Dokumentmallar i praktiken, Nyps

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentmallar i praktiken, Nyps"

Transkript

1 Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Dokumentmallar i praktiken Handledning Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Magnus Österlund, Daniel Madsén 0.4 Dokumentmallar i praktiken, Nyps 1 (10)

2 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 2 Allmänt... 3 Att skapa mallar i Word... 3 Vanliga taggar enum_template}}... 4 lookup_specification, enum_template}}... 5 userattribute}}... 5 type, includecode=true}} Formatering... 6 numbergroups=true, nrofdecimals=2}}... 6 Att efterbehandla och verifiera mallar... 7 Radbrytningar... 7 Varningsmeddelande om header... 7 Bilder i dokumentmallar... 8 Formatmallsinformation i malltaggarna... 9 Revisionshistorik Författare Ändringsbeskrivning Version Datum Daniel Madsén Dokumentet är uppdaterat Ändrad dokumentmall Magnus Österlund Ida Infront Dokumentet skapat 0.3 (1.4) (10)

3 Allmänt NYPS dokumenthantering bygger på att dokument i systemet skapas i html-format, utifrån dokumentmallar som också är i html-format. NYPS har dessutom ganska kraftfulla funktioner för att hämta information från systemet och automatiskt infoga den i de dokument som skapas. Dessa funktioner bygger på att man i dokumentmallarna infogar så kallade»taggar«som beskriver vilka data som ska hämtas, samt hur data ska formateras. Kombinationen av ett kraftfullt taggspråk, formatvalet html och det faktum att flertalet användare är hänvisade till Word för att skapa sina mallar har dock visat sig ge upphov till en del fallgropar. Det här dokumentet ska försöka peka ut dessa och beskriva hur man undviker att falla i dem (eller åtminstone hur man klättrar upp igen). Mycket grovt kan man säga att mallarna skapas i steg: 1. Formge själva dokumentet/mallen. Lägg in rubriker, standardtexter, tabeller, ramar, etc. Detta är normal Word-användning och ligger utanför vad det här dokumentet vill lära ut. 2. Lägg till taggar som hämtar data från NYPS. Beskrivs kort i avsnittet»att skapa mallar i Word«nedan. 3. Spara dokumentet som html. I Word: Arkiv/Spara som / välj Filformat 4. Efterbehandla dokumentmallen i en textredigerare, exempelvis Notepad, för att skapa korrekta referenser till bilder samt rätta eventuella fel som Word gett upphov till. Beskrivs i avsnittet»att efterbehandla och verifiera mallar«nedan. Att skapa mallar i Word Det här avsnittet är en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet»design Mallhantering«som i detalj beskriver alla möjligheter att hämta data från NYPSsystemet till de dokument som skapas i systemet. Det dokumentet bör användas som referens och allra helst läsas igenom ordentligt. Ambitionen med det här avsnittet är att ge en introduktion så att du kan komma igång och med hjälp av Word skapa dokumentmallar för NYPS. En tagg ser ut såhär: Tagg-markering Namn Starttecken Parametrar Sluttecken Namnet är CONTACT, parametrarna är Kontakt kontrollant och ct_name. Första parametern anger vilken typ av kontaktobjekt värdet ska tas från, andra parametern anger vilket attribut som värdet ska tas ifrån. Malltaggarna är alltså ett sätt att hämta information från systemet och automatiskt infoga den informationen i ett dokument. Deras speciella utformning beror på att systemet analyserar mallen och letar efter taggar som ska behandlas av dokumentskaparfunktionen. Taggen måste alltså vara logiskt uppbyggd och följa standarden eftersom den ska tolkas maskinellt. 3 (10)

4 Vanliga taggar Används för att ersätta taggen med ett värde från systemet. ger godkänt belopp från ett ärendebeslut för ett projektmedelsärende. enum_template}} Används tillsammans med några speciella taggar för att visa flervärda attribut. object anger objekttyp, enum_template är en bit mall som ska upprepas för varje värde. Används typiskt för att generera tabeller. Exempel: kr }} Eftersom Word radbryter kan det vara lite svårt att se vad som händer, men i mallen så är det endast ett mellanslag mellan de två Beskrivet i ord gör mallen ovan följande: Objektet är rub_prep_cost. Det är kostnadstabellen i Nyps. Alltså: För varje kostnadsrad, gör följande: ersätts med kostnadstyp för aktuell rad ersätts med godkänt stödunderlag för aktuell rad. tillslut skrivs kr ut en gång per kostnadsrad. Ett ärende med två godkända kostnader, på Anläggningar och på Personal skulle alltså ge följande två rader: Anläggningar kr Personal kr Det här kallas i programspråk för en loop, därav namngivningen av som fungerar på liknande sätt som ovan, fast över generationer (flera ärendebeslut eller utbetalningsbeslut). 4 (10)

5 lookup_specification, enum_template}} I grunden utför denna tagg samma sak som enumeration taggen ovan den används för att visa flervärda attribute. Som i den andra enumeration taggen anger object vilken objekttyp som ska användas och enum_template den del av mallen som ska upprepas för varje värde. Skillnaden är att denna tagg tillåter att det i lookup_specification specificeras vilka värden som ska visas, exempelvis vilka kostnandstyper som ska visas ur en kostnadstabell. lookup_specification består av två delar, dels en del som specificerar vilket attribut som kontrollen ska ske mot och dels en lista med värden. För att göra det enkelt att visa bara något värde eller nästan alla värden specificeras det om listan med värden innehåller godkända eller icke godkända värden. Detta gör att man enkelt kan visa bara ett värde, eller alla utom ett värde. Den syntax som används av lookup_specification är följande: TYPE <attribut_namn> LOOKUP <värde_1>;;<värde_1> END (visar endast enum_tempalte om objektets attribut <attribut_namn> har värdet <värde_1> eller <värde_2>) eller TYPE <attribut_namn> NOT <värde_1>;;<värde_1> END (visar endast enum_tempalte om objektets attribut <attribut_namn> inte har värdet <värde_1> eller <värde_2>) Observera att man inte kan blanda både LOOKUP och NOT. Exempel: Ett ärende har tre godkända kostnader, på Anläggningar, på Personal och på Övrigt. TYPE rub_cost_type LOOKUP Anläggning;;Övrigt END, kr }} Resultat: Anläggningar kr Övrigt kr TYPE rub_cost_type NOT Övrigt END, kr }} Resultat: Anläggning kr Personal kr userattribute}} En tagg för att hämta användarinformation. Information om användare lagras i ett system utanför NYPS, men kan hämtas in. Exempel: telephonenumber}} I case.ca_case_manager lagras en kortkod för användaren (ärendehanteraren). Den kortkoden används sedan för att slå upp telephonenumber i det externa systemet (LDAP). ger det fullständiga namnet på ärendehanteraren. 5 (10)

6 type, includecode=true}} Den här taggen används för att hämta beskrivningen av en kortkod, alltså den textbeskrivning som är kopplad till en kortkod. Den första parametern anger vilket kortkods attribut som ska hämtas. Kortkoden för Län-Kommun-Församling är speciell och för att hämta ut en del av den (Län, Kommun eller Församling) används type parametern. Type parametern behövs bara anges om det är ett Län-Kommun-Församling attribut. Genom att ange LKF_COUNTY som type hämtas länet ut, LKF_MUNICIPAITY för kommunen och LKF_PARISH för församlingen. Anges includecode=true kommer även kortkoden att hämtas och läggas till kortkodsbeskrivningen. Ett specialfall av den generella Den här taggen ersätts med dagens datum. Formatering Namn-delen av taggen kan användas för att styra hur värdet som Nyps ersätter taggen med kommer presenteras. Står det CONTACT, och värdet på ct_name för det aktuella ärendet är tillexempel nisse, så kommer det i det genererade dokumentet stå NISSE. Står det Contact, blir värdet Nisse och slutligen contact skulle ge nisse, oavsett hur ct_name är angivet i systemet. numbergroups=true, nrofdecimals=2}} kan användas för att styra formateringen på värden som ska presenteras. Man kan ange en eller bägge av parametrarna. kan användas med taggarna och I exemplet med ovan visades att en rad skrevs ut som t.ex. Anläggningar kr Det normala är ju att presentera belopp med tusentalsseparator, och det kan man göra med Omslut såhär: numbergroups=true}} och beloppet kommer skrivas som istället. På samma sätt kan nrofdecimals styra antalet decimaler. nrofdecimals=2}} presenterar godkänt belopp på ärendet med två decimaler. Bägge parametrarna kan användas samtidigt och ordningen spelar ingen roll. 6 (10)

7 Att efterbehandla och verifiera mallar Tyvärr är inte Word speciellt bra på att hantera html (som är det valda dokumentformatet), och den stora stötestenen är att dokument sparade i Word som html ofta innehåller extra information som inte syns när man redigerar dokumentet. En grundregel som är bra att minnas är att om man tittar i ett rent textverktyg (Wordpad eller Notepad) så ska det mellan och }} i en tagg inte finnas något som inte mallskaparen skrivit dit! Radbrytningar När man sparar en filtrerad webbsida i Word så skapar ibland Word en radbrytning mitt i en Nypstagg. Det gör att dokumentmallshanteringen inte kan tolka taggen. Det här uppträder ofta då taggen ska ha ett mellanslag i sig. Exempel: - kontrollant,ct_name}} Det måste, tillexempel med valfritt textredigeringsverktyg såsom Notepad eller Wordpad, korrigeras till: - kontrollant,ct_name}} innan mallen importeras till NYPS. Varningsmeddelande om {mso-footnote-separator:url("./ris%20beslutsbrev%20slututbetalningfiler/header.htm") fs; mso-footnote-continuationseparator:url("./ris%20beslutsbrev%20slututbetalning-filer/header.htm") fcs; mso-endnote-separator:url("./ris%20beslutsbrev%20slututbetalningfiler/header.htm") es; mso-endnote-continuationseparator:url("./ris%20beslutsbrev%20slututbetalning-filer/header.htm") ecs; mso-facing-pages:yes;} Ovanstående utdrag ur en skapad html-mall är referenser till en separat fil som Word skapar som heter header.htm. Den filen importeras inte, och innehåller ingen relevant information. Den här texten ska därför tas bort ur mallen, annars visas ett felmeddelande när man skapar ett dokument med hjälp av mallen. 7 (10)

8 Bilder i dokumentmallar Dokumentmallformatet är html. Det innebär att en bild som syns i ett html-dokument är en länk till antingen a) en fil på hårddisken eller b) en länk till en bild som finns på en webbserver. Bilden finns inte fysiskt lagrad i dokumentet. Bilderna ska alltså läggas någonstans publikt åtkomligt, eftersom dokumenten ska mailas till de stödsökande/aktörerna. Varje organisation som använder NYPS kommer därför att publicera en katalog med de bilder som är unika för respektive länsstyrelse/organisation. Word har inte något bra stöd för att hantera länkade bilder (och har tyvärr inte bra stöd för html alls). Det förmodligen smidigaste arbetssättet utan att använda en dedikerad html-redigerare är att använda TEMPORÄRA bilder som platshållare där bilden i dokumentet ska sitta, spara dokumentet i Word som en filtrerad webbsida och sen manuellt i till exempel Wordpad eller Notepad ersätta de temporära bildlänkarna som Word skapar med riktiga länkar till den publika bildkatalogen. Exempel: Word skapar en bildlänk som ser ut ungefär såhär: <img [...] src="dok1-filer/image001.jpg"> ([...] står här för ett antal attribut som man behöver röra) Länken refererar till en bild, image001.jpg, som finns på hårddisken. Den får ersättas manuellt med något i stil med: <img [...] src="http://www.nutek.se/nyps-bilder/logotype_lst-bd.jpg"> Placeringen av bilden och bildnamnet är här bara ett exempel: Word har även skapat lite VML-information (VML är ett språk för enklare grafikhantering) som inte är nödvändigt (eller ens önskvärt). I exemplet ovan markeras även den delen. Inleds med <! [if gte vml 1]> och avslutas med <[!endif]>. Själva bildlänken finns inuti det här området och inleds med <img src. 8 (10)

9 Ovan har allt det gamla ersatts med en enkel länk till en bild, som alltså måste finnas upplagd (och åtkomlig från både innanför länsstyrelsens brandvägg och dels även publikt). Formatmallsinformation i malltaggarna Word har en tendens att stoppa in överflödig information om vilket typsnitt och stil som ska användas. Om sådan information råkar hamna inuti en tagg, som ovan, så fungerar inte taggen. Man måste därför se till att taggarna hänger ihop. Det här är i grunden samma problem som radbrytningarna som nämndes tidigare. Notera att exemplet ovan innehåller en tagg separerad i TRE delar. Den andra delen kommer efter markeringen, och den tredje är efter ett liknande stycke som det som är markerat. Det måste också tas bort. Nedan en bild på hur det ser ut då de två formatinformationsblocken tagits bort. 9 (10)

10 Till sist två bilder som visar hela taggen markerad före och efter redigering. Att söka efter är ett bra knep för att hitta taggar för granskning. 10 (10)

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Mattias Nilsson mnn01007@student.mdh.se Värdia Jaeger & J:son Kontakt:

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/avdelning.asp?id=25 Sida 1 av 2 2006-10-18 HTML Publicerade artiklar» Lektion

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Del SKAPA DIN WEBBPLATS MED HTML. Öppna ett HTML-dokument... 8 6. HTML grundkod... 9 7. Färger... 0 8. Textformatering... 9. Listor... 0 0. Bilder.... Bakgrundsbilder...

Läs mer

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Manual till APA En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Versionshistoria 2005-10-13 början Anders Nilsson 2007-05-12 slutversion Adam Boman Vid frågor om APA eller denna

Läs mer

Laboration med Internet och HTML

Laboration med Internet och HTML Laboration med Internet och HTML Denna laboration går ut på att du skall kunna skapa enkla hemsidor i HTML. Vi kommer inte att ta upp edstorer för hemsidor som t.ex. DreamWeaver eller FrontPage. Dessa

Läs mer

Guide Till Bättre Nyhetsbrev. För dig som jobbar som webbdesigner eller med HTML i allmänhet

Guide Till Bättre Nyhetsbrev. För dig som jobbar som webbdesigner eller med HTML i allmänhet Guide Till Bättre Nyhetsbrev För dig som jobbar som webbdesigner eller med HTML i allmänhet För dig som har, eller ska börja skicka nyhetsbrev Introduktion Skicka HTML brev Många som är nya på området

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D105/05 Camilla Larsson Magisterprogrammet i Datateknik160 p Örebro vårterminen

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Hur man gör webbsidor

Hur man gör webbsidor Hur man gör webbsidor Instruktioner, koder, exempel och kommentarer HTML 4.0 Cascading Style Sheets Common Gateway Interface Server-side includes Magic Cookies Ljud, film och multimedia Av Anders Hultman

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer