Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012"

Transkript

1 Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Dnr MN MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsynsavdelning Rapport Jonas Neu,

2 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 3 1. Inledning sid 4 2. Mätplatser sid 4 3. Resultat från mätning av luftföroreningar sid Kvävedioxid sid Partiklar sid Flyktiga kolväten (VOC) sid Marknära ozon sid 8 4. Kommentarer sid 9 Bilaga 1 Redovisning av miljökvalitetsnormer och urval av preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft sid 11 Bilaga 2 Mätningar vid Rådhuset sid 13 Bilaga 3 Bensenhalter sid 14 Bilaga 4 PM10-halter Sid 16 Bilaga 5 Metaller och Benso(a)pyren på PM10-filter Sid 16 Bilaga 6 PM2,5-halter 2008 Sid 17 2

3 Sammanfattning Kvävedioxid mättes med passiva provtagare (månadsmedelvärden) vid Rådhuset, vid Hamngatan 16 och vid Stadshuset, Drottninggatan 32. Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde klaras. Vid Hamngatan 16 ligger halterna över preciseringen av miljökvalitetsmålet för Frisk luft som avser årsmedelvärde. Kvävedioxid mäts också med direktvisande instrument vid Hamngatan 32. Miljökvalitesnormen för årsmedelvärde, dygnsmedelvärden och timmedelvärden klaras. Partiklar PM10, partiklar mindre än 10µm, har mätts med direktvisande instrument vid Hamngatan 32. Mätresultaten visar att miljökvalitetsnormerna klaras vid mätplatsen. Beräkningar gjorda med beräkningsprogrammet SIMAIR av PM10 visar att miljökvalitetsnormerna även klaras i övriga delar av centrala Karlstad. Hamngatan och Östra Torggatan har beräknats ha de högsta halterna av kvävedioxid. Halterna ligger över preciseringarna av miljökvalitetsmålet Frisk luft för PM10. Bensen mättes vid Rådhuset och Hamngatan 16, mätningarna visar att miljökvalitetsnormen klaras. Vid Hamngatan ligger halterna över preciseringen av miljökvalitetsmålet Frisk luft för bensen. Beräkningar gjorda med beräkningsprogrammet SIMAIR av bensen visar att miljökvalitetsnormerna klaras även i övriga centrala Karlstad. Ozon mättes vid Randviken (bakgrundsstation) och vid Rådhuset. Månadsmedelsvärdena visar bl.a. att halterna är högre på sommarhalvåret än på vinterhalvåret. Resultaten från sommarmätningarna visar att halterna ligger över preciseringen av miljökvalitetsmålet Frisk luft för ozon. Halterna av svaveldioxid och sot har sedan länge varit låga från att på 1970-talet varit de dominerande luftföroreningsproblemen. På grund av att halterna är så låga mäter vi inte SO 2 och sot. Halterna ligger under miljömålen. 3

4 1. Inledning Miljöbalken började gälla den 1 januari Med balken infördes miljökvalitetsnormer (MKN) för olika föroreningar. Normerna är bestämda utifrån EU-direktiv för utomhusluft och är satta för att skydda mot ohälsa och gäller främst i miljöer där människor vistas utomhus. I dagsläget finns normer för bl.a. kvävedioxid, partiklar PM10 och PM2,5, svaveldioxid, ozon, bensen, benso (a) pyren och metallerna arsenik, kadmium, bly och nickel. Miljökvalitetsnormer redovisas i bilaga 1. Kommunerna och i vissa fall staten är skyldiga att kontrollera att normerna inte överskrids. Om de överskrids måste åtgärdsprogram upprättas som innehåller åtgärder som ska leda till att normerna klaras. I det svenska miljömålssystemet finns även miljökvalitetsmål för Frisk luft.som beskrivs i bilaga 1. Miljökvalitetsmålen har ofta en lägre föroreningshalt som önskad nivå än miljökvalitetsnormerna. Miljöförvaltningen deltar i Urban-projektet som bygger på ett samarbete mellan ett antal svenska kommuner och IVL Svenska Miljöinstitutet. 2. Mätplatser 1. Rådhuset (Urban bakgrundsstation) Här har miljöförvaltningen mätt föroreningar sedan mättes kvävedioxid, ozon och flyktiga organiska kolväten (bensen) med passiva provtagare. 2. Hamngatan 16 (Gaturum) Här mäts flyktiga organiska kolväten (bensen) sedan 1997 med passiva provtagare. Mätning av kvävedioxid med passiva provtagare startades Trafikmängd 2010: fordon per dygn. 3. Stadshuset, Drottninggatan 32 (Gaturum) Mätning av kvävedioxid med passiv provtagare. Väderstation som mäter temperatur, vindriktning och vindhastighet finns på Stadshusets tak. Syftet med mätningen är att se resultatet av Karlstadsbuss övergång till biogas. Trafikmängd 2010: fordon per dygn. 4. Hamngatan 32 (Gaturum) Från och med 2012 mäts partiklar PM10 och NO 2 vid Hamngatan 32. Mätningen görs med eget instrument. Trafikmängd 2010: fordon per dygn. 5. Randviken (Bakgrundsstation) Ozon mäts genom passiva provtagare. 3. Mätning av luftföroreningar 3.1 Kvävedioxid (NO 2 ) Vid förbränningsprocesser bildas kväveoxider som sedan omvandlas till kvävedioxid i luften. Den huvudsakliga källan till kvävedioxid utomhus i tätorter är trafiken. Kvävedioxid irriterar 4

5 luftvägarna och kan försämra lungfunktionen samt kan även förvärra astma. Den bidrar också till försurning av mark och vatten. Kvävedioxidhalterna har haft en nedåtgående trend i svenska tätorter sedan projektets start 1986/87. Mellan 2002 och 2005 verkade trenden ha vänt och halterna ökade, men följdes sedan av två säsonger med milda vintrar och återigen lägre halter. De senaste vintersäsongerna har halterna varit något förhöjda jämfört med de närmast föregående åren. Orsaken till de förhöjda halterna är främst den ökande andelen nya dieselbilar som har en högre andel kvävedioxid i avgaserna. Andra orsaker är det ökande trafikarbetet samt metrologin. Kvävedioxid mättes med passiv mätning vid Rådhuset, Hamngatan 16 och Stadshuset (Drottninggatan 32) samt med direktvisande instrument vid Hamngatan Rådhuset (Urban bakgrund) Kvävedioxidhalterna mäts med passiva provtagare. Detta innebär att de halter som fås är månadsmedelvärden som sedan räknas om till årsmedelvärde. Resultatet visar att miljökvalitetsnormen för år (40 µg/m 3 ) och preciseringen av miljökvalitetsmålet frisk luft för kvävedioxid för år (20µg/m 3 ) klaras, se nedanstående tabell. - Stadshuset, Drottninggatan 32 (Gaturum). Kvävedioxidhalterna mäts med passiva provtagare. Resultatet visar att miljökvalitetsnormen för år (40 µg/m 3 ) och preciseringen av miljökvalitetsmålet Frisk luft för kvävedioxid för år (20µg/m 3 ) klaras, se nedanstående tabell. - Hamngatan 16 Kvävedioxidhalterna mäts med passiva provtagare. Resultatet visar att miljökvalitetsnormen för år (40 µg/m 3 ) klaras. Preciseringen av miljökvalitetsmålet frisk luft för kvävedioxid för år (20µg/m 3 ) klaras inte, se nedanstående tabell. - Hamngatan 32 Mätning med eget direktvisande instrument. Miljökvalitetsnormen för år (40 µg/m 3 ) och preciseringen av miljökvalitetsmålet frisk luft för kvävedioxid för år (20µg/m 3 ) klaras, se nedanstående tabell. Mätplats Uppmätt årsmedelvärde Miljökvalitetsnorm (år) Miljömål (år) Rådhuset 18,4 µg/m 3 40 µg/m 3 20 µg/m 3 Drottningg 32, 18,8 µg/m 3 40 µg/m 3 20 µg/m 3 Hamngatan 16 24,2 µg/m 3 40 µg/m 3 20 µg/m 3 Hamngatan µg/m 3 40 µg/m 3 20 µg/m 3 Tabell 1: Årsmedelvärden för kvävedioxid

6 Kvävedioxidhalter Drottninggatan 32 Hamngatan 16 Rådhuset Miljökvalitetsnorm 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månadsmedelvärde Diagram 1: Månadsmedelvärden från passiva provtagare Partiklar Partiklar bildas vid ofullständig förbränning av kol, olja, biobränslen och andra drivmedel/bränslen och kan spridas långt genom luftströmmar. Partiklar bildas också då dubbdäck slits på vägbanan samt vid sandningen på hala vintervägar mm. Partiklar är skadliga för människan - de påverkar luftrören och kan orsaka bland annat astma, lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Mätningarna av partiklar i Karlstad sker med ett betastråleinstrument, SM 200. Mätningen går till så att luften sugs in via ett speciellt utformat insamlingshuvud som skiljer av partiklar större än PM10 (10 µm) eller större än 2,5 (2,5 µm) beroende på vad man vill mäta. Partiklar mindre än PM10 alternativt PM2,5 i luften leds in i provtagaren och samlas upp under ca ett dygn på ett filter. Efter ca ett dygn mäts det hur mycket partiklar som finns på filtret, sedan byts filtret automatiskt ut till ett nytt och insamlingen av partiklar för det dygnet startas. Under 2012 har partiklar PM10 mätts vid Hamngatan 32, se nedan. - Partiklar PM10 PM10 (10 µm) är partiklar mindre än en hundradels millimeter i diameter och räknas som slitagepartiklar. De högsta partikelhalterna på gatunivå förekommer på vårvintern (februari april) då vägbanorna torkar upp men inte hunnit sopas och dubbdäck fortfarande används. - Hamngatan 32 (Gaturum) Mätresultaten visar att miljökvalitetsnormen för år (40 µg/m 3 ) och dygn (50 µg/m 3 ) klarades. Preciseringen av miljökvalitetsmålet Frisk luft för PM10 för dygn, 30 µg/m 3, överskrids. Utvärderingströsklarna har ändrats genom Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:4779). Resultaten visar även att de nedre och övre utvärderingströsklarna klaras, se tabell nedan. 6

7 År Högsta dygnsvärdet (µg/m 3 ) Årsmedelvärde (µg/m 3 ) Antal dygn över MKN* (50 µg/m 3 ) Antal dygn över ÖUT* (35 µg/m 3 ) Antal dygn över NUT* (25 µg/m 3 ) Antal dygn ,9 18, , Tabell 2. PM10-halter vid Östra Torggatan 12 (2011) och Hamngatan 32 (2012). * får överskridas 35 dygn per år Under 2010 och 2011 mätte Miljöförvaltningen PM10 halterna på Östra Torggatan men bedömde med stöd av tidigare mätningar och beräkningar att halterna är högre på Hamngatan varför instrumentet flyttades till Hamngatan 32. Partikelhalt, Hamngatan Halt MKN ug/m Diagram 2. PM10-halter under 2012 vid Hamngatan 32. Mätuppehållet under sommaren beror på service och årligt underhåll av mätaren. 3.3 Flyktiga kolväten (VOC) Bensen är en så kallad flyktig organisk förening (VOC). Bensen finns bland annat som tillsats i bensinen och kan ge upphov till cancer. - Rådhuset (Urban bakgrund) Bensenhalten underskrider miljökvalitetsnormen för år (5 µg/m 3 ). Den övre utvärderingströskeln (ÖUT) och nedre utvärderingströskeln klaras. Halterna vid Rådhuset ligger under preciseringen av miljökvalitetsmålet Frisk luft för bensen, se nedanstående tabell. 7

8 - Hamngatan 16 (gaturum) Bensenhalterna underskrider miljökvalitetsnormen för år (5 µg/m 3 ) och den övre utvärderingströskeln (ÖUT) samt den nedre utvärderingströskeln (NUT). Resultaten av mätningarna visar att preciseringen av miljökvalitetsmålen för bensen överskrids, se nedanstående tabell. Eftersom halterna underskrider även NUT innebär detta att kontrollen av bensen kan ske genom objektiv skattning och/eller beräkningar. Några krav på mätningar finns alltså inte. Förvaltningen avser dock att fortsätta mäta bensen. Mätplats Årsmedelvärde MKN ÖUT NUT Miljömål Rådhuset 0,7 µg/m 3 5 µg/m 3 3,5 µg/m 3 2 µg/m 3 1 µg/m 3 Hamng 16 1,02 µg/m 3 5 µg/m 3 3,5 µg/m 3 2 µg/m 3 1 µg/m 3 Tabell 4. Bensenhalter vid Rådhuset (urban bakgrund) och Hamngatan 16 (gaturum). 3.4 Marknära ozon (0 3 ) Ozon är en starkt reaktiv gas som irriterar slemhinnor och lungor och förvärrar astma. Ozon skadar också växtligheten. Marknära ozon bildas när kväveoxider och flyktiga organiska kolväten från bl.a. trafiken reagerar med solljuset. Trenden i Sverige för antalet episoder med höga halter av marknära ozon minskar. Medelhalten av ozon minskar också men i långsammare takt. Trots att det är Naturvårdsverket som ansvarar för mätningarna av marknära ozon mäter miljöförvaltningen ozon för att följa trenden i Karlstad. - Randviken (Regional bakgrund) Mätningen sker med passiva provtagare vid en bakgrundsstation på Randviken. Mätresultaten visar att månadsmedelvärdet av ozon är högre vintern/våren än på sommaren. Normalt brukar halterna vara högre på sommaren än på vintern. se diagram. Ozonhalt, Randviken 80,0 70,0 60,0 50,0 ug/m3 40,0 30,0 20, ,0 0,0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Månadsmedelvärde Diagram 3. Ozonhalter vid bakgrundstationen, Randviken. 8

9 4. Kommentar Kommuner och myndigheter skall enligt bestämmelser i miljöbalken iaktta miljökvalitetsnormer vid planering och planläggning samt att miljökvalitetsnormerna innehålls när de prövar tillstånd, godkännande, utövar tillsyn etc. Regeringen beslutade den 26 april 2012 om reviderade preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft. Preciseringarna görs så att halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper. Preciseringarna definierar vilket miljötillstånd som ska uppnås. Kvävedioxid bildas vid förbränning. Biltrafiken är den största utsläppskällan i de flesta tätorter. Energiproduktion och arbetsmaskiner kan också ge betydande bidrag. Mätningarna och beräkningarna av kvävedioxidhalten visar att miljökvalitetsnormerna klaras. Preciseringen av miljökvalitetsmålet för kvävedioxidhalten i luft överskrids dock. Åtgärder får sänka kvävedioxidhalterna kan t.ex. vara åtgärder inom trafiken i form av infrastrukturplanering, upphandling av mer miljöanpassade fordon och transporttjänster, förbättrad kollektivtrafik med mera. Mätningarna och beräkningarna av PM10-halterna visar att miljökvalitetsnormerna klaras. Preciseringen av miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras inte. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid användningen av dubbdäck. De åtgärder som ger effekt på partikelhalten är bl.a. en minskad användning av dubbdäck, förändrade vägbeläggningar och sänkta hastigheter. Bensenhalterna underskrider miljökvalitetsnormen för år och den övre utvärderingströskeln (ÖUT) klaras. Vid Hamngatan överskrids den nedre utvärderingströskeln (NUT). Om nuvarande minskning fortsätter finns det goda förutsättningar för att det långstiktiga målvärdet som börjar gälla 2020 klaras i tid. Naturvårdsverket ansvarar för att mäta marknära ozon. Miljöförvaltningens mätning av ozon sker som bakgrundsmätning för att följa de långsiktiga trenderna. Utvecklingen i Karlstad följer den nationella trenden där bakgrundshalten av marknära ozon långsamt minskar. Halterna av marknära ozon i Värmland är dock fortfarande så höga att skador sker på skog och grödor under sommarhalvåret och att människor med astma och hjärtlungsjukdomar påverkas negativt under ozonepisoder. Marknära ozon är en så kallad sekundär förorening då ozonet inte släpps ut direkt från olika källor utan bildas genom kemiska reaktioner mellan flyktiga organiska ämnen (NMVOC) och kväveoxider (NOx) i närvaro av solljus. Då bildat ozon är långlivat i luften hinner det färdas långa sträckor. Detta gör att en stor mängd ozon, men även ozonbildande ämnen, importeras med vindar över gränserna till Sverige från Europa. Marknära ozon är därför ett problem som sträcker sig över landsgränserna. Sverige och Karlstad kan bidra till minskningen av marknära ozon genom att minska de svenska utsläppen av ozonbildande ämnen (kväveoxider och flyktiga organiska 9

10 kolväten). Trafik- och energisektorn står för stora delar av de svenska utsläppen men utsläpp från små arbetsmaskiner, utombordsmotorer och användning av lösningsmedel bidrar också. 10

11 Bilaga 1 sid 1(2) Redovisning av miljökvalitetsnormer och urval av preciseringar av miljökvalitetsmålet FRISK LUFT. För vissa luftföroreningar finns bindande miljökvalitetsnormer. Överskrids miljökvalitetsnormerna måste åtgärder vidtas för att miljökvalitetsnormen ska klaras. Miljökvalitetsnormer, till skydd för människors hälsa, finns för närvarande för följande föroreningar: Förorening Norm Medelvärdestid Anm. Kvävedioxid, NO 2 90 µg/m 3 Timmedelvärde Får överskridas 175 gånger per år 60 µg/m 3 Dygnsmedelvärde Får överskridas 7 gånger per år 40 µg/m 3 Årsmedelvärde Svaveldioxid, SO µg/m 3 Timmedelvärde Får överskridas 175 gånger per år 100 µg/m 3 Dygnsmedelvärde Får överskridas 7 gånger per år Bensen 5 µg/m 3 Årsmedelvärde Börjar gälla år 2010 Partiklar, PM10 50 µg/m 3 Dygnsmedelvärde Får överskridas 35 gånger per år 40 µg/m 3 Årsmedelvärde Partiklar PM2,5 25 µg/m 3 Årsmedelvärde Börjar gälla 2015 Kolmonoxid, CO 10 µg/m 3 Dygnsmedelvärde Bly, Pb 0,5 µg/m 3 Årsmedelvärde Ozon, O µg/m 3 Dygnsmedelvärde Till skydd för människors hälsa Arsenik 6 ng/m 3 Årsmedelvärde Innehåll i PM10 fraktionen Kadmium 5 ng/m 3 Årsmedelvärde Innehåll i PM10 fraktionen Nickel 20 ng/m 3 Årsmedelvärde Innehåll i PM10 fraktionen PAH (Benso(a)pyren) 1 ng/m 3 Årsmedelvärde Innehåll i PM10 fraktionen Kommuner och myndigheter skall iaktta miljökvalitetsnormer vid planering och planläggning samt att miljökvalitetsnormerna uppfylls när de prövar tillstånd, godkännande, utövar tillsyn etc. 11

12 Bilaga 1 sid 2 (2) Preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft. Regeringen beslutade den 26 april 2012 om reviderade preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft. Preciseringarna görs så att halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper. Preciseringarna definierar vilket miljötillstånd som ska uppnås. Förorening Kvävedioxid (NO 2 ) NO 2 Timme NO2 År Ozon (O 3 ) Timme 8-timmarsmedel Ozonindex (april-sept) Partiklar (PM 10, PM 2,5) PM10 Dygn PM10 År Preciseringar 60 µg/m 3 (98-percentil ) 20 µg/m 3 80 µg/m 3 70 µg/m µg/m 3 under en timme beräknat som AOT 40-värde* 30 µg/m 3 15 µg/m 3 PM 2,5 Dygn 25 µg/m 3 PM 2,5 År 10 µg/m 3 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) Benso(a)pyren 0,1 ng/m 3 Lättflyktiga organiska ämnen (VOC) Bensen År Butadien År Formaldehyd 1 µg/m 3 0,2 µg/m 3 10 µg/m 3 Korrosion på kalksten < 6,5 µm/år *AOT40 = Under perioden från och med den 1 maj till och med den 31 juli ska det för varje timme mellan klockan 8.00 och bestämmas ett timmedelvärde för ozonhalten. Varje timmedelvärde bestäms som skillnaden mellan den koncentration av ozon som överstiger 80 mikrogram per kubikmeter luft och 80 mikrogram per kubikmeter luft. Skillnaderna summeras först varje dag och sedan till en total summa för hela perioden. 12

13 Bilaga 2 ug/m3 Rådhuset SO2 (µg/m3) SOT (µg/m3) NO2 (µg/m3) Miljökvalitetsnorm NO2 (År) Miljömål NO2 (År) Miljömål sot (2020) Miljömål SO2 13

14 05 /06 06 /07 07/0 8 08/ Bilaga /1 0 10/1 1 11/1 2 µg/m3 Bensen /93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01 /02 02 /03 03 /04 04 /05 Vinterhalvår Rådhuset Hamngatan 16 Miljökvalitetsnorm (År) Miljömål (År)

15 PM10-halter i Karlstad Bilaga 4 Hamngatan (kv Duvslaget) Årsmedelvärde Miljökvalitetsnorm för Antal dygn över Högsta Antal dygn över Antal dygn över dygnsvärdet År (µg/m3) år (µg/m3) MKN (50 µg/m3)* 30 µg/m3, ÖUT* 20 µg/m3, NUT* (µg/m3) , , , , , , , ,2 Östra Torggatan 12 Årsmedelvärde Miljökvalitetsnorm för Antal dygn över Högsta Antal dygn över Antal dygn över dygnsvärdet År (µg/m3) år (µg/m3) MKN (50 µg/m3)* 30 µg/m3, ÖUT* 20 µg/m3, NUT* (µg/m3) , Årsmedelvärde Miljökvalitetsnorm för Antal dygn över Högsta Antal dygn över Antal dygn över dygnsvärdet År (µg/m3) år (µg/m3) MKN (50 µg/m3)* 35 µg/m3, ÖUT* 25 µg/m3, NUT* (µg/m3) , ,8 Hamngatan 32 Årsmedelvärde Miljökvalitetsnorm för Antal dygn över Högsta Antal dygn över Antal dygn över dygnsvärdet År (µg/m3) år (µg/m3) MKN (50 µg/m3)* 35 µg/m3, ÖUT* 25 µg/m3, NUT* (µg/m3) , ,9 * får överskridas 35 dygn per år Observera att utvärderingströsklarna ändrades från den 1 januari Den övre utvärderingströskeln (ÖUT) höjdes från 30 µg/m³ till 35 µg/m³ och den nedre utvärderingströskeln (NUT) höjdes från 20 µg/m³ till 25 µg/m³. Trösklarna får överskridas 35 dygn per år 15

16 Bilaga 5 Metaller och benso(a)pyren på PM10-filtren, april 2010, Ö:a torggatan 12 Förorening Uppmätt halt Miljökvalitetsnorm År NUT ÖUT Arsenik 0,42 ng/m 3 6 ng/m 3 2,4 ng/m 3 3,6 ng/m 3 Bly 2,7 ng/m ng/m Kadmium 0,10 ng/m 3 5 ng/m 3 2 ng/m 3 3 ng/m 3 Nickel 1,4 ng/m 3 20 ng/m 3 10 ng/m 3 14 ng/m 3 Benso(a)pyren) 0,065 ng/m 3 1 ng/m 3 0,4 ng/m 3 0,6 ng/m 3 PM10-filtren för april månad 2010 analyserades med avseende på metallerna arsenik, bly, kadmium, nickel samt den polyaromatiska kolvätet benso(a)pyren. Medelvärdena för april för föroreningarna indikerar att miljökvalitetsnormerna och den nedre utvärderingströskeln (NUT) och övre utvärderingströskeln (ÖUT) klaras 16

17 PM2,5-halter på Hamngatan Bilaga 6 Årsmedelvärde Miljökvalitetsnorm Övre utvärderingströskel Nedre utvärderingströskel Högsta dygnsmedelvärde År (µg/m 3 ) år (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m3) , Partiklar PM2,5, partiklar mindre än 2,5 µm, mättes under 2008 vid Hamngatan (kv. Duvslaget). Mätresultaten visar att halterna är låga, miljökvalitetsnormen klaras med god marginal och miljömålen klaras. 17

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad Miljömålet Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Sist i kapitlet finns miljömålet i sin helhet med precisering av dess innebörd Ja Nära

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Köpings kommun Rapporten skriven av: Lars Bohlin, 2014-12-12 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Christina Schyberg 2016-12-16 Allmänt Under vintern 2015/2016 genomfördes luftkvalitetsmätningar

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

Luften i Sundsvall 2010

Luften i Sundsvall 2010 Luften i Sundsvall 2010 Sammanfattning Nivåerna av kvävedioxid har varit högre under 2010 och 2011 än under tidigare år. Miljökvalitetsnormen klarades med knapp marginal vid Skolhusallén under 2010. Under

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2014 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2015-08-06 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Dnr 2011-MH1675-5 Dnr 2012-MH1639-5 Motala kommun Miljö- och hälsoskyddsenheten Cajsa Eriksson, miljöskyddsinspektör

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2016-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar

Läs mer

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113,

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, 2008-11-03 2009-11-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av kvävedioxidmätningar (NO2) vid Storgatan 113 öst på stan under perioden

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Kalenderåret 2008 och vinterhalvåret 2008/2009 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Amir Ghazvinizadeh Rapport 2010:5 Miljöinspektör Miljöförvaltningen

Läs mer

Luftmätningar i urban bakgrund

Luftmätningar i urban bakgrund Luftmätningar i urban bakgrund Linköpings kommun, Miljökontoret 213 Helga Nyberg Linköpings kommun linkoping.se Mätningar i Linköpings tätort Miljökontoret har sedan vinterhalvåret 1986/87 undersökt bakgrundshalter

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN SOMMAREN 2002 VINTERN 2002/03 Resultat från mätningar inom URBAN-projektet Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2003:4 Miljöförvaltningen

Läs mer

Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna

Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna Vilka är det som har störst betydelse och vilka är hälsoeffekterna? Var kommer föroreningarna ifrån? Projekt Samverkan 2012-2014 Resultat Åtgärder Kvävedioxid

Läs mer

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Miljö- och byggnadsförvaltningen 2014-08-13 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Meteorologiska förhållanden... 3 Mätningar... 4 Resultat... 4 Partikeldeposition... 4

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4 Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari 2016 Rapportserie 2016:4 Luftmätningarna är utförda av bygg- och miljökontoret i Norrköping. Ansvarig för denna rapport är Pontus Edqvist. Vid frågor

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7 Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari 2015 Rapportserie 2015:7 Luftmätningarna är utförda av bygg- och miljökontoret i Norrköping. Ansvarig för denna rapport är Pontus Edqvist. Vid frågor

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under

Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under 2015 2016-03-29 Sammanfattning Skellefteå kommun utför kontinuerliga mätningar av kväveoxider och partiklar vid E4 i centrala Skellefteå. I denna

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50 Luftrapport 2010 Miljö- och byggnämnden 25 augusti 2011, 50 Titel: Författare: Utgiven av: Beställningsadress: Luftrapport 2010, Burlövs kommun Johan Rönnborg Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Information om luftmätningar i Sunne

Information om luftmätningar i Sunne Information om luftmätningar i Sunne Miljöenheten i Sunne kommun utför luftmätningar i centrala Sunne. Vi mäter små partiklar och lättflyktiga kolväten på Storgatan. Aktiv dygnsprovtagare vid Slottet på

Läs mer

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft SAMMANSTÄLLNING Sidan 1 av 5 Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft Beräknade luftföroreningshalter i tätorter I början av 26 genomförde Luftvårdsförbundet, tillsammans med SMHI och länets kommuner,

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Norra Obbolavägen 2011 Dokumenttyp Rapport Dokumentägare Miljö- och hälsoskydd Dokumentinformation Årlig mätning av luftkvalitet i Umeå Dokumentnamn Luften

Läs mer

Luften i Sundsvall 2009

Luften i Sundsvall 2009 Luften i Sundsvall 2009 Sammanfattning Inga miljökvalitetsnormer för luftföroreningar överskreds under 2009 i miljökontorets mät- kvävedioxid och sannolikt kommer värdena på helårsbasis att ligga nära

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort

Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort Vintern 2004 RAPPORT 2004:2 2 Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort, vintern 2004 Innehåll Sammanfattning...... 4 1 Inledning..... 5 2 Uppdrag och

Läs mer

Luftmätningar i Luleå 2010

Luftmätningar i Luleå 2010 projekt RAPPORT augusti 2011 MILJÖKONTORET Luftmätningar i Luleå 2010 www.lulea.se/luft Per Andersson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30 00

Läs mer

Tätortsprogram i Kronobergs län. Resultat från mätningar 2012

Tätortsprogram i Kronobergs län. Resultat från mätningar 2012 Tätortsprogram i Kronobergs län Resultat från mätningar 212 Eva Hallgren Larsson November 213 Tätortsprogram i Kronobergs län, resultat 212... 2 Sammanfattning... 2 Program... 2 Resultat... 4 Kvävedioxid,

Läs mer

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar 1990 2010 Miljöförvaltningen RAPPORT 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Metod.. sid 3 DOAS sid 3 Partikelmätare. sid 4 Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren

Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren 1990 2012 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer

Handlingsplan för. utomhusluft

Handlingsplan för. utomhusluft Handlingsplan för utomhusluft INNEHÅLL Långsiktigt arbete för frisk luft 3 Luften påverkar människor och miljön 4 Luften i Västerås 7 Det här gör Västerås stad 13 Långsiktigt arbete för frisk luft Sverige

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Luften i Malmö. Årsrapport 1999

Luften i Malmö. Årsrapport 1999 Luften i Malmö Årsrapport 1999 11/2000 Luften i Malmö Årsrapport 1999 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 2 Var i Malmö mäts luftföroreningar? 3 Gränsvärden och miljökvalitetsnormer 4-5 Vädret under

Läs mer

LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET

LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET Miljöförvaltningen RAPPORT Diarienummer 2005-10-17 2005.2261.3 1(8) LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2005 Sammanfattning Miljöförvaltningen utför kontinuerliga luftkvalitetsmätningar avseende

Läs mer

Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020

Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020 Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020 Redovisning av mätresultat och strategi för luftövervakning Magnus Zeilon, Miljö- och byggförvaltningen Kramfors kommun 2016-03-30 Innehållsförteckning

Läs mer

Luftmätningar i Ystads kommun 2012

Luftmätningar i Ystads kommun 2012 Luftmätningar i Ystads kommun 2012 Resultat NO 2 Miljökvalitetsnorm, årsmedelvärde: 40 µg/m 3 Årsmedelvärde, Ystad Centrum: 15,5 µg/m 3 Årsmedelvärde, Lantmännen: 14,1 µg/m 3 Årsmedelvärde, Bornholmstermin:

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2014

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2014 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(10) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2014 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämnden utför på kommunstyrelsens uppdrag lagstadgade mätningar

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2015

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2015 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(12) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2015 Sammanfattning Miljönämnden utför på kommunstyrelsens uppdrag lagstadgade mätningar av luftkvalitet.

Läs mer

Miljösituationen i Malmö

Miljösituationen i Malmö Frisk luft Förutsättningarna för att få en bra luftkvalitet i Malmö är goda. Det kustnära läget med ett blåsigt klimat och platt topografi innebär att omblandningen av luften är förhållandevis god. Den

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren 1990 2016 Miljöförvaltningen 2017-01-19 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Metod i

Läs mer

Luftföroreningar i Botkyrka kommun

Luftföroreningar i Botkyrka kommun Rapport 2015:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 2014 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Natur och miljöanalys 2 Tumba, april 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5

Läs mer

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Helena Sabelström Naturvårdsverket 4 september 00 Jönköping 00-09-9 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Utveckling av förordning

Läs mer

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Malin Persson 2009-01-22 Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner rapport 1:2009 2 (19) 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning...

Läs mer

Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011

Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011 Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011 Miljöförvaltningen: Torsten Nilsson Dnr 2007-1822 MILJÖNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Landskrona

Luftföroreningssituationen i Landskrona Luftföroreningssituationen i Landskrona Årsrapport 214 Sammanfattning En sammanfattning av de uppmätta luftföroreningarna under 214 visar att halterna inte avsevärt skilde sig från de som uppmättes 213.

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2010-01-01 2010-12-31 Miljö och hälsoskydd Rapport 2010-02 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av genomförda mätningar av kvävedioxid

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2006-01-01 2006-12-31 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) 2013 Kungsgatan. Rapportserie 2014:3

Mätning av partiklar (PM10) 2013 Kungsgatan. Rapportserie 2014:3 Mätning av partiklar (PM10) 2013 Kungsgatan Rapportserie 2014:3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund...1 2.1 Begreppsförklaring...2 2.2 Partiklar...2 2.2.1 Hälsoeffekter...3 3 Metod...3

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Bild: Mjölby kommun 26 augusti 2011 9 oktober 2012 Luftmätningen är utförd av miljökontoret i Mjölby och Boxholms kommun och miljökontoret i Norrköpings

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Sverige

Övervakning av luftföroreningar i Sverige Övervakning av luftföroreningar i Sverige strategi, förekommande halter och trender Karin Persson Mät- och beräkningsstrategier Varför? Vad? Var? Hur? När? Varför ska luftkvaliteten övervakas? Lagstiftning

Läs mer

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 %

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 % 3. Luft och klimat I Örebro län finns det förhållandevis få luftmätningar i tätorterna och kunskapen om luftkvaliteten är därför bristfällig. De mätningar som görs indikerar emellertid att luftkvaliteten

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI

LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI Miljöförvaltningen RAPPORT Datum Diarienummer 25-9-21 25.2261.1 1(7) LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI 25 Sammanfattning Miljöförvaltningen utför kontinuerliga luftkvalitetsmätningar avseende svaveldioxid,

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT Stockholm 28 april Johan Genberg, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-05-02 1 Luftkvalitet i EU Luftkvalitetsdirektivet

Läs mer

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Linköping 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Miljökvalitetsnorm

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 PM 10 - mätningar i Skara Foto: Ylva Sandqvist Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor.

Läs mer

Att mäta luftkvalitet Christer Johansson

Att mäta luftkvalitet Christer Johansson Att mäta luftkvalitet Christer Johansson Miljöförvaltningen Stockholms stad Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet Poängen är att Vad man mäter och hur man presenterar resultaten

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun Miljöförvaltningen Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun Utredningsrapport 2017:10 www.goteborg.se Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål...

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Storgatan i Valdemarsvik

Mätning av partiklar (PM10) Storgatan i Valdemarsvik Mätning av partiklar (PM10) Storgatan i Valdemarsvik Bild: Valdemarsviks kommun 10 september 2009 14 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Begreppsförklaring 1 2.2 Partiklar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2007:771 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juli 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007 Erik Bäck Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 144 Augusti 2007 1 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har av Göteborgsregionens luftvårdsprogram fått

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping

Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping 8 mars 2004 till 7 mars 2005 RAPPORT 2005:2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1 Inledning...6 1.1 Begreppsförklaring...6 1.2 Uppdrag

Läs mer

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftföroreningar påverkar människor och miljö. Här kan du läsa om några föroreningar som du inandas dagligen. Ren luft åt alla! Redan i 1300-talets London

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds även 2011, en dag i april

Läs mer

Mätning av partiklar i Lidköping 2013

Mätning av partiklar i Lidköping 2013 Mätning av partiklar i Lidköping 2013 Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2014-2018 1 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor.

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Luftföroreningssituationen I Landskrona

Luftföroreningssituationen I Landskrona Luftföroreningssituationen I Landskrona Säsongsrapport Sommarhalvåret 26 Sammanfattning Nedanstående redovisning av luftföroreningshalterna i Landskrona är från det fasta stationsnätet i taknivå. erna

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad:

Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad: Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad: 2016-03-30 Innehåll Bakgrund och målsättning... 1 Luftkvalitetssituation... 2 Uppgifter om dominerande utsläpp... 2 Krav på kontroll inom samverkansområdet...

Läs mer

Rapport 2007:1. Luftföroreningar i Botkyrka kommun. Mätdata 2006. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning

Rapport 2007:1. Luftföroreningar i Botkyrka kommun. Mätdata 2006. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning Rapport 27:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 26 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Miljöövervakning Tumba november 27 Omslag: Mätutrustning (DOAS, sändare) på Domarebacken i. (Foto:

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds 2 gånger i juli 2010. Övriga

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Landskrona

Luftföroreningssituationen i Landskrona Luftföroreningssituationen i Landskrona Säsongsrapport Vinterhalvåret 26/27 Sammanfattning Nedanstående redovisning av luftföroreningshalterna i Landskrona är från det fasta stationsnätet i taknivå. Miljökvalitetsnormerna

Läs mer

STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND

STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND Luftvårdsförbundet övervakar luftens kvalitet i hela regionen Varje timme mäts luftens kvalitet vid flera fasta mätstationer i regionen. Stockholms och Uppsala

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 PM 2,5 och PM 10 mätningar i Bengtsfors Foto: David Svenson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete

Läs mer

Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan

Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan RAPPORTER FRÅN SLB-ANALYS NR 5: Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan APRIL - JUNI 1999 MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, AUGUSTI 2 Innehållsförteckning MÄTNING AV PM 1, PM 2.5, VOC OCH PAH VID

Läs mer

Luften i Malmö. Vintersäsongen oktober mars 1999

Luften i Malmö. Vintersäsongen oktober mars 1999 Luften i Malmö Vintersäsongen oktober 1998 - mars 1999 Rapport 15/1999 ISSN 14-469 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se Var i Malmö mäts luftföroreningar? Mätning av olika luftföroreningar startade

Läs mer

LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr

LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr Miljöförvaltningen RAPPORT 1 (5) LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr 2006.0007.2 Sammanfattning Miljöförvaltningen har under februari, mars och april månad 2006 utfört luftkvalitetsmätningar

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftföroreningar i Botkyrka kommun

Luftföroreningar i Botkyrka kommun Rapport 2014:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Natur och miljöanalys 2 Tumba, mars 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2.

Läs mer

Luftföroreningar i Botkyrka kommun

Luftföroreningar i Botkyrka kommun Miljöförvaltningen Rapport 2001:3 Luftföroreningar i Botkyrka kommun - mätdata -2000 Miljöförvaltningen Botkyrka kommun Enheten för Luftföroreningar miljöövervakning i Botkyrka kommun Mätdata 2000 Tumba

Läs mer

Luftrapport Luftrapport 2013 Miljö- och byggnämnden 14 oktober 2014, 59

Luftrapport Luftrapport 2013 Miljö- och byggnämnden 14 oktober 2014, 59 Luftrapport 2013 Miljö- och byggnämnden 14 oktober 2014, 59 Titel: Författare: Utgiven av: Luftrapport 2013 Burlövs kommun Johan Rönnborg Samhällsbyggnadsförvaltningen Beställningsadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Luftkvaliteten i Malmö 2007

Luftkvaliteten i Malmö 2007 RAPPORT Luftkvaliteten i Malmö 27 Antagen av Miljönämnden 28-3-31 Rapportnr 4/28 ISSN 14-469 Rapporter (ISSN 14-469) utgivna fr.o.m. 24: 1/24 Livsmedelstillsyn av storhushåll med orientalisk tillagning

Läs mer

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones Jörgen Jones 201 6-06 - 16 Luftkvalitetsberäkningar Djurgårdsstaden för nytt parkeringsgarage i Norra 1 Sammanfattning Ett nytt garage planeras att byggas i norra Djurgårdsstaden vid Hjorthagen. I samband

Läs mer

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN Lägesrapport för 2009 Till miljönämnden augusti 2010 2010-08-18 1 Sammanfattning Miljöavdelningen har sedan en tid tillbaka utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i taknivå

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) 2011 Kungsgatan. Rapportserie 2012:3

Mätning av partiklar (PM10) 2011 Kungsgatan. Rapportserie 2012:3 Mätning av partiklar (PM10) 2011 Kungsgatan Rapportserie 2012:3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Bakgrund... 1 2.1 Begreppsförklaring... 2 2.2 Partiklar... 2 2.2.1 Hälsoeffekter... 3 3 Metod...

Läs mer

Mätning partiklar (PM10) Östra Promenaden. 1 jan dec 2010 BMK Rapport Luft 2011:1

Mätning partiklar (PM10) Östra Promenaden. 1 jan dec 2010 BMK Rapport Luft 2011:1 Mätning partiklar (PM10) Östra Promenaden 1 jan 2010 31 dec 2010 BMK Rapport Luft 2011:1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 1 2.1 Begreppsförklaring 2 2.2 Partiklar, PM10 2 2.3 Hälsoeffekter

Läs mer