Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK-koder (SSYK 96)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK-koder (SSYK 96)"

Transkript

1 Ideella organisationer Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK-koder (SSYK 96) September 2016

2 1 Ledningsarbete 1120 Generalsekreterare 1121 * Kanslichef mindre organisationer 1122 * Kanslichef medelstora organisationer 1123 * Kanslichef större organisationer 1220 Produktions- och driftschefer 1230 Chefer för särskilda funktioner 1234 Presschef 1239 Övr. chefer specialområden 1252 * Ekonomichef 1265 Platschef 1267 * Personalchef 2 Specialistarbete 2131 Systemerare programmerare 2175 * Systemutvecklare * Systemutvecklare * Webmaster 2213 Agronom/Hortonom 2234 Barnsjuksköterskor 2320 Gymnasielärare 2330 Grundskollärare 2340 Särskole-/Speciallärare 2359 Övriga pedagoger med specialkompetens, museipedagog 2411 Controller 2413 Marknadsförare 2423 Jurist/förbundsjurist 2444 Språkvetare, översättare och tolkar 2451 Informator/Journalist 2480 Förbunds-/org.sekreterare 2482 * Personaladministratör 2483 * Allmänt utredningsarbete 2484 * Informatör 2485 * Journalist 2492 Socialsekreterare 2497 * Ombudsman * referensyrken 3 Tekniskt och administrativt arbete 3121 Datasupport 3132 Ljud- och bildtekniker 3192 * Nätverks-/PC-/MAC-/tekniker 3415 Företagssäljare 3418 Banktjänsteman 3419 Övrig säljare/inköpare 3431 Administrativa assistenter 3443 * Sekreterare/Assistent 3452 * Allmänt utredningsarbete 3458 * Studieorganisatör 3461 Behandlingsassistenter 3462 Fritidsledare 3473 * Utbildningsadministratör 3475 Idrottsinstruktör, rehab 4 Kontors- och kundservicearbete 4112 Registrator 4140 Museiassistent 4151 * Allmänkontorist 4154 * Vaktmästare - intern service 4162 * Assistent-, ekonomi-, administration 4190 Övrig kontorspersonal 4231 * Telefonist/Receptionist 5 Service, omsorgs- och försäljningsarbete 5122 Kockar och kokerskor 5132 Undersköterska 5134 Skötare och vårdare 5139 Vård och omsorgspersonal 6 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 6129 Hunddressör/-skötare 7 Hantverksarbete inom byggoch tillverkningsindustrin 7137 Fastighetsskötare 9 Arbete utan krav på särskild utbildning 9122 Hotell- och kontorsstädare 9130 Köks- och restaurangbiträden

3 Kod 1120 REFERENSYRKEN Generalsekreterare Planerar, leder och samordnar verksamheten i intresseorganisationer; svarar för förhandlingar, intressebevakning och information; planerar och organiserar rekrytering och fortbildning; representerar organisationen och dess medlemmar i utredningar, uppvaktningar, remisser o.dyl. Kod 1121 Kanslichef mindre organisationer. Kansliets storlek är mellan 1 och 9 anställda. Ansvarar inför förbundsstyrelsen och arbetsutskottet för kansliets verksamhet. Utformar riktlinjer för arbetsmetoder, verksamhets- och tidsplaner, samt diskuterar problemlösningar med medarbetarna och vidtar åtgärder. Personalansvar, med ansvar för organisation, bemanning, personalledning och utveckling. Arbetet kräver en kunskapsnivå motsvarande gymnasieutbildning och minst 3 års yrkes. Kod 1122 Kanslichef mellanstora organisationer. Kansliets storlek är mellan 10 och 49 anställda. Ansvarar inför förbundsstyrelsen och arbetsutskottet för kansliets verksamhet. Utformar riktlinjer för arbetsmetoder, verksamhets- och tidsplaner, samt diskuterar problemlösningar med medarbetarna och vidtar åtgärder. Personalansvar, med ansvar för organisation, bemanning, personalledning och utveckling. na kräver en kunskapsnivå motsvarande högskoleutbildning och 5-6 års yrkes.

4 Kod 1123 Kod 1234 Kod 1252 Kanslichef större organisationer. Kansliets storlek är större än 49 anställda. Ansvarar inför förbundsstyrelsen och arbetsutskottet för kansliets verksamhet. Utformar riktlinjer för arbetsmetoder, verksamhets- och tidsplaner, samt diskuterar problemlösningar med medarbetarna och vidtar åtgärder. Personalansvar, med ansvar för organisation, bemanning, personalledning och utveckling. Arbetet kräver en kunskapsnivå motsvarande högskoleutbildning och 5-6 års yrkes. Presschef Planerar, leder och samordnar reklam-, PR- eller informationsverksamheten i stora och medelstora företag, organisationer m.m., underställda en verkställande direktör eller motsvarande; ansvarar för informationsprogram och kampanjer; förhandlar om reklamkontrakt; planlägger och leder den dagliga verksamheten. Ekonomichef Svarar för företagets/organisationens ekonomiarbete med planering, redovisning, bokslut, budget, finansfrågor, kredit- och försäkringsfrågor, deklarationer, skatter. Utformar arbetsmetoder, verksamhets- och tidplaner samt diskuterar problemlösningar med medarbetarna och vidtar åtgärder. Bedömer medarbetarnas arbetsinsatser och rekryterar medarbetare. Följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Vidtar, föreslår erforderliga åtgärder vid avvikelser. Utreder organisationsoch arbetsformer, resurskrav och utbildningsbehov. na kräver en kunskapsnivå motsvarande civilekonomutbildning och 5-6 års yrkes. Kod 1267 Personalchef Planerar, leder och samordnar den interna personaladministrativa verksamheten. Övergripande ansvar för utbildning, arbetsmiljö samt information. Svarar för strategiska personalfrågor som personalplanering, rekrytering, personalutveckling och att lönepolicy efterlevs. Ansvarar för upplägg och inriktning av löneförhandlingar samt tolkning av arbetsrättsliga lagar och avtal. na kräver en kunskapsnivå motsvarande högskoleutbildning och minst 5-6 års praktisk yrkes.

5 Kod 2175 Systemutvecklare 1 Medverkar i nyutvecklings- eller förvaltningsprojekt med t ex Kod 2176 Systemutvecklare 2 Ansvar Programmering Programspecificering Analys och bedömning av programförutsättningar Programtest, programdokumentation Akademisk examen eller relevant ADB-utbildning. Erfarenhet av programmering eller andra aspekter av systemutveckling. Ofta ansvar för delområden t ex Delsystem/delfunktion Utvecklingsmiljö Text Programmeringsledning Medverkar i t ex Nyutvecklings- eller förvaltningsprojekt Framtagning av kravspecifikation/förstudie/offert Systemdesign/databasdesign Systemtest Acceptanstest Delsystem/delfunktion mindre projekt/delprojekt som innefattar flera personer Akademisk examen eller likvärdig utbildning. Flera års av systemutveckling. Kod 2191 Ansvar/ Kod 2234 Webbmaster Ansvarar för produktion och underhåll främst av webbsidor. Ansvarar för att webbtjänsten fungerar tekniskt gentemot alla användare. Huvudansvar för produktion och underhåll av befintliga webbtjänster. Ansvarar för användarutbildning. Akademisk examen eller likvärdig kunskap. Erfarenhet av HTML, Java och olika scriptspråk. Barnsjuksköterska Kod 2320 Svarar under läkare för vård och behandling av sjuka och skadade barn inom akutsjukvård, barnmedicin, barnkirurgi, spädbarnsvård eller på barnavårdscentral; arbetar med förebyggande hälsovård inom skola. Gymnasielärare

6 Undervisar på gymnasienivå i teoretiska, yrkesinriktade, estetiska eller praktiska ämnen; utformar kursplan i enlighet med fastställd läroplan; förbereder uppgifter, experiment eller praktiska övningar och handleder eleverna; utarbetar och rättar prov. Kod 2330 Grundskollärare Undervisar i flera olika ämnen på grundskolenivå; planerar undervisningen enligt fastställd läroplan; organiserar olika aktiviteter för att utveckla elevernas färdigheter; utarbetar och rättar prov och hemuppgifter; sätter betyg. Kod 2359 Museipedagog och andra pedagoger Undervisar på utbildningsföretag i datakunskap, ledarskap m.m.; undervisar på musikskolor; undervisar i t.ex. konst, musik, teater och dans; ger privatundervisning; organiserar fortbildning av anställda inom företag m.m. Kod 2411 Controller Utreder, granskar och bedömer företags, organisationers och myndigheters redovisning och förvaltning; ger råd i boksluts-, redovisnings-,skatte- och försäkringsfrågor; leder företags eller grupp av företags ekonomistyrning; ansvarar för uppläggning och uppföljning av budget; analyserar resultat. Kod 2413 Marknadsförare Samlar in, bearbetar och analyserar data om marknader; gör prognoser om framtida marknader och trender; ger råd om försäljningsstrategier; planerar, organiserar och följer upp reklamkampanjer, PR-verksamhet och andra marknadsföringsinsatser. Kod 2423 Jurist/Förbundsjurist Tolkar lagar och avtal; utreder juridiska ärenden; upprättar juridiska handlingar; ser till att avtal och kontrakt är juridiskt bindande; ger råd i juridiska frågor och assisterar vid förhandlingar; förbereder processer och företräder part inför domstol. Kod 2451 Informatör/journalist Gör intervjuer och reportage; skriver artiklar; redigerar texter; läser och bedömer manuskript; utformar reklamtext, informationsmaterial eller tekniska bruksanvisningar; skriver litterära verk; skriver manuskript och planerar program för scen, film, radio och TV; informerar om myndigheters eller företags verksamhet och tjänster.

7 Kod 2480 Förbundssekreterare/Organisationssekreterare Utreder och handlägger ärenden i intresseorganisationer; planerar och utvärderar verksamheten; utarbetar riktlinjer, handlingsprogram, rapporter och information om organisationen och dess ståndpunkt i olika frågor; ger råd beträffande tolkning av lagar och avtal; företräder organisationen eller medlemmarna i kontakter med politiker, myndigheter, regering samt andra intresseorganisationer. Kod 2483 Kod 2482 Allmänt utredningsarbete Planerar och genomför eller leder utredningsuppdrag. Analyserar, utvärderar och avrapporterar utredningsresultat och ger förslag till beslut. Arbetet kräver en kunskapsnivå motsvarande högskoleutbildning och minst 5 års yrkes. Personaladministratör Personaladministration Utför personaladministrativt utredningsarbete som rör t ex förhandlings-, avtals-, klassificerings-, personalutvecklings- och lönefrågor. Kartläggning av arbetskraftsbehov. Löneredovisning Utformar rutiner/anvisningar för löneuträkning som avser närvaro-, övertids-, avdragsredovisning med hänsyn till lagar och avtal. Analyserar statistik inför förhandlingar. Rekrytering Undersöker och utvärderar personalbehov. Handlägger rekryterings- och anställningsfrågor. Gör anställningsintervjuer, gör urval i samråd med chef. Socialt arbete Sköter socialkurativt arbete med personlig rådgivning/stöd i ekonomiska-, bostads-, hälsovårds-, pensions- och försäkringsfrågor. Handlägger personärenden och utreder rehabiliteringsmöjligheter. na kräver en kunskapsnivå motsvarande högskoleutbildning och 2-3 års yrkes.

8 Kod 2484 Kod 2485 Kod 2497 Kod 3121 Kod 3192 Informatör Genomför interna och externa informationsåtgärder i frågor av policykaraktär. Bevakar pressdebatter, offentliga utredningar, riksdagstryck, attitydundersökningar och bearbetar uppgifterna. na kräver en kunskapsnivå motsvarande 3-årig gymnasieutbildning och 2-3 års yrkes. Journalist Föreslår utformning och innehåll för varje tidningsutgåva och ger anvisningar för den tekniska framställningen. Gör reportage, skriver artiklar, skaffar manus och bilder. na kräver en kunskapsnivå motsvarande 3-årig gymnasieutbildning och fackutbildning samt 2-3 års yrkes. Ombudsman Initierar och handlägger ärenden inom ansvarsområdet, inom av förbundsstyrelsen och/eller kansliledning beslutade direktiv och ramar. Bevakar utvecklingen inom ansvarsområdet. Direktkontakt med myndigheter och andra beslutsfattare som berör den egna verksamheten. Bedriver lobbyverksamhet. Sköter socialt kurativt arbete med personlig rådgivning/stöd i ekonomiska-, bostads-, hälsovårds-, pensions och försäkringsfrågor. na kräver en kunskapsnivå motsvarande högskoleutbildning och 4-5 års yrkes. Datasupport Installerar och underhåller datautrustning och programvara; konstruerar och sköter drift av nätverk; utför felsökningar, analyserar och åtgärdar uppkomna fel; informerar, ger stöd och utbildning åt användare; utvecklar applikationer och hemsidor för Internet. Nätverks-/PC-/Mac-tekniker Bevakar, sköter och underhåller nätverk, servrar, kringutrustning och backup. Installerar program och datorer samt kringutrustning. Handlägger och bevakar uppdatering av programvaror. Genomför felsökningar och vidtar åtgärder. Bevakar marknadsutvecklingen. Testar och utvärderar nya program och maskiner. Handhar inköp av program, datorer och kringutrustning.medverkar i eller leder utvecklingsprojekt. Samordnar förekommande konsulttjänster. na kräver en kunskapsnivå motsvarande gymnasium samt kompletterande kurser på högskolenivå och 4-5 års i yrket.

9 Kod 3452 Kod 3443 Kod 3458 Kod 3473 Allmänt utredningsarbete Medverkar vid planering och förberedelse av utredningar. Samlar in, bearbetar utredningsmaterial, dokumenterar resultat. Arbetet kräver en kunskapsnivå motsvarande gymnasieutbildning och kompletterande utbildning samt minst 3 års yrkes. Sekreterare/Assistent Formulerar brev och efter anvisningar om sakinnehåll. Bevakar och följer upp ärenden. Administrerar sammanträden och resor. Redigerar, skriver ut brev på främmande språk. Arbetet utförs i kombination med assisterande uppgifter inom t ex inköp, ekonomi eller personal na kräver en kunskapsnivå motsvarande 3-årig gymnasieutbildning och 2-3 års yrkes. Studieorganisatör Utarbetar förslag till verksamhet och budget samt leder och deltar i marknadsföring och genomförande av beslutad verksamhet. Följer upp resultat och analyserar avvikelser. eller Kartlägger och analyserar utbildningsbehov. Upprättar utbildningsplaner för enskilda och grupper. na kräver en kunskapsnivå motsvarande 3-årig gymnasieutbildning och 4-5 års yrkes. Utbildningsadministratör Planerar och samordnar kurs- och utbildningsverksamhet. Administrerar och följer upp genomförandet av kurser och utbildningar. Följer upp kostnader. Medverkar vid utveckling av utbildningsverksamheten. na kräver en kunskapsnivå motsvarande 3-årig gymnasieutbildning och 2-3 års yrkes. Kod 4112 Registrator Skriver ut, registrerar, ordnar och förvarar dokument och handlingar; ger, tar emot och förmedlar information med hjälp av telefon, fax och dator; tar fram journaler och andra handlingar för besök och sammanträden; beställer resor och hotell.

10 Kod 4140 Museiassistent Kod 4151 Kod 4154 Biträder vid katalogisering och registrering av böcker och annat publicerat material; ordnar och lånar ut böcker, tidskrifter, kassettband, CD m.m.; biträder vid informationssökning; förtecknar och sorterar arkivhandlingar; tar fram arkivhandlingar; biträder vid katalogisering, registrering, skötsel och utställning av museiföremål. Allmänkontorist Utför i kombination några av följande eller liknande arbetsuppgifter: Sköter fullständig bokföring med ansvar för hantering och avstämningar. Gör kontoavslutningar med specifikationer och analyser. Gör råbalans för bokslut. Sköter hela kassaarbetet med bokföring av avstämningar inkl bankkontakter. Sköter kund- och leverantörsreskontran, fakturering, avstämningar, kund- och leverantörskontakter, löpande kravverksamhet. Handhar hela avlöningsarbetet med fullständig kontroll av hela beräkningsarbetet. Tillämpar bestämmelser i avtal och lagar. Sköter personalregister, löpande pensions- och försäkringsfrågor. na kräver en kunskapsnivå motsvarande 3-årig gymnasieutbildning och 3-5 års praktisk yrkes. Vaktmästare intern service Sköter postbehandlingsrutin och budtjänster och har externa kontakter för distribution, beställning av material. Sköter kontorstryckeriarbete och efterbehandling och har externa kontakter med pappersleverantörer eller motsvarande. Beställer och har hand om kontorsmaterial. na kräver viss riktad utbildning.

11 Kod 4162 Kod 4231 Kod 5122 Assistent ekonomi, administration Redovisning Konterar och stämmer av konton, t ex mot kunder/leverantörer, kontrollerar och registrerar fakturor, inbetalningar, räntedebiteringar, reseräkning. eller Expeditionsarbete (främst vid ideella organisationer) Registrerar uppgifter, gör enklare konteringar, stämmer av och gör sammanställningar, tar emot och lämnar besked, gör utskrifter, öppnar post, arkiverar. eller Tar emot och registrerar anmälningar, besvarar förfrågningar. Skriver deltagarlistor, bekräftelser, kallelser och bokar lokaler. Beställer och plockar ihop utbildningsmaterial och litteratur. eller Administrationsarbete Sköter administrativa rutiner, t ex fördelning av brev, telefax, arkivering. Kallar till möten, bokar sammanträdeslokaler, beställer resor. Lämnar besked, förmedlar information och formulerar meddelanden. na kräver en kunskapsnivå motsvarande gymnasieutbildning och 1-2 års yrkes. Telefonist / Receptionist Förmedlar telefonsamtal, lämnar information/besked till och från personer i Sverige och utomlands på svenska och främmande språk. Ger upplysningar och råd om växeltjänster, hänvisnings- och personsökningssystem. och/eller Tar emot såväl svenska som utländska besökare, informerar om företaget/organisationen, tar emot och lämnar besked. na kräver en kunskapsnivå motsvarande 3-årig gymnasieutbildning och 2-3 års yrkes. Kockar och kokerskor Lagar, lägger upp och garnerar mar; planerar matsedlar; köper in varor. Kod 5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Biträder läkare och sjuksköterskor vid undersökning, behandling och operation av patienter, deltar i den dagliga omvårdnaden av patienter; bäddar, tar prover, lägger om sår, tränar, serverar mat, städar och hjälper till med personlig hygien.

12 Kod 5134 Kod 5139 Kod 7137 Kod 9122 Kod 9130 Skötare och vårdare Vårdar, aktiverar och medverkar i rehabilitering av utvecklingsstörda samt patienter inom psykiatrisk vård; medverkar i behandling och rehabilitering av barn och ungdomar med psykosociala problem; hjälper vårdtagare att klara vardagliga sysslor i boende, arbete och fritid. Vård- och omsorgspersonal Ger omvårdnad och social service till barn, äldre och handikappade i deras vardagsliv; gör inköp, lagar och serverar mat, städar och hjälper till med personlig hygien; ger stimulans och stöd till olika aktiviteter och kontakter med omvärlden. Fastighetsskötare Ser till, sköter och underhåller fastigheter, skolbyggnader, kyrkobyggnader, idrottsanläggningar m.m.; sköter, kontrollerar och övervakar ventilations- och värmeanläggningar; utför mindre reparationer; svarar för service till hyresgäster eller besökare. Hotell- och kontorsstädare Städar och rengör lokaler som t.ex. kontor, affärer, industrier, skolor, hotell och restauranger. Köks- och restaurangbiträden Biträder vid matlagning, portionerar ut mat, plockar disk, diskar m.m. på restauranger och i storkök.

Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK-koder

Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK-koder Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK-koder September 2015 Ideella organisationer SSYK-koder och referensyrken 1 Ledningsarbete 1120 Generalsekreterare 1121 * Kanslichef mindre organisationer 1122 *

Läs mer

MARKNADSLÖNE- INFORMATION. Ideella organisationer

MARKNADSLÖNE- INFORMATION. Ideella organisationer MARKNADSLÖNE- INFORMATION Ideella organisationer September 2014 Innehåll Sid Löneinformation 2014... 3 SSYK-koder och referensyrken... 5 Lönespridningstabeller... 17 Löneinformation 2014 Inledning Marknadslöner

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

Lönestatistik. Utbildning och Folkbildning. September 2012. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Lönestatistik. Utbildning och Folkbildning. September 2012. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lönestatistik September 2012 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning SFHL Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Vision Akademikerförbunden Kommunal Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK

Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK Industriföretag, petroleumhandel och fastighetsförvaltning September 2015 SSYK-koder och referensyrken Industriföretag, Petroleumhandel och Fastighetsförvaltning

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

NYK 14 version 3.0. (tom) (tom) (tom) (tom) Hit hör bland annat: Ordförande/styre lsemedlem i riksomfattande intresseförening.

NYK 14 version 3.0. (tom) (tom) (tom) (tom) Hit hör bland annat: Ordförande/styre lsemedlem i riksomfattande intresseförening. 111300 Chefstjänstemän i intresseorganisationer Planerar, leder och samordnar verksamhet i intresseorganisationer. Svarar för förhandlingar, intressebevakning och information. Representerar organisationen

Läs mer

Yrkeskoder 2012 Läns - och regionmuseer

Yrkeskoder 2012 Läns - och regionmuseer 1 (7) Yrkeskoder 2012 Läns - och regionmuseer 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare Övriga branschspecifika chefer/arbetsledare

Läs mer

Lönestatistik. Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. September 2010

Lönestatistik. Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. September 2010 Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Lönestatistik September 2010 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden SKTF Kommunal Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Industriföretag, petroleumhandel och fastighetsförvaltning

Industriföretag, petroleumhandel och fastighetsförvaltning Yrkesgruppering Industriföretag, petroleumhandel och fastighetsförvaltning Referensyrken och SSYK 96 Avtal 0110=Industriavtal tjänstemän (Unionen, Akademikerförbunden) Avtal 0160=Industriavtal tjänstemän

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK Handelsföretag

Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK Handelsföretag Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK Handelsföretag September 2015 1(20) Befattningskoder Handelsföretag 1 Ledningsarbete 1210 Direktörer och administrativa chefstjänstemän 1220 Produktions- och driftchefer

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Konsultkompetenser yrkesområde Kontorstjänster

Konsultkompetenser yrkesområde Kontorstjänster Konsultkompetenser yrkesområde Kontorstjänster Administratör 1 - sköta administrativa rutiner. - planera och samordna. - arbeta utifrån fastlagda rutiner. - vara ett operativt stöd för verksamheten. -

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

4. Bilaga Kravspecifikation Kompetenser - Kontorstjänster

4. Bilaga Kravspecifikation Kompetenser - Kontorstjänster 4. Bilaga Kravspecifikation Kompetenser - Kontorstjänster 4.1 Krav på kompetenser 4.1.1 Administratör 1 - sköta administrativa rutiner. - planera och samordna. - arbeta utifrån fastlagda rutiner. - vara

Läs mer

Handelsföretag. Yrkesgruppering. September Referensyrken och SSYK 96. Avtal 0330=Tjänstemän inom handeln Avtal 0410=Tjänstemän inom KTF

Handelsföretag. Yrkesgruppering. September Referensyrken och SSYK 96. Avtal 0330=Tjänstemän inom handeln Avtal 0410=Tjänstemän inom KTF Yrkesgruppering Handelsföretag Referensyrken och SSYK 96 Avtal 0330=Tjänstemän inom handeln Avtal 0410=Tjänstemän inom KTF September 2016 BEFATTNINGSKODER HANDELSFÖRETAG 1 Ledningsarbete 1210 Direktörer

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

62. IT-verksamhet Verksamhetsområde 62 handlar om ren IT-verksamhet d.v.s. programmering och systemering. Datadrift hänförs till verksamhetsområde 63.

62. IT-verksamhet Verksamhetsområde 62 handlar om ren IT-verksamhet d.v.s. programmering och systemering. Datadrift hänförs till verksamhetsområde 63. Yrkeskod enligt ALS 621 För närvarande finns inga riktbefattningar för denna nivå. 621 1996-99 16-19 1 1 0 1991-95 20-24 11 20000 21405 23000 2 9 21000 1986-90 25-29 17 22143 24900 26809 3 14 22875 25000

Läs mer

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012)

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), 2710= Personliga assistenter OBS! Kontrollera yrkeskoderna! Förra året beslutades

Läs mer

Sorterat på yrkeskod

Sorterat på yrkeskod SSYK-KODER Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt Personliga assistenter Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt 2710= Personliga assistenter OBS! Välj ny yrkeskod! Fattas yrkeskoden

Läs mer

62. IT-verksamhet Verksamhetsområde 62 handlar om ren IT-verksamhet d.v.s. programmering och systemering. Datadrift hänförs till verksamhetsområde 63.

62. IT-verksamhet Verksamhetsområde 62 handlar om ren IT-verksamhet d.v.s. programmering och systemering. Datadrift hänförs till verksamhetsområde 63. Yrkeskod enligt ALS 621 För närvarande finns inga riktbefattningar för denna nivå. 621 1994-97 16-19 1 0 1 1989-93 20-24 33 17646 19600 21000 11 18800 20000 21500 22 17500 18875 20500 1984-88 25-29 25

Läs mer

62. IT-verksamhet Verksamhetsområde 62 handlar om ren IT-verksamhet d.v.s. programmering och systemering. Datadrift hänförs till verksamhetsområde 63.

62. IT-verksamhet Verksamhetsområde 62 handlar om ren IT-verksamhet d.v.s. programmering och systemering. Datadrift hänförs till verksamhetsområde 63. Yrkeskod enligt ALS 621 För närvarande finns inga riktbefattningar för denna nivå. 621 1995-98 16-19 0 0 0 1990-94 20-24 14 20000 20663 25000 3 11 20000 21000 23833 1985-89 25-29 17 18070 24000 26820 6

Läs mer

Luckor i glastaket. Kvinna och chef i det svenska näringslivet. Krister B Andersson, Håkan eriksson. Svenskt Näringsliv

Luckor i glastaket. Kvinna och chef i det svenska näringslivet. Krister B Andersson, Håkan eriksson. Svenskt Näringsliv 0 Luckor i glastaket Krister B Andersson, Håkan eriksson November,2005 Kvinna och chef i det svenska näringslivet 1 Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning och slutsatser... 3 Förändrade förutsättningar

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101 Yrkeskod enligt ALS 101 Sammanställer tab, diagram, listor och blanketter med grunddata. Arbetet sker efter detaljerade anvisningar och givna underlag. Gör uträkningar och avstämningar. Meddelar beslut.

Läs mer

AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96

AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96 2016-02-19 Sida 1 (5) AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96 Från och med publiceringen av AKU januari 2016 införs en ny yrkesindelning, SSYK 2012, i AKU:s löpande publicering. Denna

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

ADMINISTRATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ADMINISTRATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ADMINISTRATION Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

ADMINISTRATIV CHEF. Kompetenskrav

ADMINISTRATIV CHEF. Kompetenskrav ADMINISTRATIV CHEF Kompetenskrav Flerårig utbildning inom administrations- eller personalområdet Utbildning i mellanchefsskap Erfarenhet av löpande administrativt ansvar och projektansvar i större administrativa

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-14336/14 Sida 1 (5) 24-09-29 Arkivmyndighetens beslut 24:22 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd/Bolag/Stiftelse Rådet till skydd för Stockholms skönhet Beslutets

Läs mer

BSF 01. Befattningssystem församlingar reviderat 2005

BSF 01. Befattningssystem församlingar reviderat 2005 BSF 01 Befattningssystem församlingar reviderat 2005 1 Systembeskrivning för BSF BSF består huvudområden, underområden och befattningstyper och är uppbyggt enligt nedanstående princip. Huvudområden 1.

Läs mer

(4) Kund- och medborgarservice (13) (nivå 6 saknas) Utbildningsarbete (21) (nivå 1 saknas) Utbildnings- och forskningsadministration (22)

(4) Kund- och medborgarservice (13) (nivå 6 saknas) Utbildningsarbete (21) (nivå 1 saknas) Utbildnings- och forskningsadministration (22) Nyckel till arbetsområden och nivåbeskrivningar Följande indelning används i enkäten. Inom parentes anges sifferkoderna på de arbetsområden i BESTA-systemet som närmast motsvarar enkätens arbetsområden:

Läs mer

NYK14 utgåva september Yrken_EJ_Exemp el

NYK14 utgåva september Yrken_EJ_Exemp el 111300 Chefstjänstemän i intresseorganisationer Planerar, leder och samordnar verksamhet i intresseorganisationer. Svarar för förhandlingar, intressebevakning och information. Representerar organisationen

Läs mer

40. Ekonomiförvaltning. Yrkeskod enligt ALS 401 Exempel på arbetsuppgifter Kontrollerar och registrerar fakturor. Konterar. Handhar kontantkassa.

40. Ekonomiförvaltning. Yrkeskod enligt ALS 401 Exempel på arbetsuppgifter Kontrollerar och registrerar fakturor. Konterar. Handhar kontantkassa. Yrkeskod enligt ALS 401 Kontrollerar och registrerar fakturor. Konterar. Handhar kontantkassa. Exempel på yrkesbenämningar: Redovisningsassistent, ekonomiassistent, kanslist 401 1995-98 16-19 0 0 0 1990-94

Läs mer

40. Ekonomiförvaltning. Yrkeskod enligt ALS 401 Exempel på arbetsuppgifter Kontrollerar och registrerar fakturor. Konterar. Handhar kontantkassa.

40. Ekonomiförvaltning. Yrkeskod enligt ALS 401 Exempel på arbetsuppgifter Kontrollerar och registrerar fakturor. Konterar. Handhar kontantkassa. Yrkeskod enligt ALS 401 Kontrollerar och registrerar fakturor. Konterar. Handhar kontantkassa. Exempel på yrkesbenämningar: Redovisningsassistent, ekonomiassistent, kanslist 401 1994-97 16-19 3 1 2 1989-93

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ Vision: Möjlighet att växla över till fler vårdadministratörer med huvuduppgift att lyfta av verksamhetsadministrativa

Läs mer

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ Vision: Möjlighet att växla över till fler vårdadministratörer med huvuduppgift att lyfta av verksamhetsadministrativa

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012 Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011 Statistik April, 2012 Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK (Standard

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600 Hudiksvalls Kommun Lönestatistik 2014 Tillsvidareanställd personal per etikett och ålder 10 Ledningsarbete 101010 Ledning, administration 30-39 Män 1 38500 38500 38500 50-59 Män 1 81000 81000 81000 * Totalt

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

Idrott. Lönestatistik. September 2011. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Unionen Vision Fastighets Akademikerförbunden

Idrott. Lönestatistik. September 2011. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Unionen Vision Fastighets Akademikerförbunden Idrott Lönestatistik September 2011 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Unionen Vision Fastighets Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen juni 2012 Lönestatistik Lönestatistik inom bransch Idrott

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 PM 2017-03-31 1 (5) Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2016. Antalet anställda fortsätter att öka i kommuner och landsting

Läs mer

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012 2020 Index 2000=100 Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 160 0-64 år 65-74 år 75-84 år 85-W år Totalt 140 120 100 80 2000 2002

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 2 protokoll 21.1.2011

Bilaga 2 protokoll 21.1.2011 Bilaga 2 protokoll 21.1.2011 14 Samordningsgrupp Förvaltningschefen och rektorerna ska i en samordningsgrupp koordinera verksamheten, ge förslag och underlag för styrelsens beslut samt se till att besluten

Läs mer

Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar

Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik April, 2012 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Tjänstemän Förord

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok KOMPETENSUTVECKLING I UDDEVALLA KOMMUN Datum Mål Kompetensutvecklingen inom Uddevalla kommun skall * för kommunen medföra att effektiviteten förstärks genom att den anställdes

Läs mer

Lönestatistik 2011 inom bransch Ideella och Idéburna Organisationer

Lönestatistik 2011 inom bransch Ideella och Idéburna Organisationer Ideella och Idéburna Organisationer Lönestatistik September 2011 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Fastighets Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Kravspecifikation yrkesområde Kontorsadministration. Receptionist/telefonist

Kravspecifikation yrkesområde Kontorsadministration. Receptionist/telefonist Kravspecifikation yrkesområde Kontorsadministration Receptionist/telefonist Ska-kompetenskrav för receptionist enligt nedan: - erfarenhet av att använda datoriserade telefonväxlar och hänvisningssystem.

Läs mer

Smal specialist eller bred generalist

Smal specialist eller bred generalist Smal specialist eller bred generalist Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli själv? VET VAD VILL LÄSA VILL INTE LÄSA VET INTE VAD VET VAD VILL LÄSA VILL INTE LÄSA

Läs mer

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01 av % Antal ålder tid år perc perc perc kronor % Medel 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent Totalt 26 46,1 6,5 21 850 25 000 26 450 4 600 21 21 000 24 333 27 000 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer