Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt Mervärdesskatt Sociala avgifter Fastighet Internationellt...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 277. Sociala avgifter... 353. Fastighet... 409. Internationellt..."

Transkript

1 Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt Mervärdesskatt Sociala avgifter Fastighet Internationellt Punktskatter Skatteförfarande Redovisning Brott och process Rekommendationer och uttalanden från FAR Siffror och tabeller Sökord

2 Förord 3 I Skattevolymen finns de centrala reglerna på skatteområdet samlade. Här hittar du t.ex. lagar om inkomstskatt, moms och skatteförfarandet samt aktuell EU-rätt på området, såsom momsdirektivet. Reglerna kompletteras av en flik som innehåller siffror och tabeller med bl.a. skattesatser, egenavgifter och bilförmåner i en lättillgänlig sammanställning. Bland nyheterna 2013 kan nämnas: x Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt, med övergångsbestämmelser för äldre avsättningar. x Förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter, genom att kravet på att avdraget ska begäras i inkomstdeklarationen tas bort. x Ändrade socialavgiftsnivåer. x Möjlighet till skattereduktion för läxhjälp. x Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder. x Sänkt fastighetsskatt för hyreshusenheter. x Utökad nedsättning av fastighetsavgiften vid nybyggnation. x Nya mervärdesskatteregler om omvänd skattskyldighet vid handel med avfall och skrot av vissa metaller. x Nya faktureringsregler för mervärdesskatt träder i kraft. Nytt för denna upplaga är bland annat: x Strängare regler om kassaregister för torghandel. x Ändrad terminologi i mervärdesskattelagen för att bättre följa direktivet. Då skatteförfarandelagen nu är fullt ut tillämplig har skattebetalningslagen, lagen om anstånd med betalning av skatt i vissa fall, taxeringslagen, lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet och lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter tagits bort ur boken. * * * Regelsamlingen är uppdaterad per den 1 juli Ändringar sedan föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Till följd av nya regler om fondföretag finns vissa ändringar som träder i kraft den 22 juli; dessa har endast markerats med en not om det senare ikraftträdandet. Övriga ändringar som beslutats och träder i kraft senare i tiden ligger som vanligt dubbelt, dels med den gällande lydelsen, dels med den kommande på raster. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom lagändringarna återfinns sist i varje lag en förteckning med lagens propositioner. Skattevolymen 2013:2 har sammanställts inom under ledning av undertecknad. På den digitala tjänsten FAR Online uppdateras innehållet i Skattevolymen löpande perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen! Där finns även alla Skatteverkets regler och handledningar, internationella dubbelbeskattningsavtal och mycket mer. Vi är alltid intresserade av dina synpunkter och önskemål inför kommande upplagor. Förslag och kommentarer är välkomna till Stockholm den 10 juli 2013 David Nylund Affärsområdeschef Förlag

3 5 Lagförteckning A B A-SINK (1991:591) Alkoholskatt, lag (1994:1564) Allmän löneavgift, lag (1994:1920) Allmän pensionsavgift, lag (1994:1744) Annons- och reklamskattelag (1972:266) Avfallsskattelag (1999:673) Avkastningsskatt på pensionsmedel, lag (1990:661) Avräkning av utländsk skatt, lag (1986:468) Bekämpningsmedelsskattelag (1984:410) Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, lag (2004:228) Bokföringslag (1999:1078) Brottsbalk (1962:700) utdrag D F Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Energiskattelag (1994:1776) Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren , lag (2012:852) Fastighetstaxeringslag (1979:1152) Fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft, förordning (2012:700) Fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt, förordning (2012:699) Frihet från skatt vid import, lag (1994:1551) Förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, lag (2009:194) Förhandsbesked i skattefrågor, lag (1998:189) Förvaltningslag (1986:223) Förvaltningsprocesslag (1971:291) G P Godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, lag (2011:1269) Inkomstskattelag (1999:1229) Inventering av varulager för inkomstbeskattningen, lag (1955:257) Kommunal fastighetsavgift, lag (2007:1398) Kreditering på skattekonto för nystartsjobb, lag (2006:1494) Kupongskattelag (1970:624) Lotteriskatt, lag (1991:1482) Mervärdesskattelag (1994:200) Naturgrusskattelag (1995:1667) Omräkningsförfarande för euro, lag (2000:46) Prissättningsbesked vid internationella transaktioner, lag (2009:1289) Punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror m.fl., lag (1998:506) 739

4 6 R Redovisning, betalning och kontroll av moms för e-tjänster, lag (2011:1245) 348 Redovisningsmedel, lag (1944:181) Reklamskattelag (1972:266) Räntelag (1975:635) Rättsprövning av vissa regeringsbeslut, lag (2006:304) S SINK (1991:586) Sjuklön, lag (1991:1047) Skattebrottslag (1971:69) Skatteflykt, lag (1995:575) Skatteförfarandelag (2011:1244) Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, lag (2008:826) Socialavgiftslag (2000:980) Socialförsäkringsbalk (2010:110) utdrag Spelskattelag (1972:820) Statlig fastighetsskatt, lag (1984:1052) Stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lag (1984:404) Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), lag (1991:586) Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister (A-SINK), lag (1991:591) Särskild löneskatt på pensionskostnader, lag (1991:687) Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lag (1990:659) Särskild premieskatt för grupplivförsäkring, lag (1990:1427) Särskilda avdrag vid socialavgiftsberäkningen, lag (2001:1170) T Å Termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, lag (2000:466) Tobaksskatt, lag (1994:1563) Trafikförsäkringspremie, lag (2007:460) Tryggande av pensionsutfästelse, lag (1967:531) Trängselskatt, lag (2004:629) Vinstsparandeskattelag (1991:1483) Vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EU-domstolen, lag (2006:502) Årsredovisningslag (1995:1554)

5 277 Moms Mervärdesskattelag (1994:200) Momsdirektiv 2006/112/EG Moms Redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster, lag (2011:1245) Skattefrihet Frihet från skatt vid import, m.m., lag (1994:1551)

6 353 Sociala avgifter Socialavgiftslag (2000:980) Skatt och avgift på lön m.m. Allmän löneavgift, lag (1994:1920) Särskilda avdrag vid socialavgiftsberäkningen, lag (2001:1170) Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lag (1990:659) Sociala avgifter Allmän pensionsavgift, lag (1994:1744) Särskild löneskatt på pensionskostnader, lag (1991:687) Pensionsmedel Avkastningsskatt på pensionsmedel, lag (1990:661) Tryggande av pensionsutfästelse m.m., lag (1967:531) Förmånsgrundande inkomster Socialförsäkringsbalk (2010:110) utdrag Sjuklön Sjuklön, lag (1991:1047) Nystartsjobb Kreditering på skattekonto för nystartsjobb, lag (2006:1494)

7 409 Fastighet Taxering Fastighetstaxeringslag (1979:1152) Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren , lag (2012:852) Skatt Statlig fastighetsskatt, lag (1984:1052) Avgift Kommunal fastighetsavgift, lag (2007:1398) Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, lag (2008:826) Stämpelskatt Stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lag (1984:404) Fastighet I regelsamlingen Fastighetsvolymen finner du ytterligare författningar på fastighetsrättens område. För mer information och beställning, se farakademi.se.

8 467 Internationellt Kupongskattelag (1970:624) Avräkning av utländsk skatt, lag (1986:468) Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), lag (1991:586) Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister (A-SINK), lag (1991:591) Prissättningsbesked vid internationella transaktioner, lag (2009:1289) OECD Modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning EU-rätt Sparandedirektiv 2003/48/EG Ränte- och royaltydirektiv 2003/49/EG Momsdirektiv 2006/112/EG Fastställande av tillämpningsföreskrifter för momsdirektivet, förordning 282/2011/EU Internationellt Fusionsdirektiv 2009/133/EG Moder- och dotterbolagsdirektiv 2011/96/EU Uppförandekod för företagsbeskattning (Ekofins resolution)

9 695 Punktskatter Reklam Skatt på annonser och reklam, lag (1972:266) Spel och lotteri Skatt på spel, lag (1972:820) Lotteriskatt, lag (1991:1482) Alkohol och tobak Alkoholskatt, lag (1994:1564) Tobaksskatt, lag (1994:1563) Fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2013, förordning (2012:699) Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, lag (2004:228) Punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lag (1998:506) Energi Skatt på energi, lag (1994:1776) Fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2013, förordning (2012:700) Punktskatter Punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lag (1998:506) Skatt på avfall, lag (1999:673) Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, lag (2000:466) Bekämpningsmedel Skatt på bekämpningsmedel, lag (1984:410) Naturgrus Skatt på naturgrus, lag (1995:1667) Trafik Trängselskatt, lag (2004:629) Försäkring Skatt på trafikförsäkringspremie m.m., lag (2007:460) Särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lag (1990:1427) Vinstsparande Skatt på vinstsparande m.m., lag (1991:1483) Import Frihet från skatt vid import, m.m., lag (1994:1551)

10 815 Skatteförfarande Skatteförfarandelag (2011:1244) Skattereduktion Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, lag (2008:826) Förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, lag (2009:194) Godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, lag (2011:1269) Skatteförfarande

11 947 Redovisning Bokföring Bokföringslag (1999:1078) Årsredovisning Årsredovisningslag (1995:1554) Lagerinventering Inventering av varulager för inkomstbeskattningen, lag (1955:257) Redovisningsvaluta Omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m., lag (2000:46) Tidsfrister m.m. Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Räntelag (1975:635) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Redovisningsmedel, lag (1944:181) I regelsamlingen FARs Samlingsvolym redovisning finner du fler regler på redovisningsområdet. Boken innehåller all relevant associationsrättslig lagstiftning, BASkontotabellen samt K-regelverken från Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och FAR branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. För redovisningsregler för den ideella sektorn finns regelsamlingen Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund, som innehåller de regler som gäller dessa företag. För internationella redovisningsregler finns regelsamlingen IFRS-volymen, som innehåller de svenska versionerna av IFRS såsom de antagits av EU. För mer information och beställning, se farakademi.se. Redovisning

12 1011 Brott och process Brott Skattebrottslag (1971:69) Skatteflykt, lag (1995:575) Brottsbalk (1962:700) utdrag Myndighetsutövning Förvaltningslag (1986:223) Process m.m. Förvaltningsprocesslag (1971:291) Rättsprövning av vissa regeringsbeslut, lag (2006:304) Förhandsbesked i skattefrågor, lag (1998:189) Vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EU-domstolen, lag (2006:502) Tidsfrister m.m. Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Räntelag (1975:635) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Redovisningsmedel, lag (1944:181) Brott & process

13 1041 Rekommendationer och uttalanden från FAR EtikR 3 Skatterådgivningstjänster EtikU 1 Biträdes ansvar vid upprättande av deklaration avseende skatter och avgifter FAR branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare har ett yrkesetiskt regelverk som tjänar som vägledning för yrkesverksamma inom branschen. Regelverket består av rekommendationer (EtikR) och uttalanden (EtikU). I denna bok har vi valt ut en rekommendation och ett uttalande som berör frågor vid skatterådgivning. Det fullständiga yrkesetiska regelverket återfinns i FARs Medlemsvolym. För mer information och beställning, se farakademi.se. FAR

14 1051 Siffror och tabeller Basbelopp och räntor Basbelopp, referensränta och statslåneränta Inkomstskatt och sociala avgifter Skattesatser inom OECD Inkomstskatt Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Förmåner och traktamenten Fri kost Inrikes traktamente Utlandstraktamenten Bilförmån Punktskatter Trafikförsäkringsskatt Trängselskatt Alkoholskatt Tobaksskatt Energiskatt Mervärdesskatt Momssatser inom OECD Momssatser i Sverige Ränte- och annuitetstabeller Tabeller Siffror & tabeller

15 SÖKORDSREGISTER 1073 # 3:12-reglerna 219 A ackumulerad inkomst 248 aktie utskiftning 75 aktiebolag europabolag 23 aktiekapital ökning 969 alkohol punktskattekontroll av transporter 739 alkoholskatt 1062 import 712 lag 705 allmän löneavgift lag 365 allmän pensionsavgift lag 370 skattereduktion 252 allmänna avdrag 241 andelsbyte beskattning 202 framskjuten skatt 201 kapitalbelopp 202 tjänstebelopp 202 uppskov 76, 204 andelsförvärv utdelning 75 andelshus 25 anläggningsbidrag 86 anläggningstillgång 968 anskaffningsvärde 968 avskrivning 969 nedskrivning 969 tilläggsupplysning 972 uppskrivning 969 anmälnings- och uppgiftsskyldighet för arbetsgivare till Försäkringskassan 404 annonsskattelag 697 anskaffningsavdrag byggnad 84 anskaffningstidpunkt 91 anskaffningsutgift 90 anskaffningsvärde anläggningstillgång 968 byggnad 84 byggnadsinventarier 84 förpliktelse 91 inventarier 80 karaktärsbyte 66 ledning 84 markanläggning 88 varulager 970 anslutningsavgift 86 anstånd avgift 913 byråanstånd 877 deklaration 877 skatteinbetalning 913 uttagsbeskattning 915 anställda medelantal 977 antikvitet moms 323 arbete i bostaden avdrag 73 arbetsgivaravgift 61, 356, 829, 1056 beslut 900 arbetsgivarorganisation 70 arbetslöshetsersättning inkomstskatt 53 arbetsmarknadsutbildning inkomstskatt 53 arbetsresa avdrag 60, 73 inkomstskatt 51 arkivering räkenskapsinformation 958 artistisk och idrottslig verksamhet 28 arv 40 byggnad 86 A-SINK 488 avdrag avfallsskatt 791 beloppsgräns 55 energiskatt 773 ingående moms 312 inkomst av kapital 171 inkomst av tjänst 55 preliminär skatt 837, 840 representation 69 återföring 68, 122 avdragsjämkning moms för investeringsvaror 316 avfallsskatt avdrag 791 lag 790 avgift anstånd 913 avgångsvederlag 978 jordbrukare 125 Sökord

16 1074 SÖKORDSREGISTER avkastningsskatt pensionsmedel 71 på pensionsmedel, lag 374 avräkning utländsk skatt lag 478 avskrivning anläggningstillgång 969 inventarier 81 avverkningsrätt skog 92 avyttring 178 fastighet 184 kapitalvinst 214 näringsbetingad andel 109 B balanspost kortfristig 974 långfristig 974 balansräkning uppställningsform 995 årsredovisning 966 banktjänst momsundantag 293 barn 26 barnbidrag 41 barnpension inkomstskatt 54 basbelopp 1053 begagnad vara moms 322 begränsad skattskyldighet 30 innebörd 30, 34 juridisk person 34 begränsning av avdragsrätt ingående moms 314 behandlingshistorik bokföring 955 bekämpningsmedel 794 beräkning inkomstskatt 20 beskattningsbar person ekonomisk verksamhet 299 ombud 833 utländsk 833 beskattningstidpunkt inkomst av näring 64 inkomst av tjänst 46 inkomst av kapital 170 beskattningsunderlag 19 fysisk person 19 import 311 juridisk person 19 omsättning 309 unionsinternt förvärv 309 beskattningsår 20, 286, 829 fysisk person 20 handelsbolag 20 juridisk person 20 beslut arbetsgivaravgift 900 beskattning 900 betalningssäkring 931 bevissäkring 931 moms 900 preliminär skatt 901 punktskatt 900 skatteavdrag 900 skönsmässigt 905 slutlig skatt 903 säkerhet för slutlig skatt för skalbolag 905 särskild avgift 899 särskild inkomstskatt 901 verkställbarhet 931 ändring pga. skatteavtal 926 betalning skatter och avgifter 910 betalningsansvar personligt 991 betalningssäkring 890 beslut 931 bevissäkring 888 beslut 931 bilförmån 1061 bistånd 41 biträde kostnadsersättning 887 bokföring lag 949 löpande 954 redovisningsvaluta 954 sidoordnad 955 tidpunkt 954 bokföringsbrott 1018 bokföringspost rättelse 955 bokföringsskyldighet 951 fysisk person 952 juridisk person 951 utländsk filial 952 bokslutstransaktion 955 bolagsskatt EES 1054 OECD 1054 bolagsstyrningsrapport 981 borgenär brott mot 1018 oredlighet mot 1018 bostad 175

17 bostadsbidrag 41 bostadsrätt avyttring 189 näring 26 omkostnadsbelopp 189 privat 25 reparationsfond 189 bostadsrättsförening redovisning 967 brandförsäkring 71 brott mot borgenärer 1018 brottsbalk 1018 byggnad 83 andelshus 84 anskaffningsavdrag 84 anskaffningsvärde 84 arv 86 gåva 86 karaktärsbyte 85 reparation 83 räntebidrag 86 underhåll 83 värde 423 byggnadsinventarier 86 anskaffningsvärde 84 byggnadsrörelse 85, 117 byråanstånd 877 D dagbarnvårdare inkomstskatt 55 debiterad socialavgift 242 deklaration 858 anstånd 877 ekonomisk förening 872 fåmansföretag 871 handelsbolag 874 preliminär 865 skalbolag 865 skyldighet att lämna 865 deklarationsbiträde ansvar 1047 följebrev till inkomstdeklaration 1050 granskningsåtgärd 1048 uppgift på deklarationshandlingar 1049 deklarationsombud 833 delårsrapport 992 delägare 161 intressegemenskap 162 utländsk juridisk person 161 delägarrätt 195 f.d. investmentbolag 76 diskonto 1053 SÖKORDSREGISTER 1075 djur 75 dokumentation 880 dotterföretag koncernredovisning 983, 985 uppgift om 974 drivmedelsförmån 1061 dröjsmålsavgift lag 1008 dubbel bosättning avdrag 58 dubbelbeskattning avtal 931 OECDs modellavtal 494 dödsbo skattskyldighet 32 E egenavgift 26, 360, 1056 avdrag 61, 73 eget kapital 976 egna aktier årsredovisning 971 ekonomisk förening 24 deklaration 872 insatsemission 174 utskiftning 174 ekonomisk verksamhet moms 299 elcertifikat 77 elektronisk tjänst moms 348 återbetalning av moms 327, 343 energiprodukt punktskattekontroll av transporter 739 energiskatt 1063 avdrag 773 elektrisk kraft 782 elektrisk kraft, omräknade belopp 789 koldioxidskatt 754 lag 751 svavelskatt 758 enskild näringsidkare inkomstskatt 62 kapitalvinst och -förlust 62 royalty m.m. 63 samfällighet 63 ersättning ombudskostnad 887 ersättningsfond avsättning 128 återföring 130 övertagande 131 Sökord

18 1076 SÖKORDSREGISTER EU 285 momsundantag 298 EU-direktiv fusionsdirektivet 671 moder- och dotterbolagsdirektivet 682 momsdirektivet 531 ränte- och royaltydirektivet 523 sparandedirektivet 509 EU-land 285 euro omräkning vid redovisning 1001 europabolag 23 expansionsfond 137 återföring 139 övertagande 140 export 285 återbetalning av moms 330 F fakturering underlåtenhet 79 faktureringsskyldighet moms 331 familjebeskattning 237 fartyg momsundantag 295 fast driftställe 27 fast pris 79 fastighet 285 allframtidsupplåtelse 185 avyttring 184 fastighetsreglering 185 frivillig moms 319, 339 handel med fastighet 117 indelning 414 inkomstskatt 24 kapitalförlust 109 momsundantag 291 omkostnadsbelopp 185 specialbyggnad 40 stämpelskatt 457 taxering 411 tomträtt 24 vinstkvotering 188 ägare 24 fastighetsavgift lag 453 skattereduktionslag 455 fastighetsdeklaration allmän 435 förenklad 435 särskild 446 fastighetsskatt lag 450 fastighetstaxering 433, 441, 447 allmän 440 förenklad 441 kraftvärmeverk 449 lag 411 särskild 432 värderingsenhet 420 överklagande 443, 447 filial 163 utländsk 959 finansiell anläggningstillgång 969 finansiella instrument 76 finansieringsanalys 980 koncernredovisning 987 fission 76, 146 partiell 75, 153, 199 flyttningsersättning inkomstskatt 51 fordring omräkning 970 fordringsrätt 195 formkrav 879 forskning avdrag 70 utgifter 968 framtida garantiutgifter avdrag 69 fri kost 1057 fri omsättning 287 frukt- och bärodling 89 F-skatt godkännande för 836 fullföljdskravet ideell förening 37 stiftelse 37 fusion 76, 146 fusionsdirektivet 671 fysisk person beskattningsunderlag 19 beskattningsår 20 skattskyldighet 28 fåmansföretag 114 deklaration 871 fåmanshandelsbolag 218 kapitalvinst 219, 224 kvalificerad andel 219 utdelning 219, 223 föreläggande 878 företag större/mindre 963 företagsbeskattning uppförandekod 689 företagsförvärv 985 företrädare 832

19 SÖKORDSREGISTER 1077 förhandsavgörande från EU-domstolen, lag 1039 förhandsbesked i skattefrågor, lag 1035 förmån 1061 bil 1061 inkomstskatt 47 värdering 238 förmånsvärde 238 justering 241 förpliktelse anskaffningsvärde 91 förseningsavgift 893 årsredovisning 990 först-in-först-ut-principen 970 försäkringsföretag 76, 156 livförsäkringsföretag 156 skadeförsäkringsföretag 157 försäkringstjänst momsundantag 293 försäljning koncernintern 974 förvaltningsberättelse 979 koncern 987 förvaltningslag 1019 inkommande handlingar 1020 jäv 1020 förvaltningsprocess anhängiggörande 1025 beslut 1029 bevismedel 1028 handläggning 1026 överklagande 1029 förvaltningsprocesslag 1025 förvärvsmetoden 985 föräldrapenning inkomstskatt 52 G god redovisningssed 953, 959, 965 god yrkessed 1043 goodwill värdering 968 granskningsåtgärd deklarationsbiträde 1048 grundavdrag 244 grundbokföring 954 grupplivförsäkring avdrag 72 inkomstskatt 49, 68 premieskatt 806 gruppsjukförsäkring inkomstskatt 49 gåva 40 byggnad 86 skattereduktion 256, 944 gåvomottagare godkännande vid skattereduktion 945 gåvor till anställda inkomstskatt 48 H handelsbolag andelsavyttring 211 beskattningsår 20 deklaration 874 delägare 33 fastighetsöverlåtelse 188 inkomstskatt 32, 62 hemresa avdrag 59 hjälporganisation återbetalning av moms 327 hobbyverksamhet avdrag 61 hushållsarbete förfarandet vid skattereduktion, lag 940 skattereduktion 254 huvudbokföring 954 hyreshus 25 hälso- och sjukvård avdrag 72 I icke avdragsgilla utgifter avgifter 44 levnadskostnader 43 räntor 44 svenska skatter 43 ideell förening 37 fullföljdskravet 37 moms 300 utskiftning 174 verksamhetskravet 37 ändamålskravet 37 öppenhetskravet 38 idrott momsundantag 294 immateriell tillgång anläggningstillgång 969 import 287 alkoholskatt 712 beskattningsunderlag 311 momsundantag 297, 299 resandes 811 skattefrihet 808 Sökord

20 1078 SÖKORDSREGISTER inbetalning 910 indrivning statliga fordringar 933 industrienhet 25 informationsuppgift 875 ingående moms avdrag 312 begränsning av avdragsrätt 314 momsredovisning 337 motorcykel 315 personbil 315 storlek 314 styrkande av avdragsrätt 315 uppdelning i vissa fall 314 ingående skatt 285 inkomst av kapital 169 avdrag 171 inkomstskatt 171 kontrolluppgift 848 inkomst av näring 62 fysisk person 65 handelsbolag 66 juridisk person 62, 65 kommanditdelägare 65 kontrolluppgift 847 moms 68 inkomst av tjänst 44, 46 avdrag 55 kontrolluppgift 846 inkomstbasbelopp 1053 inkomstdeklaration preliminär 865 inkomstskatt 1054 beräkning 20, 246 dödsbo 32 EES 23, 1054 fysisk person 28, 1055 grundavdrag 244 icke avdragsgilla utgifter 43 kapital 20, 169 kommunal 19 kungahuset 30 lag 7 näringsverksamhet 62 OECD 1054 pensionärer 1055 samfällighet 33 skattefri inkomst 40 skattereduktion 20 specialfond 33, 35 statlig 19 särskild 844 tjänst 20, 44 utomlands bosatt, lag 485 vara 20 värdepappersfond 33, 35 överlåten pension 32 överlåten periodisk inkomst 32, 35 inkurans 970 inköp koncernintern 974 inrikes traktamente 1057 inställelseresa avdrag 60 insättningsgaranti 217 ersättning 217 internationell transaktion prissättningsbesked, lag 491 intresseföretag 964 koncernredovisning 986 uppgift om 974 intressegemenskap 108 intäkt extraordinär 968 upplupen 968 inventarier 80 anskaffningsvärde 80 avskrivning 81 kontraktsnedskrivning 83 nyttjandehavares avdragsrätt 80 omedelbart avdrag 80 reparation 80 underhåll 80 värdeminskningsavdrag 80 inventering varulager för inkomstbeskattning 1000 inventeringsintyg företagets 1000 investerarskydd 217 ersättning 217 investeringsfond inkomstskatt 33 ombildning 76, 198 utländsk 35 investeringsguld 286 kontrollavgift 898 momsundantag 293 investeringsvara 316 momsjämkning 317 investmentföretag 158 J jobbskatteavdrag 252 jordbrukare avgångsvederlag 125 juridisk person 23 beskattningsunderlag 19 beskattningsår 20 inkomstskatt 33

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405 Bokföringsnämnden (för K-företag)............................................. 535 Bokföringsnämnden... 1263 Rådet för finansiell

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Inkomstskattelag (1999:1229); 1 AVD. I INNEHÅLL OCH DEFINITIONER 1 kap. Grundläggande bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt Innehåll 1 I denna lag finns bestämmelser

Läs mer

Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 677 Statligt stöd och garanti... 787 Kapitalkrav... 823 Obligationer och e-pengar... 1115 Betalning, inlåning och upplysning...

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Sökordsregister 1990 2012 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år)

Sökordsregister 1990 2012 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) Sökordsregister 1990 2012 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) Ackord dotterbolag 347/91, 367/91 - kapitalförlust 342/11, 350/11 skattetillägg 438/03 underskottsavdrag 370/03,

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder & förvaltare... 285 Aktiebolag... 653 Handel & kontoföring... 819 Kapitalkrav... 1011 Etik & brott... 1303 Konsument... 1405 Redovisning och

Läs mer

Sökordsregister 1990 2013 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år)

Sökordsregister 1990 2013 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) Sökordsregister 1990 2013 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) Ackord dotterbolag 347/91, 367/91 kapitalförlust 342/11, 350/11 skattetillägg 438/03 underskottsavdrag 370/03,

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 30 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2009 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar Skatteregler för ideella föreningar Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 20 TAXERINGSÅR 2013 Ideella föreningar Den här broschyren vänder sig till dig som ska fylla i Inkomst deklaration

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2012 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. 2014 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar eller annat

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen December 2009. Nya skatteregler för försäkringsföretag

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen December 2009. Nya skatteregler för försäkringsföretag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen December 2009 Nya skatteregler för försäkringsföretag Sammanfattning Enligt gällande rätt inkomstbeskattas en understödsförening bara för inkomst på grund

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer