GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE"

Transkript

1 PAL VCR E3B43ED_.book Page 1 Friday, February 23, :48 PM Användarhandbok DVD / Videokassettspelare med GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections Märke: FUNAI Modell nr.: T3A-D8182DB SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE Viktig information Innan du börjar Anslutningar Första installationen Om några problem eller fel skulle uppstå, kontakta då service avdelningen hos Dangaard Collections AB via e-postadressen eller via telefon, se givna referenser nedan, INNAN ni kontaktar butiken NI köpt produkten i. Glöm inte att ange ert namn, adress och telefonnummer. Följ nedanstående punkter för att få hjälp av våra tekniker: 1. Innan Ni ringer, läs noga igenom denna användarguide. 2. Gå in på vår hemsida där FAQ, manualer, mjukvaror mm finns för gratis hemladdning. 3. Innan Ni ringer ha kvitto, modellnummer, serienummer och problemet redo! OPEN / CLOSE STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD PLAY RECORD DUBBING STOP PLAY RECORD PROG. VCR DVD VCR DVD DVD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R Inspelning / Dubbning spelning Redigering DVD /DVD Service Hotline E-post: Service Hotline Tel.nr.: (Telefontid Måndag - Fredag ) Om vi inte kan lösa problemet via telefon och om produkten måste skickas tillbaka till Dangaard Electronics AB ska produkten, originalkartongen, eventuella tillbehör och kvitto mottas av säljaren i butiken innan servicen startas. Innan du använder apparaten måste du göra anslutningar. Se Anslutningar på sidorna Andra inställningar VCR funktioner Annat

2 E3B43ED_.book Page 2 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Innan du börjar Försiktighetsåtgärder VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE EXPONERA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN SE UPP!: MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA APPARATENS HÖLJE (ELLER BAKSIDA). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. FÖR SERVICE HÄNVISAR VI TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad farlig spänning inom produkten som kan vara stark nog att ge personer en elstöt. Utropstecknet i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten. Lasersäkerhet Det finns en laser i denna apparat. Endast en servicetekniker bör avlägsna locket eller försöka reparera systemet, p.g.a. risk för ögonskador. SE UPP!: KONTROLLER, JUSTERINGAR ELLER ANDRA PROCEDURER ÄN DE SOM BESKRIVS I HANDBOKEN KAN LEDA TILL FARLIG EXPONERING TILL STRÅLNING. SE UPP!: SYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR APPARATEN ÄR ÖPPEN OCH INTERLÅSET SATT UR FUNKTION. TITTA INTE DIREKT MOT STRÅLEN. PLATS: INUTI APPARATEN, NÄRA KASSETTMEKANISMEN. Strömdosa Strömdosan är ansluten och apparaten förses med ström när nätkabeln är inkopplad till ett V, 50 Hz växelströmsuttag. Använd apparaten genom att trycka på [STANDBY-ON]. VARNING:STRÖMFÖRANDEDELAR INUTI. AVLÄGSNA INGA SKRUVAR. SE UPP! 1. Försök inte att öppna höljet. Det finns inga delar inuti som användare kan utföra service på. All service hänvisas till kvalificerad servicepersonal. 2. Skåror och öppningar på TV-kabinett och på sidor och undersida är avsedda för ventilation. För att försäkra pålitlig drift och skydda apparaten från överhettning får dessa öppningar inte övertäckas. Installera inte i instängda utrymmen som bokhyllor om det inte finns tillräcklig ventilation. 3. Håll på avstånd från element eller andra värmekällor. 4. Undvik användning i närhet av kraftiga magnetiska fält. 5. Tryck inte in några föremål i kabinettets öppningar eller skåror eftersom dessa föremål kan komma i kontakt med strömförande delar eller kortsluta delar, vilket kan leda till brand eller elstöt. 6. Spill inte vätska på apparaten. Om du spiller vätska som kommer in i systemet, ska du ta kontakt med en kvalificerad servicetekniker. 7. Ställ inte apparaten lodrätt. Använd endast apparaten i vågrätt (platt) ställning. 8. Denna produkt är i Standby-läge när den stängs av medan nätkabeln är ansluten. 9. Ställ inga brännbara föremål på apparaten (ljus, o.s.v.). 10. Innan apparaten flyttas ska du avlägsna alla skivor och koppla ur nätkabeln från vägguttaget. 11. Koppla ur nätkontakten för att stänga av apparaten vid felsökning eller när den inte används. 12. Elkontakten ska vara färdig att användas. 13. Läs instruktionerna i båda handböckerna för att kontrollera att apparaten installeras och ansluts på ett säkert sätt i multimediasystem. 14. Lämna ett avstånd på 20 cm runt omkring apparatens ventilationsöppningar. 2

3 E3B43ED_.book Page 3 Friday, February 23, :28 AM ANMÄRKNING OM ÅTERVINNING Produktens förpackningsmaterial är återvinningsbara och kan återanvändas. Kassera alla material i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter. Produkten består av material som kan återvinnas och återanvändas om produkten demonteras av ett specialistföretag. Batterier ska aldrig slängas eller brännas. De ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter gällande kemikaliskt avfall. Gör ditt bidrag till miljön!!! Tomma batterier ska inte slängas i soporna. Du kan kassera dem vid en uppsamlingspunkt för batterier och särskilt avfall. Kontakta din lokala myndighet för information. För kundens användning: Läs Modellnummer och Serienummer som står på baksidan av apparaten och skriv ned informationen nedan. Behåll den här informationen som referens. Modellnummer Serienummer Om upphovsrätt Icke-auktoriserad kopiering, sändning, publikvisning eller utlåning av skivor är förbjudet. Denna produkt införlivar copyrightskyddsteknik som skyddas av amerikanska patenter och andra intellektuella egendomsrätter. Användning av denna copyrightskyddsteknik måste bemyndigas av Macrovision och är avsedd för personligt bruk eller annat begränsat bruk om övrigt tillstånd inte inhämtats från Macrovision. Omvänd ingenjörskonst och isärtagning är förbjudet. Anmärkning gällande visning av progressiv skanning Kunder bör vara medvetna om att inte alla högdefinitions TV-apparater är helt kompatibla med den här produkten och att artefakter kan visas i bilden. Om du upplever bildproblem med 525 eller 625 progressiv skanning, rekommenderas du byta anslutningstyp till formatet standarddefinition. Om du har frågor gällande kompatibilitet för TV-apparater med den här 525p eller 625p - och DVD-spelaren ska du kontakta servicecenter. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Innan du börjar Installationsplats Så här använder du apparaten på bästa och säkraste sätt: Installera apparaten i vågrätt och stabilt läge. Ställ ingenting ovanpå apparaten. Ställ inte apparaten direkt ovanpå TV-apparaten. Skydda apparaten från direkt solljus och håll på avstånd från kraftiga värmekällor. Undvik dammiga eller fuktiga platser. Undvik platser med otillräcklig ventilation för att skingra värmen. Blockera inte ventilationshålen på sidan av apparaten. Undvik platser som utsätts för kraftiga vibrationer eller magnetfält. Undvik elchock och brand Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Dra inte i nätkabeln för att koppla ur den från vägguttaget. Håll i kontakten. Om du råkar spilla vatten på apparaten ska nätkabeln kopplas ur omgående. Ta sedan med apparaten till ett auktoriserat servicecenter för lagning. Varning om fuktkondens Kondens kan förekomma i apparaten när den flyttas från en varm plats till en kall, efter ett kallt rum värmts upp eller i förhållanden med hög luftfuktighet. Använd inte apparaten i minst 2 timmar tills insidan är torr. Med Dolby Digital Stereo Creator kan kunder skapa DVD-Videos i stereo med otroliga Dolby Digital-ljudspår i hemmet. Om den här teknologin används istället för PCM-inspelning kan du spara skivutrymme, vilket gör det möjligt att få högre videoupplösning eller längre inspelningstid på varje DVD. DVD-skivor som skapats med hjälp av Dolby Digital Stereo Creator kan spelas av på alla DVD-Videospelare. : Detta gäller när spelarna är kompatible med inspelningsbara DVD-skivor. DTS och DTS Digital Out är varumärken som tillhör DTS, Inc. DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används under licens. 3

4 E3B43ED_.book Page 4 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Underhåll SERVICE Se lämpligt ämne under rubriken Felsökning på sidorna innan du återlämnar produkten. Om din apparat slutar fungera ska du inte försöka att lösa problemet själv. Det finns inga delar i apparaten som användaren kan utföra service på. Stäng av apparaten, koppla ur nätkabeln och tala med din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter. RENGÖRA KABINETTET Använd en mjuk trasa som är lätt fuktad med svagt rengöringsmedel. Använd inte lösningar som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller frätande medel. HANTERING AV HÅRDDISKEN () -enheten är en precisionsenhet som kan ta skada av vibrationer, kraftiga stötar och smuts. Beroende på installationsmiljön eller hanteringen kan enheten bli delvis skadad och i värsta fall kan inte funktionerna för inspelning och avspelning användas. Utsätt inte -enheten för vibrationer eller kraftiga stötar och ryck inte ut nätkontakten, särskilt när -enheten flyttas. Om ett strömavbrott inträffar kan innehållet på det inspelande / avspelande programmet gå förlorat. VCR AUTOM. HUVUDRENGÖRING Rengör automatiskt videohuvud när du skjuter in eller avlägsnar en videokassett, så att du kan se en klar bild. Den avspelade bilden kan bli suddig eller avbrytas men TV-mottagningen är tydlig. Smuts som samlas på videohuvuden efter en lång användningsperiod eller uppspelning av hyrda eller slitna kassetter kan orsaka detta problem. Om en randig eller snöig bild syns under avspelning kan enhetens videohuvud behöva rengöras. 1. Besök din lokala audio- / videobutik och köp en högkvalitetsrengörare för VHS-videohuvud. 2. Om en videohuvudsrengörare inte löser problemet, fråga din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter om råd. Kom ihåg att läsa anvisningarna som medföljer videohuvudsrengöraren före användning. Rengör endast videohuvud när problemen uppstår. FLYTTA ENHETEN -enheten roterar med hög hastighet när den används. Kontrollera att rotationen har stannat och flytta enheten utan att utsätta den för kraftiga stötar eller vibrationer. DVD RENGÖRA SKIVOR När en skiva blir smutsig ska den rengöras med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt. Torka inte med en runtgående rörelse. Använd inte lösningsmedel som bensin, lacknafta, vanliga rengöringsmedel, frätande rengöringsmedel eller antistatiskt medel avsett för analoga skivor. DVD RENGÖRA SKIVLINSEN Om den här enheten fortfarande inte fungerar ordentligt efter att du har konsulterat aktuella avsnitt i Felsökning i Användarhandboken, kan den optiska laserpickupen vara smutsig. Tala med en återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter och be om inspektion och rengöring av den optiska laserpickupen. DVD SKIVHANTERING Hantera skivor så att inga fingeravtryck och inget damm fastnar på ytan. Förvara alltid skivan i omslaget när den inte används. 4

5 E3B43ED_.book Page 5 Friday, February 23, :28 AM Innehållsförteckning Innan du börjar... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Funktioner... 6 Nyckel till Användarhandboken... 7 Översikt över funktioner... 8 Installera batterier i fjärrkontrollen / DVD / VCR - ändra läge Guide till displayinformation Guide till inställningsmenyn Displayguide för frontpanelen Anslutningar Anslutningar Första installationen Första användning Inställning för språk på skärmen Kanalinställning Ställa in klockan Välja ljudläge Välja TV:ns bildkvot Inspelning / Dubbning Information på media med stöd Formatera en skiva Radera allt innehåll på Ställa in tvåspråkigt inspelningsljud Välja ljudläge för inspelning (XP) Grundläggande inspelning Direkt timerinspelning (OTR) Timerinspelning Ställa in ljud med extern källa Satellitlänk Information om dubbning Ställa in extern anslutning (AV3) Dubbning från extern utrustning Finalisera en skiva Ställa in skivskydd spelning...52 Information om avspelning Grundläggande avspelning Särskild avspelning Upprepa / Programmerad avspelning / Bildspel.. 64 Sök Välja format för ljud och video Redigering...68 Guide till redigering på den här apparaten Lägga till eller radera kapitelmärken manuellt Skapa titlar i en Spellista Radera titlar Radera en scen i en titel Redigera titelnamn Skydda / Ta bort skydd för titlar Kombinera titlar Dela en titel Andra inställningar...80 Beskrivning av menyn med inställningar Första inställning Digitalljudinställning spelning Inspelning Visning VCR funktioner...91 spelning Inspelning och Direkt timerinspelning (OTR) Sök Andra funktioner Hi-Fi-stereoljudssystem Annat...94 Felsökning Språkkod Ordlista Specifikationer Godkännandeintyg... Bakre omslag Innan du börjar 5

6 E3B43ED_.book Page 6 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Funktioner Följande funktioner erbjuds med denna apparat. Inspelning På den här apparaten kan du spela in på hårddisken (), en -skiva (omskrivningsbar) och en DVD-R-skiva (engångsinspelning) samt på videokassetter. Du kan välja formatet som passar dig. DVD VCR Direkt timerinspelning (OTR) [ Sidan 34] ( / DVD) eller [ Sidan 92] (VCR) Med den här funktionen kan du starta en inspelning direkt genom att trycka en gång. Varje gång du trycker på [REC] (/DVD/VCR) ökas inspelningstiden med 15 minuter upp till 4 timmar. Spela in vänster stereokanal Den här apparaten kan automatiskt spela in monoljud från vänster kanal som låter som stereoljud (samma höger- och vänsterkanal). (Endast AV3) Timerprogrammering för högst 32 program [ Sidorna 35-38] Du kan programmera apparaten att spela in högst 32 program en månad i förväg. Inspelning kan även programmeras för program som visas varje dag eller varje vecka. 250 GB hårddisk [ Sidorna 26-29] Apparaten är utrustad med en 250 GB hårddisk där du kan spela in upp till 425 timmar video (i SLP-läge). fungerar på samma sätt som en -skiva i VR-läge. De flesta funktionerna som finns tillgängliga på en -skiva i VR-läge finns även tillgängliga på. VPS / PDC [ Sidan 37] Detta system ser till att TV-programmet som du önskar spela in med hjälp av timerinspelning kommer att spelas in exakt från början till slut även om själva sändningstiden varierar. Automatisk kapitelmarkör [ Sidan 31] Varje inspelad titel märks automatiskt med kapitelmärken. DVD DVD Skapa DVD-meny automatiskt [ Sidan 49] DVD-menyer skapas automatiskt när en skiva i Videoläge eller +VR-läge finaliseras. Automatisk finalisering [ Sidan 50] Du kan ställa in skivor på att finaliseras automatiskt när skivutrymmet tar slut. Stafettinspelning [ Sidan 36] När du utför en Timerinspelning till DVD byts inspelningsmediet automatiskt till om skivan får slut på utrymme eller om det inte finns någon inspelningsbar skiva i apparaten. Dubbning Den här apparaten kan använda tvåvägsdubbning med, DVD eller VCR. Snabb dubbning [ Sidan 40] Med den här funktionen kan du dubba med maximalt 32 gånger högre hastighet än dubbning i SLP-läge. Enkel dubbning [ Sidan 46] Om du dubbar från till DVD och ställer in inspelningsläget på Auto, justeras inspelningsläget automatiskt så att titlarna får plats på skivans återstående utrymme om detta är otillräckligt. Vid dubbning från DVD till justeras inspelningsläget automatiskt för att titlarna ska få plats på en DVDskiva med 4,7GB. spelning Samtidig avspelning och inspelning [ Sidan 62] Du kan spela av en titel samtidigt som du spelar in. DVD Bioljud hemma [ Sidan 16] När apparaten ansluts till en förstärkare eller en dekoder som är kompatibel med Dolby Digital eller DTS, kan du uppleva en bioliknande ljudmiljö. Variabel överhoppning [ Sidan 63] Det går att hoppa framåt en viss tid som ställs in i förväg i inställningsmenyn genom att trycka en gång under avspelning. Variabel omspelning [ Sidan 63] Det går att hoppa bakåt en viss tid som ställs in i förväg i inställningsmenyn genom att trycka en gång under avspelning. Titelsortering [ Sidan 54] Du kan sortera och visa titlar i namn- eller datumordning. Du kan även sortera de ospelade titlarna (endast ). DVD spelning med tidsförflyttning [ Sidan 61] Du kan spela av en titel som spelas in från början samtidigt som inspelningen pågår. 6

7 E3B43ED_.book Page 7 Friday, February 23, :28 AM Redigering Lägga till eller radera kapitelmärken manuellt [ Sidan 69] Du kan lägga till kapitelmarkörer till en titel. Skapa titlar i en Spellista (endast -skivor i VR-läge och ) [ Sidan 70] Du kan skapa en titel i Spellistan. Radera titlar [ Sidan 72] Det går att radera titlar som inte längre behövs. Radera en scen i en titel (endast -skivor i VR-läge och ) [ Sidan 73] Du kan radera en angiven scen i en titel. Redigera titelnamn [ Sidan 75] Du kan namnge titlar eller ändra titelns namn. Skydda / Ta bort skydd för titlar (Endast skivor i VR-läge, / R-skivor i Videoläge och ) [ Sidan 76] Det går att undvika att titlar redigeras eller raderas oavsiktligt. Kombinera titlar (endast -skivor i VR-läge och ) [ Sidan 77] Du kan kombinera två titlar till en titel. Dela in titlar (endast -skivor i VR-läge och ) [ Sidan 78] Du kan dela in titlar i två nya titlar. Kompatibilitet DVD DVD Spela av skivor som spelats in i Videoläge på en vanlig DVD-spelare [ Sidorna 49-50] Skivor som spelats in i Videoläge kan spelas av på vanliga DVD-spelare, inklusive DVD-enheter i datorer som är kompatibla med avspelning av DVD-video. Du måste finalisera skivorna som spelats in i Videoläge för att kunna spela av dem i andra DVD-spelare. DVD-Videoformat (Videoläge) är ett nytt format för inspelning på / R-skivor som godkändes av DVD Forum år Anpassning till detta format är valfritt för tillverkare av DVDavspelningsapparater och det finns DVD- Videospelare, DVD-ROM-enheter och andra DVD-apparater som inte kan spela av / R-skivor som spelats in med formatet DVD-Video. Nyckel till Användarhandboken Medföljande tillbehör Fjärrkontroll med två R6 (AA) batterier RF-kabel Scart-kabel Användarhandbok Snabbinstallationsguide Symboler som används i Användarhandboken Följande symboler visas vid början av varje funktionsbeskrivning för att visa vilket inspelningsläge eller vilken skivtyp som gäller för varje funktion. Symbol DVD-V Video VR DVD-R CD MP3 JPEG DivX VCR Beskrivning Tillgänglig för (intern) Tillgänglig för DVD-Video Tillgänglig för -skivor i Videoläge Tillgänglig för -skivor i VR-läge Tillgänglig för DVD-R-skivor i Videoläge Tillgänglig för ljud-cd Tillgänglig för CD-RW / R-skivor med MP3-filer Tillgänglig för CD-RW / R-skivor med JPEG-filer Tillgänglig för / R-, och CD-RW / R-skivor med DivX -filer Tillgänglig för VHS-kassetter Använd endast kassetter som markerats VHS ( ). PAL Innan du börjar 7

8 PAL E3B43ED_.book Page 8 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Översikt över funktioner Frontpanel OPEN / CLOSE STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD PLAY RECORD DUBBING STOP PLAY RECORD DVD PROG. VCR DVD VCR DVD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R VCR DVD /DVD * 22* * 18 1 STANDBY-ON-knapp: Tryck för att slå på eller stänga av apparaten. 2 STANDBY-ON-indikator: Tänds när strömmen är påslagen. 3 RECORD-indikator (VCR): Tänds under VCR-inspelning. 4 Kassettlucka: Skjut in en kassett här. 5 DUBBING-indikator: Tänds under dubbning. 6 OPEN / CLOSE O-knapp (DVD): Tryck för att öppna eller stänga skivbrickan. 7 RECORD-indikatorer (/DVD): Tänds under /DVD-inspelning. 8 Skivbricka: Sätt in en skiva här. 9 AUDIO-ingångar (AV3) (/DVD/VCR): Anslut ljudutgången från extern utrustning här med en normal kommersiell ljudkabel (L / R). 10 VIDEO-ingång (AV3) (/DVD/VCR): Anslut videoutgången från extern utrustning här med en normal kommersiell videokabel. 11 S-VIDEO-ingång (AV3) (/DVD/VCR): Anslut S-videoutgången från extern utrustning här med en normal kommersiell S-videokabel. 12 RESET: Tryck med ett spetsigt föremål för att starta om apparaten. Se även nedan till höger. 13 RECORD I-knapp (/DVD): Tryck en gång för att starta en grundläggande inspelning. Tryck upprepade gånger för att starta en OTR (Direkt timerinspelning). Varje tryckning ökar inspelningstiden med 15 minuter till högst 4 timmar. 14 PLAY P-knapp* (/DVD): Tryck för att återuppta avspelning. 15 STOP S-knapp (/DVD): Tryck för att stoppa avspelning, inspelning eller dubbning. 16 Knappar / indikatorer för val av funktion: VCR: Tryck för att aktivera VCR-apparaten. Tänds när VCR väljs. : Tryck för att aktivera -enheten. Tänds när väljs. DVD: Tryck för att aktivera DVD-apparaten. Tänds när DVD väljs. 17 DUBBING DVD-knapp: Tryck för att starta Dubbning med en knapptryckning från till DVD * 18 DUBBING VCR DVD-knapp: Tryck för att starta Dubbning med en knapptryckning från VCR till DVD. 19 PROG. D / U-knappar: (/DVD): Tryck för att byta kanal upp eller ned. (VCR): Tryck för att byta kanal upp eller ned. Tryck för att justera spårning under avspelning eller slow motion av kassetten. Medan avspelningen är i stillbildsläge kan du justera den vertikalt suddiga bilden. 20 Display på frontpanelen: Visar information och meddelanden. Se Displayguide för frontpanelen på sida RECORD I-knapp (VCR): Tryck en gång för att starta en grundläggande inspelning. Tryck upprepade gånger för att starta en OTR (Direkt timerinspelning). Varje tryckning ökar inspelningstiden med 15 minuter till högst 4 timmar. 22 PLAY P-knapp* (VCR): Tryck för att starta avspelning. Tryck för att slå på apparaten och starta avspelning. 23 F.FWD f-knapp* (VCR): Tryck för att spola framåt eller söka snabbt framåt. Tryck för att slå på apparaten och starta snabbspolning framåt. 24 REW r-knapp* (VCR): Tryck för att spola bakåt eller söka snabbt bakåt. Tryck för att slå på apparaten och starta snabbspolning bakåt. 25 STOP / EJECT SO-knapp (VCR): Tryck för att mata ut videokassetten. Tryck för att stoppa avspelning eller inspelning. (* ) Du kan även slå på apparaten genom att trycka på dessa knappar. När du har tryckt på [RESET], Inställningarna för objekten nedan går förlorade; - Klockinställning - Timerprogram - Återupptagningspunkten Inställningarna för objekten nedan går inte förlorade, men måste ställas in igen; - Kanalinställning Alla andra objekt blir kvar i minnet. Knappnamnen beskrivs i Användarhandboken Instruktionerna i instruktionsboken beskrivs huvudsakligen med handligar som utförs med fjärrkontrollen. Vissa åtgärder kan utföras med knapparna på frontpanelen. 8

9 E3B43ED_.book Page 9 Friday, February 23, :28 AM Bakre panel / DVD / VCR AV2 (DECODER) /DVD DIGITAL AUDIO S-VIDEO COMPONENT AUDIO OUT OUT OUT VIDEO OUT Y OPTICAL COAXIAL L ANTENNA IN Innan du börjar AV1 (TV) R PB /CB PR /CR OUT Nätkabel: Anslut till ett normalt vägguttag. 2 AV2(DECODER) (/DVD/VCR): Anslut till VCR, videokamera eller annan Audio-Video-utrustning. Använd en normal kommersiell Scart-kabel. 3 AV1(TV) (/DVD/VCR): Anslut till Scart-ingång på din TV. Använd medföljande Scart-kabel. 4 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL / COAXIAL)-utgångar (/DVD): Anslut till en förstärkare med en digital ingång t.ex. en Dolby Digital-dekoder, DTS-dekoder eller MPEG-dekoder. Använd en normal kommersiell optisk- eller koaxialkabel. 5 AUDIO OUT-utgångar (/DVD): Anslut till ljudingångarna på din TV. Använd en normal kommersiell Ljudkabel. 6 S-VIDEO OUT-utgång (/DVD): Anslut till S-videoingångarna på din TV. Använd en normal kommersiell S-Videokabel. 7 COMPONENT VIDEO OUT-utgångar (/DVD): Anslut en valfri komponentvideokabel till TV:ns komponentvideoingångar. 8 ANTENNA IN (/DVD/VCR): Anslut till en antennkabel. 9 ANTENNA OUT (/DVD/VCR): Anslut till antenningången på TV:n, kabelboxen eller DBS-systemet. Använd medföljande RF-kabel. Rör inte vid de inre stiften på den bakre panelens in- och utgångar. Elektrostatisk urladdning kan orsaka permanenta skador på apparaten. Apparaten har ingen RF-väljare. 9

10 E3B43ED_.book Page 10 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Fjärrkontroll * STANDBY-ON CHAPTER MARK TIME SHIFT TIMER PROG. INPUT ABC DEF OPEN/CLOSE EJECT GHI JKL MNO PROG. PQRS TUV WXYZ SATELLITE LINK DISC MENU DISPLAY REV SPACE SETUP PLAY STOP VARIABLE REPLAY PAUSE VCR REC MODE REPEAT SKIP MODE SELECT ENTER AUDIO SEARCH 1.3x/0.8x PLAY SYSTEM CLEAR TOP MENU RETURN VARIABLE SKIP (* ) Du kan även slå på apparaten genom att trycka på dessa knappar. 1 STANDBY-ON-knapp: Tryck för att slå på eller stänga av apparaten. 2 Nummerknappar: Tryck för att välja kanalnummer. Tryck för att välja titel / kapitel / spår på displayen. Tryck för att ange inställningsvärden. Tryck för att ange index / önskad tid för sökning i VCR-läge. 3 CHAPTER MARK-knapp (/DVD): Tryck för att lägga till kapitelmarkörer i varje titel ( och -skivor i VR-läge) 4 TIME SHIFT-knapp (): Tryck en gång för att börja spela in TVprogrammet som du tittar på. Tryck igen för att se på innehållet som spelas in från början samtidigt som inspelningen fortsätter. FWD DVD REC DUBBING NB SETUP-knapp: Tryck en gång för att visa inställningsmenyn. Tryck för att avsluta den aktuella menyn. 6 DISC MENU-knapp: Visar skivmenyn. 7 Markör / / / -knappar: Tryck för att flytta markören och ställa in objekt och inställningar. 8 DISPLAY-knapp: Visar menyn på skärmen. 9 SKIP B / F-knappar (/DVD): Under avspelning, tryck på hoppa över för att gå till föregående / nästa kapitel eller spår. 10 REV r-knapp: (/DVD) Tryck för att spela av med snabb bakåtspolning under avspelning. När avspelning är pausad, tryck för att spela av med långsam bakåtspolning. (VCR) Tryck för att spola tillbaka videokassetten eller visa filmen snabbt baklänges i avspelningsläge. Tryck för att minska slow motion-hastigheten vid slow motion-avspelning. 11 PLAY P-knapp*: Tryck för att starta eller återuppta avspelning. Om återupptagningsplatsen har ställts in startas avspelning från denna plats. 12 knapp (/DVD): Tryck för att spola bakåt en ram i taget under avspelning. 13 VCR-knapp: Tryck för att aktivera VCR-apparaten. (Se sidan 12.) 14 PAUSE p-knapp: Tryck för göra paus i avspelning eller inspelning. 15 REC MODE-knapp: Tryck för att välja inspelningsläge. 16 REPEAT-knapp (/DVD): Tryck för att spela av kapitel, titel, grupp, skiva och spår upprepade gånger. 17 MODE SELECT-knapp (/DVD): Tryck för att visa menyn för val av AV-läge. 18 TIMER PROG.-knapp (/DVD): Tryck för att visa Timerprogrammeringslistan. 19 OPEN/CLOSE EJECT O-knapp: (DVD) Tryck för att öppna eller stänga skivbrickan. (VCR) Tryck för att mata ut videokassetten. 20 INPUT SELECT-knapp: Tryck för att välja ett externt ingångsläge ( AV1, AV2 eller AV3 ). 21 PROG. / -knappar: (/DVD) Tryck för att byta kanal upp / ned. (VCR) Tryck för att byta kanal upp eller ned. Tryck för att justera spårning under avspelning eller slow motion av kassetten. Medan avspelningen är i stillbildsläge kan du justera den vertikalt suddiga bilden. 22 SATELLITE LINK-knapp: Tryck för att aktivera Timerinspelning med Sattelitlänk. 10

11 E3B43ED_.book Page 11 Friday, February 23, :28 AM 23 SYSTEM-knapp (/DVD): Tryck för att ändra Original och Spellista på / DVD-titelmenyn. När Användare 1 - Användare 3 är valda i menyn Bildkvalitet trycker du på den här knappen för att visa menyn Användarinställningar. 24 CLEAR-knapp: (/DVD) Tryck för att radera information som angetts. Tryck för att radera kapitelmärken. (DVD) Tryck för att radera spårnumret som skrivits in på skärmen för programmerad avspelning för ljud-cd. (VCR) Tryck för att återställa kassetträknaren. 25 AUDIO-knapp: Tryck under avspelning för att ändra ljudinställingen. 26 TOP MENU-knapp (/DVD): Visar Titellistan. 27 ENTER-knapp: Tryck för att bekräfta eller välja menyobjekt. 28 RETURN -knapp: Tryck för att återgå till menyskärmen som visades innan. 29 VARIABLE SKIP -knapp (/DVD): Hoppar över ett tidsintervall som ställts in i förväg. 30 VARIABLE REPLAY -knapp (/DVD): Spelar av ett tidsintervall som ställts in i förväg. 31 FWD f-knapp: (/DVD) Tryck för att spela av med snabb framåtspolning under avspelning. När avspelning är pausad, tryck för att spela av med långsam framåtspolning. (VCR) Tryck för att spela av med snabb framåtspolning under avspelning. Tryck för att se videokassetten i slow motion i stillbildsläge. Tryck under avspelning i slow motion för att öka slow motion-hastigheten. Tryck för att snabbspola videokassetten i stoppläge. 32 STOP S-knapp: Tryck för att stoppa avspelning eller inspelning. 33 -knapp (/DVD): Tryck för att spola framåt en ram i taget under avspelning. 34 DVD-knapp: Tryck för att aktivera DVD-apparaten. (Se sidan 12.) 35 -knapp: Tryck för att aktivera -enheten. (Se sidan 12.) 36 REC-knapp: Tryck en gång för att starta en grundläggande -/DVD-/VCR-inspelning. Tryck upprepade gånger för att starta en Direkt timerinspelning i -/DVD-/VCR-läge. 37 DUBBING-knapp: Tryck för att påbörja dubbning vid /DVDavspelning. Tryck för att visa Dubbningsmenyn i /DVDstoppläge och VCR-läge x/0.8x PLAY-knapp (/DVD): Under avspelning kan du trycka för att spela av med något snabbare/långsammare hastighet med samma ljudkvalitet. 39 SEARCH-knapp: (/DVD) Tryck för att visa kapitel / spår, titel eller tidssökningsmeny. (VCR) Tryck för att visa Index eller tidssökningsmenyn. Om du stänger av denna apparat är inte, [OPEN/ CLOSE EJECT O] tillgängliga på fjärrkontrollen. Använd [OPEN/CLOSE O] eller [STOP/EJECT SO] på apparaten. Innan du börjar Knappnamnen beskrivs i Användarhandboken Instruktionerna i instruktionsboken beskrivs huvudsakligen med handligar som utförs med fjärrkontrollen. Vissa åtgärder kan utföras med knapparna på frontpanelen. 11

12 ENTER TIME SHIFT CHAPTER MARK CLEAR LINK STANDBY-ON TIMER INPUT PROG. SELECT OPEN/CLOSE EJECT PAL REW F.FWD VCR PROG. DUBBING VCR OPEN / CLOSE STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD PLAY RECORD DUBBING STOP PLAY RECORD DVD PROG. VCR DVD VCR DVD DVD /DVD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R REC E3B43ED_.book Page 12 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Installera batterier i fjärrkontrollen Sätt in två R6 (AA) batterier (medföljer) i fjärrkontrollen, rikta in polerna enligt illustrationen på insidan av batteriluckan / DVD / VCR - ändra läge Den här apparaten är en kombination av VCR-, och DVD -spelare. Därför måste du först välja vilken funktion du vill använda. Knappar / indikatorer för val av funktion STANDBY-ON TIMER PROG. INPUT SELECT OPEN/CLOSE ABC DEF GHI JKL MNO PROG. PQRS TUV WXYZ SATELLITE LINK Varning Felaktig användning av batterier kan leda till läckage eller spruckna batterier. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Använd inte olika typer av batterier tillsammans. Kontrollera att polerna + och - på batterier riktas in korrekt mot polerna som visas på insidan av batteriluckan. lägsna gamla batterier om utrustningen inte används i en månad eller mer. Kassering av förbrukade batterier ska ske i enlighet med lokala lagar eller allmänna miljöbestämmelser som gäller för ditt land eller område. Batterier får inte laddas om, kortslutas, värmas, brännas eller demonteras. Om fjärrkontrollen Kontrollera att det inte finns några föremål mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn på apparaten. Använd inom angiven funktionsradie och -vinkel. VCR DVD -läge Tryck på [] på fjärrkontrollen. (Kontrollera att -indikatorn är tänd.) DVD-läge DVD knapp / indikator knapp / indikator VCR knapp / indikator VCR-knapp -knapp DVD-knapp Tryck på [DVD] på fjärrkontrollen. (Kontrollera att DVD-indikatorn är tänd.) CHAPTER MARK TIME SHIFT DISC MENU DISPLAY REV SPACE SETUP PLAY STOP VARIABLE REPLAY PAUSE VCR REC MODE REPEAT SKIP MODE SELECT ENTER AUDIO SEARCH 1.3x/0.8x PLAY SYSTEM CLEAR TOP MENU RETURN VARIABLE SKIP FWD DVD DUBBING NB331 Inom cirka 7 m Inom cirka Fjärrkontroll 5 m Högsta användningsavstånd är följande: Synlinje: cirka 7 m Från vardera sida: cirka 5 m inom 30 grader Användning av fjärrkontrollen kan vara opålitligt om apparatens fjärrsensor träffas av kraftigt solljus eller fluorescerande ljus. Fjärrkontroller till olika apparater kan störa varandras kommunikation. Var försiktig när du använder fjärrkontroller till annan utrustning som finns i närheten av apparaten. Byt ut gamla batterier när fjärrkontrollens bruksavstånd krymper. DISC MENU TOP MENU SETUP ABC DEF GHI JKL MNO PROG. PQRS TUV WXYZ SATELLITE SPACE SYSTEM STANDBY-ON STOP PLAY RECORD STOP/EJECT PLAY RECORD OPEN / CLOSE VCR DVD DVD VCR DVD /DVD DVD S-VIDEO VIDEO AUDIO L R VCR-läge Tryck på [VCR] på fjärrkontrollen. (Kontrollera att VCR-indikatorn är tänd.) Om du trycker på [REC] för varje funktionsläge, startas en inspelning i varje läge. 12

13 E3B43ED_.book Page 13 Friday, February 23, :28 AM Guide till displayinformation Displaymenyn visar all information för - och DVD-enheterna. Exempel på display: Tryck på [DISPLAY] en gång för att visa all information. Tryck på [DISPLAY] fyra gånger för att stänga displayen Kanal : P01 ARD T 13/ 21 C 3/ 3 00:02:00/00:05:05 PÅ igen Kvarstå: LP 148:14 01/01/07(Mån) 23:56 Guide till inställningsmenyn Den här apparaten använder följande menyer på skärmen för de flesta åtgärder. Så här används inställningsmenyerna: Tryck på [SETUP] för att visa Inställningsmeny. Välj en av menyerna med Dessa menyer har inställningar för alla av apparatens viktigare funktioner Inställningsmeny 01/01/07(Mån) 19:34 Skivhantering Redigering Dubbning Timer-program Titellista Grundläggande inställning Digitalljudinställning Spela upp Inspelning Display Innan du börjar Tryck en gång på [DISPLAY]. 1 2 T 13/ 21 C 3/ 3 00:02:00/00:05:05 PÅ igen Kvarstå: LP 148:14 Tryck två gånger på [DISPLAY]. 1 T 13/ 21 C 3/ 3 00:02:00/00:05:05 Tryck tre gånger på [DISPLAY]. Varje avsnitt innehåller information enligt listan nedan: 1 Aktuellt titelnummer / totalt antal titlar Aktuellt kapitelnummer / totalt antal kapitel Spelad tid för den aktuella titeln / titelns totala tid 2 spelningsstatus och Inspelningsläge. Aktuell titelstatus Återstående skivutrymme Aktuell enhet 3 Datum och klocka Programnamn Kanalnamn 1 Skivhantering: Ställ in en skiva som ska hanteras. 2 Redigering: Redigera en inspelad skiva eller. 3 Dubbning: Dubba innehåll på, DVD och VCR. 4 Timer-program: Programmera en timerinspelning. 5 Titellista: Välja titellistan. 6 Grundläggande inställning: Göra grundläggande inställningar. 7 Digitalljudinställning: Välja digitalljusinställningen. 8 Spela upp: Ställer in vilka skivor / -spår som apparaten ska spela. 9 Inspelning: Ställer in vilka skivor / som apparaten ska spela in på. 10 Display: Ställ in visning på skärmen och frontpanelen enligt dina önskemål. Tillgängliga menyer varierar mellan olika skivor. Den här skärmen är ett exempel som endast visas som förklaring. Vilka objekt som visas beror på det inställda läget. 13

14 E3B43ED_.book Page 14 Friday, February 23, :28 AM Innan du börjar Displayguide för frontpanelen P-SCAN DB VCR DVD CD R W Titel / Spår och Kapitelmarkör : Visas när en titel /ett spårnummer indikeras. : Visas när en kapitelnummer indikeras. 2 P.SCAN Visas när progressivt skanningssystem aktiveras. 3 Apparatens aktuella status : Visas när Timerinspelning är i Standbyläge eller fortgår. Försvinner när alla Timerinspelningar är avslutade. (Visas inte i standbyläge för Satellitlänk eller när Satellitlänkinspelning pågår.) : Visas när det finns en videokassett i apparaten. DB : Tänds när dubbning pågår. 4 I VCR : Tänds vid inspelning till VCR. I : Tänds under pågående -inspelning. I DVD : Tänds under pågående DVD-inspelning. 5 Skivtyp och aktuell status för apparaten CD : Visas när en ljud-cd eller en skiva med MP3 / JPEG / DivX -filer har matats in. R : Visas när en DVD-R-skiva har matats in. RW : Visas när en -skiva har matats in. 6 Visar följande Spelad tid Aktuell titel / kapitel / spårnummer Inspelningstid Klocka Kanalnummer VCR-kassettsräkneverk Kvarvarande tid för Direkt timerinspelning Visade meddelanden Visas när apparaten aktiveras. Visas när apparaten stängs av. Visas när skivbrickan öppnas. Visas när en skiva har matats in. Visas när skivbrickan stängs. Visas när DVD- Videomenyn spelas. Visas när inspelningen har stoppats. Visas när Automatsökning pågår. Visas när en inspelning via Sattelitlänk är i standby. 14

15 E3B43ED_.book Page 15 Friday, February 23, :28 AM Anslutningar Till antenningång Antenn Ljud-/Videokablar (medföljer ej) Kabel Signal 3 Scart-kabel (medföljer) 3 3 Scart-/RCA-kablar (medföljer ej) Scart-adapter (medföljer ej) 2 RF-kabel (medföljer) eller Anslutningar / DVD / VCR AV2 (DECODER) /DVD DIGITAL AUDIO S-VIDEO COMPONENT AUDIO OUT OUT OUT VIDEO OUT AV1 (TV) OPTICAL COAXIAL L R Y ANTENNA IN PB /CB PR OUT /CR 1 RF-kabel (medföljer ej) Anslutningar Ansluta till en TV Anslut apparaten till en TV efter att du övervägt de möjligheter som din nuvarande utrustning har. Stäng av apparaten och TV:n före installation. Använda Scart-ingången 1 Anslut kabeln eller antennen till ingången ANTENNA IN på denna apparat. 2 Anslut apparatens ANTENNA OUTutgång till antenningången på din TV. Använd medföljande RF-kabel. 3 Anslut apparatens AV1(TV)-utgång till Scart-ingången på din TV. Använd medföljande Scart-kabel. Om din TV inte har en Scart-ingång kan du använda en normal kommersiell Scart-adapter eller en Scart- / RCA-kabel för att ansluta. Anslut apparaten direkt till TV:n. Om AV-kablar ansluts till en VCR kan bilden störas p.g.a. kopieringsskyddssystemet. När inställningen Video Out ändras ( SCART (RGB), Komponent (Progressivt) eller Komponent (interlace) ), ska du ansluta till en Videoingång eller S-Videoingång på TV:n. Om inställningen ändras, t.ex. till Komponent (Progressivt) eller Komponent (interlace) samtidigt som Scart-kabeln är ansluten till TV:n, kan videosignalen som visas innehålla störningar. Välja avspelning med Progressiv skanning (625p <525p> eller Sammanflätad 625i <525i>) Om din TV är kompatibel med progressiv skanning (625p <525p>), ska TV:n anslutas till apparatens COMPONENT VIDEO OUT-utgångar och inställningen Video Out ska ställas in på Komponent (Progressivt) i inställningsmenyn (se sidan 83). Ställ sedan in TV:n på progressivt skanningsläge. Om din TV inte är kompatibel med progressiv skanning ska inställningen Video Out ställas in på Komponent (interlace). Använd en normal kommersiell adapter (kan köpas i butiken) om Videoingångarna på din TV eller skärm är av BNC-typ. Använda utgångarna S-VIDEO OUT eller COMPONENT VIDEO OUT och AUDIO OUT Om din TV har en S-Video- eller Komponentvideoingång ska du antingen använda en S-Videokabel (för att ansluta till utgången S-VIDEO OUT) eller en komponentvideokabel (för att ansluta till utgångarna COMPONENT VIDEO OUT) och en Ljudkabel (för att ansluta till utgången AUDIO OUT). - S-Videoanslutningen ger en bild med hög kvalitet. - Komponentvideoanslutningen ger en bild med högre kvalitet. 1 Följ stegen 1 och 2 till vänster. 2 Anslut utgångarna S-VIDEO OUT eller COMPONENT VIDEO OUT på apparaten till ingången S-Video eller Komponentvideo på din TV. Använd en normal kommersiell S-Video- eller komponentvideokabel. 15

16 E3B43ED_.book Page 16 Friday, February 23, :28 AM Anslutningar 3 Anslut apparatens AUDIO OUTutgångar till de analoga ljudingångarna på din TV. Använd en normal kommersiell Ljudkabel. Ljudkabel (medföljer ej) DVD / VCR DECODER) AUDIO IN S-Videokabel (medföljer ej) DIGITAL AUDIO OUT S-VIDEO IN /DVD AUDIO S-VIDEO OUT OUT eller COMPONENT VIDEO OUT Komponentvideo IN Y PB/CB PR/CR Komponentvideokabel (medföljer ej) Spela in från en videokamera eller annan ljud/videoutrustning utan Scart-utgång (AV3) Om ingen S-Video-ingång är tillgänglig ska du ansluta till VIDEO-ingången på frontpanelen med en RCA Videokabel. Ställ in S-Video In när ingången S-VIDEO används. (Se sidan 48.) AV3 (Fram) Y ANTENNA VD STOP PLAY RECORD DVD 1 (TV) OPTICAL COAXIAL L R PB /CB PR /CR IN OUT /DVD S-VIDEO VIDEO L AUDIO R Anmärkning gällande TV-apparater utan S-Videoeller Scart-ingång: Denna apparat har ingen RF-väljare, därför kan inte en sådan TV användas. Endast komponentanslutningen är kompatibel med Progressiv skanning. S-Videokabel (medföljer ej) Ljudkabel (medföljer ej) Ansluta till extern utrustning Den här apparaten har tre ingångsterminaler; AV1(TV) eller AV2(DECODER) på bakpanelen och AV3 på frampanelen. Kontrollera att alla apparater är avstängda innan du ansluter. Spela in från en / DVD-spelare, VCR, Satellitbox eller annan ljud/videoutrustning med Scart-utgång (AV2) AV-utgång (Scart) S-VIDEO OUT AUDIO OUT Digitalt ljud för bättre ljudkvalitet Digital ljudingång OPTICAL eller COAXIAL Koaxialkabel (medföljer ej) Dolby Digital-avkodare, DTS-avkodare, eller MPEG-avkodare, o.s.v. DIGITAL AUDIO OUT /DVD AUDIO S-VIDEO OUT OUT COMPONENT VIDEO OUT Y Scart-kabel (medföljer ej) OPTICAL COAXIAL L R PB /CB AV2(DECODER) Optisk kabel (medföljer ej) PR /CR / DVD / VCR AV2 (DECODER) /DVD DIGITAL AUDIO S-VIDEO COMPONENT AUDIO OUT OUT OUT VIDEO OUT /DVD DIGITAL AUDIO S-VIDEO COMPONENT AUDIO OUT OUT OUT VIDEO OUT Y ANTENNA Y ANTENNA OPTICAL COAXIAL L IN OPTICAL COAXIAL L IN AV1 (TV) R PB /CB PR /CR OUT R PB /CB PR /CR OUT När du spelar in ett TV-program från en Satellitbox måste en Scart-kabel anslutas till AV2(DECODER). (Se sidan 39.) När AV2 ansluts matas signalen från AV2 ut automatiskt. Om du vill visa signalen från en annan ingång måste du först trycka på [DISPLAY]. Välj sedan vilken källa du vill visa med [INPUT SELECT]. Anslutningarna som visas ovan är valfria anslutningar för bättre ljud. 1 För tydlig digital ljudkvalitet ska du använda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL / COAXIAL)-utgången för att ansluta till ditt digitala ljudsystem. Om ljudformatet från den digitala utgången inte stämmer med mottagarens kapacitet, får mottagaren ta emot ett starkt störningsljud, eller inget ljud alls. 16

17 E3B43ED_.book Page 17 Friday, February 23, :28 AM Ansluta en Dolby Digital -dekoder, DTSdekoder eller MPEG-dekoder Anslutning av en Dolby Digital-dekoder med flera kanaler gör att du kan uppleva flerkanalers Dolby Digital-surroundljud och DTS-dekoderns flerkanalers surroundsystem samtidigt. När du har anslutit till en Dolby Digital-avkodare ska Dolby Digital ställas in på Bit Stream i Digitalljudinställning. (Se sidan 84.) När du har anslutit till en DTS-avkodare ska DTS ställas in på På i Digitalljudinställning. (Se sidan 85.) När du har anslutit till en MPEG-avkodare ska MPEG ställas in på Bit Stream i Digitalljudinställning. (Se sidan 84.) Anslutningar Ansluta till MD- eller DAT-spelare Ljudkällan på en skiva i ett Dolby Digital flerkanalers surroundformat kan inte spelas in som digitalt ljud av en MD- eller DAT-spelare. Om du inte har anslutit till en Dolby Digital-avkodare ska Dolby Digital ställas in på PCM i Digitalljudinställning (se sidan 84). Om en DVDskiva spelas med fel inställningar kan brus uppstå, vilket kan skada högtalarna. Ställ in Dolby Digital och MPEG på PCM och ställ in DTS på i Digitalljudinställning (se sidorna 84 och 85) om du vill ansluta till en MD- eller DAT-spelare. Du kan använda AUDIO OUT-utgångar för att ansluta till ditt ljudsystem. När anslutningarna har gjorts Växla ingångsväljaren på TV:n till en lämplig extern ingångskanal. Detaljerad information finns i Användarhandboken som medföljde TV:n. Anslut apparaten direkt till TV:n. Om AV-kablar ansluts till en VCR kan bilden störas p.g.a. kopieringsskyddssystemet. 17

18 E3B43ED_.book Page 18 Friday, February 23, :28 AM Första installationen Första användning Direkt efter du har köpt apparaten ska du ställa in Första inställningar genom att göra följande. Den här menyn kanske inte visas om du redan har slagit på apparaten. 5 Använd [Markör / / / ] för att ställa in aktuell tid och tryck på Klockinställning --/--/--(---) --:-- Klockinställning Första installationen 1 Slå på TV:n när alla anslutningar har gjorts. Välj lämplig extern ingångskanal. (Se sidorna 15 till 16.) 2 Tryck på [STANDBY-ON]. En öppningsbild visas i 3 sekunder, sedan visas inställningsmenyn för språk på skärmen. Se Inställning för språk på skärmen på sida 19 för att välja ett språk för visning på skärmen och menyerna, Kanalinställning på sida 19 för att ställa in kanalerna och Ställa in klockan på sida 22 för att ställa klockan. Om du trycker på [PLAY P] vid det här tillfället väljs English automatiskt och steg 3 kan hoppas över. 3 Välj en önskad inställning med [Markör / ] och tryck på 01 / 01 / 2007 (Mån) 19 : 34 OSD Language English Français Español Deutsch Italiano Svenska Nederlands 4 Tryck på [ENTER] för att starta automatisk kanalsökning. Starta automatisk kanalsökning OK Om du vill hoppa över detta steg trycker du på [RETURN R]. 18

19 E3B43ED_.book Page 19 Friday, February 23, :28 AM Inställning för språk på skärmen Följ stegen nedan för att byta språket som visas på skärmen. 1 Tryck på [SETUP] i stoppläge. Inställningsmenyn visas. 2 Välj Grundläggande inställning med Inställningsmeny 01/01/07(Mån) 19:34 Skivhantering Redigering Dubbning Timer-program Titellista Grundläggande inställning Digitalljudinställning Spela upp Inspelning Display 3 Välj OSD-språk med Kanalinställning Automatisk kanalsökning Om du redan har ställt in kanaler när du först slog på apparaten, kan du hoppa över detta avsnitt. När inställningar har återställts eller när du har flyttat till ett nytt område, rekommenderar vi att du programmerar tillgängliga kanaler i ditt område genom att göra följande. 1 Tryck på [SETUP] i stoppläge. Inställningsmenyn visas. 2 Välj Grundläggande inställning med Inställningsmeny 01/01/07(Mån) 19:34 Skivhantering Redigering Dubbning Timer-program Titellista Grundläggande inställning Digitalljudinställning Spela upp Inspelning Display Första installationen Grundläggande inställning OSD-språk Klockinställning Kanalinställning TV visning Välj video Video Out 01/01/07(Mån) 19:34 3 Välj Kanalinställning med Grundläggande inställning 01/01/07(Mån) 19:34 4 Välj önskat språk med [Markör / ], och tryck sedan på OSD-språk Klockinställning Kanalinställning TV visning Välj video Video Out Grundläggande inställning OSD-språk Klockinställning Kanalinställning TV visning Välj video Video Out 01/01/07(Mån) English Français Español Deutsch Italiano Svenska Nederlands 19:34 4 Välj Automatsökning med Grundläggande inställning 01/01/07(Mån) 19:34 Det valda språket markeras och aktiveras. 5 Tryck på [SETUP] för att avsluta. OSD-språk Klockinställning Kanalinställning TV visning Välj video Video Out Automatsökning Manuell sökning Flytta Apparaten börjar lagra kanaler som kan mottas i ditt område. 19

20 E3B43ED_.book Page 20 Friday, February 23, :28 AM Automatsökning --/--/--(---) --:-- 3 Välj Kanalinställning med Automatsöker nu Grundläggande inställning 01/01/07(Mån) 19:34 V.G. vänta OSD-språk Klockinställning Kanalinställning TV visning Välj video Video Out Vänta i några minuter tills lagring av kanaler är klart. Första installationen När automatisk kanalsökning har avslutats: Använd [PROG. / ] eller [Nummerknapparna] för att byta kanal. Vid användning av [Nummerknapparna], tryck på [0] först om du vill skriva in ett nummer med en siffra. Använd [INPUT SELECT] eller [PROG. / ] för att välja en extern ingångskanal ( AV1, AV2 eller AV3 ) på den här apparaten. bryt automatisk kanalsökning: Tryck på [RETURN R] under sökningen. Valet påverkas av hur TV-kanaler mottas i ditt område. Om automatisk kanalsökning avbryts under sökning, har vissa kanaler inte ställts in och kan därför inte visas. Du kan inte ändra kanalen när antingen, DVD eller VCR befinner sig i någon form av inspelningsläge (normal inspelning, OTR-inspelning eller Timerinpelning). Manuell kanalsökning Du kan ställa in varje kanal och dess egenskaper manuellt. 1 Tryck på [SETUP] i stoppläge. Inställningsmenyn visas. 2 Välj Grundläggande inställning med Inställningsmeny 01/01/07(Mån) 19:34 Skivhantering Redigering Dubbning Timer-program Titellista Grundläggande inställning Digitalljudinställning Spela upp Inspelning Display 4 Välj Manuell sökning med Grundläggande inställning OSD-språk Klockinställning Kanalinställning TV visning Välj video Video Out Automatsökning Manuell sökning Flytta 01/01/07(Mån) 19:34 5 Välj kanalnumret som du vill ändra inställning för med [Markör / ], och tryck på Manuell sökning 01/01/07(Mån) 19:34 Läge Kanal Dekoder Hoppa Kanal P01 21 P02 45 P03 63 P04 80 P05 88 P06 95 P P08 2 På På ARD Du kan välja platsnummer 01 till 99. Du kan hoppa till nästa eller föregående sida med [SKIP F] eller [SKIP B]. 6 Tryck på [Markör / ] för att påbörja sökning efter en tillgänglig kanal. Sökriktningen ändras om du trycker på [Markör / ]. Om du redan vet kanalnumret kan du ange kanalnumret direkt med [Nummerknapparna]. Se tabellen med kanalschemat och tryck tre siffror för att välja kanalnumret. (Välj kanal 4 genom att först trycka på [0] och sedan [0] och [4]. Eller tryck på [4]. När 4 visas ska du vänta i 2 sekunder.) Om du vill se denna kanal, tryck på [Markör ]. 20

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning 4-128-704-32(1) DVD Recorder Bruksanvisning För praktiska råd och tips och information om Sonys produkter och tjänster, besök: www.sony-europe.com/myproduct RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205 2009 Sony

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN VPS/PDC PROG DAILY/QTDN. AUX : WEEKLY/HEBDO SEC EXPRESS ENTER/ENTREE OK + DV IN/OUT ENTREE/SORTIE DV DV VHS DUB COPIE INSERT PR A.DUB S-VHS ET R.A.EDIT IN/OUT START PULL-OPEN Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA SW VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA BRUKSANVISNING LPT0915-009A Tryckt i Kina COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. 0304ASR-PR-BJ SÄKERHETEN FRÄMST... 1 Knappar, uttag och indikatorer...

Läs mer

Bruksanvisning Utrustning

Bruksanvisning Utrustning Bruksanvisning Utrustning Viewvision DR+ DVB-T 3 3 1 4 7 0 5 2 233 33147.052 Snabbguide 32147 Viewvision DR+ DVB-T Förberedelser Fjärrkontroll TV Fjärrkontroll dvd-spelare Till-/frånkoppling av apparaten

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

Bruksanvisning DCB-P850Z(S) / P770Z(S) SWE MF68-00461A REV. 1.0. Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB

Bruksanvisning DCB-P850Z(S) / P770Z(S) SWE MF68-00461A REV. 1.0. Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB DCB-P850Z(S) / P770Z(S) Bruksanvisning SWE GB Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB MF68-00461A REV. 1.0 DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DCB-P850Z,P850ZS(Cover).indd

Läs mer

19A-400 19A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC)

19A-400 19A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska Brugsansvisning Modell 9A-00 9A-400 9A-04 (VPS/PDC) 9A-404 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder REW PLAY F.FWD REC/OTR STOP/EJECT PAUSE/STILL FUNCTION TAPE SPEED ANNEL TODAY

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Din manual SAMSUNG DVD-S425 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788059

Din manual SAMSUNG DVD-S425 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788059 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG DVD-S425. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio

Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio ANVÄNDARHANDBOK Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio SVENSKA DANSK NORSK SUOMI Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DTR7005. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING

T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna symbol indikerar att det finns farlig spänning inuti produkten, som utgör en risk för elstöt eller personskador.

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV Användarmanual HD PVR ST Digital HD PVR-Box för Satellit- MPEG / MPEG Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla

Läs mer