1-42 MEXIKO SID 10 MAURETANIEN HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR SID 19 NICARAGUA PANAMA BURKINA FASO SID 22 ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1-42 MEXIKO SID 10 MAURETANIEN HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR SID 19 NICARAGUA PANAMA BURKINA FASO SID 22 ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA"

Transkript

1 20l2 årsberättelse

2 2 MEXIKO SID 10 HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR SID 19 NICARAGUA PANAMA MAURETANIEN BURKINA FASO SID INNEHÅLL ECUADOR PARAGUAY BRASILIEN 4 Ordföranden har ordet 6 Direktorn 8 Utbildning 12 Social omsorg 16 Självförsörjning 20 Humanitär insats 24 Insamling & information 28 Förvaltningsberättelse 33 Resultaträkning 34 Balansräkning 35 Kassaflödesanalys 36 Tilläggsuppgifter 37 Upplysning till enskilda poster 41 Revisionsberättelse 42 Styrelsen ARGENTINA Grafisk form: Carlsöö & Co Tryck: Eo Grafiska

3 3 RYSSLAND UKRAINA MOLDAVIEN RUMÄNIEN LIBANON/SYRIEN SID 23 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL BANGLADESH SID 15 INDIEN TCHAD SUDAN SYD- ETIOPIEN SUDAN SOMALIA KENYA UGANDA DR DR KONGO KONGO SID 14 RWANDA SID 11 BURUNDI SID 18 TANZANIA SYDAFRIKA MOÇAMBIQUE 20 års berättelse 12 Läkarmissionen är en svensk organisation som startade De första insatserna handlade om missionssjukvård i Sydafrika och Indien. Därför blev namnet Läkarmissionen. Idag stöder Läkarmissionen hälsoinsatser, men vi gör mycket mer än så. Våra fyra huvudområden är: utbildning, social omsorg, självförsörjning och humanitärt bistånd. Vi arbetar med lokala partner i ett 35-tal länder i Afrika, Latinamerika, Asien och Östeuropa. Vision: Vi ska genom utvecklande och effektiva metoder stödja utsatta människors vilja och förmåga att förändra sina livsvillkor. Mission: Vi ska utifrån ett rättighetsperspektiv bekämpa fattigdom och bidra till hållbar utveckling inom våra prioriterade områden. Vi ska också med information engagera människor för Läkarmissionens vision.

4 4 Kärnvärden Fattigdomsbekämpning Grunden för vårt utvecklingsarbete är att bekämpa fattigdom. Fattigdom har många orsaker som tillsammans kan uttryckas i ofrihet, maktlöshet och bristande möjligheter för människor att påverka sin livssituation. Det kan handla om bristande ekonomiska resurser, avsaknad av säkerhet, utbildning och hälsovård, eller att vara hungrig, sakna rent vatten eller ett hem. Rättighetsperspektiv Varje människa är bärare av lika och obestridliga rättigheter. När de mänskliga rättigheterna respekteras ges individen möjlighet att i kraft av vilja och förmåga bidra till sin egen och sin familjs utveckling. Staters oförmåga att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna medför ofrihet och berövar människan kontroll över sin livssituation. Kränkningar av rättigheterna förstärker på så sätt fattigdom och utsatthet vilket bidrar till att fattigdomens orsaker kan leva kvar. Hållbar utveckling Vi ser individen som en del i ett större sammanhang av gemenskap, ansvar och beroende. Familjen, det civila samhället, marknaden och staten påverkar alla individens val, möjligheter och livsvillkor. Vi verkar för en social, ekonomisk och ekologisk utveckling som innebär god hushållning av såväl mänskliga som naturens resurser. Helhetssyn Läkarmissionens verksamhet vilar på en kristen värdegrund. Våra bärande principer är alla människors lika värde, respekt för individens inneboende värdighet, förnuft och förmåga, samt varje människas rätt till liv, frihet och hållbar utveckling.

5 5 Ordföranden Vi förändrar framtiden för utsatta Det är med tacksamhet jag ser tillbaka på Det är många utsatta människor som har fått sina liv förändrade, tack vare Läkarmissionens alla lojala givare. Det är många utsatta människor som har fått sina liv förändrade, tack vare Läkarmissionens alla lojala givare. Jag tänker till exempel på Quintas Lucía i Mexiko som aldrig fick lära sig läsa och skriva som barn. Det ödet delar hon med många andra fattiga människor i ursprungssamhällen i Mexiko. Vilken glädje att få en andra chans till skolgång! Att få lära sig de grundläggande färdigheterna som ger en ingång i samhället på ett helt nytt sätt. Quintas Lucía behöver inte längre stå utanför! Eller ungdomarna i Kigali, Rwanda som förut levde sitt liv på gatan, ur hand i mun. De får, tack vare Läkarmissionen, chansen att lära sig ett yrke. Det är hundratals ungdomar som inte längre behöver leva som gatubarn. Istället jobbar de på hotell och restauranger eller som snickare på byggen. De kan försörja sig själva. Det ger stolthet och framtidstro. Läkarmissionens fattigdomsbekämpning utgår ifrån att stödja den enskilda människans vilja och förmåga att själv förändra sina livsvillkor. Och det är många som, likt Quintas Lucía eller ungdomarna i Kigali, tar chansen när de får den. Särskilt tydligt märks det i våra självförsörjningsprojekt där mikrolån för att starta företag ger fantastiska resultat. När föräldrarna tjänar in de pengar som behövs för skolavgifter, kan barnen gå i skola och lära sig läsa och skriva. Då behövs inga alfabetiseringsklasser som vuxna. En fungerande familj förhindrar att barnen hamnar på gatan. På så sätt skapas goda cirklar framåt. Tack för ditt starka stöd under Läkarmissionen fortsätter tillsammans med alla duktiga partner i fält att genomföra dagliga mirakel. Tillsammans fortsätter vi att förändra framtiden för utsatta människor runt om i världen. Ingvar Guldstrand, Ordförande

6

7 7 Direktorn Kraften i att vilja förändra Läkarmissionen har blicken fäst på framtiden. Vi har en tydlig vision om att positivt förändra framtiden för utsatta människor. Att konstatera att vi gör bestående och verklig skillnad betyder mycket. Genom att utveckla metoder och system för ett effektivare biståndsarbete skapas en plattform för tillväxt och framgång. Läkarmissionen finns inte till för sin egen skull, allt vi gör och alla våra insatser syftar till att skapa förutsättningar för hållbar utveckling för de individer som vi är med och stöder genom våra olika biståndsprojekt. Målet blir därför aldrig monetärt utan alltid relaterat till vår insats för de mest svaga och utsatta. Den kraft jag möter i människors vilja att förändra sina livsvillkor är i det närmaste överväldigande. Att möta enskilda kvinnor som levt i extrem fattigdom men som idag med framtidstro och rak blick ser helt nya möjligheter, eller träffa ungdomar som tidigare aldrig fick gå i skola, men nu berättar om sina framtidsplaner, det är då man på riktigt inser att det vi gör betyder så långt mycket mer än vad vi kan formulera med ord i en årsberättelse. Det är i mötet med enskilda personer som vi verkligen förstår vad vi är med och förmedlar. En positivt förändrad framtid. Att stödja enskilda människors vilja och förmåga att kunna förverkliga en del av sina livsdrömmar och skapa sig ett stabilt liv är vår mission och vision i koncentrat. Den grund som vårt arbete utgår ifrån. Tillsammans skapar vi en bättre värld. Det är tillsammans med alla er givare som vi kan åstadkomma förändringar runt om i vår värld och ge människor en framtid och ett hopp. Det är tillsammans med alla duktiga medarbetare på Läkarmissionen och våra samarbetspartner som projekten kan genomföras effektivt och hållbart. Några av dessa projekt kan du läsa lite mer om i vår årsberättelse för Vi tar nu med oss alla goda erfarenheter ifrån året som gått och ser fram emot ett starkt 2013! Johan Lilja, Direktor

8 8

9 9 1 UTBILD NING Nyckeln till ökad självständighet Kopplingen mellan fattigdom och en bristande förmåga att kunna läsa och skriva är i de flesta fall mycket tydlig. Utbildning minskar generellt sett fattigdom, utsatthet och beroende. Läkarmissionen stöder utbildningsinsatser både i form av de första stegen med grundläggande skriv- och läsfärdigheter och i form av yrkesutbildning och yrkesträning. Dessa redskap stärker självkänslan och förmågan att hantera sin egen omvärld och ger ökad självständighet. Den största satsningen inom utbildningsområdet sker i Latinamerika. Där bedrivs ett omfattande alfabetiseringsprogram för vuxna som på flera platser får en naturlig fortsättning i självförsörjningsprojekt. Detta innebär möjligheter till en långsiktig och varaktig förändring. Flertalet av de projekt som Läkarmissionen stöder innehåller en utbildningskomponent. Vi arbetar med lokala partner för att sammanlänka social omsorg, utbildning och självförsörjning. Dessa tre tillsammans med humanitär katastrofverksamhet utgör Läkarmissionens inriktningsområden. När delkomponenterna sammankopplas som pusselbitar växer en ny bild fram. Individens förmåga att hantera komplexa utmaningar ökar. Läkarmissionen har en uttalad ambition att i dialog med våra samarbetspartner vara en lärande organisation. Fortlöpande förbättras våra metoder och program vartefter vi summerar och vidareutvecklar vunna erfarenheter och lärdomar. Styrdokument i form av riktlinjer och manualer fungerar som pedagogiska handledningar och svarar mot uttalade behov hos våra partner, vars kompetensutveckling och organisatoriska lärande också stöds aktivt av Läkarmissionen.

10 10 1 Många utbildningsprojekt genomförs under mycket svåra arbetsförhållanden. Det är inte ovanligt att det är brist på både infrastruktur och säkerhet i länderna. Läkarmissionen ger till exempel stöd till barnens skolgång hos ursprungsbefolkningen Mbuti i den nordöstra delen av DR Kongo, ett område där det råder i det närmaste krigstillstånd. I Pakistan stöds ett utbildningsprojekt med mobila skolor för barn i en minoritetsgrupp. Lärare inom gruppen utbildas och dessa ingår i den nomadiserade gruppens förflyttningar när boskapshjordarna förs till nya beten. Ensam är inte stark i utvecklingssamarbetet. Ett sätt att stödja det organisatoriska lärandet hos Läkarmissionens partner i Syd är att aktivt stimulera till nätverkande och kontakter sinsemellan. I partnerseminarier möts organisationer för att dela erfarenheter och motiveras att förstärka sin förmåga. I maj månad möttes representanter för sju samarbetsorganisationer i Östeuropa där ett koncept inom social omsorg med inriktning på fosterfamiljer var föremål för samtal, förutom nätverkande och långsiktig egenfinansiering. Ett likartat seminarium genomfördes i september månad i Nairobi. Då deltog fjorton afrikanska samverkanspartner med syftet att höja kompetens och förmåga inom katastrofberedskap. Mexiko Kvinnor lär sig läsa för att hjälpa sina barn Jag anmälde mig direkt när jag fick chansen till den här kursen. Jag fick aldrig gå i skolan som barn, säger Quintas Lucía Salinas. Under september månad startades alfabetiseringsarbete i indiansamhället Santa Lucía de Teotepec. När man annonserade kursen kom, med stor entusiasm, 249 kvinnor och en man för att anmäla sig. Många av kvinnorna i ursprungssamhällena i Oaxaca i Mexiko fick inte gå i skola som barn. Quintas Lucía Salinas är 39 år gammal och har bott i Lucía de Teotepec i hela sitt liv. Bergsbyn ligger avlägset och är ganska svårtillgänglig. Skola var inte prioriterat när Quintas Lucía var barn, och få i byn kunde spanska. Alla pratar Chatinospråket här. Mina föräldrar lät mig inte börja skolan. De tyckte inte att det var viktigt för flickor, berättar Quintas Lucía. Lucía de Teotepec ligger i staten Oaxaca, i södra delen av landet, som är en av de fattigaste delarna av Mexiko. En stor del av statens 3,9 miljoner invånare tillhör ursprungsbefolkningen och skolgången har varit bristfällig. Två tredjedelar är över 15 år och av dem är analfabeter (16 %). Merparten av analfabeterna är kvinnor. Nu går jag i skola på lördagarna 813, berättar Quintas Lucía stolt. Resten av tiden arbetar hon för att försörja sin familj. Quintas Lucías man har flyttat norrut i Mexiko för att söka ett bättre jobb, men han skickar inte hem några pengar. Jag säljer tortillas och broderar servetter. Jag vill lära mig läsa och skriva, och förbättra min spanska för att kunna sälja mina produkter på andra ställen än i den här byn, säger hon. Alfabetiseringsklasserna får vara i den lokala skolan och efter avslutad kurs får eleverna certifikat från utbildningsministeriet. Det viktigaste för mig är att kunna stödja mina barn så att de kan avsluta gymnasiet och få en bättre utbildning än jag har kunnat få, säger Quintas Lucía.

11 11 Rwanda Yrkesutbildning ökar chansen att få jobb Fyra år efter folkmordet i Rwanda startades Garuka, komma hem/ tillbaka, av tjugo kvinnor som ville hjälpa barn som levde på gatan. I början var arbetet inriktat på mat och kläder men succesivt har verksamheten utvecklats till att ge utsatta barn ett bra hem, ordentlig skolgång och yrkesutbildning. De senaste åren har vi satsat extra på att utrusta våra lokaler för yrkesutbildning. Vi har tre separata byggnader för svetsning, snickeri och sömnad, berättar Lydie Nyirahabiyambere, en av initiativtagarna. I alla yrkesutbildningar ingår en längre praktikperiod som ofta leder till jobb. De ungdomar som genomgår en yrkesutbildning har goda chanser att få jobb. Kigali är en stad som utvecklas och växer hela tiden. Det råder byggboom, och det är bra framför allt för de nyutbildade snickarna, säger Lydie. En annan populär del av yrkesutbildningen gäller restaurang och hotell. I alla våra yrkesutbildningar ingår en längre period av undervisning på centret och sedan några månaders praktik, berättar Lydie. Garuka samarbetar med lokala myndigheter och skolan för att identifiera och återanpassa gatubarn och föräldralösa barn. Organisationen kartlägger nätverket runtomkring varje barn och gör tillsammans med barnet upp en individuell handlingsplan. Vi hjälper ungefär 250 barn varje år. Runt varje barn skapas ett nätverk av många vuxna: vårdnadshavare, lärare i skolorna, kunder och arbetsgivare till ungdomar i praktisk yrkesträning och uppköpare av Garukas produkter. Förutom de olika yrkesutbildningarna ges grundläggande utbildning i odling och djurhållning. Det är användbara kunskaper för unga vuxna i Kigali. Målsättningen är att barnen ska komma bort från gatan. Antingen få nya fosterfamiljer eller kunna stå på egna ben och kunna försörja sig. Alla vi tjugo kvinnor som var med och startade arbetet finns fortfarande med och hjälper till där det behövs. I Garuka får många barn en andra chans, och jag vet flera exempel på ungdomar som har startat eget efter yrkesutbildningen, säger Lydie. Det råder byggboom i Kigali, något som dessa blivande snickare kan glädja sig åt.

12 12

13 13 2 SOCIAL OMSORG Starkt fokus på barnens situation Barndomen präglar oss alla som individer och det vi får med oss därifrån ger avtryck i livet som vuxen. En trasig barndom leder alltför ofta till en trasig tillvaro även senare i livet. Genom att stödja och hjälpa barn att få en harmonisk uppväxt ges de i vuxen ålder en större chans till ett bra liv. Läkarmissionen tror på människans inneboende kraft, vilja och förmåga till förändring. Vi tror att det går att upprättas, det går att reparera trasighet även om det kräver arbete. Social omsorg inom Läkarmissionen fokuserar mycket på barns situation då en stor del av resurserna satsas på arbete med socialt utsatta barn och ungdomar för att ge dem en stabil grund att stå på. Drivkraften till insatser inom detta område bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Varje individ har ett eget och unikt värde och vårt uppdrag utgår ifrån den enskilda människan. Vi är också medvetna om att dagens barn och ungdomar är framtidens beslutsfattare och samhällsaktörer och genom att ge barn chansen till återupprättande och helande av svåra upplevelser kan de få ett bättre perspektiv på livet. Vår tro är att människors möjlighet till en bättre barndom på sikt även utgör ett bidrag till ett bättre samhälle. Den bästa plattform för ett barn att stå på tror vi är en väl fungerande familj och Läkarmissionen strävar därför efter att i så stor utsträckning som möjligt hitta familjelösningar för barn. Detta är den absolut mest långsiktigt hållbara lösningen för barnen och är även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att föredra. Ett viktigt led i Läkarmissionens utvecklingsarbete är bland annat att skapa plattformar och forum för våra partner där de på ett konkret sätt kan få del av metoder, diskutera och fundera vidare och ge dem möjlig-

14 14 2 het till kunskapsutbyte och nätverkande. Under 2012 har vi metodiskt arbetat vidare på denna modell och bland annat anordnat ett seminarium om familjebaserad vård för våra samarbetspartner i Östeuropa. Seminariet rönte stor uppskattning och gav energi till de nya tankar kring familjeplaceringar som redan påbörjats. Genom Läkarmissionens stöd har flera föräldralösa barn i Ukraina redan nu fått en ny familj. Ett annat fokusområde inom social omsorg är hälsa. Sjukdomar blir helt naturligt ett hinder för individen att klara sig själv och sin försörjning. Läkarmissionen lägger här inte enbart vikt vid kurativ vård utan även förebyggande hälsoinsatser är viktiga komponenter i arbetet för en god hälsa. Vi vill medverka till att sprida baskunskaper i god hygien och hälsa genom att informera om hur man med relativt enkla medel kan undvika olika sjukdomar. Genom att dela kunskap och erfarenheter med våra partner kan vi förmera våra insatser och vara med att bygga ett hållbart och långsiktigt arbete inom social omsorg. DR Kongo Hjälp till våldtagna kvinnor och deras barn Jag har fått ett enormt stöd av omvärlden. Jag önskar att varje våldsutsatt kvinna i Kongo, också skulle få det stöd som jag har fått. Det sa Denis Mukwege på en presskonferens efter mordförsöket han utsattes för i oktober Såväl FN som USA och Sverige fördömde dådet som innebar att Mukwege och hans familj lämnade Kongo. Under hösten kom också stridigheterna mellan den kongolesiska armén och rebellgruppen Mars 23 (M23) och de andra rebellgrupperna allt närmare Bukavu och Panzisjukhuset. Där har Mukwege allt sedan starten verkat som chefsläkare. Det var en mycket osäker tid för personal och patienter. Stödet till driften av sjukhuset är betydelsefullt och gör att det kan fortsätta fungera, säger Denis Mukwege. Safi Ngono är en före detta patient på Panzisjukhuset som har kunnat föda två barn, tack vare operationerna som Denis Mukwege utförde. Med uppdrag att bekämpa fattigdom och att stå på de utsattas sida har Läkarmissionen fortsatt ge sitt ekonomiska stöd till Panzisjukhuset under Bidraget har använts till kirurgiska och terapeutiska insatser riktade till våldtagna kvinnor och deras barn som blivit födda som resultat av våldtäkter. Genom dessa insatser har man sammanlagt hjälpt över våldtagna kvinnor. Läkarmissionen har också fortsatt att ge sitt stöd för att ge möjlighet till säkra förlossningar på Panzisjukhuset och därmed bekämpa mödra- och barnadödligheten. Stödet har getts direkt till neonatal- och förlossningsavdelningarna. En viktig del på förlossningsavdelningen är att behandla kvinnor som drabbas av fistel och där är partnerskapet med Läkarmissionen viktigt, säger Denis Mukwege. Stödet har också gått till kvinnocentret CFF där utsatta kvinnor får utbildning för att få möjlighet till framtida självförsörjning.

15 15 Bangladesh Tusentals barn lever på att samla skräp Tioåriga Monir ler när han visar upp innehållet i tygsäcken. I dag har han lyckats hitta många plastbuteljer bland skräpet som människor slängt ut på järnvägsspåren. Klockan är strax efter sju på morgonen men Monir har redan arbetat i flera timmar. Buteljerna han hittat och snart ska lämna på återvinningsstationen kommer ge runt 60 taka, runt fem svenska kronor. Det är inte mycket pengar men kommer räcka för att ge honom och mormor mat för dagen. Skräp har varit familjens inkomstkälla under hela Monirs uppväxt och nu när föräldrarna är döda är det hans ansvar att se till att han och mormor överlever. Jag saknar min mamma mycket, säger Monir och hans tårar börjar rinna. I Bangladesh, ett av världens fattigaste länder, lever tusentals barn av att samla skräp på soptippar. Provinsen Mymensingh i norr är bland de fattigaste i landet. Här stöder Läkarmissionen ett hjälpcenter där barnen får informell undervisning, ett ordentligt mål mat samt fritidsaktiviteter, samtalsterapi och läxhjälp. Allteftersom integreras barnen i den ordinarie skolan och deras psykiska och fysiska hälsa förbättras. Barnen får en chans att leva ett normalt liv och kan senare i livet lyfta sig ur den extrema fattigdomen. Monir går till dagcentret varje dag efter morgonens arbetspass. Han äter glupskt av maten och trivs med att umgås med de andra barnen. När jag började här kunde jag inte läsa alls men jag fick hjälp att läsa ikapp. Nu har jag börjat i en klass i den riktiga skolan, säger Monir. Eftersom barnen som arbetar på soptippen har missat de första åren i sin utbildning har de det tuffare än sina jämnåriga kamrater, men genom gott stöd från centret kan de som kämpar klara att nå upp till målen, berättar en av lärarna. Monir och mormor bor i slummen vid flodbanken i ett nedgånget träskjul fullt av tygpåsar med gammalt skräp som snart ska lämnas till återvinningen. Mormor är sjuk och därför kan hon själv inte hjälpa till med försörjningen. Det var mindre än ett år sedan hennes dotter gick bort och nu sätter hon sitt fulla hopp till att hjälpcentret och barnbarnet Monir. Det är bara vi två kvar och jag hoppas verkligen att han kommer kunna skapa sig ett bättre liv än vad jag kunnat ge min familj här, säger hon.

16 16

17 17 3 självför sörjning Möjlighet att skapa egna verksamheter Självförsörjning innehåller ett antal verksamhetsområden som alla är utformade enligt tanken om värdeförädlingskedjan, där olika insatser stöttar människor på deras väg från beroende till oberoende. Läkarmissionens självförsörjningsprogram tar ofta vid efter någon form av utbildningsprogram och genomförs integrerat med relevant undervisning och träning. Ambitionen med insatserna inom självförsörjning är att skapa möjligheter för människor att själva skapa ett ekonomiskt tryggare liv, samtidigt som man får en större insikt om sin omvärld. Läkarmissionens nya riktlinjer och manual för mikrokrediter och spargrupper har under året visat sig mycket användbara i utformningen av insatser tillsammans med våra partner, inte minst i Latinamerika. Med detta stöd har mikrokreditinsatserna vidgats till att få en allt större betydelse och initiativ har tagits för att förmedla vunnen erfarenhet till ytterligare partnerorganisationer. Fler människor som är för fattiga för att bli bankkunder kan få chansen att bli självförsörjande då sparande och mikrolån gör det möjligt att bygga upp en inkomstbringande verksamhet. Vid sidan om mer traditionella mikrokrediter har intresset för spargrupper ökat hos våra partner i Latinamerika. Ett flertal av dem vill nu kombinera sina alfabetiseringsprogram med spargruppsverksamhet. I oktober möttes samarbetsorganisationer från åtta latinamerikanska länder i Honduras för att dela erfarenheter och planera för framtida insatser inom självförsörjningsområdet. Detta blev ett mycket värdefullt tillfälle för inspiration och vägval framåt.

18 18 3 Under verksamhetsåret har Läkarmissionens samarbete med Hand in Hand i Indien fördjupats med stöd till utveckling av de nya entreprenörernas verksamheter. Läkarmissionen har därmed följt dessa kvinnor genom utbildning och träning i självhjälpsgrupper, spargrupper, mikrokrediter och nu en vidareutveckling för att deras nystartade verksamheter ska kunna möta en större marknads krav på produkter och marknadsföring. Afrika är alltmer i fokus även för självförsörjningsinsatser och där förbereds en utvidgning av insatserna. I Burundi organiseras kvinnor i spargrupper med mycket lyckat resultat. Den ekonomiska verksamheten som skapas medför en positiv social utveckling för deltagarna och deras familjer. Burundi Salvator klipper hår och laddar telefoner Jag skulle vilja bygga ett nytt hus till familjen för de pengar som jag tjänar. Det säger Salvator Barakamfitiye som är 33 år gammal och arbetar som frisör. Han har varit med i Läkarmissionens och Anglikanska kyrkans spargruppsprogram i Makamba tio mil utanför Bujumbura i Burundi. Burundi är ett av de fattigaste länderna i världen och enligt FN lever över 90 procent av befolkningen på mindre än två dollar om dagen. Salvator är lite ovanlig eftersom han är man, de flesta i spargruppen är kvinnor. Jag har tre barn att försörja och behöver en inkomst, förklarar han. Salvator har startat en egen frisörsalong och driver dessutom en mindre verksamhet där människor får hjälpa att ladda sina mobiltelefoner. Att det blev just frisör var mest en tillfällighet, han hade en vän som var frisör och gick i lära hos honom en kortare tid. Nu har Salvator sin lilla salong i en liten lokal på marknadsplatsen Makamba och får ström till lampor och sina maskiner genom ett fristående batteri. Det finns visserligen elektricitet på marknaden, men det kommer och går och är inget att lita på. Batteriet hjälper inte bara till på salongen. Det ger också en spinoffeffekt eftersom det går att ladda mobiltelefoner på det. Och det kan Salvator också ta betalt för. Spargruppen har fullständigt förändrat mitt liv, eftersom jag fick möjlighet till ett startkapital för att driva något eget, berättar han. Den erfarenheten delar han med många andra. Deltagarna i spargruppen utbildas i ekonomi, bokföring, marknadsföring, affärsplanering, sparande och låntagande så att de också kan göra så mycket som möjligt av de pengar som de lånar. Efter bara sex månaders verksamhet har Salvator byggt upp en egen kundkrets och behöver inte längre bekymra sig för familjens dagliga försörjning. Däremot sparar han vidare, den här gången till det nya huset som han vill bygga. Salvator räknar med att få spara i tre till fyra år. Jag vill att det ska bli ett fint hus, så det får ta lite tid, säger han.

19 19 El Salvador Familjen Gonzalez föder upp kycklingar För familjen Gonzalez i El Salvador förändrades tillvaron när de fick frågan om de ville föda upp kycklingar. I dag är de glada att de vågade ta chansen. Kycklingarna är en stor välsignelse för oss. Det här är första gången i livet som vi kan tjäna våra egna pengar, berättar fyrabarnsmamman Maria Isabel Gonzalez. Familjen är en av många i området, strax utanför huvudstaden San Salvador, som är van vid en tuff tillvaro där det mesta av dagen går ut på att få mat på bordet. Utbildningsnivån är låg och att spara pengar näst intill omöjligt. Familjen fick delta i ett självförsörjningsprojekt som Läkarmissionens lokala partner driver. Kycklingar kräver relativt lite utrymme, växer snabbt och är lätta att sälja. Familjen Gonzalez och ett antal grannfamiljer erbjöds därför startpaket i form av 25 kycklingar samt utbildning och stöd i hur man föder upp dem på bästa sätt. Dessutom fick de lära sig de allra enklaste knepen i att få verksamheten att rulla. Egentligen är det jag som gör det stora jobbet. Det är jag som ser till att vinsterna kommer hem. Jag har blivit en riktig affärskvinna, berättar Maria Isabel och ler. Maria berättar att en av deras grannar, som är änka, också har fått kycklingar. Verksamheten är oerhört viktig för att hon ska få ihop mat till barnen. En stor del av de som fått kycklingar från Läkarmissionens partner är just ensamstående kvinnor. De är extra utsatta och får ingen hjälp på annat håll. Hemma hos familjen Gonzalez planeras redan för att utöka verksamheten. Tillsammans med sju andra familjer förbereder de sig för att starta ett kycklingkooperativ. Då skulle de ha råd att tillsammans hyra ett stånd på marknaden och sälja fler kycklingar under kortare tid. Även foder och andra tillbehör och verktyg skulle kunna införskaffas i större lager. Tillsammans vinner alla på det, menar Maria Isabels make Carlos. Man måste lära sig hantera processen först, det är grunden. Sedan kan man utvecklas och växa, säger Maria Isabel.

20 20

21 21 4 HUMANITÄR INSATS Tidigt på plats vid katastrofsituationer Läkarmissionens humanitära arbete, ibland kallat katastrofhjälp, kan delas in i två typer av situationer. Ena huvudtypen är stora, omfattande naturkatastrofer. Dessa får i regel stor medial uppmärksamhet och många givare förväntar sig att få göra en insats genom Läkarmissionen. Den andra huvudtypen är när en lokal partner till Läkarmissionen uppmärksammar en nödsituation av begränsad och lokal karaktär, som vanligtvis inte får någon uppmärksamhet i internationella media. Beroende på partnerns kompetens kan de med stöd från Läkarmissionen genomföra mindre insatser. Här görs sällan någon särskild insamling utan pengar tas från öronmärkta katastrofmedel. Tack vare våra många lokala samarbetspartner och vårt breda nätverk av humanitära aktörer är Läkarmissionen ofta tidigt på plats i en katastrofsituation. Att kunna ge snabb hjälp har blivit Läkarmissionens fokus när det handlar om humanitärt bistånd. För att bli ännu effektivare och snabbare på att bidra till att rädda människors liv och hälsa har vi under året börjat höja vår egen och våra partners katastrofberedskap. I september samlades afrikanska partner på ett seminarium i Nairobi för att öka sin kunskap och beredskap vad gäller katastrofinsatser, samt för att utbyta erfarenheter med varandra och få insikt i varandras verksamheter. En av målsättningarna var att dessa organisationer ska utgöra kärnan av Läkarmissionens katastrofberedskapsteam i Afrika. Under 2013 planeras liknande seminarier i andra delar av världen, för att ge liknande för-

22 22 4 utsättningar för snabbare och effektivare undsättning. Detta beredskapsnätverk har döpts till RER, Rapid Emergency Response. Utöver denna viktiga process har vi för vårt humanitära arbete fastslagit nya riktlinjer och arbetat fram styrdokument för Läkarmissionens interna roll- och ansvarsfördelning liksom en RER-manual för våra partner. Dessa dokument kommer att färdigställas under första kvartalet Humanitära insatser 2012 Burkina Faso Matutdelning och distribution av utsäde i samband med torkan i Västafrika (två insatser). DR Kongo Nödhjälp till internflyktingar i samband med stridigheter i landet, samt medicin för att avhjälpa en malariaepidemi (tre insatser). Honduras Nödinsats till överlevande efter en fängelsebrand, där Läkarmissionen bedrivit alfabetiseringsverksamhet bland internerna. Syrien/Libanon Vintersäkring för syriska flyktingar: vinteranpassade tält, madrasser, filtar, husgeråd, vatten och enklare sjukvård. Östeuropa Sprid värme. Stöd till fattiga och gatubarn i Rumänien och Ukraina med mat och skydd mot den stränga kylan (två insatser). Indien Hjälp till översvämningsdrabbade i Uttarakhand, norra Indien, med mat, vatten samt nödvändiga hushålls- och hygienartiklar. Sydafrika Mat och filtar till storm- och översvämningsdrabbade i Natal, östra delen av landet. Sudan Hjälp till översvämningsdrabbade i Södra Kordofan med material till att reparera sina hus samt filtar, myggnät och hushållsredskap. Burkina faso Förstärkt insats med mat och utsäde I vanliga fall äter vi tre gånger om dagen. Nu lagar jag mat en gång på måndag och en gång på torsdag, berättade fyrabarnsmamman Wendy. Våren och sommaren 2012 blev en katastrofal tid för fattiga i Sahelområdet i Västafrika. Torka och missväxt i samband med konflikter och ökade matpriser ledde till att miljontals människor drabbades av svår hungersnöd. Läkarmissionen var en av de organisationer som snabbt fanns på plats för att stödja familjer med akuta katastrofinsatser tillsammans med vår lokala partner i Burkina Faso. Om två, tre veckor kommer allt att vara slut. Då vet jag inte vad jag ska göra. Mina barn orkar inte leka längre. Wendy och hennes familj var några av de tusentals som fick del av Läkarmissionens matutdelning i mitten av april. I den insatsen prioriterades de mest utsatta: ensamstående kvinnor, barnfamiljer och äldre. Genom denna insats slapp familjer gå hungriga för stunden och kunde använda sina tillgångar till att skaffa andra livsviktiga förnödenheter. Nöden förvärrades dock under sommarmånaderna. Det var då fortfarande långt kvar tills människor kunde odla ny mat igen, deras förråd hade sinat och dessutom hade de tvingats att äta upp sitt sparade utsäde. Läkarmissionen valde då att förstärka insatsen med en andra matutdelning och såg även till att familjer fick utsäde. Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och har även i normala fall problem med torka och missväxt. Skörden 2012 blev dock bättre än året dessförinnan och Wendy och hennes familj fick se sin egen majs växa ordentligt på fälten.

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen.

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. Läkarmissionen, Siktgatan 8, 162 88 Vällingby. Gåvopostgiro: 90 17 18-7 E-post:

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Strategidokument 2009-2011

Strategidokument 2009-2011 Strategidokument 2009-2011 Antaget av Erikshjälpens styrelse 23 januari 2009 Inledning I barns drömmar finns en inneboende kraft som kan förändra världen. När jag blir stor ska jag. Med rätt stöd kan denna

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Guide: Syrien Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Konflikten i Syrien kan härledas till april 2011 då storskaliga protester bröt ut mot landets ledning och president Bashar

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

Handelsbankens FadderbarnsFond Bilaga 1 till Förvaltningsberättelsen Totalt utbetalda bidrag under år 2008: 2.535.311,41 kr Sid. 1/2 Organisation/ Projekt: BaanChivitMai: Totalt bidrag under 2008: BCM-barnen

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 Anita och Göran Jansson skriver i sin jul- och nyårshälsning: Och man skall ge honom namnet Immanuel Det betyder: Gud med oss. Matt 1:23. Till alla vänner som genom era

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Under verksamhetsåret 2003 höll styrelsen för UNGA LIV 8 protokollförda sammanträden samt 6 telefonmöten. Föreningen har 210 betalande medlemmar. 10 långtradare har

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Den 12 januari skakades Haiti av en naturkatastrof av ofattbara proportioner. Det är fortfarande svårt att uppskatta hur

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Guide: Musikhjälpen 2013

Guide: Musikhjälpen 2013 Guide: Musikhjälpen 2013 Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3 KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma Sida 1 Senaste nytt från skolan Sida 2 Senaste eventen

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Fridhemsenheten omfattar förskolorna Fridhem och Fridhemskullen. Planen gäller till och med 2015-12-31. Vår vision På våra förskolor ska barnen

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Du och ditt fadderbarn

Du och ditt fadderbarn Du och ditt fadderbarn 1 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen,

Läs mer