Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011"

Transkript

1 Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011 Miljöförvaltningen: Torsten Nilsson Dnr MILJÖNÄMNDEN

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Mätplatser och mätningar Mätstation HBG norr Mätstation M1 Södra Stenbocksgatan Vädret under perioden Mätresultat Mätresultatet för kvävedioxid Mätresultatet för svaveldioxid Mätresultatet för ozon Mätresultatet för bensen Mätresultat för partiklar PM Kommentarer och jämförelser av mätresultatet Kvävedioxid Svaveldioxid, ozon och bensen PM 10 (partiklar) Bilaga 1. Urklipp från hemsidan Vårluft Bilaga 2. Tidseriediagram med dygnsvärde för kvävedioxid för Södra Stenbocksgatan Bilaga 3. Hälso- och miljöeffekter av undersökta luftföroreningar Omslagsfoto: Norra Hamnen i Helsingborg, bildbanken Kärnan 2

3 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från miljönämndens kontinuerliga mätningar av luftföroreningar i Helsingborg. Rapporten innefattar resultatet av mätningar av kvävedioxid (NO 2 ), svaveldioxid (SO 2 ), ozon (O 3 ), bensen och partiklar (PM10), för perioden 1 januari 30 juni I jämförelse med samma period förra året har halten kvävedioxid varit högre detta år. I gatunivå på Drottninggatan och Södra Stenbocksgatan blev timmedelvärde för perioden 31,1 respektive 28, 3 µg/m 3. För samma period förra året var dessa värden 22,3 respektive 22,9 µg/m 3. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid anger att normens dygnsmedelvärde, på 60 µg/m 3, får överskridas under 7 dygn per kalender år. Mellan den 1 januari 30 juni har detta skett vid 4 tillfällen (dygn) på Drottninggatan och 3 tillfällen på Södra Stenbocksgatan. Under samma period förra året överskreds normen under 1 tillfälle på båda platserna. Miljökvalitetsnormens timvärde (90 µg/m 3 ) har överskridits under 63 respektive 48 timmar mot normens tillåtna 175 timmar. Halten svaveldioxid har legat på en låg nivå, med ett medelvärde på 2,3 µg/m 3. Inga överskridanden av normens dygns- eller timvärde har inträffat under mätperioden. Enligt miljökvalitetsnormen för ozon ska det eftersträvas att ozon inte förekommer i utomhusluft med mer än 120 µg/m 3, räknat som högsta åttatimmarsmedelvärde under ett dygn. Under mätperioden har detta inträffat vid 3 tillfällen (dygn). Medelvärdet för mätperioden blev 61,1 µg/m 3. Bensen får enligt miljökvalitetsnormen inte förekomma i utomhusluft med mer än 5 µg/m 3 under ett kalenderår (årsmedelvärde). För mätperioden blev medelvärdet 2,1 µg/m 3. Miljökvalitetsnormen för PM10 anger att normens dygnsvärde på 50 µg/m 3 får överskridas vid 35 tillfällen (dygn) per kalenderår. Mellan den 1 januari 30 juni har detta inträffat vid 4 tillfällen. Medelvärdet för mätperioden blev 20,5 µg/m 3. Vindriktningen under mätperioden har i huvudsak varit sydvästlig med en medelvindhastighet på ca 4 m/s. Under året har ett samarbete mellan Helsingborgs stad och Helsingborgs dagblad etablerats. Detta i syfte att öka och förbättra informationen om luften i Helsingborg. Informationen förmedlas på hemsidan Det har genomförts tekniska kompletteringar på mätstationerna under våren. Bland annat har s.k. webbtransfers anslutits till mätstationerna. Dessa enheter fungerar både som lagringsplats för data och som kommunikationsenheter, som är trådlöst uppkopplade till internet. Enheterna ger också en bredare och effektivare möjlighet att förmedla och presentera mätdata till olika intressenter. 3

4 1. Inledning I följande rapport redovisas resultatet från mätningar av luftföroreningar för perioden 1 januari till den 30 juni Redovisad mätdata har genomgått en första kvalitetsgranskning. Mätdata kan dock förändras i samband med sammanställning och kvalitetsgranskning av mätdata för hela året Under året har ett samarbete mellan Helsingborgs stad och Helsingborgs Dagblad etablerats. Detta i syfte att öka och förbättra informationen om luften i Helsingborg. Informationen förmedlas på hemsidan På hemsidan kan man bl.a. läsa om vilka åtgärder som Helsingborgs stad utfört för att förbättra luftkvaliteten, men också tips på vad man som kommuninvånare kan bidra med. Där kan man också via en enkel visning få information om hur luftkvaliteten är just nu, utifrån uppmätta halter av kvävedioxid, se bilaga 1. Hemsidan i kombination med Helsingborgs stads hemsida 1 och Luften i Skånes hemsida 2 möjliggör att allmänheten, på ett lättillgängligt sätt, får tillgång till både en bred och djup information om såväl luftkvalitet och mätningar som åtgärder. Tekniska kompletteringar har gjorts på mätstationerna under våren. Bland annat har s.k. webbtransfers, anslutits till mätstationerna. Dessa enheter fungerar både som lagringsplats för data och som kommunikationsenheter, som är trådlöst uppkopplade till internet. Enheterna ger också en bredare och effektivare möjlighet att förmedla och presentera mätdata till olika intressenter. Även en uppgradering av mätutrustningen för partikelmätningar (PM10) har utförts. En enhet för mätning av PM10 med högre tidsupplösning har installerats. Under året är det planerat att mätdata på timbasis ska kunna presenteras i kombination med de dygnsdata som visas idag. 2. Mätplatser och mätningar I nedanstående tabell 1 redovisas vilka föroreningar som mäts på de olika mätstationerna. Tabell 1 Mätstationer HBG norr Södra Stenbocksgatan Förorening Gatunivå Taknivå Gatunivå Kvävemonooxid (NO) X Kvävedioxid (NO 2 ) X X X Svaveldioxid (SO 2 ) Marknära ozon (O 3 ) Bensen Toluen Partiklar (PM10) X X X X X

5 2.1 Mätstation HBG norr Den norra mätstationen är placerad nära den trafikerade Järnvägsgatan/Drottninggatan, i ett centralt läge där många människor vistas. Mätningar sker både i takhöjd och i sluten gaturumsmiljö. Drottninggatan och Järnvägsgatan har en hård trafikbelastning med ca fordon per vardagsdygn (november 2010). Mätsträcka 4 (se figur 1 nedan) går i takhöjd ca 25 m över gatan mellan Järnvägsgatan 35 och Drottninggatan 7 och är 765 m lång. Mätsträckan har varit i drift sedan början av 1990-talet. På taket av Drottninggatan 7 finns också en komplett väderstation, som bland annat registrerar temperatur, vindriktning, vindstyrka och solinstrålning. Figur 1 nedan presenterar mätsträcka 4, som sträcker sig från Järnvägsgatan till Drottninggatan. Figur 1. Mätsträcka 4 placering, station norr taknivå. Mätsträcka 6 är placerad i gaturummet (se figur 2 nedan) på Drottninggatans västra sida ca 3,5 m ovan mark intill husvägg, och ca 7 m från vägkant. Mätsträckan är 116 m lång. Gaturummet är relativt brett och med varierande hushöjder. Mätsträckan har varit i drift sedan I direkt anslutning till denna mätstäcka är partikelmätaren för mätning av PM10 placerad. Luftintaget är på ca 3 m höjd. Mätplatsen för partikelmätning (PM10) blev klar i februari Tidigare år har den varit placerad intill Malmöleden i höjd med Furutorpsgatan. Figur 2 presenterar mätsträcka 6 och PM 10-mätarens placering, som finns i gaturummet på Drottninggatan. 5

6 Figur 2. Mätsträcka 6 och partikelmätarens placering, station norr gatunivå. 2.2 Mätstation M1 Södra Stenbocksgatan Mätstationen M1 på Södra Stenbocksgatan/Sämskmakaregatan (se figur 3 nedan) är en mobil mätcontainer. Mätsträckan är 87 m lång och är placerad 3 m ovan mark intill husväggen. Södra Stenbocksgatan är en relativt hårt trafikerad gata, ca fordon per vardagsdygn (november 2010). Gatan har ett smalare och mer slutet gaturum än Drottninggatan. Mätstationen togs i drift den 19 april Figur 3 presenterar mätsträcka 1 som sträcker sig längs Södra Stenbocksgatan. Figur 3. Mätsträcka 1 placering, station M1 Södra Stenbocksgatan, gatunivå. 6

7 3. Vädret under perioden Vindriktningen har i huvudsak varit sydvästlig, vilket är den mest förekommande vindriktningen i Helsingborg. Förra året var vindriktningen dock i huvudsak nordvästlig. Medelvindhastigheten (timmedelvärde) för perioden är 4 m/s. I figur 4 nedan presenteras en procentuell fördelning av vindriktningen i olika sektorer (t.ex grader är nord, nordostlig riktning, grader syd, sydvästlig riktning) och medelvindhastigheten i dessa sektorer. Figur 4. Diagrammet visar Fördelning av vindriktning och vindhastighet. 25 Fördelning av vindriktning och vindhastighet %-andel i vindsektor Medelvindshastighet 21, ,7 15,7 m/s, % 15 13, , ,8 4,2 3,9 3,8 3,4 3,8 4,7 4,1 3,4 3, Grader I jämförelse med förra året har dygnsmedeltemperaturen varit några grader högre under januari mars i år. Under några dygn i april och maj har skillnaden i min- och maxtemperaturen varit ganska stor. Datumen stämmer väl med tillfällena då överskridande av dygnsnormen för kvävedioxid har inträffat. Figur 5 nedan presenterar dygns-, medel-, min- och maxtemperaturen för perioden. Figur 5. Diagrammet visar Dygns- medel-, min- och maxtemperatur. Dygnsmedeltemperatur 1 januari - 30 juni MIN MEDEL MAX C jan 21-jan 10-feb 02-mar 22-mar 11-apr 01-maj 21-maj 10-jun 30-jun

8 4. Mätresultat I följande avsnitt och i nedanstående tabeller 1-6 redovisas uppmätta halter av kontrollerade luftföroreningar samt gällande miljökvalitetsnormer (MKN). Uppmätta halter av kvävemonoxid och toluen redovisas inte. Dessa luftföroreningar mäts enbart i utrednings- och bedömningssyfte. Redovisad mätdata har genomgått en första kvalitetsgranskning. Mätdata kan dock förändras i samband med sammanställning och granskning av mätdata för året Mätresultatet för kvävedioxid Miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärde (60 µg/m 3 ) har överskridits under 4 dygn i gaturummet på mätsträcka 6, Drottninggatan och under 3 dygn i gaturummet på mätsträcka 1, Södra Stenbocksgatan. På mätsträcka 4 (taknivå Drottninggatan/Järnvägsgatan) har normens dygnsmedelvärde överskridits under 1 dygn. Enligt normen tillåts 7 överskridanden under ett kalenderår. Miljökvalitetsnormens timmedelvärde (90 µg/m 3 ) har överskridits på samtliga mätsträckor. I gaturummet på mätsträcka 6, Drottninggatan, överskreds värdet under 63 timmar, och i gaturummet på mätsträcka 1, Södra Stenbocksgatan, under 48 timmar. I taknivå på sträcka 4 överskreds normens timmedelvärde under 22 timmar. Enligt normen tillåts 175 överskridanden (timmar) under ett kalenderår. Miljökvalitetsnormens medelvärde för ett kalenderår (årsmedelvärde), har inte överskridits under mätperioden. Enligt normen får kvävedioxid inte förekomma i utomhusluft, mer än 40 µg/m 3 i genomsnitt, under ett kalenderår. Medelvärdet för mätperioden blev 31,1 µg/m 3 i gaturummet på mätsträcka 6. I gaturummet på Södra Stenbocksgatan var medelvärdet 28,3 µg/m 3 och i taknivå på Drottninggatan/Järnvägsgatan 24,5 µg/m 3. Tabell 2: Mätresultat kvävedioxid Förorening Kvävedioxid (NO 2 ) Mätplats HBG norr S. Stenbocksgatan Mätsträcka Sträcka 6 Sträcka 4 Sträcka 1 Enhet MKN Medelvärde för mätperioden µg/m 3 31,1 24,5 28,3 40 Högsta timmedelvärde µg/m 3 135,8 129,3 145,1 98-percentil timvärde µg/m 3 85,8 69,2 78,6 Tillfällen över MKN:s timvärde (90 µg/m 3 ) antal Högsta dygnsmedelvärde µg/m 3 96,3 81,5 81,8 98- percentil dygnsvärde µg/m 3 60,9 47,5 59,3 Tillfällen över MKN:s dygnsvärde (60 µg/m 3 ) antal

9 4.2 Mätresultatet för svaveldioxid Halten svaveldioxid har legat på en låg nivå, med ett medelvärde på 2,3 µg/m 3 för mätperioden. Inga överskridanden av normens dygns- eller timvärde har inträffat under mätperioden. Tabell 3: Mätresultat svaveldioxid Förorening Svaveldioxid (SO 2 ) Mätplats HBG norr Mätsträcka Sträcka 4 Enhet MKN Medelvärde för mätperioden µg/m 3 2,3 Högsta timmedelvärde µg/m 3 38,3 98-percentil timvärde µg/m 3 9,7 Tillfällen över MKN:s timvärde (200 µg/m 3 ) antal Högsta dygnsmedelvärde µg/m 3 10,9 98- percentil dygnsvärde µg/m 3 7,5 Tillfällen över MKN:s dygnsvärde (100 µg/m 3 ) antal Mätresultatet för ozon Enligt miljökvalitetsnormen för ozon ska det eftersträvas att ozon inte förekommer i utomhusluft med mer än 120 µg/m 3, räknat som högsta åttatimmarsmedelvärde under ett dygn. Under mätperioden har detta inträffat vid 3 tillfällen (dygn). Medelvärdet för mätperioden blev 61,1 µg/m 3. Tabell 4: Mätresultat ozon Förorening Ozon (O 3 ) Mätplats HBG norr Mätsträcka Sträcka 4 Enhet Medelvärde för mätperioden µg/m 3 61,1 Högsta dygnsmedelvärde µg/m 3 124,4 Tillfällen över MKN:s dygnsvärde (120µg/m 3 ) antal 3 MKN 4.4 Mätresultatet för bensen Enligt miljökvalitetsnormen för bensen får bensenhalten i utomhusluft inte överkskrida 5 µg/m 3 under ett kalender år (årsmedelvärde). För mätperioden blev medelvärdet 2,1 µg/m 3. Tabell 5: Mätresultat bensen Förorening Bensen Mätplats HBG norr Mätsträcka Sträcka 4 Enhet MKN Medelvärde för mätperioden µg/m 3 2,1 5 Högsta timmedelvärde µg/m 3 8,8 98-percentil timvärde µg/m 3 3,9 Högsta dygnsmedelvärde µg/m 3 7,7 98- percentil dygnsvärde µg/m 3 3,2 9

10 4.5 Mätresultat för partiklar PM10 Miljökvalitetsnormens dygnsvärde (50 µg/m 3 ) har överskridits under 4 dygn och medelvärdet för mätperioden blev 20,5 µg/m 3. Normen tillåter 35 dygns överskridanden under ett kalenderår och årsmedelvärdet för PM10 får inte vara mer än 40 µg/m 3. Tabell 6: Mätresultat PM10 (partiklar) Förorening Mätplats Drottninggatan PM10 HBG norr Enhet MKN Medelvärde för mätperioden µg/m 3 20,5 40 Högsta dygnsmedelvärde µg/m 3 64,3 90- percentil dygnsvärde µg/m 3 34,3 Tillfällen över MKN:s dygnsvärde (50µg/m 3 ) antal Kommentarer och jämförelser av mätresultatet 5.1 Kvävedioxid Mätresultatet för perioden 1 januari till 30 juni 2011 är högre än för samma period I gatunivå på Drottninggatan och Södra Stenbocksgatan blev timmedelvärde för perioden 31,1 respektive 28, 3 µg/m 3. För samma period förra året var dessa värden 22,3 respektive 22,9 µg/m 3. Uppmätta värden för kvävedioxid 2010 var dock ovanligt låga. Antalet överskridanden av normens dygnsmedelvärde blev också fler än under samma period förra året. På Drottninggatan inträffade det vid 4 tillfällen (dygn) och på Södra Stenbocksgatan vid 3 tillfällen. Vid samma period förra året inträffade överskridanden vid 1 tillfälle på båda mätplatserna. Datum för de dygn som dygnsnormen överskreds var den 20 och 21 april samt den 6 och 10 maj, se diagram i bilaga 2. Under denna period (slutet av mars till mitten av maj) är det inte ovanligt att de meteorologiska förhållandena är gynnsamma för att överskridande kan ske. Likaså ökar halten ozon under denna period. Detta sker då soltimmarna i Europa ökar, vilket innebär att högre halter ozon transporteras upp till våra breddgrader. God tillgång till marknära ozon över trafikerade områden, innebär att kväveoxid (NO) som finns i avgaserna lättare oxideras till kvävedioxid (NO 2 ). I figur 6 nedan presenteras ett diagram som visar medelvärdet och antal överskridanden av dygnsnormen för mätstäcka 6 HBG norr mellan perioden 1 januari 30 juni för åren Den nedåtgående trenden för åren har brutits under

11 Figur 6. Diagrammet visar Historik medelvärde och antal dygnsöverskridande. Medelvärde och antal överskridande av MKN dygnsvärde i gatunivå på Drottninggatan för månaderna jan - juni och år Medelvärde Antal tillfällen över MKN: dygnsvärde 35 34, ,1 27,9 22,9 31,1 µg/m 3, antal Svaveldioxid, ozon och bensen Mätresultatet för svaveldioxid, ozon och bensen är på samma nivå som tidigare års resultat. Några speciella händelser har inte inträffat. 5.3 PM 10 (partiklar) Mätvärden för PM10 är också på samma nivå som tidigare år, undantaget år 2009, se diagram 7. Mätstationen för PM 10 flyttades år 2010 till Drottninggatan, mätplats HBG norr. Mätplatsen ligger närmare körbanan och det är ett mer slutet gaturum än tidigare mätplats. Med anledning av dessa skillnader på mätplatsen är det inte osannolikt att mätvärden skulle kunna bli högre. Detta har dock inte hänt i den utsträckning som förväntades, framför allt när det gäller antalet överskridanden av dygnsnormen. En faktor som har stor betydelse på om halten PM10 blir hög, är om bilarna är utrustade med dubbdäck. De räkningar som miljöförvaltningen har utfört på dubbdäcksandelen av trafiken i Helsingborg, visar på att användningen av dubbdäck har sjunkit. År 2009 utfördes en kontroll i februari månad, som visade att ca 28 % av personbilarna hade dubbäck. I februari 2011 gjordes ytterligare en kontroll som visade att andelen sjunkit till 22 %. 11

12 Figur 7. Diagram Historik medelvärde för PM10 och antal överskridande av dygnsnorm. Medelvärde för PM10 årsvis för perioden 1 januari - 30 juni och antal överskridande av dygnsnorm 25 Medelvärde Antal överskridande av dygnsnorm µg/m 3, antal

13 Bilaga 1. Urklipp från hemsidan Vårluft 13

14 Bilaga 2. Tidseriediagram med dygnsvärde för kvävedioxid för Södra Stenbocksgatan I diagrammet är värdet för dygnsnormen (60 µg/m 3 ) inlagt. µg/m Tidserie dygnsmedelvärde kvävedioxid Drottninggatan och S.Stenbocksgatan Drottninggatan S.Stenbocksgatan MKN värde för dygnsnorm 100 Höga Ganska höga 40 Måttliga 20 Låga 0 01-jan 21-jan 10-feb 02-mar 22-mar 11-apr 01-maj 21-maj 10-jun 30-jun 14

15 Bilaga 3. Hälso- och miljöeffekter av undersökta luftföroreningar Ämnesgrupp Effekter på hälsan Effekter på natur, miljö och material Källor till luftutsläpp Kvävedioxid (NO 2 ) Påverkan på lungfunktionen. Orsakar/förvärrar allergi, astma och huvudvärk. Kan förvärra hjärtsjukdomar. Övergödning av hav, sjöar, vattendrag och mark. Bidrar till försurning av mark och vatten samt indirekta skador genom bildning av ozon. Rostbildning och nedbrytning av t.ex. kulturföremål. Främst bilavgaser. Betydande utsläpp även från arbetsmaskiner, sjöfart, uppvärmning, industrier och energiproduktion. Svaveldioxid (SO 2 ) Ökad risk för bronkit och andra luftvägssjukdomar. Troligen liten effekt på hälsan i Sverige. Försurning av sjöar, vattendrag och skogsmark. Rostbildning och nedbrytning av t.ex. kulturföremål. Uppvärmning, energiproduktion och utsläpp från industrier och sjöfart. Ozon (O 3 ) Påverkan på lungfunktionen. Orsakar eller förvärrar astma, andra lungsjukdomar samt hjärtoch kärlsjukdomar. Bedöms bidra till fler än dödsfall per år i Sverige. Skördeförluster och troligen skador på träd och andra växter. Nedbrytning av material, som papper, plast, gummi och textilier. Utgör en sekundär luftförorening som bildas av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen. Partiklar (PM 10 ) Förvärrar eller orsakar hjärt- och kärlsjukdomar, astma, allergi, lungsjukdomar och cancer. Bedöms bidra till hundratals dödsfall årligen i Sverige. Förvärrar och orsakar förmodligen sjukdomar även hos djur. Partiklar kan innehålla metallföreningar som kan påskynda korrosion av metaller. Främst vägtrafik. Betydande utsläpp även från arbetsmaskiner; uppvärmning och energiproduktion. Naturliga källor är damm och havssalt. Lättflyktiga organiska ämnen, t.ex. bensen Bidrar till cancer, bland annat leukemi. Kan förvärra nervsjukdomar och allergi samt ge genetiska missbildningar hos foster. Bidrar sannolikt till några extra cancerfall per år i Sverige. Cancer och andra sjukdomar hos växter och djur samt indirekta skador genom att VOC orsakar bildning av ozon. Främst bilavgaser. Vedeldning, utsläpp från industrier, arbetsmaskiner och användning av hushållsprodukter är viktiga källor. Källa: Luftkvalitet i tätorter 2005, IVL rapport B

Resultat från mätningar av luftföroreningar, årsrapport 2011

Resultat från mätningar av luftföroreningar, årsrapport 2011 Resultat från mätningar av luftföroreningar, årsrapport 2011 Miljöförvaltningen Torsten Nilsson Jens Gille Miljönämnden i Helsingborg Dnr 2007-1822 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Resultat från mätningar av luftföroreningar, årsrapport 2012

Resultat från mätningar av luftföroreningar, årsrapport 2012 Resultat från mätningar av luftföroreningar, årsrapport 2012 Miljöförvaltningen Torsten Nilsson Jens Gille Miljönämnden i Helsingborg Dnr 2007-1822 Innehållsförteckning _Toc350257109Sammanfattning... 2

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juli 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... April 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Maj 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Januari 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer... 2

Läs mer

Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna

Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna Vilka är det som har störst betydelse och vilka är hälsoeffekterna? Var kommer föroreningarna ifrån? Projekt Samverkan 2012-2014 Resultat Åtgärder Kvävedioxid

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Landskrona

Luftföroreningssituationen i Landskrona Luftföroreningssituationen i Landskrona Årsrapport 214 Sammanfattning En sammanfattning av de uppmätta luftföroreningarna under 214 visar att halterna inte avsevärt skilde sig från de som uppmättes 213.

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, september Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, september Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... September 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, september 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luften i Sundsvall 2010

Luften i Sundsvall 2010 Luften i Sundsvall 2010 Sammanfattning Nivåerna av kvävedioxid har varit högre under 2010 och 2011 än under tidigare år. Miljökvalitetsnormen klarades med knapp marginal vid Skolhusallén under 2010. Under

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... December 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad Miljömålet Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Sist i kapitlet finns miljömålet i sin helhet med precisering av dess innebörd Ja Nära

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Kalenderåret 2008 och vinterhalvåret 2008/2009 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Amir Ghazvinizadeh Rapport 2010:5 Miljöinspektör Miljöförvaltningen

Läs mer

Luften i Malmö. Årsrapport 1999

Luften i Malmö. Årsrapport 1999 Luften i Malmö Årsrapport 1999 11/2000 Luften i Malmö Årsrapport 1999 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 2 Var i Malmö mäts luftföroreningar? 3 Gränsvärden och miljökvalitetsnormer 4-5 Vädret under

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2014 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2015-08-06 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Miljö- och byggnadsförvaltningen 2014-08-13 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Meteorologiska förhållanden... 3 Mätningar... 4 Resultat... 4 Partikeldeposition... 4

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Dnr MN-2013-1943 MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsynsavdelning Rapport 2013-09-06 Jonas Neu, 054-540 46 65 miljoforvaltningen@karlstad.se 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. Version 1.0 mars 2015 Skriven av: Torsten Nilsson Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad Omslagsfoto: Kim Nydahl

Innehåll. Version 1.0 mars 2015 Skriven av: Torsten Nilsson Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad Omslagsfoto: Kim Nydahl Innehåll Version 1.0 mars 2015 Skriven av: Torsten Nilsson Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad Omslagsfoto: Kim Nydahl Därför mäter staden luftföroreningar Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) anger

Läs mer

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 November 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftmätningar i urban bakgrund

Luftmätningar i urban bakgrund Luftmätningar i urban bakgrund Linköpings kommun, Miljökontoret 213 Helga Nyberg Linköpings kommun linkoping.se Mätningar i Linköpings tätort Miljökontoret har sedan vinterhalvåret 1986/87 undersökt bakgrundshalter

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Landskrona

Luftföroreningssituationen i Landskrona Luftföroreningssituationen i Landskrona Årsrapport 215 Sammanfattning En sammanfattning av de uppmätta luftföroreningarna under 215 visar att halterna inte avsevärt skilde sig från de som uppmättes 214.

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN SOMMAREN 2002 VINTERN 2002/03 Resultat från mätningar inom URBAN-projektet Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2003:4 Miljöförvaltningen

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Luften i Helsingborg

Luften i Helsingborg Dnr 2014-2339 Luften i Helsingborg Årsrapport 2014 MILJÖFÖRVALTNINGEN Innehåll Därför mäter staden luftföroreningar... 3 Normerna gäller hela landet... 3 Så här mäts luftföroreningarna... 3 Sammanfattning

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Landskrona

Luftföroreningssituationen i Landskrona Luftföroreningssituationen i Landskrona Årsrapport 213 Sammanfattning En sammanfattning av de uppmätta luftföroreningarna under 213 visar att halterna inte avsevärt skilde sig från de som uppmättes 212.

Läs mer

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113,

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, 2008-11-03 2009-11-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av kvävedioxidmätningar (NO2) vid Storgatan 113 öst på stan under perioden

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2016-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET

LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET Miljöförvaltningen RAPPORT Diarienummer 2005-10-17 2005.2261.3 1(8) LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2005 Sammanfattning Miljöförvaltningen utför kontinuerliga luftkvalitetsmätningar avseende

Läs mer

Luftföroreningssituationen I Landskrona

Luftföroreningssituationen I Landskrona Luftföroreningssituationen I Landskrona Säsongsrapport Sommarhalvåret 26 Sammanfattning Nedanstående redovisning av luftföroreningshalterna i Landskrona är från det fasta stationsnätet i taknivå. erna

Läs mer

Luftkvaliteten i Malmö 2007

Luftkvaliteten i Malmö 2007 RAPPORT Luftkvaliteten i Malmö 27 Antagen av Miljönämnden 28-3-31 Rapportnr 4/28 ISSN 14-469 Rapporter (ISSN 14-469) utgivna fr.o.m. 24: 1/24 Livsmedelstillsyn av storhushåll med orientalisk tillagning

Läs mer

Luftmätningar i Luleå 2010

Luftmätningar i Luleå 2010 projekt RAPPORT augusti 2011 MILJÖKONTORET Luftmätningar i Luleå 2010 www.lulea.se/luft Per Andersson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30 00

Läs mer

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007 Erik Bäck Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 144 Augusti 2007 1 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har av Göteborgsregionens luftvårdsprogram fått

Läs mer

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge 1:2016 Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan 16-18 i Borlänge Kalenderåret 2015 Magnus Brydolf och Billy Sjövall SLB-ANALYS: FEBRUARI 2016 Förord Under kalenderåret 2015 mättes halter

Läs mer

Luften i Malmö. Vintersäsongen oktober mars 1999

Luften i Malmö. Vintersäsongen oktober mars 1999 Luften i Malmö Vintersäsongen oktober 1998 - mars 1999 Rapport 15/1999 ISSN 14-469 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se Var i Malmö mäts luftföroreningar? Mätning av olika luftföroreningar startade

Läs mer

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Linköping 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Miljökvalitetsnorm

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren 1990 2016 Miljöförvaltningen 2017-01-19 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Metod i

Läs mer

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 December 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Köpings kommun Rapporten skriven av: Lars Bohlin, 2014-12-12 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp?

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? JUNI 29 Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? En kartläggning av hur utsläppen från luftvårdsprogrammets medlemsföretag påverkar luftkvaliteten är nu färdig. Därmed finns en aktuell bild av hur

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Christina Schyberg 2016-12-16 Allmänt Under vintern 2015/2016 genomfördes luftkvalitetsmätningar

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Landskrona

Luftföroreningssituationen i Landskrona Luftföroreningssituationen i Landskrona Säsongsrapport Vinterhalvåret 26/27 Sammanfattning Nedanstående redovisning av luftföroreningshalterna i Landskrona är från det fasta stationsnätet i taknivå. Miljökvalitetsnormerna

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort

Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort Vintern 2004 RAPPORT 2004:2 2 Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort, vintern 2004 Innehåll Sammanfattning...... 4 1 Inledning..... 5 2 Uppdrag och

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2015

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2015 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(12) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2015 Sammanfattning Miljönämnden utför på kommunstyrelsens uppdrag lagstadgade mätningar av luftkvalitet.

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Norrköping

Luftföroreningssituationen i Norrköping Luftföroreningssituationen i Norrköping foto: Ahmet Kurt Halvårsrapport sommarhalvåret april 2008 till oktober 2008 LUFT 2008:7 1 BAKGRUND...1 2 SAMMANFATTNING...2 3 RESULTAT...3 3.1 UPPMÄTTA KVÄVEDIOXIDHALTER...3

Läs mer

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar 1990 2010 Miljöförvaltningen RAPPORT 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Metod.. sid 3 DOAS sid 3 Partikelmätare. sid 4 Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Dnr 2011-MH1675-5 Dnr 2012-MH1639-5 Motala kommun Miljö- och hälsoskyddsenheten Cajsa Eriksson, miljöskyddsinspektör

Läs mer

Luftmätningar i Ystads kommun 2012

Luftmätningar i Ystads kommun 2012 Luftmätningar i Ystads kommun 2012 Resultat NO 2 Miljökvalitetsnorm, årsmedelvärde: 40 µg/m 3 Årsmedelvärde, Ystad Centrum: 15,5 µg/m 3 Årsmedelvärde, Lantmännen: 14,1 µg/m 3 Årsmedelvärde, Bornholmstermin:

Läs mer

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft SAMMANSTÄLLNING Sidan 1 av 5 Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft Beräknade luftföroreningshalter i tätorter I början av 26 genomförde Luftvårdsförbundet, tillsammans med SMHI och länets kommuner,

Läs mer

Luftföroreningar i Botkyrka kommun

Luftföroreningar i Botkyrka kommun Rapport 2014:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Natur och miljöanalys 2 Tumba, mars 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2.

Läs mer

LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI

LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI Miljöförvaltningen RAPPORT Datum Diarienummer 25-9-21 25.2261.1 1(7) LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI 25 Sammanfattning Miljöförvaltningen utför kontinuerliga luftkvalitetsmätningar avseende svaveldioxid,

Läs mer

Miljösituationen i Malmö

Miljösituationen i Malmö Frisk luft Förutsättningarna för att få en bra luftkvalitet i Malmö är goda. Det kustnära läget med ett blåsigt klimat och platt topografi innebär att omblandningen av luften är förhållandevis god. Den

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4 Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari 2016 Rapportserie 2016:4 Luftmätningarna är utförda av bygg- och miljökontoret i Norrköping. Ansvarig för denna rapport är Pontus Edqvist. Vid frågor

Läs mer

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN Lägesrapport för 2009 Till miljönämnden augusti 2010 2010-08-18 1 Sammanfattning Miljöavdelningen har sedan en tid tillbaka utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i taknivå

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Information om luftmätningar i Sunne

Information om luftmätningar i Sunne Information om luftmätningar i Sunne Miljöenheten i Sunne kommun utför luftmätningar i centrala Sunne. Vi mäter små partiklar och lättflyktiga kolväten på Storgatan. Aktiv dygnsprovtagare vid Slottet på

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2014

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2014 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(10) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2014 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämnden utför på kommunstyrelsens uppdrag lagstadgade mätningar

Läs mer

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50 Luftrapport 2010 Miljö- och byggnämnden 25 augusti 2011, 50 Titel: Författare: Utgiven av: Beställningsadress: Luftrapport 2010, Burlövs kommun Johan Rönnborg Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7 Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari 2015 Rapportserie 2015:7 Luftmätningarna är utförda av bygg- och miljökontoret i Norrköping. Ansvarig för denna rapport är Pontus Edqvist. Vid frågor

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatten utvärdering av januari-juni 2013

Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatten utvärdering av januari-juni 2013 Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatten utvärdering av januari-juni 213 Dokumenttitel: Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatterna Västsvenska paketet rapport

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under

Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under 2015 2016-03-29 Sammanfattning Skellefteå kommun utför kontinuerliga mätningar av kväveoxider och partiklar vid E4 i centrala Skellefteå. I denna

Läs mer

Luftkvaliteten i Malmö 2011

Luftkvaliteten i Malmö 2011 RAPPORT Luftkvaliteten i Malmö 211 Antagen av Miljönämnden 212-4-25 Rapportnr 4/212 ISSN 14-469 Rapporter (ISSN 14-469) utgivna fr.o.m. 28: 1/28 Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 27 2/28 Livsmedelskontroll

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Norra Obbolavägen 2011 Dokumenttyp Rapport Dokumentägare Miljö- och hälsoskydd Dokumentinformation Årlig mätning av luftkvalitet i Umeå Dokumentnamn Luften

Läs mer

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftföroreningar påverkar människor och miljö. Här kan du läsa om några föroreningar som du inandas dagligen. Ren luft åt alla! Redan i 1300-talets London

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Luftutredning Litteraturgatan. bild

Luftutredning Litteraturgatan. bild Luftutredning Litteraturgatan bild Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten vid Litteraturgatan i Göteborg och hur de nybyggnationer som beskrivs

Läs mer

Tätortsprogram i Kronobergs län. Resultat från mätningar 2012

Tätortsprogram i Kronobergs län. Resultat från mätningar 2012 Tätortsprogram i Kronobergs län Resultat från mätningar 212 Eva Hallgren Larsson November 213 Tätortsprogram i Kronobergs län, resultat 212... 2 Sammanfattning... 2 Program... 2 Resultat... 4 Kvävedioxid,

Läs mer

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fler genomförda åtgärder bäst för luften! Miljömålet Svaveldioxid Kvävedioxid Ozon VOC Partiklar Bens[a]pyren Alla klarar målet Genomför åtgärder EU samverkan Utsläppen minskar Dubbdäck orsak Bättre teknik

Läs mer

LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr

LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr Miljöförvaltningen RAPPORT 1 (5) LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr 2006.0007.2 Sammanfattning Miljöförvaltningen har under februari, mars och april månad 2006 utfört luftkvalitetsmätningar

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2006-01-01 2006-12-31 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan

Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan RAPPORTER FRÅN SLB-ANALYS NR 5: Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan APRIL - JUNI 1999 MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, AUGUSTI 2 Innehållsförteckning MÄTNING AV PM 1, PM 2.5, VOC OCH PAH VID

Läs mer

Luftföroreningar i Botkyrka kommun

Luftföroreningar i Botkyrka kommun Miljöförvaltningen Rapport 2001:3 Luftföroreningar i Botkyrka kommun - mätdata -2000 Miljöförvaltningen Botkyrka kommun Enheten för Luftföroreningar miljöövervakning i Botkyrka kommun Mätdata 2000 Tumba

Läs mer

Rapport 2009:1. Luftföroreningar i Botkyrka kommun. Mätdata 2008. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning

Rapport 2009:1. Luftföroreningar i Botkyrka kommun. Mätdata 2008. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning Rapport 2009:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 2008 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning Tumba, september 2009 Cirkulationsplats över E4/E20 vid motet Foto: Dan Arvidsson

Läs mer

Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren

Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren 1990 2012 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer

Luftföroreningar i Botkyrka kommun

Luftföroreningar i Botkyrka kommun Rapport 2016:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Natur och miljöanalys 2 Tumba, april 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5

Läs mer

Rapport 2007:1. Luftföroreningar i Botkyrka kommun. Mätdata 2006. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning

Rapport 2007:1. Luftföroreningar i Botkyrka kommun. Mätdata 2006. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning Rapport 27:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 26 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning Tumba november 27 Omslag: Mätutrustning (DOAS, sändare) på Domarebacken i. (Foto:

Läs mer

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Rikshem AB Affärsutveckling Krister Karlsson PM 2014-05-09 Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Följande bedömning omfattar halter i omgivningsluften

Läs mer

LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014

LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 Byggnads- och miljönämnden 104 15.09.2015 LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 324/60.600/2013 ByMiN 104 Beredning: tf. miljövårdsinspektör Enni Flykt, tfn 040-766 6760, enni.flykt@porvoo.fi

Läs mer

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå UPPDRAG Spridningsberäkningar, Skellefteå UPPDRAGSNUMMER 1321631000 UPPDRAGSLEDARE Leif Axenhamn UPPRÄTTAD AV Carl Thordstein DATUM Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå Sammanfattning

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,

Läs mer

LUFTEN I STOCKHOLM. SLB x analys Stockholms Luft- och Bulleranalys

LUFTEN I STOCKHOLM. SLB x analys Stockholms Luft- och Bulleranalys LUFTEN I STOCKHOLM SLB x analys Stockholms Luft- och Bulleranalys Luften i Stockholm Vinterhalvåret 1997/1998 oktober mars Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Pia Höglund Stockholm maj 1998 Stockholms

Läs mer