GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI Modell nr.: HDR-A2835 SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE. Viktig information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI Modell nr.: HDR-A2835 SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE. Viktig information"

Transkript

1 STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD AY RECORD E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM Användarhandbok / Videokassettspelare med GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI Modell nr.: HDR-A85 Innan du börjar Anslutningar SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE VCR Viktig information Om några problem eller fel skulle uppstå, kontakta då service avdelningen hos Dangaard Electronics AB via e-postadressen eller via telefon, se givna referenser nedan, INNAN ni kontaktar butiken NI köpt produkten i. Glöm inte att ange ert namn, adress och telefonnummer. Följ nedanstående punkter för att få hjälp av våra tekniker:. Innan Ni ringer, läs noga igenom denna användarguide.. Gå in på vår hemsida där FAQ, manualer, mjukvaror mm finns för gratis hemladdning.. Innan Ni ringer ha kvitto, modellnummer, serienummer och problemet redo! PROG. OPEN / CLOSE VCR DUBBING VCR STOP AY / RECORD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R Första installationen Inspelning / Dubbning Avspelning Redigering Service Hotline E-post: Service Hotline Tel.nr.: 0-6 (Telefontid Måndag - Fredag ) Andra inställningar Om vi inte kan lösa problemet via telefon och om produkten måste skickas tillbaka till Dangaard Electronics AB ska produkten, originalkartongen, eventuella tillbehör och kvitto mottas av säljaren i butiken innan servicen startas. Innan du använder apparaten måste du göra anslutningar. Se Anslutningar på sidorna 5-6. VCR funktioner Annat

2 E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Innan du börjar Försiktighetsåtgärder VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE EXPONERA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. SE UPP! RISK FÖR ELSTÖT, ÖPPNA INTE SE UPP!: MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA APPARATENS HÖLJE (ELLER BAKSIDA). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. FÖR SERVICE HÄNVISAR VI TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad farlig spänning inom produkten som kan vara stark nog att ge personer en elstöt. Utropstecknet i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten. Lasersäkerhet Det finns en laser i denna apparat. Endast en servicetekniker bör avlägsna locket eller försöka reparera systemet, p.g.a. risk för ögonskador. SE UPP!: SE UPP!: ATS: Strömdosa KONTROLLER, JUSTERINGAR ELLER ANDRA PROCEDURER ÄN DE SOM BESKRIVS I HANDBOKEN KAN LEDA TILL FARLIG EXPONERING TILL STRÅLNING. SYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR APPARATEN ÄR ÖPPEN OCH INTERLÅSET SATT UR FUNKTION. TITTA INTE DIREKT MOT STRÅLEN. INUTI APPARATEN, NÄRA KASSETTMEKANISMEN. Strömdosan är ansluten och apparaten förses med ström när nätkabeln är inkopplad till ett 0 40 V, 50 Hz växelströmsuttag. Använd apparaten genom att trycka på [STANDBY-ON]. VARNING: STRÖMFÖRANDEDELAR INUTI. AVLÄGSNA INGA SKRUVAR. SE UPP!. Försök inte att öppna höljet. Det finns inga delar inuti som användare kan utföra service på. All service hänvisas till kvalificerad servicepersonal.. Skåror och öppningar på TV-kabinett och på sidor och undersida är avsedda för ventilation. För att försäkra pålitlig drift och skydda apparaten från överhettning får dessa öppningar inte övertäckas. Installera inte i instängda utrymmen som bokhyllor om det inte finns tillräcklig ventilation.. Håll på avstånd från element eller andra värmekällor. 4. Undvik användning i närhet av kraftiga magnetiska fält. 5. Tryck inte in några föremål i kabinettets öppningar eller skåror eftersom dessa föremål kan komma i kontakt med strömförande delar eller kortsluta delar, vilket kan leda till brand eller elstöt. 6. Spill inte vätska på apparaten. Om du spiller vätska som kommer in i systemet, ska du ta kontakt med en kvalificerad servicetekniker. 7. Ställ inte apparaten lodrätt. Använd endast apparaten i vågrätt (platt) ställning. 8. Denna produkt är i Standby-läge när den stängs av medan nätkabeln är ansluten. 9. Ställ inga brännbara föremål på apparaten (ljus, o.s.v.). 0. Innan apparaten flyttas ska du avlägsna alla skivor och koppla ur nätkabeln från vägguttaget.. Koppla ur nätkontakten för att stänga av apparaten vid felsökning eller när den inte används.. Elkontakten ska vara färdig att användas.. Läs instruktionerna i båda handböckerna för att kontrollera att apparaten installeras och ansluts på ett säkert sätt i multimediasystem. 4. Lämna ett avstånd på 0 cm runt omkring apparatens ventilationsöppningar.

3 E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM ANMÄRKNING OM ÅTERVINNING Produktens förpackningsmaterial är återvinningsbara och kan återanvändas. Kassera alla material i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter. Produkten består av material som kan återvinnas och återanvändas om produkten demonteras av ett specialistföretag. Batterier ska aldrig slängas eller brännas. De ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter gällande kemikaliskt avfall. Gör ditt bidrag till miljön!!! Tomma batterier ska inte slängas i soporna. Du kan kassera dem vid en uppsamlingspunkt för batterier och särskilt avfall. Kontakta din lokala myndighet för information. För kundens användning: Läs Modellnummer och Serienummer som står på baksidan av apparaten och skriv ned informationen nedan. Behåll den här informationen som referens. Modellnummer Serienummer Om upphovsrätt Icke-auktoriserad kopiering, sändning, publikvisning eller utlåning av skivor är förbjudet. Denna produkt införlivar copyrightskyddsteknik som skyddas av amerikanska patenter och andra intellektuella egendomsrätter. Användning av denna copyrightskyddsteknik måste bemyndigas av Macrovision och är avsedd för personligt bruk eller annat begränsat bruk om övrigt tillstånd inte inhämtats från Macrovision. Omvänd ingenjörskonst och isärtagning är förbjudet. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Dolby Digital Stereo Creator enables consumers to create stereo -Videos with stunning Dolby Digital sound tracks at home. The technology, when utilized instead of PCM recording, also saves recordable disc space, allowing for higher video resolution or extended recording time on each. s mastered using Dolby Digital Stereo Creator will play back on all -Video players. Detta gäller när spelarna är kompatible med inspelningsbara -skivor. Innan du börjar Installationsplats Så här använder du apparaten på bästa och säkraste sätt: Installera apparaten i vågrätt och stabilt läge. Ställ ingenting ovanpå apparaten. Ställ inte apparaten direkt ovanpå TV-apparaten. Skydda apparaten från direkt solljus och håll på avstånd från kraftiga värmekällor. Undvik dammiga eller fuktiga platser. Undvik platser med otillräcklig ventilation för att skingra värmen. Blockera inte ventilationshålen på sidan av apparaten. Undvik platser som utsätts för kraftiga vibrationer eller magnetfält. Undvik elchock och brand Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Dra inte i nätkabeln för att koppla ur den från vägguttaget. Håll i kontakten. Om du råkar spilla vatten på apparaten ska nätkabeln kopplas ur omgående. Ta sedan med apparaten till ett auktoriserat servicecenter för lagning. Varning om fuktkondens Kondens kan förekomma i apparaten när den flyttas från en varm plats till en kall, efter ett kallt rum värmts upp eller i förhållanden med hög luftfuktighet. Använd inte apparaten i minst timmar tills insidan är torr. DTS och DTS Digital Out är varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc. Kodak Picture CD COMPATIBLE är registrerad av Eastman Kodak Company.

4 E44BED_.book Page 4 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Underhåll SERVICE Se lämpligt ämne under rubriken Felsökning på sidorna 8-86 innan du återlämnar produkten. Om din apparat slutar fungera ska du inte försöka att lösa problemet själv. Det finns inga delar i apparaten som användaren kan utföra service på. Stäng av, koppla ur nätkontakten och ring vår kundtjänst (information finns på första sidan) för att hitta ett auktoriserat servicecentrum. RENGÖRA KABINETTET Använd en mjuk trasa som är lätt fuktad med svagt rengöringsmedel. Använd inte lösningar som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller frätande medel. HANTERING AV HÅRDDISKEN () En hårddisk är en precisionsenhet som kan ta skada av vibrationer, kraftiga stötar och smuts. Beroende på installationsmiljön eller hanteringen kan enheten bli delvis skadad och i värsta fall kan inte funktionerna för inspelning och avspelning användas. Utsätt inte -enheten för vibrationer eller kraftiga stötar och ryck inte ut nätkontakten, särskilt när -enheten flyttas. Om ett strömavbrott inträffar kan innehållet på det inspelande/avspelande programmet gå förlorat. VCR AUTOM. HUVUDRENGÖRING Rengör automatiskt videohuvud när du skjuter in eller avlägsnar en videokassett, så att du kan se en klar bild. Den avspelade bilden kan bli suddig eller avbrytas men TV-mottagningen är tydlig. Smuts som samlas på videohuvuden efter en lång användningsperiod eller uppspelning av hyrda eller slitna kassetter kan orsaka detta problem. Om en randig eller snöig bild syns under avspelning kan enhetens videohuvud behöva rengöras.. Besök din lokala audio- / videobutik och köp en högkvalitetsrengörare för VHS-videohuvud.. Om en rengöringsprodukt för videohuvuden inte löser problemet ska du ringa vår kundtjänst (information finns på första sidan) och fråga om närmast auktoriserade servicecentrum. Kom ihåg att läsa anvisningarna som medföljer videohuvudsrengöraren före användning. Rengör endast videohuvud när problemen uppstår. FLYTTA ENHETEN -enheten roterar med hög hastighet när den används. Kontrollera att rotationen har stannat och flytta enheten utan att utsätta den för kraftiga stötar eller vibrationer. RENGÖRA SKIVOR När en skiva blir smutsig ska den rengöras med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt. Torka inte med en runtgående rörelse. Använd inte lösningsmedel som bensin, lacknafta, vanliga rengöringsmedel, frätande rengöringsmedel eller antistatiskt medel avsett för analoga skivor. RENGÖRA SKIVLINSEN Om den här enheten fortfarande inte fungerar ordentligt efter att du har konsulterat aktuella avsnitt i Felsökning i Ägarhandboken, kan den optiska laserpickupen vara smutsig. Tala med en återförsäljare eller ett servicecenter och be om inspektion och rengöring av den optiska laserpickupen. SKIVHANTERING Hantera skivor så att inga fingeravtryck och inget damm fastnar på ytan. Förvara alltid skivan i omslaget när den inte används. 4

5 E44BED_.book Page 5 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innehållsförteckning Innan du börjar... Försiktighetsåtgärder... Funktioner... 6 Nyckel till Användarhandboken... 7 Översikt över funktioner... 8 Installera batterier i fjärrkontrollen... / / VCR - ändra läge... Guide till displayinformation... Guide till Setup Menu... Displayguide för frontpanelen... 4 Anslutningar... 5 Anslutningar... 5 Första installationen... 7 Första gången du slår på apparaten... 7 Inställning för språk på skärmen... 7 Kanalinställning... 8 Ställa in klockan... 0 Välja TV:ns bildkvot... 0 Inspelning / Dubbning... Information på media med stöd... Formatera en skiva... 5 Välja ljudläge... 7 Grundläggande inspelning... 8 Direkt timerinspelning (OTR)... 9 Timerinspelning... 0 Satellitlänk... Information om kopiering... 4 Inställningar för extern utrustning... 4 Dubbning från extern utrustning... 4 Ställa in skydd för en skiva... 4 Finalisera en skiva... 4 Redigering...60 Redigera skivor Radera titlar... 6 Skydda / Ta bort skydd för titlar... 6 Redigera titelnamn... 6 Radera en del av en titel Dela en titel Kombinera titlar Flytta titlar Kapitelmärke Lägga till titlar i en spellista... 7 Andra inställningar...7 Beskrivning av menyn med inställningar... 7 Avspelningsinställning Visningsinställningar Återställ till fabriksstandard VCR funktioner...79 Avspelning Inspelning och Direkt timerinspelning (OTR) Sök Andra funktioner... 8 Hi-Fi-stereoljudssystem... 8 Annat...8 Felsökning... 8 Språkkod Ordlista Specifikationer Godkännandeintyg... Bakre omslag Innan du börjar Avspelning Information om avspelning Grundläggande avspelning PBC-funktion för Video CD Särskild avspelning... 5 Upprepa / Slumpmässig / Programmerad avspelning / Diabildvisning Sök Välja format för ljud och video

6 E44BED_.book Page 6 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Funktioner Följande funktioner erbjuds med denna apparat. Inspelning På den här apparaten kan du spela in på hårddisken (), en -RW-skiva (omskrivningsbar) och en -R-skiva (engångsinspelning) samt på videokassetter. Du kan välja formatet som passar dig. VCR Direkt timerinspelning (OTR) [ Sidan 9 ( / ) eller Sidan 80 (VCR)] Med den här funktionen kan du starta en inspelning direkt genom att trycka en gång. Varje gång du trycker på [REC / OTR] ökas inspelningstiden med 0 minuter. Spela in vänster stereokanal: Den här apparaten kan automatiskt spela in monoljud från vänster kanal som låter som stereoljud (samma höger- och vänsterkanal). (Endast AV) Timerprogrammering för högst program [ Sidorna 0-] Du kan programmera apparaten att spela in högst program en månad i förväg. Inspelning kan även programmeras för program som visas varje dag eller varje vecka. Inspelningsövervakare[ Sidan 6] Du kan kontrollera hur den verkliga inspelade bilden och ljudkvaliteten kommer att vara i det valda inspelningsläget innan du försöker spela in. Automatisk kapitelmarkör [ Sidan 6] Varje inspelad titel märks automatiskt med kapitelmärken. Automatiskt skapande av spellistor (endast skivor i VR-läge och ) [ Sidan 6] Spellistor kopieras automatiskt från Originallistan så att du kan redigera titlarna. 60 GB hårddisk [ Sidorna -4] Apparaten är utrustad med en 60 GB hårddisk där du kan spela in upp till 40 timmar video (i SEP-läge). Hårddisken fungerar på samma sätt som en - RW-skiva i VR-läge. De flesta funktionerna som finns tillgängliga på en -RW-skiva i VR-läge finns även tillgängliga på hårddisken. Skapa -meny automatiskt (endast Videoläge) [ Sidan 44] -menyer skapas automatiskt när en skiva i Videoläge finaliseras. Automatisk finalisering (endast Videoläge) [ Sidan 44] Du kan ställa in skivan så att den finaliseras automatiskt när du vill. Stafettinspelning [ Sidan 0] Under en Timerinspelning till byts inspelningsmediet automatiskt till om skivan får slut på utrymme eller om det inte finns någon inspelningsbar skiva i apparaten. Dubbning Den här apparaten kan använda tvåvägsdubbning med, eller VCR. Maximalt x 0 dubbningshastighet från till -RW i VR-läge (höghastighetsdubbning) [ Sidorna 8-40] Högst 0 gångers höghastighetsdubbning från till -RW-skiva i VR-läge är möjligt om en kompatibel skiva används. Enkel dubbning [ Sidan 8] Den här apparaten väljer automatiskt lämpligaste inspelningsläge för dubbning to om du ställer in Inspelningsläget på Auto. Avspelning VCR Samtidig avspelning och inspelning [ Sidan 5] Du kan spela av en titel samtidigt som du spelar in. Bioljud hemma [ Sidan 6] När apparaten ansluts till en förstärkare eller en dekoder som är kompatibel med Dolby Digital, kan du uppleva en bioliknande ljudmiljö. Variabel överhoppning [ Sidan 5] Det går att hoppa över en viss tid som ställs in i förväg i Setup Menu, med en tryckning under avspelning. Variabel omspelning [ Sidan 5] Det går att hoppa bakåt en viss tid som ställs in i förväg i Setup Menu, med en tryckning under avspelning. Avspelning med tidsförflyttning [ Sidan 5] Det går att spela av inspelningen från början utan att behöva vänta på att inspelningen avslutas. Seriesökning [ Sidan 57] Du kan söka efter en grupp titlar med samma periodvisa timerinställningar. Redigering Radera titlar [ Sidorna 6-6] Du kan radera titlar som du inte längre behöver. Skapa spellistor [ Sidorna 6-7] Originallistan förändras inte men du kan redigera titlar i Spellistan. Ge Titlar Namn Välja/Radera kapitelmärken Dela/kombinera titlar Radera delar av filmer Flytta titlar Skydda titlar [ Sidan 6] Det går att undvika att titlar redigeras eller raderas oavsiktligt. 6

7 E44BED_.book Page 7 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Nyckel till Användarhandboken Medföljande tillbehör Fjärrkontroll med två R6 (AA) batterier RF-kabel Scart-kabel Användarhandbok Snabbinstallationsguide Innan du börjar Symboler som används i Användarhandboken Följande symboler visas vid början av varje funktionsbeskrivning för att visa vilket inspelningsläge eller vilken skivtyp som gäller för varje funktion. Symbol Beskrivning Tillgänglig för (intern) -V Tillgänglig för -Video Video -RW Tillgänglig för -RW-skivor i Videoläge -RW VR Tillgänglig för -RW-skivor i VR-läge -R Tillgänglig för -R-skivor i Videoläge +RW Tillgänglig för +RW-skivor* +R Tillgänglig för +R-skivor* CD Tillgänglig för ljud-cd VCD Tillgänglig för Video CD MP JPEG Tillgänglig för CD-RW / R-skivor med MP-filer Tillgänglig för CD-RW / R-skivor med JPEG-filer VCR Tillgänglig för VHS-kassetter Använd endast kassetter som markerats VHS ( ). * Det kan finnas en skiva som inte kan användas eller spelas av. Knappnamnen beskrivs i Användarhandboken Instruktionerna i instruktionsboken beskrivs huvudsakligen med handligar som utförs med fjärrkontrollen. Vissa åtgärder kan utföras med knapparna på frontpanelen. PAL 7

8 E44BED_.book Page 8 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Översikt över funktioner Frontpanel 4 5 6* 7 8 OPEN / CLOSE STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD AY RECORD PROG. VCR DUBBING VCR STOP AY RECORD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R VCR / * 0 4* ( * ) Du kan även slå på apparaten genom att trycka på dessa knappar. STANDBY-ON-knapp: Tryck för att slå på eller stänga av apparaten. 6 Knappar/indikatorer för val av apparat: VCR: Tryck för att aktivera VCR-apparaten. STANDBY-ON-indikator: Tänds när Tänds när VCR väljs. strömmen är påslagen. : Tryck för att aktivera -enheten. Tänds RECORD-indikator (VCR): Tänds under när väljs. : Tryck för att aktivera -apparaten. VCR-inspelning. Tänds när väljs. 4 Kassettlucka: Skjut in en kassett här. 7 DUBBING -knapp: Tryck för att 5 DUBBING-indikator: Tänds under dubbning. starta Dubbning med en knapptryckning från 6 OPEN / CLOSE O-knapp*: Tryck för att till. öppna eller stänga skivbrickan. 8 DUBBING VCR -knapp: Tryck för att 7 RECORD-indikator ( / ): Tänds starta Dubbning med en knapptryckning från VCR under /-inspelning. till. 8 Skivbricka: Sätt in en skiva här. 9 PROG. U / D-knappar: Tryck för att byta 9 AUDIO-ingångar (AV) kanal. ( / / VCR): Anslut ljudutgången från 0 Display på frontpanelen: Visar information extern utrustning här med en inhandlad ljudkabel och meddelanden. Se Display på frontpanelen (L / R). på sida 4. 0 VIDEO-ingång (AV) RECORD I-knapp (VCR): Tryck en gång för ( / / VCR): Anslut videoutgången från att starta en grundläggande inspelning. Tryck extern utrustning här med en inhandlad upprepade gånger för att starta en OTR (Direkt videokabel (L / R). timerinspelning). Varje tryckning ökar S-VIDEO-ingång (AV) inspelningstiden med 0 minuter till högst 8 timmar. ( / / VCR): Anslut S-videoutgången AY P-knapp (VCR): Tryck för att starta från extern utrustning här med en inhandlad avspelning. S-videokabel (L / R). F.FWD f-knapp (VCR): Tryck för att Press RESET: Tryck med ett spetsigt föremål för att spola framåt eller söka snabbt framåt. starta apparaten när den fryser. Se även 4 REW r-knapp (VCR): Tryck för att spola nedan till höger. bakåt eller söka snabbt bakåt. RECORD I-knapp ( / ): Tryck en 5 STOP / EJECT SO-knapp (VCR): Tryck för gång för att starta en grundläggande inspelning. att mata ut videokassetten. Tryck för att stoppa Tryck upprepade gånger för att starta en OTR avspelning eller inspelning. (Direkt timerinspelning). Varje tryckning ökar inspelningstiden med 0 minuter till högst 8 timmar. 4 AY P-knapp ( / ): Tryck för att återuppta avspelning. När du har tryckt på [RESET], Inställningarna för objekten nedan går förlorade; 5 STOP S-knapp ( / ): Tryck för att - Klockinställning stoppa avspelning, inspelning eller dubbning. - Timerprograminställning - Återupptagningspunkten Inställningarna för objekten nedan går inte förlorade, men måste ställas in igen. - Kanalinställning Alla andra objekt blir kvar i minnet. 9 Knappnamnen beskrivs i Användarhandboken Instruktionerna i instruktionsboken beskrivs huvudsakligen med handligar som utförs med fjärrkontrollen. Vissa åtgärder kan utföras med knapparna på frontpanelen. 8

9 E44BED_.book Page 9 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Bakre panel //VCR AV(DECODER) / DIGITAL AUDIO S-VIDEO AUDIO OUT OUT OUT OPTICAL COAXIAL L //VCR AERIAL Innan du börjar AV(TV) R RF OUT Nätkabel Anslut till ett normalt vägguttag. AV(DECODER) (//VCR) Anslut till VCR, videokamera eller annan Audio-Video-utrustning. Använd en normal Scart-kabel. AV(TV) (//VCR) Anslut till Scart-jacket på din TV. Använd medföljande Scart-kabel. 4 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL, COAXIAL)-utgångar (/) Anslut till en förstärkare med en digital ingång t.ex. en Dolby Digital-dekoder eller DTSdekoder. Använd en normal optisk- eller koaxialkabel. 5 AUDIO OUT-utgångar (/) Anslut till ljudingångarna på din TV. Använd en normal ljudkabel. 6 S-VIDEO OUT-utgång (/) Anslut till S-videoingångarna på din TV. Använd en normal S-videokabel. 7 AERIAL (//VCR) Anslut till en antenn eller kabel. 8 RF OUT (//VCR) Anslut till antenningången på TV:n, kabelboxen eller DBS-systemet. Använd medföljande RFkabel. Rör inte vid de inre stiften på den bakre panelens in- och utgångar. Elektrostatisk urladdning kan orsaka permanenta skador på apparaten. Apparaten har ingen RF-väljare. 9

10 E44BED_.book Page 0 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Fjärrkontroll ** * 0 ( * ) Du kan även slå på apparaten genom att trycka på dessa knappar när fjärrkontrollen är inställd på / -läge. ( ** ) Den här knappen har ingen funktion för denna apparat. ABC DEF GHI JKL MNO PROG PQRS SYSTEM MENU/LIST DISAY REV SLOW REC MONITOR SKIP TUV 7 8 SPACE SET UP AY VARIABLE REAY RETURN VARIABLE SKIP STANDBY-ON-knapp: Tryck för att slå på eller stänga av apparaten. Nummerknappar: Tryck för att välja kanalnummer. Tryck för att välja titel/kapitel/spår på displayen. Tryck för att ställa in inställningsvärden. Tryck för att ange indexnummer / önskad tid för sökning i VCR-läge. SET UP-knapp: Tryck för att visa Setup Menu. Apparaten växlar till / -läge när den här knappen trycks. 4 MENU / LIST-knapp ( / ): Visar Skivmenyn. Ändra Originallistan och spellistan. FWD VCR REC MODE REC/OTR REC/OTR REC/OTR DUBBING MENU TIMER PROG. 0 ENTER STOP INPUT SELECT OPEN/CLOSE EJECT WXYZ 9 AUDIO CLEAR TOP MENU PAUSE SEARCH MODE 4 5 6* * Markör / / / -knappar: Välj objekt eller inställningar. 6 DISAY-knapp: Visar menyn på skärmen. 7 SKIP B / F-knappar ( / ): Under avspelning, tryck på skip för att gå till föregående / nästa kapitel eller spår. När avspelning är pausad, tryck på den här knappen för att spela bakåt / framåt steg för steg. 8 REV r-knapp: ( / ) Tryck under avspelning för att spela snabbt bakåt. När avspelning är i pausad kan du trycka på denna knapp för att spela sakta bakåt. (VCR) Tryck för att spola tillbaka videokassetten eller visa filmen snabbt baklänges i avspelningsläge. 9 AY P-knapp*: Tryck för att starta eller återuppta avspelning. Om du trycker på knappen när strömmen är avstängd, slås apparaten på och avspelning börjar automatiskt. Om en återupptagningspunkt har ställts in börjar avspelning från återupptagningspunkten. 0 SLOW -knapp (VCR): Tryck under avspelning för att se videokassetten i slow motion. REC MONITOR-knapp ( / ): Tryck för att kontrollera bild- och ljudegenskaper för inspelning. REC MODE-knapp : Tryck för att välja inspelningsläge. DUBBING MENU-knapp : Tryck för att visa dubbningsmenyn. Apparaten övergår till / -läge när den här knappen trycks. 4 TIMER PROG.-knapp : Tryck för att visa Timerprogrammeringslistan. Apparaten övergår till / -läge när den här knappen trycks. 5 INPUT SELECT-knapp : Tryck för att välja en indataenhet. 6 OPEN / CLOSE EJECT O-knapp* ( / VCR): Tryck för att öppna eller stänga skivbrickan eller mata ut en videokassett. 7 PROG. / -knappar: Tryck för att ändra kanal upp / ned. (VCR) Tryck för att justera spårningen vid avspelning eller när videokassetten spelas i slow motion. Medan avspelningen är i stillbildsläge kan du justera den vertikalt suddiga bilden. 8 CLEAR-knapp: ( / ) Tryck för att radera information som skrivits in, o.s.v. () Tryck för att radera spårnumret som angetts i den programmerade spellistan för en CD. (VCR) Tryck för att återställa kassetträknaren. 9 AUDIO-knapp : Tryck undre avspelning för att ändra AUDIO-inställingen. 0

11 E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM 0 TOP MENU-knapp ( / ): Visar den översta menyn. ENTER-knapp : Tryck för att bekräfta eller välja menyobjekt. RETURN -knapp : Tryck för att återgå till menyskärmen som visades innan. VARIABLE SKIP -knapp ( / ): Hoppar över spår som valts i förväg. 4 VARIABLE REAY -knapp ( / ): Spelar av förinställda spår. 5 FWD f-knapp: ( / ) Tryck under avspelning för att spela snabbt framåt. När avspelning är i pausad kan du trycka på denna knapp för att spela sakta framåt. (VCR) Tryck för att spola framåt videokassetten eller visa filmen snabbt framåt i avspelningsläge. 6 STOP S-knapp*: Tryck för att stoppa avspelning, inspelning eller dubbning. 7 PAUSE p-knapp: Tryck för göra paus i avspelning eller inspelning. Knappar för val av funktion: 8 VCR-knapp: Tryck för att aktivera fjärrkontrollen för VCR-läge. (Se sidan.) Tryck för att aktivera VCR-apparaten. 9 -knapp: Tryck för att aktivera fjärrkontrollen för -läge. (Se sidan.) Tryck för att aktivera -enheten. 0 -knapp: Tryck för att aktivera fjärrkontrollen för -läge. (Se sidan.) Tryck för att aktivera -apparaten. REC / OTR-knapp (VCR): Tryck en gång för att starta en grundläggande VCR-inspelning. Tryck upprepade gånger för att starta en Direkt-timerinspelning i VCR-läge. REC / OTR-knapp (): Tryck en gång för att starta en grundläggande -inspelning. Tryck upprepade gånger för att starta en Direkt-timerinspelning i -läge. REC / OTR-knapp (): Tryck en gång för att starta en grundläggande -inspelning. Tryck upprepade gånger för att starta en Direkt-timerinspelning i -läge. 4 SEARCH MODE-knapp (VCR): Tryck för att visa Index eller Tidssökningsmenyn. Innan du börjar Knappnamnen beskrivs i Användarhandboken Instruktionerna i instruktionsboken beskrivs huvudsakligen med handligar som utförs med fjärrkontrollen. Vissa åtgärder kan utföras med knapparna på frontpanelen.

12 AR MENU/LIST ENTER RE SET UP TOP MENU 9 WXYZ STANDBY-ON TIMER PROG. INPUT EJECT VCR PROG. DUBBING / RECORD STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD AY RECORD VCR PROG. OPEN / CLOSE VCR DUBBING VCR STOP AY / RECORD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Installera batterier i fjärrkontrollen Sätt in två R6 (AA) batterier (medföljer) i fjärrkontrollen, rikta in polerna enligt illustrationen på insidan av batteriluckan. / / VCR - ändra läge Den här produkten är en kombination av VCR-, och -spelare. Därför måste du först välja vilken funktion du vill använda. Knappar/indikatorer för val av STANDBY-ON TIMER PROG. INPUT SELECT OPEN/CLOSE ABC DEF GHI JKL MNO PROG Varning Felaktig användning av batterier kan leda till läckage eller spruckna batterier. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Använd inte olika typer av batterier tillsammans. Kontrollera att polerna på batterier riktas in korrekt mot polerna som visas på insidan av batteriluckan. Avlägsna gamla batterier om utrustningen inte används i en månad eller mer. Kassering av förbrukade batterier ska ske i enlighet med lokala lagar eller allmänna miljöbestämmelser som gäller för ditt land eller område. Batterier får inte laddas om, kortslutas, värmas, brännas eller demonteras. Om fjärrkontrollen Kontrollera att det inte finns några föremål mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn på apparaten. Använd inom angiven funktionsradie och -vinkel. VCR -läge Tryck på [] på fjärrkontrollen. (Kontrollera att -indikatorn är tänd.) -läge knapp / indikator knapp / indikator VCR knapp / indikator VCR-knapp -knapp -knapp Tryck på [] på fjärrkontrollen. (Kontrollera att -indikatorn är tänd.) PQRS TUV WXYZ SYSTEM SPACE 0 SET UP AUDIO CLEAR MENU/LIST TOP MENU ENTER DISAY RETURN VARIABLE VARIABLE SKIP REAY SKIP REV AY FWD SLOW STOP PAUSE REC MONITOR VCR REC MODE REC/OTR REC/OTR REC/OTR DUBBING MENU SEARCH MODE Inom cirka 7 m STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD AY RECORD OPEN / CLOSE VCR-läge Tryck på [VCR] på fjärrkontrollen. (Kontrollera att VCR-indikatorn är tänd.) SYSTEM SPACE PQRS TUV AUDIO ABC DEF GHI JKL MNO PROG SELECT OPEN/CLOSE Fjärrkontroll 60 Högsta användningsavstånd är följande: Synlinje: cirka 7 m ( fot) Från vardera sida: cirka 5 m (6 fot) inom 0 grader Ovanför: cirka 5 m (6 fot) inom 5 grader Nedanför: cirka m (0 fot) inom 0 grader Användning av fjärrkontrollen kan vara opålitligt om apparatens fjärrsensor träffas av kraftigt solljus eller fluorescerande ljus. Fjärrkontroller till olika apparater kan störa varandras kommunikation. Var försiktig när du använder fjärrkontroller till annan utrustning som finns i närheten av apparaten. Byt ut gamla batterier när fjärrkontrollens bruksavstånd krymper. VCR VCR STOP AY S-VIDEO VIDEO L AUDIO R Om på knappen för val av funktion på frontpanelen trycks BETYDER DET INTE att fjärrkontrollens läge ändras. Du MÅSTE välja rätt funktionsläge på fjärrkontrollen. Om du trycker på [REC / OTR] för varje funktionsläge, startas en inspelning i varje läge. När knapparna nedan trycks övergår apparaten till / -läge. - [TIMER PROG.] - [SET UP] - [DUBBING MENU]

13 E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM Guide till displayinformation Displaymenyn ger information om avspelningsstatus för - eller -funktionen. Exempel på display: Tryck på [DISAY] en gång för att visa information om det aktuella funktionsläget. Tryck på [DISAY] mer än en gång för att visa mer information och visa ikoner för tillgängliga funktioner. 4 -LÄGE T 8 / 8 C / 4 0:00:04/ :0:00 spela Tryck på [DISAY]. AAA Guide till Setup Menu Den här apparaten använder följande menyer på skärmen för de flesta åtgärder. Menyn gör det möjligt att ändra apparatens inställningar för att passa miljön, samt att anpassa inställningar efter personliga önskemål. Lättinställningsmeny och Avancerad meny är tillgängliga. Lättinställningsmeny består av objekt som används ofta. Du kan göra alla önskade inställningar med Avancerad meny. Så här används inställningsmenyerna: Tryck på [SET UP] för att visa Lättinställningsmeny eller Avancerad meny. Välj en av menyerna med [Markör / ] och tryck sedan på CD-menyn är endast tillgänglig när en CD är inmatad. Exempel: Avancerad meny Innan du börjar -LÄGE T 8 / 8 C / 4 0:00:04/ :0:00 Avancerad meny 5? NR Sök -meny -meny -inspelningsformat Startinställning Timer-program CD Lättinställningsmeny Varje avsnitt innehåller information enligt listan nedan: Funktionsläge Aktuellt titelnummer / totalt antal titlar Aktuellt kapitelnummer / totalt antal kapitel Spelad tid för den aktuella titeln / titelns totala tid Avspelningsstatus Namn på aktuell titel 4 Ikon för avspelningsstatus 5 Ikoner för tillgängliga funktioner: : Sök : Ljud : Text : Vinkel : Upprepa : Zoom : Brusreducering Den här skärmen är ett exempel som endast visas som förklaring. Vilka objekt som visas beror på det inställda läget. Informationen visas inte under följande omständigheter; - När det inte finns någon titel inspelad på /. - Vid inspelning (endast ). Välj en av menyerna med [Markör / ] och tryck sedan på Avancerad meny -meny -meny Startinställning Timer-program CD Lättinställningsmeny OSD-språk Klockinställning Kanalinställning Spela upp Inspelning Visa Återställ fabriksinställning Välj ett objekt som ska ställas in med [Markör / ], then press En undermeny eller ett alternativfönster öppnas. Avancerad ad meny -meny -meny Startinställning Timer-program CD Lättinställningsmeny OSD-språk OSD-språk English Klockinställning Françaisais Kanalinställningllning Español Spela upp Deutsch Italiano Inspelning Svenska Visa Nederlands Återställ fabriksinställning Gör dina önskade inställningar med [Markör / / / ] och tryck sedan på Tillgängliga menyer varierar mellan olika skivor.

14 E44BED_.book Page 4 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Displayguide för frontpanelen TIME SHIFT DB VCR CD R W TIME SHIFT Visas vid Tidväxlingsavspelning. Titel / Spår och kapitelmarkör : Visas när en titel /ett spårnummer indikeras. : Visas när en kapitelnummer indikeras. Apparatens aktuella status : Visas när Timerinspeling är i Standbyläge eller fortgår. Försvinner när alla timerinspelningar är avslutade. (Visas inte i standbyläge för Satellitlänk eller när Satellitlänkinspelning pågår.) : Visas när det finns en videokassett i apparaten. DB: Tänds när dubbning pågår. 5 Skivtyp och aktuell status för apparaten CD: Visas när en ljud-cd eller en skiva med MP / JPEG / KODAK PICTURE CD-filer har matats in. R: Visas när en -R-skiva har matats in. RW: Visas när en -RW-skiva har matats in. 6 Visar följande Spelad tid Aktuell titel / kapitel / spårnummer Inspelningstid Klocka Kanalnummer VCR-kassettsräkneverk Kvarvarande tid för Direkt timerinspelning 4 I : Tänds vid inspelning till. I : Tänds vid inspelning till. I VCR: Tänds vid inspelning till VCR. Visade meddelanden Visas när apparaten aktiveras. Visas när apparaten stängs av. Visas när skivbrickan öppnas. Visas när en skiva har matats in. Visas när skivbrickan stängs. 4

15 OPTICAL COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL AUDIO OUT L R S-VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL AERIAL RF OUT AUDIO OUT L R S-VIDEO OUT AERIAL RF OUT E44BED_.book Page 5 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Anslutningar Till antenningång Antenn Video-/Ljudkablar (medföljer ej) Kabel Signal Scart-kabel (medföljer) Scart-/RCAkablar (medföljer ej) Scart-kabel (medföljer) RF-kabel (medföljer) eller Anslutningar //VCR AV(DECODER) / DIGITAL AUDIO S-VIDEO AUDIO OUT OUT OUT AV(TV) L R //VCR AERIAL RF OUT RF-kabel (medföljer ej) Anslutningar Ansluta till en TV Anslut apparaten till en TV efter att du övervägt de möjligheter som din nuvarande utrustning har. Stäng av apparaten och TV:n före installation. Använda Scart-ingången Anslut kabeln eller antennen till ingången AERIAL på denna apparat. Anslut apparatens RF OUT-utgång till antenningången på din TV. Använd medföljande RF-kabel. Anslut apparatens AV (TV)-utgång till Scart-ingången på din TV. Använd medföljande Scart-kabel. Om din TV inte har en Scart-ingång kan du använda en Scart-adapter eller en Scart / RCA-kabel för att ansluta. Använd endast AV (TV) eller AV (DECODER) utgångarna för VCR utsignaler från den här apparaten. Använda S-VIDEO OUT-utgången och AUDIO OUT-utgångar (endast för ) Om din TV har en S-Video-ingång ska du använda S- Video- och ljudkablar för att ansluta. Följ steg och ovan. Anslut apparatens S-VIDEO OUT-utgång till S-Video-ingången på din TV. Använd en normal kommersiell S-Video-kabel. Anslut apparatens AUDIO OUTutgångar till de analoga ljudingångarna på din TV. Använd en normal kommersiell Ljudkabel. S-Video-kabel (medföljer ej) //VCR AV(DECODER) AV(TV) AUDIO IN //VCR Anmärkning gällande TV-apparater utan S-Videoeller Scart-ingång: Denna apparat har ingen RF-väljare, därför kan inte en sådan TV användas. Ansluta till extern utrustning. Den här apparaten har tre ingångsterminaler; AV(TV) och AV(DECODER) på bakpanelen och AV på frontpanelen. Kontrollera att alla apparater är avstängda innan du ansluter. Spela in från en /-spelare, VCR, Satellitbox eller annan ljud/videoutrustning med Scart-utgång (AV) AV-utgång (Scart) / //VCR AV(DECODER) AV(TV) S-VIDEO IN Scart-kabel (medföljer ej) AV (DECODER) Ljudkabel (medföljer ej) / //VCR 5

16 PROG. OPEN / CLOSE VCR DUBBING VCR STOP AY / RECORD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL AUDIO OUT L R S-VIDEO OUT AERIAL RF OUT E44BED_.book Page 6 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Anslutningar När du spelar in ett TV-program från en satellitbox måste en Scart-kabel anslutas till AV(DECODER). (Se sidan.) Om den externa utrustningen som är ansluten till AV(DECODER)-jacket fordrar styrningsström till apparaten via stift 8 på Scart-kabeln, kan inte fjärrkontrollens visningsfunktioner visas på TV:n. I detta fall ska du stänga av extern utrustning för att förhindra styrströmmen eller använda en Scartkabel utan stift 8 för den här anslutningen. Spela in från en videokamera eller annan ljud/videoutrustning utan Scart-utgång (AV) Om ingen S-Video-ingång är tillgänglig ska du ansluta till VIDEO-ingången på frontpanelen med en RCA Videokabel. Ändra inställningar vid användning av S-VIDEOingång. (Se sidan 4.) AV (fram) För tydlig digital ljudkvalitet ska du använda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL eller COAXIAL)-utgången för att ansluta till ditt digitala ljudsystem. Om ljudformatet från den digitala utgången inte stämmer med mottagarens kapacitet, får mottagaren ta emot ett starkt störningsljud, eller inget ljud alls. Ansluta till en Dolby Digital -avkodare, DTS-avkodare, eller MPEG-avkodare Anslutning av en flerkanalers Dolby Digital-dekoder gör att du kan uppleva flerkanalers Dolby Digitalsurroundljud och DTS-dekoderns flerkanalers surroundsystem samtidigt. När du har anslutit till en Dolby Digital-avkodare ska Dolby Digital to Stream i menyn AUDIO. (Se sidan 76.) Anslut till en DTS-dekoder och ställ in DTS to På i menyn AUDIO. (Se sidan 76.) Anslut till en MPEG-dekoder och ställ in MPEG to Stream i menyn AUDIO. (Se sidan 76.) Ljudkabel (medföljer ej) S-VIDEO OUT AUDIO OUT S-Video-kabel (medföljer ej) Digitalt ljud för bättre ljudkvalitet (endast för /) Ansluta till MD- eller DAT-spelare Ljudkällan på en skiva i ett Dolby Digital flerkanalers surroundformat kan inte spelas in som digitalt ljud av en MD- eller DAT-spelare. Om du inte har anslutit till en Dolby Digital-avkodare ska Dolby Digital ställas in på PCM i menyn AUDIO. Om en -skiva spelas med fel inställningar kan brus uppstå, vilket kan skada högtalarna. Ställ in Dolby Digital och MPEG på PCM och ställ in DTS på Av i menyn AUDIO om du vill ansluta till en MD- elelr DAT-spelare. Du kan använda AUDIO OUT-utgångar för att ansluta till ditt ljudsystem. Digital ljudingång OPTICAL COAXIAL Dolby Digital-avkodare, DTS-avkodare, eller MPEG-avkodare, o.s.v. När anslutningarna har gjorts Växla ingångsväljaren på TV:n till en lämplig extern ingångskanal. Detaljerad information finns i Användarhandboken som medföljde TV:n. eller Koaxialkabel (medföljer ej) / DIGITAL AUDIO S-VIDEO AUDIO OUT OUT OUT OPTICAL COAXIAL L Anslut apparaten direkt till TV:n. Om AV-kablar ansluts till en videospelare kan bilden störas p.g.a. kopieringsskyddssystemet. R Optisk kabel (medföljer ej) //VCR AV(DECODER) / //VCR AV(TV) Anslutningarna som visas ovan är valfria anslutningar för bättre ljud. 6

17 E44BED_.book Page 7 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Första installationen Första gången du slår på apparaten Direkt efter du har köpt apparaten ska du ställa in Första inställningar genom att göra följande. Den här menyn kanske inte visas om du redan har slagit på apparaten. Slå på TV:n när alla anslutningar har gjorts. Välj lämplig extern ingångskanal. (Se sidan 6.) Tryck på [STANDBY-ON]. Displayen nedan visas. Dessa menyer kanske inte visas om du redan har slagit på apparaten. Om du redan har slagit på apparaten ska du gå till Inställning för språk på skärmen till höger för att välja ett språk som ska visas på skärmens displayer och menyer, Kanalinställning på sidan 8 för att ställa in kanaler och Klockinställning på sidan 0 för att ställa klockan. Inställning för språk på skärmen Om du redan har ställt in språk på skärmen när du först slog på apparaten kan du hoppa över denna meny. Tryck på [SET UP]. Lättinställningsmeny eller Avancerad meny visas. Avancerad meny -meny -meny Startinställning Timer-program Lättinställningsmeny -format -inspelningsformat Finalisera Skydda skiva Ta bort spellista Välj Startinställning med [Markör / ], och tryck Första installationen OSD-språk English Françaisais Español Deutsch Italiano Svenska Nederlands Om du trycker på [AY P] vid detta tillfälle, väljs English automatiskt och stegen och 4 kan hoppas över. Tryck på [Markör / ] för att välja English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Svenska eller Nederlands, tryck sedan på Följande skärm visas automatiskt och Automatisk kanalsökning påbörjas. Om du vill hoppa över det här steget trycker du på [RETURN ] när sökningen påbörjas. Automatsökning Avancerad meny -meny -meny Startinställning Timer-program Lättinställningsmeny OSD-språk Klockinställning Kanalinställning Spela upp Inspelning Visa Återställ fabriksinställning Välj OSD-språk med [Markör / ], och tryck på Inställningsmenyn för språk på skärmen visas. OSD-språk English Françaisais Español Deutsch Italiano Svenska Nederlands 4 Välj ett språk med [Markör / ] och tryck på Din inställning aktiveras. Standardinställningen är English. 5 Tryck på [SET UP] för att avsluta. 7

18 E44BED_.book Page 8 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Första installationen Kanalinställning Automatisk kanalsökning Om du redan har ställt in kanaler när du först slog på apparaten, kan du hoppa över detta avsnitt. När inställningar har återställts eller när du har flyttat till ett nytt område, rekommenderar vi att du programmerar tillgängliga kanaler i ditt område genom att göra följande. Tryck på [STANDBY-ON] för att slå på apparaten. Slå på TV:n och välj vilken ingång apparaten ska anslutas med. I stoppläge trycker du på [SET UP]. Lättinställningsmeny eller Avancerad meny visas. 4 Välj Startinställning med [Markör / ], och tryck 5 Välj Kanalinställning med [Markör / ], och tryck 6 Välj Automatsökning med [Markör / ], och tryck Apparaten börjar lagra kanaler som kan mottas i ditt område. Automatsökning Vänta i några minuter tills lagring av kanaler är klart. När automatisk kanalsökning har avslutats: Använd [PROG. / ] eller [Nummerknapparna] för att byta kanal. Vid användning av [Nummerknapparna], tryck på 0 först om du vill skriva in ett nummer med en siffra. Använd [INPUT SELECT] för att välja en extern ingångskanal ( AV AV or AV ) för apparaten. Avbryt automatisk kanalsökning: Tryck på [SET UP] eller [RETURN ] under sökningen. Valet påverkas av hur TV-kanaler mottas i ditt område. Om automatisk kanalsökning avbryts under sökning, har vissa kanaler inte ställts in och kan därför inte visas. Du kan inte ändra kanalen när antingen, eller VCR befinner sig i någon form av inspelningsläge (normal inspelning, Direkt timerinspelning eller Timerinpelning). Manuell kanalsökning Sök och lagra varje kanal manuellt. I stoppläge trycker du på [SET UP]. Lätt inställningsmeny eller Advanced inställningsmeny" visas. Välj Startinställning med [Markör / ], och tryck Välj Kanalinställning med [Markör / ], och tryck 4 Välj Manuell sökning med [Markör / ], och tryck Manuell söknin kning Kanal pl. Kanal Dekoder Hoppa P På Av 5 Välj Kanal pl. med [Markör / ], och tryck [Markör ]. 6 Välj kanalnumret som du vill använda med [Nummerknapparna] eller [Markör / ], och tryck sedan på [Markör ]. Du kan välja platsnummer 0 till Välj Kanal med [Markör / ], och tryck [Markör ]. 8 Tryck på [Markör / ] för att påbörja sökning. Frekvensväljaren söker automatiskt uppåt eller nedåt. När en kanal påträffas avslutas sökningen och bilden visas på skärmen. Du kan välja önskad kanal med [Nummerknapparna]. Se tabellen med kanalschemat och tryck tre siffror för att välja kanalnumret. (Välj kanal 4 genom att trycka [0] först och sedan [0] och [4]. Eller tryck [4] så att 4 visas och vänta i sekunder.) Om du vill se denna kanal, tryck på [Markör ]. Kanalschema Kanalindikering TV-kanal 0 - E - E - 0 A H (endast ITALIEN) - 69 E E X, Y, Z, Z+, Z , 00 S - S0, GAP - 4 S - S4 Denna apparat kan ta emot frekvensbanden Hyper och Oscar. Om Hoppa ställs in på På, väljer du Hoppa med [Markör / ], och trycker på [Markör ]. Välj Av med [Markör / ], och tryck på [Markör ]. Om du vill avkoda störda signaler väljer du 8

19 E44BED_.book Page 9 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Dekoder med [Markör / ] och trycker på [Markör ]. Välj På med [Markör / ], och tryck på [Markör ]. Upprepa steg 5-8 när du vill lagra en annan kanal. 9 Tryck på [SET UP] när kanalsökningen är klar. Välja en kanal Anmärkning om [Nummerknapparna]: Ange kanalnummer som tvåsiffriga nummer för snabbaste resultat. T.ex. för att välja kanal 6, tryck på [0] and [6]. Om du bara trycker på [6], visas kanal 6 efter sekunder. Du kan endast välja kanaler till 99. Om externa ingångar: Du kan välja de externa ingångslägena AV, AV or AV med [INPUT SELECT]. Hoppa över en förinställd kanal Du kan ställa in apparaten så att den hoppar över kanaler som du inte kan motta eller sällan tittar på genom att trycka på [PROG. / ]. Följ steg till under Manuell sökning. Välj Kanal pl. med [Markör / ], och tryck [Markör ]. Välj kanalnumret som du vill hoppa över med [Nummerknapparna] eller [Markör / ], och tryck sedan på [Markör ]. 4 Välj Hoppa med [Markör / ], och tryck på [Markör ]. 5 Välj På med [Markör / ], och tryck på [Markör ]. Upprepa steg -5 när du vill hoppa över en annan kanal. 6 Tryck på [SET UP] för att avsluta. Flytta Du kan ersätta två kanaler. Tryck på [SET UP]. Lättinställningsmeny eller Avancerad meny visas. Välj Startinställning med [Markör / ], och tryck Välj Kanalinställning med [Markör / ], och tryck på Ljudinställningsmenyn visas. 4 Välj Flytta med [Markör / ], och tryck på Tillvalsfönstret visas. 5 Välj positionsnumret som du vill ändra kanal för med [Markör / ], och tryck på Du kan inte välja positionsnummer där visas bredvid numret eftersom Hoppa har ställts in på På för det positionsnumret. 6 Flytta kanalen till ett annat positionsnummer med [Markör / ], tryck sedan på Upprepa steg 5-6 när du vill flytta en annan kanal. 7 Tryck på [SET UP] för att avsluta. Första installationen 9

20 E44BED_.book Page 0 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Ställa in klockan Klockinställning Tryck på [SET UP]. Lättinställningsmeny eller Avancerad meny visas. Avancerad meny -meny -format Välja TV:ns bildkvot Du kan välja TV:ns bildkvot för att passa formatet på det som du tittar på samt din TV-skärm (4: standard eller 6:9 bredbild). Tryck på [SET UP]. Lättinställningsmeny eller Avancerad meny visas. Om Avancerad meny visas, ska du gå vidare till steg. Första installationen -meny Startinställning Timer-program Lättinställningsmeny -inspelningsformat Finalisera Skydda skiva Ta bort spellista Välj Startinställning med [Markör / ], och tryck Avancerad meny -meny -meny Startinställning Timer-program OSD-språk Klockinställning Kanalinställning Spela upp Inspelning Lättinställningsmeny -meny -meny Startinställning Timer-program Avancerad meny -format -inspelningsformat Finalisera Skydda skiva Ta bort spellista Välj Avancerad meny med [Markör / ], och tryck på Välj Startinställning med [Markör / ], och tryck Visa Lättinställningsmeny Återställ fabriksinställning Avancerad meny Välj Klockinställning med [Markör / ], och tryck Fönstret för klockinställning visas. Klockinställning / / 006 (Sön) : -meny -meny Startinställning Timer-program Lättinställningsmeny OSD-språk Klockinställning Kanalinställning Spela upp Inspelning Visa Återställ fabriksinställning 4 Flytta till objektet som du vill ställs in med [Markör / ], och ändra inställningen enligt dina önskemål med [Markör / ]. 5 När all information har angivits, tryck på Din inställning aktiveras. Sekunder visas inte, men de räknas från noll. 6 Tryck på [SET UP] för att avsluta. Din klockinställning går förlorad om ett strömavbrott inträffar eller om apparaten kopplas ur i minst 0 sekunder. 4 Välj Spela upp med [Markör / ], och tryck Avspelningsmenyn visas. Spela upp TV visning Barnl nlås Skivmenysp yspråk Audiospråk Textspråk Audiout Varierbar hastighet för omspelning/hoppa fram Vinkelikon Video Out 5 Välj TV visning med [Markör / ], och tryck Tillvalsfönstret visas. TV visning 4: Letter Box 4: Pan & Scan 6:9 Wide 0

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning 4-128-704-32(1) DVD Recorder Bruksanvisning För praktiska råd och tips och information om Sonys produkter och tjänster, besök: www.sony-europe.com/myproduct RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205 2009 Sony

Läs mer

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN VPS/PDC PROG DAILY/QTDN. AUX : WEEKLY/HEBDO SEC EXPRESS ENTER/ENTREE OK + DV IN/OUT ENTREE/SORTIE DV DV VHS DUB COPIE INSERT PR A.DUB S-VHS ET R.A.EDIT IN/OUT START PULL-OPEN Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA SW VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA BRUKSANVISNING LPT0915-009A Tryckt i Kina COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. 0304ASR-PR-BJ SÄKERHETEN FRÄMST... 1 Knappar, uttag och indikatorer...

Läs mer

Bruksanvisning Utrustning

Bruksanvisning Utrustning Bruksanvisning Utrustning Viewvision DR+ DVB-T 3 3 1 4 7 0 5 2 233 33147.052 Snabbguide 32147 Viewvision DR+ DVB-T Förberedelser Fjärrkontroll TV Fjärrkontroll dvd-spelare Till-/frånkoppling av apparaten

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

19A-400 19A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC)

19A-400 19A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska Brugsansvisning Modell 9A-00 9A-400 9A-04 (VPS/PDC) 9A-404 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder REW PLAY F.FWD REC/OTR STOP/EJECT PAUSE/STILL FUNCTION TAPE SPEED ANNEL TODAY

Läs mer

Din manual SAMSUNG DVD-S425 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788059

Din manual SAMSUNG DVD-S425 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788059 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG DVD-S425. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

Bruksanvisning DCB-P850Z(S) / P770Z(S) SWE MF68-00461A REV. 1.0. Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB

Bruksanvisning DCB-P850Z(S) / P770Z(S) SWE MF68-00461A REV. 1.0. Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB DCB-P850Z(S) / P770Z(S) Bruksanvisning SWE GB Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB MF68-00461A REV. 1.0 DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DCB-P850Z,P850ZS(Cover).indd

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio

Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio ANVÄNDARHANDBOK Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio SVENSKA DANSK NORSK SUOMI Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DTR7005. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 SVENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 9 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 Besök vår hemsida på Internet för digitala videokameror: http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/ Tillbehör

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer