning av uppdrag Projektorganisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Revisionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Alerummet, kl 08:30-12:00

PROTOKOLL 1(15) Revisionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Alerummet, kl 08:30-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid Alerummet, kl 08:30-12:00 Närvarande ledamöter Iréne Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno Claesson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-04-25, kl. 08:00-08:58 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Innehållsförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09 1(13) Innehållsförteckning Sida KSAU 32/16 Filmproduktioner för att informera om kommunens satsningar och stärka varumärket Skövde... 3 KSAU 33/16 Utvärdering

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (6) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (6) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2017-03-06 1(6) Innehållsförteckning Sida KSAG 13/17 KS2017.0126 Analys/utredning av medarbetarförmåner 3 KSAG 14/17 KS2016.0520 Månadsrapportering - arbetsgivarområdet

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker M), ordförande Tore Nolberger M) Britt-Marie Sjöberg C) Petter Jönsson Fp) Eva-Lott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (5) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (5) Innehållsförteckning arbetsgivarutskott 2017-08-21 1(5) Innehållsförteckning Sida KSAG 36/17 KS2017.0310 Verksamhetsplan 2018-2020, Arbetsgivarfrågor 3 KSAG 37/17 KS2016.0520 Månadsrapportering - arbetsgivarområdet 5 1 arbetsgivarutskott

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshindrade

Kommunala rådet för funktionshindrade 2018-03-06 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 10.00-11.05 Beslutande Från handikapporganisationerna Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Agneta Lindberg (S), ordf. Percy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-06-14 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-06-14 1(8) Omvårdnadsnämnden 2012-06-14 1(8) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Anmälan enligt missförhållande, Lex Sarah... 6 Anmälan

Läs mer

Skövde kommun. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (7) Innehållsförteckning

Skövde kommun. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (7) Innehållsförteckning Kommunstyrelsen 2017-02-27 1(7) Innehållsförteckning KS 35/17 Ingående av avtal angående utveckling av Billingen... 4 Kommunstyrelsen 2017-02-27 2(7) Plats och tid KS-salen, 2017-02-27 kl. 17:00-17:15

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Pierre Ryden (S) Bo Svensson (S) Övriga

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:10-14:20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Skövde kommun. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Arvodesnämnden kl. 16:00 1(6) Innehållsförteckning.

Skövde kommun. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Arvodesnämnden kl. 16:00 1(6) Innehållsförteckning. Arvodesnämnden 2018 2018-02-05 kl. 16:00 1(6) Innehållsförteckning Sida Ärenden AVN 1/18 AVN2018.0002 Arvode för valnämnden i samband med valdagen för de allmänna valen 2018 3 1 Arvodesnämnden 2018 2018-02-05

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2015-01-21 10.15-12.30 Beslutande Kerstin Gadde, (S) ordf Lars Larsson, (C) Kristina Svensson (MP) Ingrid Cassel (M) Veronica Almroth (FP) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att flytta övergångsställe vid busshållsplatserna mellan Ekängsvägen och Havstenavägen... 3 Motion om att familjer

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kulturnämndens kvartalsrapport kv 1... 1 Ändrade dagar för kulturnämndens sammanträde hösten 2010... 2 Dialog med studieförbunden... 3 Förändring av centrala beslutsattestanter 2010...

Läs mer

KS TU Policy för arbetsmiljö och hälsa. KSAG 17/18 KS Månadsrapportering, september 2018

KS TU Policy för arbetsmiljö och hälsa. KSAG 17/18 KS Månadsrapportering, september 2018 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-09-03 kl. 9:00 1(5) Innehållsförteckning KSAG 16/18 KS2018.0312 TU Policy för arbetsmiljö och hälsa KSAG 17/18 KS2018.0038 Månadsrapportering, september 2018 KSAG

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) 2010-05-03 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 96-103 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 13.10 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS ProtokoDet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS ProtokoDet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PJatsoch tid Stadshuset, kl 1300-14.35 BesllJlande Ledamöter Tore Nolberger (M) ordförande Lars Newman (Kd) Pierre Ryden (S) Övriga deltagande Catrin Hulmarker (M), ersättare Annica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik

Läs mer

Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S)

Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset, tisdag den 2 maj 2017 kl 08:30-10:00 Beslutande Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden /11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden /11 Fritidsnämnden 2011-09-19 1/11 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Delårsrapport 2011... 5 Remiss Energi och klimatstrategi 2011... 6 Motion Vad gör Skövde för fattiga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv, kl. 9:00 11:00 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.50. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Justering av Beredningen för tillväxt och samhällsbyggandes protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Beredningen för tillväxt och samhällsbyggandes protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-12-21 16 (21) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 16.30 Beslutande Se förteckning sid 17 Övriga närvarande Claes Breitholtz, konsult Krister Sernbo. konsult Helena Gåije, planarkitekt

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör 178 Arkitekt från Skanark 179

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör 178 Arkitekt från Skanark 179 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Anders Söderström (s), ersättare för Sten Fransson (s) Claes Axelson (v)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16.30 18.25 Ordförande: Wallström Christer (FP) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter: Hansson Börje

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 1(7) Innehållsförteckning KSAU 33/18 Beslut om att Skövde kommun blir Location Partner... 3 KSAU 34/18 Arrendeavtal med Skanska om bergstäkt i Billingsryd... 5

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 20 juni 2016 kl 15.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) 15.00-16.00 Peter Söderlund (L) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Platsochtid StadShUSet, kl 8.30-12.15 (ajournering 9.40-10.10) Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna J o harrsson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp) Eva-Lott Gram

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (12) Omvårdnadsnämnden 2010-01-27 1(12) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Information Förebyggande erksamheten... 4 Anmälan av delegationsbeslut... 6 Omvårdnadsnämndens protokoll... 7 Anmälan

Läs mer