Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under"

Transkript

1 Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under

2

3 Sammanfattning Skellefteå kommun utför kontinuerliga mätningar av kväveoxider och partiklar vid E4 i centrala Skellefteå. I denna rapport redovisas en sammanställning av 2015 års mätningar. Resultatet av luftmätningarna för år 2015 är bristfälliga eftersom mätvagnen var strömlös under juli-september var mätvagnen strömlös. Partikelinstrumentet var igång igen från Kväveoxidinstrumentet fick vi igång först Några årsmedelvärden har vi inte kunnat beräkna på grund av för stor dataförlust. Dygnsvärdet för kvävedioxid har överskridit 60 µg/m 3 6 gånger och timvärdet har överskridit 90 µg/m gånger under den tid instrumentet varit igång. Dygnsvärdet för partiklar har överskridit 50 µg/m 3 11 gånger under den tid instrumentet varit igång. När det gäller miljömål, så finns ett mål som kan redovisas, det gäller timvärden för kvävedioxid. Timvärden > 60 µg/m 3 får överskridas max 175 gånger. Nivån har överskridits 706 gånger. Miljömålet har inte klarats. Det finns ett mål för årsmedelvärde, vilket inte har kunnat beräknas då dataförlusten varit för stor. Trafiken över Viktoriabron har ökat under år 2015 jämfört med Personbilstrafiken med 1 % och lastbilstrafiken med 7,8 %. Sammanfattande tabell av årets resultat visas nedan. Det vi kan säga med säkerhet är att timmedelvärdet för NO 2 har överskridit riktvärdet för miljömålet. Övriga resultat är osäkra på grund av stort databortfall. Sida 2

4 Sida 3

5 Sida 4

6 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Miljökvalitetsnormer Miljömål Åtgärdsprogram Resultat Resultat av mätningar för kvävedioxid och partiklar Kvävedioxid Partiklar Väder Trafik Sida 5

7 Sida 6

8 1 Bakgrund Miljöavdelningen vid Skellefteå kommun utför kontinuerliga mätningar av kväveoxider och partiklar vid E4 (Viktoriagatan), i centrala Skellefteå, se bilaga 1. Mätningarna görs eftersom miljökvalitetsnormen för kvävedioxid för dygnsvärdet överskridits under flera år. För mätningar av kväveoxider används ett kemiluminiscensinstrument sedan För mätning av partiklar används ett instrument som samlar partiklar på ett filter som sedan mäts med hjälp av en betastrålningsmetod. Mätningar av kväveoxider vid E4 har pågått sedan 2006, innan mättes luften vid Kanalgatan i centrala Skellefteå. Det är i huvudsak trafiken som är källan till luftföroreningar utefter E4 och Kanalgatan. Det finns ingen industri med utsläpp till luft i centrala Skellefteå och i princip all uppvärmning sker med fjärrvärme. Människor som exponeras för kväveoxider och partiklar påverkas negativt. Föroreningarna kan ge sänkt lungfunktion, luftvägsinfektioner, ökade astma- och allergibesvär. Det finns också en ökad risk för att dö i förtid för den som har hjärt- och kärlsjukdomar. 2 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken De kan gälla för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Normerna för luft anger föroreningsnivåer som inte får överskridas för bland annat kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM 10 ). Det finns även normer för partiklar PM 2,5, bensen, bly, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren, svaveldioxid (SO 2), kolmonoxid (CO) och ozon (O 3 ). Avsikten med miljökvalitetsnormerna är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att genomföra EG-direktiv. Luftkvalitetsförordningen, SFS 2010:477, införlivar stora delar av EG-direktiven beträffande normer om luftföroreningar. Här anges också vem som ska genomföra kontrollen av att normerna uppfylls och på vilket sätt kontrollen ska ske. Förordningen innehåller även regler om information, underrättelse och rapportering. Det finns så kallade utvärderingströsklar (övre, ÖUT, och nedre, NUT) som anger nivån för omfattningen av kontrollen för en miljökvalitetsnorm. Resultat från tidigare mätning, modellberäkning eller objektiv skattning avgör vilket kontrollförfarande som lägst ska tillämpas i en kommun eller ett samverkansområde, se tabell 1. Vid bedömningen av om en utvärderingströskel har överskridits ska man titta på de senaste fem årens mätningar. Om överskridande har skett under minst tre separata år av dessa fem föregående år så har en utvärderingströskel överskridits. Gällande normer och trösklar för de ämnen som Skellefteå kommun idag mäter och övervakar redovisas i tabell 2. Sida 7

9 Tabell 1. Nivåer för omfattningen av kontrollen för en miljökvalitetsnorm. ÖUT=övre utvärderingströskel, NUT=nedre utvärderingströskel, MKN=miljökvalitetsnorm. Utvärderingsnivå Kontrollförfarande som lägst ska tillämpas i en kommun med mellan invånare Halterna överskrider eller riskerar att Kontinuerliga mätningar vid en mätpunkt för NO 2 och överskrida MKN två mätpunkter för partiklar. Halterna befinner sig mellan ÖUT och Kontinuerliga mätningar vid en mätpunkt för NO 2 och MKN två mätpunkter för partiklar. Halterna befinner sig mellan NUT och Kontinuerliga mätningar vid en mätpunkt för NO 2 och ÖUT en mätpunkter för partiklar i samverkansområde. Indikativa mätningar, modellberäkningar och/eller objektiv skattning i enskilda kommuner. Halterna underskrider NUT Modellberäkning eller objektiv skattning Tabell 2. Miljökvalitetsnormer (MKN) och utvärderingströsklar (ÖUT resp. NUT) för kvävedioxid och partiklar. Ämne tim µg/m 3 dygn µg/m 3 år µg/m 3 Anmärkning MKN Kvävedioxid (NO 2 ) Timvärdet får överskridas högst 175 ggr/år och dygnsvärdet högst 7 ggr/år förutsatt att timvärdet inte överskrider 200 µg/m 3 mer än 18 ggr/år. ÖUT (NO 2 ) Timvärdet får överskridas högst 175 ggr/år och dygnsvärdet högst 7 ggr/år NUT (NO 2 ) Timvärdet får överskridas högst 175 ggr/år och dygnsvärdet högst 7 ggr/år MKN Partiklar (PM 10 ) Dygnsvärdet får överskridas högst 35 ggr/år. ÖUT (PM 10 ) Dygnsvärdet får överskridas högst 35 ggr/år. NUT (PM 10 ) Dygnsvärdet får överskridas högst 35 ggr/år. 3 Miljömål Riksdagen beslutade 1999 att det skulle finnas 15 nationella miljökvalitetsmål för Sverige antogs ett 16:e mål om biologisk mångfald. Ett av miljökvalitetsmålen är Frisk Luft. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsnormerna ska hjälpa till att uppfylla miljökvalitetsmålen. För de ämnen som Skellefteå kommun mätt under året har regeringen fastställt två preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft om högsta halt av kvävedioxid (NO 2 ) respektive partiklar (PM 10 ). NO 2 : Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av kvävedioxid inte överstiger 20 µg/m 3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 µg/m 3 luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil, vilket innebär att 60 µg/m³ får överskridas max 175 ggr/år). PM 10 : Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och Sida 8

10 kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av partiklar (PM 10 ) inte överstiger 15 µg/m 3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 µg/m 3 luft beräknat som ett dygnsmedelvärde, vilket får överskridas högst 35 gånger. 4 Åtgärdsprogram Skellefteå kommun har sedan 2010 haft ett åtgärdsprogram, Renare Stadsluft, för kvävedioxid. Åtgärdsprogrammet togs fram av kommunen och fastställdes av länsstyrelsen. Målet var att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid skulle nås till år Åtgärdsprogrammet skulle omprövas minst vart 6:e år. Då målet gällande miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet för kvävedioxid inte har uppnåtts, bör åtgärdsprogrammet revideras under Resultat I detta avsnitt presenteras resultaten av mätningar av luftföroreningar för kvävedioxider och partiklar. För år 2015 kan vi inte redovisa alla resultat då mätvagnen var strömlös till Vi saknar därmed för mycket data för att kunna beräkna årsmedel för kvävedioxider och partiklar. Vi redovisar också egna mätningar av olika väderparametrar. Trafikverket mäter trafik på olika platser. Vi har hämtat trafikdata från trafikverkets databas och redovisar trafiken över Viktariabron i Skellefteå. 5.1 Resultat av mätningar för kvävedioxid och partiklar Kvävedioxid Mätningen sker kontinuerligt. År 2015 hade 365 dagar vilket innebär timmar för hela året. Av dessa timmar gick 9 timmar bort för kalibrering och underhåll, vilket motsvarar ca 1 % och för ytterligare 3029 timmar (34,6 %) saknas data på grund av tekniskt fel. Instrumentet var utan ström till och därefter fick vi inte igång instrumentet som lämnades in för kontroll och reparation. Instrumentet var igång igen Totala antalet timmar med giltiga mätvärden för kvävedioxid blev för år Det stora bortfallet av data innebär att det för 2015 saknas årsmedelvärde. De data som finns för antalet gånger som timvärde och dygnsvärde överstigit respektive miljökvalitetsnorm är inte heller tillförlitliga. Det går inte att utesluta att tim- och dygnsvärdena har överskridits ytterligare gånger för den tid som instrumentet inte var igång. Dygnsvärdet för kvävedioxid har överskridit 60 µg/m 3 6 gånger för den tid instrumentet varit igång (det får ske max 7 gånger). Timvärdet på 90 µg/m 3 har överskridits 118 gånger (175 är högsta tillåtna värdet) för den tid vi har mätt, se tabell 3. Den övre utvärderingströskeln har överskridits både för timvärdet och för dygnsvärdet. Timvärdet har överskridits 306 gånger (får överskridas max 175 gånger) och dygnsvärdet har överskridits 18 gånger (får överskridas max 7 gånger). Sida 9

11 Tabell 3. Resultat av mätningar av NO 2 under året. Rött värde innebär att MKN/ÖUT eller miljömål har överskridits Kvävedioxid Timvärden Dygnsvärden Årsmedel (µg/m 3 ) MKN Miljömål MKN årsmedelvärde (max 40 µg/m 3 ) - Miljömål årsmedelvärde (max 20 µg/m 3 ) - Max uppmätt värde 150,1 µg/m 3 75,7 µg/m 3 Miljömål Antal tim > 60 µg/m³ (max 175 ggr) 523 ggr MKN Antal tim > 90 µg/m 3 (max 175 ggr) Antal dygn > 60 µg/m 3 (max 7 ggr) ÖUT Antal tim > 72 µg/m 3 (max 175 ggr) Antal dygn > 48 µg/m 3 (max 7 ggr) 118 ggr 306 ggr 6 ggr 18 ggr Kvävedioxidhalterna från trafiken är högst under vinterhalvåret, se resultat i figur 1 och 2. Det beror på att utsläppen från trafiken är som störst då, bland annat på grund av bilarnas kallstarter, och att så kallad inversion uppstår. Inversion innebär att luften blir skiktad. Den varmare luften lägger sig som ett lock över den kallare luften som finns närmast marken. Detta innebär att föroreningarna inte kan transporteras bort utan stannar kvar under längre tid och koncentrationerna ökar. Inversion förekommer främst vid klart och vindstilla vinterväder. - - Halt (µg/m³) 160 Kvävedioxid timvärden Figur 1. Uppmätta timvärden för kvävedioxid under året. Den röda linjen visar nivån för MKN (90 µg/m 3 ). MKN har överskridits 118 gånger under året. För aug-okt saknas mätvärden p.g.a att mätvagnen först var utan ström och sedan att instrumentet var trasigt. Sida 10

12 Halt (µg/m³) 80 Kvävedioxid dygnsvärden Figur 2. Uppmätta dygnsmedelvärden för kvävedioxid under året. Den röda linjen visar nivån för MKN (60 µg/m 3 ). MKN har överskridits 6 gånger under året. För aug-okt saknas mätvärden p.g.a att mätvagnen först var utan ström och sedan att instrumentet var trasigt. Årsmedelvärdet för år 2015 för kvävedioxid saknas på grund av det stora bortfallet av data. Årsmedel för åren 2006 till 2014 redovisas i figur 3, se nedan. I diagrammet finns en trendlinje (röd) inritad som visar att halten av kvävedioxid i luften ökar med tiden. Årsmedelvärdet för kvävedioxid har varierat mellan drygt 23 upp till 28 µg/m 3 luft genom åren med det högsta värdet år Årsmedlet får enligt normen inte överstiga 40 µg/m 3. Variationerna i föroreningshalter beror till stor del av väderleken Kvävedioxid µg/m Figur 3. Årsmedelvärden för kvävedioxid vid E4 (Viktoriagatan) under åren Den röda linjen anger trenden. Sida 11

13 Då årsmedelvärdet för kvävedioxid saknas har vi inget att jämföra mot det nationella miljömålet på 20 µg/m 3 luft. Det finns även ett miljömål för kvävedioxid och timvärden. Uppmätta timvärden överskrider 60 µg/m gånger. För att klara målet får halten överskridas högst 175 gånger, se tabell 3 sidan 7. Detta miljömål har alltså inte klarats. Den kritiska parametern för uppfyllande av miljökvalitetsnormerna för luft är dygnsvärdet för kvävedioxid som överskridit 60 µg/m 3 mer än 7 gånger per år under 6 av de 10 senaste åren, se tabell 4 nedan. Detta innebär att miljökvalitetsnormen inte har klarats. Dock är 2015 års siffra, 6 ggr över 60 µg/m 3, osäker då bortfallet av data var stort. Tabell 4. Antal gånger som dygnsmedelvärdet överstigit 60 µg/m 3. Får överstigas högst 7 gånger/år. *Endast 65 % av dygnen har mätvärden för år År Antal gånger över 60 µg/m 3 År Antal gånger över 60 µg/m * Partiklar För partiklar finns dygnsvärden. Av totalt 365 dygn fick 15 dygn (4,1 %) strykas på grund av service och underhåll. Ytterligare 92 dygn (25,2 %) fick strykas på grund av tekniskt fel då mätvagnen var strömlös under juli-september. Totalt blev det 258 dygn med giltiga data under året. Dygnsvärdet har överskridit 50 µg/m 3 luft 11 gånger under den tid vi har giltiga mätdata, se tabell 5. Tabell 5. Resultat för mätningar av partiklar under år *Något årsmedel har inte kunnat beräknas då bortfallet av mätdata under året varit för stort Partiklar Resultat MKN Miljömål MKN årsmedelvärde (max 40 µg/m 3 ) Miljömål årsmedelvärde (max 15 µg/m 3 ) -* Maxvärde under året 132,8 µg/m 3 98-percentil - MKN, antal dygn > 50 µg/m 3 (max 35) 11 ggr ÖUT, antal dygn > 35 µg/m 3 (max 35) 24 ggr Miljömål, antal dygn > 30 µg/m 3 (max 35) 29 ggr Den övre utvärderingströskeln har överskridits 24 gånger och miljömålet på 30 µg/m 3 har överskridits 29 gånger under den tid vi haft giltiga mätdata. När det gäller partiklar förekommer de högsta halterna under våren, se figur 4, när gatorna blivit snöfria och torra, bilar fortfarande körs med dubbdäck och de partiklar som samlats under vintern virvlar upp. Partiklar kommer från bilarnas däck och dubbar, vägbeläggning, vägmarkeringsfärg samt finfraktion från halkbekämpningsmedel. Sida 12

14 Figur 4. Dygnsvärden för partiklar PM 10 under året. Den röda linjen visar nivån för MKN (50 µg/m 3 ). MKN har överskridits 16 gånger under året. Halt Dygnsvärden partiklar 2015 µg/m I tabell 6 nedan visas värden för partiklar för de fem år som mätningar har gjorts vid E4. Totalt sett ser trenden ut som om läget blir sämre med avseende på max-värdet. Övriga parametrar varierar från år till år. Detta om man bortser ifrån resultatet för års resultat är osäkra då det saknas mätdata för stor del av året. Tabell 6. Resultat av mätningar för pariklar Antal ggr avser dygnsvärde, får överskridas max 35 ggr. För 2015 saknas data för 30 % dygnen under 2015 på grund av att strömförsörjningen till mätvagnen fallerade. Max-värde (µg/m 3 ) Årsmedel (µg/m 3 ) Antal ggr över norm (50 µg/m 3 ) ,8 16, ,8 14, ,3 17, ,3 17, * 132,8* -* 11* 24* Antal ggr över ÖUT (35 µg/m 3 ) 5.2 Väder Vädret har stor betydelse för föroreningshalterna i luften. Vindar kan transportera bort och späda ut föroreningar, men också transportera hit luftföroreningar från andra håll. Regn kan minska halterna av partiklar i luften medan mindre material virvlar upp från vägbanorna vid torr väderlek. På vintern när det är kallt och vindstilla kan inversion uppstå med höga halter av föroreningar i luften. Hur dygnsmedeltemperaturen sett ut över året visas i figur 5. All redovisad väderinformation kommer från mätningar vid Tuvans väderstation, se bilaga 2. Sida 13

15 Figur 5. Dygnsmedeltemperaturen över året. Medeltemperaturen för hela året var 4,9 ºC. Hur temperaturen varierat bakåt i tiden kan ses i tabell 7 nedan. Tabell 7. Uppmätta temperaturer under åren vid Tuvans väderstation. År Medeltemp 1:a 2:a 3:e 4:e helår kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet ,9-2,4 7,5 13,6 0, ,5-3,4 7,9 15,1-1, ,0-7,0 8,9 13,8 0, ,1-4,7 6,7 12,5-2, ,2-7,8 8,9 14,3 1, ,0-9,0 8,0 13,1-5, ,0-6,6 8,2 12,9-1, ,3-3,2 7,2 10,5-0, ,9-6,2 9,4 12,8 0, ,0-7,6 8,2 14,8 0, ,1-5,4 7,5 13,9 0, ,1-6,3 7,4 13,1-1, ,8-5,3 7,5 14,2-1,5 Temperaturmässigt ser det ut som om 2015 har varit lite varmare än tidigare år. Både årsmedel, kvartal 1 och kvartal 4 har varit ganska varma om man jämför mot tidigare år. Andelen tid med låga vindhastigheter ser inte ut att avvika något speciellt från tidigare år, se tabell 8 nästa sida. Sida 14

16 Tabell 8. Andel av tiden med låga vindhastigheter. År Andel av tid (%) under 1 m/s Andel av tid (%)under 2 m/s ,6 31, ,8 33, ,5 31, ,2 32, ,6 33, , ,6 33, ,8 32, , ,3 31, ,7 28, ,2 32, ,1 31,4 Den förhärskande vindriktningen under året har varit nordvästlig, se figur 6 nedan. Bilden skiljer sig inte åt från tidigare års vindrosor. Figur 6. Vindriktningens fördelning under år Nedan visas tre diagram med temperaturer, vindhastigheter och kvävedioxidhalten för att illustrera hur halterna påverkas av väderförhållandena. I diagrammen visas årets första månad Det finns ett samband mellan höga kvävedioxidhalter och stora temperaturdifferenser (diagram 1), på olika höjd. Sambandet mellan låg temperatur och hög kvävedioxidhalt är inte lika tydlig (diagram 2). Det tydligaste sambandet syns Sida 15

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN mellan vindhastighet och kvävedioxidhalter (diagram 3). När det är höga halter är det låga vindhastigheter och vice versa. NO2 µg/m Diagram 1 Temperaturskiktningar och kvävedioxidhalt Temp Diff 2 1,5 1 0,5 0-0,5 NO2 Temp Diff 8-2 m Temp Diff 22-8 m NO2 µg/m Diagram 2 Temperatur och kvävedioxidhalt Temperatur ºC NO2 Temp NO2 µg/m Diagram 3 Vindhastighet och kvävedioxidhalt Wind Speed m/s NO2 Speed 12m Speed 24m Sida 16

18 5.3 Trafik När det gäller mängden fordon som trafikerar Viktoriagatan så är den i stort sett densamma över åren. I figur 7 visas hur trafiken sett ut under året Statistiken är hämtad från Trafikverkets trafikmätningar. De data som hämtats är den totala lastbils- och personbilstrafiken från Vägtrafikflödeskartan, mätpunkt 7310 (Viktoriabron) för åren Åren 2010 och 2011, var trafiken något högre än övriga år. Detta bero förmodligen på att Lejonströmsbron var avstängd under och trafiken därför ökade över Viktoriabron. Miljoner fordon totalt Trafik över Viktoriabron ,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 8, Figur 7. Den totala fordonstrafiken över Viktoriabron per år. Åren 2010 och 2011 var trafikmängden något högre. Trafiken har ökat med ca 1,5 % mellan 2014 och Om man bortser ifrån så har trafiken ökat under 2014 och 2015 jämfört med tidigare år. Både personbils- och lastbilstrafiken har ökat det senaste året. Personbilstrafiken har ökat med 1 % och lastbilstrafiken med 7,8 % jämfört med år Figur 8. Person- och lastbilstrafik under åren Andelen lastbilar har ökat varje år sedan Under 2015 var andelen lastbilar ca 7,5 %, se Figur 9. Sida 17

19 95% Andelen lastbilar - personbilar % 93% 92% Lastbil Personbil 91% 90% Figur 9. Andelen lastbilar har under åren legat mellan 6 7,5 %. Största andelen lastbilar var år Observera att procentskalan är mellan 90 och 95 %. Trafikens fördelning över året varierar inte speciellt mycket, se figur Totaltrafik, fordon per dygn, 2015 Figur 10. Antal fordon som passerar Viktoriabron per dygn under Det går inte att se något direkt samband mellan mängden trafik och kvävedioxidhalterna, se figur 11. Trafikskillnaderna är troligtvis för små. Det är väderförhållandena som har betydelse för vilka halter som finns i luften för stunden. Sida 18

20 Figur 11. Jämförelse mellan årsmedelvärden för NO 2 och trafikmängd mellan åren Beräknade ÅDT (årsdygnstrafik) sedan 2006 ses i tabell 9 nedan. Andelen lastbilar har ökat sedan 2010 med den största ökningen mellan 2014 och Förändringarna i totala trafikmängden har varit mer blygsamma om man bortser ifrån när Lejonströmsbron var avstängd och trafiken över Viktoriabron tillfälligt var högre. Tabell 9. Beräknade ÅDT för åren I tabellen finns även förändring sedan föregående år samt andelen lastbilar. År ÅDT Fordon Förändring sedan föreg. år (%) ÅDT Lastbil Förändring sedan föreg. år (%) Andel Lastbilar (%) , ,2 6, , ,6 6, , ,5 6, , ,2 6, , ,5 6, , ,6 6, , ,3 7, , ,7 7, , ,2 7, , ,6 7,5 Sida 19

21 Luft- och trafikmätningsplatser Bilaga 1

22 Tuvans Väderstation Bilaga 2

23 Skellefteå kommun, samhällsbyggnad, Ulla Bro

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Dnr MN-2013-1943 MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsynsavdelning Rapport 2013-09-06 Jonas Neu, 054-540 46 65 miljoforvaltningen@karlstad.se 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113,

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, 2008-11-03 2009-11-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av kvävedioxidmätningar (NO2) vid Storgatan 113 öst på stan under perioden

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Norra Obbolavägen 2011 Dokumenttyp Rapport Dokumentägare Miljö- och hälsoskydd Dokumentinformation Årlig mätning av luftkvalitet i Umeå Dokumentnamn Luften

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007 Erik Bäck Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 144 Augusti 2007 1 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har av Göteborgsregionens luftvårdsprogram fått

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

Luften i Sundsvall 2010

Luften i Sundsvall 2010 Luften i Sundsvall 2010 Sammanfattning Nivåerna av kvävedioxid har varit högre under 2010 och 2011 än under tidigare år. Miljökvalitetsnormen klarades med knapp marginal vid Skolhusallén under 2010. Under

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juli 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Christina Schyberg 2016-12-16 Allmänt Under vintern 2015/2016 genomfördes luftkvalitetsmätningar

Läs mer

Luftmätningar i Luleå 2010

Luftmätningar i Luleå 2010 projekt RAPPORT augusti 2011 MILJÖKONTORET Luftmätningar i Luleå 2010 www.lulea.se/luft Per Andersson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30 00

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Miljö- och byggnadsförvaltningen 2014-08-13 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Meteorologiska förhållanden... 3 Mätningar... 4 Resultat... 4 Partikeldeposition... 4

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Januari 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer... 2

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Köpings kommun Rapporten skriven av: Lars Bohlin, 2014-12-12 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Helena Sabelström Naturvårdsverket 4 september 00 Jönköping 00-09-9 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Utveckling av förordning

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... April 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 November 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Information om luftmätningar i Sunne

Information om luftmätningar i Sunne Information om luftmätningar i Sunne Miljöenheten i Sunne kommun utför luftmätningar i centrala Sunne. Vi mäter små partiklar och lättflyktiga kolväten på Storgatan. Aktiv dygnsprovtagare vid Slottet på

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT Stockholm 28 april Johan Genberg, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-05-02 1 Luftkvalitet i EU Luftkvalitetsdirektivet

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Maj 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Rikshem AB Affärsutveckling Krister Karlsson PM 2014-05-09 Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Följande bedömning omfattar halter i omgivningsluften

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 December 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2016-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun Miljöförvaltningen Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun Utredningsrapport 2017:10 www.goteborg.se Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål...

Läs mer

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones Jörgen Jones 201 6-06 - 16 Luftkvalitetsberäkningar Djurgårdsstaden för nytt parkeringsgarage i Norra 1 Sammanfattning Ett nytt garage planeras att byggas i norra Djurgårdsstaden vid Hjorthagen. I samband

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2007:771 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2014 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2015-08-06 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Kalenderåret 2008 och vinterhalvåret 2008/2009 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Amir Ghazvinizadeh Rapport 2010:5 Miljöinspektör Miljöförvaltningen

Läs mer

Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping

Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping 8 mars 2004 till 7 mars 2005 RAPPORT 2005:2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1 Inledning...6 1.1 Begreppsförklaring...6 1.2 Uppdrag

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft; beslutade den 23 oktober 2007 NFS 2007:7 Utkom från trycket den

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft; beslutade den 6 april 2006. Med stöd av 13 förordningen (2001:527)

Läs mer

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad Miljömålet Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Sist i kapitlet finns miljömålet i sin helhet med precisering av dess innebörd Ja Nära

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2015

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2015 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(12) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2015 Sammanfattning Miljönämnden utför på kommunstyrelsens uppdrag lagstadgade mätningar av luftkvalitet.

Läs mer

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Dnr 2011-MH1675-5 Dnr 2012-MH1639-5 Motala kommun Miljö- och hälsoskyddsenheten Cajsa Eriksson, miljöskyddsinspektör

Läs mer

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN Lägesrapport för 2009 Till miljönämnden augusti 2010 2010-08-18 1 Sammanfattning Miljöavdelningen har sedan en tid tillbaka utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i taknivå

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2010-01-01 2010-12-31 Miljö och hälsoskydd Rapport 2010-02 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av genomförda mätningar av kvävedioxid

Läs mer

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar 1990 2010 Miljöförvaltningen RAPPORT 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Metod.. sid 3 DOAS sid 3 Partikelmätare. sid 4 Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2014

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2014 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(10) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2014 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämnden utför på kommunstyrelsens uppdrag lagstadgade mätningar

Läs mer

Luftmätningar i urban bakgrund

Luftmätningar i urban bakgrund Luftmätningar i urban bakgrund Linköpings kommun, Miljökontoret 213 Helga Nyberg Linköpings kommun linkoping.se Mätningar i Linköpings tätort Miljökontoret har sedan vinterhalvåret 1986/87 undersökt bakgrundshalter

Läs mer

Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad:

Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad: Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad: 2016-03-30 Innehåll Bakgrund och målsättning... 1 Luftkvalitetssituation... 2 Uppgifter om dominerande utsläpp... 2 Krav på kontroll inom samverkansområdet...

Läs mer

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge 1:2016 Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan 16-18 i Borlänge Kalenderåret 2015 Magnus Brydolf och Billy Sjövall SLB-ANALYS: FEBRUARI 2016 Förord Under kalenderåret 2015 mättes halter

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50 Luftrapport 2010 Miljö- och byggnämnden 25 augusti 2011, 50 Titel: Författare: Utgiven av: Beställningsadress: Luftrapport 2010, Burlövs kommun Johan Rönnborg Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, september Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, september Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... September 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, september 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren

Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren 1990 2012 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2006-01-01 2006-12-31 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av

Läs mer

Luften i Malmö. Årsrapport 1999

Luften i Malmö. Årsrapport 1999 Luften i Malmö Årsrapport 1999 11/2000 Luften i Malmö Årsrapport 1999 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 2 Var i Malmö mäts luftföroreningar? 3 Gränsvärden och miljökvalitetsnormer 4-5 Vädret under

Läs mer

Luftföroreningssituationen I Landskrona

Luftföroreningssituationen I Landskrona Luftföroreningssituationen I Landskrona Säsongsrapport Sommarhalvåret 26 Sammanfattning Nedanstående redovisning av luftföroreningshalterna i Landskrona är från det fasta stationsnätet i taknivå. erna

Läs mer

Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011

Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011 Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011 Miljöförvaltningen: Torsten Nilsson Dnr 2007-1822 MILJÖNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna

Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna Vilka är det som har störst betydelse och vilka är hälsoeffekterna? Var kommer föroreningarna ifrån? Projekt Samverkan 2012-2014 Resultat Åtgärder Kvävedioxid

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... December 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET

LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET Miljöförvaltningen RAPPORT Diarienummer 2005-10-17 2005.2261.3 1(8) LUFTEN I LUND RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2005 Sammanfattning Miljöförvaltningen utför kontinuerliga luftkvalitetsmätningar avseende

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN SOMMAREN 2002 VINTERN 2002/03 Resultat från mätningar inom URBAN-projektet Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2003:4 Miljöförvaltningen

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren 1990 2016 Miljöförvaltningen 2017-01-19 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Metod i

Läs mer

Luftkvalitetsmätning Alingsås 2015

Luftkvalitetsmätning Alingsås 2015 Luftkvalitetsmätning Alingsås 2015 Foto: Sture Alexandersson Emma Björkman Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad Rapport 161 Oktober 2015 1 Förord Den här utredningen är genomförd av miljöförvaltningen i

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft SAMMANSTÄLLNING Sidan 1 av 5 Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft Beräknade luftföroreningshalter i tätorter I början av 26 genomförde Luftvårdsförbundet, tillsammans med SMHI och länets kommuner,

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Landskrona

Luftföroreningssituationen i Landskrona Luftföroreningssituationen i Landskrona Säsongsrapport Vinterhalvåret 26/27 Sammanfattning Nedanstående redovisning av luftföroreningshalterna i Landskrona är från det fasta stationsnätet i taknivå. Miljökvalitetsnormerna

Läs mer

Luftföroreningar i Botkyrka kommun

Luftföroreningar i Botkyrka kommun Rapport 2014:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Natur och miljöanalys 2 Tumba, mars 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2.

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) 2013 Kungsgatan. Rapportserie 2014:3

Mätning av partiklar (PM10) 2013 Kungsgatan. Rapportserie 2014:3 Mätning av partiklar (PM10) 2013 Kungsgatan Rapportserie 2014:3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund...1 2.1 Begreppsförklaring...2 2.2 Partiklar...2 2.2.1 Hälsoeffekter...3 3 Metod...3

Läs mer

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Miljöförvaltningen Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Utredningsrapport 2016:9 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten

Läs mer

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Linköping 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Miljökvalitetsnorm

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Transport- och energienheten (Ht)

Transport- och energienheten (Ht) Transport- och energienheten (Ht) Åtgärdsplaner. Nat/int arbetet. Klimatluftarbetet. Luftfrågor Ht sammanhållande på NV EET Ht Bilavgaser/ bränsle Energisystem Ansvarig för EU arbetet om regler Både fossila

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort

Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort Vintern 2004 RAPPORT 2004:2 2 Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort, vintern 2004 Innehåll Sammanfattning...... 4 1 Inledning..... 5 2 Uppdrag och

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4 Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari 2016 Rapportserie 2016:4 Luftmätningarna är utförda av bygg- och miljökontoret i Norrköping. Ansvarig för denna rapport är Pontus Edqvist. Vid frågor

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7 Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari 2015 Rapportserie 2015:7 Luftmätningarna är utförda av bygg- och miljökontoret i Norrköping. Ansvarig för denna rapport är Pontus Edqvist. Vid frågor

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Sverige

Övervakning av luftföroreningar i Sverige Övervakning av luftföroreningar i Sverige strategi, förekommande halter och trender Karin Persson Mät- och beräkningsstrategier Varför? Vad? Var? Hur? När? Varför ska luftkvaliteten övervakas? Lagstiftning

Läs mer

Luftföroreningar i Botkyrka kommun

Luftföroreningar i Botkyrka kommun Rapport 2015:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun Mätdata 2014 Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Natur och miljöanalys 2 Tumba, april 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Bild: Mjölby kommun 26 augusti 2011 9 oktober 2012 Luftmätningen är utförd av miljökontoret i Mjölby och Boxholms kommun och miljökontoret i Norrköpings

Läs mer

Luftutredning Litteraturgatan. bild

Luftutredning Litteraturgatan. bild Luftutredning Litteraturgatan bild Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten vid Litteraturgatan i Göteborg och hur de nybyggnationer som beskrivs

Läs mer

RAPPORT. E39 Langeland Moskog SWECO NORGE AS SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE

RAPPORT. E39 Langeland Moskog SWECO NORGE AS SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE SWECO NORGE AS E39 Langeland Moskog UPPDRAGSNUMMER 1321335000 BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE KONCEPT GÖTEBORG 2013-01-15 SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS 1 (18) S w e

Läs mer

Per Andersson, Klimatavdelningen

Per Andersson, Klimatavdelningen 2010-09-24 Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram (utomhusluft) Per Andersson, Klimatavdelningen 010/ 6981376, per.andersson@naturvardsverket.se 2010-09-29 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds 2 gånger i juli 2010. Övriga

Läs mer

Vi anpassar dagens start och avslut till tågtidtabellerna. * Tåg anländer Gävle kl ca 09:45 * Tåg avgår 15:10 från Gävle.

Vi anpassar dagens start och avslut till tågtidtabellerna. * Tåg anländer Gävle kl ca 09:45 * Tåg avgår 15:10 från Gävle. KONTAKTOMBUDSMÖTE När: Tisdag 14 maj kl 10.00-14.45 Var: Gävle stadshus, Spegelsalen 10.00 10.15 Fika 10.15 10.45 Redovisning av dubbdäcksinventeringen 10.45-11.15 Halter i hamnar 11.30 12.30 Lunch 12.30-13.30

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Storgatan i Valdemarsvik

Mätning av partiklar (PM10) Storgatan i Valdemarsvik Mätning av partiklar (PM10) Storgatan i Valdemarsvik Bild: Valdemarsviks kommun 10 september 2009 14 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Begreppsförklaring 1 2.2 Partiklar,

Läs mer

LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI

LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI Miljöförvaltningen RAPPORT Datum Diarienummer 25-9-21 25.2261.1 1(7) LUFTEN I LUND MÅNADSRAPPORT FÖR AUGUSTI 25 Sammanfattning Miljöförvaltningen utför kontinuerliga luftkvalitetsmätningar avseende svaveldioxid,

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer