Nummer Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.reservofficerarna.se Nummer 4 2014 Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5"

Transkript

1 RESERVOFFICEREN Nummer Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27

2 Foto: Sune Henningsson MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det självklara är inte självklart än Jag hade äran att få tala till försvarsutskottet i slutet av november. Ledamöterna var pålästa, intresserade och visade stort engagemang för reservofficersfrågorna. Kort därefter kom beskedet om att Sverige nu går till extra val. Vissa tror att politiken nu enbart kommer att fokusera på valet, att allt annat stannar av. Det får inte hända: försvaret av Sverige är inget särintresse som kan ligga på is ett halvår i väntan på en ny regering. Försvarsfrågorna är alltför viktiga. Min förhoppning är att arbetet i försvarsberedningens anda fortsätter, oavsett den framtida regeringens sammansättning. Omvärldsläget kräver att ansvariga politiker lägger valtaktiska hänsyn åt sidan och visar att samarbete är möjligt. I alla fall på det säkerhets- och försvarspolitiska området. För det händer mycket nu, mer än på väldigt länge: Startskottet har gått för den nya och oerhört efterlängtade reservofficersutbildningen. Visserligen bara på planeringsstadiet - men äntligen finns reell möjlighet till att nya kollegor fyller på våra led. Om inte ÖB:s förslag sätter käppar i hjulet. Kampen för våra villkor fortsätter: Det mest basala är en skälig lön för arbetet, och lika villkor som kollegor i samma situation. Reservofficerarna har tröttnat på att Försvarsmakten inte betalar ut rätt lön i rätt tid, och inte följer ingångna avtal. Vi har inlett flera tvisteförhandlingar och yrkar på skadestånd till våra medlemmar. Förhandlingen om en ensad och rimlig tolkning av rådande kollektivavtal är också i full gång. Tvister är inget vi egentligen vill behöva lägga tid på. Det borde ju vara självklart att alla officerare ska få lika villkor, oavsett om de är reservare eller ej. Det borde vara självklart att ha en lön som tillåter dig ha råd att ta dig till jobbet. Det borde vara självklart att du får lönen i tid. Men det är fortfarande inte självklart i Försvarsmakten. Därför är det självklart att vi tar striden. En annan fråga, som blir alltmer aktuell, är reservarnas skyldighet att tjänstgöra. Flera myndigheter vägrar nu att ge reservare löneutfyllnad när de tjänstgör för försvaret. Ett av argumenten är att tjänstgöringen ses som frivillig. I förlängningen medför det att rätten till tjänstledighet kan ifrågasättas, för var finns skyldigheten att ge någon tjänstledigt för en frivillig bisyssla? Rätten till tjänstledighet för reservofficerare måste formaliseras, och gälla inom både privat och offentlig sektor. Det borde vara lika självklart att få tjänstledigt för att stödja och skydda sitt land, som att ta hand om sina barn, eller studera. Det märks att reservofficersfrågorna berör allt fler. Särskilt glädjande märks det på att vi får nya medlemmar som vill bidra med engagemang och kunskaper. Tack för det! Om varje reservofficer rekryterar en kollega, kan vi fördubbla vårt antal och vår kraft! Reservofficerarnas arbete syns inte alltid utåt. Mycket kraft går till att hjälpa enskilda medlemmar, driva förhandlingar och informera makthavare för att få till förändring. Du kan läsa mer om vad vi gjort, gör och kommer att göra på sidorna framöver. Med detta ber jag att få önska en god jul. Och ett gott nytt 2015 som kommer att bli ännu mer händelserikt. RESERVOFFICERARNA ADRESS Lilla Nygatan 14, Box 2147, Stockholm HEMSIDA Ordförande Magnus Konradsson, Tel: KANSLICHEF OCH Ombudsman Jenny Harlin, Tel: Förbundsjurist Alf Eckerhall, Mobil: Ekonomiassistent Malin Andersson, Tel: , TIDNINGEN RESERVOFFICEREN REDAKTÖR Jenny Harlin, Tel: REDAKTION Malin Andersson, Girion Blomdahl, Mikael Brännvall, Jakob Dahlström, Anders Emanuelson, Peter Fredriksson, Jenny Harlin, Jörn Holmgren, Magnus Konradsson, Jan Kvernby, Roger Lindekrantz och Per Lunqe LAYOUT Maria Fernsten, ANSVARIG UTGIVARE Magnus Konradsson TRYCKERI Tryckerigruppen AB FOTO OMSLAGSBILD Jakob Dahlström Tidningen Reservofficeren är officiellt organ för förbundet Reservofficerarna, en intresseorganisation med facklig kompetens. Sammanlagt finns det cirka 3000 medlemmar kopplade till förbundet, som är en del av SACO.

3 Foto: Sune Henningsson Det har självklart inte undgått någon försvarsintresserad, och knappast någon annan heller, att det pågått en underrättelseoperation i Stockholms skärgård. Detta är ett moment bland flera andra som gör att klockan vridits tillbaka till en tid präglad av mer daglig skarp verksamhet i Försvarsmakten. Detta tidningsutrymme är ingen plats för några större spekulationer exakt vad som förevarit. Eller vem som skulle stå bakom det som inträffat. Oavsett vad som i detalj utspelats talar dock väldigt mycket för att det förekommit främmande undervattensverksamhet på vårt inre vatten. Har så skett är det en uppenbar kränkning av rikets suveränitet och självklart något som ingen fri nation varken får eller kan tolerera. Av grundläggande folkrätt följer att ett land som gör an - språk på att betraktas som en statsbildning också hävdar sitt territorium. Förmågan att värna vår suveränitet framstår tyvärr som otillräcklig. Utan att ens närma sig vad Försvarsmakten närmare må veta om vad som hände och vilka underrättelser som insamlats kan konstateras att vi knappast kan jaga ubåt i tillräcklig skala för att skapa tillräcklig folkrättslig trovärdighet. Jag tvekar inte att säga att vi har en av världens främsta mariner. Det gäller utbildningsnivån, både idag i ett motiverat yrkesförsvar och i det gångna värnpliktsförsvaret med tanke på de höga krav som kunde ställas på marinens värnpliktiga. Det gäller även vår materiel. Inget annat land är troligen så fäigt på att hitta en ubåt i den typ av skärgård som vi har. Att leta ubåt i skärgården är dock som att gå över en blodhunds rynkiga ansikte med ett mikroskop för att hitta en bacill. För att hitta bacillen krävs många, många, mikroskop. Vi har helt enkelt en väl liten numerär med ubåtsjaktförmåga. Vi saknar helikoptrar med ubåtsjaktförmåga. Därutöver saknas även det fasta Kustartilleriet och den fasta ubåtsskyddsutrustningen som kunde kapsla in ubåten i olika områden och på så sätt avgränsa de rörliga resursernas sökområden. Frågan är därför hur trovärdig är egentligen vår förmåga att i tillräcklig kvantitativ omfattning värna vår territoriella integritet? Rent kvalitativt är som sagt förmågan god. Här kan citeras de fortfarande gångbara GIRION BLOMDAHL ORDFÖRANDE SFRO Liket av det kalla kriget har börjat röra på sig orden rörande flottans numerär som tillskrivits HM Gustav II Adolf och som finns på Älvsnabbenmonumentet, från vilken plats härarna till krigen på kontinenten utskeppades: Stupa vi än alla i Tyskland äro likväl svenskarne i Sverige oskadde, då de ju hava sina 30 örlogsskepp. Det finns dock en till resurs som lätt kan komma på upphällningen. Nämligen personalen. Under de senaste decennierna har dogmen spridits att vi gått över från ett förrådsställt invasionsförsvar till ett alltid redo insatsförsvar. Som jag tidigare påtalat är detta i mångt och mycket, främst för flottans del, en lögn. Under det kalla kriget och ett tag därefter jagades ubåt. Ubåtsjakterna krävde många besättningar under lång tid med extremt kort varsel. En värnpliktsomgång på det förband där jag gjorde min grundutbildning var knappt ifrån fartygen på tre månader. Det kan liknas med en internationell insats, med den enda skillnaden att den ägde rum i 08-området. Under invasionsförsvaret kunde flottan vara ständigt beredd och under lång tid insatt. För något år sedan, under insatsförsvarets era, det där påstått ständigt beredda försvaret, kunde/ville vi inte sända upp en insatsrote för det var långhelg. Klart är att flottan och även andra delar av marinen såväl under invasions- som insatsförsvaret är mer eller mindre ständigt insatsberedd. Problemet idag är dock att ska ett yrkesförsvar hantera personal- och tidskrävande insatser som underrättelseoperationer och regelrätt ubåtsjakt så tar arbetstiden slut. Under pliktförsvaret tog inte gärna den värnpliktiges tid slut och på befälssidan fanns reservofficerskåren att fylla på med. Resursuttaget kunde göras så omfattande att det gick att hantera en hög grad av insats under verksamhetsåret. Det är därför med tanke på den dystra säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde för väl att det börjar diskuteras att ha mer än en enda besättning per köl och därmed ånyo fylla på vår flotta med tidvis tjänstgörande personal. Reservofficeren 4,

4 ! Boka årsmötet i Göteborg redan nu! Ta chansen att påverka var med och bestäm vad reservofficersrörelsen ska arbeta för framöver. Boka den 22 mars 2015 i Göteborg (vi återkommer om plats). Klockan inleder Förbundet Sveriges Reservofficerare, Sverof, sin förbundsstämma. Möteshandlingar kommer att tillsändas för bundets lokalavdelningar samt finnas tillgängliga på förbundets kansli. Förbundets samtliga medlemmar äger rätt att närvara och har då yttrandeoch förslagsrätt. Medlemmar som vill närvara betalar själva sina eventuella rese- och logikostnader. Lokalavdelningarnas de legaters kostnader betalas av förbundet i enlighet med förbundets resepolicy. Därefter håller Sacoförbundet Reserv officerarna årsmöte, kl på samma plats i Göteborg. Medlemmar i SFRO och i Sverof äger rätt att närvara, respektive förbund utser sina delegater. Handlingar för mötet kommer att hållas tillgängliga av kansliet. Anmälan senast den 15 mars per mejl: eller tel Reservofficerarna yr för dubbelfel i Afgha När FS26 skulle bemannas valde Försvarsmakten att anställa reservofficerare som civila tjänstemän. Sacoförbundet Reservofficerarna har kallat till förhandling för att få ordning på dubbelfelet, och yrkar ersättning för de drabbade medlemmarna. I somras fick Reservofficerarna kännedom om fem fall där reservofficerare fått visstidsanställningar hos Försvarsmakten, och skickats till Afghanistan som civila tjänstemän. Att vara utlandsstationerad som civil tjänsteman i stället för att ha en militär befattning i anställningskontraktet kan låta som en byråkratisk bagatell, men i själva verket har det både ekonomisk och praktiskt betydelse för den som har I förra numret av Reservofficeren beskrevs hur Försvarsmakten vid ett flertal tillfällen kringgått det nytecknade kollektivavtalet för reservofficerare. Försvarsmakten vill inte räkna reservofficerens bostad som tjänsteställe, vilket gör att reservofficerare går miste om ersättning för resor, boende samt eventuella traktamenten när de tjänstgör. I början av september lämnade Sacoförbundet Reservofficerarna in en accepterat ett sådant avtal. Nu har Reservofficerarna inlett förhandlingar med Försvarsmakten för att försöka lösa frågan. Militär blev civil Som reservofficer är man redan anställd tillsvidare av Försvarsmakt en, så det behövs inte något ytterlig are anställningsavtal när man ska tjänstgöra, och det blir dessutom dubbelfel om man som reservoffic er an - ställs som civil tjänsteman när man ska arbeta med tydliga militära arbetsuppgifter. Bland de fall som kommit till Reservofficerarnas kännedom rör det sig Jonas Wiberg. bland annat om Foto: Sune Henningsson Förhandlingarna om kol förhandlingsframställan till Försvarsmakten för att komma till rätta med problemen. Nu är förhandlingarna i gång. Parterna måste komma överens Reservofficerarna har sedan våren fört informella samtal med representanter från Försvarsmakten, och tydligt framfört önskan att försöka hitta en lösning på villkorsfrågorna. Dessa samtal har dock gått i stå, 4 Reservofficeren 4, 2014

5 kar skadestånd nistanstyrkan Johan ny företrädare på 4. sjöstrid re servofficerare som tjänstgjort i klart militära befattningar, exempelvis stridsledningsofficer eller säkerhets officer. Förlorar ersättning En reservofficer som tecknar en visstidsanställning med Försvarsmakten kan förlora en del ekonomisk ersättning, exempelvis traktamente och reseersättningar. En civil tjänsteman på militär befattning bär normalt andra gradbeteckningar. Det kan också finnas folkrättsliga aspekter på civilanställ ning för utlandstjänst. Positiv till lösning Reservofficerarna har i september kallat Försvarsmakten till förhandlingar med anledning av de fall som kommit förbundets kännedom. Advokat Jonas Wiberg, som företräder Stefan Ryding-Bergh. Foto: Roger Schederin förbundet, är positiv till att frågan kommer att lösas: Vi har träffats vid två förhandlingstillfällen, och det verkar som om Försvarsmakten har förstått att det blir konsekvenser för reservofficerare om de anställs som civila tjänstemän, säger Jonas Wiberg. Yrkar skadestånd Förbundet har yrkat skadestånd för kollektivavtalsbrott samt att de re servofficerare som anställts på felaktigt sätt av Försvarsmakten ska få de traktamenten och ersättningar de har rätt till såsom tillsvidareanställda reservofficerare. Malin Andersson lektivavtalet fortsätter då representanter från personalstaben hänvisat till att frågorna skulle tas upp i personalförsörjningsutred ningen. Men den an - svarige utredaren, Stefan Ryding-Bergh, har bestämt sagt att utredningen inte kommer att lyfta frågor som rör reservofficerares tjänstgöring överhuvudtaget. Så visade det sig också vara fallet, när utredningen blev klar. Nu måste istället parterna komma överens om vilka villkor som ska gälla för reservofficerares tjänstgöring. Malin Andersson Johan Hamnegård. Foto: David Wolff Ålder: 34 Kommer från: Stockholm Tjänstgör som: Vaktchef på HMS Trossö Grad: Kn Gör i det civila: juridikstudier Tack, Johan Hamnegård, för att du vill företräda dina kollegor! Jag tycker att det är viktigt att man som tjänstgörande reservofficerare är representerad på sitt förband. Har du varit fackligt aktiv tidigare? Jag var facklig representant för reservofficerare här på flottiljen fram till årsskiftet 2012/2013 då jag åkte iväg på internationell insats och är det igen sen i våras. Vilken fråga tycker du är viktigast att driva just nu? Att reservofficersavtalet är det som gäller för reservofficerare som tjänstgör, oavsett tjänstgöringsform. Hur är det att vara reservofficer på 4.Sjöstridsflottiljen? 4.Sjöstridsflottiljen har en bra hantering av reservofficerare. Hur ska medlemmar bäst kontakta dig? Via växeln eller personalavdelningen, de har mina kontaktuppgifter. Jenny Harlin Reservofficeren 4,

6 ! Hedrande utmärkelse till buskskytt Lördagen den 3 maj hade jag äran och nöjet att få utdela Svenska Flottans Reservofficersförbunds hederstecken i silver till Niclas Rosenlew, tidigare ordförande för Reservofficerarna vid Nylands nation, Buskskyttarna. Ceremonin genomfördes i samband med att Ett Sällskap Äldre Buskskyttar (närmast en seniorförening till Buskskyttarnas) avhöll jubileumssymposium med efterföljande middag på Sjöofficersmässen, Sveaborg. Jubileumsfestligheterna markerade att 20 år förflutit sedan Buskskyttarna återupptog sin verksamhet efter ett antal år i träda. Niclas var en av de ledande krafterna för att få igång föreningen igen 1994 och blev den förste i raden av ordföranden efter avbrottsperioden. Som ordförande insåg Niclas tidigt betydelsen av att upprätta kontakt mellan reservofficerare i Finland och Sverige. Han anknöt därför till en äldre tradition genom att bjuda in företrädare för de svenska reservofficerssällskapen till sin första jubelbal, vilken gick av stapeln i november Genom sitt ledarskap bidrog Niclas till att samhörigheten mellan svensktalande reservofficerare i de två rikshalvorna kom att fördjupas på flera olika plan. En insats som lade grunden för ett kamratligt och givande utbyte mellan Buskskyttarna och våra navalakademiska föreningar som varit högst livaktigt under två decennier. Mikael Brännvall F d ordförande Startskott för ny rese Engagemanget var stort när AG ROK NY samlades i Halmstad i början av november. Uppdrag: Att börja arbetet med att skapa en ny reservofficersutbildning. Under ett par intensiva dagar i början av november samlades AG ROK NY, alltså arbetsgruppen för framtagande av den nya reservofficersutbildningen, i Tylebäck utanför Ulf R Johansson. Foto: Charlotte Pettersson Positivt gensvar på brev till fö Ett personligt brev från förbundsordföranden, till varje förbands- och flottiljchef. Det är en av vägarna för att få Försvarsmakten att följa kollektivavtalet. Jag vill säkerställa att alla dessa kloka chefer får den information de behöver för att kunna behandla reservofficerare rätt och behålla sin personal. HKV PERSS fortsätter att hävda den svåra vägen, och vi fortsätter att förhandla. Men jag har fått mycket positivt gensvar från flera förband, vilket glädjer mig och hedrar dem! Detta säger Magnus Konradsson, Reservofficerarnas ordförande, som skickade följande brev i slutet av september: Jag skriver till dig för att visa på lösningar till ett gemensamt problem. Som du vet är försvarsberedningens avsikt att andelen reservofficerare ska öka väsentligt under Halmstad. Uppdraget var att inleda arbetet med en ny inomverksutbildning, både för taktiska reservofficerare och för specialistreservofficerare. Många kompetenser nyttjas I arbetsgruppen, som leds av Ulf R Johansson, övlt mst, på MHS Halmstad, deltog vid det första mötet representanter från HKV PERSS, förband och skolor, MHS Karlberg och Reservofficerarna. MHS H representerades även av öv Tommy Karlsson, som fått LEDS uppdrag att skapa utbildningen. Beroende på de behov som uppstår, kommer gruppen att utökas med personer de närmaste åren. Försvarsmaktens egna beräkningar anger ett behov om 2400 reservofficerare år I dagsläget saknas minst 1100 reservofficerare för att nå det målet. Försvarsmakten har glädjande nog påbörjat nyutbildning av reservofficerare, men antalet kadetter är alltför litet för att nytillskottet ska vara tillräckligt. Inte heller räcker de yrkesofficerare som väljer att bli reservofficerare till för att täcka behovet. Försvarsmakten står alltså inför en skriande brist på personal. För att inte bristen ska bli ännu större, är det viktigt att behålla de reservofficerare som kan och vill tjänstgöra. Tyvärr får Sacoförbundet Reservofficerarna allt fler rapporter från medlemmar som fel-!!!!! Till C Livgardet Bäste Christer, Jag skriver till dig för att visa på försvarsberedningens avsikt att andelen Försvarsmaktens egna beräkningar ange saknas minst 1100 reservofficerare för at Försvarsmakten har glädjande nog påbörj alltför litet för att nytillskottet ska vara t att bli reservofficerare till för att täcka beh Försvarsmakten står alltså inför en skriand För att inte bristen ska bli ännu större, är d tjänstgöra. Tyvärr får Sacoförbundet Res felaktigt anställts på visstidsavtal utan b reservofficerare därför lägga ut kr/ omöjligt på en fänrikslön. Irritationen är sto Det är mycket olyckligt, både för den ensk behöver varje duglig reservofficer som finns Men det finns en enkel lösning: Enligt kolle reservofficer tillsvidareanställd i Försvarsma visstidsavtal när reservofficeren ska tjänstgör placeringsbeslut (precis som för yrkesoffic ersättning, och har råd att tjänstgöra. Resultat och motiverad personal. Förbundet anser att denna metod ska gälla i h som utomlands. Ingen regel- eller lagändring k sätt som yrkesofficerare. Jag hoppas på ditt stöd i användandet av denna att de kan tjänstgöra. För vår vilja är stor! Om du vill ha mer information om de Om du föredrar ett sam Med bästa hälsningar, Magnus Konradsson Förbundsordförande Sacoförbundet Reservofficera 6 Reservofficeren 4, 2014

7 rbandscheferna Stockholm i september 2014 lösningar till ett gemensamt problem. Som du vet är reservofficerare ska öka väsentligt under de närmaste åren. r ett behov om 2400 reservofficerare år I dagsläget t nå det målet. at nyutbildning av reservofficerare, men antalet kadetter är illräckligt. Inte heller räcker de yrkesofficerare som väljer ovet. e brist på personal. et viktigt att behålla de reservofficerare som kan och vill ervofficerarna allt fler rapporter från medlemmar som ostaden som tjänsteställe. På vissa förband förväntas mån för resor och dubbelt boende vilket ju förstås är r, och många överväger att helt avstå från tjänstgöring. ilde som vill bidra och för Försvarsmakten, som ju för att klara bemanningsmålen. ktivavtalet, lagstiftning och officersförordningen är en kten, med tjänsteställe i hemmet. Därför behövs inga a någon annanstans än i sin krigsbefattning enbart ett erare). Med den metoden får reservofficeren rätt : Försvarsmakten kan behålla och utveckla kompetent ela Försvarsmakten, såväl vid tjänstgöring i Sverige rävs, enbart att reservofficerare behandlas på samma metod, så att fler reservofficerare ska vara säkra på tta, har vi samlat sådan på vår hemsida: tal, finns jag på rna rvofficersutbildning med relevant kompetens från olika områden och förband. Verkar klara regeringskrav Regeringen har blivit alltmer tydlig med att Försvarsmakten måste skapa en inomverksutbildning för reservofficerare. I regleringsbrevet sattes startår för utbildningen till Och nu tyder mycket på att det blir verklighet. Vår målbild är att genomföra en försöksutbildning för både taktiska reservofficerare och specialistreservofficerare med start Sedan räknar vi med inryck till den nya reservofficersutbildnigen år 2016, och då är målsättningen för Försvars- aktigt anställts på visstidsavtal utan bostaden som tjänsteställe. På vissa förband förväntas reservofficerare därför lägga ut kr/mån för resor och dubbelt boende vilket ju för stås är omöjligt på en fänrikslön. Irritationen är stor, och många över väger att helt avstå från tjänstgöring. Det är mycket olyckligt, både för den enskilde som vill bidra och för Försvarsmakten, som ju behöver varje duglig reservofficer som finns för att klara bemanningsmålen. Men det finns en enkel lösning: Enligt kollektivavtalet, lagstiftning och officersförordningen är en reservofficer tillsvidare anställd i Försvarsmakten, med tjänstställe i hemmet. Därför behövs inga visstids- makten att ha 100 reservofficersaspiranter i utbildning varje år, säger Ulf R Johansson. Arbetsgruppen kommer nu att fokusera på utbildningens mål, upplägg och innehåll, men också på målgrupper och rekryteringsmöjligheter. Det är jätteviktigt att skapa ett utbildningssystem som är hållbart, trovärdigt och attraktivt, så att vi får in och kan behålla nya reservofficerare. Reservofficerssystemet är inte bara viktigt för Försvarsmakten, utan för hela samhället, säger Ulf R Johansson. Jenny Harlin Mer om utbildningen på sid 27. avtal när reservofficeren ska tjänstgöra någon annanstans än i sin krigsbefattning enbart ett placeringsbeslut (precis som för yrkesofficerare). Med den metoden får reserv - officeren rätt ersätt ning, och har råd att tjänstgöra. Resultat: Försvarsmakten kan behålla och utveckla kompetent och mot iverad personal. Förbundet anser att denna metod ska gälla i hela Försvarsmakten, såväl vid tjänstgöring i Sverige som utom lands. Ingen regel- eller lagändring krävs, enbart att reservofficerare behandlas på samma sätt som yrkesofficerare. Jag hoppas på ditt stöd i användandet av denna metod, så att fler reservofficerare ska vara säkra på att de kan tjänstgöra. För vår vilja är stor! Magnus Konradsson Förbundsordförande Saco-förbundet Reservofficerarna Uppsägningarna bör ogiltigförklaras 35 reservofficerare på 3. Sjöstridsflottiljen i Karlskrona sägs upp av Försvarsmakten, eftersom de svarat nej till internationell arbetsskyldighet. Uppsägningarna har lett till att Reservofficerarna har kallat till förhandling. Uppsägningarna har skett utan saklig grund. Vi yrkar dels ogiltigförklaring av uppsägningarna och dels skadestånd till de aktuella reservofficerarna, säger Jonas Wiberg, Reservofficerarnas förhandlingschef. Jenny Harlin Ränteändring för medlemslånet Från och med den 4 december 2014 justerar SEB bolåneräntan för medlemmar i Saco till maximalt upplåningsräntan + 1,00 procent (tidigare upplåningsräntan + 0,90 procent). Har du fått ett bolånelöfte från SEB innan den 4 december gäller den marginalen som du fick då och under hela löftesperioden. Glöm inte att tala om vilket förbund du är medlem i när du tecknar nytt eller förlänger ditt bolån. Behöver du fackligt stöd? Vi finns för dig! Kontakta oss på: Jenny Harlin Reservofficeren 4,

8 Stefan Ryding-Bergh: Uppdatera de reservare vi har Det är viktigt att utbilda nya reservofficerare, och uppdatera de befintliga, fastställs i en ny utredning. Precis i linje med förbundet Reservofficerarnas inställning, säger ordförande Magnus Konradsson. Utredningen om Försvarsmaktens militära personalförsörjning kom i november, och utredaren Stefan Ryding-Bergh menar att Försvarsmakten bör intensifiera sitt arbete med nyutbildning av reservofficerare. Olika utbildningar bör införas. Befintliga reservofficerare bör får sin utbildning uppdaterad. Nya utredningar väntar En fråga som särskilt belyses är rehabiliteringsansvaret för personal i internationella insatser. Frågan om beskattning av fritt logi, såsom logementsboende eller ombord på örlogsfartyg bör utredas vidare och vara undantaget från beskattning. En särskild utredning kommer att tillsättas för att reformera officerssystemet, bland annat fördelning mellan yrkes- och reservofficerare. Precis som vi anser Även denna utredning visar på precis det som vi i förbundet Reservofficerarna kämpat så hårt och länge för: Försvarsmakten måste uppdatera nuvarande reservofficerare, och utbilda nya, säger förbundsordförande Magnus Konradsson. Läs mer om utredningen på Jan Kvernby Nye ordföranden i försvarsutskottet: Försvaret måste reservare för att I början av oktober utsågs folkpartisten, reservofficeren och Natoförespråkaren Allan Widman till ordförande i Riksdagens försvarsutskott. Försvarsmakten måste satsa på reservofficerare för att klara framtida utmaningar, och för att bygga starka broar in i det civila samhället, säger Allan Widman. En av de viktigaste frågorna som den nye ordföranden i försvars utskottet har högt på agendan är bristen på personal inom försvaret. Allan Widman är mycket oroad av personalläget inom Försvarsmakten inte minst eftersom myndig heten själv anger att målen för Insatsorganisation 2014 kommer att nås först 2024 det vill säga tio år för sent. Oacceptabel försening Att låta den nuvarande underbemanningen pågå i tio år till är inte acceptabelt enligt Allan Widman, som menar att en satsning på reservofficerare kommer att vara en stor del av lösningen på bemanningsproblematiken. Att ha en större andel reservoffic er are än vad som finns idag är också ett sätt för försvaret att få ambassad örer ute i samhället, och på så sätt stärka banden mellan det civila samhället och försvaret, säger Allan Widman. Ser fördelarna En annan positiv effekt av att ett ökat antal reservofficerare är att för - svaret skulle få betydande civil kom- 8 Reservofficeren 4, 2014

9 satsa på klara framtiden petens på köpet. Bland annat IT, logistik och kommunikation är kunskaper som verkligen behövs inom ett modernt försvar. Starka band mellan försvaret och samhället innebär alltså bara fördel ar, menar Allan Widman. Vill ha löpande utbildning Det råder ingen tvekan om att den nye ordföranden i försvarsutskottet anser att det är dags för Försvarsmakten att bli bättre på att ta tillvara på de resurser som man har till hands. Och att det verkligen är dags att utbilda nya reservofficerare löpande. Förbundet Reservofficerarna borde verkligen ta tillfället i akt och tala om vilka befattningar som skulle vara idealiska för reservofficerare att fylla i ett modernt försvar. Det är ett guldläge att ryta till gentemot Försvarsmakten, och inte låta sig lugnas av att två försvarsberedningar i rad har pekat på reservofficerares nyckelroll i det framtida försvaret, menar Allan Widman Efterlyser öppenhet och debatt Vilka andra frågor utöver bemanningen, ska du för söka få extra fokus på som ordförande i Försvarsutskottet? Allan Widman. Foto: Folkpartiet Det råder en onödig slutenhet i många militära frågor. Att vara ledamot i försvarsutskottet och få reda på genom Svenska Dagbladet att svenskt luftrum kränks av ryska flygplan är ett bevis på att dagens slutenhet både från Försvarsmakten och regeringens sida är överdriven, säger Allan Widman och fortsätter: Brist på öppenhet och den militära situation som Sverige befinner sig i hindrar en bra och vital debatt om försvaret. Vi behöver en sådan i dagens samhälle. En öppnare debatt ser den nye ordföranden dessutom som en väg att få politikerna bättre insatta i försvarsfrågor. Det är i sig viktigt för att få till en vitalare försvarspolitik något som Allan Widman hoppas få till under sin tid som ordförande. Malin Andersson Vilka befattningar passar bäst för reservofficerare? Hjälp oss med dina synpunkter! Mejla Reservare inom Polisen nekas löneutfyllnad När reservofficerare som har sitt civila arbete inom statliga myndigheter istället tjänstgör militärt, får de en löneutfyllnad av sin civila arbetsgivare. Detta i enlighet med Villkorsavtal och Villkorsavtal T. Men inom Polisen har arbetsgivaren plötsligt slutat att betala löneutfyllnaden på 25 procent. Detta har lett till att Polisförbundet inlett tvisteförhandling. Vi blev uppmärksammade av medlemmar att det skett en förändring, och påkallade därför förhandling med Rikspolisstyrelsen. Eftersom vi inte lyckades att enas har vi lyft frågan till de centrala parterna, så att de kan se över frågan, säger Martin Åberg, ombudsman på Polisförbundet. Jenny Harlin Sverige värd för militär femkanp Sverige ska arrangera militär femkamp för reservofficerare i Halmstad maj Tävlingen kommer vara kvalificeringstävling för CIOR-tävlingen som går två månader senare i USA; Washington DC. Sverige har som ambition att tävla med två herrlag och ett damlag på nordiska och ett herrlag och ett damlag på CIOR-tävlingen. Är du intresserad och behärskar löpning, orientering och simning, hör av dig till förbundskapten Sven Lindeberg på: alternativt Mer info finns på Sven Lindeberg Reservofficeren 4,

Stärker arméns förmåga sid 14

Stärker arméns förmåga sid 14 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 2 2015 Stärker arméns förmåga sid 14 Medlemmar får tusentals kronor sid 4 Facken står upp för reservare i Polisen sid 5 MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Läs mer

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2011 ANALYS: Oprövad teori bakom Afghanistandoktrin SIDAN 22 BASORG 13: Förbanden betonar osäkerhet SIDAN 10 SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG FICK 5000 KRONOR MER

Läs mer

med sikte på framtiden

med sikte på framtiden Arméinspektören: VI MÅSTE FINNAS I HELA LANDET N u m m e r 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 Ingen degradering av befäl Rakel säkrar sambandet Kartläggs av extremister med sikte på framtiden färre bataljoner,

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Basen för Sveriges försvar

Basen för Sveriges försvar TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Arga bönder demonstrerar Fänrik Hans Månsson stoppar vår fotograf under Skaraborgs höstövning. 14 Stor dramatik när tillstånden förnyas Markörerna

Läs mer

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner.

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner. Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2012 RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN SIDAN 16 LEDARE Så höjde vi soldaternas löner SIDAN 3 HR transformationen granskas SIDAN 10 Minskad kunskap om strid i norr

Läs mer

SÄNKT LÖN SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV. Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning. Struntade i skjutgränser

SÄNKT LÖN SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV. Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning. Struntade i skjutgränser Medlemstidning för Officersförbundet nr 3 2012 Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning SIDAN 5 SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV SÄNKT LÖN SIDAN 14 LEDARE: FÖRSVARS- LOGISTIK PÅ FEL

Läs mer

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen Medlemstidning för Officersförbundet nr 2 2012 Jag känner mig lurad! SIDAN 35 Små marginaler på soldatlön SIDAN 18 ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN SIDAN 6, 7, 28 32 HAW, Ungern: Säkerhetsinspektionen varnar

Läs mer

MAKTBAS NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS. Materielkaos i Tyskland. Teolog forskar om att bli civil. Nytt markstridsreglemente

MAKTBAS NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS. Materielkaos i Tyskland. Teolog forskar om att bli civil. Nytt markstridsreglemente MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 7 2014 Materielkaos i Tyskland SIDAN 10 Teolog forskar om att bli civil SIDAN 6 NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS MAKTBAS SIDAN 20 REPORTAGE: Nytt markstridsreglemente

Läs mer

GRANATER UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE. Snabb insats dröjer. Informationskrig pågår i Baltikum. Mali-insats kan möta motstånd. Ta inte mina miljoner

GRANATER UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE. Snabb insats dröjer. Informationskrig pågår i Baltikum. Mali-insats kan möta motstånd. Ta inte mina miljoner MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 8 2014 UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE GRANATER SIDAN 22 INSÄNDARE: Ta inte mina miljoner SIDAN 35 Snabb insats dröjer SIDAN 7 REPORTAGE: Informationskrig pågår i Baltikum

Läs mer

Med fokus på insatser FÖRSVARETS. nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med fokus på insatser FÖRSVARETS. nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning FÖRSVARETS nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med fokus på insatser DET HÄNDER INOM GENDER STÖD FRÅN ANHÖRIGA TILL ANHÖRIGA BLACKHAWKEN PÅ PLATS innehåll Fokus: Omstrukturering med insatschefen..

Läs mer

HÄMMAR HERKULES RESERVDELSBRIST. Hundratals piloter kommer tillbaka. Traktamenten halveras. MSS får cykeltolka. Afghanistan efter 2014

HÄMMAR HERKULES RESERVDELSBRIST. Hundratals piloter kommer tillbaka. Traktamenten halveras. MSS får cykeltolka. Afghanistan efter 2014 Medlemstidning för Officersförbundet nr 3 2013 GRANSKNING: FSV, Omdaningen av försvarslogistiken SIDAN 22 RESERVDELSBRIST HÄMMAR HERKULES SIDAN 16 ANALYS: Afghanistan efter 2014 MSS får cykeltolka Traktamenten

Läs mer

Bristfälligt stöd till officer skadad i Afghanistan

Bristfälligt stöd till officer skadad i Afghanistan Medlemstidning för Officersförbundet nr 5 2009 Bristfälligt stöd till officer skadad i Afghanistan Förbandsbesök: P7 Intervju med ÖB Sverker Göransson Försvarsutskottet bromsar strilomläggning Bristfälligt

Läs mer

Dags för mönstring igen?

Dags för mönstring igen? MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2015 Dags för mönstring igen? HÅKAN SPARR OMVALD SOM ORDFÖRANDE»Ju längre från ledningen man sitter, desto svårare är det att känna sig som en del av förändringen«försvarsmakten

Läs mer

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND Medlemstidning för Officersförbundet nr 5 2011 HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND OLIKT alla ANDRA REPORTAGE: Fördröjd reaktion efter insats NYHETER: Skarp kritik mot Försvarshögskolan Tung utrustning ökar säkerhetsrisken

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

Två oeniga myndigheter. Ofrivillig. Förändrat förbund. Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister

Två oeniga myndigheter. Ofrivillig. Förändrat förbund. Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 2 2012 Förändrat förbund Omdaningen splittrar föreningarna Facken i Eksjö Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister Möt Karin Enström Ofrivillig sökare

Läs mer

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 1 2013»Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.«valberedningen framgångsfaktor för föreningen Gyllenhaal om talande siffror

Läs mer

Blekinge visar framåtanda

Blekinge visar framåtanda Terrorister fick kärleksfull vård Under inspektionen visades i Göteborg hur polisen kan avlastas vid en insats. 4 Skåningarna först i basker Högvaktsstyrkan från Södra skånska gruppen fick bära nya baskern

Läs mer

OFFICER DÖDSDÖMD JOBBAR MED ÖVERLEVARE PÅ LV6 INGET BESLUT OM ARBETSMILJÖ SIDAN 6. Svårt drabbat Danmark satsar på veteraner

OFFICER DÖDSDÖMD JOBBAR MED ÖVERLEVARE PÅ LV6 INGET BESLUT OM ARBETSMILJÖ SIDAN 6. Svårt drabbat Danmark satsar på veteraner Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2011 Svårt drabbat Danmark satsar på veteraner SIDAN 4 INSÄNDARE: Gäller högkvarterets skrivelser generaler? SIDAN 29 INSATS: Mobbning sänkte stridsvärde SIDAN

Läs mer

HMS Sundsvall i Libanon

HMS Sundsvall i Libanon SFRO NYTT SVENSKA FLOTTANS RESERVOFFICERSFÖRBUND Februari 2008 HMS Sundsvall i Libanon Reservoffi cerare i karantän Äntligen en tidning i tid På besök i Köpenhamn medlemsnytt SFRO-NYTT Organ för Svenska

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

FRUKTAR FRAMTIDEN K3: DELAD BATALJON. Bosnien 20 år efter BA01. Karolinska Institutet kräver noggrannare skadeutredningar. Nytt flygföraravtal

FRUKTAR FRAMTIDEN K3: DELAD BATALJON. Bosnien 20 år efter BA01. Karolinska Institutet kräver noggrannare skadeutredningar. Nytt flygföraravtal MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 8 2013 K3: DELAD BATALJON FRUKTAR FRAMTIDEN SIDAN 18 25 ANALYS: Bosnien 20 år efter BA01 SIDAN 26 Karolinska Institutet kräver noggrannare skadeutredningar SIDAN

Läs mer

NYA BRAND- HELIKOPTRAR ANNU INTE REDO. Testpiloter prövar ny flyghjälm. Franska försvaret saknar åtta miljarder euro

NYA BRAND- HELIKOPTRAR ANNU INTE REDO. Testpiloter prövar ny flyghjälm. Franska försvaret saknar åtta miljarder euro MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 4 2015 NYA BRAND- HELIKOPTRAR ANNU INTE REDO SIDAN 6 Testpiloter prövar ny flyghjälm SIDAN 22 ANALYS: Franska försvaret saknar åtta miljarder euro SIDAN 20 Officersförbundet

Läs mer

FORUM EN GENERAL KLIVER AV ÖB SVERKER GÖRANSONS SISTA INSATSRESA. ACE 15 storövning i samarbete med svensk bas. STRIDSBÅT 90 skarpast i skärgården

FORUM EN GENERAL KLIVER AV ÖB SVERKER GÖRANSONS SISTA INSATSRESA. ACE 15 storövning i samarbete med svensk bas. STRIDSBÅT 90 skarpast i skärgården FÖRSVARETS FORUM FÖRSVARSMAKTENS PERSONALTIDNING NR 3/2015 EN GENERAL KLIVER AV ÖB SVERKER GÖRANSONS SISTA INSATSRESA ACE 15 storövning i samarbete med svensk bas En dag med rådgivarna på CAMP SHAHEEN

Läs mer

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Försvarets nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med rätt kompetens på rätt plats Civil ledning i afghanistan omdaning av logistiken ny medarbetarundersökning INNEHÅLL Uppgradera Gripen... 4 Fokus:

Läs mer

KRAV STÄLLER SPECIALISTKADETTER. Mindre effekt till ökad kostnad. Ytterligare neddragningar föreslås. Förhandlingar om nytt pensionsavtal

KRAV STÄLLER SPECIALISTKADETTER. Mindre effekt till ökad kostnad. Ytterligare neddragningar föreslås. Förhandlingar om nytt pensionsavtal MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 7 2013 SPECIALISTKADETTER STÄLLER KRAV SIDAN 16 26 INSÄNDARE: Mindre effekt till ökad kostnad SIDAN 31 PERSPEKTIVPLANEN: Ytterligare neddragningar föreslås SIDAN

Läs mer

PIRATPLÅGAN I ADENVIKEN

PIRATPLÅGAN I ADENVIKEN Medlemstidning för Officersförbundet nr 2 2011 PIRATPLÅGAN I ADENVIKEN De vill visa sin övermakt och de gör det genom att skjuta ÖB: Omgalonering ska vara frivillig Ny rapport: Specialistofficerare vill

Läs mer

Telekrigare talar ut. Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009. Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps. Holländska soldater är nöjda

Telekrigare talar ut. Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009. Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps. Holländska soldater är nöjda Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009 Telekrigare talar ut Holländska soldater är nöjda Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps Bristande systematik i arbetsmiljöarbetet Telekrigare talar

Läs mer

UKRAINA ONT & GOTT I. Kadett med civil examen tvingades säga upp sig. Tryck på soldatlägenheter. Delta i jämställdhetsarbetet. Marinstridsdagarna

UKRAINA ONT & GOTT I. Kadett med civil examen tvingades säga upp sig. Tryck på soldatlägenheter. Delta i jämställdhetsarbetet. Marinstridsdagarna MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 2 2014 ONT & GOTT I UKRAINA SIDAN 22 Kadett med civil examen tvingades säga upp sig SIDAN 10 Tryck på soldatlägenheter SIDAN 9 TEMA: Marinstridsdagarna SIDAN 12

Läs mer