Miljösituationen i Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljösituationen i Malmö"

Transkript

1 Frisk luft Förutsättningarna för att få en bra luftkvalitet i Malmö är goda. Det kustnära läget med ett blåsigt klimat och platt topografi innebär att omblandningen av luften är förhållandevis god. Den typ av skiktning av atmosfären som innebär risk för att luftföroreningar stängs inne förekommer relativt sällan. De korta avstånden i staden medför goda möjligheter för fjärrvärme och miljöanpassade transporter. Det milda klimatet innebär också att användningen av dubbdäck, som ökar partikelhalterna, är mindre vanlig än i Stockholm och Göteborg. Även om luften är bättre i Malmö än i andra jämförbara städer finns det likväl betydande problem med luftföroreningar i staden. Halterna av kvävedioxid överstiger miljökvalitetsnormen på ett tiotal platser. Halterna av partiklar når inte upp till miljökvalitetsnormen, men partiklar bedöms ändå orsaka stora hälsoskador. Man har uppskattat att partiklar och andra föroreningar, däribland ozon, ger Malmöborna i genomsnitt ca 1 månaders förkortad livslängd. Att minska luftföroreningarna har mycket hög prioritet. Miljösituationen i Malmö Tillstånd Kvävedioxid. Årsmedelvärdet för kvävedioxid har i taknivå legat på ca µg/m3, d.v.s. ca halva miljökvalitetsnormen. Halterna har halverats sedan mitten av 198-talet. Halterna i gatumiljö överskrider dock normen vid ett tiotal platser. Miljökvalitetsmålet som är lägre är ännu svårare att nå. DIAGRAM 1 Årsmedelhalter av NO2 i taknivå i Malmö (Rådhuset). Källa: Miljöförvaltningen µg/m³ Partiklar. Partikelhalterna PM1 har i taknivå under varierat mellan ca 15 och 21 µg/m3. I gatumiljö har mätningar skett sedan 26 och här är halterna något högre. Miljökvalitetsnormen klaras dock med god marginal. Partiklar PM2,5 har i taknivå under varierat mellan ca 1 och 13 µg/m3. I gatunivå har halterna sedan 26 varit ungefär lika stora eller obetydligt högre. Mätresultat visas nedan.

2 DIAGRAM 2 Partikelhalter uppmätta i taknivå i Malmö (Rådhuset). Källa: Miljöförvaltningen. 25 µg/m³ PM 1 PM2, Ozon. Under perioden har årsmedelhalterna av ozon i taknivå legat omkring 5 µg/m3. Räknat från början av 199-talet har en viss ökning skett. Från och med 26 har mätningar skett även vid fast mätstation i gatunivå. Halterna har här legat något lägre än vid mätningarna i taknivå. Miljökvalitetsnormen på 12 µg/m3 som åtta timmars medelvärde har överskridits bara vid ett fåtal tillfällen de senaste åren. Mätresultat visas nedan. DIAGRAM 3 Ozonhalter i taknivå i Malmö (Rådhuset). De högsta åttatimmarsmedelvärdena under året och medelvärden under året. Källa: Miljöförvaltningen max medel Bensen. Bensenhalten har minskat och har legat under miljökvalitetsnormen en längre tid. Från och med 26 sker mätningar i Malmö med ny teknik i gatunivå vid Dalaplan. Katalytisk avgasrening för bilar och minskad bensenhalt i bensin har bidragit till de lägre halterna. Bens(a)pyren. Uppmätta halter var under vinterhalvåret 27/28 var ca,2 ng/m3, d.v.s. halten var betydligt lägre än miljökvalitetsnormen och något lägre än miljömålet. Mätning av bens(a)pyren och tungmetaller (se nedan) gjordes med filterteknik, med utrustning från IVL. Mätplatsen var gatustationen Dalaplan. Svaveldioxid. Uppmätta halter understiger miljökvalitetsnormen med stor marginal, och även det tidigare miljökvalitsmålet (5 µg/m3). Årsmedelvärdet har under senare år legat på omkring 2 µg/m3. I början på 198-talet låg halterna på ca 4 µg/m3 (figur nedan).

3 DIAGRAM 4 Årsmedelhalter av SO2 i taknivå i Malmö (Rådhuset). Källa: Miljöförvaltningen. 8 µg/m³ Kolmonoxid. År 25 upphörde mätningarna av kolmonoxid i taknivå i Malmö. Under 27 påbörjades mätningar i gatunivå vid Dalaplan. Halterna är låga jämfört med miljökvalitetsnormen. Bly, arsenik, kadmium, nickel. Uppmätta halter var under vinterhalvåret 27/28 ca 4 ng/m3 bly,,4 ng/m3 arsenik,,1 ng/m3 kadmium och 2 ng/m3 nickel d.v.s. halterna var betydligt lägre än de nya miljökvalitetsnormerna. VOC (Volative Organic Compounds). Till skillnad från övriga luftföroreningar som tas upp under miljökvalitetsmålet Frisk Luft anges målet för VOC som utsläppta mängder i stället för som halter. De utsläppta mängderna i Malmö låg år 27 på strax under det lokala miljömålet på maximalt 4 ton per år (figur nedan). DIAGRAM 5 Utsläpp av VOC i Malmö fördelat efter ursprung. Källa: Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen. 9 ton Övrigt Arbetsmaskiner och redskap Industri och energi Övrig trafik Vägtrafik

4 Effekter Kvävedioxid. De negativa effekterna av kvävedioxid anses vara bl.a. astmabesvär hos känsliga personer, nedsatt lungfunktion m.m. Främst bedöms NO2 dock vara en indikator för andra luftföroreningar i stadsmiljön. NO2 kan också orsaka skador på naturmiljö och material. Utsläpp av NO2 och andra kväveoxider ger upphov till försurning av mark och vatten och till övergödning. Kväveoxider är också en av förutsättningarna när marknära ozon bildas. Partiklar. Partiklar i tätortsluften har allvarliga effekter på hälsan, bl.a. en tidigare än förväntad dödlighet i hjärtoch kärlsjukdomar och i lungsjukdomar. Livslängden i tätorterna förkortas med flera månader. Även dygnsvariationer i partikelhalter påverkar dödlighet och antal sjukhusinläggningar. Äldre personer löper särskilt stor risk. Barn är också känsliga eftersom deras organ utvecklas. Ozon. Studier har visat att det finns samband mellan exponering för ozon och hälsoeffekter (oberoende av partiklar), och även under gränsvärdet 12 µg/m3. Marknära ozon är också den mest växtskadande luftföroreningen för jordbruket. Marknära ozon är även en av de klimatgaser som bidrar till den ökande växthuseffekten. Bensen. I stadsluften är bensen ett av de kolväten som är mest problematiskt. Ämnet kan vid långvarig exponering orsaka leukemi. Bens(a)pyren. Bens(a)pyren är cancerframkallande och kan orsaka bl.a. lungcancer, urinblåsecancer och hudcancer. Bens(a)pyren har i Sverige uppskattats stå för ungefär hälften av den cancerframkallande effekten av PAH i tätortsluft. Bens(a)pyren används som indikator för gruppen PAH. Svaveldioxid. En av huvudorsakerna till dålig stadsluft i Malmö under 196- och 197- talet var höga halter av svaveldioxid. Vid högre halter kan hälsoeffekter uppkomma som t.ex. förhöjd risk för bronkit. Svaveldioxid bidrar också till vittring och korrosion av material. I dag är halterna i Malmö och andra svenska större städer låga. Svaveldioxid bidrar dock till försurning av mark och vatten och det är viktigt att begränsa utsläppen. Kolmonoxid. Kolmonoxid blockerar blodets förmåga att transportera syre till kroppens vävnader. Kolmonoxid i luften är troligen inget större problem i Sverige. Bly, arsenik, kadmium, nickel. Hälsoeffekterna skiljer sig åt för respektive metall, även beroende på förekomstform. Bly har t.ex. ansetts kunna ge påverkan på barns mentala utveckling. Kadmium påverkar bl.a. njurarna. VOC. Gruppen VOC är mycket heterogen. De kemiska föreningar som ingår i gruppen har mycket olika egenskaper med hänsyn till hälsa och miljö. Många deltar i bildningen av marknära ozon, t.ex. eten. Andra är cancerframkallande som bensen eller är hälsofariga av andra orsaker. Vissa stabila föreningar kan även bidra till växthuseffekten. Några halogenerade kolväten påverkar ozonskiktet. Påverkansfaktorer Kvävedioxid. Kvävedioxid uppkommer huvudsakligen genom oxidation av kvävemonoxid. Utsläppet av kväveoxider i Malmö uppgick år 27 till ca 3 3 ton. Den största källan var vägtrafiken men betydande mängder kom också från övrig trafik, industri- och energisektorn samt från arbetsmaskiner och redskap. Partiklar. Partiklar uppstår dels som resultat av naturliga processer och dels som resultat av mänsklig aktivitet. Bland naturliga källor dominerar havssalt och damm. Vad gäller mänsklig verksamhet kan nämnas förbränningsprocesser för fordonsdrift och för värmeproduktion. Till källorna i gatumiljön i svenska tätorter hör även slitage av vägbeläggning, bromsar och däck samt vägsand. Sammansättningen av luftmassor med ursprung utanför Malmö har mycket stor betydelse. Ozon. Ozon är en sekundär förorening som bildas av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen under inverkan av solljus. Bildningen av ozon sker genom storregionala förlopp och halterna i Malmö bestäms mer av föroreningar i inkommande luftmassor än av lokala utsläpp. Bensen. Den största källan till bensenutsläpp är biltrafiken, eftersom bensinen innehåller bensen. Bensen är även en av de lättflyktiga kolväteföreningar som kan frigöras vid förbränningsprocesser. Vedeldning kan vara en källa till utsläpp av bensen.

5 Bens(a)pyren. Bens(a)pyren bildas vid ofullständig förbränning dvs. förbränningsprocesser som sker vid låg temperatur, med luftunderskott etc. Småskalig vedeldning och trafik är de viktigaste källorna. Svaveldioxid. Omkring 7 ton svaveldioxid släpps ut per år i Malmö. Större källor i Malmö är energi- och uppvärmningssektorn, industri samt sjöfart. Det mesta av uppmätta halter har dock sitt ursprung från andra länder, främst kontinenten. De stora minskningar som skett beror på lägre svavelhalt i bränslen, rening av utsläpp från energianläggningar och utbyggnad av fjärrvärmenätet. Kolmonoxid. Kolmonoxid uppstår vid förbränning som inte är fullständig. Exempel på källor är avgaser från äldre fordon. Bly, arsenik, kadmium, nickel. Ursprunget varierar för resp. metall. Industriutsläpp och förbränning av kol kan vara källor. Bly används t.ex. i batterier och ammunition, tidigare även i bensin. Arsenik förekommer t.ex. i tryckimpregnerat virke. Kadmium förekommer t.ex. som förorening, associerad med zink. Nickel är en vanlig legeringsmetall. VOC. Källor till VOC är bl.a. bilavgaser, vedeldning, industriutsläpp, arbetsmaskiner och användning inom hushållen. Regionala aspekter Länsstyrelsen anser att luftkvaliteten ser ut att förbättras något, men de mål som uppställts är ändå svåra att nå. Skåne är särskilt utsatt för luftföroreningar från kontinenten. Marknära ozon och partiklar kommer troligen inte att nå tillräckligt låga halter till år 22. För svaveldioxid har tidigare mål nåtts, men sjöfarten kan även i framtiden orsaka problem i hamnstäder. Gällande mål Internationella konventioner Under FN:s luftkonvention samarbetar Europa, USA, Kanada m.fl. länder för att minska utsläppen av långväga transporterade luftföroreningar. I åtta olika protokoll har flertalet berörda länder åtagit sig att begränsa utsläppen av bland annat svavel, kväveoxider, tungmetaller och flyktiga organiska föreningar. Mål inom EU EU:s direktiv om luftkvalitet förändras fortlöpande. I ett antal dotterdirektiv till numera upphävt ramdirektiv regleras kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Nationella mål (föreslagna mars 28) Nationellt miljökvalitetsmål: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. I Sverige finns förutom nationella miljökvalitetsmål även miljökvalitetsnormer grundade på EU- direktiv. Miljökvalitetsnormerna är rättsligt bindande. De nationella miljökvalitetsmålen är inte rättsligt bindande. De anger vad som är önskvärt i ett generationsperspektiv för att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling. De preciseras genom delmål. Nedan redovisas miljökvalitetsnormer och föreslagna miljökvalitetsmål (delmål) för respektive ämne.

6 Kvävedioxid Miljökvalitetsnorm (gäller fr.o.m ) 1 timme 9 Värdet får inte överskridas mer än 175 timmar per år 1 dygn 6 Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per år. 1 år 4 Aritmetiskt medelvärde 1 år 3 Aritmetiskt medelvärde. Skydd av ekosystem utanför orter Halterna 6 µg/m3 som timmedelvärde och 2 µg/m3 som årsmedelvärde för kvävedioxid ska i huvudsak underskridas från och med år 21. Timmedelvärdet får överskridas högst 175 timmar per år. Partiklar PM1 Miljökvalitetsnorm (gäller fr.o.m ) 1 dygn 5 Avser dygnsmedelvärde. Värdet får överskridas 35 ggr per år (9-percentil) 1 år 4 Avser årsmedelvärde Halterna 3 µg/m3 som dygnsmedelvärde och 18 µg/m3 som årsmedelvärde ska underskridas år 215. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 dygn per år. Partiklar PM2,5 Miljökvalitetsnorm (förslag) 1 år 25 Fr.o.m. 21 ( eftersträvas ) 1 år 25 Fr.o.m. 215 ( får inte förekomma ) Halten 1 µg/m3 som årsmedelvärde ska underskridas år 215. Ozon Miljökvalitetsnorm (ska vara uppfylld senast ) Högsta medelvärdet under 8 timmar dagligen Timvärden under maj till och med juli 12 AOT4 Skydd av hälsa. Värdet får ej överskridas mer än 25 dagar per kalenderår i medeltal under 3 år. Det långsiktiga målet (22) är att värdet inte får överskridas. Skydd av vegetation. För närmare förklaring hänvisas till Miljöförvaltningens årsrapporter om luftkvalitet. Halterna av marknära ozon ska inte överskrida 1 µg/m3 som åtta timmars medelvärde år 215 (glidande medelvärde under tre år, får överskridas höst 35 dagar per år). Bensen Miljökvalitetsnorm (ska vara uppfylld senast ) 1 år 5 Avser aritmetiska medelvärdet under kalenderåret -

7 Bens(a)pyren Miljökvalitetsnorm (ska vara uppfylld senast ) 1 år 1 ng/m3 Beräknat vid provtagning och mätning av PM1 Halten,3 ng/m3 som årsmedelvärde för bens(a)pyren ska i huvudsak underskridas år 215 Svaveldioxid Miljökvalitetsnorm (gäller fr.o.m ) 1 timme 2 Värdet får inte överskridas mer än 175 timmar per år 1 dygn 1 Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per år Vinterhalvår 2 Aritmetiskt medelvärde. Skydd av ekosystem utanför orter 1 år 2 Aritmetiskt medelvärde. Skydd av ekosystem utanför orter Utgår, målet uppnått Kolmonoxid Miljökvalitetsnorm (gäller fr.o.m ) 1 år 1 Avser maxvärdet av ett glidande 8-timmarsvärde under kalenderåret Miljökvalitetsmål - Bly Miljökvalitetsnorm (gäller fr.o.m )) 1 år,5 Aritmetiskt medelvärde Miljökvalitetsmål - Arsenik, kadmium, nickel För arsenik, kadmium och nickel finns miljökvalitetsnormer motsvarande 6, 5 och 2 ng/m3 (årsmedelvärde). Miljökvalitetsmål finns ej föreslagna. VOC Det föreslagna nationella delmålet innebär att år 22 ska utsläppen i Sverige av flyktiga organiska ämnen utom metan (NMVOC) i ton/år vara i enlighet med det svenska åtagandet i ett nytt takdirektiv för utsläppsbegränsningar. Regionala mål Delmål för Skåne: Kvävedioxid: överensstämmer med föreslagna nationella mål. Marknära ozon: Halten marknära ozon ska inte överskrida 12 µg/m3 som åtta timmars medelvärde år 21. VOC: utsläpp i Skåne ska ha minskat till 21 ton år 21. Partiklar: halterna 35 µg/m3 som dygnsmedelvärde och 2 µg/m3 som årsmedelvärde för partiklar (PM1) ska underskridas år 21. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. Halterna 2 µg/m3 som dygnsmedelvärde och 12 µg/m3 som årsmedelvärde för partiklar (PM2,5) ska underskridas år 21.

8 Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. Bens(a)pyren: överensstämmer med föreslagna nationella mål. De skånska miljömålen fastställdes under år 23. En mindre revidering gjordes under år 27. En större revidering kommer att göras när nya miljömål beslutats efter nästa miljömålsproposition. Värdering Kunskapsbehov Kunskaperna om luftföroreningars inverkan på hälsan har växt avsevärt under senare år men ytterligare kunskap om exponering och dosresponssamband m.m. är önskvärt. Behov av lokala mål Luftvårdsarbetet styrs till stor del av miljökvalitetsnormer. På nationell nivå finns även miljökvalitetsmål för att rikta in arbetet på vad som är önskvärt ur ett generationsperspektiv. Miljökvalitetsmålen är ibland längre gående än normerna. På samma sätt kan lokala mål användas för att accentuera frågor som är lokalt viktiga i ett längre perspektiv. Behov av åtgärder Pågående åtgärdsarbete Ett omfattande arbete pågick 29 för att minska trafikens inverkan på luftkvaliteten. Detta arbete sker till stor del inom ramen för Malmö stads trafikmiljöprogram och Länsstyrelsens program för att klara miljökvalitetsnormer för kvävedioxid. Industrier och andra verksamheter övervakas genom tillsyn enligt miljöbalken. Modellering och analyser sker för att bedöma var insatser gör störst nytta. Åtgärdsmöjligheter i Malmö Det finns en stor bredd i ansträngningarna att nå ett miljöanpassat transportsystem med lägre utsläpp av luftföroreningar. Åtgärderna omfattar inte bara trafik- och fordonstekniska åtgärder utan också hållbar samhällsplanering och stadsbyggnad, ny infrastruktur, ekonomiska och juridiska styrmedel, beteendepåverkan m.m. Nytt trafikmiljöprogram kommer att tas fram för att ersätta det tidigare som gäller t.o.m. 21. Övergripande förutsättningar för utbyggnad av en mer kapacitetsstark kollektivtrafik ges i utredningen Framtidens kollektivtrafik. Nytt cykeltrafikprogram kommer också aktualiseras. Tillsynsmetodiken enligt miljöbalken utvecklas successivt mot bl.a. mer målinriktad tillsyn. Översiktsplanearbetet ger allmänna förutsättningar. Malmö stad kan själv gå före genom att t.ex. anpassa den egna fordonsflottan. Behov av åtgärder från andra aktörer Utvecklingen i Malmö är starkt beroende av nationell och internationell trafikpolitik och av samverkan med region Skåne, grannkommuner, trafikverken och med danska myndigheter. Generella skatter och avgifter för bränslen, fordon m.m. måste styra mot begränsade utsläpp om framgång ska nås. Malmöbornas val av miljöanpassade resor och transporter har också stor betydelse, något som kommunen kan stödja genom förutseende planering, information och genom att själv föregå med gott exempel.

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad Miljömålet Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Sist i kapitlet finns miljömålet i sin helhet med precisering av dess innebörd Ja Nära

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

Luften i Sundsvall 2010

Luften i Sundsvall 2010 Luften i Sundsvall 2010 Sammanfattning Nivåerna av kvävedioxid har varit högre under 2010 och 2011 än under tidigare år. Miljökvalitetsnormen klarades med knapp marginal vid Skolhusallén under 2010. Under

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET

LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET Miljöförvaltningen RAPPORT Diarienummer 2005-10-17 2005.2261.3 1(8) LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2005 Sammanfattning Miljöförvaltningen utför kontinuerliga luftkvalitetsmätningar avseende

Läs mer

LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI

LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI Miljöförvaltningen RAPPORT Datum Diarienummer 25-9-21 25.2261.1 1(7) LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI 25 Sammanfattning Miljöförvaltningen utför kontinuerliga luftkvalitetsmätningar avseende svaveldioxid,

Läs mer

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fler genomförda åtgärder bäst för luften! Miljömålet Svaveldioxid Kvävedioxid Ozon VOC Partiklar Bens[a]pyren Alla klarar målet Genomför åtgärder EU samverkan Utsläppen minskar Dubbdäck orsak Bättre teknik

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Köpings kommun Rapporten skriven av: Lars Bohlin, 2014-12-12 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Dnr MN-2013-1943 MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsynsavdelning Rapport 2013-09-06 Jonas Neu, 054-540 46 65 miljoforvaltningen@karlstad.se 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2014 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2015-08-06 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Luften i Sundsvall 2009

Luften i Sundsvall 2009 Luften i Sundsvall 2009 Sammanfattning Inga miljökvalitetsnormer för luftföroreningar överskreds under 2009 i miljökontorets mät- kvävedioxid och sannolikt kommer värdena på helårsbasis att ligga nära

Läs mer

Luften i Malmö. Årsrapport 1999

Luften i Malmö. Årsrapport 1999 Luften i Malmö Årsrapport 1999 11/2000 Luften i Malmö Årsrapport 1999 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 2 Var i Malmö mäts luftföroreningar? 3 Gränsvärden och miljökvalitetsnormer 4-5 Vädret under

Läs mer

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar 1990 2010 Miljöförvaltningen RAPPORT 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Metod.. sid 3 DOAS sid 3 Partikelmätare. sid 4 Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Information om luftmätningar i Sunne

Information om luftmätningar i Sunne Information om luftmätningar i Sunne Miljöenheten i Sunne kommun utför luftmätningar i centrala Sunne. Vi mäter små partiklar och lättflyktiga kolväten på Storgatan. Aktiv dygnsprovtagare vid Slottet på

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Luftföroreningssituationen I Landskrona

Luftföroreningssituationen I Landskrona Luftföroreningssituationen I Landskrona Säsongsrapport Sommarhalvåret 26 Sammanfattning Nedanstående redovisning av luftföroreningshalterna i Landskrona är från det fasta stationsnätet i taknivå. erna

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Christina Schyberg 2016-12-16 Allmänt Under vintern 2015/2016 genomfördes luftkvalitetsmätningar

Läs mer

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113,

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, 2008-11-03 2009-11-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av kvävedioxidmätningar (NO2) vid Storgatan 113 öst på stan under perioden

Läs mer

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Miljö- och byggnadsförvaltningen 2014-08-13 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Meteorologiska förhållanden... 3 Mätningar... 4 Resultat... 4 Partikeldeposition... 4

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren 1990 2016 Miljöförvaltningen 2017-01-19 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Metod i

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2016-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Landskrona

Luftföroreningssituationen i Landskrona Luftföroreningssituationen i Landskrona Säsongsrapport Vinterhalvåret 26/27 Sammanfattning Nedanstående redovisning av luftföroreningshalterna i Landskrona är från det fasta stationsnätet i taknivå. Miljökvalitetsnormerna

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 %

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 % 3. Luft och klimat I Örebro län finns det förhållandevis få luftmätningar i tätorterna och kunskapen om luftkvaliteten är därför bristfällig. De mätningar som görs indikerar emellertid att luftkvaliteten

Läs mer

Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011

Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011 Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011 Miljöförvaltningen: Torsten Nilsson Dnr 2007-1822 MILJÖNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Landskrona

Luftföroreningssituationen i Landskrona Luftföroreningssituationen i Landskrona Årsrapport 214 Sammanfattning En sammanfattning av de uppmätta luftföroreningarna under 214 visar att halterna inte avsevärt skilde sig från de som uppmättes 213.

Läs mer

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftföroreningar påverkar människor och miljö. Här kan du läsa om några föroreningar som du inandas dagligen. Ren luft åt alla! Redan i 1300-talets London

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Dnr 2011-MH1675-5 Dnr 2012-MH1639-5 Motala kommun Miljö- och hälsoskyddsenheten Cajsa Eriksson, miljöskyddsinspektör

Läs mer

Luftmätningar i Ystads kommun 2012

Luftmätningar i Ystads kommun 2012 Luftmätningar i Ystads kommun 2012 Resultat NO 2 Miljökvalitetsnorm, årsmedelvärde: 40 µg/m 3 Årsmedelvärde, Ystad Centrum: 15,5 µg/m 3 Årsmedelvärde, Lantmännen: 14,1 µg/m 3 Årsmedelvärde, Bornholmstermin:

Läs mer

Rapport 2007:1. Luftföroreningar i Botkyrka kommun. Mätdata 2006. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning

Rapport 2007:1. Luftföroreningar i Botkyrka kommun. Mätdata 2006. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning Rapport 27:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 26 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning Tumba november 27 Omslag: Mätutrustning (DOAS, sändare) på Domarebacken i. (Foto:

Läs mer

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT Stockholm 28 april Johan Genberg, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-05-02 1 Luftkvalitet i EU Luftkvalitetsdirektivet

Läs mer

Handlingsplan för. utomhusluft

Handlingsplan för. utomhusluft Handlingsplan för utomhusluft INNEHÅLL Långsiktigt arbete för frisk luft 3 Luften påverkar människor och miljön 4 Luften i Västerås 7 Det här gör Västerås stad 13 Långsiktigt arbete för frisk luft Sverige

Läs mer

Luftföroreningar i Botkyrka kommun

Luftföroreningar i Botkyrka kommun Rapport 2014:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Natur och miljöanalys 2 Tumba, mars 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2.

Läs mer

Luftföroreningar i Botkyrka kommun

Luftföroreningar i Botkyrka kommun Rapport 2015:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 2014 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Natur och miljöanalys 2 Tumba, april 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5

Läs mer

Luftmätningar i Luleå 2010

Luftmätningar i Luleå 2010 projekt RAPPORT augusti 2011 MILJÖKONTORET Luftmätningar i Luleå 2010 www.lulea.se/luft Per Andersson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30 00

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Kalenderåret 2008 och vinterhalvåret 2008/2009 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Amir Ghazvinizadeh Rapport 2010:5 Miljöinspektör Miljöförvaltningen

Läs mer

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN Lägesrapport för 2009 Till miljönämnden augusti 2010 2010-08-18 1 Sammanfattning Miljöavdelningen har sedan en tid tillbaka utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i taknivå

Läs mer

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Harald Perby Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem. Mest lokala åtgärder. Känt sedan mycket länge. Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem.

Läs mer

Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren

Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren 1990 2012 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer

Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna

Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna Vilka är det som har störst betydelse och vilka är hälsoeffekterna? Var kommer föroreningarna ifrån? Projekt Samverkan 2012-2014 Resultat Åtgärder Kvävedioxid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2007:771 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen

Läs mer

Underlagsrapport. Frisk luft. Lunds Agenda 21

Underlagsrapport. Frisk luft. Lunds Agenda 21 Underlagsrapport Frisk luft Lunds Agenda 21 Rapport över miljötillståndet i Lunds kommun hösten 2002 1 Denna rapport är framtagen av Miljöstrategiska enheten vid Kommunkontoret, Lunds kommun. Rapporten

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7 Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari 2015 Rapportserie 2015:7 Luftmätningarna är utförda av bygg- och miljökontoret i Norrköping. Ansvarig för denna rapport är Pontus Edqvist. Vid frågor

Läs mer

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft SAMMANSTÄLLNING Sidan 1 av 5 Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft Beräknade luftföroreningshalter i tätorter I början av 26 genomförde Luftvårdsförbundet, tillsammans med SMHI och länets kommuner,

Läs mer

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp?

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? JUNI 29 Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? En kartläggning av hur utsläppen från luftvårdsprogrammets medlemsföretag påverkar luftkvaliteten är nu färdig. Därmed finns en aktuell bild av hur

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN SOMMAREN 2002 VINTERN 2002/03 Resultat från mätningar inom URBAN-projektet Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2003:4 Miljöförvaltningen

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Landskrona

Luftföroreningssituationen i Landskrona Luftföroreningssituationen i Landskrona Årsrapport 213 Sammanfattning En sammanfattning av de uppmätta luftföroreningarna under 213 visar att halterna inte avsevärt skilde sig från de som uppmättes 212.

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4 Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari 2016 Rapportserie 2016:4 Luftmätningarna är utförda av bygg- och miljökontoret i Norrköping. Ansvarig för denna rapport är Pontus Edqvist. Vid frågor

Läs mer

Luften i Malmö. Vintersäsongen oktober mars 1999

Luften i Malmö. Vintersäsongen oktober mars 1999 Luften i Malmö Vintersäsongen oktober 1998 - mars 1999 Rapport 15/1999 ISSN 14-469 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se Var i Malmö mäts luftföroreningar? Mätning av olika luftföroreningar startade

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007 Erik Bäck Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 144 Augusti 2007 1 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har av Göteborgsregionens luftvårdsprogram fått

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar

Läs mer

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Rikshem AB Affärsutveckling Krister Karlsson PM 2014-05-09 Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Följande bedömning omfattar halter i omgivningsluften

Läs mer

Luften i Lund. Luftens skurkar. Information till dig om luften runtomkring oss och hur du kan påverka den

Luften i Lund. Luftens skurkar. Information till dig om luften runtomkring oss och hur du kan påverka den Luften i Lund Luftens skurkar Information till dig om luften runtomkring oss och hur du kan påverka den Kära medborgare, Luftföroreningar i alla dess former påverkar människors hälsa och miljön negativt

Läs mer

Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020

Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020 Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020 Redovisning av mätresultat och strategi för luftövervakning Magnus Zeilon, Miljö- och byggförvaltningen Kramfors kommun 2016-03-30 Innehållsförteckning

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Landskrona

Luftföroreningssituationen i Landskrona Luftföroreningssituationen i Landskrona Årsrapport 215 Sammanfattning En sammanfattning av de uppmätta luftföroreningarna under 215 visar att halterna inte avsevärt skilde sig från de som uppmättes 214.

Läs mer

Luftkvaliteten i Malmö 2007

Luftkvaliteten i Malmö 2007 RAPPORT Luftkvaliteten i Malmö 27 Antagen av Miljönämnden 28-3-31 Rapportnr 4/28 ISSN 14-469 Rapporter (ISSN 14-469) utgivna fr.o.m. 24: 1/24 Livsmedelstillsyn av storhushåll med orientalisk tillagning

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftmätningar i urban bakgrund

Luftmätningar i urban bakgrund Luftmätningar i urban bakgrund Linköpings kommun, Miljökontoret 213 Helga Nyberg Linköpings kommun linkoping.se Mätningar i Linköpings tätort Miljökontoret har sedan vinterhalvåret 1986/87 undersökt bakgrundshalter

Läs mer

Tätortsprogram i Kronobergs län. Resultat från mätningar 2012

Tätortsprogram i Kronobergs län. Resultat från mätningar 2012 Tätortsprogram i Kronobergs län Resultat från mätningar 212 Eva Hallgren Larsson November 213 Tätortsprogram i Kronobergs län, resultat 212... 2 Sammanfattning... 2 Program... 2 Resultat... 4 Kvävedioxid,

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juli 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Rapport 2009:1. Luftföroreningar i Botkyrka kommun. Mätdata 2008. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning

Rapport 2009:1. Luftföroreningar i Botkyrka kommun. Mätdata 2008. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning Rapport 2009:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 2008 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning Tumba, september 2009 Cirkulationsplats över E4/E20 vid motet Foto: Dan Arvidsson

Läs mer

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50 Luftrapport 2010 Miljö- och byggnämnden 25 augusti 2011, 50 Titel: Författare: Utgiven av: Beställningsadress: Luftrapport 2010, Burlövs kommun Johan Rönnborg Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Norra Obbolavägen 2011 Dokumenttyp Rapport Dokumentägare Miljö- och hälsoskydd Dokumentinformation Årlig mätning av luftkvalitet i Umeå Dokumentnamn Luften

Läs mer

LOKALA MILJÖMÅL Giftfri miljö

LOKALA MILJÖMÅL Giftfri miljö Giftfri miljö LOKALT ÖVERGRIPANDE MÅL De kemiska ämnenas påverkan på hälsa och miljö skall vara försumbar inom en generation i Trelleborgs kommun. Tillförsel av miljögifter i avloppsvatten, dagvatten,

Läs mer

Luftföroreningar i Botkyrka kommun

Luftföroreningar i Botkyrka kommun Rapport 2016:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Natur och miljöanalys 2 Tumba, april 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5

Läs mer

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 November 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftutredning Litteraturgatan. bild

Luftutredning Litteraturgatan. bild Luftutredning Litteraturgatan bild Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten vid Litteraturgatan i Göteborg och hur de nybyggnationer som beskrivs

Läs mer

SvD: Luften inomhus lika farlig som luften utomhus. Stockholms Universitet, inst. för Tillämpad Miljövetenskap

SvD: Luften inomhus lika farlig som luften utomhus. Stockholms Universitet, inst. för Tillämpad Miljövetenskap SvD: Luften inomhus lika farlig som luften utomhus yymm Anders Jansson Stockholms Universitet, inst. för Tillämpad Miljövetenskap hur och varför partiklar förekommer i inomhusluft Frisk luft Luften skall

Läs mer

STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND

STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND Luftvårdsförbundet övervakar luftens kvalitet i hela regionen Varje timme mäts luftens kvalitet vid flera fasta mätstationer i regionen. Stockholms och Uppsala

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort

Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort Vintern 2004 RAPPORT 2004:2 2 Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort, vintern 2004 Innehåll Sammanfattning...... 4 1 Inledning..... 5 2 Uppdrag och

Läs mer

LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014

LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 Byggnads- och miljönämnden 104 15.09.2015 LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 324/60.600/2013 ByMiN 104 Beredning: tf. miljövårdsinspektör Enni Flykt, tfn 040-766 6760, enni.flykt@porvoo.fi

Läs mer

Luftkvaliteten i Malmö 2011

Luftkvaliteten i Malmö 2011 RAPPORT Luftkvaliteten i Malmö 211 Antagen av Miljönämnden 212-4-25 Rapportnr 4/212 ISSN 14-469 Rapporter (ISSN 14-469) utgivna fr.o.m. 28: 1/28 Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 27 2/28 Livsmedelskontroll

Läs mer

FRISK LUFT FRISK LUFT. Sammanfattning

FRISK LUFT FRISK LUFT. Sammanfattning FRISK LUFT Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. Sammanfattning FRISK LUFT det

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

Bilaga 2. Regionalt miljömålsarbete

Bilaga 2. Regionalt miljömålsarbete Bilaga 2 Regionalt miljömålsarbete Underlag till fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Frisk luft NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under

Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under 2015 2016-03-29 Sammanfattning Skellefteå kommun utför kontinuerliga mätningar av kväveoxider och partiklar vid E4 i centrala Skellefteå. I denna

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

Luftföroreningar i Botkyrka kommun

Luftföroreningar i Botkyrka kommun Miljöförvaltningen Rapport 2001:3 Luftföroreningar i Botkyrka kommun - mätdata -2000 Miljöförvaltningen Botkyrka kommun Enheten för Luftföroreningar miljöövervakning i Botkyrka kommun Mätdata 2000 Tumba

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge 1:2016 Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan 16-18 i Borlänge Kalenderåret 2015 Magnus Brydolf och Billy Sjövall SLB-ANALYS: FEBRUARI 2016 Förord Under kalenderåret 2015 mättes halter

Läs mer

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Malin Persson 2009-01-22 Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner rapport 1:2009 2 (19) 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning...

Läs mer

LUFTEN I STOCKHOLM. SLB x analys Stockholms Luft- och Bulleranalys

LUFTEN I STOCKHOLM. SLB x analys Stockholms Luft- och Bulleranalys LUFTEN I STOCKHOLM SLB x analys Stockholms Luft- och Bulleranalys Luften i Stockholm Vinterhalvåret 1997/1998 oktober mars Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Pia Höglund Stockholm maj 1998 Stockholms

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 December 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Helena Sabelström Naturvårdsverket 4 september 00 Jönköping 00-09-9 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Utveckling av förordning

Läs mer

Luftföroreningar i. Botkyrka kommun. Utredningsenheten Miljöövervakning. Botkyrka kommun. Miljöförvaltningen Rapport 2003:2.

Luftföroreningar i. Botkyrka kommun. Utredningsenheten Miljöövervakning. Botkyrka kommun. Miljöförvaltningen Rapport 2003:2. Botkyrka kommun Miljöförvaltningen Rapport 2003:2 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 2002 Utredningsenheten Miljöövervakning Tumba 2003-05-12 Omslagsbild: E4/E20 vid Eriksberg. Foto: Sten Modén.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Sverige

Övervakning av luftföroreningar i Sverige Övervakning av luftföroreningar i Sverige strategi, förekommande halter och trender Karin Persson Mät- och beräkningsstrategier Varför? Vad? Var? Hur? När? Varför ska luftkvaliteten övervakas? Lagstiftning

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2015

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2015 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(12) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2015 Sammanfattning Miljönämnden utför på kommunstyrelsens uppdrag lagstadgade mätningar av luftkvalitet.

Läs mer