Fax Kommunstyrelsens social- och omvårdnadsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fax 08-590 733 41 elisa-beth.widman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens social- och omvårdnadsutskott"

Transkript

1 : Styrdokument Social- och omvårdnadsförvaltningen / rev / Elisa-Beth Widman Dnr Fax Kommunstyrelsens social- och omvårdnadsutskott Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionshinder över 20 år med vissa tillägg 1. Hemtjänst Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den dagliga livsföringen och i många fall också för att det ska vara möjligt för honom/henne att bo kvar i det egna hemmet. Hjälp i hemmet ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/ eller sociala funktionshinder eller andra orsaker behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. Till hemtjänstens uppgifter hör både insatser av servicekaraktär och personlig omvårdnad. 1.1 Skötsel av hemmet Personer som p g a funktionshinder eller ålderdom inte kan sköta hemmet själva och inte heller kan få hjälp på annat sätt, har rätt att få bistånd till städning och tvätt. Hjälp med skötsel av hemmet beviljas inte om den sökande är gift eller sambo med någon som klarar att sköta hemmet. Undantag kan göras om en person vårdas av någon närstående. Skötsel av hemmet kan då beviljas som avlastning för den som vårdar. Hjälp med skötsel av hemmet omfattar inte tvätt eller städning efter vuxna barn eller andra anhöriga. Verksamhetscontroller

2 I skötsel av hemmet ingår inte trädgårdsarbete, snöskottning, fönsterputsning, storstädning eller städning av källare och vindsutrymmen. Hemtjänsten kan normalt inte heller hjälpa till med skötsel av husdjur. En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i skötsel av hemmet ges i bilaga 1. Den beviljade hjälpens innehåll, dess omfattning och varaktighet ska framgå av beslutet. Städning Städning beviljas av två normalstora rum och kök. Riktpunkten är att städning beviljas var 3:e vecka. Tillsynsstädning/uppsnyggning i hemmet För personer med stora omvårdnadsbehov och som har daglig hjälp kan beviljas viss tillsynsstädning i hemmet i form av enkel underhållsstädning mellan ordinarie städtillfällen. Tillsynsstädning beviljas med 15 min/tillfälle. Tvätt Hjälp med tvätt innefattar tvätt av den enskildes kläder, sänglinne och handdukar samt strykning av den enskildes gångkläder. Mangling eller strykning av sängkläder, handdukar eller anhörigas kläder ingår inte. Tvätt och klädvård beviljas var 14:e dag normalt med minuter per gång. 1.2 Inköp och ärenden Personer som p gr av funktionshinder eller ålderdom inte kan handla och som inte heller kan få hjälp på annat sätt har rätt att få bistånd till detta. Inköp av dagligvaror sker normalt 1 gång/vecka och i närmaste butik. Inköpen sker med hjälp av betal- eller kundkort så att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera pengar. För apoteksärenden kan bistånd beviljas 1 gång/månad och endast till personer som helt saknar socialt nätverk. Ärendena utförs vid en tidpunkt då köerna bedöms vara korta. Kassaservice och bankärenden bör ombesörjas av anhörig eller god man. Att den enskilde får tillgång till medicin i akuta situationer är ett ansvar för primärvården. Verksamhetscontroller

3 1.3 Personlig omvårdnad Hjälp med personlig omvårdnad syftar till att underlätta för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet även om personen inte på egen hand kan sköta den personliga omvårdnaden. Insatsen kan bestå av hjälp att förflytta sig, hjälp med den personliga hygienen eller hjälp med på- och avklädning. Personer med stora hjälpbehov behöver ofta hjälp med samtliga insatser, ibland både morgon och kväll. Personlig omvårdnad morgon Insatsen utformas utifrån den enskildes behov och förmåga men normalt ingår hjälp att: stiga upp förflytta sig sköta den personliga hygienen klä på sig Personlig omvårdnad morgon beviljas normalt med minuter/dag. Personlig omvårdnad kväll Insatsen utformas utifrån den enskildes behov och förmåga men normalt ingår hjälp att: förflytta sig sköta den personliga hygienen klä av sig gå och lägga sig Personlig omvårdnad kväll beviljas normalt med 30 minuter/dag. Personlig omvårdnad enstaka insatser. Vissa personer har bara behov av enstaka omvårdnadsinsatser. Andra behöver komplettera den hjälp de får morgon och kväll med enstaka insatser. Enstaka insatser kan ges under dygnets alla timmar. En mer utförlig beskrivning av vilka insatser som ingår i personlig omvårdnad enstaka insatser ges i bilaga Matdistribution Personer som p g a funktionshinder eller ålderdom inte själv kan tillreda sin måltid eller kan få hjälp med det på annat sätt beviljas bistånd för detta. I undantagsfall beviljas individuellt bistånd för tillredning av enklare mat i hemmet. Verksamhetscontroller

4 Leverans av matlåda Den som inte själv förmår planera, köpa eller tillaga varm mat och som har svårt att ta sig till en matservering kan få färdiglagad mat levererad till hemmet 1 gång/dag. Specialkost av medicinska eller kulturella skäl ska om möjligt tillhandahållas. Insatsen kan även beviljas till anhörig som vårdar make/maka. Värmning, servering och eventuell matning Den som inte på egen hand klarar av att värma, servera och ev. äta frukost, lunch eller kvällsmål kan få hjälp med det. Hjälp med hel måltid Personer med omfattande och dagliga omvårdnadsinsatser kan få hjälp med hela måltider. I insatsen ingår: Förberedelse av matlåda och ev. enklare matlagning Dukning, servering och disk Sällskap vid måltid och ev. matning. Ev. tillredning av mellanmål 2. Trygghetslarm Trygghetslarm syftar till att skapa trygghet för den enskilde och hans/hennes anhöriga. Trygghetslarm kan beviljas den som: på grund av sjukdom, fysiskt eller psykiskt funktionshinder eller andra orsaker har förhöjd risk att falla eller drabbas av akut sjukdom. En förutsättning är att personen har förmåga att hantera larmet. Trygghetslarm kan också i särskilda fall beviljas som stöd till anhöriga. För personer som är över 75 år kan trygghetslarm beviljas genom ett förenklat ansökningsförfarande. Trygghetsringning I vissa fall kan trygghetsringning beviljas. Hemtjänsten ringer då dagligen upp den enskilde. 3. Hemtjänst under assistansliknande former för vuxna Hemtjänst i assistansliknande former ör en insats som enbart kan beviljas den som inte har rätt till personlig assistans enligt Lagen om stöd och service (LSS) eller LASS men som ändå har ett stort behov Verksamhetscontroller

5 av kontinuitet eller personlig omvårdnad. Insatsen förbehålls personer som har behov av hjälp överstigande fem timmar i veckan. 4. Särskilt boende Huvudinriktningen när det gäller omsorger om äldre och personer med olika former av funktionshinder är att förstärka möjligheten till att bo kvar i det egna hemmet. Detta bör vara utgångspunkten även i de fall den enskilde har omfattande behov av tillsyn, omvårdnad och vård. När behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet bör det finnas möjlighet att flytta till ett särskilt boende. Särskilt boende beviljas till personer som har behov av dagliga, omfattande vård- och omsorgsinsatser och tillsyn dygnet runt eller under stor del av dygnet sedan en utredning visat att den enskilde inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Behovet ska inte vara övergående eller kunna avhjälpas genom en tids korttidsvistelse. Riktpunkten är att bistånd till särskilt boende beviljas om den enskilde har ett varaktigt behov av omvårdnad och /eller tillsyn och att detta behov överstiger 8 timmar/dygn. En del av tillsyns- eller vårdbehovet ska även vara på nattetid. Som ett hjälpmedel i bedömningen ingår en vårdtyngdsmätning. Då den enskilde / dess företrädare avböjer erbjudandet om en anvisad bostad innebär detta att hon/hon avstår från det beviljade biståndet och att rätten till detta upphör Korttidsvistelse Korttidsvistelse kan erbjudas för att förbättra stödet i det egna boendet och göra det möjligt att bo kvar i hemmet. Korttidvistelse kan beviljas: för växelvård till den enskilde, när en anhörig/närstående vårdar den enskilde i det gemensamma hemmet och då en anhörig/närstående har behov av stöd och avlastning för utskrivningsklara personer som har behov av tillsyn och omsorg som inte kan tillgodoses i hemmet med hjälp av hemtjänstinsatser eller andra former av insatser som larm, dagvård m.m. Omfattning: Regelbunden korttidsvistelse(växelvård) som avlasting till anhörig/närstående: max. 2 veckor per månad Enstaka korttidsvistelse : max. 2 veckor + 2 veckor per år( max. 4 veckor per år). För utskrivningsklara personer max. 3 månader Verksamhetscontroller

6 Prioriteringsordning vid anvisning av korttidsplats: 1. Person som vårdas på sjukhus och som bedöms som utskrivningsklara men som inte kan återvända till sin bostad trots hemtjänstinsatser och övriga insatser. 2. Växelvård 5. Dagverksamhet för äldre personer Dagverksamhet innefattar aktiverande och funktionsuppehållande insatser och syftar till social, psykisk och fysisk aktivering som gör det lättare att bo kvar i det egna hemmet. Insatsen kan även fungera som avlastning för anhörigvårdare. Insatsen riktar sig till personer i eget hem som är i behov av social aktivering. Dagverksamhet erbjuds på heltid måndag till fredag kl Dagverksamhet kan även erbjudas under delar av veckan eller delar av dag.. Beslut om dagverksamhet omprövas 2 ggr/år. Har platsen inte utnyttjats under en månad, omprövas beslutet. 5.1 Dagverksamhet för personer med demenssjukdomar Verksamheten vänder sig till personer med diagnostiserad demenssjukdom samt ett uppenbart och tydligt behov av tillsyn och omsorg som inte kan tillgodoses med hjälp av hemtjänstinsatser uppenbara och stora svårigheter att bo kvar hemma utan insatsen dagverksamhet anhörig/närstående som vårdar den enskilde och som har behov av stöd och avlastning Minst ett kriterium utöver kriteriet demenssjukdom ska vara uppfyllt. 5.2 Dagverksamhet för övriga Verksamheten vänder sig till personer med ett fysiskt och/eller psykiskt funktionshinder, som bor i eget hem. Personen ska också ha behov av en omsorgs-/ omvårdnadsinsats motsvarande 20 tim/vecka samt ha ett uppenbart och tydligt behov av särskilt stöd och social samvaro för att motverka isolering ha uppenbara och tydliga brister i sitt sociala nätverk vara nedstämd/deprimerad ha anhörig/närstående, som vårdar den enskilde och som har behov av stöd och avlastning. Verksamhetscontroller

7 Minst två kriterier utöver kriterierna om psykiskt och /eller psykiskt funktionshinder boende i eget hem samt hemtjänstinsats/ -er ska vara uppfyllda. 6.Kontaktperson Bistånd i form av kontaktperson kan beviljas till personer som lever socialt isolerade och som behöver stöd att bryta denna isolering för att få ökade möjligheter till sociala kontakter. Kontaktperson är en medmänniska som använder sig själv i arbetet. Kontaktpersonens roll är ofta att ersätta anhöriga/närstående där dessa inte finns. Man kan antingen träffas i hemmet eller göra utomhusaktiviteter. Uppdraget som kontaktperson omfattar kontakt 2-4 gånger/månad. Handläggaren ska förvissa sig om att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Ersättning utgår efter särskilt beslut. 7. Ledsagarservice Ledsagarservice beviljas endast till personer som har ett omfattande psykiskt eller fysiskt funktionshinder och saknar socialt nätverk. Den enskilde ska behöva ledsagning till läkare, sjukhus eller andra vårdinstanser eller hjälp att komma ut till sociala aktiviteter. Ledsagarservice kan i undantagsfall beviljas till bank- och kassaservicetjänster, då tjänsterna inte kan skötas med hjälp av bank- /postgiro. Biståndet innebär att den enskilde ledsagas från hemmet till en aktivitet och åter. Ledsagarservice kan beviljas högst 20 timmar/månad 8. Avlösning i hemmet Insatsen kan beviljas till anhöriga/närstående som vårdar sin make/make i hemmet. Syftet med avlösning i hemmet är att den enskilde ska kunna känna trygget under den tid som den anhörige/närstående vistas utanför hemmet. Kriterier för att insatsen ska beviljas är att den enskilde har: ett fysiskt och/eller psykiskt funktionshinder samt en anhörig/närstående, som vårdar den enskilde i det gemensamma hemmet och som har ett behov av stöd och avlastning uppenbara svårigheter att vistas ensam hemma Verksamhetscontroller

8 Insatsen kan beviljas högst 20 tim/månad. Om andra insatser i form av korttidsvistelse eller dagverksamhet är beviljade kan avlösning i hemmet beviljas till högst 10 timmar/månad. 9. Turbundna resor Insatsen beviljas till äldre och/eller funktionshindrade personer som inte kan använda allmänna färdmedel för att transportera sig och inte heller kan ordna resan på annat sätt. Syftet och förutsättningen för insatsen är att möjliggöra för den enskilde att delta i biståndsbedömda insatser utanför hemmet. Insatsen består av resor med taxi eller med annat lämpligt färdmedel i de fall färdtjänstens regler inte är tillämpbara. 2. Personer med psykiska funktionshinder Målgrupp Personer 20 år och äldre med svåra psykiska störningar/sjukdomar som orsakat en funktionsnedsättning med förlust av förmåga (funktionshinder) i sådan grad att det inverkar på den dagliga livsföringen(sociala konsekvenser) och att detta funktionshinder bedöms blir långvarigt. Vad är svår psykisk störning/sjukdom? Personer med diagnostiserade långvariga och allvarliga psykiska störningar. Personer med svåra personlighetsstörningar, som medför svårigheter att klara av den dagliga livsföringen. Vad innebär funktionsnedsättning med förlust av förmåga så att den inverkar på den dagliga livsföringen? Funktionsnedsättningen innebär att förlusten av förmågan inkräktar på viktiga livsområden i hemmet, på arbetet och/eller under fritiden. Ett psykiskt funktionshinder kan också försämra förmågan att ta till sig information, att kommunicera, strukturera och förstå den egna vardagen eller sköta sin ekonomi. Vad innebär långvarigt? Med begreppet långvarigt avses att funktionshindret ska vara varaktigt( dvs. inte av tillfällig karaktär) och beräknas vara minst ett halvår. Ålder Insatserna ges till personer från 20 år 65 år. Insatser som beviljats innan personen fyllt 64 år kvarstår, om behovet av stödet kvarstår. Verksamhetscontroller

9 2.1 Boendestöd Boendestödet är en tidsbestämd individuellt utformad insats. Insatsen innebär att den enskilde får stöd att klara av de göromål som ingår i den normala vardagstillvaron. Alla insatser ska i motsats till hemtjänstinsatser - göras så långt det är möjligt tillsammans med den enskilde med utgångspunkt i hans/hennes behov och egna resurser. Insatsen innebär att motivera och praktiskt träna till ett självständigt liv både i och utanför hemmet. Syftet med boendestödet är att ge personen med funktionshinder ett socialt sammanhang, som ökar självkänslan, stärker den enskildes förmåga och som ingjuter ett hopp om att på sikt möjliggöra ett självständigt liv. Utgångspunkt för boendestödet är den enskildes hem. I boendestödet kan ingå: Stöd och handledning att själv klara av personlig omvårdnad (stöd att sköta personlig hygien, tvätt, klädvård, planering och tillredning av måltider) Stöd till att klara städning (stöd till skötsel av bostaden med en viss regelbundenhet i form av dammsugning, våttorkning av golv, rengöring av badrum och kök, damning och byte av sänglinne. Efter behov rengöring av kylskåp och skafferi) Stöd till inköp samt post och bankbesök med syfte att själv klara detta Stöd vid planering och inköp av dagligvaror en gång/vecka. Post och bankärenden vid behov. Stöd och handledning i sociala aktiviteter Hjälp att planerar och strukturera vardagen samt att för vissa personer följa med på vissa aktiviteter. Boendestödet erhålls först under en tid om högst sex veckor, varefter sker en omprövning av beslutet. Beslutet ska anges i antal timmar/ per månad. Innehåll och tidsomfattning regleras i den enskildes individuella arbetsplan. Boendestödet kan för vissa personer med psykiska funktionshinder vid behov kompletteras med hemtjänstinsatser. 2.2 Försöksboende Verksamhetscontroller

10 Lägenheten hyrs i andra hand av den enskilde. Den enskildes behov av stöd erhålls genom boendestödet. Riktlinjer för insatsen är antagna av kommunstyrelsens social- och omvårdnadsutskott i oktober Särskilt boende Särskilt boende beviljas om den enskilde har ett omfattande behov av stödinsatser dygnet runt och under förutsättning att detta behov inte kan tillgodoses med hjälp av boendestöd i den egna bostaden. Utredningen ska visa vilket hjälpbehov den enskilde behöver och skälet till att detta inte kan tillgodoses i den egna bostaden. 2.4 HVB (hem för vård och boende) Hem för vård och boende (HVB) är ett enskilt hem eller institution som är godkänt av länsstyrelsen att bedriva vård och behandling för personer med psykiska funktionshinder. Beslutet om boende på HVB fattas när den enskildes omvårdnads- och /eller rehabiliteringsbehov inte kan tillgodoses inom kommunens öppenvård eller särskilda boende. Vid placering på HVB ersätter kommunen vårdgivaren kostnaderna för kost, logi och omvårdnad. Ett skriftligt avtal ska reglera målet med insatsen samt ev. kostnadsfördelningen mellan huvudmännen. 2.5 Kontaktperson Se ovan! 2.6 Sysselsättning Bistånd i form av sysselsättning ges till personer med långvariga psykiska funktionshinder, som bedöms vara i behov av sysselsättning för att få en strukturerad och meningsfull dag. Tidsomfattningen anpassas individuellt. Sysselsättningen erhålls först under en utredningstid om högst 6 veckor, varefter omprövning av biståndet ska ske samt beslut om omfattning. Beslutet ska anges i antal timmar/dagar per vecka. Innehåll och omfattning regleras i den enskildes individuella arbetsplan. BILAGOR Bilaga 1 Vad ingår i skötsel av hemmet? Bilaga 2 Insatskatalog för tjänster inom hemtjänsten Verksamhetscontroller

11 Bilaga 1 VAD INGÅR I SKÖTSEL AV HEMMET? I skötsel av hemmet ingår insatserna städning och tvätt. Nedan preciseras vad som ingår i de olika insatserna. En utförligare beskrivning finns i riktlinjerna under varje insats. Städning I städning ingår: Dammsugning av golv och mattor Våttorkning av golv Verksamhetscontroller

12 Rengöring av toalett, badkar/dusch och handfat Dammtorkning av fria ytor ( om den enskilde inte själv klarar att damma) I städning ingår efter ett separat beslut: Avtorkning av spis, köksbänk, köksskåp, mikrovågsugn, speglar, hyllor i badrum Rengöring och rensning av kylskåp Dammsugning av möbler Rengöring av tekniska hjälpmedel I städning ingår inte: Fönsterputsning Rengöring eller putsning av taklampor eller kristallkronor Vädring av stora mattor Städning eller diskning efter anhöriga eller gäster Städutrustning Hemtjänsten behöver ha tillgång till fräsch och väl fungerande städutrustning i form av Dammsugare Långskaftad golvmopp med tillhörande hink Sopborste och sopskyffel med långt skaft Bra köksstege Diskborste, disktrasor, svampar och trasor Toalettborste Rengöringsmedel Om något saknas kan första städtillfället utnyttjas till inköp av städutrusning Tvätt I tvätt ingår: Tvätt av den enskildes kläder, sänglinne och handdukar Upphängning eller torktumling Ihopvikning eller upphängning av ren tvätt Strykning av den enskildes gångkläder Byte av sängkläder I tvätt ingår inte: Tvätt eller strykning av anhörigas kläder Mangling eller strykning av sänglinne eller handdukar Tvätt- och sköljmedel bekostas av den enskilde. Reviderat Verksamhetscontroller

13 Bilaga 2 INSATSKATALOG FÖR TJÄNSTER INOM HEMTJÄNSTEN. INSATS INTERVALL TID 1. Hemtjänst 1.1. Insatser av servicekaraktär Skötsel av hemmet Städning 2 rum o kök; var 3:e vecka min/gång Tvätt Tömning av sopor Var 14:e dag el. oftare vid särskilda behov min/gång Max.10 min/gång Inköp och ärenden Inköp av dagligvaror 1 gång/vecka Verksamhetscontroller

14 min. Apoteksärenden 1 gång/mån min. 1.2 Personlig omvårdnad Morgon 1 gång/dag min Kväll I gång/dag 30 min. Enstaka insatser Personlig hygien Individuell bedömning min Dusch/hårtvätt, inkl. på- och min. avklädning På- och avklädning min. Stödstrumpor( som ej är på 15 min. delegation av primärvård) Förflyttningshjälp min. Hjälp i samband med toalettbestyr 15 min/gång. Natthjälp min/gång 1.3. Matdistribution Leverans av matlåda I gång/dag 10 min. Värmning, servering, disk och 1 3 ggr/dag min. ev. matning Hjälp med hel måltid inkl. tillredning av mellanmål 1 3 ggr/dag min 1.4. Trygghetslarm Schablontid per kund/mån. 60 min. Trygghetsringning 1 gång/dag 5 min. Verksamhetscontroller

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen Socialförvaltningen Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen 1. Hemtjänst Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL

Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Bilaga 11 sida 1 (19) Bilaga 11 till kundval hemtjänst Biståndsriktlinjer SOL Enbart information Bilaga 11 sida 2 (19) Innehållsförteckning Servicetjänster 3 Hjälp och stöd i hemmet 3 Matdistribution 6

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Policy för biståndsbedömning inom äldreomsorgen.

Policy för biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Sven-Erik Andersson 2001-11-19 Policy för biståndsbedömning inom äldreomsorgen. 1. Renodlad biståndsbedömning Socialtjänsten i Eslövs kommun har sedan 1995 en organisation inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer