VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG"

Transkript

1 Dals-Eds Kommun VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER Socialnämnden reviderad (Dnr: ) VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

2 Innehållsförteckning Syfte med vägledande bestämmelser... 3 Lagstöd... 3 Övergripande vägledande bestämmelser vid prövning om behov föreligger... 4 Vägledande bestämmelser vid beslut om hemtjänstinsatser... 5 Lagstöd... 5 Insatser för skälig levnadsnivå... 6 Personlig omvårdnad... 6 Vård i livets slut/palliativ vård... 6 Serviceinsatser... 7 Trygghetslarm... 8 Måltider/matdistribution... 8 Ledsagning... 8 Social kontakt... 9 Tillsyn/trygghetsbesök... 9 Telefonservice... 9 Kontaktperson/socialt stöd... 9 Stöd till närstående/anhörig Dagverksamhet Vägledande bestämmelser vid beslut om vård och omsorgsboende (särskilt boende) Lagstöd Korttidsplats Vård och omsorgsboende (särskilt boende)

3 Syfte med vägledande bestämmelser Socialtjänstlagen är en ramlag. Den enskilde som ansöker om hjälp enligt socialtjänstlagen har rätt att få sitt hjälpbehov utrett. Biståndshandläggarens utredning skall ge underlag för en bedömning om behov föreligger, om det kan tillgodoses på annat sätt eller om kommunen är ansvarig att genom insatser tillgodose den enskildes behov. Det bistånd som beviljas skall enligt socialtjänstlagen tillförsäkra personen en skälig levnadsnivå. Socialnämndens vägledande bestämmelser ska fungera som ett beslutsstöd vid biståndsbedömning om vad som i Dals-Eds kommun är att betrakta som skälig levnadsnivå samt för att säkerställa den enskildes rättsäkerhet. Oavsett riktlinjer måste en prövning om rätten till bistånd göras i varje enskilt fall och ske utifrån den enskildes behov. Den enskilde individens behov skall alltid vara avgörande oavsett om det förekommer begränsningar i insatserna enligt riktlinjerna. Socialnämndens riktlinjer innebär att: - ge trygghet, förutsägbarhet och tydlighet i vad som erbjuds - ge vägledning i de bedömningar som måste göras - bidra till rättsäkerhet, tillse att handläggningen sker på professionell grund - bidra till kostnadseffektivitet, tillse att tillgängliga resurser används så effektivt som möjligt. Lagstöd Två lagar har stor betydelse när en ansökan om insatser om hemvård/vård och omsorgsboende (särskilt boende) skall prövas. Det är socialtjänstlagen och Förvaltningslagen. Socialtjänstlagen reglerar kommunens ansvar, Förvaltningslagen reglerar hur ärendet skall hanteras formellt. Vägledande bestämmelser i detta dokument kompletterar socialtjänstlagens bestämmelser och är fastställda av socialnämnden. Kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen kan vara aktuella för den enskilde parallellt med hemvård eller vård och omsorgsboende (särskilt boende), t ex hjälp med läkemedel, provtagning eller omläggning. Hälso- och sjukvårdsinsatser biståndsprövas inte utan beslutas av legitimerad personal: kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. En gemensam planering för genomförandet görs för att ge den enskilde en sammanhållen vård och omsorg. 3

4 Övergripande vägledande bestämmelser vid prövning om behov föreligger Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 Socialtjänstlagen: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Biståndsparagrafen är en rättighetsparagraf, vilket innebär att den som uppfyller kriterierna i paragrafen har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Dessa kriterier är: - den enskilde ska ha ett behov av bistånd som han eller hon inte kan tillgodose själva. - biståndsbehovet kan inte heller tillgodoses på annat sätt t.ex: genom någon annan än socialtjänsten. - skälig levnadsnivå Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Detta är ett centralt begrepp som beskriver den nivå på kvalitet som lagen garanterar. Den enskilde har alltid i första hand ett eget ansvar för att klara sin försörjning och livsföring i övrigt. En individuell prövning görs alltid för att bedöma om det finns ett behov av insatser och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Därefter görs en bedömning om hur behovet skall tillgodoses för att ge en skälig levnadsnivå. Vid bedömning skall en helhetssyn göras av den enskildes behov såsom: sociala, fysiska, psykiska, kulturella och existentiella behov skall beaktas. Utredningen skall göras i samverkan med den enskilde och med inriktningen att tillvarata och stödja den enskildes förmåga. I Dals-Eds kommun innebär det att insatser i ordinärt boende som kan stärka den enskildes förmåga alltid skall prövas i första hand. Korttidsplats kan erbjudas för att utreda och pröva den enskildes förmåga, under rehabilitering, samt även ges som stöd till personer som vårdas av anhöriga. Tidsbegränsade beslut används alltid för beslut om insatser i ordinärt boende, som längst för ett år i taget (undantaget trygghetslarm). Vid osäkerhet kring de enskildes förmåga skall beslut om insats gälla kortare tid. Återkommande uppföljningar är ett annat viktigt instrument för att tillse att rätt insats beviljas i förhållande till den enskildes behov. 4

5 När insatser i ordinärt boende inte är tillräckligt för att garantera en skälig levnadsnivå och den enskilde har behov av omfattande insatser, dygnet runt, kan plats i vård och omsorgsboende (särskilt boende) erbjudas. För att tillgodose ett behov kan olika insatser vara tänkbara. Vid stora kostnadsskillnader mellan olika insatser som båda tillgodoser behovet anser nämnden att den insats som är mest kostnadseffektiv skall erbjudas. När beslutet skall verkställas i ordinärt boende eller vård och omsorgsboende (särskilt boende) skall alltid en genomförandeplan utarbetas tillsammans med den enskilde. Detta för att säkra att den insats som ges är individuellt anpassad till den enskildes behov och tar tillvara och stärker den enskildes egna förmågor. Vägledande bestämmelser vid beslut om hemtjänstinsatser Lagstöd Socialtjänstlagen anger följande: 3 kap 6 Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknade socialtjänst underlätta för den enskilde att bo kvar hemma och att ha kontakt med andra. 5 kap 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 5 kap 5 Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 5 kap 10 Socialnämnden ska genom stöd och avlösning underlätta för den som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre, eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 5

6 Insatser för skälig levnadsnivå Personlig omvårdnad Skälig levnadsnivå innebär att individen får stöd och hjälp med personlig omvårdnad. Insatser beviljas utifrån den enskildes behov. När omvårdnadsinsatser ges skall den enskildes egen förmåga i första hand tas till vara och uppmuntras. Ett rehabiliterande förhållningssätt genomsyrar verksamheten vilket innebär att vi skall stimulera till aktivitet och utveckla eller bibehålla den enskildes förmåga. Dusch/personlig hygien Skälig levnadsnivå innebär att få daglig hjälp att sköta sin hygien samt att erbjudas dusch en gång per vecka. Toalettbesök Skälig levnadsnivå innebär att få stöd och hjälp med toalettbesök vid behov. Personens individuella behov är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment som skall ingå. Måltider/Måltidshjälp Skälig levnadsnivå innebär att individen ska kunna äta sin måltid i hemmet. Insatsen innebär att den enskilde behöver stöd/hjälp vid måltider. Stöd/hjälp vid frukost, mellanmål och kvällsmål. Matdistribution skall erbjudas som huvudmål. Disk utförs dagligen. Förflyttningar Skälig levnadsnivå innebär att få stöd och hjälp med förflyttningar vid behov. Personens individuella behov är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment som skall ingå. Morgon och kvällshjälp Skälig levnadsnivå innebär att få stöd och hjälp med det man inte klarar av själv. Hjälpen kan innefatta klädsel, hygien, frukost och kvällsmat. Bädda och bädda upp sängen. Natthjälp Beslutas efter behov av tex: - läggning - tillsyn - vändning - byte av inkontinensskydd Promenad Personer som inte har förmåga att på egen hand klara utevistelse eller promenad. Skälig levnadsnivå innebär möjlighet till utevistelse/promenad en gång per vecka. Övrigt Hjälp med rengöring/skötsel av hjälpmedel. 6

7 Vård i livets slut/palliativ vård Palliativ vård är en aktiv helhetsvård för patienter med obotlig och symtomgivande sjukdom. Huvuduppgiften är att lindra smärta och andra symtom samt stödja patienter och anhöriga på ett psykologiskt, socialt och existentiellt plan. Palliativ vård kan erbjudas där man får sin vård: sjukhus, bostaden, vård och omsorgsboende (särskilt boende) och så vidare. Vården ska kunna erbjudas oavsett vilken sjukdom man har. Den fokuserar inte enbart på livets allra sista skede utan kan tillämpas under den tid bot inte är mål för vården. Det kan handla om några timmar, dagar eller flera år. Vården innehåller en helhetssyn. Man ska må bra såväl fysiskt, psykiskt, socialt som existentiellt. Den som vårdas ska kunna få leva med värdighet. Serviceinsatser Serviceinsatser är praktiska göromål som behöver göras i hemmet. Insatser beviljas om det i den individuella prövningen framkommit att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. För varje insats redovisas vilken frekvens som normalt kan beviljas. På grund av särskilda skäl, t ex medicinska, kan tätare frekvens beviljas. Renbäddning Renbäddning utförs varannan vecka. Vädring av sängkläder sker i samband med renbäddning. Tvätt Insatsen innebär tvätt i maskin, i eller i anslutning till den enskildes bostad. Tvätt sker varannan vecka eller vid behov. Strykning av gångkläder. Ingår ej i skälig levnadsnivå: tvätt av mattor, mangling. Städning Städning utförs var tredje vecka och får omfatta som mest två rum och kök, hall och hygienutrymme. Med städning avses dammsugning, våttorkning av golv och damning. Tunga mattor dammsugs endast. Den enskilde ansvarar för att en ändamålsenlig städutrustning finns tillgänglig i samband med att insatsen startas. Ingår ej i skälig levnadsnivå: storstädning, avfrostning av frys, skötsel av husdjur. Fönsterputsning I de utrymmen där städning utförs kan fönsterputsning och byte av gardiner beviljas efter särskild ansökan och genomförs högst två gånger per år. En förutsättning är att god arbetsmiljö kan garanteras. Inköp av livsmedel/dagligvaror Inköp av livsmedel/dagligvaror sker en gång i veckan. Även inköp från apotek kan ingå. Hjälp med uppackning av varor kan ske om den enskilde har behov av det. 7

8 OBS! Utomhussysslor t ex snöskottning, halkbekämpning och trädgårdsarbete utförs inte som hemtjänst eller serviceinsats. Övriga serviceinsatser Ta in ved när vedeldning är huvudsakliga och den enda värmekällan i huset. Få posten inburen och ta ut hushållssopor. Trygghetslarm Trygghetslarm kan beviljas i följande fall till: - personer med stor otrygghet - personer som löper större risk än andra att komma i nödsituationer och inte kan larma på annat sätt - För att kunna ha trygghetslarm krävs att den enskilde har förmåga att hantera det, veta i vilka situationer det ska användas och veta hur det fungerar. OBS! Trygghetslarm ersätter inte akutsjukvård. Inställelsetiden för personalen i samband med larm kan variera och i vissa fall uppgå till minuter. Måltider/matdistribution För den som inte själv kan iordningställa sitt huvudmål kan matdistribution beviljas. Behovet skall vara minst fyra matlådor i veckan. Hjälp med övriga måltider som frukost, kvällsmat och mellanmål beviljas vid behov. Ingår ej i skälig levnadsnivå: bakning eller måltidsförberedelse för andra personer än den som erhåller biståndet. Ledsagning När den enskilde har en tillfällig eller en bestående funktionsnedsättning och behöver hjälp med att ta sig till och från olika aktiviteter utanför hemmet kan ledsagning beviljas om den enskilde inte kan få hjälp från närstående, vänner eller frivilligorganisationer. Det kan förutom den rent fysiska hjälpen också innebära att man får praktisk hjälp i samband med besöket för att man ska kunna tillgodogöra sig aktiviteten eller hjälp med att kommunicera. Ledsagning beviljas för enstaka tillfällen eller med ett visst antal timmar per månad. Behovet anses tillgodosett om personen: - har närstående eller annan person som kan vara behjälplig till, från och under aktiviteten. - genom stöd från chauffören, sjukhusvärdinnan och/eller befintlig vårdpersonal kan få behovet tillgodosett för ett besök inom vårdinrättningar. Obs! Ledsagare för inte någon annans talan eller tar emot information vid besök hos vårdgivare. För detta krävs ett ombud med fullmakt. 8

9 Social kontakt Vid behov av social kontakt och samvaro skall biståndshandläggaren uppmuntra till kontakter med de organisationer och föreningar som erbjuder aktiviteter. För personer som helt saknar naturligt socialt nätverk eller har en uttalad demensproblematik kan insatsen social kontakt beviljas. Insatsen skall beviljas till personer som har en uttalad ensamhetsproblematik och innebär att särskild tid avsätts till t ex samtal, högläsning eller annan aktivitet som är lämplig. Målet med insatsen är att stärka den enskilde att ta egna kontakter eller få andra kontakter, som medverkar till att den enskilde kan känna meningsfullhet. Biståndsbeslutet skall formuleras så att det klart framgår vilket mål som skall uppnås med insatsen. Tillsyn/trygghetsbesök Tillsyn/trygghetsbesök kan beviljas en enskild som behöver en tidsmässigt kort kontakt och det inte kan tillgodoses på annat sätt. Motiv till att bevilja kan vara ett behov av att observera personen på grund av tilltagande glömska, försämrat hälsotillstånd eller osäkerhet kring vilka insatser som behövs. Motiv kan även vara ett omfattande omvårdnadsbehov eller stark oro. Biståndsbeslutet skall formuleras så att det klart framgår vilket mål som skall uppnås med insatsen. OBS! Beslut om tillsyn/trygghetsbesök skall följas upp/omprövas med täta intervall (gäller ej vid uttalad demensproblematik eller vid vård i livets slut). Telefonservice Telefonkontakt kan beviljas i undantagsfall och gäller i första hand för de personer som inte har trygghetslarm. Biståndsbeslutet skall formuleras så att det klart framgår vilket mål som skall uppnås med insatsen. Kontaktperson/socialt stöd Enligt socialtjänsten kan en särskild person, kontaktperson, utses med uppgift att hjälpa den enskilde i personliga angelägenheter. Kontaktpersonens väsentligaste uppgift ska vara att fungera som ett personligt stöd och hjälpa till på olika sätt. Kontaktpersonen ska inte ta över vad den enskilde själv kan göra utan i stället försöka aktivera honom eller henne. I det fall som den enskilde har en insats i form av boende bör behoven för den enskilde kunna tillgodoses med denna insats. Skälig levnadsnivå innebär en frekvens om en gång per vecka men bedöms individuellt och kan variera. Beslut om kontaktperson skall inte ersätta de insatser som kan tillgodoses med biståndsbedömd hemtjänst. 9

10 Stöd till närstående/anhörig Stöd till närstående/anhörig kan beviljas för att möjliggöra för den enskilde, som vårdas av närstående, att bo kvar i ordinärt boende. Stöd till närstående/anhörig skall utformas så att även den närståendes egna behov tillgodoses. I utredningen angående stöd till närstående/anhörig skall såväl den enskildes behov av omvårdnadsinsatser utredas samt även den närståendes/anhöriges situation. En genomförandeplan kan upprättas som redogör för de stödinsatser som kommunen ansvarar för och kan erbjuda. Stödet innefattar inte objektsanställning eller annan ersättning. Anhörigstöd kan beviljas i form av: - akut, planerad eller regelbunden avlösning i hemmet - akut eller planerad avlösning genom korttidsplats - växelvård för den enskilde. Den enskilde beviljas korttidsplats med regelbundna intervall. För att beviljas växelvård skall det finnas ett stort och omfattande behov av omvårdnadsinsatser alternativt en uttalad demensproblematik. Dagverksamhet Dagverksamheten är avsedd för de som bor i ordinärt boende. Insatsen innebär regelbunden aktivitet och social kontakt och är förbehållen personer med demenssjukdom. Syftet är att ge den enskilde stimulans och skapa möjligheter att bo kvar i det ordinära boendet eller att avlasta närstående. Insatsen är avgiftsfri. Den enskilde betalar för måltid. Vägledande bestämmelser vid beslut om vård och omsorgsboende (särskilt boende) Lagstöd 5 kap 5 Socialtjänstlagen Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Korttidsplats Korttidsplats kan beviljas då vård- och omsorgsbehovet tillfälligt inte kan tillgodoses i ordinärt boende. I första hand skall det alltid prövas om behovet kan tillgodoses i ordinärt boende. Korttidsplats beviljas alltid för en väl avgränsad tid upp till fyra veckor, undantaget är vård i livets slutskede. 10

11 Korttidsplats kan beviljas för följande ändamål när: - den enskildes närstående har behov av akut, planerad eller regelbunden avlösning utanför hemmet. Se Stöd till närstående/anhörig. - den enskilde har i samband med utskrivning från sjukhus behov av fortsatt omsorg/omvårdnad/träning av tillfällig karaktär som inte kan tillgodoses i ordinärt boende och/eller är under utredning om hemtjänst/särskilt boende. - den enskilde har behov av särskilt stöd eller hjälp under en rehabiliteringsperiod som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. - den enskildes hälsotillstånd har kraftigt försämrats tillfälligt men behöver inte akutvård/sjukhusvård. - den enskilde lever i svår misär i ordinärt boende i avvaktan på utredning/andra insatser. - den enskilde väntar på bostadsanpassning och/eller hjälpmedel. - den enskilde har beslut om vård och omsorgsboende (särskilt boende) och väntar på erbjudande om plats och kan under väntetiden inte bo i ordinärt boende. - den enskilde har behov av vård i livets slutskede som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Biståndsbeslutet skall formuleras så att det klart framgår vilket mål som skall uppnås med vistelsen. Vård och omsorgsboende (särskilt boende) Personer som inte klarar sin dagliga livsföring i ordinärt boende kan beviljas vård och omsorgsboende (särskilt boende). Förutsättningar är dock att ett omfattande och varaktigt behov av tillsyn och omvårdnad föreligger under hela dygnet och som inte kan tillgodoses genom hemvård, hemsjukvård, genom stöd till närstående eller växelvård. Utredningen skall visa att en skälig levnadsnivå inte går att uppfylla med kompletterande insatser i ordinärt boende. Behoven ska inte vara relaterade till den ordinära bostadens beskaffenhet, i ett sådant fall hänvisas till att själv söka annan bostad. Vård och omsorgsboende (särskilt boende) kan beviljas vid följande tillstånd då: - personen har betydande omvårdnadsinsatser under hela dygnet eller ett stort och varaktigt medicinskt behov om omvårdnadsinsatser som kräver sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal under hela dygnet. - personen inte kan påkalla hjälp vid behov och har ett stort och varaktigt hjälpbehov under hela dygnet. - personen uttrycker stark oro, är störande och/eller en fara för sig själv. Tillräcklig tillsyn/eller trygghetsskapande åtgärder bedöms inte kunna ges i ordinärt boende. - personen har en utredd demenssjukdom med fastställd diagnos. När beslut om vård och omsorgsboende (särskilt boende) meddelats ges erbjudande om plats utifrån den enskildes behov, inte i turordning efter när beslut tagits. Den enskilde erbjuds plats i den boendeform som bedöms tillgodose behoven. Byte av vård och omsorgsboende (särskilt boende) kan aktualiseras om särskilda skäl föreligger. Särskilda 11

12 skäl är om trygghet och säkerhet (medicinskt och/eller omvårdnadsmässigt) inte kan tillgodoses för den enskilde eller för övriga boende. För inflyttning i boende för personer med demenssjukdom skall den enskilde ha fastställd diagnos och ha behov av speciellt anpassad vård och omsorgsmetodik. Inom vård och omsorgsboende (särskilt boende) kan flytt bli aktuellt i samband med förändring av omvårdnadsbehov. Demenssjuka har olika behov i sjukdomens olika faser. Fråga om eventuell flyttning initieras vid vårdplanering tillsammans med den enskilde och dess företrädare. Ett avtal om upplåtelse av plats på vård och omsorgsboende (särskilt boende) tecknas mellan Dals-Eds kommun, socialnämnden och den enskilde. 12

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre 2009-04-15 Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre Gällande fr.o.m. den 1 Maj 2009 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Biståndsenheten 2012-03-09 Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2012-03-09 2012 ÄLDREOMSORG VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2015-03-24 Gäller från och med: 2015-05-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Socialnämnden Gunnel

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen Socialförvaltningen Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen 1. Hemtjänst Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2010-10-20 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer för biståndsbedömning.

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Ledfyr: Fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser.

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser. EXEMPELUTREDNING HEMTJÄNST Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren berörs av är de

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg Socialtjänsten Dnr 2011/76/730 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge INSATSLISTA 2017-02-24 Ansvarig: Utfärdat av: Enhetschef Myndighetskontoret/äldre Berörda verksamheter: Hemtjänst i ordinärt boende Version: 3 2017-03-01 Insatslista Nya insatsbenämningar har utarbetats

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Ledfyr: Fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

HEMTJÄNST i Årjängs kommun

HEMTJÄNST i Årjängs kommun Rev 140116 HEMTJÄNST i Årjängs kommun Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen... 3 Ingår i städning... 4 Ingår ej i städning... 4 För att vi skall kunna städa behövs... 5 Ingår

Läs mer

Inledning.. 2. Syfte.. 2. 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2. Hjälp i hemmet.. 2. Korttidsvistelse... 8. Särskilt boende... 8

Inledning.. 2. Syfte.. 2. 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2. Hjälp i hemmet.. 2. Korttidsvistelse... 8. Särskilt boende... 8 Innehållsförteckning Inledning.. 2 Syfte.. 2 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2 Hjälp i hemmet.. 2 Korttidsvistelse... 8 Särskilt boende... 8 Ansökan om särskilt boende från enskild i annan kommun.....

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen 2011-11-23 Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen Vård och omsorg Halmstads kommun ska verka för att alla kommuninvånare som behöver vård och omsorg ska

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 2013-12-XX (Med giltighet fr.o.m. 2014-XX-XX) RIKTLINJER

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

En vägledning för biståndshandläggning enligt SoL för vård- och omsorgstagare

En vägledning för biståndshandläggning enligt SoL för vård- och omsorgstagare En vägledning för biståndshandläggning enligt SoL för vård- och omsorgstagare Handläggare: Förvaltning: Avdelning: Datum: Elisabeth Widskog Socialförvaltningen Äldreomsorgsavdelningen 2013-03-27 socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna. Norra Dalarna MLO 2010-10-07

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna. Norra Dalarna MLO 2010-10-07 MLO Norra Dalarna 2010-10-07 Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna Postadress E-post Telefon Bankgiro Postgiro 792 80 MORA mora.kommun@mora.se 0250-260 00 991-1934 12 42

Läs mer

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS 1(4) STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL 1 och LSS 2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg TÖREBODA KOMMUN Vård och omsorg Socialnämnden 2010-02-23 Sidan 1 av 6 Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg Giltighet fr. o. m 2010-04-01 Socialtjänstlagen 1

Läs mer

Riktlinje Bistå ndshåndlå ggning

Riktlinje Bistå ndshåndlå ggning Ansvarig för rutin Ingela Holmström Ut Utfärdat 2016-08-29 Enheten för bistånd- och LSShandläggning Beslutad (av vem och datum) Verksamhetens ledningsgrupp, 2016-09-19 Uppdaterad och Giltig till och version

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Riktlinje - kvalitetsnivåer

Riktlinje - kvalitetsnivåer Omsorgsförvaltningen Ansvarig Enhetschef biståndsenheten Upprättad av Vik enhetschef biståndsenheten Cecilia Sandeberg Berörda verksamheter Äldreomsorg Fastställt datum 2013-12-12 ON 155 Reviderad: 2014-10-28

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Tjänstebeskrivning äldreomsorg

Tjänstebeskrivning äldreomsorg Tjänstebeskrivning äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat 2006-09-27, SN 121, dnr 06/SN 0129 Reviderat

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun HEMTJÄNST i Årjängs kommun 2012 Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen...3 Ingår i städning 4 Ingår ej i städning 4 För att vi skall kunna städa behövs..5 Ingår i klädvård 5

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2015-09-29. Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3 1.2 Mål

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 2012-11-19 Beställarenheten Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING... 1 INOM ÄLDREOMSORGEN I HANINGE KOMMUN... 1 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer