Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete"

Transkript

1 Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill lämna anbud på 4 kompetensområden ska det då lämnas i 4 separata pärmar med dokument för leverantörskvalificering i varje pärm? Eller är det ett anbud som gäller oavsett antal kompetensområden man vill svara på? Svar 1 Nej. Ett anbud räcker, men det måste tydligt framgå vilket eller vilka kompetensområden anbudet avser. I anbudet måste det också gå att se vilka delar som relaterar till vilket/vilka kompetensområde. Underlag för leverantörskvalificeringen behöver bara finnas med en gång per anbudsgivare. Fråga 2 Anbudsinbjudan, kapitel 3a) står att Maximalt fyra referensuppdrag får nyttjas i anbudet. Betyder det att 4 referensuppdrag gäller oavsett om man svarar på ett eller fyra kompetensområden? Eller betyder det max fyra referensuppdrag per kompetensområde, dvs max 16 st? Svar 2 Upp till fyra referensuppdrag per kompetensområde med tydligt angivande av vilket kompetensområde som avses. Om ett uppdrag innehåller flera kompetensområden kan samma uppdrag användas som beskrivning för flera kompetensområden men det ska anges hur ett sådant referensuppdrag kopplas till de olika kompetensområdena. Fråga 3 Krav på leverantör, C:1: Ska det bara lämnas in namn på de konsulter som ingår i referensuppdragen? Eller vill man ha namn på samtliga konsulter som anbudsgivaren kan erbjuda med rätt kompetens? Svar 3 Ja, bara de som ingår i referensuppdrag. Totala antalet konsulter av motsvarande kompetens kan gärna anges i kortfattad företagspresentation el dyl. Fråga 4 Anbudsinbjudan, kapitel 3b) Ska det bara lämnas in CV på de konsulter som ingår i refuppdragen, dvs max 12 st (eller 48 beroende på svaret på fråga 2 ovan)? Eller vill man ha CV på samtliga konsulter som anbudsgivaren kan erbjuda med rätt kompetens? Svar 4 Ja, bara de som ingår i referensuppdrag. Fråga 5 Anbudsinbjudan, kapitel 6: För att få högsta möjliga betyg (3) på uppdraget, gäller då att uppdraget ska innefatta ¾ av rollerna eller att varje angiven konsult ska ha haft denna andel av roller i uppdragen? Svar 5 Uppdraget ska spegla uppgifter, roller och kompetenser. Fråga 6 Bilaga 1 A:2: Betyder krav A:2 (krav på kvalificering), implementerande industri ett produktbolag som även levererar konsulttjänster, exempelvis en leverantör av ärendehanteringssystem? Svar 6 Ja, om företaget är knutet till enbart en leverantör av ett visst system Fråga 7 Bilaga 1 D:1: Kan konsult varit anställd på annat bolag och där genomfört ett referensuppdrag? D:nr 2011/817/243 sid 1

2 Svar 7 Ja Fråga 8 I bilaga 1 - Krav för kvalificering, stycke C:1 Personalresurser så skriver SMHI; För uppdrag inom kompetensnivåerna 4 och 5 krävs att konsulterna har ett avtal med anbudsgivaren om anställning eller exklusivt samarbete med anbudsgivaren. Avser omfattningen på exklusivt samarbete, ett exklusivt samarbete inom just detta ramavtal och leverans till SMHI? Svar 8 Det avser ett exklusivt samarbete mellan anbudsgivare och konsult allmänt och inte specifikt för detta ramavtal. Fråga 9 Referenser: Kan vi lämna referensuppdrag och CV inom kompetensnivå 4-5 som en samarbetspartner/underleverantör utfört under oss tidigare? Vi har idag ett antal underleverantörer som gör uppdrag åt oss mot en kund. Kan vi använda en eller ett par av dessa som referensuppdrag? Svar 9 För kompetensnivå 4-5 gäller att konsulten ska vara anställd eller har exklusivt samarbete. Se även Bilaga 1 D:1 om referensuppdrag under annan huvudman. Fråga 10 C:1 Vad innebär bekräftelse om tillgång av konsulter inom kompetensnivå 1-3? Hur vill ni att vi bekräftar? Svar 10 Ange hur många konsulter som finns tillgängliga hos anbudsgivare och/eller underleverantör/samarbetspartner. Fråga 11 Anbudsinbjudan 3a: Vad menas med att "Inlämnade handlingar för leverantörskvalificering (avsnitt 2 ovan) kan med fördel användas"? Svar 11 I avsnitt 2 hänvisas till bilaga 1 krav för kvalificering. Bevis som efterfrågas i bilaga 1 avses. Fråga 12 Anbudsinbjudan 3b: Hur vill ni att det ska framgå av CV kopplingen mellan referensuppdragen och de erfarenheter som SMHI efterfrågar? Svar 12 I bilaga 2 finns bl.a. specificerat efterfrågade kompetenser, samt exempel på aktuella roller. Med den grunden förutsätts anbudsgivare därför kunna göra relevanta urval av referensuppdrag och konsultroller kopplat till beskrivningen kring SMHIs miljöer och tekniker samt efterfrågade kompetenser och roller. Att tolka och förstå vilka kompetenser och erfarenheter som kan vara aktuella för att utföra konsultuppdrag på SMHI, är en viktig förmåga för att kunna erbjuda konsulter vid avrop under avtalstiden. Fråga 13 Under vilket av de fyra Kompetens-/Anbudsområde lägger ni ITIL samt CA Service Desk Manager kompetens? Svar 13 ITIL kopplas i första hand mot kompetensområde verksamhetsutveckling & strategi. CA Service Desk Manager-kompetens som teknikområde kan förekomma i olika kompetensområden beroende på om det är utveckling av verksamhet byggd på CA Service Desk Manager eller om det ingår som del i en systemlösning. Fråga 14 I dokumentet Anbudsinbjudan kapitel 3 sägs För vart och ett av referensuppdragen får upp till tre konsulter inom kompetensnivåerna 4 och 5 nyttjas (samma konsult får nyttjas i flera referensuppdrag). Skall vi som leverantör sätta rätt nivå ( 4 eller 5 ) eller gör SMHI det baserat på beskrivningen av konsultens CV? D:nr 2011/817/243 sid 2

3 Svar 14 Anbudsgivaren bedömer utifrån Kompetensspecifikation i Bilaga 2 att konsulterna svarar mot efterfrågad kompetensnivå vilket bestyrks av CV för aktuella konsulter enligt kapitel 3 i Anbudsinbjudan. Fråga 15 Anbudsinbjudan 3a: Vad menas med att SMHI äger rätt att nyttja referensens kontaktperson för utvärdering av anbud? Svar 15 SMHI har rätt att kontakta referensen vid behov för att stämma av bilden som ges i referensbeskrivningen. Fråga 16 Anbudsutvärdering: a. Kommer referenterna att tillfrågas om hur väl uppdraget är utfört? I så fall vilka frågor kommer att ställas? b. Är det tillåtet att använda 2 referenser från en och samma konsult? Svar 16 Avstämningen rörande referensuppdragets utförande kan komma att ske ur olika aspekter beroende på hur det beskrivits och vad det belyser i fråga om kompetens, utförande och resultat. I den mån det behövs för att med större säkerhet kunna nå en kontaktperson kan 2 eller flera olika personer uppges. Det viktiga är att den som uppges som kontaktperson kan svara för helheten i referensuppdraget så att inte flera personer behövs vid ev förfrågan kring referensuppdraget. Fråga 17 Prövning av anbud: Betyg 3: Är det endast de 4 referensuppdragen som ska täcka 75%? eller värderas även andra referensuppdrag i CV? Svar 17 Det är de referensuppdrag och de CV som kopplas till dessa som bedöms. Det vill säga att roller och kompetenser i lämnade CV också vägs in. Fråga 18 I krav C:1, Bevis som ska lämnas står Minst en konsult ska vara på kompetensnivå 5. Antag att vi vill beskriva tre olika referensuppdrag inom ett och samma kompetensområde. Behöver vi då ha en konsult på nivå 5 per referensuppdrag (dvs 3st på ett och samma kompetensområde) eller räcker det att ha en konsult på nivå 5 per kompetensområde? Svar 18 Kravet är en konsult på nivå 5 per kompetensområde men enligt krav D:1 gäller att de konsulter som namnges ska tillhöra kompetensnivå 4-5. Fråga 19 Under krav D:2, stycke 3, beskrivs det engagemang av olika storleksordning i timmar, vilket det inte talas om någon annanstans i materialet. Krävs det att vi i exakta tal redovisar antal konsulttimmar per referensuppdrag, eller är det snarare en grov klassificering av referensuppdragen i litet/mellan/stort som ni är ute efter? Eller ska man inte ange uppdragets omfattning överhuvudtaget? Svar 19 Referensuppdragens storlek ska anges enligt krav D:1. Storleken ska ses som riktmärke för indelning på storlek för litet, mellan resp. stort referensuppdrag, dvs en mindre avvikelse från gränserna kan accepteras. Fråga 20 Kompetensnivå 1-2 verkar inte efterfrågas men nämns i anbudsunderlaget. Ska dessa redovisas överhuvudtaget i denna upphandling? Svar 20 Ja. D:nr 2011/817/243 sid 3

4 Fråga 21 Är det 75 % av rollerna eller 75 % av kompetenserna som kommer att utvärderas eller både och? Svar 21 I texten står det arbetsuppgifter, roller och kompetenser, dvs sammantagen värdering. Fråga 22 Vi skulle vilja ha bekräftat att antalet konsulter inte kommer att ingå i utvärderingen. Svar 22 Exakt antal konsulter kommer inte att utvärderas, men av helheten i inbjudan framgår det att leveransförmåga är viktig. Fråga 23 Om man kommer till anbudspresentation/referenspresentation, kommer SMHI att stå för all den tid som våra konsulter måste lägga ned på att presentera sitt uppdrag? Svar 23 SMHI står inte för några kostnader för anbudsgivning, varken för framtagning eller under utvärderingsfasen. Fråga 24 Vad menas med skrivningen under 3A i anbudsinbjudan: Inlämnade handlingar för leverantörskvalificeringen (avsnitt 2 ovan) kan med fördel användas? Svar 24 Samma referensbeskrivningar med CV används i både kvalificering och värdering. Fråga 25 I mall för ramavtal, Bilaga 3, kap 5, stycke 4 står det: SMHI äger rätt att häva avtalet i de fall att Konsulten inte lämnat relevant erbjudande i minst två av fem på varandra följande avropsförfrågningar. Alternativt äger SMHI rätt till ersättning av mellanskillnaden till det högre pris för dessa som nyttjande av parallellt avtal kan innebära. Skulle ni vilja förtydliga hur ni tänker här? Svar 25 SMHI strävar efter att säkerställa att leverantörer som får ramavtal avser att kunna erbjuda leveransförmåga under avtalstiden. Att vid upprepade tillfällen inte erbjuda konsult vid förfrågan svarar inte mot syftet med avtalet. Därför finns dessa skrivningar. Fråga 26 Behöver referensuppdragen vara avslutade eller är det ok att hänvisa till uppdrag som fortfarande pågår? Svar 26 Om pågående referensuppdrag har tydliga delleveranser så att levererat resultat kan verifieras kan även sådana uppdrag vara referensuppdrag. Fråga 27 Bilaga B3a, kap 20, Intrångstalan Avser detta kapitel om Konsulten levererat ett projekt eller ett åtagande? Om det är en resurskonsult som varit en del i ett resultat antar vi att denna paragraf ej är tillämplig? Svar 27 Även vid insats som resurskonsult kan det tänkas att konsulten inför t ex verktyg eller programmoduler i sin del av arbetet och då kan en sådan situation som avses inträffa. Fråga 28 Ang pkt 3, anbudsinbjudan. Behöver betyget 3 uppnås enskilt för var och en av de lämnade referenserna eller är de tillräckligt att de sammantaget representerar bevis på kompetens som motsvarar betyget 3? Svar 28 Under rubriken anbudsvärdering sägs att det är en samlad bedömning som värderas mot helheten av punkt 3 i bilaga 2. D:nr 2011/817/243 sid 4

5 Fråga 29 För kompetensnivåerna 4 och 5 krävs att konsulterna som erbjuds i uppdrag har ett avtal med anbudsgivaren om anställning eller exklusivt samarbete med anbudsgivaren. Innebär detta att det är möjligt för anbudsgivaren att ha ett exklusivitetsavtal direkt med enskilda konsulter som är anställda hos underleverantör? Eller måste exklusivitetsavtalet vara tecknat med underleverantören som bolag så att exklusiviteten i så fall omfattar samtliga konsulter hos underleverantören? Svar 29 Kravet är att det ska finnas ett giltigt avtal vid anbudsinlämning som säkerställer de resurser som erbjuds via anbudet. Observera dock att det i Bilaga 3, punkt 5, finns krav som gäller vid byte av konsult under avtalstiden så att konsekvenser av hur avtal upprättas också är i harmoni med denna skrivning. Leveransförmågan ska säkerställas under hela avtalsperioden. Fråga 30 Får endast maximalt tolv (12) namngivna konsulter anges för anbudsområden där kompetensnivå 4-5 efterfrågas? Svar 30 Fler får namnges men de som tas med i bedömning av anbudet är de som bestyrks med CV och där finns antalsbegränsning angiven i underlaget. Fråga 31 Är det endast namngivna konsulter som får utföra uppdrag gentemot SMHI förutsatt att ett inte har skett ett byte av konsult/er? Om byte sker, skall detta göras innan eller kan det ske under själva svarstiden för avropet? Svar 31 Eftersom SMHI ska acceptera byte av konsult till likvärdig kompetens kan det ske efter överenskommelse under hela ramavtalstiden. Det kan också innebära att andra konsulter än de namngivna kan komma ifråga för leverans efter samma prövning (se text i Bilaga 3, punkt 5). Fråga 32 Skall pris endast anges för kompetensnivå fem (5)? Svar 32 Timpriset för övriga nivåer kommer att gälla enligt vad som anges i punkt 4 i Anbudsinbjudan varför det räcker att ange timpris för nivå 5. Fråga 33 Vi behöver ett förtydligande kring fråga 8 och dess svar. Vi tolkar ert svar som att det i praktiken blir omöjligt att använda underkonsulter. Vår tolkning blir: Om bolag A använder underleverantör B för uppdrag på SMHI innebär det att bolag B inte kan leverera sina tjänster till bolag X. Exklusivitet mot SMHI förstår vi för det hindrar en underkonsult verka via flera ramavtalsleverantörer. Vi undrar dock vad SMHI vill uppnå med generell exklusivitet. Är svaret på fråga 8 korrekt? Svar 33 Där SMHI skriver om exklusivt samarbete gäller det mellan anbudsgivare och en konsult som levererar tjänsten via anbudsgivaren (se Bilaga 1, krav C1). Frågan om exklusivt samarbete handlar inte om samtliga underkonsulter. Bilaga 3, punkt 5, beskriver både hur konsulter med exklusivt samarbetsavtal kan bytas under avtalsperioden och vad som gäller för underkonsulter på nivå 1-3. Fråga 34 Hur ska man tolka exklusivt samarbete med anbudsgivare utesluter det möjlighet att lämna eget anbud? Svar 34 Det är endast när man som konsult uppträder som samarbetspartner (kompetensnivå 4 och 5) och därigenom är inkluderad i ett anbud som SMHI kräver ett exklusivt avtal med anbudsgivaren. Ett eget anbud kan dock alltid lämnas. Om man har rätt till det eller enbart kan lämna anbud via den anbudsgivare som man har exklusivt samarbete med, beror på samarbetsavtal är utformat mellan parterna. Däremot kan man givetvis inte uppträda som exklusiv samarbetspart med flera anbudsgivare. D:nr 2011/817/243 sid 5

6 Fråga 35 Om man som referensuppdrag använder ett stort åtagande som täcker alla fyra kompetensområden, får vi då ange 3 konsulter per kompetensområde för just detta referensuppdrag? Under punkt 3 Kompetens, punkt b står För vart och ett av referensuppdragen får upp till tre konsulter inom kompetensnivåerna 4 och 5 nyttjas. I så fall kan ett uppdrag bara spegla max 3 områden om vi får ange max 3 konsulter. Svar 35 Varje kompetensområde utvärderas för sig. Om det är samma referensuppdrag som åberopas i olika kompetensområden bör det framgå. Är det olika konsulters kompetens som är väsentlig för olika kompetensområden anges detta så att det tydligt framgår vilka referensuppdrag och vilka konsulter som avses för varje kompetensområde. I det fall det är olika konsulter som avses för olika kompetensområden men inom samma referensuppdrag så får CV bifogas på samma sätt som om det varit olika referensuppdrag för olika kompetensområden. Fråga 36 Med koppling till fråga 8 ovan: Meningen Med exklusivt samarbete avses att konsulten enbart får utföra uppdrag för anbudsgivaren innebär då följande: Om en underleverantör går med ett bolag som lämnar in anbudet (vi kallar bolaget för huvudbolaget) kommer resursen som är anställd hos underleverantören endast kunna få jobba i uppdrag via huvudbolaget. Underleverantörer som är arbetsgivaren kan inte nyttja resursen för interna uppdrag eller egna kunduppdrag utan är helt hängiven huvudbolaget. Stämmer tolkningen? Svar 36 I vilken mån det avser interna uppdrag eller egna kunduppdrag avgörs av avtalet mellan huvudbolag och underkonsult. Att erbjuda egna tjänster behöver inte strida mot det vi avser med exklusivt samarbetsavtal. Däremot kan man inte arbeta via flera huvudbolag som underkonsult. SMHI avser att genom formuleringarna säkerställa att anbudsgivaren inte erbjuder en oidentifierad mängd konsulter. Därför krävs en fast relation och att SMHI har en direkt relation med den som de facto ska leverera tjänsten. Det vill vi uppnå genom anställda konsulter eller underkonsulter med exklusivt samarbetsavtal med anbudsgivaren. Fråga 37 Får uppdrag genomförda gentemot SMHI användas som referensuppdrag? Svar 37 I Bilaga 1, Krav för kvalificering, anges vad som gäller för referensuppdrag och om de kan avse uppdrag åt SMHI. Fråga 38 Kan vi ange en resurs som skrivit på anställningsavtal men ännu ej tillträtt sin tjänst som en av våra offererade konsulter? Svar 38 Ja. Fråga 39 Är det den samlade bilden av referensuppdragen som betygssätt eller är det ett och ett som får betyg 0-3? Svar 39 Det är kombinationen av det samlade innehållet se även tidigare svar och punkt 3 i Anbudsvärdering i Anbudsinbjudan. Fråga 40 Skrivs ett avtal per kompetensområde så att det är 4 olika avtal eller är det ett och samma avtal som skrivs oavsett hur många kompetensområden det gäller? Och innebär det att om vi missar att leverera vid kommande avrop på ett kompetensområde så kan vi förlora hela avtalet för samtliga kompetensområden? Svar 40 Enligt Bilaga 3, Mall för ramavtal, anges vilka kompetensområden som avses. Det innebär att samma avtal gäller för ett eller flera kompetensområden beroende vilka områden man D:nr 2011/817/243 sid 6

7 kvalificerat sig för. Om det samlade antalet avrop överstigs där man ej kan leverera kan hävningsklausulen aktiveras. Som framgår av svar på fråga 25 handlar detta om leveransförmåga under avtalsperioden och det ger rätt att häva avtalet men det är ingen tvingande skyldighet. Fråga 41 Är det tillåtet att ange samma referensprojekt för två olika kompetensområden. Till exempel om vi har haft projektledare och systemutvecklare i samma projekt kan vi då lämna detta projekt som referens två gånger ett ur ett projektledarperspektiv och ett ur ett systemutvecklarperspektiv. Svar 41 Eftersom det är referensuppdrag av olika storlek och det avser leverantörens totala åtagande enligt Bilaga 1, Krav för kvalificering, krav D1, så kan inte samma projekt lämnas som referens två gånger. Fråga 42 De underkonsulter vi vill samarbeta med i ett visst kompetensområde gäller det avtal vi skriver med dem enbart mot SMHI som kund. Det vill säga de kan arbeta med andra partners mot andra kunder? Svar 42 Se svaren på frågorna som handlar om exklusivt samarbete för konsulter på nivå 4-5. För övriga nivåer har vi endast skrivit att det ska finnas avtal med dessa underkonsulter vid avtalstecknande. Fråga 43 När referensuppdragets storlek ska beskrivas ska vi då tänka timmar för det totala uppdraget eller just konsultens timmar i uppdraget? Svar 43 Se svaret ovan på fråga 41. I kravet D1 står det också att leverantörens konsulter (dvs de som beskrivs i CV) ska ha haft betydande roller inom kompetensområdet i referensuppdraget. Fråga 44 Fråga som rör C:1 Hur löser man som arbetsgivare och leverantör en specialisttjänst/support från en partner, ex.vis från en produktleverantör, som behövs för ett specifikt och kortare ändamål. Uppdraget fordrar mycket hög kompetens (5) och konsulten används med sin unika kunskap hos flera kunder vid behov. Hur kan detta hanteras om det krävs exklusivitet vilket normalt inte är gängse i branschen. Svar 44 Som framgår av anbudinbjudan väljs företag som i sitt anbud har kompetens på nivå 4-5 för att täcka de efterfrågade kompetenser och roller som anges i Bilaga 2, Kompetensspecifikation. Exklusivt samarbete, som anges som alternativ till anställning hos anbudsgivaren, avser de konsulter som enligt punkt 3 Avtal i Anbudsinbjudan skall säkras. Den typ av stöd som frågan syftar på förutsätts leverantören kunna ge på något sätt om kompetenskriterierna är uppfyllda. Det kan ske hos anbudsgivaren i den egna kompetenssäkringen, via interna kompetensnätverk eller via kortare punktinsatser på det sätt som beskrivs i frågan. Fråga 45 Vi har många av våra konsult CV på engelska. Är det godkänt att skicka in CV på engelska eller måste dessa översättas till svenska? Svar 45 Det går bra med CV på engelska. Fråga 46 Med anledning av fråga 19. Betyder detta att SMHI förväntar sig att man lämnar referensuppdrag av olika storlek dvs. (ett litet, ett medium, ett stort) eller betyder detta endast att man skall ange storlek på sina referensuppdrag? Svar 46 Ja, referensuppdragen ska vara av de tre olika storlekarna och redovisas på det sättet. D:nr 2011/817/243 sid 7

8 Fråga 47 Bilaga B3a; I avsnitt 2 Definitioner står att SMHI skall - inom 10 arbetsdagar efter sista dagen i (del)leveranskontrollen - besluta om och informera Konsulten om effektiv (del)leveransdag kan fastställas. Om SMHI inte inkommit med sådant beslut inom föreskriven tid så tolkar vi det som att effektiv (del)leveransdag automatiskt är fastställd. Är det en korrekt tolkning? Svar 47 Ja. Fråga 48 Bilaga B3a; I avsnitt 9 Betalningsvillkor står att Vid användning av Leveransavtal avseende konsultuppdrag med ersättning enligt löpande räkning får fakturering ske månadsvis i efterskott. Och vidare Slutfakturering får vid användning av Leveransavtal avseende konsultuppdrag med fast pris, ske efter fastställande av effektiv leveransdag. De två modeller av Leveransavtal som omfattas av avtalet är bägge baserade på ersättning enligt löpande räkning, med eller utan tak. Någon modell med fast pris är inte inkluderad. Vi tolkar detta som att all fakturering ska ske månadsvis i efterskott (med i förekommande fall takbegränsning). Är det en korrekt tolkning? Svar 48 Ja, om inte särskild överenskommelse slutits, som i så fall anges i bilaga till leveransavtalet, avser betalning kopplad till specifik delleverans. Det kan t ex handla om en sprint i ett uppdrag där Scrum tillämpas och resurskonsulten ansvar för viss sprint i det totala uppdraget. Det är en korrekt iakttagelse att leveransavtal med fast pris som specifik avtalsform inte är tänkt att vara en del av avtalet och det kommer att förtydligas vid slutligt avtalstecknande. Fråga 49 Bilaga B3a avsnitt 5 Priser står att: Slutbetalning och eventuella delbetalningar sker endast mot av SMHI godkänt resultat eller eventuella godkända delresultat. Avtalade tidpunkter och procentuell andel av kontraktssumman för (del)betalningar framgår av Leveransavtalet. Vi tolkar detta som att en betalningsplan behöver upprättas och dokumenteras i Leveransavtalet, dvs att fakturering inte ska ske månadsvis i efterskott enligt avsnitt 9. Kommer det vara aktuellt med upprättande av sådan betalningsplan med del- och slutbetalningar enligt avsnitt 5, och i så fall hur ska detta hanteras med hänsyn till att inget Leveransavtal är baserat på fast pris? Svar 49 Se ovanstående svar 48. Normalformen för avrop är fakturering månadsvis i efterskott Fråga 50 Bilaga B3a avsnitt 7 Leveranskontroll står att: LKF skall framställas av Konsulten och godkännas av SMHI. Kommer arbetet med att framställa sådan LKF att ersättas av SMHI enligt ett Leveransavtal? Svar 50 Omfattningen på LKF är oftast relativt enkel men kan variera beroende på typ av uppdrag. Normalt blir det en del av arbetet som utförs mot bok och räkning. Fråga 51 Bilaga B3a avsnitt 8 står att: Angiven person får inte ersättas med annan person utan SMHIs skriftliga medgivande. Det kan uppstå situationer utanför leverantörens kontroll då en angiven person inte längre är tillgänglig, t ex på grund av sjukdom eller anledning som följer av lag eller kollektivavtal. I sådant fall utgår vi från att det inte kommer att betraktas som grund för hävning av avtalet, om alternativ person erbjuds men SMHI inte accepterar denne. Är det en korrekt tolkning? Svar 51 Det är korrekt tolkning men det förutsätter givetvis en dialog med SMHI och kan innebära att det pågående avropet avslutas vid en sådan händelse. Fråga 52 Bilaga B3a avsnitt 14.5 står att: Konsulten garanterar att SMHIs utnyttjande av programkod, programprodukter, dokumentation, system, metoder och lösningar som framställts av annan än Konsulten, och som ingår i resultat eller delresultat, icke kränker immateriell rättighet som tillkommer tredje man. Vi tolkar att detta ansvar inte avser programkod mm som visserligen D:nr 2011/817/243 sid 8

9 kan ingå i ett resultat, men som införskaffats av SMHI oberoende av detta leverantören, såsom ett befintligt system som en lösning ska integreras med eller i. Är det en korrekt tolkning? Svar 52 Se svar på fråga 27. Det avser sådant som införs av konsulten och inte i delar som SMHI tagit fram på annat sätt utanför det aktuella uppdraget. Fråga 53 Bilaga B3a avsnitt 17 Försening står att: Vid försening av effektiv leveransdag i förhållande till avtalad leveransdag utger Konsulten vite till SMHI med, per påbörjad sjudagarsperiod, 1,5% av kontraktssumman, dock högst 7,5%. I avsnitt 19 Ansvar står att Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet till följd av uppdraget begränsas till kontraktssumman. Vad avses i dessa fall med kontraktssumman? Svar 53 Med kontraktssumma avses i detta fall den ersättning som överenskommits mellan SMHI och konsulten för det aktuella uppdraget om det ingår specifika delleveranser i uppdraget som anges i svar ovan. Fråga 54 Med koppling till fråga 2 och 41, kan ni reda ut skillnaden, när kan samma referensuppdrag användas som beskrivning för t ex två olika kompetensområden? Svar 54 För varje kompetensområde ska 3 referensuppdrag anges för de olika storlekar på uppdrag som anges i krav D1 i Bilaga 1 som anges i svar till fråga 41. I den mån ett uppdrag mot en kund omfattar flera kompetensområden och dessa är tydligt avskiljbara delar och där varje del har en omfattning enligt krav D1 kan ett uppdrag mot en kund användas som referensuppdrag för mer än ett kompetensområde enligt svaret till fråga 2. Som anges där måste det tydligt framgå hur referensuppdraget ska kopplas till olika kompetensområden och också vilken storleksklass som avses. Fråga 55 Fråga-Svar nr 54: Där står det "För varje kompetensområde ska 3 referensuppdrag anges för de olika storlekar på uppdrag som anges i krav D1." När jag läst kravspecen och tidigare fråga-svar så har jag tolkat det som att storleksordningen på referensuppdragen ska anges men inte att de är tvungna att vara av olika storleksordning. Är det godtagbart att alla referensuppdrag ligger över 1000 timmar? Svar 55 Eftersom det är ett krav som finns i bilaga 1, Krav för kvalificering, så kan inte alla referensuppdrag bara tillhöra en och samma storleksordning. I enlighet med kap 7 i Anbudsinbjudan, har nu sista dag för frågor passerats, och fråga nr 55 är därmed den sista frågan. D:nr 2011/817/243 sid 9

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8)

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) Bilaga 3 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Mall för ramavtal 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING Bilaga 3b Konsultupphandling 2011 Sid 1 LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING SMHIs Beställningsnr:... SMHIs referens: Axxxxxx (OBS! Beställningsnumret och SMHIs referens

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 1 (7) 1. Svarsdatum2011-01-04 09:44:40 Fråga: Är avsikten att teckna ramavtal med max 7 st leverantörer eller endast en (1)? Svar: Enligt punkt 4.1 i Ansökningsinbjudan

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter 1/24 Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter Anbudsgivarens namn: Fullständigt namn 1 Redovisning av personella resurser Denna bilaga används för redovisning av konsulter enligt Administrativa föreskrifter

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11 Förfrågningsunderlag 2014-04-11 Upphandlande organisation Södertörns högskola Upphandling Verksamhetsutvecklare Eva-Britt Hoflin Nygren Dnr 851/1.4.3/2014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-04-25

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

FÖRFRÅGNINGUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER Diarienummer: 2015/136 FÖRFRÅGNINGUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER BILAGA 1 Kravspecifikation 1. INLEDNING... 3 2. GEMENSAMMA KRAV... 3 2.1 Tillgänglighet... 3 2.2 Kompetensnivåer...

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Bilaga 1a till förfrågningsunderlag Upphandling av Ekonomisystem. Mall för redovisning av konsulter 1/25

Bilaga 1a till förfrågningsunderlag Upphandling av Ekonomisystem. Mall för redovisning av konsulter 1/25 Bilaga 1a till förfrågningsunderlag Upphandling av Ekonomisystem Mall för redovisning av konsulter 1/25 Leverantörens namn: Fullständigt namn Det totala antalet personer ska uppgå till minst 12. Leverantör

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Sida: 1 av 3 Dnr: Af-2010/086751 Datum: 2010-04-23 Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga 1 2010-04-14 Vilken indelning av arbetsmarknadsområden som är korrekt. Det

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN

Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN Sida 1 (7) Bilaga 1: Anbudsformulär 2012-01 Bilaga 1: Anbudsformulär 2012-01 Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN I denna bilaga finns de krav som ställs i förhandlade upphandlingen samt de uppgifter

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis KRAV PÅ ANBUD Uppgifter som anbudet skall innehålla (1) Formella grundkrav (2) Samt grunder för uteslutning Bevis (3) för den formella prövningen Kvalificeringskrav (4) Övriga kvalificeringskrav som ställs

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult

2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult Datum: Dnr: 2011-06-07 2011-00306 Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN INLEDNING inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med anbud avseende konsulttjänst

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Upphandlande organisation 1. ALLMÄN INFORMATION 2. VILLKOR. Förfrågningsunderlag 2015-08-20. Creative Nodes - Fusion. Sista anbudsdag: 2015-09-07

Upphandlande organisation 1. ALLMÄN INFORMATION 2. VILLKOR. Förfrågningsunderlag 2015-08-20. Creative Nodes - Fusion. Sista anbudsdag: 2015-09-07 Upphandlande organisation Luleå Näringsliv AB Upphandling Projektledare för projeket Creative Nodes - Fusion Sista anbudsdag: 2015-09-07 1. ALLMÄN INFORMATION Luleå Näringsliv AB inbjuder er härmed att

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer