Kapitalisera på marknad för skydd av ekosystemtjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalisera på marknad för skydd av ekosystemtjänster"

Transkript

1 Kapitalisera på marknad för skydd av ekosystemtjänster Företag: Alfa Laval Ballastvatten används av företag för att behålla stabiliteten när de saknar last. Fartygen fylls med tusentals kubikmeter vattens som dumpas vid ankomst i nästa hamn där lastning skall ske. Årligen transporteras och dumpas uppemot 5-7 miljarder ton ballastvatten. Problem: Hamnen där ballastvattnet togs upp kan ha ett helt annat ekosystem och förflyttar därmed främmande arter kors och tvärs över jorden. Idag dumpas i princip allt ballastvatten utan rening vilket resulterat i 7000 främmande arter i världens ekosystem. Kostnaderna är enorma kom exempelvis en främmande art in i Svarta Havet som medförde att fiskebeståndet minskade med 75% över en fyraårsperiod. Åtgärd: International Maritime Organisation har upprättat en konvention som kräver rening av ballastvatten. Konventionen håller just nu på och ratificeras och allt tyder på att tillräckligt många länder kommer att ratificera den. Detta innebär att konventionen blir internationell lag år Om så sker bedöms den globala marknaden för rening av ballastvatten att uppgå till miljarder USD år År 2008 var antalet leverantörer av reningstekniker 27, idag är siffran 55. Alfa Laval var det företag som var först på marknaden med ett certifierat system för behandling av ballastvatten. Alfa Laval är ett av de företag som väntas dra störst nytta av ratificering av IMO konventionen. Bidraget till vinsten per aktie kan bli så stor som 10-20% per år för perioden

2 Förstärka ekosystem viktiga för verksamheten Företag: Banrock Station Våtmarker tillhandahåller bland annat färskvatten som renas naturligt till en god kvalitet. Våtmarker har också hög biologisk mångfald köpte vinmärket Banrock Station ett område på 1750 hektar där Banrock Creek möter Murray River, 200 km nordost om Adelaide i Australien, för att starta en vingård. Murray River är en del utav den omfattande Murray Darling deltat som dränerar ungefär en femtedel av hela Australien. Marken bestod bland annat av 900 hektar våtmark och 300 hektar tidigare jordbruksmark där vinet skulle odlas. Problem: Området hade använts för intensivt jordbruk i nära 100 år och led av eftersmakerna av odling och bete i en känslig miljö. Våtmarken hade delvis restaurerats av en NGO kallad Wetland Care Australia. Vad gjorde företaget? Banrock Station insåg att livskraftiga våtmarker ökade värdet på deras mark och skapade möjligheter för dem att generera inkomster. Våtmarkerna bidrar också med en biologisk kontroll av skadliga insekter i vinodlingarna. Härigenom skapades idén med att inte bara värna om den egna våtmarken utan också stödja och restaurera andra våtmarker på andra platser. Idag arbetar Banrock Station med fleratlet olika initiativ för att bevara och restaurera våtmarker runt om i världen. Barock Station får dels direkta fördelar från den egna våtmarken men demonstrerar också hur Australiensiskt jordbruk kan bedrivas med hänsyn till naturvärden. Banrock Station förknippas idag med konceptet: livskraftig jord, gott vin. Tack vare engagemanget i våtmarker blev Banrock Station snabbt ett av de snabbast växande nya vinmärkena. Både konsumenter och återförsäljare responderade på möjligheten att kunna bidra till miljömässigt uthållig utveckling. År 2002 vann Banrock Station Ramsar konventionens pris och också Evian Special Prize.

3 Förstärka ekosystemtjänster viktiga för verksamheten Företag: Syngenta Syngenta är ett världsledande företag som arbetar med att öka produktiviteten i odlingslandskap. Syngenta arbetar med FoU som kombinerar expertis inom både kemi och biologi för att ta fram nya teknologier som ökar produktiviteten. Miljöhänsyn är ett ledord för verksamheten. Problemet: Pollinering är en fundamental ekosystemtjänst för kommersiellt jordbruk. Värdet av pollinerande insekter uppskattas till 189 miljarder USD per år. Dessvärre har bipopulationerna minskat dramatiskt de senaste åren. Vad gör företaget? Syngenta genomförde en ekosystemtjänstanalys med verktyget Corporate Ecosystem Services Review för att ta reda på värdet av pollinering av blåbärsodlingar i Michigan och därmed mervärdet av att tillhandhålla habitat för bin. Det resulterade i att företaget lanserade projektet Operation Pollinator genom vilket habitat för bin skapas och restaureras integrerat i odlingslandskapen. Habitat för pollinerare inkluderar tillgång till nektar, mångfald bland växterna, tillgång till vattendrag, tillväxtmiljöer. Idag pollineras blåbärsodlingarna till 90% av kommersiella bin och 10% av vilda bipopulationer. Det i sin tur innebär att de kommersiella bina bidar med pollineringstjänster av Michigans blåbärsodlingar till ett värde av USD 112 million och de vilda bina bidrar med pollinering till ett värde av USD 12 million. Projektet har genererat fler initiativ som syftar till att skapa gynnsamma miljöer för honungsbin och skydda deras habitat.

4 Nya intäktskällor från ekosystemtjänster Företag: Potlach Corporation Potlach Corporation driver skogsbruk och säljer timmer och andra träråvaror. Potlach är också en ledare inom hållbart skogsbruk. Möjlighet: Skogsområdena som Potlach äger och brukar är också populära för rekreation. Många kampar, vandrar, cyklar, fågelskådar och jagar i deras områden i vilka det förekommer älg, hjort, björn och kalkon. Enbart företagets skogmarker i Idaho om hektar besöks av omkring besökare per år. Potlach insåg att skogsmarkerna kunde generera ytterligare intäktskällor utöver de traditionella och försåg alla besökare med en avgift för att få ta del av de kulturella värdena som skogen erbjuder.

5 Investera i fortsatt flöde av ekosystemtjänst Företag: Michelin Däcket till en personbil består till 10-20% av naturgummi sett till vikt. Michelin är en producent av naturgummi och har en gummiträdplantage i Bahia i Brasilien med 2,5 miljoner träd och en fabrik som producerar 3000 ton naturgummi per år. Fabriken tillverkar även gummi från lokala producenter. Problemet: Gummiträden i Michelins plantage började nå slutet av sin produktiva ålder och naturgummiskörden minskade dramatiskt. Nyplantering försvårades av ogynnsamma odlingsmiljöer och spridning av en lövsjukdom. Området hade samtidigt stora ekologiska värden med hotad gammelskog av Atlantic- typ. Vad hände? För att skydda gummiträden i Brasilien så investerade Michelin i ett hållbart jordbrukprogram. Michelin delade upp sin plantage i 12 medelstora plantager och sålde dem till lokala aktörer som dessutom arbetade för Michelin. Michelin hjälpte de nya producenterna att plantera nya resistenta arter av gummiträd och att odla banan och kakao varvat med gummiträden. Michelin skapade också ekologiska korridorer som sammankopplade de olika områdena med Atlantic skog. Michelin arbetade nära med de lokala myndigheterna och med NGOs för att utveckla dessa korridorer. För att skydda Atlantic skogen ytterligare återinfördes arter och ekoturism uppmuntrades. Genom att stärka de människor som behöver naturgummiproduktionen för sitt levebröd till att driva produktionen själva så har plantagerna kommit i bättre form än när Michelin drev dem. De 12 medelstora naturgummiplantagerna är idag i drift och 500 ha av kakaoplantering. De ursprungliga 600 anställda arbetar fortfarande och 150 nya arbetstillfällen har skapats. Naturgummiproduktionen har ökat med 11% och Michelin har lyckats säkra sitt framtida behov av gummi. Projekten har också hjälpt till att styrka företagets varumärke och rykte hos konsumenter och miljöorganisationer.

6 Kapitalisera på kompensationsmarknader Företag: Bluefield Ranch Mitigation Bank Mitigation banking är ett begrepp för företag som kompenserar för sin påverkan på ekosystem och biologisk mångfald genom att restaurera, skapa, förstärka eller skydda en våtmark eller ett habitat. I Nordamerika är marknaden för mitigation banking betydligt mer utvecklad än i Europa. I USA finns sju olika aktiva program med köp av kompensation för USD 1,5-2,4 miljarder per år. Uppemot hektar mark har restaurerats eller skyddats genom mitigation banking i USA. De två största är Wetlands Mitigation Banking och Species Mitigation Banking. Som en del av the Clean Water Act så kräver flertalet stater kompensation för all påverkan på våtmarker, vattendrag eller habitat för hotade arter. Möjlighet: Det finns tre olika mekanismer för att kompensera för sin påverkan på våtmarker och känsliga arter: att själv kompensera genom olika initiativ, att betala till en fond eller genom att köpa en kredit från tredje part. Möjligheten att köpa en kredit från tredje part har skapat en marknad för kommersiella mitigation banks i landet fanns det endast 46 tillåtna mitigation banker, varav i princip samtliga var kopplade till myndigheter eller andra offentliga organ. År 2001 fanns det cirka 200 godkända mitigation banker. Det finns i dag över 600 mitigation banker i USA och marknaden förväntas växa ytterligare med ännu fler aktörer. Bluefield Ranch Mitigation Bank (BRMB) driver ett av Floridas största restaureringsprojekt genom att restaurera stora markarealer för att återgå till sin tidigare våtmarkskaraktär. Området har certifierats som habitat för Goffersköldpadda och Indigosnok. Bluefield Ranch Mitigation Bank har på så vis tilldelats 1 240,32 State of Florida mitigation bank credits och 1 522,34 Federal Banking Credits. Bluefield Ranch Mitigation Banking kan därmed erbjuda kunder våtmarkskrediter för att kompensera för miljöpåverkan i East Central Florida.

7 Kapitalisera på framväxande kompensationsmarknad Företag: EpE CDC Biodiversité CDC Biodiversité arbetar med biologisk mångfald och ingår i den finansiella institutionen Caisse des Depots. CDC Biodiversité har positionerat sig som en aktör som pilottestar alla steg inom kompensationsmarknader för påverkan på biologisk mångfald; alltifrån att hitta mark, utveckla management planer till att restaurera eller förstärka ekosystemen. Möjlighet: Marknaden för kompensation av påverkan på biologisk mångfald förväntas växa. Det franska företaget CDC Biodiversité har tagit vara på den affärsmöjligheten och testar nu Europas första habitat banking projekt i närheten av Marseille. Det påbörjades 2008 och kommer att pågå i 30 år. Under den här tiden kommer CDC Biodiversité att leda projektet och rapportera till lokala miljömyndigheter. Projektet syftar till att omvandla 367 hektar av tidigare trädplanteringar till hållbara betesmarker för får och habitat för hotade fågelarter i området. Projektet drivs i samarbete med nationella och lokala miljöorganisationer och erbjuder en experimentverkstad för att utreda möjligheterna till habitat banking system enligt europeiska och franska regelverk. Kompensationsmarknader är en ny marknad och affärsmöjlighet för konsultbolag. CDC är en sk. first mover och både profilerar sig och kapitaliserar på en framväxande marknad.

8 Bevara och skydda biologisk mångfald Företag: Veolia Environmental Services, SARP Industries Veolia Environmental Services, SARP Industries är ledande i Europa på hantering av miljöfarligt avfall och behandlar över 3 miljoner ton avfall årligen. Två enheter inom företaget (Occitanis och Solitop) har i sina respektive anläggningar på olika platser i Frankrike bestämt sig för att arbeta aktivt med biologisk mångfald. Huvudanledningen är att säkra sin fortsatta verksamhet genom att stärka sitt varumärke och image hos allmänheten och övriga intressenter. Vad gjorde företaget? Arbete med biologisk mångfald bestod bland annat av att skydda och i vissa fall också förstärka biologisk mångfald. Solitop har exempelvis inlett ett samarbete med en miljöorganisation för att arbeta med biologisk mångfald vid företagets anläggning i västra Frankrike. Bland annat skall projektet anlägga en damm för att skapa en miljö för de arter som finns i området, exempelvis grodor och trollsländor. Området till själva anläggningen skall också avgränsas med en naturlig barriär av havtorn, ek, alm. Företaget har dessutom tagit fram en plan för hur de kan täcka över området efteråt. Initiativet har lett till att den biologiska mångfalden i områdena runt anläggningarna har skyddats och också förstärks. Det har också lett till ett gott förtroende hos olika intressegrupper och därmed hjälpt till att säkra företagets fortsatta uppdrag. Som ett resultat fick Occitanis sitt uppdrag utökat och ombads ta hand om större mängder avfall och att börja arbeta med jordförbättring. Solitop fick också en utökad order och ombads ta hand om flera olika typer av avfall. Båda enheterna har också fått erkännande genom att belönas med Jardin de Noé märkningen från organisationen Noé Conservation för sitt arbete med biologisk mångfald.

9 Bevara och skydda ekosystem viktiga för verksamheten Företag: Mondi Mondi är en producent av papper och förpackningsmaterial och äger trädplantage i Sydafrika. Problemet: I Sydafrika är tillgången till färskvatten knapp. Dessutom så har 55% av Sydafrikas våtmarker förstörts som ett resultat av ohållbart jordbruk, skogsbruk, gruvindustri, vattenkraft, men också eld, erosion etc. Eftersom Mondis verksamhet (både skogsbruk och fabriker) använder stora mängder vatten så är företaget beroende av livskraftiga våtmarker. Vad gjorde företaget? Mondi är den huvudsakliga sponsorn av Mondi Wetlands Program, som är ett samarbete mellan Mondi och Sydafrikas två största NGOs (WWF SA och The Wildlife and Environment Society of South Africa) och the Mazda Wildlife Fund. Programmet gör viktiga insatser för bevarandet av och rehabiliteringen av våtmarker i Sydafrika genom att: Öka kunskapen om våtmarker; bedriva lobbying för skyddet av dessa; facilitera samarbeten; arbeta med forskningsbaserade verktyg och genom att tillhandahålla utbildning i fält. Genom Mondi Wetland Program så utvärderar Mondi tillståndet av alla viktiga våtmarker som används och förespråkar ett hållbart nyttjande av våtmarker. Bland annat förflyttar Mondi alla egna kommersiella träd från våtmarksområden vilket stärker återuppbyggnaden av naturligt förekommande färskvattenresurser och biologisk mångfald. Insatsen med att förflytta kommersiella träd från våtmarksområden har medfört en förlust av cirka 5% av Mondis produktiva skogsmark, en alternativkostnad på ton ved per år. Kostnaderna uppfattas som en del av Mondis sociala och miljömässiga lisens för att få fortsätta sin verksamhet och att möta sitt åtagande mot befolkningen nedströms. Mondi har gjort en värdefull insats i Sydafrika med att bibehålla viktiga färskvattenekosystem. Genom samarbetet med WWF så har Mondi fått internationellt erkännande för sitt arbete med att påverka användare av, och ägare av, våtmarker till ett mer hållbart nyttjande.

10 Bevara och skydda ekosystem viktiga för verksamheten Företag: ArcelorMittal ArcelorMittal tillverkar stål; en process som utöver kol och järn behöver stora mängder vatten. Cirka kubikmeter vatten åtgår för att producera ett ton stål. ArcelorMittal har 9 stora stålanläggningar runt omkring de Stora Sjöarna i USA och Kanada. Sjöarna tillhandahåller också ekosystemtjänsten vattenburen transport vilket används av ArcelorMittal för transport av råvaror och distribution. Problem: Sjöarna som är ett av världens största färskvattenekosystem används inte bara av Arcelor Mittal och andra företag, utan 37 miljoner människor är också beroende av Sjöarna för sitt drickvatten, matproduktion och rekreation. Den samlade påverkan på de Stora Sjöarna är stor och ett av jordens viktigaste färskvattensystem är därmed hotat. Vad gjorde företaget? ArcelorMittal samarbetar med USAs Naturvårdsverk och NGOs i USA och Kanada för att gemensamt restaurera färskvattenekosystemet. Initiativet går ut på att utbilda olika typer av beslutsfattare om värdet av de Stora Sjöarna för regionens ekonomiska vitalitet och också livskvalitet, vad ekosystemet behöver för att må bra och kunna fortsätta tillhandhålla sina tjänster, och identifiera åtgärder som kan ha stor positiv effekt. Initiativet har lyckats få finansiering som motsvarar 29 miljoner USD i miljöskyddande åtgärder. Programmet stödjer ett restaureringsprojekt som syftar till att skydda, bevara och restaurera de kemiska, biologiska och fysiska processerna av de Stora Sjöarna. ArcelorMittals engagemang visar på företagets ansvar och stärker deras möjligheter att få fortsätta bedriva sin verksamhet i området kring de Stora Sjöarna.

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer

Kort om syfte och bakgrund

Kort om syfte och bakgrund Lärarhandledning Kort om syfte och bakgrund Om du frågar vänner och bekanta om de vet vad ekosystemtjänster är, tittar de sannolikt frågande på dig. Det är inte många som känner till vad det egentligen

Läs mer

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS Över de senaste 50 åren har människan förändrat ekosystemen mer drastiskt än under någon annan tidsperiod i planetens historia. Mestadels för att möta det stigande

Läs mer

ATT SÄKRA VATTENRESURSER I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT

ATT SÄKRA VATTENRESURSER I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT ATT SÄKRA VATTENRESURSER I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT Till läsaren: Denna policy brief är ett initiativ av klustergruppen för klimat, vatten och sårbarhet som administreras av Swedish Water House (SWH). SWHs

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int).

En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int). Denna publikation kan fås gratis, så länge upplagan räcker, från: Informationscenter (BU-9 0/11) Generaldirektoratet för miljö Europeiska kommissionen BE-1049 Bryssel Fax: +32 2 299 61 98 E-post: ENV-PUBS@cec.eu.int

Läs mer

SKOGSINNEHAV OCH VIRKESFÖRRÅD.

SKOGSINNEHAV OCH VIRKESFÖRRÅD. Holmen Årsredovisning 212 teknik är två sätt att öka effektiviteten i skogsbruket. Under 212 lanserades den första elhybrid-drivna skotaren som nu testkörs på Holmens marker. Hösten 212 genomförde Holmen

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs hållbarhetseffekt... 4 Omvärld... 6 Intressentdialog...

Läs mer

Bomull. En ren naturprodukt? Världsnaturfonden WWF 2005

Bomull. En ren naturprodukt? Världsnaturfonden WWF 2005 Detta dokument har finansierats av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande WWF:s. v Bomull

Läs mer

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF Foto: Mikhail Bistrov 2 SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN 3 Förord 2010 beslutade världens

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och

Läs mer

AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING

AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING 2 Innehåll Inledning 5 I Sociala och ekonomiska dimensioner 7 Ett vägskäl i historien 7 Internationellt samarbete 7 Fattigdomsbekämpning 7 Förändring av konsumtionsmönstren

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

Naturen är inte till salu!

Naturen är inte till salu! Naturen är inte till salu! Respektera lokalsamhällens rättigheter! Stoppa finansvärldens uppköp av naturen! I samarbete med EN GRÖN EKONOMI FÖRDJUPAR DEN EKOLOGISKA KRISEN Vad står på spel vid Rio+20 Tjugo

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor För WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för

Läs mer

MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN. Miljö kunskap för hållbar utveckling

MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN. Miljö kunskap för hållbar utveckling MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN Miljö kunskap för hållbar utveckling Syftet med skriften är att den ska ge en överblick över de kunskaper om miljöfrågor, som krävs i det internationella utvecklingssamarbetet.

Läs mer

20 röster om hotet mot ålen

20 röster om hotet mot ålen Ålens framtid - att bruka eller förbruka ekosystemtjänster / 20 röster om hotet mot ålen Ålens framtid att bruka eller förbruka ekosystemtjänster 20 röster om hotet mot ålen Ålens framtid att bruka eller

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

MEDDELANDE 4 2007. Fördjupad Utvärdering av Levande skogar

MEDDELANDE 4 2007. Fördjupad Utvärdering av Levande skogar MEDDELANDE 4 2007 Fördjupad Utvärdering av Levande skogar Projektägare Göran Enander Projektledare Erik Sollander Styrgrupp Staffan Norin (ordförande) Magnus Fridh Lovisa Hagberg Jan Linder Anna Möller

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

Klimat kompensations handboken. version 2

Klimat kompensations handboken. version 2 Klimat kompensations handboken version 2 Författare: Conor Foley Redaktör: Elin Bergman Utgiven av: Tricorona Climate Partner AB Grafisk form och original: Grön idé AB Tryck: Grafiska punkten i Växjö,

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö SCA Hållbarhetsredovisning 2011 Skapar värde för människor och miljö Innehåll Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 n Hållbarhetsstrategi Omvärldsanalys... 4 Strategi... 6 Nya hållbarhetsmål... 8 Uppföljning

Läs mer

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om rättvis handel generellt och Fairtrade specifikt. Innehållet är framtaget utifrån de frågor och insiktsfulla

Läs mer

kretsloppsparken i ekeby

kretsloppsparken i ekeby Förstudie om cirkulär ekonomi med fokus på kretsloppsparken i ekeby På uppdrag av Kommunledningskontoret i Eskilstuna Kommun Av StuArt Pledger och erik Fälth 14-05-30 Innehållsförteckning Förord och sammanfattning

Läs mer