Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete"

Transkript

1 Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill lämna anbud på 4 kompetensområden ska det då lämnas i 4 separata pärmar med dokument för leverantörskvalificering i varje pärm? Eller är det ett anbud som gäller oavsett antal kompetensområden man vill svara på? Svar 1 Nej. Ett anbud räcker, men det måste tydligt framgå vilket eller vilka kompetensområden anbudet avser. I anbudet måste det också gå att se vilka delar som relaterar till vilket/vilka kompetensområde. Underlag för leverantörskvalificeringen behöver bara finnas med en gång per anbudsgivare. Fråga 2 Anbudsinbjudan, kapitel 3a) står att Maximalt fyra referensuppdrag får nyttjas i anbudet. Betyder det att 4 referensuppdrag gäller oavsett om man svarar på ett eller fyra kompetensområden? Eller betyder det max fyra referensuppdrag per kompetensområde, dvs max 16 st? Svar 2 Upp till fyra referensuppdrag per kompetensområde med tydligt angivande av vilket kompetensområde som avses. Om ett uppdrag innehåller flera kompetensområden kan samma uppdrag användas som beskrivning för flera kompetensområden men det ska anges hur ett sådant referensuppdrag kopplas till de olika kompetensområdena. Fråga 3 Krav på leverantör, C:1: Ska det bara lämnas in namn på de konsulter som ingår i referensuppdragen? Eller vill man ha namn på samtliga konsulter som anbudsgivaren kan erbjuda med rätt kompetens? Svar 3 Ja, bara de som ingår i referensuppdrag. Totala antalet konsulter av motsvarande kompetens kan gärna anges i kortfattad företagspresentation el dyl. Fråga 4 Anbudsinbjudan, kapitel 3b) Ska det bara lämnas in CV på de konsulter som ingår i refuppdragen, dvs max 12 st (eller 48 beroende på svaret på fråga 2 ovan)? Eller vill man ha CV på samtliga konsulter som anbudsgivaren kan erbjuda med rätt kompetens? Svar 4 Ja, bara de som ingår i referensuppdrag. Fråga 5 Anbudsinbjudan, kapitel 6: För att få högsta möjliga betyg (3) på uppdraget, gäller då att uppdraget ska innefatta ¾ av rollerna eller att varje angiven konsult ska ha haft denna andel av roller i uppdragen? Svar 5 Uppdraget ska spegla uppgifter, roller och kompetenser. Fråga 6 Bilaga 1 A:2: Betyder krav A:2 (krav på kvalificering), implementerande industri ett produktbolag som även levererar konsulttjänster, exempelvis en leverantör av ärendehanteringssystem? Svar 6 Ja, om företaget är knutet till enbart en leverantör av ett visst system Fråga 7 Bilaga 1 D:1: Kan konsult varit anställd på annat bolag och där genomfört ett referensuppdrag? D:nr 2011/817/243 sid 1

2 Svar 7 Ja Fråga 8 I bilaga 1 - Krav för kvalificering, stycke C:1 Personalresurser så skriver SMHI; För uppdrag inom kompetensnivåerna 4 och 5 krävs att konsulterna har ett avtal med anbudsgivaren om anställning eller exklusivt samarbete med anbudsgivaren. Avser omfattningen på exklusivt samarbete, ett exklusivt samarbete inom just detta ramavtal och leverans till SMHI? Svar 8 Det avser ett exklusivt samarbete mellan anbudsgivare och konsult allmänt och inte specifikt för detta ramavtal. Fråga 9 Referenser: Kan vi lämna referensuppdrag och CV inom kompetensnivå 4-5 som en samarbetspartner/underleverantör utfört under oss tidigare? Vi har idag ett antal underleverantörer som gör uppdrag åt oss mot en kund. Kan vi använda en eller ett par av dessa som referensuppdrag? Svar 9 För kompetensnivå 4-5 gäller att konsulten ska vara anställd eller har exklusivt samarbete. Se även Bilaga 1 D:1 om referensuppdrag under annan huvudman. Fråga 10 C:1 Vad innebär bekräftelse om tillgång av konsulter inom kompetensnivå 1-3? Hur vill ni att vi bekräftar? Svar 10 Ange hur många konsulter som finns tillgängliga hos anbudsgivare och/eller underleverantör/samarbetspartner. Fråga 11 Anbudsinbjudan 3a: Vad menas med att "Inlämnade handlingar för leverantörskvalificering (avsnitt 2 ovan) kan med fördel användas"? Svar 11 I avsnitt 2 hänvisas till bilaga 1 krav för kvalificering. Bevis som efterfrågas i bilaga 1 avses. Fråga 12 Anbudsinbjudan 3b: Hur vill ni att det ska framgå av CV kopplingen mellan referensuppdragen och de erfarenheter som SMHI efterfrågar? Svar 12 I bilaga 2 finns bl.a. specificerat efterfrågade kompetenser, samt exempel på aktuella roller. Med den grunden förutsätts anbudsgivare därför kunna göra relevanta urval av referensuppdrag och konsultroller kopplat till beskrivningen kring SMHIs miljöer och tekniker samt efterfrågade kompetenser och roller. Att tolka och förstå vilka kompetenser och erfarenheter som kan vara aktuella för att utföra konsultuppdrag på SMHI, är en viktig förmåga för att kunna erbjuda konsulter vid avrop under avtalstiden. Fråga 13 Under vilket av de fyra Kompetens-/Anbudsområde lägger ni ITIL samt CA Service Desk Manager kompetens? Svar 13 ITIL kopplas i första hand mot kompetensområde verksamhetsutveckling & strategi. CA Service Desk Manager-kompetens som teknikområde kan förekomma i olika kompetensområden beroende på om det är utveckling av verksamhet byggd på CA Service Desk Manager eller om det ingår som del i en systemlösning. Fråga 14 I dokumentet Anbudsinbjudan kapitel 3 sägs För vart och ett av referensuppdragen får upp till tre konsulter inom kompetensnivåerna 4 och 5 nyttjas (samma konsult får nyttjas i flera referensuppdrag). Skall vi som leverantör sätta rätt nivå ( 4 eller 5 ) eller gör SMHI det baserat på beskrivningen av konsultens CV? D:nr 2011/817/243 sid 2

3 Svar 14 Anbudsgivaren bedömer utifrån Kompetensspecifikation i Bilaga 2 att konsulterna svarar mot efterfrågad kompetensnivå vilket bestyrks av CV för aktuella konsulter enligt kapitel 3 i Anbudsinbjudan. Fråga 15 Anbudsinbjudan 3a: Vad menas med att SMHI äger rätt att nyttja referensens kontaktperson för utvärdering av anbud? Svar 15 SMHI har rätt att kontakta referensen vid behov för att stämma av bilden som ges i referensbeskrivningen. Fråga 16 Anbudsutvärdering: a. Kommer referenterna att tillfrågas om hur väl uppdraget är utfört? I så fall vilka frågor kommer att ställas? b. Är det tillåtet att använda 2 referenser från en och samma konsult? Svar 16 Avstämningen rörande referensuppdragets utförande kan komma att ske ur olika aspekter beroende på hur det beskrivits och vad det belyser i fråga om kompetens, utförande och resultat. I den mån det behövs för att med större säkerhet kunna nå en kontaktperson kan 2 eller flera olika personer uppges. Det viktiga är att den som uppges som kontaktperson kan svara för helheten i referensuppdraget så att inte flera personer behövs vid ev förfrågan kring referensuppdraget. Fråga 17 Prövning av anbud: Betyg 3: Är det endast de 4 referensuppdragen som ska täcka 75%? eller värderas även andra referensuppdrag i CV? Svar 17 Det är de referensuppdrag och de CV som kopplas till dessa som bedöms. Det vill säga att roller och kompetenser i lämnade CV också vägs in. Fråga 18 I krav C:1, Bevis som ska lämnas står Minst en konsult ska vara på kompetensnivå 5. Antag att vi vill beskriva tre olika referensuppdrag inom ett och samma kompetensområde. Behöver vi då ha en konsult på nivå 5 per referensuppdrag (dvs 3st på ett och samma kompetensområde) eller räcker det att ha en konsult på nivå 5 per kompetensområde? Svar 18 Kravet är en konsult på nivå 5 per kompetensområde men enligt krav D:1 gäller att de konsulter som namnges ska tillhöra kompetensnivå 4-5. Fråga 19 Under krav D:2, stycke 3, beskrivs det engagemang av olika storleksordning i timmar, vilket det inte talas om någon annanstans i materialet. Krävs det att vi i exakta tal redovisar antal konsulttimmar per referensuppdrag, eller är det snarare en grov klassificering av referensuppdragen i litet/mellan/stort som ni är ute efter? Eller ska man inte ange uppdragets omfattning överhuvudtaget? Svar 19 Referensuppdragens storlek ska anges enligt krav D:1. Storleken ska ses som riktmärke för indelning på storlek för litet, mellan resp. stort referensuppdrag, dvs en mindre avvikelse från gränserna kan accepteras. Fråga 20 Kompetensnivå 1-2 verkar inte efterfrågas men nämns i anbudsunderlaget. Ska dessa redovisas överhuvudtaget i denna upphandling? Svar 20 Ja. D:nr 2011/817/243 sid 3

4 Fråga 21 Är det 75 % av rollerna eller 75 % av kompetenserna som kommer att utvärderas eller både och? Svar 21 I texten står det arbetsuppgifter, roller och kompetenser, dvs sammantagen värdering. Fråga 22 Vi skulle vilja ha bekräftat att antalet konsulter inte kommer att ingå i utvärderingen. Svar 22 Exakt antal konsulter kommer inte att utvärderas, men av helheten i inbjudan framgår det att leveransförmåga är viktig. Fråga 23 Om man kommer till anbudspresentation/referenspresentation, kommer SMHI att stå för all den tid som våra konsulter måste lägga ned på att presentera sitt uppdrag? Svar 23 SMHI står inte för några kostnader för anbudsgivning, varken för framtagning eller under utvärderingsfasen. Fråga 24 Vad menas med skrivningen under 3A i anbudsinbjudan: Inlämnade handlingar för leverantörskvalificeringen (avsnitt 2 ovan) kan med fördel användas? Svar 24 Samma referensbeskrivningar med CV används i både kvalificering och värdering. Fråga 25 I mall för ramavtal, Bilaga 3, kap 5, stycke 4 står det: SMHI äger rätt att häva avtalet i de fall att Konsulten inte lämnat relevant erbjudande i minst två av fem på varandra följande avropsförfrågningar. Alternativt äger SMHI rätt till ersättning av mellanskillnaden till det högre pris för dessa som nyttjande av parallellt avtal kan innebära. Skulle ni vilja förtydliga hur ni tänker här? Svar 25 SMHI strävar efter att säkerställa att leverantörer som får ramavtal avser att kunna erbjuda leveransförmåga under avtalstiden. Att vid upprepade tillfällen inte erbjuda konsult vid förfrågan svarar inte mot syftet med avtalet. Därför finns dessa skrivningar. Fråga 26 Behöver referensuppdragen vara avslutade eller är det ok att hänvisa till uppdrag som fortfarande pågår? Svar 26 Om pågående referensuppdrag har tydliga delleveranser så att levererat resultat kan verifieras kan även sådana uppdrag vara referensuppdrag. Fråga 27 Bilaga B3a, kap 20, Intrångstalan Avser detta kapitel om Konsulten levererat ett projekt eller ett åtagande? Om det är en resurskonsult som varit en del i ett resultat antar vi att denna paragraf ej är tillämplig? Svar 27 Även vid insats som resurskonsult kan det tänkas att konsulten inför t ex verktyg eller programmoduler i sin del av arbetet och då kan en sådan situation som avses inträffa. Fråga 28 Ang pkt 3, anbudsinbjudan. Behöver betyget 3 uppnås enskilt för var och en av de lämnade referenserna eller är de tillräckligt att de sammantaget representerar bevis på kompetens som motsvarar betyget 3? Svar 28 Under rubriken anbudsvärdering sägs att det är en samlad bedömning som värderas mot helheten av punkt 3 i bilaga 2. D:nr 2011/817/243 sid 4

5 Fråga 29 För kompetensnivåerna 4 och 5 krävs att konsulterna som erbjuds i uppdrag har ett avtal med anbudsgivaren om anställning eller exklusivt samarbete med anbudsgivaren. Innebär detta att det är möjligt för anbudsgivaren att ha ett exklusivitetsavtal direkt med enskilda konsulter som är anställda hos underleverantör? Eller måste exklusivitetsavtalet vara tecknat med underleverantören som bolag så att exklusiviteten i så fall omfattar samtliga konsulter hos underleverantören? Svar 29 Kravet är att det ska finnas ett giltigt avtal vid anbudsinlämning som säkerställer de resurser som erbjuds via anbudet. Observera dock att det i Bilaga 3, punkt 5, finns krav som gäller vid byte av konsult under avtalstiden så att konsekvenser av hur avtal upprättas också är i harmoni med denna skrivning. Leveransförmågan ska säkerställas under hela avtalsperioden. Fråga 30 Får endast maximalt tolv (12) namngivna konsulter anges för anbudsområden där kompetensnivå 4-5 efterfrågas? Svar 30 Fler får namnges men de som tas med i bedömning av anbudet är de som bestyrks med CV och där finns antalsbegränsning angiven i underlaget. Fråga 31 Är det endast namngivna konsulter som får utföra uppdrag gentemot SMHI förutsatt att ett inte har skett ett byte av konsult/er? Om byte sker, skall detta göras innan eller kan det ske under själva svarstiden för avropet? Svar 31 Eftersom SMHI ska acceptera byte av konsult till likvärdig kompetens kan det ske efter överenskommelse under hela ramavtalstiden. Det kan också innebära att andra konsulter än de namngivna kan komma ifråga för leverans efter samma prövning (se text i Bilaga 3, punkt 5). Fråga 32 Skall pris endast anges för kompetensnivå fem (5)? Svar 32 Timpriset för övriga nivåer kommer att gälla enligt vad som anges i punkt 4 i Anbudsinbjudan varför det räcker att ange timpris för nivå 5. Fråga 33 Vi behöver ett förtydligande kring fråga 8 och dess svar. Vi tolkar ert svar som att det i praktiken blir omöjligt att använda underkonsulter. Vår tolkning blir: Om bolag A använder underleverantör B för uppdrag på SMHI innebär det att bolag B inte kan leverera sina tjänster till bolag X. Exklusivitet mot SMHI förstår vi för det hindrar en underkonsult verka via flera ramavtalsleverantörer. Vi undrar dock vad SMHI vill uppnå med generell exklusivitet. Är svaret på fråga 8 korrekt? Svar 33 Där SMHI skriver om exklusivt samarbete gäller det mellan anbudsgivare och en konsult som levererar tjänsten via anbudsgivaren (se Bilaga 1, krav C1). Frågan om exklusivt samarbete handlar inte om samtliga underkonsulter. Bilaga 3, punkt 5, beskriver både hur konsulter med exklusivt samarbetsavtal kan bytas under avtalsperioden och vad som gäller för underkonsulter på nivå 1-3. Fråga 34 Hur ska man tolka exklusivt samarbete med anbudsgivare utesluter det möjlighet att lämna eget anbud? Svar 34 Det är endast när man som konsult uppträder som samarbetspartner (kompetensnivå 4 och 5) och därigenom är inkluderad i ett anbud som SMHI kräver ett exklusivt avtal med anbudsgivaren. Ett eget anbud kan dock alltid lämnas. Om man har rätt till det eller enbart kan lämna anbud via den anbudsgivare som man har exklusivt samarbete med, beror på samarbetsavtal är utformat mellan parterna. Däremot kan man givetvis inte uppträda som exklusiv samarbetspart med flera anbudsgivare. D:nr 2011/817/243 sid 5

6 Fråga 35 Om man som referensuppdrag använder ett stort åtagande som täcker alla fyra kompetensområden, får vi då ange 3 konsulter per kompetensområde för just detta referensuppdrag? Under punkt 3 Kompetens, punkt b står För vart och ett av referensuppdragen får upp till tre konsulter inom kompetensnivåerna 4 och 5 nyttjas. I så fall kan ett uppdrag bara spegla max 3 områden om vi får ange max 3 konsulter. Svar 35 Varje kompetensområde utvärderas för sig. Om det är samma referensuppdrag som åberopas i olika kompetensområden bör det framgå. Är det olika konsulters kompetens som är väsentlig för olika kompetensområden anges detta så att det tydligt framgår vilka referensuppdrag och vilka konsulter som avses för varje kompetensområde. I det fall det är olika konsulter som avses för olika kompetensområden men inom samma referensuppdrag så får CV bifogas på samma sätt som om det varit olika referensuppdrag för olika kompetensområden. Fråga 36 Med koppling till fråga 8 ovan: Meningen Med exklusivt samarbete avses att konsulten enbart får utföra uppdrag för anbudsgivaren innebär då följande: Om en underleverantör går med ett bolag som lämnar in anbudet (vi kallar bolaget för huvudbolaget) kommer resursen som är anställd hos underleverantören endast kunna få jobba i uppdrag via huvudbolaget. Underleverantörer som är arbetsgivaren kan inte nyttja resursen för interna uppdrag eller egna kunduppdrag utan är helt hängiven huvudbolaget. Stämmer tolkningen? Svar 36 I vilken mån det avser interna uppdrag eller egna kunduppdrag avgörs av avtalet mellan huvudbolag och underkonsult. Att erbjuda egna tjänster behöver inte strida mot det vi avser med exklusivt samarbetsavtal. Däremot kan man inte arbeta via flera huvudbolag som underkonsult. SMHI avser att genom formuleringarna säkerställa att anbudsgivaren inte erbjuder en oidentifierad mängd konsulter. Därför krävs en fast relation och att SMHI har en direkt relation med den som de facto ska leverera tjänsten. Det vill vi uppnå genom anställda konsulter eller underkonsulter med exklusivt samarbetsavtal med anbudsgivaren. Fråga 37 Får uppdrag genomförda gentemot SMHI användas som referensuppdrag? Svar 37 I Bilaga 1, Krav för kvalificering, anges vad som gäller för referensuppdrag och om de kan avse uppdrag åt SMHI. Fråga 38 Kan vi ange en resurs som skrivit på anställningsavtal men ännu ej tillträtt sin tjänst som en av våra offererade konsulter? Svar 38 Ja. Fråga 39 Är det den samlade bilden av referensuppdragen som betygssätt eller är det ett och ett som får betyg 0-3? Svar 39 Det är kombinationen av det samlade innehållet se även tidigare svar och punkt 3 i Anbudsvärdering i Anbudsinbjudan. Fråga 40 Skrivs ett avtal per kompetensområde så att det är 4 olika avtal eller är det ett och samma avtal som skrivs oavsett hur många kompetensområden det gäller? Och innebär det att om vi missar att leverera vid kommande avrop på ett kompetensområde så kan vi förlora hela avtalet för samtliga kompetensområden? Svar 40 Enligt Bilaga 3, Mall för ramavtal, anges vilka kompetensområden som avses. Det innebär att samma avtal gäller för ett eller flera kompetensområden beroende vilka områden man D:nr 2011/817/243 sid 6

7 kvalificerat sig för. Om det samlade antalet avrop överstigs där man ej kan leverera kan hävningsklausulen aktiveras. Som framgår av svar på fråga 25 handlar detta om leveransförmåga under avtalsperioden och det ger rätt att häva avtalet men det är ingen tvingande skyldighet. Fråga 41 Är det tillåtet att ange samma referensprojekt för två olika kompetensområden. Till exempel om vi har haft projektledare och systemutvecklare i samma projekt kan vi då lämna detta projekt som referens två gånger ett ur ett projektledarperspektiv och ett ur ett systemutvecklarperspektiv. Svar 41 Eftersom det är referensuppdrag av olika storlek och det avser leverantörens totala åtagande enligt Bilaga 1, Krav för kvalificering, krav D1, så kan inte samma projekt lämnas som referens två gånger. Fråga 42 De underkonsulter vi vill samarbeta med i ett visst kompetensområde gäller det avtal vi skriver med dem enbart mot SMHI som kund. Det vill säga de kan arbeta med andra partners mot andra kunder? Svar 42 Se svaren på frågorna som handlar om exklusivt samarbete för konsulter på nivå 4-5. För övriga nivåer har vi endast skrivit att det ska finnas avtal med dessa underkonsulter vid avtalstecknande. Fråga 43 När referensuppdragets storlek ska beskrivas ska vi då tänka timmar för det totala uppdraget eller just konsultens timmar i uppdraget? Svar 43 Se svaret ovan på fråga 41. I kravet D1 står det också att leverantörens konsulter (dvs de som beskrivs i CV) ska ha haft betydande roller inom kompetensområdet i referensuppdraget. Fråga 44 Fråga som rör C:1 Hur löser man som arbetsgivare och leverantör en specialisttjänst/support från en partner, ex.vis från en produktleverantör, som behövs för ett specifikt och kortare ändamål. Uppdraget fordrar mycket hög kompetens (5) och konsulten används med sin unika kunskap hos flera kunder vid behov. Hur kan detta hanteras om det krävs exklusivitet vilket normalt inte är gängse i branschen. Svar 44 Som framgår av anbudinbjudan väljs företag som i sitt anbud har kompetens på nivå 4-5 för att täcka de efterfrågade kompetenser och roller som anges i Bilaga 2, Kompetensspecifikation. Exklusivt samarbete, som anges som alternativ till anställning hos anbudsgivaren, avser de konsulter som enligt punkt 3 Avtal i Anbudsinbjudan skall säkras. Den typ av stöd som frågan syftar på förutsätts leverantören kunna ge på något sätt om kompetenskriterierna är uppfyllda. Det kan ske hos anbudsgivaren i den egna kompetenssäkringen, via interna kompetensnätverk eller via kortare punktinsatser på det sätt som beskrivs i frågan. Fråga 45 Vi har många av våra konsult CV på engelska. Är det godkänt att skicka in CV på engelska eller måste dessa översättas till svenska? Svar 45 Det går bra med CV på engelska. Fråga 46 Med anledning av fråga 19. Betyder detta att SMHI förväntar sig att man lämnar referensuppdrag av olika storlek dvs. (ett litet, ett medium, ett stort) eller betyder detta endast att man skall ange storlek på sina referensuppdrag? Svar 46 Ja, referensuppdragen ska vara av de tre olika storlekarna och redovisas på det sättet. D:nr 2011/817/243 sid 7

8 Fråga 47 Bilaga B3a; I avsnitt 2 Definitioner står att SMHI skall - inom 10 arbetsdagar efter sista dagen i (del)leveranskontrollen - besluta om och informera Konsulten om effektiv (del)leveransdag kan fastställas. Om SMHI inte inkommit med sådant beslut inom föreskriven tid så tolkar vi det som att effektiv (del)leveransdag automatiskt är fastställd. Är det en korrekt tolkning? Svar 47 Ja. Fråga 48 Bilaga B3a; I avsnitt 9 Betalningsvillkor står att Vid användning av Leveransavtal avseende konsultuppdrag med ersättning enligt löpande räkning får fakturering ske månadsvis i efterskott. Och vidare Slutfakturering får vid användning av Leveransavtal avseende konsultuppdrag med fast pris, ske efter fastställande av effektiv leveransdag. De två modeller av Leveransavtal som omfattas av avtalet är bägge baserade på ersättning enligt löpande räkning, med eller utan tak. Någon modell med fast pris är inte inkluderad. Vi tolkar detta som att all fakturering ska ske månadsvis i efterskott (med i förekommande fall takbegränsning). Är det en korrekt tolkning? Svar 48 Ja, om inte särskild överenskommelse slutits, som i så fall anges i bilaga till leveransavtalet, avser betalning kopplad till specifik delleverans. Det kan t ex handla om en sprint i ett uppdrag där Scrum tillämpas och resurskonsulten ansvar för viss sprint i det totala uppdraget. Det är en korrekt iakttagelse att leveransavtal med fast pris som specifik avtalsform inte är tänkt att vara en del av avtalet och det kommer att förtydligas vid slutligt avtalstecknande. Fråga 49 Bilaga B3a avsnitt 5 Priser står att: Slutbetalning och eventuella delbetalningar sker endast mot av SMHI godkänt resultat eller eventuella godkända delresultat. Avtalade tidpunkter och procentuell andel av kontraktssumman för (del)betalningar framgår av Leveransavtalet. Vi tolkar detta som att en betalningsplan behöver upprättas och dokumenteras i Leveransavtalet, dvs att fakturering inte ska ske månadsvis i efterskott enligt avsnitt 9. Kommer det vara aktuellt med upprättande av sådan betalningsplan med del- och slutbetalningar enligt avsnitt 5, och i så fall hur ska detta hanteras med hänsyn till att inget Leveransavtal är baserat på fast pris? Svar 49 Se ovanstående svar 48. Normalformen för avrop är fakturering månadsvis i efterskott Fråga 50 Bilaga B3a avsnitt 7 Leveranskontroll står att: LKF skall framställas av Konsulten och godkännas av SMHI. Kommer arbetet med att framställa sådan LKF att ersättas av SMHI enligt ett Leveransavtal? Svar 50 Omfattningen på LKF är oftast relativt enkel men kan variera beroende på typ av uppdrag. Normalt blir det en del av arbetet som utförs mot bok och räkning. Fråga 51 Bilaga B3a avsnitt 8 står att: Angiven person får inte ersättas med annan person utan SMHIs skriftliga medgivande. Det kan uppstå situationer utanför leverantörens kontroll då en angiven person inte längre är tillgänglig, t ex på grund av sjukdom eller anledning som följer av lag eller kollektivavtal. I sådant fall utgår vi från att det inte kommer att betraktas som grund för hävning av avtalet, om alternativ person erbjuds men SMHI inte accepterar denne. Är det en korrekt tolkning? Svar 51 Det är korrekt tolkning men det förutsätter givetvis en dialog med SMHI och kan innebära att det pågående avropet avslutas vid en sådan händelse. Fråga 52 Bilaga B3a avsnitt 14.5 står att: Konsulten garanterar att SMHIs utnyttjande av programkod, programprodukter, dokumentation, system, metoder och lösningar som framställts av annan än Konsulten, och som ingår i resultat eller delresultat, icke kränker immateriell rättighet som tillkommer tredje man. Vi tolkar att detta ansvar inte avser programkod mm som visserligen D:nr 2011/817/243 sid 8

9 kan ingå i ett resultat, men som införskaffats av SMHI oberoende av detta leverantören, såsom ett befintligt system som en lösning ska integreras med eller i. Är det en korrekt tolkning? Svar 52 Se svar på fråga 27. Det avser sådant som införs av konsulten och inte i delar som SMHI tagit fram på annat sätt utanför det aktuella uppdraget. Fråga 53 Bilaga B3a avsnitt 17 Försening står att: Vid försening av effektiv leveransdag i förhållande till avtalad leveransdag utger Konsulten vite till SMHI med, per påbörjad sjudagarsperiod, 1,5% av kontraktssumman, dock högst 7,5%. I avsnitt 19 Ansvar står att Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet till följd av uppdraget begränsas till kontraktssumman. Vad avses i dessa fall med kontraktssumman? Svar 53 Med kontraktssumma avses i detta fall den ersättning som överenskommits mellan SMHI och konsulten för det aktuella uppdraget om det ingår specifika delleveranser i uppdraget som anges i svar ovan. Fråga 54 Med koppling till fråga 2 och 41, kan ni reda ut skillnaden, när kan samma referensuppdrag användas som beskrivning för t ex två olika kompetensområden? Svar 54 För varje kompetensområde ska 3 referensuppdrag anges för de olika storlekar på uppdrag som anges i krav D1 i Bilaga 1 som anges i svar till fråga 41. I den mån ett uppdrag mot en kund omfattar flera kompetensområden och dessa är tydligt avskiljbara delar och där varje del har en omfattning enligt krav D1 kan ett uppdrag mot en kund användas som referensuppdrag för mer än ett kompetensområde enligt svaret till fråga 2. Som anges där måste det tydligt framgå hur referensuppdraget ska kopplas till olika kompetensområden och också vilken storleksklass som avses. Fråga 55 Fråga-Svar nr 54: Där står det "För varje kompetensområde ska 3 referensuppdrag anges för de olika storlekar på uppdrag som anges i krav D1." När jag läst kravspecen och tidigare fråga-svar så har jag tolkat det som att storleksordningen på referensuppdragen ska anges men inte att de är tvungna att vara av olika storleksordning. Är det godtagbart att alla referensuppdrag ligger över 1000 timmar? Svar 55 Eftersom det är ett krav som finns i bilaga 1, Krav för kvalificering, så kan inte alla referensuppdrag bara tillhöra en och samma storleksordning. I enlighet med kap 7 i Anbudsinbjudan, har nu sista dag för frågor passerats, och fråga nr 55 är därmed den sista frågan. D:nr 2011/817/243 sid 9

Anbudsinbjudan. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (9)

Anbudsinbjudan. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (9) Anbudsinbjudan Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (9) Ramavtal; Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete SMHI, Sveriges meteorologiska

Läs mer

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8)

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) Bilaga 3 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Mall för ramavtal 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 Bilaga B3a ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 1 AVTALSDOKUMENTATION Avtalet mellan SMHI och Konsulten avseende det enskilda konsultuppdraget består av Leveransavtal med bilagor. Leveransavtal

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED TAKPRIS OCH ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED TAKPRIS OCH ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING Bilaga 3c Konsultupphandling 2011 1 LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED TAKPRIS OCH ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING SMHIs Beställningsnr: SMHIs referens: Axxxxxx (OBS! Beställningsnumret och SMHIs

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 1 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Krav för kvalificering 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (5) Kvalificering av leverantör Kvalificering avser säkerställa att leverantör

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 1 (6) Kompletteringar Inga Frågor & svar 1. Svarsdatum: 2010-11-12 15:35:44 Fråga: Fråga 1: 5.1.2, Hur viktigt är det att produktlistan är komplett vid avtalstillfället.

Läs mer

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING Bilaga 3b Konsultupphandling 2011 Sid 1 LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING SMHIs Beställningsnr:... SMHIs referens: Axxxxxx (OBS! Beställningsnumret och SMHIs referens

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Fiktivmyndigheten Dnr

Fiktivmyndigheten Dnr Fiktivmyndigheten Dnr 22-22-2015 2015-10-05 Avrop av konsult för kravhantering och kravanalys Förnyad konkurrensutsättning från ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulttjänster 2013 Dnr 96-76-2012, Region

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

1/5. BILAGA Frågor och svar Dnr Frågor och svar

1/5. BILAGA Frågor och svar Dnr Frågor och svar 1/5 Frågor och svar Fråga 1: Enligt p. 7 Pris så ska: "Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt..." men lite längre ner i samma stycke så står: Pris för efterfrågade rekryteringtjänster, ska anges

Läs mer

ANGÅENDE REFERENSER/REFERENSBLANKETTER. I förfrågningsunderlaget punkt anges;

ANGÅENDE REFERENSER/REFERENSBLANKETTER. I förfrågningsunderlaget punkt anges; ANGÅENDE REFERENSER/REFERENSBLANKETTER När det gäller referenser under punkt 3.1.3 så undrar vi följande. Det står att ni vill ha 3 referenser, och en referens därutöver från företag i offentlig verksamhet.

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Datum bilaga 1a Dnr

Datum bilaga 1a Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende tekniska undersökningar inom området radiokommunikation, bilaga 1a till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen omfattar ramavtal för konsultstöd inom område Systemutveckling och

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen omfattar ramavtal för konsultstöd inom område Systemutveckling och Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Sveriges Television Aktiebolag Namn: IT-konsulttjänster Systemutveckling och ledning Handläggare: Henrik Ekholm Referensnr: 2011/08 Telefon: - Beskrivning: Upphandlingen

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Extern remiss IT-konsulttjänster 2016 2017-10-18 I samarbete med: Välkomna Dagens möte SKL Kommentus Inköpscentrals representanter Tommy Olsson, Kategoriansvarig IT-produkter

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Datum Uppdaterat dokument!

Datum Uppdaterat dokument! Datum 2011-11-02 Uppdaterat dokument! Kvalificering avseende kvantitativa undersökningar, bilaga 1c till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR Stockholm 2011-02-25 INLEDNING Detta dokument kompletterar Bilaga 1 Administrativa

Läs mer

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/16 2012-06-25 Upphandlingsansvarig Upphandling MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Ramavtal upphandlingskonsult Beredskap) Barbro Bengtsson 12/16 2.1.

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare 2005-10-05 Sida 1 av 6 Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare Kommersiella villkor De kommersiella villkoren reglerar mellanhavanden som inte reglerats i något annat dokument,

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se STADSBYGGNADSKONTORET Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster stockholm.se 2 (13) Stadsbyggnadskontoret Tilldelningsbeslut December 2013 Dnr: 2013-09654-22 Utgivare:

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Ylva Lovén Anderson Referensnr: 96-35-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

PM6 Förtydligande av kvalificeringsunderlag

PM6 Förtydligande av kvalificeringsunderlag Mall från Tieto PPS (MESvK01, 1.1.0) MIN HOU PM6 Förtydligande av kvalificeringsunderlag Upphandlingsnummer 2014/448 Projekt Svenska kraftnäts upphandling av ramavtal för konsulter inom beredskap och säkerhet

Läs mer

Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region AB SID 1 av 13 Stockholm Business Region AB UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLING AV PERSONALUTHYRNINGSTJÄNSTER SID 2 av 13 Innehåll 1. Bakgrund... 4 1.1 Upphandlande myndighet... 4 1.2 Upphandlingens omfattning...

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

7. Delområde 4 - Sjuksköterska-internationell. 7.1 Delområde 4 Sjuksköterska - internationellt Krav på anbudsgivaren - delområde 4

7. Delområde 4 - Sjuksköterska-internationell. 7.1 Delområde 4 Sjuksköterska - internationellt Krav på anbudsgivaren - delområde 4 Upphandlingsdokument 2017-02-07 Upphandlande organisation AffärsConcept i Stockholm Aktiebolag Claes Linderoth claes.linderoth@affarsconcept.se Upphandling Rekryteringstjänst av läkare och sjuksköterskor

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Upphandlingscenter Avtalsform Rangordnat avtal Namn Miljökonsulttjänster inom kemikalie- och avfallsområdet Diarie UH-2013-261 Upphandlare Nina Svensson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer