GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI Modell nr.: HDR-A2835 SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE. Viktig information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI Modell nr.: HDR-A2835 SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE. Viktig information"

Transkript

1 STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD AY RECORD E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM Användarhandbok / Videokassettspelare med GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Märke: FUNAI Modell nr.: HDR-A85 Innan du börjar Anslutningar SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE VCR Viktig information Om några problem eller fel skulle uppstå, kontakta då service avdelningen hos Dangaard Electronics AB via e-postadressen eller via telefon, se givna referenser nedan, INNAN ni kontaktar butiken NI köpt produkten i. Glöm inte att ange ert namn, adress och telefonnummer. Följ nedanstående punkter för att få hjälp av våra tekniker:. Innan Ni ringer, läs noga igenom denna användarguide.. Gå in på vår hemsida där FAQ, manualer, mjukvaror mm finns för gratis hemladdning.. Innan Ni ringer ha kvitto, modellnummer, serienummer och problemet redo! PROG. OPEN / CLOSE VCR DUBBING VCR STOP AY / RECORD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R Första installationen Inspelning / Dubbning Avspelning Redigering Service Hotline E-post: Service Hotline Tel.nr.: 0-6 (Telefontid Måndag - Fredag ) Andra inställningar Om vi inte kan lösa problemet via telefon och om produkten måste skickas tillbaka till Dangaard Electronics AB ska produkten, originalkartongen, eventuella tillbehör och kvitto mottas av säljaren i butiken innan servicen startas. Innan du använder apparaten måste du göra anslutningar. Se Anslutningar på sidorna 5-6. VCR funktioner Annat

2 E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Innan du börjar Försiktighetsåtgärder VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE EXPONERA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. SE UPP! RISK FÖR ELSTÖT, ÖPPNA INTE SE UPP!: MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA APPARATENS HÖLJE (ELLER BAKSIDA). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. FÖR SERVICE HÄNVISAR VI TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad farlig spänning inom produkten som kan vara stark nog att ge personer en elstöt. Utropstecknet i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten. Lasersäkerhet Det finns en laser i denna apparat. Endast en servicetekniker bör avlägsna locket eller försöka reparera systemet, p.g.a. risk för ögonskador. SE UPP!: SE UPP!: ATS: Strömdosa KONTROLLER, JUSTERINGAR ELLER ANDRA PROCEDURER ÄN DE SOM BESKRIVS I HANDBOKEN KAN LEDA TILL FARLIG EXPONERING TILL STRÅLNING. SYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR APPARATEN ÄR ÖPPEN OCH INTERLÅSET SATT UR FUNKTION. TITTA INTE DIREKT MOT STRÅLEN. INUTI APPARATEN, NÄRA KASSETTMEKANISMEN. Strömdosan är ansluten och apparaten förses med ström när nätkabeln är inkopplad till ett 0 40 V, 50 Hz växelströmsuttag. Använd apparaten genom att trycka på [STANDBY-ON]. VARNING: STRÖMFÖRANDEDELAR INUTI. AVLÄGSNA INGA SKRUVAR. SE UPP!. Försök inte att öppna höljet. Det finns inga delar inuti som användare kan utföra service på. All service hänvisas till kvalificerad servicepersonal.. Skåror och öppningar på TV-kabinett och på sidor och undersida är avsedda för ventilation. För att försäkra pålitlig drift och skydda apparaten från överhettning får dessa öppningar inte övertäckas. Installera inte i instängda utrymmen som bokhyllor om det inte finns tillräcklig ventilation.. Håll på avstånd från element eller andra värmekällor. 4. Undvik användning i närhet av kraftiga magnetiska fält. 5. Tryck inte in några föremål i kabinettets öppningar eller skåror eftersom dessa föremål kan komma i kontakt med strömförande delar eller kortsluta delar, vilket kan leda till brand eller elstöt. 6. Spill inte vätska på apparaten. Om du spiller vätska som kommer in i systemet, ska du ta kontakt med en kvalificerad servicetekniker. 7. Ställ inte apparaten lodrätt. Använd endast apparaten i vågrätt (platt) ställning. 8. Denna produkt är i Standby-läge när den stängs av medan nätkabeln är ansluten. 9. Ställ inga brännbara föremål på apparaten (ljus, o.s.v.). 0. Innan apparaten flyttas ska du avlägsna alla skivor och koppla ur nätkabeln från vägguttaget.. Koppla ur nätkontakten för att stänga av apparaten vid felsökning eller när den inte används.. Elkontakten ska vara färdig att användas.. Läs instruktionerna i båda handböckerna för att kontrollera att apparaten installeras och ansluts på ett säkert sätt i multimediasystem. 4. Lämna ett avstånd på 0 cm runt omkring apparatens ventilationsöppningar.

3 E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM ANMÄRKNING OM ÅTERVINNING Produktens förpackningsmaterial är återvinningsbara och kan återanvändas. Kassera alla material i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter. Produkten består av material som kan återvinnas och återanvändas om produkten demonteras av ett specialistföretag. Batterier ska aldrig slängas eller brännas. De ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter gällande kemikaliskt avfall. Gör ditt bidrag till miljön!!! Tomma batterier ska inte slängas i soporna. Du kan kassera dem vid en uppsamlingspunkt för batterier och särskilt avfall. Kontakta din lokala myndighet för information. För kundens användning: Läs Modellnummer och Serienummer som står på baksidan av apparaten och skriv ned informationen nedan. Behåll den här informationen som referens. Modellnummer Serienummer Om upphovsrätt Icke-auktoriserad kopiering, sändning, publikvisning eller utlåning av skivor är förbjudet. Denna produkt införlivar copyrightskyddsteknik som skyddas av amerikanska patenter och andra intellektuella egendomsrätter. Användning av denna copyrightskyddsteknik måste bemyndigas av Macrovision och är avsedd för personligt bruk eller annat begränsat bruk om övrigt tillstånd inte inhämtats från Macrovision. Omvänd ingenjörskonst och isärtagning är förbjudet. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Dolby Digital Stereo Creator enables consumers to create stereo -Videos with stunning Dolby Digital sound tracks at home. The technology, when utilized instead of PCM recording, also saves recordable disc space, allowing for higher video resolution or extended recording time on each. s mastered using Dolby Digital Stereo Creator will play back on all -Video players. Detta gäller när spelarna är kompatible med inspelningsbara -skivor. Innan du börjar Installationsplats Så här använder du apparaten på bästa och säkraste sätt: Installera apparaten i vågrätt och stabilt läge. Ställ ingenting ovanpå apparaten. Ställ inte apparaten direkt ovanpå TV-apparaten. Skydda apparaten från direkt solljus och håll på avstånd från kraftiga värmekällor. Undvik dammiga eller fuktiga platser. Undvik platser med otillräcklig ventilation för att skingra värmen. Blockera inte ventilationshålen på sidan av apparaten. Undvik platser som utsätts för kraftiga vibrationer eller magnetfält. Undvik elchock och brand Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Dra inte i nätkabeln för att koppla ur den från vägguttaget. Håll i kontakten. Om du råkar spilla vatten på apparaten ska nätkabeln kopplas ur omgående. Ta sedan med apparaten till ett auktoriserat servicecenter för lagning. Varning om fuktkondens Kondens kan förekomma i apparaten när den flyttas från en varm plats till en kall, efter ett kallt rum värmts upp eller i förhållanden med hög luftfuktighet. Använd inte apparaten i minst timmar tills insidan är torr. DTS och DTS Digital Out är varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc. Kodak Picture CD COMPATIBLE är registrerad av Eastman Kodak Company.

4 E44BED_.book Page 4 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Underhåll SERVICE Se lämpligt ämne under rubriken Felsökning på sidorna 8-86 innan du återlämnar produkten. Om din apparat slutar fungera ska du inte försöka att lösa problemet själv. Det finns inga delar i apparaten som användaren kan utföra service på. Stäng av, koppla ur nätkontakten och ring vår kundtjänst (information finns på första sidan) för att hitta ett auktoriserat servicecentrum. RENGÖRA KABINETTET Använd en mjuk trasa som är lätt fuktad med svagt rengöringsmedel. Använd inte lösningar som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller frätande medel. HANTERING AV HÅRDDISKEN () En hårddisk är en precisionsenhet som kan ta skada av vibrationer, kraftiga stötar och smuts. Beroende på installationsmiljön eller hanteringen kan enheten bli delvis skadad och i värsta fall kan inte funktionerna för inspelning och avspelning användas. Utsätt inte -enheten för vibrationer eller kraftiga stötar och ryck inte ut nätkontakten, särskilt när -enheten flyttas. Om ett strömavbrott inträffar kan innehållet på det inspelande/avspelande programmet gå förlorat. VCR AUTOM. HUVUDRENGÖRING Rengör automatiskt videohuvud när du skjuter in eller avlägsnar en videokassett, så att du kan se en klar bild. Den avspelade bilden kan bli suddig eller avbrytas men TV-mottagningen är tydlig. Smuts som samlas på videohuvuden efter en lång användningsperiod eller uppspelning av hyrda eller slitna kassetter kan orsaka detta problem. Om en randig eller snöig bild syns under avspelning kan enhetens videohuvud behöva rengöras.. Besök din lokala audio- / videobutik och köp en högkvalitetsrengörare för VHS-videohuvud.. Om en rengöringsprodukt för videohuvuden inte löser problemet ska du ringa vår kundtjänst (information finns på första sidan) och fråga om närmast auktoriserade servicecentrum. Kom ihåg att läsa anvisningarna som medföljer videohuvudsrengöraren före användning. Rengör endast videohuvud när problemen uppstår. FLYTTA ENHETEN -enheten roterar med hög hastighet när den används. Kontrollera att rotationen har stannat och flytta enheten utan att utsätta den för kraftiga stötar eller vibrationer. RENGÖRA SKIVOR När en skiva blir smutsig ska den rengöras med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt. Torka inte med en runtgående rörelse. Använd inte lösningsmedel som bensin, lacknafta, vanliga rengöringsmedel, frätande rengöringsmedel eller antistatiskt medel avsett för analoga skivor. RENGÖRA SKIVLINSEN Om den här enheten fortfarande inte fungerar ordentligt efter att du har konsulterat aktuella avsnitt i Felsökning i Ägarhandboken, kan den optiska laserpickupen vara smutsig. Tala med en återförsäljare eller ett servicecenter och be om inspektion och rengöring av den optiska laserpickupen. SKIVHANTERING Hantera skivor så att inga fingeravtryck och inget damm fastnar på ytan. Förvara alltid skivan i omslaget när den inte används. 4

5 E44BED_.book Page 5 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innehållsförteckning Innan du börjar... Försiktighetsåtgärder... Funktioner... 6 Nyckel till Användarhandboken... 7 Översikt över funktioner... 8 Installera batterier i fjärrkontrollen... / / VCR - ändra läge... Guide till displayinformation... Guide till Setup Menu... Displayguide för frontpanelen... 4 Anslutningar... 5 Anslutningar... 5 Första installationen... 7 Första gången du slår på apparaten... 7 Inställning för språk på skärmen... 7 Kanalinställning... 8 Ställa in klockan... 0 Välja TV:ns bildkvot... 0 Inspelning / Dubbning... Information på media med stöd... Formatera en skiva... 5 Välja ljudläge... 7 Grundläggande inspelning... 8 Direkt timerinspelning (OTR)... 9 Timerinspelning... 0 Satellitlänk... Information om kopiering... 4 Inställningar för extern utrustning... 4 Dubbning från extern utrustning... 4 Ställa in skydd för en skiva... 4 Finalisera en skiva... 4 Redigering...60 Redigera skivor Radera titlar... 6 Skydda / Ta bort skydd för titlar... 6 Redigera titelnamn... 6 Radera en del av en titel Dela en titel Kombinera titlar Flytta titlar Kapitelmärke Lägga till titlar i en spellista... 7 Andra inställningar...7 Beskrivning av menyn med inställningar... 7 Avspelningsinställning Visningsinställningar Återställ till fabriksstandard VCR funktioner...79 Avspelning Inspelning och Direkt timerinspelning (OTR) Sök Andra funktioner... 8 Hi-Fi-stereoljudssystem... 8 Annat...8 Felsökning... 8 Språkkod Ordlista Specifikationer Godkännandeintyg... Bakre omslag Innan du börjar Avspelning Information om avspelning Grundläggande avspelning PBC-funktion för Video CD Särskild avspelning... 5 Upprepa / Slumpmässig / Programmerad avspelning / Diabildvisning Sök Välja format för ljud och video

6 E44BED_.book Page 6 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Funktioner Följande funktioner erbjuds med denna apparat. Inspelning På den här apparaten kan du spela in på hårddisken (), en -RW-skiva (omskrivningsbar) och en -R-skiva (engångsinspelning) samt på videokassetter. Du kan välja formatet som passar dig. VCR Direkt timerinspelning (OTR) [ Sidan 9 ( / ) eller Sidan 80 (VCR)] Med den här funktionen kan du starta en inspelning direkt genom att trycka en gång. Varje gång du trycker på [REC / OTR] ökas inspelningstiden med 0 minuter. Spela in vänster stereokanal: Den här apparaten kan automatiskt spela in monoljud från vänster kanal som låter som stereoljud (samma höger- och vänsterkanal). (Endast AV) Timerprogrammering för högst program [ Sidorna 0-] Du kan programmera apparaten att spela in högst program en månad i förväg. Inspelning kan även programmeras för program som visas varje dag eller varje vecka. Inspelningsövervakare[ Sidan 6] Du kan kontrollera hur den verkliga inspelade bilden och ljudkvaliteten kommer att vara i det valda inspelningsläget innan du försöker spela in. Automatisk kapitelmarkör [ Sidan 6] Varje inspelad titel märks automatiskt med kapitelmärken. Automatiskt skapande av spellistor (endast skivor i VR-läge och ) [ Sidan 6] Spellistor kopieras automatiskt från Originallistan så att du kan redigera titlarna. 60 GB hårddisk [ Sidorna -4] Apparaten är utrustad med en 60 GB hårddisk där du kan spela in upp till 40 timmar video (i SEP-läge). Hårddisken fungerar på samma sätt som en - RW-skiva i VR-läge. De flesta funktionerna som finns tillgängliga på en -RW-skiva i VR-läge finns även tillgängliga på hårddisken. Skapa -meny automatiskt (endast Videoläge) [ Sidan 44] -menyer skapas automatiskt när en skiva i Videoläge finaliseras. Automatisk finalisering (endast Videoläge) [ Sidan 44] Du kan ställa in skivan så att den finaliseras automatiskt när du vill. Stafettinspelning [ Sidan 0] Under en Timerinspelning till byts inspelningsmediet automatiskt till om skivan får slut på utrymme eller om det inte finns någon inspelningsbar skiva i apparaten. Dubbning Den här apparaten kan använda tvåvägsdubbning med, eller VCR. Maximalt x 0 dubbningshastighet från till -RW i VR-läge (höghastighetsdubbning) [ Sidorna 8-40] Högst 0 gångers höghastighetsdubbning från till -RW-skiva i VR-läge är möjligt om en kompatibel skiva används. Enkel dubbning [ Sidan 8] Den här apparaten väljer automatiskt lämpligaste inspelningsläge för dubbning to om du ställer in Inspelningsläget på Auto. Avspelning VCR Samtidig avspelning och inspelning [ Sidan 5] Du kan spela av en titel samtidigt som du spelar in. Bioljud hemma [ Sidan 6] När apparaten ansluts till en förstärkare eller en dekoder som är kompatibel med Dolby Digital, kan du uppleva en bioliknande ljudmiljö. Variabel överhoppning [ Sidan 5] Det går att hoppa över en viss tid som ställs in i förväg i Setup Menu, med en tryckning under avspelning. Variabel omspelning [ Sidan 5] Det går att hoppa bakåt en viss tid som ställs in i förväg i Setup Menu, med en tryckning under avspelning. Avspelning med tidsförflyttning [ Sidan 5] Det går att spela av inspelningen från början utan att behöva vänta på att inspelningen avslutas. Seriesökning [ Sidan 57] Du kan söka efter en grupp titlar med samma periodvisa timerinställningar. Redigering Radera titlar [ Sidorna 6-6] Du kan radera titlar som du inte längre behöver. Skapa spellistor [ Sidorna 6-7] Originallistan förändras inte men du kan redigera titlar i Spellistan. Ge Titlar Namn Välja/Radera kapitelmärken Dela/kombinera titlar Radera delar av filmer Flytta titlar Skydda titlar [ Sidan 6] Det går att undvika att titlar redigeras eller raderas oavsiktligt. 6

7 E44BED_.book Page 7 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Nyckel till Användarhandboken Medföljande tillbehör Fjärrkontroll med två R6 (AA) batterier RF-kabel Scart-kabel Användarhandbok Snabbinstallationsguide Innan du börjar Symboler som används i Användarhandboken Följande symboler visas vid början av varje funktionsbeskrivning för att visa vilket inspelningsläge eller vilken skivtyp som gäller för varje funktion. Symbol Beskrivning Tillgänglig för (intern) -V Tillgänglig för -Video Video -RW Tillgänglig för -RW-skivor i Videoläge -RW VR Tillgänglig för -RW-skivor i VR-läge -R Tillgänglig för -R-skivor i Videoläge +RW Tillgänglig för +RW-skivor* +R Tillgänglig för +R-skivor* CD Tillgänglig för ljud-cd VCD Tillgänglig för Video CD MP JPEG Tillgänglig för CD-RW / R-skivor med MP-filer Tillgänglig för CD-RW / R-skivor med JPEG-filer VCR Tillgänglig för VHS-kassetter Använd endast kassetter som markerats VHS ( ). * Det kan finnas en skiva som inte kan användas eller spelas av. Knappnamnen beskrivs i Användarhandboken Instruktionerna i instruktionsboken beskrivs huvudsakligen med handligar som utförs med fjärrkontrollen. Vissa åtgärder kan utföras med knapparna på frontpanelen. PAL 7

8 E44BED_.book Page 8 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Översikt över funktioner Frontpanel 4 5 6* 7 8 OPEN / CLOSE STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD AY RECORD PROG. VCR DUBBING VCR STOP AY RECORD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R VCR / * 0 4* ( * ) Du kan även slå på apparaten genom att trycka på dessa knappar. STANDBY-ON-knapp: Tryck för att slå på eller stänga av apparaten. 6 Knappar/indikatorer för val av apparat: VCR: Tryck för att aktivera VCR-apparaten. STANDBY-ON-indikator: Tänds när Tänds när VCR väljs. strömmen är påslagen. : Tryck för att aktivera -enheten. Tänds RECORD-indikator (VCR): Tänds under när väljs. : Tryck för att aktivera -apparaten. VCR-inspelning. Tänds när väljs. 4 Kassettlucka: Skjut in en kassett här. 7 DUBBING -knapp: Tryck för att 5 DUBBING-indikator: Tänds under dubbning. starta Dubbning med en knapptryckning från 6 OPEN / CLOSE O-knapp*: Tryck för att till. öppna eller stänga skivbrickan. 8 DUBBING VCR -knapp: Tryck för att 7 RECORD-indikator ( / ): Tänds starta Dubbning med en knapptryckning från VCR under /-inspelning. till. 8 Skivbricka: Sätt in en skiva här. 9 PROG. U / D-knappar: Tryck för att byta 9 AUDIO-ingångar (AV) kanal. ( / / VCR): Anslut ljudutgången från 0 Display på frontpanelen: Visar information extern utrustning här med en inhandlad ljudkabel och meddelanden. Se Display på frontpanelen (L / R). på sida 4. 0 VIDEO-ingång (AV) RECORD I-knapp (VCR): Tryck en gång för ( / / VCR): Anslut videoutgången från att starta en grundläggande inspelning. Tryck extern utrustning här med en inhandlad upprepade gånger för att starta en OTR (Direkt videokabel (L / R). timerinspelning). Varje tryckning ökar S-VIDEO-ingång (AV) inspelningstiden med 0 minuter till högst 8 timmar. ( / / VCR): Anslut S-videoutgången AY P-knapp (VCR): Tryck för att starta från extern utrustning här med en inhandlad avspelning. S-videokabel (L / R). F.FWD f-knapp (VCR): Tryck för att Press RESET: Tryck med ett spetsigt föremål för att spola framåt eller söka snabbt framåt. starta apparaten när den fryser. Se även 4 REW r-knapp (VCR): Tryck för att spola nedan till höger. bakåt eller söka snabbt bakåt. RECORD I-knapp ( / ): Tryck en 5 STOP / EJECT SO-knapp (VCR): Tryck för gång för att starta en grundläggande inspelning. att mata ut videokassetten. Tryck för att stoppa Tryck upprepade gånger för att starta en OTR avspelning eller inspelning. (Direkt timerinspelning). Varje tryckning ökar inspelningstiden med 0 minuter till högst 8 timmar. 4 AY P-knapp ( / ): Tryck för att återuppta avspelning. När du har tryckt på [RESET], Inställningarna för objekten nedan går förlorade; 5 STOP S-knapp ( / ): Tryck för att - Klockinställning stoppa avspelning, inspelning eller dubbning. - Timerprograminställning - Återupptagningspunkten Inställningarna för objekten nedan går inte förlorade, men måste ställas in igen. - Kanalinställning Alla andra objekt blir kvar i minnet. 9 Knappnamnen beskrivs i Användarhandboken Instruktionerna i instruktionsboken beskrivs huvudsakligen med handligar som utförs med fjärrkontrollen. Vissa åtgärder kan utföras med knapparna på frontpanelen. 8

9 E44BED_.book Page 9 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Bakre panel //VCR AV(DECODER) / DIGITAL AUDIO S-VIDEO AUDIO OUT OUT OUT OPTICAL COAXIAL L //VCR AERIAL Innan du börjar AV(TV) R RF OUT Nätkabel Anslut till ett normalt vägguttag. AV(DECODER) (//VCR) Anslut till VCR, videokamera eller annan Audio-Video-utrustning. Använd en normal Scart-kabel. AV(TV) (//VCR) Anslut till Scart-jacket på din TV. Använd medföljande Scart-kabel. 4 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL, COAXIAL)-utgångar (/) Anslut till en förstärkare med en digital ingång t.ex. en Dolby Digital-dekoder eller DTSdekoder. Använd en normal optisk- eller koaxialkabel. 5 AUDIO OUT-utgångar (/) Anslut till ljudingångarna på din TV. Använd en normal ljudkabel. 6 S-VIDEO OUT-utgång (/) Anslut till S-videoingångarna på din TV. Använd en normal S-videokabel. 7 AERIAL (//VCR) Anslut till en antenn eller kabel. 8 RF OUT (//VCR) Anslut till antenningången på TV:n, kabelboxen eller DBS-systemet. Använd medföljande RFkabel. Rör inte vid de inre stiften på den bakre panelens in- och utgångar. Elektrostatisk urladdning kan orsaka permanenta skador på apparaten. Apparaten har ingen RF-väljare. 9

10 E44BED_.book Page 0 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Fjärrkontroll ** * 0 ( * ) Du kan även slå på apparaten genom att trycka på dessa knappar när fjärrkontrollen är inställd på / -läge. ( ** ) Den här knappen har ingen funktion för denna apparat. ABC DEF GHI JKL MNO PROG PQRS SYSTEM MENU/LIST DISAY REV SLOW REC MONITOR SKIP TUV 7 8 SPACE SET UP AY VARIABLE REAY RETURN VARIABLE SKIP STANDBY-ON-knapp: Tryck för att slå på eller stänga av apparaten. Nummerknappar: Tryck för att välja kanalnummer. Tryck för att välja titel/kapitel/spår på displayen. Tryck för att ställa in inställningsvärden. Tryck för att ange indexnummer / önskad tid för sökning i VCR-läge. SET UP-knapp: Tryck för att visa Setup Menu. Apparaten växlar till / -läge när den här knappen trycks. 4 MENU / LIST-knapp ( / ): Visar Skivmenyn. Ändra Originallistan och spellistan. FWD VCR REC MODE REC/OTR REC/OTR REC/OTR DUBBING MENU TIMER PROG. 0 ENTER STOP INPUT SELECT OPEN/CLOSE EJECT WXYZ 9 AUDIO CLEAR TOP MENU PAUSE SEARCH MODE 4 5 6* * Markör / / / -knappar: Välj objekt eller inställningar. 6 DISAY-knapp: Visar menyn på skärmen. 7 SKIP B / F-knappar ( / ): Under avspelning, tryck på skip för att gå till föregående / nästa kapitel eller spår. När avspelning är pausad, tryck på den här knappen för att spela bakåt / framåt steg för steg. 8 REV r-knapp: ( / ) Tryck under avspelning för att spela snabbt bakåt. När avspelning är i pausad kan du trycka på denna knapp för att spela sakta bakåt. (VCR) Tryck för att spola tillbaka videokassetten eller visa filmen snabbt baklänges i avspelningsläge. 9 AY P-knapp*: Tryck för att starta eller återuppta avspelning. Om du trycker på knappen när strömmen är avstängd, slås apparaten på och avspelning börjar automatiskt. Om en återupptagningspunkt har ställts in börjar avspelning från återupptagningspunkten. 0 SLOW -knapp (VCR): Tryck under avspelning för att se videokassetten i slow motion. REC MONITOR-knapp ( / ): Tryck för att kontrollera bild- och ljudegenskaper för inspelning. REC MODE-knapp : Tryck för att välja inspelningsläge. DUBBING MENU-knapp : Tryck för att visa dubbningsmenyn. Apparaten övergår till / -läge när den här knappen trycks. 4 TIMER PROG.-knapp : Tryck för att visa Timerprogrammeringslistan. Apparaten övergår till / -läge när den här knappen trycks. 5 INPUT SELECT-knapp : Tryck för att välja en indataenhet. 6 OPEN / CLOSE EJECT O-knapp* ( / VCR): Tryck för att öppna eller stänga skivbrickan eller mata ut en videokassett. 7 PROG. / -knappar: Tryck för att ändra kanal upp / ned. (VCR) Tryck för att justera spårningen vid avspelning eller när videokassetten spelas i slow motion. Medan avspelningen är i stillbildsläge kan du justera den vertikalt suddiga bilden. 8 CLEAR-knapp: ( / ) Tryck för att radera information som skrivits in, o.s.v. () Tryck för att radera spårnumret som angetts i den programmerade spellistan för en CD. (VCR) Tryck för att återställa kassetträknaren. 9 AUDIO-knapp : Tryck undre avspelning för att ändra AUDIO-inställingen. 0

11 E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM 0 TOP MENU-knapp ( / ): Visar den översta menyn. ENTER-knapp : Tryck för att bekräfta eller välja menyobjekt. RETURN -knapp : Tryck för att återgå till menyskärmen som visades innan. VARIABLE SKIP -knapp ( / ): Hoppar över spår som valts i förväg. 4 VARIABLE REAY -knapp ( / ): Spelar av förinställda spår. 5 FWD f-knapp: ( / ) Tryck under avspelning för att spela snabbt framåt. När avspelning är i pausad kan du trycka på denna knapp för att spela sakta framåt. (VCR) Tryck för att spola framåt videokassetten eller visa filmen snabbt framåt i avspelningsläge. 6 STOP S-knapp*: Tryck för att stoppa avspelning, inspelning eller dubbning. 7 PAUSE p-knapp: Tryck för göra paus i avspelning eller inspelning. Knappar för val av funktion: 8 VCR-knapp: Tryck för att aktivera fjärrkontrollen för VCR-läge. (Se sidan.) Tryck för att aktivera VCR-apparaten. 9 -knapp: Tryck för att aktivera fjärrkontrollen för -läge. (Se sidan.) Tryck för att aktivera -enheten. 0 -knapp: Tryck för att aktivera fjärrkontrollen för -läge. (Se sidan.) Tryck för att aktivera -apparaten. REC / OTR-knapp (VCR): Tryck en gång för att starta en grundläggande VCR-inspelning. Tryck upprepade gånger för att starta en Direkt-timerinspelning i VCR-läge. REC / OTR-knapp (): Tryck en gång för att starta en grundläggande -inspelning. Tryck upprepade gånger för att starta en Direkt-timerinspelning i -läge. REC / OTR-knapp (): Tryck en gång för att starta en grundläggande -inspelning. Tryck upprepade gånger för att starta en Direkt-timerinspelning i -läge. 4 SEARCH MODE-knapp (VCR): Tryck för att visa Index eller Tidssökningsmenyn. Innan du börjar Knappnamnen beskrivs i Användarhandboken Instruktionerna i instruktionsboken beskrivs huvudsakligen med handligar som utförs med fjärrkontrollen. Vissa åtgärder kan utföras med knapparna på frontpanelen.

12 AR MENU/LIST ENTER RE SET UP TOP MENU 9 WXYZ STANDBY-ON TIMER PROG. INPUT EJECT VCR PROG. DUBBING / RECORD STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD AY RECORD VCR PROG. OPEN / CLOSE VCR DUBBING VCR STOP AY / RECORD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Installera batterier i fjärrkontrollen Sätt in två R6 (AA) batterier (medföljer) i fjärrkontrollen, rikta in polerna enligt illustrationen på insidan av batteriluckan. / / VCR - ändra läge Den här produkten är en kombination av VCR-, och -spelare. Därför måste du först välja vilken funktion du vill använda. Knappar/indikatorer för val av STANDBY-ON TIMER PROG. INPUT SELECT OPEN/CLOSE ABC DEF GHI JKL MNO PROG Varning Felaktig användning av batterier kan leda till läckage eller spruckna batterier. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Använd inte olika typer av batterier tillsammans. Kontrollera att polerna på batterier riktas in korrekt mot polerna som visas på insidan av batteriluckan. Avlägsna gamla batterier om utrustningen inte används i en månad eller mer. Kassering av förbrukade batterier ska ske i enlighet med lokala lagar eller allmänna miljöbestämmelser som gäller för ditt land eller område. Batterier får inte laddas om, kortslutas, värmas, brännas eller demonteras. Om fjärrkontrollen Kontrollera att det inte finns några föremål mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn på apparaten. Använd inom angiven funktionsradie och -vinkel. VCR -läge Tryck på [] på fjärrkontrollen. (Kontrollera att -indikatorn är tänd.) -läge knapp / indikator knapp / indikator VCR knapp / indikator VCR-knapp -knapp -knapp Tryck på [] på fjärrkontrollen. (Kontrollera att -indikatorn är tänd.) PQRS TUV WXYZ SYSTEM SPACE 0 SET UP AUDIO CLEAR MENU/LIST TOP MENU ENTER DISAY RETURN VARIABLE VARIABLE SKIP REAY SKIP REV AY FWD SLOW STOP PAUSE REC MONITOR VCR REC MODE REC/OTR REC/OTR REC/OTR DUBBING MENU SEARCH MODE Inom cirka 7 m STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD AY RECORD OPEN / CLOSE VCR-läge Tryck på [VCR] på fjärrkontrollen. (Kontrollera att VCR-indikatorn är tänd.) SYSTEM SPACE PQRS TUV AUDIO ABC DEF GHI JKL MNO PROG SELECT OPEN/CLOSE Fjärrkontroll 60 Högsta användningsavstånd är följande: Synlinje: cirka 7 m ( fot) Från vardera sida: cirka 5 m (6 fot) inom 0 grader Ovanför: cirka 5 m (6 fot) inom 5 grader Nedanför: cirka m (0 fot) inom 0 grader Användning av fjärrkontrollen kan vara opålitligt om apparatens fjärrsensor träffas av kraftigt solljus eller fluorescerande ljus. Fjärrkontroller till olika apparater kan störa varandras kommunikation. Var försiktig när du använder fjärrkontroller till annan utrustning som finns i närheten av apparaten. Byt ut gamla batterier när fjärrkontrollens bruksavstånd krymper. VCR VCR STOP AY S-VIDEO VIDEO L AUDIO R Om på knappen för val av funktion på frontpanelen trycks BETYDER DET INTE att fjärrkontrollens läge ändras. Du MÅSTE välja rätt funktionsläge på fjärrkontrollen. Om du trycker på [REC / OTR] för varje funktionsläge, startas en inspelning i varje läge. När knapparna nedan trycks övergår apparaten till / -läge. - [TIMER PROG.] - [SET UP] - [DUBBING MENU]

13 E44BED_.book Page Thursday, January 6, 006 9:46 PM Guide till displayinformation Displaymenyn ger information om avspelningsstatus för - eller -funktionen. Exempel på display: Tryck på [DISAY] en gång för att visa information om det aktuella funktionsläget. Tryck på [DISAY] mer än en gång för att visa mer information och visa ikoner för tillgängliga funktioner. 4 -LÄGE T 8 / 8 C / 4 0:00:04/ :0:00 spela Tryck på [DISAY]. AAA Guide till Setup Menu Den här apparaten använder följande menyer på skärmen för de flesta åtgärder. Menyn gör det möjligt att ändra apparatens inställningar för att passa miljön, samt att anpassa inställningar efter personliga önskemål. Lättinställningsmeny och Avancerad meny är tillgängliga. Lättinställningsmeny består av objekt som används ofta. Du kan göra alla önskade inställningar med Avancerad meny. Så här används inställningsmenyerna: Tryck på [SET UP] för att visa Lättinställningsmeny eller Avancerad meny. Välj en av menyerna med [Markör / ] och tryck sedan på CD-menyn är endast tillgänglig när en CD är inmatad. Exempel: Avancerad meny Innan du börjar -LÄGE T 8 / 8 C / 4 0:00:04/ :0:00 Avancerad meny 5? NR Sök -meny -meny -inspelningsformat Startinställning Timer-program CD Lättinställningsmeny Varje avsnitt innehåller information enligt listan nedan: Funktionsläge Aktuellt titelnummer / totalt antal titlar Aktuellt kapitelnummer / totalt antal kapitel Spelad tid för den aktuella titeln / titelns totala tid Avspelningsstatus Namn på aktuell titel 4 Ikon för avspelningsstatus 5 Ikoner för tillgängliga funktioner: : Sök : Ljud : Text : Vinkel : Upprepa : Zoom : Brusreducering Den här skärmen är ett exempel som endast visas som förklaring. Vilka objekt som visas beror på det inställda läget. Informationen visas inte under följande omständigheter; - När det inte finns någon titel inspelad på /. - Vid inspelning (endast ). Välj en av menyerna med [Markör / ] och tryck sedan på Avancerad meny -meny -meny Startinställning Timer-program CD Lättinställningsmeny OSD-språk Klockinställning Kanalinställning Spela upp Inspelning Visa Återställ fabriksinställning Välj ett objekt som ska ställas in med [Markör / ], then press En undermeny eller ett alternativfönster öppnas. Avancerad ad meny -meny -meny Startinställning Timer-program CD Lättinställningsmeny OSD-språk OSD-språk English Klockinställning Françaisais Kanalinställningllning Español Spela upp Deutsch Italiano Inspelning Svenska Visa Nederlands Återställ fabriksinställning Gör dina önskade inställningar med [Markör / / / ] och tryck sedan på Tillgängliga menyer varierar mellan olika skivor.

14 E44BED_.book Page 4 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Innan du börjar Displayguide för frontpanelen TIME SHIFT DB VCR CD R W TIME SHIFT Visas vid Tidväxlingsavspelning. Titel / Spår och kapitelmarkör : Visas när en titel /ett spårnummer indikeras. : Visas när en kapitelnummer indikeras. Apparatens aktuella status : Visas när Timerinspeling är i Standbyläge eller fortgår. Försvinner när alla timerinspelningar är avslutade. (Visas inte i standbyläge för Satellitlänk eller när Satellitlänkinspelning pågår.) : Visas när det finns en videokassett i apparaten. DB: Tänds när dubbning pågår. 5 Skivtyp och aktuell status för apparaten CD: Visas när en ljud-cd eller en skiva med MP / JPEG / KODAK PICTURE CD-filer har matats in. R: Visas när en -R-skiva har matats in. RW: Visas när en -RW-skiva har matats in. 6 Visar följande Spelad tid Aktuell titel / kapitel / spårnummer Inspelningstid Klocka Kanalnummer VCR-kassettsräkneverk Kvarvarande tid för Direkt timerinspelning 4 I : Tänds vid inspelning till. I : Tänds vid inspelning till. I VCR: Tänds vid inspelning till VCR. Visade meddelanden Visas när apparaten aktiveras. Visas när apparaten stängs av. Visas när skivbrickan öppnas. Visas när en skiva har matats in. Visas när skivbrickan stängs. 4

15 OPTICAL COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL AUDIO OUT L R S-VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL AERIAL RF OUT AUDIO OUT L R S-VIDEO OUT AERIAL RF OUT E44BED_.book Page 5 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Anslutningar Till antenningång Antenn Video-/Ljudkablar (medföljer ej) Kabel Signal Scart-kabel (medföljer) Scart-/RCAkablar (medföljer ej) Scart-kabel (medföljer) RF-kabel (medföljer) eller Anslutningar //VCR AV(DECODER) / DIGITAL AUDIO S-VIDEO AUDIO OUT OUT OUT AV(TV) L R //VCR AERIAL RF OUT RF-kabel (medföljer ej) Anslutningar Ansluta till en TV Anslut apparaten till en TV efter att du övervägt de möjligheter som din nuvarande utrustning har. Stäng av apparaten och TV:n före installation. Använda Scart-ingången Anslut kabeln eller antennen till ingången AERIAL på denna apparat. Anslut apparatens RF OUT-utgång till antenningången på din TV. Använd medföljande RF-kabel. Anslut apparatens AV (TV)-utgång till Scart-ingången på din TV. Använd medföljande Scart-kabel. Om din TV inte har en Scart-ingång kan du använda en Scart-adapter eller en Scart / RCA-kabel för att ansluta. Använd endast AV (TV) eller AV (DECODER) utgångarna för VCR utsignaler från den här apparaten. Använda S-VIDEO OUT-utgången och AUDIO OUT-utgångar (endast för ) Om din TV har en S-Video-ingång ska du använda S- Video- och ljudkablar för att ansluta. Följ steg och ovan. Anslut apparatens S-VIDEO OUT-utgång till S-Video-ingången på din TV. Använd en normal kommersiell S-Video-kabel. Anslut apparatens AUDIO OUTutgångar till de analoga ljudingångarna på din TV. Använd en normal kommersiell Ljudkabel. S-Video-kabel (medföljer ej) //VCR AV(DECODER) AV(TV) AUDIO IN //VCR Anmärkning gällande TV-apparater utan S-Videoeller Scart-ingång: Denna apparat har ingen RF-väljare, därför kan inte en sådan TV användas. Ansluta till extern utrustning. Den här apparaten har tre ingångsterminaler; AV(TV) och AV(DECODER) på bakpanelen och AV på frontpanelen. Kontrollera att alla apparater är avstängda innan du ansluter. Spela in från en /-spelare, VCR, Satellitbox eller annan ljud/videoutrustning med Scart-utgång (AV) AV-utgång (Scart) / //VCR AV(DECODER) AV(TV) S-VIDEO IN Scart-kabel (medföljer ej) AV (DECODER) Ljudkabel (medföljer ej) / //VCR 5

16 PROG. OPEN / CLOSE VCR DUBBING VCR STOP AY / RECORD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL AUDIO OUT L R S-VIDEO OUT AERIAL RF OUT E44BED_.book Page 6 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Anslutningar När du spelar in ett TV-program från en satellitbox måste en Scart-kabel anslutas till AV(DECODER). (Se sidan.) Om den externa utrustningen som är ansluten till AV(DECODER)-jacket fordrar styrningsström till apparaten via stift 8 på Scart-kabeln, kan inte fjärrkontrollens visningsfunktioner visas på TV:n. I detta fall ska du stänga av extern utrustning för att förhindra styrströmmen eller använda en Scartkabel utan stift 8 för den här anslutningen. Spela in från en videokamera eller annan ljud/videoutrustning utan Scart-utgång (AV) Om ingen S-Video-ingång är tillgänglig ska du ansluta till VIDEO-ingången på frontpanelen med en RCA Videokabel. Ändra inställningar vid användning av S-VIDEOingång. (Se sidan 4.) AV (fram) För tydlig digital ljudkvalitet ska du använda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL eller COAXIAL)-utgången för att ansluta till ditt digitala ljudsystem. Om ljudformatet från den digitala utgången inte stämmer med mottagarens kapacitet, får mottagaren ta emot ett starkt störningsljud, eller inget ljud alls. Ansluta till en Dolby Digital -avkodare, DTS-avkodare, eller MPEG-avkodare Anslutning av en flerkanalers Dolby Digital-dekoder gör att du kan uppleva flerkanalers Dolby Digitalsurroundljud och DTS-dekoderns flerkanalers surroundsystem samtidigt. När du har anslutit till en Dolby Digital-avkodare ska Dolby Digital to Stream i menyn AUDIO. (Se sidan 76.) Anslut till en DTS-dekoder och ställ in DTS to På i menyn AUDIO. (Se sidan 76.) Anslut till en MPEG-dekoder och ställ in MPEG to Stream i menyn AUDIO. (Se sidan 76.) Ljudkabel (medföljer ej) S-VIDEO OUT AUDIO OUT S-Video-kabel (medföljer ej) Digitalt ljud för bättre ljudkvalitet (endast för /) Ansluta till MD- eller DAT-spelare Ljudkällan på en skiva i ett Dolby Digital flerkanalers surroundformat kan inte spelas in som digitalt ljud av en MD- eller DAT-spelare. Om du inte har anslutit till en Dolby Digital-avkodare ska Dolby Digital ställas in på PCM i menyn AUDIO. Om en -skiva spelas med fel inställningar kan brus uppstå, vilket kan skada högtalarna. Ställ in Dolby Digital och MPEG på PCM och ställ in DTS på Av i menyn AUDIO om du vill ansluta till en MD- elelr DAT-spelare. Du kan använda AUDIO OUT-utgångar för att ansluta till ditt ljudsystem. Digital ljudingång OPTICAL COAXIAL Dolby Digital-avkodare, DTS-avkodare, eller MPEG-avkodare, o.s.v. När anslutningarna har gjorts Växla ingångsväljaren på TV:n till en lämplig extern ingångskanal. Detaljerad information finns i Användarhandboken som medföljde TV:n. eller Koaxialkabel (medföljer ej) / DIGITAL AUDIO S-VIDEO AUDIO OUT OUT OUT OPTICAL COAXIAL L Anslut apparaten direkt till TV:n. Om AV-kablar ansluts till en videospelare kan bilden störas p.g.a. kopieringsskyddssystemet. R Optisk kabel (medföljer ej) //VCR AV(DECODER) / //VCR AV(TV) Anslutningarna som visas ovan är valfria anslutningar för bättre ljud. 6

17 E44BED_.book Page 7 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Första installationen Första gången du slår på apparaten Direkt efter du har köpt apparaten ska du ställa in Första inställningar genom att göra följande. Den här menyn kanske inte visas om du redan har slagit på apparaten. Slå på TV:n när alla anslutningar har gjorts. Välj lämplig extern ingångskanal. (Se sidan 6.) Tryck på [STANDBY-ON]. Displayen nedan visas. Dessa menyer kanske inte visas om du redan har slagit på apparaten. Om du redan har slagit på apparaten ska du gå till Inställning för språk på skärmen till höger för att välja ett språk som ska visas på skärmens displayer och menyer, Kanalinställning på sidan 8 för att ställa in kanaler och Klockinställning på sidan 0 för att ställa klockan. Inställning för språk på skärmen Om du redan har ställt in språk på skärmen när du först slog på apparaten kan du hoppa över denna meny. Tryck på [SET UP]. Lättinställningsmeny eller Avancerad meny visas. Avancerad meny -meny -meny Startinställning Timer-program Lättinställningsmeny -format -inspelningsformat Finalisera Skydda skiva Ta bort spellista Välj Startinställning med [Markör / ], och tryck Första installationen OSD-språk English Françaisais Español Deutsch Italiano Svenska Nederlands Om du trycker på [AY P] vid detta tillfälle, väljs English automatiskt och stegen och 4 kan hoppas över. Tryck på [Markör / ] för att välja English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Svenska eller Nederlands, tryck sedan på Följande skärm visas automatiskt och Automatisk kanalsökning påbörjas. Om du vill hoppa över det här steget trycker du på [RETURN ] när sökningen påbörjas. Automatsökning Avancerad meny -meny -meny Startinställning Timer-program Lättinställningsmeny OSD-språk Klockinställning Kanalinställning Spela upp Inspelning Visa Återställ fabriksinställning Välj OSD-språk med [Markör / ], och tryck på Inställningsmenyn för språk på skärmen visas. OSD-språk English Françaisais Español Deutsch Italiano Svenska Nederlands 4 Välj ett språk med [Markör / ] och tryck på Din inställning aktiveras. Standardinställningen är English. 5 Tryck på [SET UP] för att avsluta. 7

18 E44BED_.book Page 8 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Första installationen Kanalinställning Automatisk kanalsökning Om du redan har ställt in kanaler när du först slog på apparaten, kan du hoppa över detta avsnitt. När inställningar har återställts eller när du har flyttat till ett nytt område, rekommenderar vi att du programmerar tillgängliga kanaler i ditt område genom att göra följande. Tryck på [STANDBY-ON] för att slå på apparaten. Slå på TV:n och välj vilken ingång apparaten ska anslutas med. I stoppläge trycker du på [SET UP]. Lättinställningsmeny eller Avancerad meny visas. 4 Välj Startinställning med [Markör / ], och tryck 5 Välj Kanalinställning med [Markör / ], och tryck 6 Välj Automatsökning med [Markör / ], och tryck Apparaten börjar lagra kanaler som kan mottas i ditt område. Automatsökning Vänta i några minuter tills lagring av kanaler är klart. När automatisk kanalsökning har avslutats: Använd [PROG. / ] eller [Nummerknapparna] för att byta kanal. Vid användning av [Nummerknapparna], tryck på 0 först om du vill skriva in ett nummer med en siffra. Använd [INPUT SELECT] för att välja en extern ingångskanal ( AV AV or AV ) för apparaten. Avbryt automatisk kanalsökning: Tryck på [SET UP] eller [RETURN ] under sökningen. Valet påverkas av hur TV-kanaler mottas i ditt område. Om automatisk kanalsökning avbryts under sökning, har vissa kanaler inte ställts in och kan därför inte visas. Du kan inte ändra kanalen när antingen, eller VCR befinner sig i någon form av inspelningsläge (normal inspelning, Direkt timerinspelning eller Timerinpelning). Manuell kanalsökning Sök och lagra varje kanal manuellt. I stoppläge trycker du på [SET UP]. Lätt inställningsmeny eller Advanced inställningsmeny" visas. Välj Startinställning med [Markör / ], och tryck Välj Kanalinställning med [Markör / ], och tryck 4 Välj Manuell sökning med [Markör / ], och tryck Manuell söknin kning Kanal pl. Kanal Dekoder Hoppa P På Av 5 Välj Kanal pl. med [Markör / ], och tryck [Markör ]. 6 Välj kanalnumret som du vill använda med [Nummerknapparna] eller [Markör / ], och tryck sedan på [Markör ]. Du kan välja platsnummer 0 till Välj Kanal med [Markör / ], och tryck [Markör ]. 8 Tryck på [Markör / ] för att påbörja sökning. Frekvensväljaren söker automatiskt uppåt eller nedåt. När en kanal påträffas avslutas sökningen och bilden visas på skärmen. Du kan välja önskad kanal med [Nummerknapparna]. Se tabellen med kanalschemat och tryck tre siffror för att välja kanalnumret. (Välj kanal 4 genom att trycka [0] först och sedan [0] och [4]. Eller tryck [4] så att 4 visas och vänta i sekunder.) Om du vill se denna kanal, tryck på [Markör ]. Kanalschema Kanalindikering TV-kanal 0 - E - E - 0 A H (endast ITALIEN) - 69 E E X, Y, Z, Z+, Z , 00 S - S0, GAP - 4 S - S4 Denna apparat kan ta emot frekvensbanden Hyper och Oscar. Om Hoppa ställs in på På, väljer du Hoppa med [Markör / ], och trycker på [Markör ]. Välj Av med [Markör / ], och tryck på [Markör ]. Om du vill avkoda störda signaler väljer du 8

19 E44BED_.book Page 9 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Dekoder med [Markör / ] och trycker på [Markör ]. Välj På med [Markör / ], och tryck på [Markör ]. Upprepa steg 5-8 när du vill lagra en annan kanal. 9 Tryck på [SET UP] när kanalsökningen är klar. Välja en kanal Anmärkning om [Nummerknapparna]: Ange kanalnummer som tvåsiffriga nummer för snabbaste resultat. T.ex. för att välja kanal 6, tryck på [0] and [6]. Om du bara trycker på [6], visas kanal 6 efter sekunder. Du kan endast välja kanaler till 99. Om externa ingångar: Du kan välja de externa ingångslägena AV, AV or AV med [INPUT SELECT]. Hoppa över en förinställd kanal Du kan ställa in apparaten så att den hoppar över kanaler som du inte kan motta eller sällan tittar på genom att trycka på [PROG. / ]. Följ steg till under Manuell sökning. Välj Kanal pl. med [Markör / ], och tryck [Markör ]. Välj kanalnumret som du vill hoppa över med [Nummerknapparna] eller [Markör / ], och tryck sedan på [Markör ]. 4 Välj Hoppa med [Markör / ], och tryck på [Markör ]. 5 Välj På med [Markör / ], och tryck på [Markör ]. Upprepa steg -5 när du vill hoppa över en annan kanal. 6 Tryck på [SET UP] för att avsluta. Flytta Du kan ersätta två kanaler. Tryck på [SET UP]. Lättinställningsmeny eller Avancerad meny visas. Välj Startinställning med [Markör / ], och tryck Välj Kanalinställning med [Markör / ], och tryck på Ljudinställningsmenyn visas. 4 Välj Flytta med [Markör / ], och tryck på Tillvalsfönstret visas. 5 Välj positionsnumret som du vill ändra kanal för med [Markör / ], och tryck på Du kan inte välja positionsnummer där visas bredvid numret eftersom Hoppa har ställts in på På för det positionsnumret. 6 Flytta kanalen till ett annat positionsnummer med [Markör / ], tryck sedan på Upprepa steg 5-6 när du vill flytta en annan kanal. 7 Tryck på [SET UP] för att avsluta. Första installationen 9

20 E44BED_.book Page 0 Thursday, January 6, 006 9:46 PM Ställa in klockan Klockinställning Tryck på [SET UP]. Lättinställningsmeny eller Avancerad meny visas. Avancerad meny -meny -format Välja TV:ns bildkvot Du kan välja TV:ns bildkvot för att passa formatet på det som du tittar på samt din TV-skärm (4: standard eller 6:9 bredbild). Tryck på [SET UP]. Lättinställningsmeny eller Avancerad meny visas. Om Avancerad meny visas, ska du gå vidare till steg. Första installationen -meny Startinställning Timer-program Lättinställningsmeny -inspelningsformat Finalisera Skydda skiva Ta bort spellista Välj Startinställning med [Markör / ], och tryck Avancerad meny -meny -meny Startinställning Timer-program OSD-språk Klockinställning Kanalinställning Spela upp Inspelning Lättinställningsmeny -meny -meny Startinställning Timer-program Avancerad meny -format -inspelningsformat Finalisera Skydda skiva Ta bort spellista Välj Avancerad meny med [Markör / ], och tryck på Välj Startinställning med [Markör / ], och tryck Visa Lättinställningsmeny Återställ fabriksinställning Avancerad meny Välj Klockinställning med [Markör / ], och tryck Fönstret för klockinställning visas. Klockinställning / / 006 (Sön) : -meny -meny Startinställning Timer-program Lättinställningsmeny OSD-språk Klockinställning Kanalinställning Spela upp Inspelning Visa Återställ fabriksinställning 4 Flytta till objektet som du vill ställs in med [Markör / ], och ändra inställningen enligt dina önskemål med [Markör / ]. 5 När all information har angivits, tryck på Din inställning aktiveras. Sekunder visas inte, men de räknas från noll. 6 Tryck på [SET UP] för att avsluta. Din klockinställning går förlorad om ett strömavbrott inträffar eller om apparaten kopplas ur i minst 0 sekunder. 4 Välj Spela upp med [Markör / ], och tryck Avspelningsmenyn visas. Spela upp TV visning Barnl nlås Skivmenysp yspråk Audiospråk Textspråk Audiout Varierbar hastighet för omspelning/hoppa fram Vinkelikon Video Out 5 Välj TV visning med [Markör / ], och tryck Tillvalsfönstret visas. TV visning 4: Letter Box 4: Pan & Scan 6:9 Wide 0

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE PAL VCR E3B43ED_.book Page 1 Friday, February 23, 2007 2:48 PM Användarhandbok DVD / Videokassettspelare med GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections

Läs mer

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr.

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr. E8B04ED(SV).fm Page 1 Wednesday, May 24, 2006 1:06 PM DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE Användarhandbok PAL GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC)

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska DK Dansk Brugsansvisning Modell A-60 A-70 A-64 (VPS/PDC) A-74 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder PLAY REW REC OTR STOP/EJECT F.FWD PAUSE STILL VIDEO L AUDIO R FUNCTION

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Bruksanvisning. FÄRG TV/Videobandpelare/DVD TRIPLE COMBO TVD-A2104PT INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bruksanvisning. FÄRG TV/Videobandpelare/DVD TRIPLE COMBO TVD-A2104PT INNEHÅLLSFÖRTECKNING T6100EA(SW)_KAIHAN.fm Page 1 Wednesday, April 6, 2005 6:44 PM FÄRG TV/Videobandpelare/DVD TRIPLE COMBO TVD-A2104PT Bruksanvisning PAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försiktighetsåtgärder...2 LASERSÄKERHET...2 VIKTIGT...2

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

19A-400 19A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC)

19A-400 19A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska Brugsansvisning Modell 9A-00 9A-400 9A-04 (VPS/PDC) 9A-404 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder REW PLAY F.FWD REC/OTR STOP/EJECT PAUSE/STILL FUNCTION TAPE SPEED ANNEL TODAY

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION... 1 INLEDNING... 2 ANVÄNDA DIGITALBOXEN... 4 Första installation... 4 Volymkontroll... 4 Kanalsökning... 4 Inställningsmeny...5

Läs mer

WD6D-D4413DB BRUKSANVISNING

WD6D-D4413DB BRUKSANVISNING DVD / VIDEO CASSETTE RECORDER WD6D-D4413DB BRUKSANVISNING EN PAL SECAM Modell / Serie nummer: Denna enhet har ett serienummer som finns på baksidan. Vänligen skriv ner modellnummer och serienummer och

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 1. Introduktion Ett stort tack för att du har valt CARDVD3 som din DVD-spelare! Läs noggrant manualen innan du packar upp och sätter igång produkten. Om

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Din manual HITACHI DV-RX7000E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1273150

Din manual HITACHI DV-RX7000E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1273150 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI DV-RX7000E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten.

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats. Blixtsymbolen

Läs mer

DVD SPELARE TILL BILEN

DVD SPELARE TILL BILEN DVD SPELARE TILL BILEN BRUKSANVISNING Innan du ansluter, justerar eller använder denna produkt, var vänlig läs igenom hela bruksanvisningen. Var vänlig behåll denna bruksanvisning till senare bruk. Varning:

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE 1 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder och underhåll -------------------------------------------------------3 Rengöring av LCD-skärmen ----------------------------------------------------------------3

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer