SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) Innehållsförteckning Motion om hjärtstartare... 3 Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt... 5 Redovisning av uppdrag Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt... 5 Remiss, I rättan tid?... 6 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Käpplunda Park ändring i paragraf 20 i köpekontrakt... 8 Redovisning av utredningsuppdrag nr 4: Demografimodell... 9 Återrapport om missförhållanden i omsorgen om äldre eller funktionshindrade enligt SoL 14 kap 2 (Lex Sarah) Information Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) Plats och tid KS-salen, 08:30-11:30 Deltagande Beslutande Ersättare Leif Walterum (C), ordf Marie Ekman (S) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP) Övriga deltagande Utses att justera Håkan Ahlström, kommundirektör Tomas Fellbrant, förvaltningschef 55 Agneta Tilly, kanslichef Ulla Johansson, sekreterare Mikael Wendt Victor Sunnliden, marknadsutvecklare 55 Karl Alexanderson, teknisk chef 55 Stig Johansson, samhällsplanerare 55 Ingemar Linusson, fastighetschef 55 Håkan Johansson, ekonomienhetschef 55 Therese Kandeman, controller 55 Sabina Cederkvarn, controller 55 Håkan Hendeby, chef för personalavdelningen 55 Janne Ekström, arbetsmarknadschef 55 Underskrifter Sekreterare Ordförande... Ulla Johansson Paragrafer Leif Walterum Justerande... Mikael Wendt ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) AU 48 10/0189 Motion om hjärtstartare Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att tillgodose motionens förslag genom inköp och utbildning av hjärtstartare i Stadshuset vilket finansieras i budget 2012 och anse motionen redan genomförd avseende hjärtstartare på idrottsanläggningarna. Folkpartiet Liberalernas fullmäktigegrupp har inkommit med en motion om upphandla hjärtstartare till stadshuset och idrottsanläggningarna och att kommunen även införskaffar syrgas till stadshuset och idrottsanläggningarna. Rubriken på motionen är; Hjärtstartare kan rädda många liv. Merparten av dygnet rör sig folk i stadshuset. Om någon kollapsar och behöver räddas är det bra om det finns en hjärtstartare. Anställda och förtroendevalda ska kunna känna sig trygga att det finns en hjärtstartare i stadshuset. Kan man även införskaffa syrgas för någon som kanske får akut andnöd så är det bara bonus. Motionärerna anser att Skövde kommun bör bli föregångare i Skaraborg genom att se till att det i varje idrottsanläggning finns tillgång till hjärtstartare. Det är viktigt att varje hjärtstartare registreras på I Skövde fanns i juni 2010 enbart en registrerad hjärtstartare, på folktandvården City. De som önskar få utbildning ska få det. Beredning I ärendet finns yttrande från tekniska nämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden samt kommunstyrelsen. Tekniska nämnden tillstyrker motionen Det är självklart positivt att det finns tillgång till utrustning som kan rädda liv. Det kräver dock att det finns personer på plats vid en incident som kan hantera utrustningen och att denna är i ordning. Det finns ett antal praktiska frågor som måste vara lösta för att dessa förebyggande insatser ska kunna få verklig effekt vid incidenter. Kommunen måste också ställa förslaget mot andra förebyggande insatser som kan ge positiva effekter t.ex. utbildning i hjärt- och lungräddning. Fritidsnämnden tillstyrker motionen. I dagsläget har fritidsnämnden en hjärtstartare på Arena Skövde Bad. Fritidsförvaltningen har dessutom beslutat att köpa in fem stycken hjärtstartare till Arena Skövde Hall, Billingens fritidsområde, Södermalms IP, Lillegårdens IP samt Billingehov. Kulturnämnden är positiv till förslaget i motionen men anser att behov av hjärtstartare finns för fler offentliga platser än de i motionen angivna. Nämnden anser att det på offentliga platser där allmänheten finns i stor utsträckning bör finnas hjärtstartare till exempel kulturhuset med flera platser. 3

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) Kommunstyrelsen genom Konsult och Serviceförvaltningen tillstyrker motionen vad avser införskaffande av hjärtstartare till stadshuset, men avstyrker den del som handlar om syrgas. Det är positivt med tillgång till utrustning som kan rädda liv i kommunens lokaler. Det krävs dock att det finns personer på plats vid en incident som kan hantera utrustningen och att denna är i ordning. För att säkerställa att en hjärtstartare används på rätt sätt bör ett antal personer inom varje förvaltning få nödvändig utbildning. Vad gäller syrgasutrustning avstyrker KOS ett sådant inköp med hänvisning till att syrgas endast får hanteras av medicinskt utbildad personal (leg sjuksköterska eller leg läkare), samt att det finns särskilda säkerhetsföreskrifter runt förvaring utifrån brandskyddsaspekter. Konsult och serviceförvaltningen föreslår att en hjärtstartare införskaffas för central placering i stadshuset och att kommunstyrelsen beviljar medel för såväl hjärtstartare som utbildning av personal. Kostnad för inköp och utbildning beräknas uppgå till ca kronor. Sammantaget visar beredningen att det redan har gjorts satsningar på hjärtstartare vid idrottsanläggningarna men att det saknas i Stadshuset. Om en finansiering sker kan inköp och utbildning avseende hjärtstartare till Stadshuset ske. Satsningar på syrgas bör dock inte genomföras med hänsyn till bland annat de säkerhetsföreskrifter som finns. Handlingar Motionen från Folkpartiet Liberalerna kommunfullmäktigegruppen TEN 46 FRN 199 KN 65 Yttrande från kommunstyrelsen, Konsult och service 4

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) AU 49 11/0003 Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att frågan om finansiering av resurser för att skapa fler EU-finansierade projekt överlämnas till budgetarbetet I budget och strategisk plan för Skövde kommun finns sju utredningsuppdrag. I uppdrag nr 6 får kommundirektören i uppdrag att lämna förslag till en projektorganisation med mål att tillskapa fler projekt som medfinansieras av EU och som är till gagn för Skövdes invånare. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommundirektören redovisar uppdraget i en rapport i vilken antagandet görs att kommunstyrelsen behöver förstärkas med en särskild resurs som har kompetens inom området. Främsta syftet med en sådan resurs är att bistå förvaltningar i arbetet med att ansöka om och organisera för de EU-projekt som mejslats fram i WEPAprocessen. Denna process är en analys som tillhandahålls av West Sweden och som visar på vilka områden kommunen ska fokusera på. Skövde kommun har anmält intresse för en analys och preliminär tid för genomförande är årsskiftet Handlingar Redovisning av uppdrag Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt 5

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) AU 50 10/0338 Remiss, I rättan tid? Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lämna Skolnämndens yttrande som svar från Skövde kommun över förslaget i SOU 2010:67 I rättan tid? Om ålder och skolstart till Utbildningsdepartementet. I oktober 2009 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera och förslå hur införandet av en försöksverksamhet med flexibel skolstart i grundskolan skulle kunna genomföras. Utredaren har under arbetets gång haft löpande kontakt med företrädare för de kommuner som vid ett flertal tillfällen ansökt om att få bedriva försöksverksamhet med flexibel skolstart. Vidare har utredningen haft kontakt med lärarnas och skolledarnas fackliga organisationer, föräldra- och elevorganisationer samt friskolornas riksförbund. Fyra forskare har varit anlitade under utredningstiden. Skolnämnden har tagit del av remissen och lämnar ett utförligt svar till yttrande. Handlingar Remiss över betänkandet I rättan tid? (SOU 2010:67) SKN 10 med yttrande över SOU 2010:67, I rättan tid? bilaga dnr

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) AU 51 11/0004 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2010 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Den verksamhetsplan som kommunstyrelsen beslutat om har fullföljts till stora delar. Omprioriteringar har skett till förmån för bl.a. arbete med organisatoriska förändringar, visionsarbetet och för de utredningsuppdrag som kommunfullmäktige beslutade om den 21 juni Kommunstyrelsen har en ekonomi i balans och visar ett positivt resultat för 2010 på 10 mnkr. Överskottet förklaras i huvudsak av att transfereringar och bidrag samt investeringar (påverkar kapitalkostnaderna) inte genomförts som planerat. Det s.k. Destinationsbolaget kom inte igång som planerat utan försenades ett halvår (4,1 mnkr). Fler företag har hyrt lokaler i Portalen än beräknat, vilket är mycket glädjande. Behovet av bidrag till Portalen och marknadsföring av lokalerna har därför minskat (2 mnkr). Investeringen i en Supplier Park har skjutits fram eftersom efterfrågan just nu är svag (2,2 mnkr). Aktieägartillskottet till Västtrafik AB har också varit lägre än budgeterat (1,5 mnkr). Kommunstyrelsens stab och konsult och service förvaltning visar i ett mindre överskott (0,8 mnkr). Den enskilt största avvikelsen finns på ekonomienheten som har ett underskott till följd av ett ökat resursbehov vid införandet av det nya affärssystemet. Underskottet täcks av vakanta tjänster på andra enheter. Kollektivtrafiken (exkl. aktieägartillskott) ger ett underskott på 0,9 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för färdtjänst och biogasdrift för bussar i stadstrafik. Handlingar Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) AU 52 10/0356 Käpplunda Park ändring i paragraf 20 i köpekontrakt Beslut Kommunstyrelse arbetsutskott godkänner tillägg till köpekontrakt med AB Skövdebostäder för Käpplunda Park innebärande ändring av tiden för färdigställande av bostäder. Käpplunda Park köpekontraktet blev godkänt och undertecknat i juni 2009 (dnr 09/0131). Detaljplanen blev överklagad till Länsstyrelsen i oktober 2009 och till Regeringen i mars Regeringen avslog överklagandet i oktober AB Skövdebostäder har inte kunnat tillträda fastigheten tidigare på grund av ovanstående överklagandena därför begär de om förlängning av tid för att färdigställa bostäderna på fastigheten. AB Skövdebostäder har för avsikt att påbörja arbetena för bostadsproduktion omgående och färdigställa området så fort som möjligt. Hela projektet väntas färdigställt vid årsskiftet 2013/2014. Handlingar Tilläggsöverenskommelse Delges NSE 8

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) AU 53 11/0003 Redovisning av utredningsuppdrag nr 4: Demografimodell Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att de föreslagna resursfördelningsmodellerna för utbildningsnämnden och skolnämnden ska tillämpas fr.o.m. budgetåret I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige om sju utredningsuppdrag. Ett av utredningsuppdragen handlade om en översyn av de resursfördelningsmodeller som används för skolnämnden och utbildningsnämnden. Uppdraget formulerades på följande sätt: Under ledning av kommunstyrelsen ska demografimodellen ses över och revideras. Den nya modellen ska vara långsiktig och stå sig över tid och ge en rättvisande ekonomisk fördelning oberoende av antal elever. Den reviderade modellen ska tillämpas från och med antagandet av budget för Demografimodellerna är resursfördelningsmodeller som ska kompensera för volymförändringar. Politiska prioriteringar ligger utanför modellerna. Skolnämndens demografimodell omarbetades redan inför budgetåret Modellen är enkel att beräkna och lätt att förstå. Risken för stora prognosfel är låg. Modellen bedöms ge en rättvisande resurstilldelning. Det finns inga behov av att förändra modellen inför budgetåret Utbildningsnämnden har använt samma modell sedan budgetåret Behov finns av att byta modell eftersom den befintliga modellen ger stora marginaleffekter och är onödigt svår att beräkna. Den nu föreslagna modellen liknar skolnämndens modell. Modellen avser elever folkbokförda i Skövde, oavsett val av skola. Handlingar PM, Ny modell för demografiberäkning SKN PM, Demografimodell UTN Beräkning av tillskott/avdrag till följd av demografisk utveckling för budgetåret Delges ES, SKN, UN 9

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) AU 54 11/0048 Återrapport om missförhållanden i omsorgen om äldre eller funktionshindrade enligt SoL 14 kap 2 (Lex Sarah) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att de vidtagna åtgärderna för att förhindra ett återupprepande är tillräckliga och att Lex Sarah-utredningen därmed avslutas. Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag mottagit en muntlig rapport från Håkan Hendeby, chef för personalavdelningen, som redovisar den utredning som gjorts med anledning av ett allvarligt missförhållande som framkom inom en enhet i Skövde kommun i januari. De åtgärder som vidtagits för att förhindra liknande händelser i framtiden är dels att personal som varit föremål för utredningen inte kommer att tjänstgöra inom den aktuella verksamheten samt att utbildningsinsatser inom området sekretess pågår kontinuerligt för befintlig personal och när nya medarbetare rekryteras. Delges Håkan Hendeby, Janne Ekström 10

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) AU 55 Information Victor Sunnliden och Karl Alexanderson, om Skövde Biogas AB. Stig Johansson och Ingemar Linusson, om ev köp av fastigheterna Nyeport och K-hallen. Håkan Johansson, Therese Kandeman och Sabina Cederkvarn, Bokslutsrapport, kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och demografimodell. Håkan Hendeby och Janne Ekström, återrapport angående anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre eller funktionshindrade enligt SoL 14 kap 2 (Lex Sarah). 11

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) AU 56 11/0033 Anmälningsärenden Beslut SKL beslut nr 1, överenskommelse mellan staten och SKL om prestationsbaserat stimulansbidrag på äldreområdet SKL beslut nr 2, överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en revidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område. 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen... 3 Medborgarförslag om Skateboardpark... 4 Medborgarförslag om iordningställande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15) FÖREDRAGNINGSLISTA den 21 maj 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Utdelning av Arne Lorentzons

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Kindslätt, kommunchef Börje Olsson, kanslichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 30 mars 2009, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer