S7 Nyexploatering inom Svälte I :4 och 1:5, etapp l.verksamhetsområde lor vatten, spillvatten och dagvatten. Bilaga 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S7 Nyexploatering inom Svälte I :4 och 1:5, etapp l.verksamhetsområde lor vatten, spillvatten och dagvatten. Bilaga 2."

Transkript

1 Protokoll nr 10 ftir styrelsemöte AB, org. nr i Uddevalla Tid: Plats: Rödön, Stadshuset Uddevalla Närvarande: MikaelStaxäng Anna-Lena Heydar Tage Nolstedt Matthijs Klomp Susanne Börjesson Gunilla Magnusson Närvarande suppleanter: Rolf Jonsson ej tjänstgörande lämnar mötet vid S 12, kl Kenneth Engelbrektsson ersättare für Per-Arne Andersson Närvarande lekmannarevisor: Närvarande lekmannarevisorsuppleant: Närvarande tjänstmän: Lisa Cronholm Anneli Perström S S 2 S 3 Sammanträdet öppnas av Mikael Staxäng Förrättas upprop. Dagordningen godkänns. $ 4 Protokolletjusteras av Anna-Lena Heydar. $ 5 Föregående protokoll godkänns. $ 6 Nyexploatering Sundskogen, etapp l. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Bilaga l. Beslut att hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av allmänt verksamhetsområde ftir vatten, spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta. S7 Nyexploatering inom Svälte :4 och 1:5, etapp l.verksamhetsområde lor vatten, spillvatten och dagvatten. Bilaga 2. Beslut att hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av allmänt verksamhetsområde flor vatten, spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta. S8 Slutredovisning projekt Lanesund etapp2. Bilaga 3 Beslut att godkänna loreliggande slutredovisning lor projekt VA-sanering Lanesund-Rotviksbro, etapp 2, samt att återftira ej ftirbrukade medel till investeringsbudgeten. ATTEN AB RESS ì UDDEVALLA BESOKSADRESS Stodshuset Vorvsvögen l TELEFON vöxel ó000 E-POST

2 $9 nformation av Andreas Roos om ansökan ftjr utökad lagringsvolym och va-rådgivning. Bilaga 4 S10 Delårsbokslut 2,2013. Bilaga 5 S 1 nformation om kommande revision Ajournering av mötet kl till $ 12 nformation om budget 2014 och plan Bilaga 6 o nformation om Våtmarksanläggning Svälte l:4 och 1:5. o nformation om Stjärnkullen Va-anslutnings frågor. o nformation om vattentryck $ 13 Beslut att anta bankfullmakt för VD Marianne Erlandson efter inträdesdatum S l4 Delegationsbeslut. Fullmakt för mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson, Uddevalla Kommun att ftireträda AB i frågor gällande fastighetsbildningslagen, anläggningslagen samt ledningsrättslagen. $ls nformation om kanalisation för fiber $16 Kurser Konferens: Planera fiir Vatten. Tisdag l7 september kl lokal Oddevall. Anmälan senast l0 september S 17 Övrigt Ny fìirenklad tjänstgöringsrapport, ftir fiirlorad arbetsinkomst skall intyg/lönespecifikation bifogas från arbetsgivaren. S l8 Kommande sammanträden 8 oktober 13:00 l7 $ 19 Mötet avslutas Staxäng (ordftirande) Anna-Lena Heydar ( M Anneli Perström (protokollförare) VASTVATTEN AB POSTADRESS 45ì 8 UDDEVALLA BESÖKSADRESS Stqdshusef Vorvsvögen 1 TELEFON vöxel E-POSl in voslvo tle n.se

3 TJÄNSTESKRVELSE (2) HANDTÄGGARE Sofic Björnberg VA-ingenjtir TETEFoN sofìe.bj se Nyexploatering Sundskogen, etapp Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvattenr Sammanfattning Exploateringsområdet är beläget cirka 6 km sydväst om Uddevalla centralort. Området àr elt av de områden som ansluts till överföringsledningen mellan Ljungskile och Uddevalla. Verksamhetsområdet gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det nya verksamhetsområdet utgörs i dagsläget av 44 st. fastigheter für enbostadshus och två större kvartcramarker. De två större fastigheterna (FORSHÄf,LA-SUND l:140 och l:8) skall styckas av privat exploatör. Efter avstyckningen kommer verksamhetsområdet innefatta runt st fastigheter. Beslutsunderlag - Tekniska nämndens protokoll TN/2008:70 - Ritningar över verksamhetsområdet, daterat (bif-ogad) Förslag till beslut VästVatten AB föreslår att AB beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av alhnänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bifbgad karta, Arendebeskrivning Exploatering av dct aktuella området är gjord på initiativ av Uddevalla Kommun med syftet åir att skapa nya tomter i attraktiva lägen i kommunen. Exploateringen har möjliggjorts av byggnation av överföringsledning mellan Uddavalla centrum och Ljungskile, Spillvatten: vatten från hushållet, exempelvis frän toalctt, tvätt, disk och bad Dagvatten : ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten samt dräneringsvatten HEMS DA se E. Posr n. se POSTAD RESS Vorvsvögen Uddevollo BE5ÖKSADR ESS Vo?vsvögen (Stodshuset) ELEFON ( ku ndservic e ) 0522-ó9 ó3 88 BREV/ ORG.NR s

4 2 (2) Sundskogen etapp 1 slutbesiktigades Ãntagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmcinna vattentj dnster (2 006 : 4 2 ), Lagfama f'astighetsägare informeras under hösten 2013 om ledningarnas läge, dimensioner, rörmaterial m.m. genom en VA-uppgift. Med vänlig håilsning VÄSTVATTEN AB VA-ingenjör Lisa Cronholm VD, tillförordnad f. <--t t Bilagor Karta över verksamhetsområdet, daterad Översiktskarta över områdets lokalisering H EMSDA www,voslvotlen. se E- POSf n. se R ÉSS Vorvsvögen 45'l 8l Uddevollo 8ES ADRESS Vorvsvögen (Sto ds h usel) TEtEfO N (kundservlc e) ORG,NR 55éi

5 1:135 1:134 ND 1: 140 FORSHALLA-SU ND S;5 S:4,/ FQRSHALLA-SUND und l:106 1:107 ND 1:8 UND:l:117 UND 1:111 D FORSHALLA-SUND 1ì114 il FORSHALLA-SUND 1 : 11 3FORSÈÃLLA-SUND Ì 120 UND, 1:ô6 FORSHALLA-SUND S:3 \., FORSHÀLLA-SUND " :,, ; FORSHALLA-SUND l: UND l:97 FORSFiÁLLA-SU UND d' 'l:128 S,ÁLLA-SUNb 1 TECKENFöRKLARNG FORSHALLA-SUND :100 ] FöRESLAGETVO SUNDSKOGEN VERKSAMHETSOMRADE (VoVSD) Datum: Skala 1: l\/eter

6 Översiktskarta - Sundskogen etapp 1

7 TJÄNSTESKRVELSE 1 (2) HANDLÄGGARE Sofie Björnberg VA-ingenjör TELEFoN sofie.bj se Nyexploatering inom Svälte 1:4 och 1:5, etapp Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvattenl Sammanfattning Exploateringsområdet är beläget längs väg 16l, strax östcr om Rotviksbro, cirka 13 km från Uddevalla centralort. Området fu etapp av totalt 7 etapper inom projektet "Svälte". Exploatören benämner området "F'uruhall". Verksamhctsområdet gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Verksamhetsområdet för etapp innefattar 11 st. fastigeter" Av dessa är l0 fästigheter avsedda för villor och en fastighet avser 3 flerbostadshus som skall ftirses med separata florbindelsepunkter tör vatten, spill- och dagvaffen. Beslutsunderlag - Ritningar över verksamhetsområdct, daterat (bifogad) Förslag till beslut VästVatten AB fiireslår att AB beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om antagande av allmåint verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta. Ärendebeskrivning Detaljplanen sorn gäller för området heter "Svälte l:4 och 1:5" och trädde i laga kraft , Exploateringen görs på initiativ av en privat exploatör, Markbygg. Etapp 1 av projekt är ftirdigställd och VA-arbetet slutbesiktades godkändes , Antagande av verksamhetsomrädet krävs lor att berörda fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmcinna vattentf dnster (2006;412). r Spillvatten = vaften lrån hushållet, exempelvis fiån toalett, tvätl, disk och bad l)agvatten: ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten samt dråineringsvaffen H EMSDA www voslvollen.se E. POS n.se POSTADRESS Vorvsvögen 451 0l Udclevollo B Esö KsA DR Ess Vorvsvögen (Stodshuset) TE.ETON ( kundservlc e) 0522.ô9 ó3 8E ORG.NR ss6i

8 2 (2) samband med försäljning av fastighet informeras de nya f'astighetsägarna om ledningarnas läge, dimensionet, rörmaterial, m.m. genom en VAuppgift. Med vänlig hälsning VÄSTVATTEN AB Sofie Björnberg VA-ingenjör /o-o Cronholm VD, tillförordnad Bilagor Karta över verksamhetsområdet, daterad Översiktskarta över områdets lokalisering H EMSDA www. voslvolten.se E-POSf inf POSADRESS Vorvsvögen 451 8l Uddevollo KSADRESS E ON ORG. NR Vorvsvögen (ku ndservlce) "9 622 (Stodshuset) 0522.ó9 ô3 88

9 SVALTE 1:5 SVALTE 1:85 TECKENTÖNXLARNG FÖRESLAGET VO BEFTNTLTGT VO (VS) SVALTE ETAPP 1 VERKSAMHETSOMRADE (VoVSD) Datum: Skala 1 : Meter

10 Oversiktskarta - Svälte etapp 1

11 TJÄNSTESKRVELSE (3) 20t3-08-2r HANDTÄGGARE Proj ektledare Robert Börjesson TETEFoN ro bert. borj atten. se Sl utredovis n i n g VA-sa neri n g Lanesu nd -Rotvi ks bro, etapp 2 Sammanfattning VA-avdelningen på Tekniska kontoret byggde under vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar mellan Lanesund och Rotviksbro. Etapp 2 innebar utbyggnad fìir att ansluta fastigheter till kommunalt VA i Lanesund non om väg788, vid Rotviksbro samt på västra sidan om väg l6l. Totalt har ca 130 st fastigheter Ëtt tillgång till kommunalt VA i etapp 2.Byggnationen blev klar i juni Etapp 2 av utbyggnaden av kommunalt VA mellan Lanesund-Rotviksbro har kostat ca36,7 milj kr vilket är ca 0,8 milj kr lägre än anslagna medel. Tidigare anslagna medel Tekniska nämnden i Uddevalla kommun har anslagit pengar lor det här projektet vid två tillfrillen. 20ll då kr lor projektet anslogs då kr ytterligare anslogs. Förslag till beslut VästVatten AB loreslår styrelsen lor AB besluta att godkänna loreliggande slutredovisning lor projekt "VA-sanering Lanesund-Rotviksbro, etapp 2" att återlora ej lorbrukade medel till investeringsbudgeten Arendebeskrivning Redovisningen nedan visar kostnader jämflort med anslagna medel. HEMSDA www. voslvolten. se E.POST n.se POSTADRESS Vorvsvögen l Uddevollo g s0rsroness Vorvsvögen (Slodshuset) ETETON (ku ndservice) 0522-ó9 ó3 88 ORG.NR

12 2 (3) Redovisning Anslaget Tilläggsbeslut Utfalt Resultat Not Proiekterine Entreprenad t Ovrigt ) Kreditivränta s Summa r3 60r Anslagna medel for Lanesund etapp 2 har underskridits med ca 0,8 milj kr. Not l: Kostnader lor arkeologi (ca kr), lantmäteriet (ca kr) och biotoputredningar (ca kr) var inte med i kalkylen. Dessutom ökade projektörens kostnader med ca kr. Totalt ca -0,3 milj kr. Not 2: Kostnaderna ökade mer än lorväntat under entreprenadtiden, därav det ökade anslaget pä 7,0 milj kr i juni Anledningarna till lordyringen var fel mängduppgifter från projektören (ca2,2 milj kr), åtgarder som krävdes lor uppkomna dagvattenproblern (ca 1,1 milj kr), sen ändring av högreservoarens utformning (ca 0,6 milj kr) och övriga nfnarbeten som t,ex. oredovisade ledningar, kablar samt avloppsanläggningar ändrad ledningssträcka, felaktiga uppgifter om var berg i VA-schakten fanns m.m. (ca2,8 milj kr). Totalt har det betalats ut ca 31,7 milj kr till entreprenören (anbudssumman var ca 25,1 milj kr). Kostnaderna for sprängbesiktningarna blev ca 1,6 milj kr (ca 1,0 milj dyrare än kalkylerat). Kostnader lor material till högreservoaren som beställaren tillhandhöll kostade ca 0,1 milj kr och var inte med i kalkylen. Sammanfattningsvis blev kostnadema i entreprenadskedet ca33,4 milj kr. Hela det anslagna medlet pä35,2 milj kr har därmed inte behövt nyttjas. Totalt ca - l,8 milj kr. Not 3: Högre kostnader lor projekt- och byggledning (ca kr) och intrångsersättningar (ca kr) än kalþlerat. Totalt ca-0,3 milj kr. Not 4: Besked från TK:s adm. avd att räntekostnader inte skulle belasta det här projektet, därftir 0 kr i kalkylen. Nytt besked från ekonomikontoret att det visst ska belastas med räntekostnader Totalt ca-0,4 milj kr. BREV/

13 3 (3) Reserverade kostnader/intäkter Kostnader Íìjr ersättningar till fastighetsägare (både ledningsrätt och skador som skett under entreprenaden) bedöms uppgå till 0,4 milj kr och är medräknade i redovisningen ovan under rubriken Övrigt. ntäkter från projektet fram till april 2013 îir ca23,4 milj kr. Det kan tillkomma ytterligare intäkter framöver när fler fastigheter ansluter till kommunalt vatten. Lisa Cronholm TfVD Conny Stensson Projekt & utredningschef

14 aç % Ansökqn (7) Proje ktbeskrivning för projekl "Ulökod logringsvolym och VA-rådgivning" Bokgrund Uddevalla kommun ansökte under 2010 om LOVA-medel bland annat för att kunna få till en kretsloppsanpassning av små avlopp i Uddevalla. Projektet kallas "Projekt Näringsrik" och har varit mycket framgångsrikt. Projektet har tagit fram en lösning för att få näring från små avlopp ut på åkermark genom att köra innehåll i kommunens befintliga slutna tankar till en lantbrukare. lantbrukarens gödselbrunn lagras avloppsfraktionen och hygieniseras ftir att sedan spridas på åkermark där näringen kommer in i kretsloppet. Kretsloppslösningen bygger pä alf man använder sig av befintliga gödselbrunnar på landsbygden. Systemet uppfyller kraven om kvalitetssäkring, spårbarhet och hygienisering i LRF:s kretsloppspolicy. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) deltar i projektet och genomför provtagning och analyser av det hygieniserade toalettvattnet. Projektet har ftirutom den praktiska lösningen också informerat om kretsloppslösningar i flera sammanhang, exempelvis på den nationella konferensen avlopp och kretslopp 2012 och20l3, medlemsmöte för Hållbar utveckling Väst (HUV), Föreningen vatten och VA-mässan i Göteborg. Projektet har även blivit inbjudet till Tanum och Kungsbacka kommun. nformationen har förhoppningsvis hjälpt och inspirerat andra kommuner att komma igång med kretsloppslösningar. projektet har man också bistått miljöavdelningen atttafrarn riktlinjer ft)r kretslopp som har antagits av miljö och stadsbyggnadsnämnden i Uddevalla. riktlinjema krävs nu kretsloppsanpassning för alla nya avlopp vilket gör att all nyproduktion i stort sett innebär en sluten tank för vattentoalett. många fall installeras samma system också i befintliga hushåll som ftirbättrar sitt avlopp. Ett av riksdagen miljömål är att minst 60 procent av fosforföreningama i avlopp ska återföras till produktiv mark varav minst hälften återförs till åkermark senast är Det är betydelsefullt att få fram en lösning i en kommun som sedan direkt kan hjälpa de intilliggande kommunema med hygienisering och avsättning, alternativt stå som gott exempel och vara studieobjekt och inspiration för andra kommuner på västkusten och i övriga landet. M ljö och Stodsbyggnod Mil jöo vd eln Ín g en Postodress Poslodress Besöksodress Goluodress Telefon (vx) Fox fox www. uddevollo. se E-post

15 ç9 5 % Ansökon 2 (7) Uddevalla kommun erbjuder nu invånama ett kretsloppsaltemativ när man anlägger nytt avlopp. Ett alternativ som vanligen är billigare och alltid är mer lättskött än de tekniskt avancerade alternativ som annars är nödvändigt för att leva upp till skyddskraven för utsläpp av näringsämnen. Kretsloppsaltemativet är dessutom ett enkelt, billigt och robust alternativ för att ta hand om bakterier och smittämnen som blir ett allt större problem att ta hand om i dagens avloppsanläggningar. Det nya kretsloppsalternativet ställer krav på att systemet för att ta emot och sprida toalettavfall är robust och långsiktigt. En brist idag är att det bara hnns en lantbrukare som är engagerad i projektet och att lagringsvolymen är begränsad i den utrustade gödselbrunnen. För att få en trygg och långsiktig lösning krävs nu fler kontakter med lantbrukare och investeringar i fler lagrin gsanläg gningar. Den andra delen av Projekt Näringsrik handlar om VA-rådgivning i tatbebyggelseområden utanför kommunalt VA. VA-rådgivningen har varit mycket uppskattad av fastighetsägarna som känner att de får betydelsefull hjälp med att ordna en robust och hållbar gemensam lösning. Aven miljöavdelningen och lantmäteriet uppskattar att det hnns en part att diskutera med när det gäller tillsyn av avloppsanläggningar och lantmäteriförrättningar. VA-rådgivningen har påbörjats i ett flertal områden och det har visat sig att det tar längre tid och kräver mer arbete än ftirväntat att ena fastighetsägarna och få till stånd nya anläggningar. De nya riktlinjerna för kretslopp som antagits av miljö- och stadsbyggnadsnämnden har skapat lite forvirring bland fastighetsägarna. Eftersom kommunen för några år sedan sa nej till installation av sluten tank krävs det ganska mycket information och diskussion för att övertyga fastighetsagarna om att kretsloppslösningen är långsiktig och robust. Ä. andra sidan har riktlinjema förenklat VArådgivningen eftersom man nu kan gå ut och vara tydlig med vilka lösningar som kommer att godkännas vid en prövning. Det är osannolikt att alla områden vid utgången av 2014 kommer attha anlagt nya robusta avloppsanläggningar. bästa fall kommer ett fåtal områden attvaraklara medan merparten kommer attvara mitt uppe i processen. Det skulle vara olyckligt atí. upphöra med VA-rådgivningen mitt i denna process. En annan målgrupp ftir VA-rådgivningen är enskilda fastigheter som inte ligger inom tätbebyggda områden. För att skapa förtroende ftir kretsloppssystemet och visa att kommunen satsning är langsiktig är det viktigt att även enskilda fastighetsägare kan vända sig till en VArådgivare med sina frågor. Sytte och mål Kommunen vill med projektidén utvidga och trygga upp det nyligen inftirda systemet med återftiring av toalettavfall till jordbruksmark. Med fler mottagningsanläggningar, mer spritt inom kommunen går projektet från attvara ett projekt till att bli en framtidslösning ftir kommunens alla små avlopp.

16 a9 % Ansökon 3 (7) Med en ftirlängd och utökad Va-rådgivning vill kommunen tygga fastighetsägarnas tillit till systemet och samtidigt visa fastighetsägama att kommunen ser den rekommenderade lösningen som långsiktigt hållbar och robust. Riktlinjema gör att man i framtiden behöver en utökad lagringsvolym för toalettavfallet för att projektet skall vara lyckat. Det är också ytterligare en miljövinst att ha flera anläggningar i kommunen som gör att Renhållningen inte behöver transportera toalettavfallet onödigt långt. Det är också viktigt att engagera lantbruksnäringen och få de lokala lantbruksföretagen intresserade av projektet och få upp förståelsen för skillnaden mellan rent, finslam: toalettavfall och annat slam från kommunens reningsverk. En annan del i syftet är att intilliggande kommuner skall kunna dra nytta av projektets resultat. Nuvarande projekt näringsrik har redan fått ftirfrågningar från närliggande kommuner om det finns möjlighet att leverera toalettavfall från grannkommuner till den befintliga anläggningen. Med fler anläggningar igång finns möjlighet att utnyttja anläggningarna som avsättning för grannkommunernas små avlopp direkt. Det är också viktigt genom attvara ett gott exempel på hur man har möjlighet att genomftira kretsloppsanpassningen. RAMBO AB renhållningsentreprenör i Lysekils kommun har för avsikt attvara med och delhnansiera utbygganden och även leverera toalettavfall till de nya kretsloppsanläggningarna. RAMBO:s medverkan är viktig för att sprida erfarenhetema till omkringliggande kommuner. Vinster i projektet: Utökad lagringsvolym är nödvändigt på sikt för att kunna ha återföringen som en säker lösning för små avlopp Spridning på fler lantbruk tryggar avsättningen Fler engagerade lantbrukare sprider gott rykte om projektet och om kretsloppslösningar Fler lantbrukare ges möjlighet till en ny näring och inkomstkälla Lokala lantbrukare i varje byggd ger större ftirståelse för hur viktigt det är med näring i kretslopp och den lokala avsättningen ger också större chanser att fastighetsägare inte slänger annat än toalettavfall i de slutna tankama. Kortare transporter med fler mottagningsanläggningar Andra kommuner far möjlighet att nyttja kretsloppsalternativet Samverkansvinster inom och mellan kommuner. Redan idag finns ett mycket gott samverkansklimat mellan kommunens tekniska avdelning, Uddevalla Energi/Renhållningen, Västvatten (VA huvudman) och Miljöavdelningen. Projektet kommer förhoppningsvis också

17 ç9 Þ % Ansökon 4 (7) i framtiden att drivas genom samverkan av alla kommunens delar som är berörda av avlopp slutänden ger projektet som helhet bättre och billigare rening av små avlopp för fastighetsägare, mindre utsläpp av näringsämnen till våra sjöar och grunda havsvikar! Mål för projekttiden: - nom projekttiden få fram ytterligare två lantbruk som tar emot avloppsfraktioner för spridning på åkermark. Avtal sluts med dessa på l0 år. - Att anlägga två kretsloppsanläggningar - Att kunna slutfüra VA-rådgivningen på ett bra sätt ftir de områden som påbörjat arbetet med att göra nya avloppsanläggningar - Att utöka VA-rådgivningen till att gälla enskilda fastigheter - Att när det är lämpligt ur transportsynpunkt erbjuda närliggande kommuner tömning i anläggningama - nformera medborgare och fastighetsägare om syftet med kretslopp av näring - Kontakter med LRF för spridning av information om projektet Projektbeskrivning Uddevalla krävs en utbyggnad av 5000 kubikmeter lagringsvolym på tio års sikt. Det innebär att man kan tänka sig 10 utrustade gödselbrunnar med 500 kubikmeters volym i varje brunn, altemativt 5 större brunnar med 1000 kubikmeters lagringsvolym. dag finns en gödselbrunn som lagrar toalettvatten. Volymen är idag 1000 kubikmeter och ansökan gäller nu investeringar für att få till ytterligare två mottagningsanläggningar für toalettavfall a 1000 kubikmeter i varje, och en total lagringsvolym på 3000 kubikmeter toalettavfall och samtidigt utöka möjlig spridningsareal hos fler lantbrukare. nvesteringarna i mottagningsanläggnin gama kompletteras med utökad VA-rådgivning (Kretsloppsrådgivning) riktad mot fastighetsägare. Rådgivningen omfattar även information till medborgarna och kontakter med LRF och andra lantbruksföretagare. Fakta krine laerines behov och arealbehov dag finns ungefür 2000 slutna tankar i Uddevalla kommun. Årlig tömd volym ligger runt 8000 kubikmeter vilket motsvarar nästan en och en halv tömning per tank och år. Utifrån de nya riktlinjerna för kretslópp på små avlopp bedömer miljöavdelningen att cahundra nya slutna tankar kommer att installeras per år. På en tioårsperiod kommer alltså 1000 nya tankar aftvara installerade. Tömningsfrekvensen på dessa kommer sannolikt att bli lägre eftersom man bara godkänner toaletter med en genomsnittlig spolvolym om 1 liter. Om tio år bedöms därñr total tömd volym årligen uppgå till ca kubikmeter. Med spridning av fraktionen två gånger per år, vår och höst, blir det totala lagringsbehovet ca 5000 kubikmeter. För att säkerställa hygieniseringen kommer urea att tillsättas toalettvattnet. Enligt uppgift från SLU

18 kon s (7) blir då ammoniumkvävet begränsande och en spridning om ca 50 m3 per hektar bedöms kunna ske. Det ger ett arealbehov om ca 20 hektar per 1000 m3 toalettavfall. När systemet är fullt utbyggt krävs det därför ca200 hektar jordbruksmark för att säkerställa avsättningen. Spridningen kommer att baseras på mätningar som utförs under lagringsperioden. och VA Aktivitet Kostnad Beskrivning Projektledning Arbetsinsats kom munen, renhållningen, Västvatten, RAMBO VA-rådgivning 160 tkr 900 tkr Projektledning sker inom befintligt projekt Näringsrik som pågår fram till ârs utgång Omfattar främst deltagande i möten En heltidstjänst under 2015, Under 2Ot4 sker VArådgivningen inom befintligt projekt Näringsrik. Redan frân 201,4 kommer rådgivningen att delvis riktas mot enskilda fast h re Anläggning 1: lnvestering pumpbrunn 70 tkr Pumpbrunn med rensgaller lnvestering brunn 100 tkr Tömning och rengöring av befintlig gödselbrunn lnvestering spänntak 230 tkr Kostnad för inköp och montering av tak Förstärkning väg 20 tkr För att klara av den ökade m den trafik Startkit Urea 40 tkr lnkö urea år 1 Provtagning under år L 10 tkr Kostnad för provtagning och analys Anläggning 2: lnvestering pumpbrunn lnvestering brunn lnvestering spänntak Förstärkning väg Startkit Urea Provtagning under år 1 70 tkr L00 tkr 230 tkr 20 tkr 40 tkr 10 tkr Summa kostnader kronor

19 o ç Þ ôo Ansökon 6 (7) Kostnadsfördelning kostnader Kommunen 50 % kr Renhållningen kr lnvesteringar RAMBO kr lnvesteringar Mil ö kr Arbetstid Västvatten kr Va-rådgivning LOVA 50% kr nvesteringar och VA-rådgivning Vinsler i kväve och fosfor Utökad lagringsvolym är nödvändigt för arbetet med kretsloppsanpassning av små avlopp och därmed kan kväve och fosforförtjänsterna för hela kommunens avlopp vara aktuella från 100 i hela kommunen Utsläpp i kg Utsläpp Antal P (reglerat efter Utsläpp per /person fastigheter emmavaro) år orenat Kväve (N) 5,1kglär 100 1,3 663 ks Fosfor (P) 0,6 ke/år 100 1,3 78 ke Utsläpp i kg Rening med Svartvattensorteringsortering Urin- Reningsverk Reduktions % potential ca l0 Yo "Nuläge" 93192% 86170% (nu till kretslopp) Kväve (N) 597 ke 46ke 93 kg 332ks, ke Fosfor (P) 70 kg 6kg 23 ke 8ke ks Möjliga vinster om 100 avlopp per år väljer kretsloppslösning istället ft)r dagens dåliga avlopp i hela kommunen (genom exempelvis inventeringsarbete): Kväve: 550 kilo Fosfor: 64 kilo de två anläggningarna kommer mellan slutna tankar att kunna lagras per år. genomsnitt bedöms det vara ungefìir 1000 slutna tankar som kan återföras till jordbruksmark årligen

20 çç Þ % Ansökon 7 (7) vilket ger en reduktion av kväve och fosfor till recipient med respektive 640 kg per år Plon för uppfölining Arbetet ftiljs upp genom minst tre uppföljningsmöten i VA gruppen per år. Vid uppftljningsmöten redogör projektledare för hur arbetet fortgår och hur långt man kommit. Efter projekttidens slut slutredovisas projektet. Vid projektets slut finns tre lagringsanläggningar för toalettvatten igång. Allt material som tas fram f,rnns tillgängligt på vår hemsida så att kringliggande kommuner kan ta del av det och ftirhoppningsvis dra nytta av arbetet.

21 lse: AB Uppgiftslâmnare: Dia a Johansson + i Kostnader -. Belopp i tkr Rörefsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning arbete för egen räkning Försäljning inom Uddevalla kommunkoncern* Övriga rörelselntäkter Summa rötelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningst utöver norm. nedskr. Jämförelsestörande poste lnköp från företag inom Uddevalla kommunkoncern* Övriga rörelsekostnader Su mma rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultaf frä n f i n a n s iel la i nvesteri n g ar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter internbanken U-a kommun Ovriga ränteintäkter och liknande intäkter Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar Räntekostnader internbanken U-a Kommun Övriga räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster inära intäkter Extraordinära kostnader Resultat före bokslutsdispositioner o skatt Bokslut Not Bokslut 12083',1 rsprognos Budget B2o --õ :: ffi -i7 Bjs Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Förändring av periodiseringsfond killnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning ligt plan bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt, betald (årets skattekostnad) Uppskjuten skatt rets resultat " Uppgift om kostnaderiintäkter avseende koncernföretag specifieras och avstäms på särskild blankett

22 Bolag/stiftelse: AB U iftslämnare: Diana Johansson Belopp itkr Not GAR ggningstillgångar lmmateriella anläggningstillgångar Konc., patent, lic., varumärken och likn. rättigh Hyresrätter och likande rättigheter Goodwill Materiella anläggn ngstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar lnventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intressebolag Aktier och andelar i dotterbolag 1625 Andra aktier och andelar Obligationer och andra värdepapper Långfristig fordran internbanken Ua kommun Övriga långfristiga fordringar Ua kommunkoncern Uppskjuten skattefordran Låneposter långfristiga fordringar 72 Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar rulager m.m. lager Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2015 Kortfristig fordran internbanken Ua kommun kortfr. fordringar Ua kommunkoncern Skattefordran 3426 Övriga kortfristiga ford rin gar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar er och andra värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar UMMA TLLGANGAR

23 AB nare: Diana Johansson Medelantal anställda, totalt lnvesteringar: (ange under kommentarer vilka de större i Bokslut Budget Bokslut Helårs Prognos Nyanskaffning i egen regi tkr varav finansieras med finansiell leasing lnvesteringar som kommunen utför Försäljningspris avyttrade tillgångar Bokfört värde på avyttrade tillgångar Övriga fôrsäljningsom kostnader ReavinsVförlust Ställda säkerheter Före egna skulder o avsättningar Avs. avsättn. for pensioner o liknande: Fastighetsinteckningar Avs. làngfr. skulder till kreditinst: Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Varav i eget fórvar Avs. kortfr. skulder till kreditinst: Pantsatta ku ndfordringar (factoring) övriga ställda panter Fastig hetsinteckn in gar Borgensåtaganden Garantiförbindelser Ovrigt Varav koncerninternt Helårsbudget Ansvarsindelser Kommentarer:

24 1 (s) Budget 2014 samt plan AB Sundskogen nnehållsförteckning 1. Omvärldsanalys 2. Taxejämförelse 3. nvesteringssammanfattning 4. Förslag till taxeförändring Anläggningstaxa Brukningstaxa 5. Sammanfattning budget2014 samt plan Sida 2 J J Bilasor 1. Taxejämförelse 2. Kommentarer från Svenskt Vatten trll2013 års taxestatistik 3. nvesteringar H EMSDA www. vo slvotle n. se E- POST POSTA DR ESS Vqrvsvögen 451 8l Uddevollo BESO KSAD R ESS Vorvsvögen (Stodshuset) TETEFO N (ku ndservice) 0s22-ó9 ó3 88 BRFV/ ORG.NR

Kommentarer till 2013 års taxestatistik

Kommentarer till 2013 års taxestatistik Kommentarer till 2013 års taxestatistik VA-avgiften för en normalvilla höjdes med i medeltal 4,3% 2013. Tendensen med låga avgiftsökningar för vatten- och avloppstjänster från tidigare år består därför.

Läs mer

Kommentarer till 2015 års taxestatistik

Kommentarer till 2015 års taxestatistik MEDDELANDE M141 Juni 2015 Kommentarer till 2015 års taxestatistik 12000 Årskostnad typhus A, kr/år 10000 8000 6000 4000 2000 högsta lägsta median 0 < 10 000 10-20 000 20-50 000 50-100 000 > 100 000 Kommunstorlek

Läs mer

Varför varierar VA-taxan? Vattenstämman Göteborg maj 2016

Varför varierar VA-taxan? Vattenstämman Göteborg maj 2016 Varför varierar VA-taxan? Vattenstämman Göteborg 10-11 maj 2016 Magnus Montelius Svenskt Vatten VA-taxan Avgifterna (dvs det totala avgiftsuttaget) får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader

Läs mer

Sveriges vatten ochavloppsavgifter

Sveriges vatten ochavloppsavgifter Sveriges vatten ochavloppsavgifter En jämförelse mellan 2005-2006 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. ANLÄGGNINGSAVGIFT OCH BRUKNINGSAVGIFT 3 3. TYPHUS SOM UNDERSÖKNINGSMETOD

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Budget för Munkedal Vatten AB

Budget för Munkedal Vatten AB sida 1 23-11-08 Dnr: KS 23- KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget för Styrelsen för har 23-11-07 antagit förslag till driftbudget för 24 samt investeringsbudget 24, plan 25-26. Beslutet om driftsbudget

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Informationsbrev Vatten- och avfallsavdelningen Skellefteå 2016-07-05 Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Om det är något begrepp du inte förstår,

Läs mer

Ockelbo Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB

Ockelbo Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB Ockelbo 2016-12-08 Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB Informationsmöte 8 december 2016 Kort presentation av Gästrike Vatten Varför föreslås en höjning av brukningstaxan?

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 5. Ekonomisk konsekvensanalys

Bilaga 5. Ekonomisk konsekvensanalys BILAGA 5 1(7) Antagen av Kommunfullmäktige 2/17 Bilaga 5 Ekonomisk konsekvensanalys s:\va-plan bengtsfors\steg 4, va-plan\bilaga 5 ekonomisk konsekvensanalys antagen.docx 2 1 Ekonomisk konsekvensanalys

Läs mer

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet Frågor Taxa 2015 Färgade rader är nya frågor i årets undersökning Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Obligatorisk Anläggningsavgifter Aa1 Servisavgift Sammanlagd servisavgift för dricksvatten, spillvatten

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Benchmarking VA-verksamhet 2007

Benchmarking VA-verksamhet 2007 Benchmarking VA-verksamhet 7 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 8-- Inledning Riksdagen har antagit en ny lag om allmänna vattentjänster som gäller från januari 7. Lagstiftningen ställer bland annat

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (9) Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller tre olika verksamheter Naturgasverksamheten delas upp i fyra verksamheter; transmission,

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun.

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Datum: 2011-10-25 Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Bakgrund VA-taxan består av två delar, en anläggningsavgift som tas ut som engångsavgift och avser täcka

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit.

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit. Presentation Mikael Lindgren Projektledare VA Michael Johansson Arbetsledare, VA-planering Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun.

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Datum: 2010-10-25 Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Förslag till beslut Pirevas styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta - Att anta förslag till ny VA-taxa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), får härmed avge årsredovisning för 2008. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Björklunden Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

MEDDELANDE Juni Kommentarer till 2016 års taxestatistik

MEDDELANDE Juni Kommentarer till 2016 års taxestatistik MEDDELANDE Juni 2016 Kommentarer till 2016 års taxestatistik Kommentarer till 2016 års taxestatistik Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel eller felaktig användning

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Vi tittar på Kan vi leverera hälsomässigt säkert vatten idag och i framtiden? Status,

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kranvatten samma pris som för 10 år sedan.

Kranvatten samma pris som för 10 år sedan. Kranvatten samma pris som för 10 år sedan. I genomsnitt får varje person i ett hushåll 180 liter dricksvatten av hög kvalitet hemlevererat per dygn. Efter användning renas vattnet innan det återsänds till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skeppsbyggaren

Bostadsrättsföreningen Skeppsbyggaren Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Skeppsbyggaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Fo rdjupningstext: Genomsnittlig kostnad fo r utbyggnad av VA som grund fo r anla ggningsavgifter

Fo rdjupningstext: Genomsnittlig kostnad fo r utbyggnad av VA som grund fo r anla ggningsavgifter 1 Fo rdjupningstext: Genomsnittlig kostnad fo r utbyggnad av VA som grund fo r anla ggningsavgifter 1 Beräkning av genomsnittlig kostnad för utbyggnad av VA Grunden för anläggningsavgifterna utgörs av

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för Sotenäs kommun.

Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för Sotenäs kommun. VA-strategi för Kommunfullmäktige 2017-02-16 9 Dnr KA 2016/1089 Sid 1/6 VA-strategi för Inledning Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för. VA-strategin har tagits fram med utgångspunkt i den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp Länsbodarna Utbyggnad av allmänt avlopp Bakgrund Länsbodarna är ett område som konstaterats ha behov av verksamhetsområde för avlopp. Stora delar av området har täta jordlager och nära till berg som leder

Läs mer

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer