Nummer Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.reservofficerarna.se Nummer 4 2014 Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5"

Transkript

1 RESERVOFFICEREN Nummer Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27

2 Foto: Sune Henningsson MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det självklara är inte självklart än Jag hade äran att få tala till försvarsutskottet i slutet av november. Ledamöterna var pålästa, intresserade och visade stort engagemang för reservofficersfrågorna. Kort därefter kom beskedet om att Sverige nu går till extra val. Vissa tror att politiken nu enbart kommer att fokusera på valet, att allt annat stannar av. Det får inte hända: försvaret av Sverige är inget särintresse som kan ligga på is ett halvår i väntan på en ny regering. Försvarsfrågorna är alltför viktiga. Min förhoppning är att arbetet i försvarsberedningens anda fortsätter, oavsett den framtida regeringens sammansättning. Omvärldsläget kräver att ansvariga politiker lägger valtaktiska hänsyn åt sidan och visar att samarbete är möjligt. I alla fall på det säkerhets- och försvarspolitiska området. För det händer mycket nu, mer än på väldigt länge: Startskottet har gått för den nya och oerhört efterlängtade reservofficersutbildningen. Visserligen bara på planeringsstadiet - men äntligen finns reell möjlighet till att nya kollegor fyller på våra led. Om inte ÖB:s förslag sätter käppar i hjulet. Kampen för våra villkor fortsätter: Det mest basala är en skälig lön för arbetet, och lika villkor som kollegor i samma situation. Reservofficerarna har tröttnat på att Försvarsmakten inte betalar ut rätt lön i rätt tid, och inte följer ingångna avtal. Vi har inlett flera tvisteförhandlingar och yrkar på skadestånd till våra medlemmar. Förhandlingen om en ensad och rimlig tolkning av rådande kollektivavtal är också i full gång. Tvister är inget vi egentligen vill behöva lägga tid på. Det borde ju vara självklart att alla officerare ska få lika villkor, oavsett om de är reservare eller ej. Det borde vara självklart att ha en lön som tillåter dig ha råd att ta dig till jobbet. Det borde vara självklart att du får lönen i tid. Men det är fortfarande inte självklart i Försvarsmakten. Därför är det självklart att vi tar striden. En annan fråga, som blir alltmer aktuell, är reservarnas skyldighet att tjänstgöra. Flera myndigheter vägrar nu att ge reservare löneutfyllnad när de tjänstgör för försvaret. Ett av argumenten är att tjänstgöringen ses som frivillig. I förlängningen medför det att rätten till tjänstledighet kan ifrågasättas, för var finns skyldigheten att ge någon tjänstledigt för en frivillig bisyssla? Rätten till tjänstledighet för reservofficerare måste formaliseras, och gälla inom både privat och offentlig sektor. Det borde vara lika självklart att få tjänstledigt för att stödja och skydda sitt land, som att ta hand om sina barn, eller studera. Det märks att reservofficersfrågorna berör allt fler. Särskilt glädjande märks det på att vi får nya medlemmar som vill bidra med engagemang och kunskaper. Tack för det! Om varje reservofficer rekryterar en kollega, kan vi fördubbla vårt antal och vår kraft! Reservofficerarnas arbete syns inte alltid utåt. Mycket kraft går till att hjälpa enskilda medlemmar, driva förhandlingar och informera makthavare för att få till förändring. Du kan läsa mer om vad vi gjort, gör och kommer att göra på sidorna framöver. Med detta ber jag att få önska en god jul. Och ett gott nytt 2015 som kommer att bli ännu mer händelserikt. RESERVOFFICERARNA ADRESS Lilla Nygatan 14, Box 2147, Stockholm HEMSIDA Ordförande Magnus Konradsson, Tel: KANSLICHEF OCH Ombudsman Jenny Harlin, Tel: Förbundsjurist Alf Eckerhall, Mobil: Ekonomiassistent Malin Andersson, Tel: , TIDNINGEN RESERVOFFICEREN REDAKTÖR Jenny Harlin, Tel: REDAKTION Malin Andersson, Girion Blomdahl, Mikael Brännvall, Jakob Dahlström, Anders Emanuelson, Peter Fredriksson, Jenny Harlin, Jörn Holmgren, Magnus Konradsson, Jan Kvernby, Roger Lindekrantz och Per Lunqe LAYOUT Maria Fernsten, ANSVARIG UTGIVARE Magnus Konradsson TRYCKERI Tryckerigruppen AB FOTO OMSLAGSBILD Jakob Dahlström Tidningen Reservofficeren är officiellt organ för förbundet Reservofficerarna, en intresseorganisation med facklig kompetens. Sammanlagt finns det cirka 3000 medlemmar kopplade till förbundet, som är en del av SACO.

3 Foto: Sune Henningsson Det har självklart inte undgått någon försvarsintresserad, och knappast någon annan heller, att det pågått en underrättelseoperation i Stockholms skärgård. Detta är ett moment bland flera andra som gör att klockan vridits tillbaka till en tid präglad av mer daglig skarp verksamhet i Försvarsmakten. Detta tidningsutrymme är ingen plats för några större spekulationer exakt vad som förevarit. Eller vem som skulle stå bakom det som inträffat. Oavsett vad som i detalj utspelats talar dock väldigt mycket för att det förekommit främmande undervattensverksamhet på vårt inre vatten. Har så skett är det en uppenbar kränkning av rikets suveränitet och självklart något som ingen fri nation varken får eller kan tolerera. Av grundläggande folkrätt följer att ett land som gör an - språk på att betraktas som en statsbildning också hävdar sitt territorium. Förmågan att värna vår suveränitet framstår tyvärr som otillräcklig. Utan att ens närma sig vad Försvarsmakten närmare må veta om vad som hände och vilka underrättelser som insamlats kan konstateras att vi knappast kan jaga ubåt i tillräcklig skala för att skapa tillräcklig folkrättslig trovärdighet. Jag tvekar inte att säga att vi har en av världens främsta mariner. Det gäller utbildningsnivån, både idag i ett motiverat yrkesförsvar och i det gångna värnpliktsförsvaret med tanke på de höga krav som kunde ställas på marinens värnpliktiga. Det gäller även vår materiel. Inget annat land är troligen så fäigt på att hitta en ubåt i den typ av skärgård som vi har. Att leta ubåt i skärgården är dock som att gå över en blodhunds rynkiga ansikte med ett mikroskop för att hitta en bacill. För att hitta bacillen krävs många, många, mikroskop. Vi har helt enkelt en väl liten numerär med ubåtsjaktförmåga. Vi saknar helikoptrar med ubåtsjaktförmåga. Därutöver saknas även det fasta Kustartilleriet och den fasta ubåtsskyddsutrustningen som kunde kapsla in ubåten i olika områden och på så sätt avgränsa de rörliga resursernas sökområden. Frågan är därför hur trovärdig är egentligen vår förmåga att i tillräcklig kvantitativ omfattning värna vår territoriella integritet? Rent kvalitativt är som sagt förmågan god. Här kan citeras de fortfarande gångbara GIRION BLOMDAHL ORDFÖRANDE SFRO Liket av det kalla kriget har börjat röra på sig orden rörande flottans numerär som tillskrivits HM Gustav II Adolf och som finns på Älvsnabbenmonumentet, från vilken plats härarna till krigen på kontinenten utskeppades: Stupa vi än alla i Tyskland äro likväl svenskarne i Sverige oskadde, då de ju hava sina 30 örlogsskepp. Det finns dock en till resurs som lätt kan komma på upphällningen. Nämligen personalen. Under de senaste decennierna har dogmen spridits att vi gått över från ett förrådsställt invasionsförsvar till ett alltid redo insatsförsvar. Som jag tidigare påtalat är detta i mångt och mycket, främst för flottans del, en lögn. Under det kalla kriget och ett tag därefter jagades ubåt. Ubåtsjakterna krävde många besättningar under lång tid med extremt kort varsel. En värnpliktsomgång på det förband där jag gjorde min grundutbildning var knappt ifrån fartygen på tre månader. Det kan liknas med en internationell insats, med den enda skillnaden att den ägde rum i 08-området. Under invasionsförsvaret kunde flottan vara ständigt beredd och under lång tid insatt. För något år sedan, under insatsförsvarets era, det där påstått ständigt beredda försvaret, kunde/ville vi inte sända upp en insatsrote för det var långhelg. Klart är att flottan och även andra delar av marinen såväl under invasions- som insatsförsvaret är mer eller mindre ständigt insatsberedd. Problemet idag är dock att ska ett yrkesförsvar hantera personal- och tidskrävande insatser som underrättelseoperationer och regelrätt ubåtsjakt så tar arbetstiden slut. Under pliktförsvaret tog inte gärna den värnpliktiges tid slut och på befälssidan fanns reservofficerskåren att fylla på med. Resursuttaget kunde göras så omfattande att det gick att hantera en hög grad av insats under verksamhetsåret. Det är därför med tanke på den dystra säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde för väl att det börjar diskuteras att ha mer än en enda besättning per köl och därmed ånyo fylla på vår flotta med tidvis tjänstgörande personal. Reservofficeren 4,

4 ! Boka årsmötet i Göteborg redan nu! Ta chansen att påverka var med och bestäm vad reservofficersrörelsen ska arbeta för framöver. Boka den 22 mars 2015 i Göteborg (vi återkommer om plats). Klockan inleder Förbundet Sveriges Reservofficerare, Sverof, sin förbundsstämma. Möteshandlingar kommer att tillsändas för bundets lokalavdelningar samt finnas tillgängliga på förbundets kansli. Förbundets samtliga medlemmar äger rätt att närvara och har då yttrandeoch förslagsrätt. Medlemmar som vill närvara betalar själva sina eventuella rese- och logikostnader. Lokalavdelningarnas de legaters kostnader betalas av förbundet i enlighet med förbundets resepolicy. Därefter håller Sacoförbundet Reserv officerarna årsmöte, kl på samma plats i Göteborg. Medlemmar i SFRO och i Sverof äger rätt att närvara, respektive förbund utser sina delegater. Handlingar för mötet kommer att hållas tillgängliga av kansliet. Anmälan senast den 15 mars per mejl: eller tel Reservofficerarna yr för dubbelfel i Afgha När FS26 skulle bemannas valde Försvarsmakten att anställa reservofficerare som civila tjänstemän. Sacoförbundet Reservofficerarna har kallat till förhandling för att få ordning på dubbelfelet, och yrkar ersättning för de drabbade medlemmarna. I somras fick Reservofficerarna kännedom om fem fall där reservofficerare fått visstidsanställningar hos Försvarsmakten, och skickats till Afghanistan som civila tjänstemän. Att vara utlandsstationerad som civil tjänsteman i stället för att ha en militär befattning i anställningskontraktet kan låta som en byråkratisk bagatell, men i själva verket har det både ekonomisk och praktiskt betydelse för den som har I förra numret av Reservofficeren beskrevs hur Försvarsmakten vid ett flertal tillfällen kringgått det nytecknade kollektivavtalet för reservofficerare. Försvarsmakten vill inte räkna reservofficerens bostad som tjänsteställe, vilket gör att reservofficerare går miste om ersättning för resor, boende samt eventuella traktamenten när de tjänstgör. I början av september lämnade Sacoförbundet Reservofficerarna in en accepterat ett sådant avtal. Nu har Reservofficerarna inlett förhandlingar med Försvarsmakten för att försöka lösa frågan. Militär blev civil Som reservofficer är man redan anställd tillsvidare av Försvarsmakt en, så det behövs inte något ytterlig are anställningsavtal när man ska tjänstgöra, och det blir dessutom dubbelfel om man som reservoffic er an - ställs som civil tjänsteman när man ska arbeta med tydliga militära arbetsuppgifter. Bland de fall som kommit till Reservofficerarnas kännedom rör det sig Jonas Wiberg. bland annat om Foto: Sune Henningsson Förhandlingarna om kol förhandlingsframställan till Försvarsmakten för att komma till rätta med problemen. Nu är förhandlingarna i gång. Parterna måste komma överens Reservofficerarna har sedan våren fört informella samtal med representanter från Försvarsmakten, och tydligt framfört önskan att försöka hitta en lösning på villkorsfrågorna. Dessa samtal har dock gått i stå, 4 Reservofficeren 4, 2014

5 kar skadestånd nistanstyrkan Johan ny företrädare på 4. sjöstrid re servofficerare som tjänstgjort i klart militära befattningar, exempelvis stridsledningsofficer eller säkerhets officer. Förlorar ersättning En reservofficer som tecknar en visstidsanställning med Försvarsmakten kan förlora en del ekonomisk ersättning, exempelvis traktamente och reseersättningar. En civil tjänsteman på militär befattning bär normalt andra gradbeteckningar. Det kan också finnas folkrättsliga aspekter på civilanställ ning för utlandstjänst. Positiv till lösning Reservofficerarna har i september kallat Försvarsmakten till förhandlingar med anledning av de fall som kommit förbundets kännedom. Advokat Jonas Wiberg, som företräder Stefan Ryding-Bergh. Foto: Roger Schederin förbundet, är positiv till att frågan kommer att lösas: Vi har träffats vid två förhandlingstillfällen, och det verkar som om Försvarsmakten har förstått att det blir konsekvenser för reservofficerare om de anställs som civila tjänstemän, säger Jonas Wiberg. Yrkar skadestånd Förbundet har yrkat skadestånd för kollektivavtalsbrott samt att de re servofficerare som anställts på felaktigt sätt av Försvarsmakten ska få de traktamenten och ersättningar de har rätt till såsom tillsvidareanställda reservofficerare. Malin Andersson lektivavtalet fortsätter då representanter från personalstaben hänvisat till att frågorna skulle tas upp i personalförsörjningsutred ningen. Men den an - svarige utredaren, Stefan Ryding-Bergh, har bestämt sagt att utredningen inte kommer att lyfta frågor som rör reservofficerares tjänstgöring överhuvudtaget. Så visade det sig också vara fallet, när utredningen blev klar. Nu måste istället parterna komma överens om vilka villkor som ska gälla för reservofficerares tjänstgöring. Malin Andersson Johan Hamnegård. Foto: David Wolff Ålder: 34 Kommer från: Stockholm Tjänstgör som: Vaktchef på HMS Trossö Grad: Kn Gör i det civila: juridikstudier Tack, Johan Hamnegård, för att du vill företräda dina kollegor! Jag tycker att det är viktigt att man som tjänstgörande reservofficerare är representerad på sitt förband. Har du varit fackligt aktiv tidigare? Jag var facklig representant för reservofficerare här på flottiljen fram till årsskiftet 2012/2013 då jag åkte iväg på internationell insats och är det igen sen i våras. Vilken fråga tycker du är viktigast att driva just nu? Att reservofficersavtalet är det som gäller för reservofficerare som tjänstgör, oavsett tjänstgöringsform. Hur är det att vara reservofficer på 4.Sjöstridsflottiljen? 4.Sjöstridsflottiljen har en bra hantering av reservofficerare. Hur ska medlemmar bäst kontakta dig? Via växeln eller personalavdelningen, de har mina kontaktuppgifter. Jenny Harlin Reservofficeren 4,

6 ! Hedrande utmärkelse till buskskytt Lördagen den 3 maj hade jag äran och nöjet att få utdela Svenska Flottans Reservofficersförbunds hederstecken i silver till Niclas Rosenlew, tidigare ordförande för Reservofficerarna vid Nylands nation, Buskskyttarna. Ceremonin genomfördes i samband med att Ett Sällskap Äldre Buskskyttar (närmast en seniorförening till Buskskyttarnas) avhöll jubileumssymposium med efterföljande middag på Sjöofficersmässen, Sveaborg. Jubileumsfestligheterna markerade att 20 år förflutit sedan Buskskyttarna återupptog sin verksamhet efter ett antal år i träda. Niclas var en av de ledande krafterna för att få igång föreningen igen 1994 och blev den förste i raden av ordföranden efter avbrottsperioden. Som ordförande insåg Niclas tidigt betydelsen av att upprätta kontakt mellan reservofficerare i Finland och Sverige. Han anknöt därför till en äldre tradition genom att bjuda in företrädare för de svenska reservofficerssällskapen till sin första jubelbal, vilken gick av stapeln i november Genom sitt ledarskap bidrog Niclas till att samhörigheten mellan svensktalande reservofficerare i de två rikshalvorna kom att fördjupas på flera olika plan. En insats som lade grunden för ett kamratligt och givande utbyte mellan Buskskyttarna och våra navalakademiska föreningar som varit högst livaktigt under två decennier. Mikael Brännvall F d ordförande Startskott för ny rese Engagemanget var stort när AG ROK NY samlades i Halmstad i början av november. Uppdrag: Att börja arbetet med att skapa en ny reservofficersutbildning. Under ett par intensiva dagar i början av november samlades AG ROK NY, alltså arbetsgruppen för framtagande av den nya reservofficersutbildningen, i Tylebäck utanför Ulf R Johansson. Foto: Charlotte Pettersson Positivt gensvar på brev till fö Ett personligt brev från förbundsordföranden, till varje förbands- och flottiljchef. Det är en av vägarna för att få Försvarsmakten att följa kollektivavtalet. Jag vill säkerställa att alla dessa kloka chefer får den information de behöver för att kunna behandla reservofficerare rätt och behålla sin personal. HKV PERSS fortsätter att hävda den svåra vägen, och vi fortsätter att förhandla. Men jag har fått mycket positivt gensvar från flera förband, vilket glädjer mig och hedrar dem! Detta säger Magnus Konradsson, Reservofficerarnas ordförande, som skickade följande brev i slutet av september: Jag skriver till dig för att visa på lösningar till ett gemensamt problem. Som du vet är försvarsberedningens avsikt att andelen reservofficerare ska öka väsentligt under Halmstad. Uppdraget var att inleda arbetet med en ny inomverksutbildning, både för taktiska reservofficerare och för specialistreservofficerare. Många kompetenser nyttjas I arbetsgruppen, som leds av Ulf R Johansson, övlt mst, på MHS Halmstad, deltog vid det första mötet representanter från HKV PERSS, förband och skolor, MHS Karlberg och Reservofficerarna. MHS H representerades även av öv Tommy Karlsson, som fått LEDS uppdrag att skapa utbildningen. Beroende på de behov som uppstår, kommer gruppen att utökas med personer de närmaste åren. Försvarsmaktens egna beräkningar anger ett behov om 2400 reservofficerare år I dagsläget saknas minst 1100 reservofficerare för att nå det målet. Försvarsmakten har glädjande nog påbörjat nyutbildning av reservofficerare, men antalet kadetter är alltför litet för att nytillskottet ska vara tillräckligt. Inte heller räcker de yrkesofficerare som väljer att bli reservofficerare till för att täcka behovet. Försvarsmakten står alltså inför en skriande brist på personal. För att inte bristen ska bli ännu större, är det viktigt att behålla de reservofficerare som kan och vill tjänstgöra. Tyvärr får Sacoförbundet Reservofficerarna allt fler rapporter från medlemmar som fel-!!!!! Till C Livgardet Bäste Christer, Jag skriver till dig för att visa på försvarsberedningens avsikt att andelen Försvarsmaktens egna beräkningar ange saknas minst 1100 reservofficerare för at Försvarsmakten har glädjande nog påbörj alltför litet för att nytillskottet ska vara t att bli reservofficerare till för att täcka beh Försvarsmakten står alltså inför en skriand För att inte bristen ska bli ännu större, är d tjänstgöra. Tyvärr får Sacoförbundet Res felaktigt anställts på visstidsavtal utan b reservofficerare därför lägga ut kr/ omöjligt på en fänrikslön. Irritationen är sto Det är mycket olyckligt, både för den ensk behöver varje duglig reservofficer som finns Men det finns en enkel lösning: Enligt kolle reservofficer tillsvidareanställd i Försvarsma visstidsavtal när reservofficeren ska tjänstgör placeringsbeslut (precis som för yrkesoffic ersättning, och har råd att tjänstgöra. Resultat och motiverad personal. Förbundet anser att denna metod ska gälla i h som utomlands. Ingen regel- eller lagändring k sätt som yrkesofficerare. Jag hoppas på ditt stöd i användandet av denna att de kan tjänstgöra. För vår vilja är stor! Om du vill ha mer information om de Om du föredrar ett sam Med bästa hälsningar, Magnus Konradsson Förbundsordförande Sacoförbundet Reservofficera 6 Reservofficeren 4, 2014

7 rbandscheferna Stockholm i september 2014 lösningar till ett gemensamt problem. Som du vet är reservofficerare ska öka väsentligt under de närmaste åren. r ett behov om 2400 reservofficerare år I dagsläget t nå det målet. at nyutbildning av reservofficerare, men antalet kadetter är illräckligt. Inte heller räcker de yrkesofficerare som väljer ovet. e brist på personal. et viktigt att behålla de reservofficerare som kan och vill ervofficerarna allt fler rapporter från medlemmar som ostaden som tjänsteställe. På vissa förband förväntas mån för resor och dubbelt boende vilket ju förstås är r, och många överväger att helt avstå från tjänstgöring. ilde som vill bidra och för Försvarsmakten, som ju för att klara bemanningsmålen. ktivavtalet, lagstiftning och officersförordningen är en kten, med tjänsteställe i hemmet. Därför behövs inga a någon annanstans än i sin krigsbefattning enbart ett erare). Med den metoden får reservofficeren rätt : Försvarsmakten kan behålla och utveckla kompetent ela Försvarsmakten, såväl vid tjänstgöring i Sverige rävs, enbart att reservofficerare behandlas på samma metod, så att fler reservofficerare ska vara säkra på tta, har vi samlat sådan på vår hemsida: tal, finns jag på rna rvofficersutbildning med relevant kompetens från olika områden och förband. Verkar klara regeringskrav Regeringen har blivit alltmer tydlig med att Försvarsmakten måste skapa en inomverksutbildning för reservofficerare. I regleringsbrevet sattes startår för utbildningen till Och nu tyder mycket på att det blir verklighet. Vår målbild är att genomföra en försöksutbildning för både taktiska reservofficerare och specialistreservofficerare med start Sedan räknar vi med inryck till den nya reservofficersutbildnigen år 2016, och då är målsättningen för Försvars- aktigt anställts på visstidsavtal utan bostaden som tjänsteställe. På vissa förband förväntas reservofficerare därför lägga ut kr/mån för resor och dubbelt boende vilket ju för stås är omöjligt på en fänrikslön. Irritationen är stor, och många över väger att helt avstå från tjänstgöring. Det är mycket olyckligt, både för den enskilde som vill bidra och för Försvarsmakten, som ju behöver varje duglig reservofficer som finns för att klara bemanningsmålen. Men det finns en enkel lösning: Enligt kollektivavtalet, lagstiftning och officersförordningen är en reservofficer tillsvidare anställd i Försvarsmakten, med tjänstställe i hemmet. Därför behövs inga visstids- makten att ha 100 reservofficersaspiranter i utbildning varje år, säger Ulf R Johansson. Arbetsgruppen kommer nu att fokusera på utbildningens mål, upplägg och innehåll, men också på målgrupper och rekryteringsmöjligheter. Det är jätteviktigt att skapa ett utbildningssystem som är hållbart, trovärdigt och attraktivt, så att vi får in och kan behålla nya reservofficerare. Reservofficerssystemet är inte bara viktigt för Försvarsmakten, utan för hela samhället, säger Ulf R Johansson. Jenny Harlin Mer om utbildningen på sid 27. avtal när reservofficeren ska tjänstgöra någon annanstans än i sin krigsbefattning enbart ett placeringsbeslut (precis som för yrkesofficerare). Med den metoden får reserv - officeren rätt ersätt ning, och har råd att tjänstgöra. Resultat: Försvarsmakten kan behålla och utveckla kompetent och mot iverad personal. Förbundet anser att denna metod ska gälla i hela Försvarsmakten, såväl vid tjänstgöring i Sverige som utom lands. Ingen regel- eller lagändring krävs, enbart att reservofficerare behandlas på samma sätt som yrkesofficerare. Jag hoppas på ditt stöd i användandet av denna metod, så att fler reservofficerare ska vara säkra på att de kan tjänstgöra. För vår vilja är stor! Magnus Konradsson Förbundsordförande Saco-förbundet Reservofficerarna Uppsägningarna bör ogiltigförklaras 35 reservofficerare på 3. Sjöstridsflottiljen i Karlskrona sägs upp av Försvarsmakten, eftersom de svarat nej till internationell arbetsskyldighet. Uppsägningarna har lett till att Reservofficerarna har kallat till förhandling. Uppsägningarna har skett utan saklig grund. Vi yrkar dels ogiltigförklaring av uppsägningarna och dels skadestånd till de aktuella reservofficerarna, säger Jonas Wiberg, Reservofficerarnas förhandlingschef. Jenny Harlin Ränteändring för medlemslånet Från och med den 4 december 2014 justerar SEB bolåneräntan för medlemmar i Saco till maximalt upplåningsräntan + 1,00 procent (tidigare upplåningsräntan + 0,90 procent). Har du fått ett bolånelöfte från SEB innan den 4 december gäller den marginalen som du fick då och under hela löftesperioden. Glöm inte att tala om vilket förbund du är medlem i när du tecknar nytt eller förlänger ditt bolån. Behöver du fackligt stöd? Vi finns för dig! Kontakta oss på: Jenny Harlin Reservofficeren 4,

8 Stefan Ryding-Bergh: Uppdatera de reservare vi har Det är viktigt att utbilda nya reservofficerare, och uppdatera de befintliga, fastställs i en ny utredning. Precis i linje med förbundet Reservofficerarnas inställning, säger ordförande Magnus Konradsson. Utredningen om Försvarsmaktens militära personalförsörjning kom i november, och utredaren Stefan Ryding-Bergh menar att Försvarsmakten bör intensifiera sitt arbete med nyutbildning av reservofficerare. Olika utbildningar bör införas. Befintliga reservofficerare bör får sin utbildning uppdaterad. Nya utredningar väntar En fråga som särskilt belyses är rehabiliteringsansvaret för personal i internationella insatser. Frågan om beskattning av fritt logi, såsom logementsboende eller ombord på örlogsfartyg bör utredas vidare och vara undantaget från beskattning. En särskild utredning kommer att tillsättas för att reformera officerssystemet, bland annat fördelning mellan yrkes- och reservofficerare. Precis som vi anser Även denna utredning visar på precis det som vi i förbundet Reservofficerarna kämpat så hårt och länge för: Försvarsmakten måste uppdatera nuvarande reservofficerare, och utbilda nya, säger förbundsordförande Magnus Konradsson. Läs mer om utredningen på Jan Kvernby Nye ordföranden i försvarsutskottet: Försvaret måste reservare för att I början av oktober utsågs folkpartisten, reservofficeren och Natoförespråkaren Allan Widman till ordförande i Riksdagens försvarsutskott. Försvarsmakten måste satsa på reservofficerare för att klara framtida utmaningar, och för att bygga starka broar in i det civila samhället, säger Allan Widman. En av de viktigaste frågorna som den nye ordföranden i försvars utskottet har högt på agendan är bristen på personal inom försvaret. Allan Widman är mycket oroad av personalläget inom Försvarsmakten inte minst eftersom myndig heten själv anger att målen för Insatsorganisation 2014 kommer att nås först 2024 det vill säga tio år för sent. Oacceptabel försening Att låta den nuvarande underbemanningen pågå i tio år till är inte acceptabelt enligt Allan Widman, som menar att en satsning på reservofficerare kommer att vara en stor del av lösningen på bemanningsproblematiken. Att ha en större andel reservoffic er are än vad som finns idag är också ett sätt för försvaret att få ambassad örer ute i samhället, och på så sätt stärka banden mellan det civila samhället och försvaret, säger Allan Widman. Ser fördelarna En annan positiv effekt av att ett ökat antal reservofficerare är att för - svaret skulle få betydande civil kom- 8 Reservofficeren 4, 2014

9 satsa på klara framtiden petens på köpet. Bland annat IT, logistik och kommunikation är kunskaper som verkligen behövs inom ett modernt försvar. Starka band mellan försvaret och samhället innebär alltså bara fördel ar, menar Allan Widman. Vill ha löpande utbildning Det råder ingen tvekan om att den nye ordföranden i försvarsutskottet anser att det är dags för Försvarsmakten att bli bättre på att ta tillvara på de resurser som man har till hands. Och att det verkligen är dags att utbilda nya reservofficerare löpande. Förbundet Reservofficerarna borde verkligen ta tillfället i akt och tala om vilka befattningar som skulle vara idealiska för reservofficerare att fylla i ett modernt försvar. Det är ett guldläge att ryta till gentemot Försvarsmakten, och inte låta sig lugnas av att två försvarsberedningar i rad har pekat på reservofficerares nyckelroll i det framtida försvaret, menar Allan Widman Efterlyser öppenhet och debatt Vilka andra frågor utöver bemanningen, ska du för söka få extra fokus på som ordförande i Försvarsutskottet? Allan Widman. Foto: Folkpartiet Det råder en onödig slutenhet i många militära frågor. Att vara ledamot i försvarsutskottet och få reda på genom Svenska Dagbladet att svenskt luftrum kränks av ryska flygplan är ett bevis på att dagens slutenhet både från Försvarsmakten och regeringens sida är överdriven, säger Allan Widman och fortsätter: Brist på öppenhet och den militära situation som Sverige befinner sig i hindrar en bra och vital debatt om försvaret. Vi behöver en sådan i dagens samhälle. En öppnare debatt ser den nye ordföranden dessutom som en väg att få politikerna bättre insatta i försvarsfrågor. Det är i sig viktigt för att få till en vitalare försvarspolitik något som Allan Widman hoppas få till under sin tid som ordförande. Malin Andersson Vilka befattningar passar bäst för reservofficerare? Hjälp oss med dina synpunkter! Mejla Reservare inom Polisen nekas löneutfyllnad När reservofficerare som har sitt civila arbete inom statliga myndigheter istället tjänstgör militärt, får de en löneutfyllnad av sin civila arbetsgivare. Detta i enlighet med Villkorsavtal och Villkorsavtal T. Men inom Polisen har arbetsgivaren plötsligt slutat att betala löneutfyllnaden på 25 procent. Detta har lett till att Polisförbundet inlett tvisteförhandling. Vi blev uppmärksammade av medlemmar att det skett en förändring, och påkallade därför förhandling med Rikspolisstyrelsen. Eftersom vi inte lyckades att enas har vi lyft frågan till de centrala parterna, så att de kan se över frågan, säger Martin Åberg, ombudsman på Polisförbundet. Jenny Harlin Sverige värd för militär femkanp Sverige ska arrangera militär femkamp för reservofficerare i Halmstad maj Tävlingen kommer vara kvalificeringstävling för CIOR-tävlingen som går två månader senare i USA; Washington DC. Sverige har som ambition att tävla med två herrlag och ett damlag på nordiska och ett herrlag och ett damlag på CIOR-tävlingen. Är du intresserad och behärskar löpning, orientering och simning, hör av dig till förbundskapten Sven Lindeberg på: alternativt Mer info finns på Sven Lindeberg Reservofficeren 4,

10 Nytt seminarium för unga kring Östersjön Landstormsfonden väljer att fortsatt finansiera Baltjolds Baltic Junios Officers Leadership Seminar. Från att tidigare fokuserat på bland annat ledarskap under svåra förhållanden, inriktades årets seminarium på sjätte generationen krigföring, inklusive Arktis. Deltagarna kom från de nordiska länderna samt Baltikum. Jenny Harlin Lokalavdelningar får Sverofs styrelse har beslutat att ge ekonomiskt stöd till de olika lokala reservofficersavdelningar som finns i landet. Stödet, som uppgår till drygt kronor, delas ut till lokalföreningar som visat på tydlig aktiv verksamhet, och baseras på antal medlemmar i Sverof. Störst summa fick ROSIS, Reservofficerssällskapet i Stockholm. Jenny Harlin Vill du hjälpa till? Reservofficerarna söker reservare med kompetens inom IT, information, journalistik, PR och kommunikation samt juridik. Hör av dig till Villkor och arbetsr för arbetsvilliga m De vill jobba, gärna mer än idag. Men bara en av 13 reservofficerare är nöjda med hur de behandlas av Försvarsmakten. Det är dags för myndigheten att ta hand om sin personal, annars kommer försvaret få jätteproblem med att behålla reservofficerarna, säger Magnus Konradsson, Saco-förbundet Reservofficerarnas förbundsordförande. Intresse- och fackförbund ska självklart driva sina medlemmars hjärtefrågor. För att få en uppdaterad bild av vad medlemmarna vill, har därför Reservofficerarna låtit göra en medlemsundersökning. Både medlemmar i Sverof och SFRO tillfrågades, liksom reservofficerare som ännu inte är medlemmar. Syftet: att bli ett så relevant fackförbund som möjligt. Sex av tio vill tjänstgöra mer Drygt 900 personer tillfrågades och 300 intervjuer genomfördes. Av de svarande hade drygt tre av tio tjänstgjort under de senaste två åren, i tid räknat motsvarande 1-2 månaders heltidsarbete. Sju av tio hade tjänstgjort i sin krigsbefattning. Fyra av tio hade velat tjänstgöra mer än vad de faktiskt gjort. Sex av tio skulle även framöver vilja tjänstgöra mer än idag. Villkor och arbetsrätt är viktigast Vad vill då medlemmarna att Reservoffcerarna ska arbeta med? Hur mycket har du ungefär tjänstgj senaste två åren, räknat i månader 30% 20% 10% 0% Svaret Hade är du tydligt: velat I mycket tjänstgöra hög utsträckning under de anser senaste medlemmarna två åren? att mer än va Reservofficerarna bör fokusera på avtal, villkor och arbetsrättsliga frågor. Nära nio av tio anser att det är viktigt eller mycket 3% viktigt att arbeta med att förhandla om löner, villkor och pension gentemot Försvarsmakten. Den näst viktigaste frågan gäller fler eller bättre möjligheter till tjänstgöring. En stor del av medlemmarna påpekar att förbundet bör arbeta mer med karriär- och MÂnader 55% 42% 15 Magnus Konradsson. Foto: Sune Henningsson Hade du velat än vad du har g de senaste två Hur mycket har du ungefär tjänstgjort under de senaste två åren, räknat i månader med heltidsarbete? Reservofficeren 4, 2014

11 Hur mycket har du ungefär tjänstgjort under de senaste två åren, räknat i månader med heltidsarbete? 30% ätt viktigt edlemmar 20% 10% t har du ungefär tjänstgjort under de åren, räknat i månader med heltidsarbete? 0% tjänstgöra mer jort under åren? Hade du velat tjänstgöra mer än vad du har gjort under de senaste två åren? ort under de med heltidsarbete? MÂnader 0 d du har kompetensutveckling gjort för reservofficerare. Nyutbildning av reservofficerare nämns också som en viktig punkt, liksom löner och ersättningar. Ja 5 10 MÂnader 3% 55% 42% Vet ej lat tjänstgöra mer än vad du har gjort enaste två åren? 3% % 42% Vet ej Missnöjet är stort Sju av tio är nämligen inte nöjda Nej med det sätt som Försvarsmakten hanterar Vet reservofficerare ej på. Det är entydigt vad som i störst utsträckning orsakar missnöje: En mycket stor andel uttrycker att de känner sig underprioriterade eller bortglömda. Här nämns bland annat att Försvarsmakten inte tar tillvara på den kompetens eller resurs som reservofficerarna utgör, att man inte bryr sig om reservofficerarna eller att de ses som oviktiga. Många kommenterar även att det är själva 15 Ja Nej 20 Grafik: Enkätfabriken hanteringen av reservofficerare som skapar missnöje; att det inte finns någon struktur eller kontinuitet i arbetet Jaeller att det saknas långsiktig - het. En Nejdel av med lemmarna uttrycker missnöje med information och uppföljning från Försvarsmakten. Man efterfrågar mer kontinuerlig och aktiv dialog eller kontakt från förbandet. Ser brister hos arbetsgivaren Försvarsmakten tar inte sitt arbetsgivaransvar, anser många svarande. De uttrycker missnöje med rådande avtal och villkor samt missnöje med frågor som berör löner och utveckling. Några nämner även att de upplever att Försvarsmakten inte följer de avtal eller kontrakt som skrivits på. De 8 procent som svarat att de är nöjda eller mycket nöjda med Försvarsmaktens hantering, säger att de har fått möjlighet till tjänstgöring och löpande, bra information från förbandet. Magnus Konradsson, Reservofficerarnas förbundsordförande, hur tolkar du resultaten? Att vi är på helt rätt väg när vi nu verkligen aktivt kämpar för bättre villkor för reservofficerare. Vi har inlett förhandlingar med Försvarsmakten både för att myndigheten ska följa kollektivavtalet, och för att medlemmar ska få den ersättning de faktiskt har rätt till. Vi tänker definitivt inte ge oss, säger Magnus Konradsson. Jenny Harlin Stort intresse för RO-frågor i riksdagen I slutet av november besökte Reservofficerarna riksdagens försvarsutskott för att informera ledamöterna om läget för reservofficerare i Försvarsmakten. Bland annat påtalades att myndigheten idag saknar över 1000 reservofficerare för att nå sina egna personalmål. Vikten av att uppdatera befintliga reservofficerare, samt att vara en god arbetsgivare för att behålla personalen, betonades också. Ledamöterna var pålästa och intresserade, och ställde många frågor. Det märks att de är engagerade i reservofficersfrågan, säger ordförande Magnus Konradsson, som representerade Reservofficerarna under mötet med utskottet. Jenny Harlin Ny försvarskurs bara för reservare Reservofficerare i Stockholmsområdet ges nu möjlighet att gå en uppdaterande utbildning. Kursen, som anordnas i centrala Stockholm av Försvarsutbildarna, kommer att hållas kvällstid om totalt 20 timmar och omfattar bland annat svensk säkerhetsoch försvarspolitik, insatsorganisation 2014 (nu ofta benämnd 2023),utvecklingen i vårt närområde samt Ryssland efter kalla kriget, FN:s, EU:s, Natos roller idag samt andra händelser som nu eller på sikt påverkar Sverige (IS, Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen, Ukraina, Egypten, Israel/Palestina etc). Kursen kommer att hållas i februari. Anmäl ditt intresse till Jenny Harlin Reservofficeren 4,

12 vid reservoffice Regeringens krav på försvaret: Lägg särskild v I årets budgetproposition får Försvarsmakten kritik för skev könsfördelning, dålig övningsverksamhet och bristande reservofficershantering. I budgetförslaget anger regeringen att Försvarsmakten ska lägga särskild vikt vid användning av reservofficerare och genomföra reservofficersutbildning. Detta, påpekar regeringen, är såväl kostnadseffektivt som bidragande till ökad folkförankring av försvaret. Användning av reservofficerare medför att kunskaper från det civila samhället tillförs Försvarsmakten som denna annars inte kan ta del av. Vill se mer övning Av såväl kvalitets- som attraktivitetsskäl måste Försvarsmakten säkerställa att tidvis tjänstgörande personal (såsom reservofficerare) erhåller en årlig relevant aktivitet samt därutöver regelbunden övningsverksamhet. Det framgår också tydligt att regeringen förväntar sig att personer som genomgår eller genomgått civil högskole- eller universitetsutbildning därefter med en kortare kompletterande inomverksutbildning ska kunna anställas som reservofficer. 430 sades upp Hela ålderstrukturen inom Försvars- makten är skev, enligt propositionen. För yrkesofficerare är medelåldern 42 år och för reservofficerare något högre, 49 år. Det framgår att Försvarsmakten fortsatt med uppsägningar av reservofficerare som inte velat skriva på avtal om internationell tjänstgöring. Förra året sades 430 upp på grunden arbetsbrist. Misslyckad rekrytering Regeringen noterar att Försvarsmakten har misslyckats med rekryteringen. Detta har, i kombination med utfasningen av värnpliktiga, bidragit till att bemanningen av och kvaliteten hos krigsförbanden snabbt försämrats. Man noterar också att de sista värnpliktskontingenterna inte kunnat kallas in till repetitionsövningar. Regeringen anser att det är av särskild vikt att Försvarsmakten bryter rekryteringsmönstret så att såväl fler kvinnor anställs som att antalet tidvis tjänstgörande ökar. Glädjande markering Det är glädjande att regeringen tydligt markerat behovet av reservofficerare, och för fram samma kritik som vi gjort under lång tid. Försvarsmakten måste också se till att reservofficerarnas kompetens vidmakthålls och att de får tjänstgöra. Att använda reservofficerare är ett billigt sätt att öka förbandsvolymen och dessutom får man ambassadörer ut i det civila samhället, säger Reservofficerarnas förbundsordförande Magnus Konradsson. Jan Kvernby Läs mer om budgetförslaget på För sam krisbe 12 Reservofficeren 4, 2014

13 ikt rare Peter Hultqvist (S). Foto: Sören Andersson svar och hällets redskap 6 Försvarsminister Peter Hultqvist: Det här är en markering Regeringen vill att Försvarsmakten ska lägga särskild stor vikt vid användning av reservofficerare. Vad menar du konkret? Intrycket är att reservofficerare som resurs inte har nyttjats på ett optimalt sätt inom Försvarsmakten. Det här är en markering om att vi nu måste komma till ett sätt att agera vad gäller reservofficerarna, så att deras kunnande, bakgrund och möjlighet att bidra tas tillvara på ett bättre sätt. Försvarsmakten måste se hur detta ska göras i praktiken. Försvarsmakten räknar med att det ska dröja fem år innan man fyllt upp behoven om 2400 reservofficerare. Vad tycker du om det? Det är en situation som är en brist. Nu gör vi den här markeringen. Det gäller att utforma en strategi som blir bra och som håller. Vi har regelbundna möten med Försvarsmakten och kommer att följa upp reservofficersfrågan. Anders Emanuelson Frilans Reservofficeren 4,

14 Från vänster, uppifrån och ner: Amf 1 transporterade soldater under övningen. / 7. Mekbataljonen från Livgardet anfaller den byggnad som Hemvärnet håller. / / Reservofficeren Björn Arkegren leder bataljonsstaben. Han jobbar på samma sätt oavsett om det är en brand i Västmanland eller övning i att försvara skydds 700 man i övning för S När Hemvärnet övar på att försvara Stockholm, då visar reservofficerarna vad de går för. Och Hemvärnet vill ha med fler reservofficerare. På Hemvärnets stora höstövning Rikshemvärnschefens insatsövning 2104 med över 700 hemvärnssoldater, jobbade reservofficerare på nyckelpositioner. Attundalands hemvärnsbataljon övade på att försvara fyra spelade skyddsobjekt i Stockholm, en skarp uppgift för förbandet. Under övningen tränar soldaterna på att försvara samhällsviktig verksamhet och infrastruktur. Av praktiska skäl övar vi huvudsakligen i tomma lokaler och rivningsobjekt, och inte vid de riktiga skyddsobjekten, säger övningsledaren major Magnus Gerhardsson. Attundalands bataljon med tre insatskompanier, ett bevakningskompani och ett hundkompani förstärktes under övningen med hemvärn från Linköping och Trollhättan. Dessutom övade delar av 1 Amfibieregementet och delar av Livgardets 7. mekbataljon. Krutröken låg tjock Staben var förlagd till Karlberg. I byggnad Fältskären var det lika mycket aktion som när 233. bevakningskompaniet försvarade Arbetsgivarverkets gamla lokaler mot B- styrkans anfall, soldater ur 7. mekbataljonen. Mynningsflammorna lyste upp korridorerna i en tjock doft av krut. I bataljonsstaben fattades beslut på löpande band. Från övningsstarten måndag med hemvärnslarm ökade pressen på staben som kulminerade i krigsläge lördag. Reservofficerare i staben I staben jobbade 29 personer med att leda bataljonen, varav fem reservofficerare. 14 Reservofficeren 4, 2014

15 Rahel Azad, reservofficer och stridsledare i Attundalands hemvärnsbataljon. Sköter också samverkan. objekt. Foto (alla bilder): Per Lunqe tockholms försvar Vi ska vara 46 så det blev lite arbete med att fylla förmågorna, säger stabschefen och reservofficeren Björn Arkegren. Han och staben följde, liksom alla andra militära staber i Sverige, den beprövade metodiken planering under tidspress. Den utgår från att man förstår uppgiften, man tittar på motståndarens och de egna handlingsalternativen. Man skapar en målbild och fattar beslut. Allt ska leda till en stridsplan, säger Björn Arkegren. Metoden skapar trygghet i en miljö där mycket är osäkert och där beslut ska fattas snabbt. Björn Arkegren fungerade under branden i Västmanland som stabschef i släckningsstyrkans stormöga, i Ramnäs. Där var det bra att arbeta i en militär struktur, det kändes vant, säger Björn Arkegren. Det var stressigt i Ramnäs, eldslågorna slukade mark och hotade byar. I Stockholm var det lugnare, bara övning. Men alla som varit med på en övning vet att man lever sig in som om den vore verklighet. Löser uppgifter åt MRM På insatsövningen, med kort om personal i staben, blev det ändå lite av stress. Men Björn Arkegren som varit reservofficer sedan 1995 på A4 i Östersund, verkar vara lugnet självt. Han engagerade sig på allvar i Hemvärnet under den strategiska time-outen gick han med i en bataljon som hade som uppgift att försvara Arlanda. Björn Arkegren avancerade från stridsledare och ställföreträdande bataljonschef till den position han har i dag i Attundalandsbataljonen. Det är en bataljon som organiseras av Hemvärnets utbildningsgrupp vid Livgardet, med överstelöjtnant Peter Bengtsson som chef. Fortsätter på nästa sida Reservofficeren 4,

16 Full fart framåt! Foto: Per Lunqe forts 700 man i övning för... Bataljonen löser uppgifter åt en relativt ny stab, Militärregion Mitt, MRM, som tillsammans med två andra militärregioner ersatt den tidigare ordervägen till Försvarsmaktens insatschef. Nu är det militärregionstaberna som leder hemvärnsbataljonerna. Det gör de såväl under en stor skogsbrand i Västmanland som under mer renodlad militär aktivitet som att försvara skyddsobjekt mot fientligt inställda antagonister. En annan av reservofficerarna som tjänstgjorde under insatsövningen i Stockholm heter Håkan Andersson. Han är underhållsbefäl i Attundalandsbataljonen och ser till att bataljonen har förutsättningar att klara logistiken och att det finns förnödenheter. Du har 70 fordon att hålla reda på under övningen? Det är inte primärt hur många fordon vi har. Jag ser till stabens fordon och att det finns mat, drivmedel och ammunition i bataljonen. Reparationer av fordon ligger längre ner i kedjan, säger Håkan Andersson. Håkan Andersson ordnar så att det inom hans fögderi finns besluts- underlag för stabschefen och bataljonschefen, han bidrar till lägesbilden och klarar ut vilka behov som finns. Behoven är det primära på längre sikt, en vecka. Bataljonen ska bibehålla stridsvärdet, säger han. Hur tycker du att övningen gick? Bra. Vi i bataljonsstaben fick en bra övning och MRM fick det de ville ha. En vecka med 700 hemvärnssoldater är den största hemvärnsövning jag varit med om. Hemvärnet behöver reservare Håkan Andersson har varit reservofficer i 30 år och jobbat mycket i Försvarsmaktens fältförband. Han fick en förfrågan från Livgardets utbildningsgrupp om han var in- 16 Reservofficeren 4, 2014

17 KSP-skytt ur 233. Bevakningskompaniet ger eld i Arbetsgivarverkets gamla lokaler vid Karlbergs strand. Foto: Per Lunqe tresserad av en befattning i Attundalandsbataljonen, och det var han. Tidigare i fältförbanden hade han erfarenhet av pansarskytte och mekförband. Är det mycket att sätta sig in i som ny i en hemvärnsbataljonsstab? Min uppfattning är att man inte behöver vara specialist, att man ska ha en formell kompetens. I stället är det bra om man är van vid att göra bedömningar, att man förstår behovet, i förbandet. Jag har varit kompanichef i fältförband och vet vad en kompanichef vill ha, säger Håkan Andersson. Han ser också att det gäller många andra reservofficerare. Fler kollegor i Hemvärnet har lång erfarenhet som chefer för förband. Vi pratar samma språk och förstår vad det handlar om, säger han. Det är något som Hemvärnet gillar. Min uppfattning är att Hemvärnet behöver den kompetens vi reservofficerare har, säger han.! FAKTA 231. Hv Insatskompaniet 232. Hv Insatskompaniet 233. Hv Bevakningskompaniet 234. Hv Undkompaniet 23. Hv Batstaben Är ni motiverade? Ja. Självklart! Per Lunqe Frilansjournalist Attundalands Hemvärnsbataljon, 23. Hv bat Medelålder på soldaterna: 32 år, på befäl: 40 år. 14 reservofficerare har befattning i bataljonen. Förbandet är en del av Livgardet och löser uppgifter inom Stockholmsregionen. Reservofficeren 4,

18 Jonas Björkgren, Fredrik Bergsten och Robert Böhlin elever i instruktör fysiskt stridsvärde på Karlberg. Foto: Jakob Dahlström Nya vägar till högre stri Utan övning försvinner lätt färdigheten. Och övning har det varit ont om i Försvarsmakten. Men nu finns det nya möjligheter: Försvarsutbildarna står för övningen och förbanden för lönen. Försvarsutbildarna startade redan 1902 och har följt med i Försvarsmaktens förändringsarbete. Bland annat genomför Försvarsutbildarna repetitions- och vidareutbildning av insatsförbandens tidvis tjänstgörande sjömän, soldater och officerare. Sverofs medlemmar får nu möjlighet att kontinuerligt träna och upp - rätthålla sina individuella soldatfärdigheter genom Försvarsutbildarnas kurser. Och pengar ska finnas: De frivilliga försvarsorganisationerna fick för 2014 upp till 92 miljoner kronor i budget för kursverksamhet, därutöver kan förbanden skjuta till ytterligare medel ur egen budget. Vi ser fram emot motsvarande grundtilldelning för 2015, säger Johan Nyström, som sitter i Svenska försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse och är vice ordförande i Stockholms- och Södermanlandförbundet. Utbildningen kan omfatta allt från stridsteknik för enskild, pistol- och AK-skytte, av Försvarsmakten godkända instruktörsutbildning och PUT-träning, samt organiserade för - bandsövningar, typ KFÖ. Godkänd av Försvarsmakten Ett helt arbetslag kan kallas in för en skräddarsydd övning under Försvarsutbildarnas ledning. Varje kurs och utbildning kommer ha en fastställd schablontjänstgöringstid som ska kunna tillgodoräknas som ordinarie tjänstgöringstid. Varje kurs är kvalitetssäkrad och godkänd av För - svarsmakten, berättar Johan Nyström. Familjen får följa med Reservofficerare kan välja både lokala utbildningar, och centrala. På de centrala kurser finns möjlighet att ta med familjen på helpensionsboende på rörelsens kursgårdar med attraktiva lägen till ett kraftigt reducerat pris. Hur ska reservofficerare göra för att gå kurserna? I praktiken ska Johan Nyström. Foto: Per Lunqe 18 Reservofficeren 4, 2014

19 ! FAKTA Exempel på kurser och tjänstgöringstimmar Pistolskjutning 18 tjänstgöringstimmar (sex kvällar om tre timmar varannan månad) AK5-skjutning 12 tjänstgöringstimmar (en kväll om tre timmar per kvartal) Instruktörskurs Fysisk Stridsvärde, IK FYS 30 tjänstgöringstimmar (fredagsöndag), certifieras som testledare i Försvarsmakten PUT-orderträning, repetition och taktik mekaniserat kompani 40 tjänstgöringstimmar (måndagfredag), sommarkurs där familjen kan medfölja och bo på hotell Läs mer på Typisk stabsövning: gränser mellan förband dras upp. Foto: Per Lunqe PUT-metod i fokus på ny kurs för RO dsvärde Under reservofficeren årligen identi fi era för individen lämpliga ut bildningar i För svarsutbildarnas regi. Därefter dialogiserar och för ankrar reservofficeren utbildningen samt tjänstgöringstimmarna med hemmaförbandets personalorganisation. Efter att kursen har genom förts får reservofficeren ett kursintyg som skickas till förbandet för utbetalning av den lön och andra ersättningar som reservofficeren är berättigad till, förklarar Johan Nyström. Har förbanden fått information om att det ska gå till så här? Eftersom marknadsföringen av denna möjlighet ska sjösättas först nästa år, är kunskapen ännu inte spridd i organisationen. Men kolla i Försvarsutbildarnas kurskatalog, där finns mycket att välja bland. Jenny Harlin hösten genomförde ROSIS en stabskurs som ska ge reservofficerare möjlighet att ta befattning i Hemvärnets bataljonsstaber. Reservofficerarna på kursen lärde sig grunderna i den nya Nato-inrikt ade stabsmetodiken. Utbildningen var upplagd som seminarier med grupparbetsuppgifter. Eleverna tog fram en stridsplan enligt PUT-metoden, planering under tidspress. Det här är en pilotkurs. Blir utfallet bra kommer vi att undersöka möjligheterna att upprepa den både i Stockholm och vid övriga lokalavdelningar, säger Leif Danielsson, utbildningsofficer på Sverof och kurschef vid stabsutbildningen. Kursen riktade sig i första hand till reservofficerare som vill fräscha upp sina kunskaper i stabsarbete. Enligt PUT testar man under resans gång preliminära planer mot hur motståndaren förväntas agera. Man sätter upp kontrollstationer och går från något som kan vara kaotiskt till något som känns vant och tryggt. En av eleverna var Christer Lundh, pansarofficer och reservofficer. Han är nöjd med kursen och lärarna. Både professor Peter Thunholm och major Henrik Nordberg från FHS måste väl ha spetskompetens i ämnet. Macke Küchler är reservofficer sedan han blev färdig kustjägare och tagit examen på Marinens krigs - högskola För honom blev kursen en ögonöppnare. Övningen på Karlberg visar vilken professionalitet det finns inom Hemvärnet. Det lutar starkt åt att jag söker mig dit, säger han. Stabschefen vid Rikshemvärnsavdelningen Mattias Ardin talade till eleverna vid sista kurskvällen. Han välkomnade reservofficerarna till Hemvärnets bataljonsstaber: Våra förband har stor framåtanda och soldaterna gör sitt jobb med stolthet. Vi har struktur och uthållighet. Per Lunqe Frilans Reservofficeren 4,

20 Erfarenheten från missionen i Afghanistan har varit betydelsefull för reservofficerarna Angelica och Henrik. Reservare gör skillnad i Afg Sedan 2002 har Försvarsmakten haft trupp i Afghanistan. Idag är det ett bättre land att leva i, även om mycket återstår. Två av dem som gör skillnad är reservofficerarna Angelica och Henrik. Många är de reservofficerare som tjänstgjort i Afghanistan i de mest skiftande befattningar och under väldigt olika betingelser. Många höjer förvånat på ögonbrynet när jag berättar att vi tjänstgör i Afghanistan. En allmän uppfattning verkar vara att Sverige lämnat Afghanistan, men så är det inte, säger Henrik, reservofficer på plats. Afghanerna tar över Från början var den internationella koalitionen Isaf som planerade, ledde och genomförde de militära operationerna. Nu har alltmer ansvar övergått till afghanerna själva. För Isaf ligger tyngdpunkten på rådgivning, vilket kommer att bli ännu tydligare när insatsen nu ändrar skepnad och dessutom byter namn till Resolut Support Mission (RSM). Det svenska bidraget i huvudsak av stabspersonal samt rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna Afghanistan National Sequrity Forces (ANSF). Ökad instabilitet Säkerhetsläget i Afghanistan är i allt väsentligt det samma som under de senaste åren. En stor skillnad är dock att det nu är ANSF som genomför operationerna, därmed tar de ibland mycket stora förluster. I delar av den norra provinsen har instabiliteten ökat. I vissa delområden i norr är striderna mellan säkerhetsstyrkorna och insurgenter/talibaner tidvis omfattande. I Kabul är det fortfarande mycket spänt med näst intill dagliga incidenter. Tolkar betyder mycket Under missionerna betyder de svenska tolkarna mycket. Tolkarna har de mest skiftande uppgifter, allt från att tolka vid viktiga möten till att följa afghansk nyhetsrapportering. På de patruller som genomförts innebär närvaron av tolk en ökad möjlighet att komma i kontakt med lokalbefolkningen och därmed få en bättre bild över de stämningar och rörelser som finns. Får andra perspektiv En av de tolkar som tjänstgjort i Afghanistan är reservofficeren Angelica, som till vardags arbetar på 51:a tolkplutonen. Angelica gjorde sin första mission med FS24. Vad tar du med dig hem, när du nu snart återvänder till Sverige? Att få se ett land som på alla sätt är så olikt Sverige har varit intressant och nyttigt. Man kommer hem med andra perspektiv. Dessutom har jag nytta av min tid i Afghanistan i min fortsatta militära karriär. Står sig väl Även Henrik gör sin andra mission, den första var FS20. Nu är hans befattning Joint Fires Advisor vid afghanska arméns 209:e kår. Arbetet innebär dels att vara rådgivare åt Fires Support Office, vilket ungefär motsvarar en artillerifördelningsstab, dels att delta i en flygsamverkansgrupp. 20 Reservofficeren 4, 2014

www.reservofficerarna.se Nummer 4 2014 Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5

www.reservofficerarna.se Nummer 4 2014 Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 4 2014 Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 Försvarsutbildarna Skåne hälsar alla medlemmar välkomna till årets stora urval av kurser. Katalogen innehåller förbundets regionala utbildningar. Alla medlemmar är behöriga

Läs mer

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Kommittédirektiv Personalförsörjning för det reformerade försvaret Dir. 2009:58 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över och föreslå

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 Vilka uppdrag rekryterar ni till nu? Criscom har fått medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att rekrytera och utbilda frivilliga

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT

VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT Nya tider nya tankesätt också inom försvaret Försvarsmakten är en organisation i förändring precis som många andra företag. Vår personalfilosofi bygger på att vi

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut

Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut 1 Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut Ers Kungliga Höghet, ärade konferensdeltagare, mina damer och herrar! Jag vill

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103 Kommittédirektiv Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater Dir. 2011:103 Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

krig i Kaukasus? Ulf Bjereld

krig i Kaukasus? Ulf Bjereld Ökat stöd för Nato efter Rysslands krig i Kaukasus? Ökat stöd för NATO efter Rysslands krig i Kaukasus? Ulf Bjereld N atten till den 8 augusti 2008 omringade georgiska soldater utbrytarrepubliken Sydossetiens

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller officer med en anställning i Försvarsmakten

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Förändrad personalförsörjning inom Försvarsmakten

Förändrad personalförsörjning inom Försvarsmakten Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) Förändrad personalförsörjning inom Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2012 Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar, i kraft. Lagen reglerar frågor om anställning

Läs mer

Oväntat besök på övning i Boden sid 12

Oväntat besök på övning i Boden sid 12 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 3 2014 Oväntat besök på övning i Boden sid 12 Varning för låga löner sid 6 Reservofficerarna till Almedalen sid 29 MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE Tänk

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN)

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund om PFN Denna broschyr är framtagen för dig som sitter i Förvarsmaktens samverkansgrupper, i vilka ni arbetar med personalförsörjningsfrågor. Se det som

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Redovisning av reservofficerssystemet

Redovisning av reservofficerssystemet 2014-02-28 FM2013-546:9 Sida 1 (14) Redovisning av reservofficerssystemet SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. NULÄGE... 4 3. RESERVOFFICERARE I KOMMANDE FÖRSVARSMAKTSORGANISATION... 4 4. ETT NYTT

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

Försvarsreform i en föränderlig värld- anförande av ÖB, general Sverker Göransons, ryska Generalstabsakademin, Moskva den 18 oktober 2013

Försvarsreform i en föränderlig värld- anförande av ÖB, general Sverker Göransons, ryska Generalstabsakademin, Moskva den 18 oktober 2013 FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Det talade ordet gäller Försvarsreform i en föränderlig värld- anförande av ÖB, general Sverker Göransons, ryska Generalstabsakademin, Moskva den 18 oktober 2013 Generaler,

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

C4 VECKOBREV

C4 VECKOBREV C4 VECKOBREV Det var ett tag sedan veckobrevet distribuerades ut, men det är för att många av oss hade en välförtjänt ledighet innan förberedelserna och genomförandet av övningen SWENEX. Igår avslutades

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

FM :13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare. Svar Bilaga 2

FM :13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare. Svar Bilaga 2 2014-05-28 FM2013-546:13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare 1. INLEDNING... 2 2. SAMMANFATTNING... 2 3. REDOVISNING... 2 3.1. BAKGRUND... 2 3.2. PERSONALFÖRSÖRJNING AV YRKESOFFICERARE... 3 3.3.

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

INRIKTNING 2015 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig

INRIKTNING 2015 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig INRIKTNING 2015 & 2016 Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig 1 Innehåll vår Verksamhetsidé... 3 INLEDNING... 4 VAD ska åstadkommas... 6 AXPLOCK

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Sida 1 (5) Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 12, 2008-12-17, Fö2006/2663/EPS, Fö2006/2782/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Datum 2015-09-14 Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO Mål nr fi löo //5 i Stämningsansökan Kärande: OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Läs mer

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #6 (utgivningsdag fredag 19 november 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Stärker arméns förmåga sid 14

Stärker arméns förmåga sid 14 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 2 2015 Stärker arméns förmåga sid 14 Medlemmar får tusentals kronor sid 4 Facken står upp för reservare i Polisen sid 5 MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Det talade ordet gäller. Anförande av överbefälhavare Sverker Göranson, 17 januari, Sälen Folk och Försvars Rikskonferens 2010 Försvarsministern, ärade konferensdeltagare,

Läs mer

Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson

Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson Föreningen FHS höstmöte 2009 Agenda 1. Inledning 2. Omvärld 3. Insatser 4. Personalförsörjning 5. Stödutredning 6. Framåt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Det talade ordet gäller

Det talade ordet gäller 1 Det talade ordet gäller ÖB anförande i Sälen 2011 Ärade statsråd, ärade försvarsvänner! 2010 var ett intensivt, händelserikt men också tungt år för Försvarsmakten. Vi har tagit flera viktiga steg mot

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Patrullhund. Svenska Brukshundklubben

Patrullhund. Svenska Brukshundklubben Patrullhund Svenska Brukshundklubben Är du den vi söker? Vill du bli soldat i ett hemvärnsförband? Tycker du om att vara ute i skog och mark? Är du aktiv och gillar att röra på dig? Har du en arbetsvillig

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT nr 47 49 Sid 2 Facklig utbildning HEM Innehåll Dagordningspunkt 47... 3 Motion nr 55 Angående förlorad inkomst vid fackliga utbildningar... 3

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer