Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt Mervärdesskatt Sociala avgifter Fastighet Internationellt...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 277. Sociala avgifter... 353. Fastighet... 409. Internationellt..."

Transkript

1 Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt Mervärdesskatt Sociala avgifter Fastighet Internationellt Punktskatter Skatteförfarande Redovisning Brott och process Rekommendationer och uttalanden från FAR Siffror och tabeller Sökord

2 Förord 3 I Skattevolymen finns de centrala reglerna på skatteområdet samlade. Här hittar du t.ex. lagar om inkomstskatt, moms och skatteförfarandet samt aktuell EU-rätt på området, såsom momsdirektivet. Reglerna kompletteras av en flik som innehåller siffror och tabeller med bl.a. skattesatser, egenavgifter och bilförmåner i en lättillgänlig sammanställning. Bland nyheterna 2013 kan nämnas: x Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt, med övergångsbestämmelser för äldre avsättningar. x Förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter, genom att kravet på att avdraget ska begäras i inkomstdeklarationen tas bort. x Ändrade socialavgiftsnivåer. x Möjlighet till skattereduktion för läxhjälp. x Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder. x Sänkt fastighetsskatt för hyreshusenheter. x Utökad nedsättning av fastighetsavgiften vid nybyggnation. x Nya mervärdesskatteregler om omvänd skattskyldighet vid handel med avfall och skrot av vissa metaller. x Nya faktureringsregler för mervärdesskatt träder i kraft. Nytt för denna upplaga är bland annat: x Strängare regler om kassaregister för torghandel. x Ändrad terminologi i mervärdesskattelagen för att bättre följa direktivet. Då skatteförfarandelagen nu är fullt ut tillämplig har skattebetalningslagen, lagen om anstånd med betalning av skatt i vissa fall, taxeringslagen, lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet och lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter tagits bort ur boken. * * * Regelsamlingen är uppdaterad per den 1 juli Ändringar sedan föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Till följd av nya regler om fondföretag finns vissa ändringar som träder i kraft den 22 juli; dessa har endast markerats med en not om det senare ikraftträdandet. Övriga ändringar som beslutats och träder i kraft senare i tiden ligger som vanligt dubbelt, dels med den gällande lydelsen, dels med den kommande på raster. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom lagändringarna återfinns sist i varje lag en förteckning med lagens propositioner. Skattevolymen 2013:2 har sammanställts inom under ledning av undertecknad. På den digitala tjänsten FAR Online uppdateras innehållet i Skattevolymen löpande perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen! Där finns även alla Skatteverkets regler och handledningar, internationella dubbelbeskattningsavtal och mycket mer. Vi är alltid intresserade av dina synpunkter och önskemål inför kommande upplagor. Förslag och kommentarer är välkomna till Stockholm den 10 juli 2013 David Nylund Affärsområdeschef Förlag

3 5 Lagförteckning A B A-SINK (1991:591) Alkoholskatt, lag (1994:1564) Allmän löneavgift, lag (1994:1920) Allmän pensionsavgift, lag (1994:1744) Annons- och reklamskattelag (1972:266) Avfallsskattelag (1999:673) Avkastningsskatt på pensionsmedel, lag (1990:661) Avräkning av utländsk skatt, lag (1986:468) Bekämpningsmedelsskattelag (1984:410) Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, lag (2004:228) Bokföringslag (1999:1078) Brottsbalk (1962:700) utdrag D F Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Energiskattelag (1994:1776) Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren , lag (2012:852) Fastighetstaxeringslag (1979:1152) Fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft, förordning (2012:700) Fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt, förordning (2012:699) Frihet från skatt vid import, lag (1994:1551) Förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, lag (2009:194) Förhandsbesked i skattefrågor, lag (1998:189) Förvaltningslag (1986:223) Förvaltningsprocesslag (1971:291) G P Godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, lag (2011:1269) Inkomstskattelag (1999:1229) Inventering av varulager för inkomstbeskattningen, lag (1955:257) Kommunal fastighetsavgift, lag (2007:1398) Kreditering på skattekonto för nystartsjobb, lag (2006:1494) Kupongskattelag (1970:624) Lotteriskatt, lag (1991:1482) Mervärdesskattelag (1994:200) Naturgrusskattelag (1995:1667) Omräkningsförfarande för euro, lag (2000:46) Prissättningsbesked vid internationella transaktioner, lag (2009:1289) Punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror m.fl., lag (1998:506) 739

4 6 R Redovisning, betalning och kontroll av moms för e-tjänster, lag (2011:1245) 348 Redovisningsmedel, lag (1944:181) Reklamskattelag (1972:266) Räntelag (1975:635) Rättsprövning av vissa regeringsbeslut, lag (2006:304) S SINK (1991:586) Sjuklön, lag (1991:1047) Skattebrottslag (1971:69) Skatteflykt, lag (1995:575) Skatteförfarandelag (2011:1244) Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, lag (2008:826) Socialavgiftslag (2000:980) Socialförsäkringsbalk (2010:110) utdrag Spelskattelag (1972:820) Statlig fastighetsskatt, lag (1984:1052) Stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lag (1984:404) Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), lag (1991:586) Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister (A-SINK), lag (1991:591) Särskild löneskatt på pensionskostnader, lag (1991:687) Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lag (1990:659) Särskild premieskatt för grupplivförsäkring, lag (1990:1427) Särskilda avdrag vid socialavgiftsberäkningen, lag (2001:1170) T Å Termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, lag (2000:466) Tobaksskatt, lag (1994:1563) Trafikförsäkringspremie, lag (2007:460) Tryggande av pensionsutfästelse, lag (1967:531) Trängselskatt, lag (2004:629) Vinstsparandeskattelag (1991:1483) Vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EU-domstolen, lag (2006:502) Årsredovisningslag (1995:1554)

5 277 Moms Mervärdesskattelag (1994:200) Momsdirektiv 2006/112/EG Moms Redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster, lag (2011:1245) Skattefrihet Frihet från skatt vid import, m.m., lag (1994:1551)

6 353 Sociala avgifter Socialavgiftslag (2000:980) Skatt och avgift på lön m.m. Allmän löneavgift, lag (1994:1920) Särskilda avdrag vid socialavgiftsberäkningen, lag (2001:1170) Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lag (1990:659) Sociala avgifter Allmän pensionsavgift, lag (1994:1744) Särskild löneskatt på pensionskostnader, lag (1991:687) Pensionsmedel Avkastningsskatt på pensionsmedel, lag (1990:661) Tryggande av pensionsutfästelse m.m., lag (1967:531) Förmånsgrundande inkomster Socialförsäkringsbalk (2010:110) utdrag Sjuklön Sjuklön, lag (1991:1047) Nystartsjobb Kreditering på skattekonto för nystartsjobb, lag (2006:1494)

7 409 Fastighet Taxering Fastighetstaxeringslag (1979:1152) Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren , lag (2012:852) Skatt Statlig fastighetsskatt, lag (1984:1052) Avgift Kommunal fastighetsavgift, lag (2007:1398) Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, lag (2008:826) Stämpelskatt Stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lag (1984:404) Fastighet I regelsamlingen Fastighetsvolymen finner du ytterligare författningar på fastighetsrättens område. För mer information och beställning, se farakademi.se.

8 467 Internationellt Kupongskattelag (1970:624) Avräkning av utländsk skatt, lag (1986:468) Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), lag (1991:586) Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister (A-SINK), lag (1991:591) Prissättningsbesked vid internationella transaktioner, lag (2009:1289) OECD Modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning EU-rätt Sparandedirektiv 2003/48/EG Ränte- och royaltydirektiv 2003/49/EG Momsdirektiv 2006/112/EG Fastställande av tillämpningsföreskrifter för momsdirektivet, förordning 282/2011/EU Internationellt Fusionsdirektiv 2009/133/EG Moder- och dotterbolagsdirektiv 2011/96/EU Uppförandekod för företagsbeskattning (Ekofins resolution)

9 695 Punktskatter Reklam Skatt på annonser och reklam, lag (1972:266) Spel och lotteri Skatt på spel, lag (1972:820) Lotteriskatt, lag (1991:1482) Alkohol och tobak Alkoholskatt, lag (1994:1564) Tobaksskatt, lag (1994:1563) Fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2013, förordning (2012:699) Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, lag (2004:228) Punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lag (1998:506) Energi Skatt på energi, lag (1994:1776) Fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2013, förordning (2012:700) Punktskatter Punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lag (1998:506) Skatt på avfall, lag (1999:673) Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, lag (2000:466) Bekämpningsmedel Skatt på bekämpningsmedel, lag (1984:410) Naturgrus Skatt på naturgrus, lag (1995:1667) Trafik Trängselskatt, lag (2004:629) Försäkring Skatt på trafikförsäkringspremie m.m., lag (2007:460) Särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lag (1990:1427) Vinstsparande Skatt på vinstsparande m.m., lag (1991:1483) Import Frihet från skatt vid import, m.m., lag (1994:1551)

10 815 Skatteförfarande Skatteförfarandelag (2011:1244) Skattereduktion Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, lag (2008:826) Förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, lag (2009:194) Godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, lag (2011:1269) Skatteförfarande

11 947 Redovisning Bokföring Bokföringslag (1999:1078) Årsredovisning Årsredovisningslag (1995:1554) Lagerinventering Inventering av varulager för inkomstbeskattningen, lag (1955:257) Redovisningsvaluta Omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m., lag (2000:46) Tidsfrister m.m. Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Räntelag (1975:635) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Redovisningsmedel, lag (1944:181) I regelsamlingen FARs Samlingsvolym redovisning finner du fler regler på redovisningsområdet. Boken innehåller all relevant associationsrättslig lagstiftning, BASkontotabellen samt K-regelverken från Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och FAR branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. För redovisningsregler för den ideella sektorn finns regelsamlingen Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund, som innehåller de regler som gäller dessa företag. För internationella redovisningsregler finns regelsamlingen IFRS-volymen, som innehåller de svenska versionerna av IFRS såsom de antagits av EU. För mer information och beställning, se farakademi.se. Redovisning

12 1011 Brott och process Brott Skattebrottslag (1971:69) Skatteflykt, lag (1995:575) Brottsbalk (1962:700) utdrag Myndighetsutövning Förvaltningslag (1986:223) Process m.m. Förvaltningsprocesslag (1971:291) Rättsprövning av vissa regeringsbeslut, lag (2006:304) Förhandsbesked i skattefrågor, lag (1998:189) Vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EU-domstolen, lag (2006:502) Tidsfrister m.m. Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Räntelag (1975:635) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Redovisningsmedel, lag (1944:181) Brott & process

13 1041 Rekommendationer och uttalanden från FAR EtikR 3 Skatterådgivningstjänster EtikU 1 Biträdes ansvar vid upprättande av deklaration avseende skatter och avgifter FAR branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare har ett yrkesetiskt regelverk som tjänar som vägledning för yrkesverksamma inom branschen. Regelverket består av rekommendationer (EtikR) och uttalanden (EtikU). I denna bok har vi valt ut en rekommendation och ett uttalande som berör frågor vid skatterådgivning. Det fullständiga yrkesetiska regelverket återfinns i FARs Medlemsvolym. För mer information och beställning, se farakademi.se. FAR

14 1051 Siffror och tabeller Basbelopp och räntor Basbelopp, referensränta och statslåneränta Inkomstskatt och sociala avgifter Skattesatser inom OECD Inkomstskatt Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Förmåner och traktamenten Fri kost Inrikes traktamente Utlandstraktamenten Bilförmån Punktskatter Trafikförsäkringsskatt Trängselskatt Alkoholskatt Tobaksskatt Energiskatt Mervärdesskatt Momssatser inom OECD Momssatser i Sverige Ränte- och annuitetstabeller Tabeller Siffror & tabeller

15 SÖKORDSREGISTER 1073 # 3:12-reglerna 219 A ackumulerad inkomst 248 aktie utskiftning 75 aktiebolag europabolag 23 aktiekapital ökning 969 alkohol punktskattekontroll av transporter 739 alkoholskatt 1062 import 712 lag 705 allmän löneavgift lag 365 allmän pensionsavgift lag 370 skattereduktion 252 allmänna avdrag 241 andelsbyte beskattning 202 framskjuten skatt 201 kapitalbelopp 202 tjänstebelopp 202 uppskov 76, 204 andelsförvärv utdelning 75 andelshus 25 anläggningsbidrag 86 anläggningstillgång 968 anskaffningsvärde 968 avskrivning 969 nedskrivning 969 tilläggsupplysning 972 uppskrivning 969 anmälnings- och uppgiftsskyldighet för arbetsgivare till Försäkringskassan 404 annonsskattelag 697 anskaffningsavdrag byggnad 84 anskaffningstidpunkt 91 anskaffningsutgift 90 anskaffningsvärde anläggningstillgång 968 byggnad 84 byggnadsinventarier 84 förpliktelse 91 inventarier 80 karaktärsbyte 66 ledning 84 markanläggning 88 varulager 970 anslutningsavgift 86 anstånd avgift 913 byråanstånd 877 deklaration 877 skatteinbetalning 913 uttagsbeskattning 915 anställda medelantal 977 antikvitet moms 323 arbete i bostaden avdrag 73 arbetsgivaravgift 61, 356, 829, 1056 beslut 900 arbetsgivarorganisation 70 arbetslöshetsersättning inkomstskatt 53 arbetsmarknadsutbildning inkomstskatt 53 arbetsresa avdrag 60, 73 inkomstskatt 51 arkivering räkenskapsinformation 958 artistisk och idrottslig verksamhet 28 arv 40 byggnad 86 A-SINK 488 avdrag avfallsskatt 791 beloppsgräns 55 energiskatt 773 ingående moms 312 inkomst av kapital 171 inkomst av tjänst 55 preliminär skatt 837, 840 representation 69 återföring 68, 122 avdragsjämkning moms för investeringsvaror 316 avfallsskatt avdrag 791 lag 790 avgift anstånd 913 avgångsvederlag 978 jordbrukare 125 Sökord

16 1074 SÖKORDSREGISTER avkastningsskatt pensionsmedel 71 på pensionsmedel, lag 374 avräkning utländsk skatt lag 478 avskrivning anläggningstillgång 969 inventarier 81 avverkningsrätt skog 92 avyttring 178 fastighet 184 kapitalvinst 214 näringsbetingad andel 109 B balanspost kortfristig 974 långfristig 974 balansräkning uppställningsform 995 årsredovisning 966 banktjänst momsundantag 293 barn 26 barnbidrag 41 barnpension inkomstskatt 54 basbelopp 1053 begagnad vara moms 322 begränsad skattskyldighet 30 innebörd 30, 34 juridisk person 34 begränsning av avdragsrätt ingående moms 314 behandlingshistorik bokföring 955 bekämpningsmedel 794 beräkning inkomstskatt 20 beskattningsbar person ekonomisk verksamhet 299 ombud 833 utländsk 833 beskattningstidpunkt inkomst av näring 64 inkomst av tjänst 46 inkomst av kapital 170 beskattningsunderlag 19 fysisk person 19 import 311 juridisk person 19 omsättning 309 unionsinternt förvärv 309 beskattningsår 20, 286, 829 fysisk person 20 handelsbolag 20 juridisk person 20 beslut arbetsgivaravgift 900 beskattning 900 betalningssäkring 931 bevissäkring 931 moms 900 preliminär skatt 901 punktskatt 900 skatteavdrag 900 skönsmässigt 905 slutlig skatt 903 säkerhet för slutlig skatt för skalbolag 905 särskild avgift 899 särskild inkomstskatt 901 verkställbarhet 931 ändring pga. skatteavtal 926 betalning skatter och avgifter 910 betalningsansvar personligt 991 betalningssäkring 890 beslut 931 bevissäkring 888 beslut 931 bilförmån 1061 bistånd 41 biträde kostnadsersättning 887 bokföring lag 949 löpande 954 redovisningsvaluta 954 sidoordnad 955 tidpunkt 954 bokföringsbrott 1018 bokföringspost rättelse 955 bokföringsskyldighet 951 fysisk person 952 juridisk person 951 utländsk filial 952 bokslutstransaktion 955 bolagsskatt EES 1054 OECD 1054 bolagsstyrningsrapport 981 borgenär brott mot 1018 oredlighet mot 1018 bostad 175

17 bostadsbidrag 41 bostadsrätt avyttring 189 näring 26 omkostnadsbelopp 189 privat 25 reparationsfond 189 bostadsrättsförening redovisning 967 brandförsäkring 71 brott mot borgenärer 1018 brottsbalk 1018 byggnad 83 andelshus 84 anskaffningsavdrag 84 anskaffningsvärde 84 arv 86 gåva 86 karaktärsbyte 85 reparation 83 räntebidrag 86 underhåll 83 värde 423 byggnadsinventarier 86 anskaffningsvärde 84 byggnadsrörelse 85, 117 byråanstånd 877 D dagbarnvårdare inkomstskatt 55 debiterad socialavgift 242 deklaration 858 anstånd 877 ekonomisk förening 872 fåmansföretag 871 handelsbolag 874 preliminär 865 skalbolag 865 skyldighet att lämna 865 deklarationsbiträde ansvar 1047 följebrev till inkomstdeklaration 1050 granskningsåtgärd 1048 uppgift på deklarationshandlingar 1049 deklarationsombud 833 delårsrapport 992 delägare 161 intressegemenskap 162 utländsk juridisk person 161 delägarrätt 195 f.d. investmentbolag 76 diskonto 1053 SÖKORDSREGISTER 1075 djur 75 dokumentation 880 dotterföretag koncernredovisning 983, 985 uppgift om 974 drivmedelsförmån 1061 dröjsmålsavgift lag 1008 dubbel bosättning avdrag 58 dubbelbeskattning avtal 931 OECDs modellavtal 494 dödsbo skattskyldighet 32 E egenavgift 26, 360, 1056 avdrag 61, 73 eget kapital 976 egna aktier årsredovisning 971 ekonomisk förening 24 deklaration 872 insatsemission 174 utskiftning 174 ekonomisk verksamhet moms 299 elcertifikat 77 elektronisk tjänst moms 348 återbetalning av moms 327, 343 energiprodukt punktskattekontroll av transporter 739 energiskatt 1063 avdrag 773 elektrisk kraft 782 elektrisk kraft, omräknade belopp 789 koldioxidskatt 754 lag 751 svavelskatt 758 enskild näringsidkare inkomstskatt 62 kapitalvinst och -förlust 62 royalty m.m. 63 samfällighet 63 ersättning ombudskostnad 887 ersättningsfond avsättning 128 återföring 130 övertagande 131 Sökord

18 1076 SÖKORDSREGISTER EU 285 momsundantag 298 EU-direktiv fusionsdirektivet 671 moder- och dotterbolagsdirektivet 682 momsdirektivet 531 ränte- och royaltydirektivet 523 sparandedirektivet 509 EU-land 285 euro omräkning vid redovisning 1001 europabolag 23 expansionsfond 137 återföring 139 övertagande 140 export 285 återbetalning av moms 330 F fakturering underlåtenhet 79 faktureringsskyldighet moms 331 familjebeskattning 237 fartyg momsundantag 295 fast driftställe 27 fast pris 79 fastighet 285 allframtidsupplåtelse 185 avyttring 184 fastighetsreglering 185 frivillig moms 319, 339 handel med fastighet 117 indelning 414 inkomstskatt 24 kapitalförlust 109 momsundantag 291 omkostnadsbelopp 185 specialbyggnad 40 stämpelskatt 457 taxering 411 tomträtt 24 vinstkvotering 188 ägare 24 fastighetsavgift lag 453 skattereduktionslag 455 fastighetsdeklaration allmän 435 förenklad 435 särskild 446 fastighetsskatt lag 450 fastighetstaxering 433, 441, 447 allmän 440 förenklad 441 kraftvärmeverk 449 lag 411 särskild 432 värderingsenhet 420 överklagande 443, 447 filial 163 utländsk 959 finansiell anläggningstillgång 969 finansiella instrument 76 finansieringsanalys 980 koncernredovisning 987 fission 76, 146 partiell 75, 153, 199 flyttningsersättning inkomstskatt 51 fordring omräkning 970 fordringsrätt 195 formkrav 879 forskning avdrag 70 utgifter 968 framtida garantiutgifter avdrag 69 fri kost 1057 fri omsättning 287 frukt- och bärodling 89 F-skatt godkännande för 836 fullföljdskravet ideell förening 37 stiftelse 37 fusion 76, 146 fusionsdirektivet 671 fysisk person beskattningsunderlag 19 beskattningsår 20 skattskyldighet 28 fåmansföretag 114 deklaration 871 fåmanshandelsbolag 218 kapitalvinst 219, 224 kvalificerad andel 219 utdelning 219, 223 föreläggande 878 företag större/mindre 963 företagsbeskattning uppförandekod 689 företagsförvärv 985 företrädare 832

19 SÖKORDSREGISTER 1077 förhandsavgörande från EU-domstolen, lag 1039 förhandsbesked i skattefrågor, lag 1035 förmån 1061 bil 1061 inkomstskatt 47 värdering 238 förmånsvärde 238 justering 241 förpliktelse anskaffningsvärde 91 förseningsavgift 893 årsredovisning 990 först-in-först-ut-principen 970 försäkringsföretag 76, 156 livförsäkringsföretag 156 skadeförsäkringsföretag 157 försäkringstjänst momsundantag 293 försäljning koncernintern 974 förvaltningsberättelse 979 koncern 987 förvaltningslag 1019 inkommande handlingar 1020 jäv 1020 förvaltningsprocess anhängiggörande 1025 beslut 1029 bevismedel 1028 handläggning 1026 överklagande 1029 förvaltningsprocesslag 1025 förvärvsmetoden 985 föräldrapenning inkomstskatt 52 G god redovisningssed 953, 959, 965 god yrkessed 1043 goodwill värdering 968 granskningsåtgärd deklarationsbiträde 1048 grundavdrag 244 grundbokföring 954 grupplivförsäkring avdrag 72 inkomstskatt 49, 68 premieskatt 806 gruppsjukförsäkring inkomstskatt 49 gåva 40 byggnad 86 skattereduktion 256, 944 gåvomottagare godkännande vid skattereduktion 945 gåvor till anställda inkomstskatt 48 H handelsbolag andelsavyttring 211 beskattningsår 20 deklaration 874 delägare 33 fastighetsöverlåtelse 188 inkomstskatt 32, 62 hemresa avdrag 59 hjälporganisation återbetalning av moms 327 hobbyverksamhet avdrag 61 hushållsarbete förfarandet vid skattereduktion, lag 940 skattereduktion 254 huvudbokföring 954 hyreshus 25 hälso- och sjukvård avdrag 72 I icke avdragsgilla utgifter avgifter 44 levnadskostnader 43 räntor 44 svenska skatter 43 ideell förening 37 fullföljdskravet 37 moms 300 utskiftning 174 verksamhetskravet 37 ändamålskravet 37 öppenhetskravet 38 idrott momsundantag 294 immateriell tillgång anläggningstillgång 969 import 287 alkoholskatt 712 beskattningsunderlag 311 momsundantag 297, 299 resandes 811 skattefrihet 808 Sökord

20 1078 SÖKORDSREGISTER inbetalning 910 indrivning statliga fordringar 933 industrienhet 25 informationsuppgift 875 ingående moms avdrag 312 begränsning av avdragsrätt 314 momsredovisning 337 motorcykel 315 personbil 315 storlek 314 styrkande av avdragsrätt 315 uppdelning i vissa fall 314 ingående skatt 285 inkomst av kapital 169 avdrag 171 inkomstskatt 171 kontrolluppgift 848 inkomst av näring 62 fysisk person 65 handelsbolag 66 juridisk person 62, 65 kommanditdelägare 65 kontrolluppgift 847 moms 68 inkomst av tjänst 44, 46 avdrag 55 kontrolluppgift 846 inkomstbasbelopp 1053 inkomstdeklaration preliminär 865 inkomstskatt 1054 beräkning 20, 246 dödsbo 32 EES 23, 1054 fysisk person 28, 1055 grundavdrag 244 icke avdragsgilla utgifter 43 kapital 20, 169 kommunal 19 kungahuset 30 lag 7 näringsverksamhet 62 OECD 1054 pensionärer 1055 samfällighet 33 skattefri inkomst 40 skattereduktion 20 specialfond 33, 35 statlig 19 särskild 844 tjänst 20, 44 utomlands bosatt, lag 485 vara 20 värdepappersfond 33, 35 överlåten pension 32 överlåten periodisk inkomst 32, 35 inkurans 970 inköp koncernintern 974 inrikes traktamente 1057 inställelseresa avdrag 60 insättningsgaranti 217 ersättning 217 internationell transaktion prissättningsbesked, lag 491 intresseföretag 964 koncernredovisning 986 uppgift om 974 intressegemenskap 108 intäkt extraordinär 968 upplupen 968 inventarier 80 anskaffningsvärde 80 avskrivning 81 kontraktsnedskrivning 83 nyttjandehavares avdragsrätt 80 omedelbart avdrag 80 reparation 80 underhåll 80 värdeminskningsavdrag 80 inventering varulager för inkomstbeskattning 1000 inventeringsintyg företagets 1000 investerarskydd 217 ersättning 217 investeringsfond inkomstskatt 33 ombildning 76, 198 utländsk 35 investeringsguld 286 kontrollavgift 898 momsundantag 293 investeringsvara 316 momsjämkning 317 investmentföretag 158 J jobbskatteavdrag 252 jordbrukare avgångsvederlag 125 juridisk person 23 beskattningsunderlag 19 beskattningsår 20 inkomstskatt 33

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224]

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224] Skatteförfarandelag, 1 kap. [5201] 11 Skatteförfarande Skatteförfarandelag (2011:1244) Avdelning I. Innehåll, tillämpning och definitioner 1 kap. Lagens innehåll 1 [5201] I denna lag finns bestämmelser

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skatteförfarandelag; utfärdad den 1 december 2011. SFS 2011:1244 Utkom från trycket den 13 december 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. AVDELNING I. INNEHÅLL,

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-11-24 131 440306-08/113 Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405 Bokföringsnämnden (för K-företag)............................................. 535 Bokföringsnämnden... 1263 Rådet för finansiell

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Inkomstskattelag (1999:1229); 1 AVD. I INNEHÅLL OCH DEFINITIONER 1 kap. Grundläggande bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt Innehåll 1 I denna lag finns bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:772 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 115 Insamlingsregler... 343 Löpande bokföring... 419 Årsbokslut och årsredovisning... 577 Revision... 999 Sökord... 1049

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:127

Regeringens proposition 2001/02:127 Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Prop. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Inkomstskattelag; utfärdad den 16 december 1999. SFS 1999:1229 Utkom från trycket den 27 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. AVD. I INNEHÅLL OCH DEFINITIONER

Läs mer

Rubrik: - Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Rubrik: - Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter Rubrik: - Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot

Läs mer

Författningar om skattebetalning 2010

Författningar om skattebetalning 2010 Författningar om skattebetalning 2010 ISBN 978-91-86525-09-5 SKV 406 utgåva 12 Edita i Västerås 2010 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket och avser inkomståret och beskattningsåret

Läs mer

Sakregister. Sakregister 421

Sakregister. Sakregister 421 Sakregister 421 Sakregister A A contobetalning, 177 Ackordsvinst, 164 Aktieägartillskott, 108 Aktuell skatt, 169 Akutgruppen, 101 Alkohollagen, 334 - föreskrifter om kassaregister, 334 Anläggningsregister,

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Slopad skattereduktion för gåvor

Slopad skattereduktion för gåvor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopad skattereduktion för gåvor Februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Författningsförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:134 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Rubrik: Bokföringslag SFS nr: 1999:1078

Rubrik: Bokföringslag SFS nr: 1999:1078 Rubrik: Bokföringslag SFS nr: 1999:1078 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1999-12-02 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:591 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Bokföringslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1078 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

Skatteförfarandeförordning (2011:1261) Skatteförfarandeförordning, 2 kap. [5601] Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck [5601] Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen

Läs mer

Bokföringslag (1999:1078)

Bokföringslag (1999:1078) Bokföringslag (1999:1078) INNEHÅLL 1 kap. Inledande bestämmelser... 3 Lagens innehåll... 3 Definitioner... 3 Språk... 4 2 kap. Kretsen av bokföringsskyldiga... 5 När juridiska personer är bokföringsskyldiga...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:1278 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Enklare redovisning Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Innehåll Förkortningar 11 Sammanfattning 13 Författningsförslag 27 1 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Regeringens proposition 1994/95:91

Regeringens proposition 1994/95:91 Regeringens proposition 1994/95:91 Beskattningen av europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och andra inkomstskattefrågor Prop. 1994/95:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1142 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ikraftträdande av inkomstskattelagen; (1999:1229) SFS 1999:1230 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Betänkande av Skatteförenklingsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:68 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:619 Utkom från trycket den 16 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer