SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden och vidare ned mot Östermalm... 5 Tertialrapport , Kommunstyrelsen... 7 Internationell kongress - Skövde kommun en huvudsponsor... 8 Information... 9 Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Plats och tid KS-salen, 8:30:-10:00 Deltagande Beslutande Ersättare Leif Walterum (C), ordf (ej 151) Marie Ekman (S) (ordf 151) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP) Övriga deltagande Christina Josefsson, kommundirektör Agneta Tilly, kanslichef/sekreterare Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Helena Dahlström (S)... Agneta Tilly Paragrafer Leif Walterum (C) ( , ) Marie Ekman (S) ( 151)... Helena Dahlström (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m 2

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) AU /0168 Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att: Första att-satsen i motionen anses besvarad då skolnämnden vid sitt möte i maj beslutat starta upp till två morgon- och kvällsöppna avdelningar för barnomsorg med start från 1 januari 2013, under förutsättning att skolnämnden får kompensation i 2013 års budget. Andra att-satsen i motionen avslås. Yrkanden Marie Ekman (S) och Helena Dahlström (S) yrkar bifall till motionen. Mikael Wendt (FP) yrkar bifall till beredningens förslag. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens förslag. Bakgrund Anita Andersson (S), Anders Grönvall (S), Per Johansson (S) och Malin Wadman (S) har för den socialdemoratiska kommunfullmäktigegruppen skickat in en motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor. Alla förskolor i Skövdes ska ha öppet 12 timmar, och de flesta har det mellan kl Många föräldrar, särskilt ensamstående som jobbar oregelbundna arbetstider, har svårt att få arbetstider och öppettider på förskolan att stämma. De skriver att nu är det hög tid att tänka nytt och uppfylla mångas önskemål om flexiblare öppettider och bättre anpassning till de arbetstider som finns i samhället. Den bemanning som finns i förskolan måste också anpassas till storleken på barngrupper. I motionen föreslås att: En utredning görs för att kunna förändra öppettider i förskolan efter föräldrars önskemål. Bemanningen i barngrupperna förstärks så att personal känner att de räcker till och att utökning av öppettider kan genomföras. Kommunfullmäktige har i januari beslutat återremittera motionen till skolnämnden. Skolnämnden har föreslagit att första att-satsen i motionen ska anses besvarad då skolnämnden vid sitt möte i maj beslutat starta upp till två morgon- och kvällsöppna avdelningar för barnomsorg med start från 1 januari 2013, under förutsättning att skolnämnden får kompensation i 2013 års budget. 3

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Skolchefen har utrett möjlighet att starta en eller två förskoleavdelningar som har öppet tidigare på morgnar och senare på kvällar. Avdelningarna kommer att ha från klockan till kl De morgon- och kvällsöppna avdelningarna kommer även ta emot skolbarn vars vårdnadshavare har behov av barnomsorg efter fritidshemmens ordinarie öppettider. Behovsprövning kommer att genomföras i varje enskilt fall genom att vårdnadshavaren får uppvisa arbetsgivarintyg som styrker obekväm arbetstid. Skolnämnden har avstyrkt motionens andra att-sats. Skolnämnden avser inte öka personaltätheten utan endast erbjuda vårdnadshavare barnomsorg på andra tider än de som erbjuds idag. Motionen har skickats på remiss till skolnämnden en gång tidigare, i juni Skolnämnden avstyrkte då motionen i sin helhet. Förskolan har öppet 12 timmar per dag. Det vanligaste är öppettider mellan kl Skolchefen hade under en tid utrett frågan om flexiblare tider inom barnomsorgen. Enligt utredningen skulle utökade öppettider medföra kostnader för bl.a. utökad personalresurs. Om öppettiderna på en förskoleavdelning ändras till kl skulle det innebära en ökad personalkostnad på antingen ca kr eller ca kr beroende på om man anställer barnskötare eller förskolelärare. Om öppettiderna istället ändras till kl skulle det innebära en ökad personalkostnad på antingen ca kr eller ca kr. Det finns inte ekonomiska förutsättningar för att utöka öppettiderna i förskolorna eller förstärka bemanningen i barngrupperna inom befintlig ram för skolnämnden. Handlingar Kommunfullmäktige , 7 Skolnämnden , 76 (i 76 hänvisas till SKN 68 vilket är felaktigt, rätt hänvisning ska vara till SKN 75) Skolnämnden , 75 Skolnämnden , 151 Motionen 4

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) AU /0416 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden och vidare ned mot Östermalm Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att: Motionen anses besvarad i enlighet med remissinstansernas yttranden. Tekniska förvaltningen och närings- och samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att i kommande arbete med trafikplan se över behovet av att komplettera cykelvägnätet söder om Stallsiken ner mot Mariesjö och Östermalm. Bakgrund Per-Erik Gustafsson (S), Lars Enander (S) och Anders Grönvall (S) har för socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion angående cykel- gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden och vidare ned mot Östermalm. De skriver att det runt hela bostadsområdet, utefter Västra och Östra Skogsrovägen saknas gång- och cykelvägar, förutom en del vid Spånvägen samt från kyrkan och förbi Barkvägen. Dagligen ses gående och cyklister utefter vägkanterna på både Västra och Östra Skogsrovägen vilket innebär stor trafikfara. Vidare skriver de att det finns ett stort behov av att komplettera gång- och cykelvägar från Ryd till handelsområdet Stallsiken och vidare utefter Östra leden och Trädgårdsstaden. I motionen föreslås att: Skövde kommun utreder möjligheten till en snabb utbyggnad/komplettering av ovanstående gång- och cykelvägnät i Ryd och vidare till Stallsiken/ Trädgårdsstaden och vidare ned mot Östermalm. Tekniska nämnden/tekniska kontoret får uppdraget att föra in ovanstående gång- och cykelvägar på prioriteringslista för projektering/planering kommande år. Motionen har skickats på remiss till byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt närings- och samhällsbyggnadsenheten. Tekniska nämnden har avstyrkt motionen. Södra Ryd är byggt enligt principen att hålla biltrafiken runtomkring området för att skapa en bilfri miljö inne i området. Det finns ett väl utbyggt nät av cykel- och gångvägar inne i den bilfria zonen och vidare mot övriga delar av staden via gångoch cykelvägstunnlar. Det finns därför ingen anledning att oskyddade trafikanter ska vistas på vägarna runt omkring Södra Ryd med några få undantag. Ett av dessa är sträckan längs Västra Skogsrovägen från Timmervägen till Parker Hannifin AB där en komplettering av gång- och cykelvägarna just har gjorts samt möjligen även till återvinningscentralen. 5

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Cykelväg från Södra Ryd till Stallsikens handelsområde finns redan. Den går separerat från biltrafik via tunnlar under väg 200 via Kvarnsjöområdet, vidare längs Gamla Törebodavägen där cykling sker i körbanan och vidare in till Stallsiken via Titanvägen. En cykelväg längs väg 200 och Riksväg 26 från Horsåsrondellen till Stallsiken har aldrig diskuterats då den sträckningen inte ses som särskilt attraktiv för cyklister. Däremot finns ett behov av att komplettera cykelvägnätet söder om Stallsiken ner mot Mariesjö och Östermalm. Byggnadsnämnden har avstyrkt motionen i den del som avser att utreda utbyggnad/komplettering av gång- och cykelnätet i Ryd. I den del av motionen som omfattar gång- och cykelvägnätet från mötet med Västra Skogsrovägen och söderut mot Stallsiken/Trädgårdsstaden och vidare ned mot Östermalm föreslår byggnadsnämnden att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till förbättringar av nätet och föra in utbyggnad/ komplettering på prioriteringslistan för projektering/planering. Närings- och samhällsbyggnadsenheten har avstyrkt motionen i den del som rör cykelvägar i Ryd, de har samma uppfattning som byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Vad gäller cykelväg från Stallsiken och söderut så finns det med i planerna när Södra Metallvägen byggs färdigt till Hasslumsvägen. Området mellan väg 26/VästraStambanan och Nolhagavägen/Hasslumsvägen är inte detaljplanelagd. Beredningens slutsats är att det finns ett engagemang och att det arbetas med frågorna men att det finns mer att utreda. Det är svårt att ge förvaltningar uppdrag utifrån motionens förslag (att-satser). Handlingar Tekniska nämnden , 17 Byggnadsnämnden , 13 Motionen 6

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) AU /0006 Tertialrapport , Kommunstyrelsen Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner den upprättade tertialrapporten per 30/4 för Prognosen för 2012 visar ett överskott med 1,1 mnkr. Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en tertialrapport enligt givna direktiv. Skövde kommun har tidigare upprättat kvartalsrapporter men från och med 2012 ska uppföljningen ske per tertial. Kommunstyrelsen har en ekonomi i balans och prognosen för 2012 visar på ett överskott på 1,1 mnkr. Område Prognos 2012 Kommunstyrelsen Politik tkr Kommnstyrelsen Stab tkr Konsult och service -144 tkr Överförmyndare 0 tkr Kollektivtrafik tkr Bidrag och Transfereringar tkr På investeringssidan redovisar Kommunstyrelsen en positiv prognos med 13,1 mnkr. Bidragande orsak till överskottet är att planerade infrastruktursatsningar, Resecentrum, har flyttats fram och genomförs till stora delar Även övriga investeringar, som inventarier och centrumplanering förväntas bli lägre än budgeterat. Planerade fastighetsköp prognostiseras att följa budget Handlingar Kommunstyrelsens tertialrapport 1, 2012 Delges ES 7

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) AU /0187 Internationell kongress - Skövde kommun en huvudsponsor Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Skövde kommun blir en av huvudsponsorerna för Konferensen Young Farming som hålls i Skövde januari 2013 till en kostnad av kronor som finansieras av kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Leif Walterum (C) deltar ej i beslutet. Bakgrund Konferensen Young Farming - CAP towards 2020, kommer att arrangeras i Skövde den januari 2013 av den svenska LRF Ungdomen i samverkan med Council of European Young Farmers (CEJA). Under konferensen i Skövde kommer svenska och europeiska politiker, inspirerande företagare, forskare, konsumenter och unga lantbrukare från EU:s medlemsländer att träffas. Dagarna blir fyllda av paneldebatter, studiebesök, CEJA Working Group, nya möten och god mat. Projektet samarbetar med det regionala näringslivet och organisationer kopplade till både jordbruk och konsumenter. Som huvudsponsorer kommer Skövde kommun att synas och finnas med genom hela projektet tillsammans med projektets genomförarorganisationer. Huvudsponsorer får presentera sin verksamhet, möjlighet till utställningsyta, synas med logga på inbjudningar och annat material inför och efter konferensen. Dessutom kommer mycket av programmet dag två att sändas live på Internet, som inslag i denna sändning så syns loggorna på de som är med i projektet. Detta är en aktivitet i satsningen på Skövde kommuns varumärke och visionsarbete. EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, är just nu inne i en omfattande reformprocess och en ny reformerad jordbruks- och landsbygdspolitik kommer att träda i kraft i januari Mer information om konferensen Young Farming CAP towards 2020 finns på Delges ES 8

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) AU 152 Information Leif Walterum, ett möte med Fredrik Ståhlberg (tillträdande garnisonschef) har genomförts och det blir ett bra framtida samarbete. Leif Walterum informerade att fler politiker och tjänstemän i Skövde kommun delade ut vattenflaskor vid studenten, vilket var mycket uppskattat. Leif Walterum, MÖS direktion har haft sammanträde och det är klart att Karlsborgs kommun nu går med i samarbetet. Beslut togs om att överföra tillsyn av sk A- anläggningar från länsstyrelsen till MÖS. Mikael Wendt, en ny chef för RÖS har anställts, Rickard Johansson börjar 1 oktober Mikael Wendt, har tillsammans med folkhälsoplanerarna deltagit i en dialog om framtida arbete, arrangerat av Göteborgs Universitet. Mikael Wendt, har träffat statens ungdomsråd och väntar besked om ev bidrag för fortsatt demokratiarbete inom ungdomsgruppen. Christina Josefsson, ett flertal personer från Skövde deltog i en stor konferens i Falköping om säker och trygg kommun. Ett mycket lyckat arrangemang som gav intryck och kunskap. 9

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) AU 153 Anmälningsärenden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga nedanstående ärenden till handlingarna. 12/0011 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 26 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Nils

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) 2010-02-01 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 21-29 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer