Frågor & Svar Licensförsörjning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor & Svar Licensförsörjning 2010"

Transkript

1 Frågor & Svar Licensförsörjning (7)

2 1. Svarsdatum :44:40 Fråga: Är avsikten att teckna ramavtal med max 7 st leverantörer eller endast en (1)? Svar: Enligt punkt 4.1 i Ansökningsinbjudan (inte Anbudsinbjudan) framgår det att maximalt sju ramavtal avses tecknas. 2. Svarsdatum :16:55 Fråga: Vad är definitionen på att kunna erbjuda t ex 5 eller 3 olika programvaror? Avses senaste version från tillverkaren eller räcker att programvaran ges rätt att köras genom nedgraderingsrätt? Svar: Den programvara anbudsgivaren erbjuder en kund ska kunna försäljas i senaste version. 3. Svarsdatum :17:14 Fråga: Får en specifik programvara anges under flera kategorier, i t ex Operativsystem och Mellanprogramvara? Svar: Ja, samma programvara kan i teorin anges under flera kategorier förutsatt att samtliga övriga krav uppfylls. Om en programvara till mycket stor del hör hemma i en viss kategori men har en mindre del som hänförs till en annan kategori anser Kammarkollegiet att programvaran bara bör anges i den första kategorin. Om anbudsgivaren är tveksam till en programvaras kategoriindelning rekommenderar Kammarkollegiet anbudsgivaren att fråga om Kammarkollegiets åsikt. Enligt punkt 5.2 i anbudsinbjudan har Kammarkollegiet tolkningsföreträde huruvida en viss programvara är hänförlig till ett programvaruområde eller inte. 4. Svarsdatum :17:30 Fråga: I vilken kategori kan programvara för virtualisering anges? Svar: Driftstödsprogramvara 5. Svarsdatum :17:52 Fråga:Ska version anges på programvaran där certifiering finns? I så fall kan två versioner av samma programvara ses som olika produkter? Svar: Det är bra om version anges, men det är inget krav. Två versioner av samma programvara är inte olika produkter (programvaror). Om en programvara bytt namn men är i allt väsentligt samma programvara räknas ej heller dessa som två olika programvaror. 6. Svarsdatum :18:03 Fråga:Kravspecifikation, pkt 4.1.1, Kontorsstöd (och generellt för flera punkter i det dokumentet): I texten står att Anbudsgivaren skall erbjuda fem (5) programvaror från fem (5) olika programvarutillverkare. Vi tolkar det som att det är en (1) programvara från fem (5) olika programvarutillverkare vardera som avses, med tanke på att det endast finns fem svarsrader totalt, inte 25 st. Har vi tolkat det rätt att endast 1 programvara per tillverkare ska anges? Svar: Ja, det är rätt tolkat. 7. Svarsdatum :33:56 Fråga: Allmänna villkor, pkt 17.5 I texten står att ramavtalsleverantören har ansvar för kundens licensinnehav vid tjänsten SAM. Enligt BSA (Business Software Alliance) kan aldrig 2 (7)

3 det juridiska ansvaret för korrekt licensiering läggas på leverantören, ansvaret ligger alltid på verksamhetsansvarig i kundens organisation. SAM-tjänsten innebär att en rekommendation avseende licensiering görs av leverantören och kunden tar ställning till och beställer detta. Vänligen förtydliga eller omformulera termen ansvar i punkt Svar: Om kunden har köpt tjänsten licenshantering och leverantören har brustit i sitt åtagande är det leverantörens ansvar att ersätta för underlicensiering. Om kunden har lagt ut sin licenshantering på leverantören måste kunden självklart uppfylla sina skyldigheter enligt kontraktet. Således kan leverantören aldrig bli ersättningsskyldig när kunden inte gjort som leverantören rekommenderar och detta innebär underlicensiering. Det juridiska ansvaret kan inte överföras till annan part. 8. Svarsdatum :34:45 Fråga: Fråga gällande programvara till specifikt programområde Om en programvara i avtalet Programvaror & Tjänster 2007, tillhör ett visst område, är det då förutsatt att den produkten ingår i samma produktområde i Licensförsörjning 2010? Svar: Generellt sett är det så, men om tveksamhet föreligger rekommenderar Kammarkollegiet anbudsgivaren att säkerställa genom frågor & svar. 9. Svarsdatum :35:05 Fråga: Om jag har en produkt som har funktioner inom två olika programområden, får den då återkomma i båda programvaruområdena? Svar: Det kan den göra, notera dock svaret från 13 januari på tidigare ställd fråga. 10. Svarsdatum :35:55 Fråga: 1. Anses personal i koncernbolag (dotter-/moder-systerbolag) var underleverantör eller egen personal i upphandlingen? 2. Är det OK att ange öppna programvaror anbudet? 3. Är det för programvaror som passar och accepteras under flera kategorier, tillåtet att ange samma certifierade konsult eller krävs olika konsulter? Svar: 1. Om annat koncernbolag (med annat organisationsnummer än anbudsgivaren) anges som underleverantör till anbudsgivaren, är koncernbolagets personal att se som underleverantörs personal. 2. Ja, förutsatt att samtliga övriga villkor är uppfyllda. 3. Nej, olika konsulter måste användas. 11. Svarsdatum :36:08 Fråga: Får jag som anbudsgivare, samtidigt agera underleverantör till en annan anbudsgivare? Svar: En anbudsgivare skall ej ingå som underleverantör i annat anbud, då detta kan få konkurrensbegränsande följder. Om en anbudsgivare även ingår som underleverantör till en annan anbudsgivare kommer anbudsgivarens egna anbud att strykas. 12. Svarsdatum :36:21 Fråga: Certifiering på konsulter, behöver detta vara tekniska konsulter eller kan det också vara rådgivande konsulter? Svar: Konsulten ska kunna utföra tjänsterna installation, konfiguration, anpassning samt support enligt punkt 3.2 Tjänster i anbudsinbjudan. 3 (7)

4 13. Svarsdatum :36:34 Fråga: Fråga 1: Svaret nedan gavs från Kammarkollegiet avs upphandlingen Öppna Programvaror. Svar 1: Produktlistan behöver inte vara komplett vid anbudsinlämningen eller avtalstecknandet. Ramavtalsleverantörer får under ramavtalsperioden fritt addera, byta och ta bort programvaror så länge samtliga avtalsvillkor är uppfylld. Är samma svar tillämpligt för Licensförsörjning 2010? Fråga 2: När kan ytterligare underleverantörer läggas till? Efter första kvartalet av ramavtalsperioden eller vid start av ramavtal? Fråga 3: Behöver samarbetsavtal mellan anbudsgivare och underleverantör finnas redan i anbudsläge eller räcker det vid ramavtalets start? Svar: 1. Ja, det svaret är även tillämpligt i Licensförsörjning Ansökan om förändringar vad gäller underleverantörer kan ställas till Kammarkollegiet direkt efter ramavtalens ikraftträdande. Dock får ramavtalsleverantören räkna med att handläggningen kommer inte kommer att gå så snabbt. 3. Det räcker att det finns vid ramavtalets ikraftträdande. Dock tar anbudsgivaren en risk om anbudsgivaren lovar vissa konsulter i sitt anbud som sen, om samarbetsavtal inte kommer till stånd, inte kan erbjudas kund. 14. Svarsdatum :36:44 Fråga: Får en kund avropa en programvara från en leverantör som inte har med den programvaran som en av de fem namngivna programvarorna i kravspecifikationen? Exempel: Leverantören har angivit programvarorna A,B,C,D,E i kravspecifikationen. Får då kund avropa en annan programvara ex. F från leverantören? Svar: Det finns inga begränsningar i antal programvaror eller programvarutillverkare. Således kan en kund avropa vilken programvara som helst så länge programvaran ryms inom ramavtalsområdet. 15. Svarsdatum :37:01 Fråga: Hur värderas Microsoft MSCE och MCP certifieringar, Microsofts vanligaste certifieringsform. De kopplar an till ett område inom Microsoft som i sig täcker flera produkter. Är detta en giltig certifiering för samtliga dessa produkter, ingen produkt eller en valfri produkt inom området? Svar: Av certifieringsbeviset ska det framgå vilken programvara konsulten är certifierad för. Framgår det inte av certfieringsbeviset vilken programvara som ingår i certifieringen, bör anbudsgivaren bifoga beskrivning av certifieringen. 16. Svarsdatum :51:38 Fråga: Fråga angående produktgruppen Operativsystem: Anser Kammarkollegiet att Novell Linux samt Oracle Linux tillhör denna upphandling? Svar: Kammarkollegiet anser att Linux är ett operativsystem. 17. Svarsdatum :14:46 Fråga: Angående svar på fråga 16. Själva frågan visas inte fullständigt i pdf-filen. Svar: Frågan löd "Fråga angående produktgruppen Operativsystem: Anser Kammarkollegiet att Novell Linux samt Oracle Linux tillhör denna upphandling?" 18. Svarsdatum :19:13 Fråga: Hur länge ska takpriserna gälla? 2 år eller även under ev förlängning? 4 (7)

5 Svar: Enligt krav : Priserna skall ligga fast under hela ramavtalsperioden samt för därefter giltiga kontrakt mellan kund och ramavtalsleverantör och kommer inte att justeras med något index. "Ramavtalsperioden" innebär avtalstiden inklusive förlängning. 19. Svarsdatum :20:54 Fråga: I Bilaga Kravspecifikation står det i varje krav på "Certifierade konsulter inom XXX" att "Anbudsgivaren bör erbjuda certifierade konsulter på programvarorna som anges i krav 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 respektive 12". Vilka krav är det som det hänvisas till? Menas det att i området för tex Kontorsstöd att de certifierade konsulterna (krav 4.1.3) ska erbjudas för de programvaror som listats under krav 4.1.1, för Informationsförsörjning att de certifierade konsulterna (krav 4.1.6) ska erbjudas för de programvaror som listats under krav etc? Svar: Ja, tolkningen av vilka krav som det hänvisas till är riktig. Kammarkollegiet kan dock inte finna det angivna citatet i Bilaga kravspecifikation varför Kammarkollegiet undrar om rekommendationen att använda Openoffice.org 3.2 har följts? 20. Svarsdatum :29:27 Fråga: I Bilaga Kravspecifikation, punkt uppges följande: Ett företag som endast tillhandahåller programvaror till anbudsgivaren anses inte vara en underleverantör. Om företaget tillhandahåller programvaror och tjänster anses denne vara en underleverantör. Kan vi ta med även underleverantörer som tillhandahåller endast tjänster? Svar: Ja. 21. Svarsdatum :17:57 Fråga: Anser Kammarkollegiet att olika editioner av en produkt som har olika funktion och/eller licensieringsrättigheter är olika programvaror. T.ex. Microsoft SQL Server Standard Edition och Microsoft SQL Server Enterprise Edtion. Svar: Nej, det är inte olika programvaror. 22. Svarsdatum :56:18 Fråga: Följdfråga till svar på fråga fråga 10 punkt 1: Vissa företag har valt att organisera sig separata dotterbolag snarare än avdelningar och det är vanligt att koncernbolag inte underleverantörer. Är det ett krav att specificera att en namngiven certifierad konsult har sin anställning i ett koncernbolag med annat organisationsnummer än det koncernbolag som lämnar anbudet till Kammarkollegiet. Svar: Ja. Enligt punkt i anbudsinbjudan En viss konsult skall endast förekomma hos en anbudsgivare. Åberopad konsult skall vara anställd av anbudsgivaren eller i anbudet angiven underleverantör. Anbudsgivaren bör lämpligtvis ange konsultens organisatoriska hemvist för att undvika missförstånd. 23. Svarsdatum :24:18 Fråga: Fråga 1: Allmänna villkor punkt 16, Felansvar Kan det i Kontraktet hänvisas till tredje parts särskilda bestämmelser för vissa Programvaror så att dessa vad gäller ansvar för fel gäller före vad som anges i punkt 16. Detta enligt normal praxis för tredjemans programvara och Kammarkollegiets hittills tillämpade tillägg till Avtal 90. Fråga 2: Allmänna villkor punkt 16.4, Felansvar Enligt punkten förutsätter undantag från leverantörens felansvar avseende 5 (7)

6 Leveransen förorsakade av Kunden att Leveransen dessutom innebär förändringar vidtas i Kundens IT-system. Således för en Leverans som ej innebär förändringar i Kundens ITsystem så skall leverantören ansvara för fel eller brist vilka förorsakats av Kunden. En sådan ansvarsfördelning är inte enligt normal ansvarsfördelning och praxis. Kan det bekräftas att undantagen i punkten gäller generellt och således inte förutsätter att förändringar vidtagits i Kundens IT-system. Fråga 3: Allmänna villkor punkt 18, Intrångstalan Fråga: Kan det i kontraktet hänvisas till tredje parts särskilda bestämmelser för vissa Programvaror så att dessa gällande intrång gäller före vad som anges i punkt 18. Detta enligt normal praxis för tredjemans programvara och Kammarkollegiets hittills tillämpade tillägg till Avtal 90. Fråga 4: Allmänna villkor punkt 18.3, Intrångstalan Fråga: Leverantörens åtagande att föra talan och ersätta Kunden för ersättningar och skadestånd denne kan bli skyldig att utge vid intrångstalan brukar enligt normal praxis och även enligt Kammarkollegiets tillägg till Avtal 90 samt dess allmänna villkor konsulttjänster uppdrag, förutsätta att leverantören ensam får bestämma över försvaret mot intrångstalan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning. Detta saknas i punkten. Kan det bekräftas att sådant förtydligande kommer att göras till punkt Fråga 5: Allmänna villkor punkt 19.4, Ansvarsbegränsningar och befrielsegrunder Fråga: Förtydligande önskas om hänvisningen inte rätteligen skall vara till punkt 19.2 och inte som angivits till punkt Fråga 6: Allmänna villkor punkt 20.1, Förtida upphörande Fråga: Lydelsen i punkten synes primärt avse förtida upphörande av konsulttjänster men genom hänvisning till Kontraktet kan det även omfatta avtalade Programvaror. Är det avsikten att beställda programvaror skall kunna sägas upp med 30 dagars varsel? Om så hur kompenseras leverantören för de kostnader denna åsamkas som en följd därav? Fråga 7: Allmänna villkor punkt 20.8, Förtida upphörande Fråga: Innehållet i punkten (undantaget rena tekniska förändringar) överensstämmer Kammarkollegiets motsvarande bestämmelse i allmänna villkor konsulttjänster (resurs och uppdrag). Då skrivningen uppenbarligen tar sikte på just konsulttjänster men enligt definitionerna för Leverans, Uppdrag och Tjänster detta kan omfatta så mycket mer än rena konsulttjänster, t.ex. Programvara och Underhåll och support, framstår det som märkligt att Kunden äger rätt till fortsatt nyttjande trots att Kontraktet upphört vilket blir konsekvensen. Kan det förtydligas att punkten avser Leverans och Uppdrag av Tjänster i form av konsulttjänster? Det framstår vidare som märkligt att Kunden kan begära att erlagda ersättningar återbetalas till Kunden särskilt om leverantören sagt upp Kontraktet på grund av Kundens kontraktsbrott. Kan det förtydligas att detta enbart avser den situationen att Kunden sagt upp Kontraktet? Svar: Svar 1: Andra villkor, såsom tredjeparts särskilda bestämmelser för vissa programvaror, kan överenskommas i Kontraktet. Svar 2: 16.4 täcker bara situationen då ramavtalsleverantören har genomfört förändringar i kundens IT-system. Svar 3: Andra villkor, såsom tredjeparts särskilda bestämmelser för vissa programvaror, kan överenskommas i Kontraktet. Svar 4: Kammarkollegiet avser inte i nuläget förändra Svar 5: 19.2 är korrekt hänvisning. Svar 6: Första frågan: Ja, om det är överenskommet i Kontraktet. Andra frågan: Det regleras i Svar 7: Kammarkollegiet avser inte ändra Svarsdatum :50:41 Fråga: Fråga gällande programvaror på svenska: I många fall finns själva serverprogramvarorna inte på svenska, men slutanvändargränssnittet mot dessa kan vara på svenska. I Bilaga Kravspecifikation finns texten Att programvaran är på svenska innebär att alla delar som en användare av programvaran kan komma i kontakt med är på svenska. Med 6 (7)

7 definitionen användare, avses då slutanvändaren av produkten eller samtliga personer som arbetar med produkten? Svar: Kravet avser samtliga användare. 25. Svarsdatum :13:33 Fråga: Kan följande programvaror passa i programvaruområde "Kontorsstöd"? Om inte, i vilket programvaruområde ska programvaran återfinnas? "Easit BPS", "IBM Lotus Domino Enterprise Server", "Microsoft Word", "Novell GroupWise", "Sitevision", "Microsoft Exchange", "EssVision Evolution Bas", "Euroling Siteseeker remote", "Formpipe platina", "Stratsys Projekt". Svar: Utifrån den knapphändiga informationen om programvarorna i frågan kan Kammarkollegiet tyvärr inte göra en bedömning om programvarorna tillhör ett visst programvaruområde eller inte. Inledningen till kapitel 3 i anbudsinbjudan "Upphandlingens omfattning" beskriver vilken typ av programvaror som inte omfattas av denna upphandling. Avsnitt 3.1 i anbudsinbjudan "Programvaruområden" beskriver programvaruområdena och ger exempel på vilka typer av programvaror som ingår i de olika programvaruområdena i denna upphandling. Anbudsgivaren skickar lämpligen med en beskrivning eller länk till en beskrivning av varje programvara som anbudsgivaren anger i sitt anbud för att förtydliga sina svar. 7 (7)

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan 2012-09-03. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Renée Sjölund 96-95-2011

Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan 2012-09-03. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Renée Sjölund 96-95-2011 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-09-03 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Nätverksprodukter Renée Sjölund 96-95-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Vägledning 1 (21) Vägledning för avrop Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

4. Kommersiella villkor

4. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2012-08-14 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Per Staaf Upphandling Tandtekniska tjänster UC-2012-29 Sista anbudsdag: 2012-09-24 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering för Lotteriinspektionen 1 Inledning Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen 2015-03-09 Upphandlande organisation Region Östergötland Örjan Lehnberg Extern remiss Sänkaläsare med tillbehör UC-2013-213 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal 1/24 Bilaga 7 - Mall för avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal... 3 2 Definitioner... 3 3 Avropsavtalets omfattning... 3 4 Verktygets standardfunktioner...

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer