646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151"

Transkript

1 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236 fastighet i handelsbolag, 232 fastigheter i aktiebolag/ekonomisk förening, 232 fastighetsförvaltande företag, 229 fastighetsförvaltning, 229 fåmansaktiebolag, 237 fåmansföretag/företagsledare, 231 intressegemenskap, 231 lager av fastigheter samt av andelar i fastighetsförvaltande företag, 235 lager av material, 236 ränta på eget kapital, 237 slumrande byggnadsrörelse, 237 uppgiftsskyldighet, 238 uttagsbeskattning, 236 vinstberäkning av lagerfastighet, 239 vinstpåslag, 236 Aktieägartillskott, 60 ovillkorligt, 61 ränta på, 63 villkorligt, 61 Andelsbyten uppskov, 586 Anläggningsfastighet, 26 Anskaffningsutgift, 468 mottagna andelar, 468 Anteciperad utdelning, 37 B Beloppsspärr, 455 Beskattningsinträde anskaffningsvärde, 621 Bestämmande inflytande, 200 Bodelning, 124, 126, 161 Bouppteckning, 147 Byggnadsrörelse, 217 arv, testamente m.m., 228 barn, 226 byggnader för egen förvaltning, 219 byggnadsrörelse, 146 fåmansföretag/företagsledare, 226 genomsyn av bolagskonstruktion, 221 gåva, 228 handel med fastigheter, 222 makar, 225 praxis, 218 rättsfall, 220 tomtrörelse, 219 D Definitiv förlust, 75 Delägarrätt kapitalförlust, 566 kapitalvinst, 566 Dubbelbeskattning, 30 Dödsbo, 122, 161 ackumulerad inkomst, 158 aktier, 138 aktiv eller passiv, 150 allmän pensionsavgift, 128, 129 allmänna arvsfonden, 131 allmänna avdrag, 127 andel i handelsbolag, 138 andelsbyte, 140 anskaffningsutgift, 132, 133, 138, 144, 146, 157, 160

2 646 Sakregister arv, 133, 142, 143, 146, 148, 154, 156 arv och köp, 135, 149 arvingar, 122 arvsavstående, 124, 131, 161 arvskifte, 125, 126, 132, 161 arvsskatteskuld, 131 bodelning, 124, 126, 132, 142, 143, 146, 149, 154, 156, 157, 161 bostadsrätter, 137 bouppteckning, 123 boutredning, 125, 131, 147 civilrätt, 122 disponibla pensionsmedel, 147 dödsboanmälan, 124 dödsbodelägare, 122, 161 dödsbosuccession, 122, 126 egenavgifter, 129 enmansdödsbo, 125, 131, 152, 154 enskild egendom, 123, 125, 130, 161 ersättningsfond, 155 expansionsfond, 151 fastighetsskatt, 156 förbättringsutgifter, 133 förmånstagare, 131 förmögenhetsskatt, 128, 130, 131, 159, 160 förvaltningsutgift, 139 förvärvsinkomster, 130 giftorättsgods, 122, 124, 125, 130, 161 grundavdrag, 127, 129, 158 hemortskommun, 126 inkomst av kapital, 130, 132 inkomst av näringsverksamhet, 141 inkomstbeskattning, 127, 128, 130 kapitaltillgång, 133 karaktärsbytet, 133, 145 konstnärs, 144 kontinuitet, 132, 141 lagertillgång, 132 lagfart, 156 laglott, 123 lantbruksenhet, 125 latent skatteskuld, 134 legatarie, 123, 161 lön, pension, 131 nystartavdrag, 153 periodiseringsfonder, 152 periodiska understöd, 158 E personlig tillgång, 138, 145 privatbostad, 129, 130, 133, 159 retroaktivt skifte, 126 räntefördelning, 150 räntor, 138 saklegat, 125, 131, 156 sambolagen, 124 skattereduktion, 139 skattesubjekt, 128 skifteslikvid, 133, 148 skogsavdrag, 154 skogskonto, 154 slutligt underskott, 139, 147 statlig inkomstskatt, 130 särkullbarn, 122, 124, 161 särskild löneskatt, 128, 129 testamente, 123 underskott, 147 universell testamentstagare, 123, 161 upphovsmannakonto, 155 uppskovsavdrag, 139 utländskt dödsbo, 158 uttagsbeskattning, 142, 144, 146 äganderätt, 125 Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 F Fastighetsskatt, 156 Fission, 590 Fissioner, 460 Fusion, 590 Fusioner, 445 absorption, 445 helägt dotterbolag, 446 kombination, 445 underskott, 455 utgifter i samband med, 457 Fusionsspärr, 456

3 Sakregister 647 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag, 261 definitioner, 262 delägare, 264 den subsidiära definitionen, 263 dödsbo, 266 ersättningar till medhjälpande make, 266 företagsledare, 265 förmåner m.m., 266 närstående, 266 ränta från fåmansföretag, 268 se Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, 269 utländsk juridisk person, 262 utvidgat fåmansföretagsbegrepp, 264 vinstandelslån, 268 vissa särbestämmelser, 268 Fåmanshandelsbolag, 261 Förbjudna lån, 54 Förpackning, 569 Försäkringsföretag, 163 livförsäkringsföretag, 163 skadeförsäkringsföretag, 163 Förtäckt utdelning, 35 Förvaltningsföretag, 38, 559 Förvärv av egna aktier, 48 G Giftorättsgods, 161 H Handel med fastigheter, 217 Handelsbolag, 77 ackord, 92, 94 A-kassa, 89 aktiv och passiv näringsverksamhet, 90 arbetsgivaravgifter, 85 avdrag mot vissa kapitalvinster, 91 avyttring av bostadsrätter, 100 avyttring av fastigheter, 99 begreppet näringsverksamhet, 83 begränsningar av rätten till avdrag, 98 begränsningar i avdragsrätten, 91 beskattning när delägarna är juridiska personer, 93 beskattningsort, 114 beskattningstidpunkten, 84 beskattningsår, 114 bilförmåner, 87 bostadsförmåner, 88 bostadsrätter, 100 civilrättsliga bestämmelser för handelsbolag, 78 delägare med begränsat ansvar, 91, 94 delägarnas deklaration, 118 delägarrätter, 104 EEIG, 120 egen bil, 87 egenavgifter, 89 endast en delägare, 81 enkla bolag, 79, 594 ersättningsfonder, 85 expansionsfonder, 88 fastigheter, 99 fastigheter, bostadsrätter och andra kapitaltillgångar, 95 fastighetsskatt, 86 fordringar, 105 fåmanshandelsbolag, 118 förbjudna lån, 86, 93 fördelning av resultatet, 80 förmögenhetsbeskattning, 115 förmögenhetsskatt, 89 handel med värdepapper, 104 handelsbolagets deklaration, 116 handelsbolagets företrädare, 81 handelsbolags uppgiftsskyldighet, 116 inkomstbeskattningen, 82 kapitalförlust, 593 kapitalförluster, 97 kapitalvinst, 593 kommanditbolag, 80 kommanditdelägare, 91, 94 konkurs, 92, 94 likvidation, 81 litterär och konstnärlig verksamhet, 90 mervärdesskatt, 85 nystartad verksamhet, 90 närstående, 118

4 648 Sakregister I omstruktureringar, 111 optioner, 104 optionslån, 104 pensionsförsäkringar, 89 periodiseringsfonder, 88 personliga tillgångar, 105 resultatfördelning, 111 resultatfördelning mellan närstående, 112 rullning, 90 ränta på eget kapital, 87 ränta på lån till bolaget, 87 räntefördelning, 88 sjukpenning, 87 skattereduktion, 92 skogskonto, 88 skulder i utländsk valuta, 104 skuldsanering, 92 syntetiska optioner, 105 teckningsrätter, 104 tysta bolag, 79, 594 underskott, 90 uppskjuten avdragsrätt, 97 uppskov med beskattningen, 96 utländsk valuta, 104 utskiftning och uttag, 108 uttagsbeskattning, 109 valutakursreserv, 85 verksamhet i utlandet, 89 verksamheten avslutas, 91 återföring av avdrag, 101 ägarbyte under året, 112 Inlösen, 48 Intresseföretag kapitalförlust, 576 Intressegemenskap skalbolag, 609 Investmentföretag, 27, 166, 562 avskattning, 169 definition, 166 karaktärsbyte, 168 K Kapitalförlust, 550 andel i handelsbolag, 579 derivatainstrument, 578 fastighet, 581 handelsbolag, 579 intresseföretag, 576 näringsverksamhet, 25 Kapitalplaceringandelar definition, 547 kapitalförlust, 554 skattefri kapitalvinst, 554 skattefri utdelning, 554 Kapitalplaceringsandel, 28 Kapitalrabatt, 35 konvertibellån, 35 optionslån, 35 Kapitalvinst näringsverksamhet, 25 skattefri, 549 Karaktärsbyte andelar, 555 Kedjebeskattning, 30 Kommaditbolag underskott, 25 Kommanditbolag, 25 Kommissionärsföretag, 192 Kommissionärsförhållanden, 191 Kommittentföretaget, 192 Koncern, 504 Koncernbidrag, 179 Koncerninterna andelsavyttringar, 485, 584 Koncerninterna andelsyttringar andel, 488 efterföljande andelsbyte, 493 efterföljande lex ASEA-utdelning, 494 egendom, 500 fusion, 490 förlustregeln, 499 handelsbolag, 487 intressegemenskap, 501, 504 juridisk person, 487 köpande företaget, 486 marknadsvärdet, 501 omkostnadsbeloppet, 496, 502 oriktig prissättning, 488 säljande företaget, 486, 500 turordning, 495 turordningsregler, 502

5 Sakregister 649 verksamhetsavyttring, 490 Konkurs, 51, 521 arbetsgivaravgifter, 526 beslut, 522 bokföringsskyldighet, 525 förvaltning, 522 kontrolluppgifter, 525 mervärdesskatt, 526 punktskatt, 526 skatteavdrag, 526 skattedeklaration, 525 Konkursfordran, 529 Konkursförvaltare, 524 Konkursutbrott, 522 Konstnärlig verksamhet, 144 Kooperativ förening, 171 kooperativ utdelning, 172 Kvalificerad fusion, 449 L Lex ASEA, 507, 591 Likvidation, 49 Livförsäkringsföretag, 163 Lundinregeln, 549 Lundintransaktion, 44 Lån eller utdelning, 35 Låneförbudet, 53 Lättnadsreglerna, 548 M Massafordran, 529 N Nedsättning av aktiekapitalet, 47 Nedsättning reservfond, 48 Nedsättning överkursfond, 48 Näringsbetingad aktie, 28 Näringsbetingad andel, 28, 41 utdelning, 40 Näringsbetingade andelar, 543 definition, 545 kapitalförlust, 548 skattefri kapitalvinst, 548 O skattefri utdelning, 548 Olovlig utdelning, 33 Ombildning, 397 aktiebolag till handelsbolag, 407 ekonomisk förening till aktiebolag, 408 enskild näring till aktiebolag, 400 enskild näring till handelsbolag, 402 handelsbolag till aktiebolag, 404 handelsbolag till enskild näring, 403 Omstruktureringar, 513 P Periodiseringsfonder, 152 Personlig tillgång, 138 Privatbostadsföretag, 27, 175 samfällighet, 177 schablonbeskattning, 175 äkta bostadsföretag, 175 Pågående arbeten i byggnads- och konsultföretag m.m., 240 À conto-belopp, 245 blandad verksamhet, 243 byggnads-, hantverks- och anläggningsföretag, 242 definition av pågående arbeten, 241 fast pris, 246 fastprisarbete, 244 gränsdragning mellan arbete på löpande räkning och arbete till fast pris, 243 intressegemenskap, 248 konsultföretag, 242 löpande räkning, 244 löpande räkningsarbete med tak, 244 när resultatavräkning ska ske, 247 pågående arbeten på fastighet, 241 vad är pågående arbeten?, 241 R Reservfond nedsättning, 48 Resultat från handelsbolag, 24

6 650 Sakregister Retroaktivitet, 397 Revisionspromemoria konkursförvaltare, 526 Räntefördelning, 150 negativ räntefördelning, 610 positiv räntefördelning, 608, 611 S Sambruksföreningar, 177 Samfälligheter, 177 Skadeförsäkringsföretag, 164 Skalbolag, 470, 605 definition skalbolag, 472 företag i intressegemenskap, 473, 474, 480 huvudregel, 477 ikraftträdande, 484 jämförelsebeloppet, 474 kompletterande säkerhet, 483 koncerninterna fordringar, 472 likvida tillgångar, 472, 607 minoritetsposter, 477 skalbolagsdeklaration, 479, 481 SLF, 477 säkerhet, 481, 617 säkerhetens storlek, 482 särskilt bokslut, 480 tillämpningsområde, 471 ventil, 615 ventilen, 477 värdepapper, 472 Skattefri kapitalvinst, 543 Skattefri utdelning, 543 Skogsavdrag, 154 Skogskonto, 154 Sparbankernas säkerhetskassa, 178 Statlig inkomstskatt aktiebolag, 24 ekonomisk förening, 24 T Tomtrörelse byggnadstomt, 255 U Underprisöverlåtelse, 591 Underprisöverlåtelser, 411 aktier, 428 andel, 420 avstående från underskott, 430, 434 exempel, 414, 432, 433, 437, 438, 439 fastigheter, 422 företag, 419 förtäckt lön, 415, 436 förvaltningsföretag, 423 handelsbolag, 420, 426, 429, 433, 436 ideell andel, 422 ideell förening, 425, 426 ideella föreningar, 420 indirekt ägande, 438 investmentföretag m.m., 419 karaktärsbyte, 423 koncernbidragsrätt, 428, 431 koncernbidragsspärren, 431 kontanta medel, 421 kontanter, 423 kooperativa ekonomiska föreningar, 419 kvalificerade andelar, 425, 427, 435, 436 lagerfastighet, 442 livförsäkringsföretag, 425 nyttjanderätt, 423 näringsfastighet, 428, 442 näringsfastighet -lagertillgång, 443 ombildning, 435 omkostnadsbelopp, 418, 442 otillbörlig skatteförmån, 412, 429 rörelse, 421 skatteflyktsregel, 412 skattemässigt värde, 420 stiftelse, 420, 425 takbelopp, 437 tillskott, 442 tjänstebeskattning, 416, 439 undantagen från skattskyldighet, 427 underpris, 418 underskott hos förvärvaren, 429 utdelningsbeskattning, 439, 440 utländska dotterbolag, 424 utländskt bolag, 419 verksamhetsgren, 421

7 Sakregister 651 värdepapper, 421, 423 återläggning av värdeminskningsavdrag, 442 äkta bostadsföretag, 419 överlåtelse, 418 Underskott, 197 aktiebolag, 25 beloppsspärr, 207 ekonomisk förening, 25 koncernbidragsspärr, 210 tidigare års, 197 Underskottsföretag, 199 Universell testamentstagare dödsbo, 157 Upphovsmannakonto, 155 Uppskov eftergift, 587 Uppskovsavdrag, 139 Utdelning, 31, 37, 42, 45 från utländska företag, 45 förtäckt, 31 kapitalplaceringsandelar, 43 lagerandelar, 42 maximal, 32 näringbetingade andelar, 40 till förvaltningföretag, 38 Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, 269 andelsbyte, 277, 307 andra delägarrätter, 273 basbeloppsregeln, 300, 306 beskattning av utdelning, 279 differentierad utdelning, 281 dödsbo, 276 förmögenhetsregeln, 298 gränsbelopp, 280 indexmetoden, 285 inlösen, 282 kapitalunderlagsregeln, 287 kapitalvinst vid försäljning av andel i handelsbolag, 301 kapitalvinst vid försäljning av kvalificerade andelar, 298 kvalificerad andel, 274 löneunderlag, 292 samma eller likartad verksamhet, 276 skatteberäkning inom familjen, 309 sparat utdelningsutrymme, 296 underlag för beräkning av gränsbelopp, 282 uppräknad anskaffningsutgift, 285 uppskovsbelopp vid andelsbyten, 283 utländska företag, 272 utomståenderegeln, 302 utskiftning, 282 utvidgat fåmansföretag och fåmanshandelsbolagsbegrepp, 271 verksam i betydande omfattning, 277 Utdelningar till aktiebolag eller ekonomisk förening, 37 Utdelningsbegreppet, 31 Utländska företag, 564 Utskiftade medel, 46 Utskiftning från ekonomisk förening, 52 V Verklig förlust, 64 Verksamhetsavyttringar, 463, 590 Verksamhetsgren, 464 Vinstandelslån, 36 Värdepappersfond, 170 definition, 170 sammanläggning, 170 Värdepappershandel, 29 Y Yrkesmässig värdepappershandel, 29 Ä Äktenskapsförord, 161 Ö Överföring mellan företag, 34 Överkursfond nedsättning, 48

627 Sökord Ackord, 501, 516 ackordsförlust, 517 ackordskostnader, 517 ackordsvinst, 517 i HB/KB, 521 närstående företag, 519 offentligt, 516 underhandsackord, 516 underskottsavdrag, 520 Ackumulerad inkomst,

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

2 Handelsbolag Sammanfattning

2 Handelsbolag Sammanfattning 77 2 Handelsbolag 5 kap. 1 och 3 IL Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 s. 589 f, 592-596, 646-647, 766-767 SkU 1993/94:15, prop. 1993/94:50 s. 241

Läs mer

3 Om dödsbobeskattning

3 Om dödsbobeskattning Om dödsbobeskattning 1369 3 Om dödsbobeskattning 4 kap. IL prop. 1993/94:50 prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Nya regler sedan 1988 Juridisk person 3.1 Allmänt om dödsbo För dödsfallsåret läggs den avlidnes

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid överlåtelser till underpris; SFS 1998:1600 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

15 Underprisöverlåtelser

15 Underprisöverlåtelser 15 Underprisöverlåtelser Underprisöverlåtelser 1649 prop. 1998/99:15 s. 117-163, 270-275 och 295 1998/99: SkU5 s. 8-10 prop. 1998/99:113 s. 22-25, 1998/99:SkU23 s. 3 prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 301-306,

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

16 Uttag ur näringsverksamhet

16 Uttag ur näringsverksamhet Uttag ur näringsverksamhet 1083 16 Uttag ur näringsverksamhet prop. 1989/90:110 s. 320-321, 556-558, 591-592, 655, 660 och 693, SkU30 prop. 1990/91:166 s. 63-64, SkU29 prop. 1990/91:167 s. 12-21, 24-27,

Läs mer

16 Uttag ur näringsverksamhet

16 Uttag ur näringsverksamhet 16 Uttag ur näringsverksamhet 285 22 kap. IL 23 kap. IL 27 kap. 8 IL 61 kap. 2 IL Prop. 1989/90:110 s. 320 321, 556 558, 591 592, 655, 660 och 693, SkU30 Prop. 1990/91:166 s. 63 64, SkU29 Prop. 1990/91:167

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

7 Tidigare års underskott

7 Tidigare års underskott 197 7 Tidigare års underskott 40 kap. IL, bet. 1960:BevU10, prop. 1960:30, SOU 1958:35, bet. 1989/90:SkU30, prop. 1989/90:110, SOU 1989:33 och 34, bet. 1993/94:SkU15, prop. 1993/94:50, SOU 1992:67, Ds

Läs mer

Sakregister. Sakregister I

Sakregister. Sakregister I Sakregister I Sakregister Absorption 1683 Ackord 501, 502, 1455, 1737, 1752 Ackordsförlust 1753 Ackumulerad inkomst 149, 1403 - ackordsöverskott 152 - arkitekter, advokater 154 - avgångsvederlag 152 -

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 261 9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 56 kap. IL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 FiU 1996/97:20, prop. 1996/97:150 SkU 1998/99:5, prop. 1998/99:15 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 SkU

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 389 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

2014-11-03. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

2014-11-03. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland Inget personligt ansvar Enklare att planera och se skattemässiga effekter Lägre beskattning vid höga uttag (utdelning) Upplevs som mer seriöst Personalvårdsförmåner kan nyttjas Enklare förfarande vid sjukdom

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner; SFS 1998:1602 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

20 Samordning mellan olika omstruktureringsregler

20 Samordning mellan olika omstruktureringsregler 513 20 Samordning mellan olika omstruktureringsregler För att de bestämmelser som reglerar omstruktureringar m.m. inte ska konkurrera med varandra har man i vissa fall lagreglerat i vilken ordning de ska

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:15

Regeringens proposition 1998/99:15 Regeringens proposition 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning Prop. 1998/99:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 1998 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning. Expansionsfonder 347

22 Expansionsfonder. Sammanfattning. Expansionsfonder 347 Expansionsfonder 347 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s.

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 363 22 Expansionsfonder 34 kap. IL prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 19 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2010 taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1136 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Beskattning av incitamentsprogram

Beskattning av incitamentsprogram Beskattning av incitamentsprogram Betänkande av Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram Stockholm 2016 SOU 2016:23 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:39

Regeringens proposition 2005/06:39 Regeringens proposition 2005/06:39 Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Prop. 2005/06:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 2005 Göran

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-11-24 131 440306-08/113 Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen

Läs mer

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag En undersökning av skillnaderna mellan de tre vanligaste bolagsformerna Jonathan Yarnold Aktuell termin HT 2015 Examensarbete, 15 hp Självständigt arbete

Läs mer

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m.

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. 2015-11-27 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Dagens agenda (i stora drag) 1. Inledning 2. Grundläggande planering

Läs mer

RÄTTSFALLREGISTER. Högsta domstolen

RÄTTSFALLREGISTER. Högsta domstolen Rättsfallsregister 737 RÄTTSFALLREGISTER Högsta domstolen NJA 1993 s. 324-572, 57 Riksskattenämnden RN 1953 5:4-409 RN 1963 serie I nr 7:12-225 RN 1966 4:7-342 RN 1968 3:3-234 RN 1969 2:4-232 RN Serie

Läs mer

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2008/2857 103 33 Stockholm Stockholm, 2008-06-05 REMISSYTTRANDE FÖRÄNDRADE UNDERPRISREGLER FÖR HANDELSBOLAG M.M. INEDNING

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Introduktion till företagsbeskattningen. Vad är företagsbeskattning? Historik. Termin 5 SFL 4 27 mars 2014.

Introduktion till företagsbeskattningen. Vad är företagsbeskattning? Historik. Termin 5 SFL 4 27 mars 2014. Introduktion till företagsbeskattningen Termin 5 SFL 4 27 mars 2014 Bertil Wiman 1 Vad är företagsbeskattning? Beskattning av näringsverksamhet oavsett om den bedrivs av individer eller juridiska personer

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

8 Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse

8 Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse 1457 8 Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse 8.1 Byggnadsrörelse och handel med fastigheter 27 kap. IL 26 kap. 12 IL 17 kap. IL

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 29 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 Målnummer: 456-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-09-07 Rubrik: Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1142 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Sökordsregister till IL

Sökordsregister till IL Sökordsregister till IL I Sökordsregister till IL A Ackumulerad inkomst 66 kap. Aktiebolag 2 kap. 4 Aktier, avyttring av 48 kap. Aktiv näringsverksamhet 2 kap. 23 Allframtidsöverlåtelser 45 kap. 6-9 Allmänna

Läs mer

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016 R-2005/1802 Stockholm den 30 mars 2006 Till Finansdepartementet Fi2005/6016 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Vissa företagsskattefrågor

Läs mer

17 Verksamhetsavyttringar

17 Verksamhetsavyttringar Verksamhetsavyttringar 1697 17 Verksamhetsavyttringar prop. 1998/99:15 s. 233-237, 286, 290-291, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, SOU 1998:1 s. 239-243, 300, 304-306 prop. 1999/2000:2 s. 439-443, prop. 1999/2000:38

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2015 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2014 deklaration 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Beskattning av skalbolag - praktiska tillämpningsproblem

Beskattning av skalbolag - praktiska tillämpningsproblem JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Henjeby Beskattning av skalbolag - praktiska tillämpningsproblem Examensarbete 20 poäng Handledare Professor Sture Bergström Skatterätt VT 2004 Innehåll

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

Sakordsregister. C cigaretter 111, 234

Sakordsregister. C cigaretter 111, 234 256 SAKORDSREGISTER Sakordsregister A acceptansundersökningar 170 acciser 98, 215 administrationskostnader, skattesystemet 212 administrativt sanktionssystem 188 aktiebolag 121, 122, 124 aktieinnehav 149

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte)

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte), Avsnitt 31 685 31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser; SFS 1998:1603 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

(andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s.

(andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s. 609 31 Uppskov med beskattningen vid aktiebyten (andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s. 187-210 Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:619 Utkom från trycket den 16 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Beskattningsår 2014 Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Stiftelser Den här broschyren vänder sig till er som ska fylla i Inkomst deklaration 3 för en stiftelse. Broschyren

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 14 Byte av företagsform Byte av företagsform 1631 Byte av företagsform aktualiserar ett antal skattefrågor, t.ex. om uttagsbeskattning ska ske vid överföringar av tillgångar samt vilka möjligheter det

Läs mer

Generationsskiften med slopad arvsskatt och gåvoskatt om gåvor, blandade fång och två generationsskiftesmodeller

Generationsskiften med slopad arvsskatt och gåvoskatt om gåvor, blandade fång och två generationsskiftesmodeller JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anders Rosenberg Generationsskiften med slopad arvsskatt och gåvoskatt om gåvor, blandade fång och två generationsskiftesmodeller Examensarbete 20 poäng Handledare

Läs mer

18 Kapitalvinster och kapitalförluster. inom en intressegemenskap. 18.1 Uppskov med beskattningen vid koncerninterna andelsavyttringar.

18 Kapitalvinster och kapitalförluster. inom en intressegemenskap. 18.1 Uppskov med beskattningen vid koncerninterna andelsavyttringar. Kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttringar inom en intressegemenskap 467 18 Kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttringar inom en intressegemenskap 18.1 Uppskov med beskattningen vid koncerninterna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening Ombud: AA SET Konsulter KB Järnvägsgatan

Läs mer

27 Avyttring av fastigheter

27 Avyttring av fastigheter Avyttring av fastigheter 513 27 Avyttring av fastigheter Fysiska personer Juridiska personer Handelsbolag Fastighet utomlands Avyttring Med avyttring avses försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte

Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte Juni 2008 1 Sammanfattning I denna promemoria föreslås att det i syfte att bl.a. underlätta

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30. Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30. Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30 Närvarande: F.d. regeringsrådet Lars Wennerström, justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Eskil Nord. Skattefri kapitalvinst och utdelning

Läs mer