Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete"

Transkript

1 Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill lämna anbud på 4 kompetensområden ska det då lämnas i 4 separata pärmar med dokument för leverantörskvalificering i varje pärm? Eller är det ett anbud som gäller oavsett antal kompetensområden man vill svara på? Svar 1 Nej. Ett anbud räcker, men det måste tydligt framgå vilket eller vilka kompetensområden anbudet avser. I anbudet måste det också gå att se vilka delar som relaterar till vilket/vilka kompetensområde. Underlag för leverantörskvalificeringen behöver bara finnas med en gång per anbudsgivare. Fråga 2 Anbudsinbjudan, kapitel 3a) står att Maximalt fyra referensuppdrag får nyttjas i anbudet. Betyder det att 4 referensuppdrag gäller oavsett om man svarar på ett eller fyra kompetensområden? Eller betyder det max fyra referensuppdrag per kompetensområde, dvs max 16 st? Svar 2 Upp till fyra referensuppdrag per kompetensområde med tydligt angivande av vilket kompetensområde som avses. Om ett uppdrag innehåller flera kompetensområden kan samma uppdrag användas som beskrivning för flera kompetensområden men det ska anges hur ett sådant referensuppdrag kopplas till de olika kompetensområdena. Fråga 3 Krav på leverantör, C:1: Ska det bara lämnas in namn på de konsulter som ingår i referensuppdragen? Eller vill man ha namn på samtliga konsulter som anbudsgivaren kan erbjuda med rätt kompetens? Svar 3 Ja, bara de som ingår i referensuppdrag. Totala antalet konsulter av motsvarande kompetens kan gärna anges i kortfattad företagspresentation el dyl. Fråga 4 Anbudsinbjudan, kapitel 3b) Ska det bara lämnas in CV på de konsulter som ingår i refuppdragen, dvs max 12 st (eller 48 beroende på svaret på fråga 2 ovan)? Eller vill man ha CV på samtliga konsulter som anbudsgivaren kan erbjuda med rätt kompetens? Svar 4 Ja, bara de som ingår i referensuppdrag. Fråga 5 Anbudsinbjudan, kapitel 6: För att få högsta möjliga betyg (3) på uppdraget, gäller då att uppdraget ska innefatta ¾ av rollerna eller att varje angiven konsult ska ha haft denna andel av roller i uppdragen? Svar 5 Uppdraget ska spegla uppgifter, roller och kompetenser. Fråga 6 Bilaga 1 A:2: Betyder krav A:2 (krav på kvalificering), implementerande industri ett produktbolag som även levererar konsulttjänster, exempelvis en leverantör av ärendehanteringssystem? Svar 6 Ja, om företaget är knutet till enbart en leverantör av ett visst system Fråga 7 Bilaga 1 D:1: Kan konsult varit anställd på annat bolag och där genomfört ett referensuppdrag? D:nr 2011/817/243 sid 1

2 Svar 7 Ja Fråga 8 I bilaga 1 - Krav för kvalificering, stycke C:1 Personalresurser så skriver SMHI; För uppdrag inom kompetensnivåerna 4 och 5 krävs att konsulterna har ett avtal med anbudsgivaren om anställning eller exklusivt samarbete med anbudsgivaren. Avser omfattningen på exklusivt samarbete, ett exklusivt samarbete inom just detta ramavtal och leverans till SMHI? Svar 8 Det avser ett exklusivt samarbete mellan anbudsgivare och konsult allmänt och inte specifikt för detta ramavtal. Fråga 9 Referenser: Kan vi lämna referensuppdrag och CV inom kompetensnivå 4-5 som en samarbetspartner/underleverantör utfört under oss tidigare? Vi har idag ett antal underleverantörer som gör uppdrag åt oss mot en kund. Kan vi använda en eller ett par av dessa som referensuppdrag? Svar 9 För kompetensnivå 4-5 gäller att konsulten ska vara anställd eller har exklusivt samarbete. Se även Bilaga 1 D:1 om referensuppdrag under annan huvudman. Fråga 10 C:1 Vad innebär bekräftelse om tillgång av konsulter inom kompetensnivå 1-3? Hur vill ni att vi bekräftar? Svar 10 Ange hur många konsulter som finns tillgängliga hos anbudsgivare och/eller underleverantör/samarbetspartner. Fråga 11 Anbudsinbjudan 3a: Vad menas med att "Inlämnade handlingar för leverantörskvalificering (avsnitt 2 ovan) kan med fördel användas"? Svar 11 I avsnitt 2 hänvisas till bilaga 1 krav för kvalificering. Bevis som efterfrågas i bilaga 1 avses. Fråga 12 Anbudsinbjudan 3b: Hur vill ni att det ska framgå av CV kopplingen mellan referensuppdragen och de erfarenheter som SMHI efterfrågar? Svar 12 I bilaga 2 finns bl.a. specificerat efterfrågade kompetenser, samt exempel på aktuella roller. Med den grunden förutsätts anbudsgivare därför kunna göra relevanta urval av referensuppdrag och konsultroller kopplat till beskrivningen kring SMHIs miljöer och tekniker samt efterfrågade kompetenser och roller. Att tolka och förstå vilka kompetenser och erfarenheter som kan vara aktuella för att utföra konsultuppdrag på SMHI, är en viktig förmåga för att kunna erbjuda konsulter vid avrop under avtalstiden. Fråga 13 Under vilket av de fyra Kompetens-/Anbudsområde lägger ni ITIL samt CA Service Desk Manager kompetens? Svar 13 ITIL kopplas i första hand mot kompetensområde verksamhetsutveckling & strategi. CA Service Desk Manager-kompetens som teknikområde kan förekomma i olika kompetensområden beroende på om det är utveckling av verksamhet byggd på CA Service Desk Manager eller om det ingår som del i en systemlösning. Fråga 14 I dokumentet Anbudsinbjudan kapitel 3 sägs För vart och ett av referensuppdragen får upp till tre konsulter inom kompetensnivåerna 4 och 5 nyttjas (samma konsult får nyttjas i flera referensuppdrag). Skall vi som leverantör sätta rätt nivå ( 4 eller 5 ) eller gör SMHI det baserat på beskrivningen av konsultens CV? D:nr 2011/817/243 sid 2

3 Svar 14 Anbudsgivaren bedömer utifrån Kompetensspecifikation i Bilaga 2 att konsulterna svarar mot efterfrågad kompetensnivå vilket bestyrks av CV för aktuella konsulter enligt kapitel 3 i Anbudsinbjudan. Fråga 15 Anbudsinbjudan 3a: Vad menas med att SMHI äger rätt att nyttja referensens kontaktperson för utvärdering av anbud? Svar 15 SMHI har rätt att kontakta referensen vid behov för att stämma av bilden som ges i referensbeskrivningen. Fråga 16 Anbudsutvärdering: a. Kommer referenterna att tillfrågas om hur väl uppdraget är utfört? I så fall vilka frågor kommer att ställas? b. Är det tillåtet att använda 2 referenser från en och samma konsult? Svar 16 Avstämningen rörande referensuppdragets utförande kan komma att ske ur olika aspekter beroende på hur det beskrivits och vad det belyser i fråga om kompetens, utförande och resultat. I den mån det behövs för att med större säkerhet kunna nå en kontaktperson kan 2 eller flera olika personer uppges. Det viktiga är att den som uppges som kontaktperson kan svara för helheten i referensuppdraget så att inte flera personer behövs vid ev förfrågan kring referensuppdraget. Fråga 17 Prövning av anbud: Betyg 3: Är det endast de 4 referensuppdragen som ska täcka 75%? eller värderas även andra referensuppdrag i CV? Svar 17 Det är de referensuppdrag och de CV som kopplas till dessa som bedöms. Det vill säga att roller och kompetenser i lämnade CV också vägs in. Fråga 18 I krav C:1, Bevis som ska lämnas står Minst en konsult ska vara på kompetensnivå 5. Antag att vi vill beskriva tre olika referensuppdrag inom ett och samma kompetensområde. Behöver vi då ha en konsult på nivå 5 per referensuppdrag (dvs 3st på ett och samma kompetensområde) eller räcker det att ha en konsult på nivå 5 per kompetensområde? Svar 18 Kravet är en konsult på nivå 5 per kompetensområde men enligt krav D:1 gäller att de konsulter som namnges ska tillhöra kompetensnivå 4-5. Fråga 19 Under krav D:2, stycke 3, beskrivs det engagemang av olika storleksordning i timmar, vilket det inte talas om någon annanstans i materialet. Krävs det att vi i exakta tal redovisar antal konsulttimmar per referensuppdrag, eller är det snarare en grov klassificering av referensuppdragen i litet/mellan/stort som ni är ute efter? Eller ska man inte ange uppdragets omfattning överhuvudtaget? Svar 19 Referensuppdragens storlek ska anges enligt krav D:1. Storleken ska ses som riktmärke för indelning på storlek för litet, mellan resp. stort referensuppdrag, dvs en mindre avvikelse från gränserna kan accepteras. Fråga 20 Kompetensnivå 1-2 verkar inte efterfrågas men nämns i anbudsunderlaget. Ska dessa redovisas överhuvudtaget i denna upphandling? Svar 20 Ja. D:nr 2011/817/243 sid 3

4 Fråga 21 Är det 75 % av rollerna eller 75 % av kompetenserna som kommer att utvärderas eller både och? Svar 21 I texten står det arbetsuppgifter, roller och kompetenser, dvs sammantagen värdering. Fråga 22 Vi skulle vilja ha bekräftat att antalet konsulter inte kommer att ingå i utvärderingen. Svar 22 Exakt antal konsulter kommer inte att utvärderas, men av helheten i inbjudan framgår det att leveransförmåga är viktig. Fråga 23 Om man kommer till anbudspresentation/referenspresentation, kommer SMHI att stå för all den tid som våra konsulter måste lägga ned på att presentera sitt uppdrag? Svar 23 SMHI står inte för några kostnader för anbudsgivning, varken för framtagning eller under utvärderingsfasen. Fråga 24 Vad menas med skrivningen under 3A i anbudsinbjudan: Inlämnade handlingar för leverantörskvalificeringen (avsnitt 2 ovan) kan med fördel användas? Svar 24 Samma referensbeskrivningar med CV används i både kvalificering och värdering. Fråga 25 I mall för ramavtal, Bilaga 3, kap 5, stycke 4 står det: SMHI äger rätt att häva avtalet i de fall att Konsulten inte lämnat relevant erbjudande i minst två av fem på varandra följande avropsförfrågningar. Alternativt äger SMHI rätt till ersättning av mellanskillnaden till det högre pris för dessa som nyttjande av parallellt avtal kan innebära. Skulle ni vilja förtydliga hur ni tänker här? Svar 25 SMHI strävar efter att säkerställa att leverantörer som får ramavtal avser att kunna erbjuda leveransförmåga under avtalstiden. Att vid upprepade tillfällen inte erbjuda konsult vid förfrågan svarar inte mot syftet med avtalet. Därför finns dessa skrivningar. Fråga 26 Behöver referensuppdragen vara avslutade eller är det ok att hänvisa till uppdrag som fortfarande pågår? Svar 26 Om pågående referensuppdrag har tydliga delleveranser så att levererat resultat kan verifieras kan även sådana uppdrag vara referensuppdrag. Fråga 27 Bilaga B3a, kap 20, Intrångstalan Avser detta kapitel om Konsulten levererat ett projekt eller ett åtagande? Om det är en resurskonsult som varit en del i ett resultat antar vi att denna paragraf ej är tillämplig? Svar 27 Även vid insats som resurskonsult kan det tänkas att konsulten inför t ex verktyg eller programmoduler i sin del av arbetet och då kan en sådan situation som avses inträffa. Fråga 28 Ang pkt 3, anbudsinbjudan. Behöver betyget 3 uppnås enskilt för var och en av de lämnade referenserna eller är de tillräckligt att de sammantaget representerar bevis på kompetens som motsvarar betyget 3? Svar 28 Under rubriken anbudsvärdering sägs att det är en samlad bedömning som värderas mot helheten av punkt 3 i bilaga 2. D:nr 2011/817/243 sid 4

5 Fråga 29 För kompetensnivåerna 4 och 5 krävs att konsulterna som erbjuds i uppdrag har ett avtal med anbudsgivaren om anställning eller exklusivt samarbete med anbudsgivaren. Innebär detta att det är möjligt för anbudsgivaren att ha ett exklusivitetsavtal direkt med enskilda konsulter som är anställda hos underleverantör? Eller måste exklusivitetsavtalet vara tecknat med underleverantören som bolag så att exklusiviteten i så fall omfattar samtliga konsulter hos underleverantören? Svar 29 Kravet är att det ska finnas ett giltigt avtal vid anbudsinlämning som säkerställer de resurser som erbjuds via anbudet. Observera dock att det i Bilaga 3, punkt 5, finns krav som gäller vid byte av konsult under avtalstiden så att konsekvenser av hur avtal upprättas också är i harmoni med denna skrivning. Leveransförmågan ska säkerställas under hela avtalsperioden. Fråga 30 Får endast maximalt tolv (12) namngivna konsulter anges för anbudsområden där kompetensnivå 4-5 efterfrågas? Svar 30 Fler får namnges men de som tas med i bedömning av anbudet är de som bestyrks med CV och där finns antalsbegränsning angiven i underlaget. Fråga 31 Är det endast namngivna konsulter som får utföra uppdrag gentemot SMHI förutsatt att ett inte har skett ett byte av konsult/er? Om byte sker, skall detta göras innan eller kan det ske under själva svarstiden för avropet? Svar 31 Eftersom SMHI ska acceptera byte av konsult till likvärdig kompetens kan det ske efter överenskommelse under hela ramavtalstiden. Det kan också innebära att andra konsulter än de namngivna kan komma ifråga för leverans efter samma prövning (se text i Bilaga 3, punkt 5). Fråga 32 Skall pris endast anges för kompetensnivå fem (5)? Svar 32 Timpriset för övriga nivåer kommer att gälla enligt vad som anges i punkt 4 i Anbudsinbjudan varför det räcker att ange timpris för nivå 5. Fråga 33 Vi behöver ett förtydligande kring fråga 8 och dess svar. Vi tolkar ert svar som att det i praktiken blir omöjligt att använda underkonsulter. Vår tolkning blir: Om bolag A använder underleverantör B för uppdrag på SMHI innebär det att bolag B inte kan leverera sina tjänster till bolag X. Exklusivitet mot SMHI förstår vi för det hindrar en underkonsult verka via flera ramavtalsleverantörer. Vi undrar dock vad SMHI vill uppnå med generell exklusivitet. Är svaret på fråga 8 korrekt? Svar 33 Där SMHI skriver om exklusivt samarbete gäller det mellan anbudsgivare och en konsult som levererar tjänsten via anbudsgivaren (se Bilaga 1, krav C1). Frågan om exklusivt samarbete handlar inte om samtliga underkonsulter. Bilaga 3, punkt 5, beskriver både hur konsulter med exklusivt samarbetsavtal kan bytas under avtalsperioden och vad som gäller för underkonsulter på nivå 1-3. Fråga 34 Hur ska man tolka exklusivt samarbete med anbudsgivare utesluter det möjlighet att lämna eget anbud? Svar 34 Det är endast när man som konsult uppträder som samarbetspartner (kompetensnivå 4 och 5) och därigenom är inkluderad i ett anbud som SMHI kräver ett exklusivt avtal med anbudsgivaren. Ett eget anbud kan dock alltid lämnas. Om man har rätt till det eller enbart kan lämna anbud via den anbudsgivare som man har exklusivt samarbete med, beror på samarbetsavtal är utformat mellan parterna. Däremot kan man givetvis inte uppträda som exklusiv samarbetspart med flera anbudsgivare. D:nr 2011/817/243 sid 5

6 Fråga 35 Om man som referensuppdrag använder ett stort åtagande som täcker alla fyra kompetensområden, får vi då ange 3 konsulter per kompetensområde för just detta referensuppdrag? Under punkt 3 Kompetens, punkt b står För vart och ett av referensuppdragen får upp till tre konsulter inom kompetensnivåerna 4 och 5 nyttjas. I så fall kan ett uppdrag bara spegla max 3 områden om vi får ange max 3 konsulter. Svar 35 Varje kompetensområde utvärderas för sig. Om det är samma referensuppdrag som åberopas i olika kompetensområden bör det framgå. Är det olika konsulters kompetens som är väsentlig för olika kompetensområden anges detta så att det tydligt framgår vilka referensuppdrag och vilka konsulter som avses för varje kompetensområde. I det fall det är olika konsulter som avses för olika kompetensområden men inom samma referensuppdrag så får CV bifogas på samma sätt som om det varit olika referensuppdrag för olika kompetensområden. Fråga 36 Med koppling till fråga 8 ovan: Meningen Med exklusivt samarbete avses att konsulten enbart får utföra uppdrag för anbudsgivaren innebär då följande: Om en underleverantör går med ett bolag som lämnar in anbudet (vi kallar bolaget för huvudbolaget) kommer resursen som är anställd hos underleverantören endast kunna få jobba i uppdrag via huvudbolaget. Underleverantörer som är arbetsgivaren kan inte nyttja resursen för interna uppdrag eller egna kunduppdrag utan är helt hängiven huvudbolaget. Stämmer tolkningen? Svar 36 I vilken mån det avser interna uppdrag eller egna kunduppdrag avgörs av avtalet mellan huvudbolag och underkonsult. Att erbjuda egna tjänster behöver inte strida mot det vi avser med exklusivt samarbetsavtal. Däremot kan man inte arbeta via flera huvudbolag som underkonsult. SMHI avser att genom formuleringarna säkerställa att anbudsgivaren inte erbjuder en oidentifierad mängd konsulter. Därför krävs en fast relation och att SMHI har en direkt relation med den som de facto ska leverera tjänsten. Det vill vi uppnå genom anställda konsulter eller underkonsulter med exklusivt samarbetsavtal med anbudsgivaren. Fråga 37 Får uppdrag genomförda gentemot SMHI användas som referensuppdrag? Svar 37 I Bilaga 1, Krav för kvalificering, anges vad som gäller för referensuppdrag och om de kan avse uppdrag åt SMHI. Fråga 38 Kan vi ange en resurs som skrivit på anställningsavtal men ännu ej tillträtt sin tjänst som en av våra offererade konsulter? Svar 38 Ja. Fråga 39 Är det den samlade bilden av referensuppdragen som betygssätt eller är det ett och ett som får betyg 0-3? Svar 39 Det är kombinationen av det samlade innehållet se även tidigare svar och punkt 3 i Anbudsvärdering i Anbudsinbjudan. Fråga 40 Skrivs ett avtal per kompetensområde så att det är 4 olika avtal eller är det ett och samma avtal som skrivs oavsett hur många kompetensområden det gäller? Och innebär det att om vi missar att leverera vid kommande avrop på ett kompetensområde så kan vi förlora hela avtalet för samtliga kompetensområden? Svar 40 Enligt Bilaga 3, Mall för ramavtal, anges vilka kompetensområden som avses. Det innebär att samma avtal gäller för ett eller flera kompetensområden beroende vilka områden man D:nr 2011/817/243 sid 6

7 kvalificerat sig för. Om det samlade antalet avrop överstigs där man ej kan leverera kan hävningsklausulen aktiveras. Som framgår av svar på fråga 25 handlar detta om leveransförmåga under avtalsperioden och det ger rätt att häva avtalet men det är ingen tvingande skyldighet. Fråga 41 Är det tillåtet att ange samma referensprojekt för två olika kompetensområden. Till exempel om vi har haft projektledare och systemutvecklare i samma projekt kan vi då lämna detta projekt som referens två gånger ett ur ett projektledarperspektiv och ett ur ett systemutvecklarperspektiv. Svar 41 Eftersom det är referensuppdrag av olika storlek och det avser leverantörens totala åtagande enligt Bilaga 1, Krav för kvalificering, krav D1, så kan inte samma projekt lämnas som referens två gånger. Fråga 42 De underkonsulter vi vill samarbeta med i ett visst kompetensområde gäller det avtal vi skriver med dem enbart mot SMHI som kund. Det vill säga de kan arbeta med andra partners mot andra kunder? Svar 42 Se svaren på frågorna som handlar om exklusivt samarbete för konsulter på nivå 4-5. För övriga nivåer har vi endast skrivit att det ska finnas avtal med dessa underkonsulter vid avtalstecknande. Fråga 43 När referensuppdragets storlek ska beskrivas ska vi då tänka timmar för det totala uppdraget eller just konsultens timmar i uppdraget? Svar 43 Se svaret ovan på fråga 41. I kravet D1 står det också att leverantörens konsulter (dvs de som beskrivs i CV) ska ha haft betydande roller inom kompetensområdet i referensuppdraget. Fråga 44 Fråga som rör C:1 Hur löser man som arbetsgivare och leverantör en specialisttjänst/support från en partner, ex.vis från en produktleverantör, som behövs för ett specifikt och kortare ändamål. Uppdraget fordrar mycket hög kompetens (5) och konsulten används med sin unika kunskap hos flera kunder vid behov. Hur kan detta hanteras om det krävs exklusivitet vilket normalt inte är gängse i branschen. Svar 44 Som framgår av anbudinbjudan väljs företag som i sitt anbud har kompetens på nivå 4-5 för att täcka de efterfrågade kompetenser och roller som anges i Bilaga 2, Kompetensspecifikation. Exklusivt samarbete, som anges som alternativ till anställning hos anbudsgivaren, avser de konsulter som enligt punkt 3 Avtal i Anbudsinbjudan skall säkras. Den typ av stöd som frågan syftar på förutsätts leverantören kunna ge på något sätt om kompetenskriterierna är uppfyllda. Det kan ske hos anbudsgivaren i den egna kompetenssäkringen, via interna kompetensnätverk eller via kortare punktinsatser på det sätt som beskrivs i frågan. Fråga 45 Vi har många av våra konsult CV på engelska. Är det godkänt att skicka in CV på engelska eller måste dessa översättas till svenska? Svar 45 Det går bra med CV på engelska. Fråga 46 Med anledning av fråga 19. Betyder detta att SMHI förväntar sig att man lämnar referensuppdrag av olika storlek dvs. (ett litet, ett medium, ett stort) eller betyder detta endast att man skall ange storlek på sina referensuppdrag? Svar 46 Ja, referensuppdragen ska vara av de tre olika storlekarna och redovisas på det sättet. D:nr 2011/817/243 sid 7

8 Fråga 47 Bilaga B3a; I avsnitt 2 Definitioner står att SMHI skall - inom 10 arbetsdagar efter sista dagen i (del)leveranskontrollen - besluta om och informera Konsulten om effektiv (del)leveransdag kan fastställas. Om SMHI inte inkommit med sådant beslut inom föreskriven tid så tolkar vi det som att effektiv (del)leveransdag automatiskt är fastställd. Är det en korrekt tolkning? Svar 47 Ja. Fråga 48 Bilaga B3a; I avsnitt 9 Betalningsvillkor står att Vid användning av Leveransavtal avseende konsultuppdrag med ersättning enligt löpande räkning får fakturering ske månadsvis i efterskott. Och vidare Slutfakturering får vid användning av Leveransavtal avseende konsultuppdrag med fast pris, ske efter fastställande av effektiv leveransdag. De två modeller av Leveransavtal som omfattas av avtalet är bägge baserade på ersättning enligt löpande räkning, med eller utan tak. Någon modell med fast pris är inte inkluderad. Vi tolkar detta som att all fakturering ska ske månadsvis i efterskott (med i förekommande fall takbegränsning). Är det en korrekt tolkning? Svar 48 Ja, om inte särskild överenskommelse slutits, som i så fall anges i bilaga till leveransavtalet, avser betalning kopplad till specifik delleverans. Det kan t ex handla om en sprint i ett uppdrag där Scrum tillämpas och resurskonsulten ansvar för viss sprint i det totala uppdraget. Det är en korrekt iakttagelse att leveransavtal med fast pris som specifik avtalsform inte är tänkt att vara en del av avtalet och det kommer att förtydligas vid slutligt avtalstecknande. Fråga 49 Bilaga B3a avsnitt 5 Priser står att: Slutbetalning och eventuella delbetalningar sker endast mot av SMHI godkänt resultat eller eventuella godkända delresultat. Avtalade tidpunkter och procentuell andel av kontraktssumman för (del)betalningar framgår av Leveransavtalet. Vi tolkar detta som att en betalningsplan behöver upprättas och dokumenteras i Leveransavtalet, dvs att fakturering inte ska ske månadsvis i efterskott enligt avsnitt 9. Kommer det vara aktuellt med upprättande av sådan betalningsplan med del- och slutbetalningar enligt avsnitt 5, och i så fall hur ska detta hanteras med hänsyn till att inget Leveransavtal är baserat på fast pris? Svar 49 Se ovanstående svar 48. Normalformen för avrop är fakturering månadsvis i efterskott Fråga 50 Bilaga B3a avsnitt 7 Leveranskontroll står att: LKF skall framställas av Konsulten och godkännas av SMHI. Kommer arbetet med att framställa sådan LKF att ersättas av SMHI enligt ett Leveransavtal? Svar 50 Omfattningen på LKF är oftast relativt enkel men kan variera beroende på typ av uppdrag. Normalt blir det en del av arbetet som utförs mot bok och räkning. Fråga 51 Bilaga B3a avsnitt 8 står att: Angiven person får inte ersättas med annan person utan SMHIs skriftliga medgivande. Det kan uppstå situationer utanför leverantörens kontroll då en angiven person inte längre är tillgänglig, t ex på grund av sjukdom eller anledning som följer av lag eller kollektivavtal. I sådant fall utgår vi från att det inte kommer att betraktas som grund för hävning av avtalet, om alternativ person erbjuds men SMHI inte accepterar denne. Är det en korrekt tolkning? Svar 51 Det är korrekt tolkning men det förutsätter givetvis en dialog med SMHI och kan innebära att det pågående avropet avslutas vid en sådan händelse. Fråga 52 Bilaga B3a avsnitt 14.5 står att: Konsulten garanterar att SMHIs utnyttjande av programkod, programprodukter, dokumentation, system, metoder och lösningar som framställts av annan än Konsulten, och som ingår i resultat eller delresultat, icke kränker immateriell rättighet som tillkommer tredje man. Vi tolkar att detta ansvar inte avser programkod mm som visserligen D:nr 2011/817/243 sid 8

9 kan ingå i ett resultat, men som införskaffats av SMHI oberoende av detta leverantören, såsom ett befintligt system som en lösning ska integreras med eller i. Är det en korrekt tolkning? Svar 52 Se svar på fråga 27. Det avser sådant som införs av konsulten och inte i delar som SMHI tagit fram på annat sätt utanför det aktuella uppdraget. Fråga 53 Bilaga B3a avsnitt 17 Försening står att: Vid försening av effektiv leveransdag i förhållande till avtalad leveransdag utger Konsulten vite till SMHI med, per påbörjad sjudagarsperiod, 1,5% av kontraktssumman, dock högst 7,5%. I avsnitt 19 Ansvar står att Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet till följd av uppdraget begränsas till kontraktssumman. Vad avses i dessa fall med kontraktssumman? Svar 53 Med kontraktssumma avses i detta fall den ersättning som överenskommits mellan SMHI och konsulten för det aktuella uppdraget om det ingår specifika delleveranser i uppdraget som anges i svar ovan. Fråga 54 Med koppling till fråga 2 och 41, kan ni reda ut skillnaden, när kan samma referensuppdrag användas som beskrivning för t ex två olika kompetensområden? Svar 54 För varje kompetensområde ska 3 referensuppdrag anges för de olika storlekar på uppdrag som anges i krav D1 i Bilaga 1 som anges i svar till fråga 41. I den mån ett uppdrag mot en kund omfattar flera kompetensområden och dessa är tydligt avskiljbara delar och där varje del har en omfattning enligt krav D1 kan ett uppdrag mot en kund användas som referensuppdrag för mer än ett kompetensområde enligt svaret till fråga 2. Som anges där måste det tydligt framgå hur referensuppdraget ska kopplas till olika kompetensområden och också vilken storleksklass som avses. Fråga 55 Fråga-Svar nr 54: Där står det "För varje kompetensområde ska 3 referensuppdrag anges för de olika storlekar på uppdrag som anges i krav D1." När jag läst kravspecen och tidigare fråga-svar så har jag tolkat det som att storleksordningen på referensuppdragen ska anges men inte att de är tvungna att vara av olika storleksordning. Är det godtagbart att alla referensuppdrag ligger över 1000 timmar? Svar 55 Eftersom det är ett krav som finns i bilaga 1, Krav för kvalificering, så kan inte alla referensuppdrag bara tillhöra en och samma storleksordning. I enlighet med kap 7 i Anbudsinbjudan, har nu sista dag för frågor passerats, och fråga nr 55 är därmed den sista frågan. D:nr 2011/817/243 sid 9

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8)

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) Bilaga 3 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Mall för ramavtal 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer