93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen"

Transkript

1 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 90 Jämtland Härjedalen Turism, information 91 Destination Funäsdalen, information 92 Leader, information 93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen 95 Arbete med förbättrat näringslivsklimat, konsultuppdrag 96 Medfinansiering förstudie Spår o leder Lofsdalen 97 Jämtlands räddningstjänstförbund, information 98 Arrende del av Sveg 6:5, campingen 99 Samtycke till Regionförbundet att företräda kommunerna gällande 37-medel 100 Taxor och avgifter brandfarliga varor Jämtlands räddningstjänstförbund, medlemskap Jämtlands räddningstjänstförbund, taxor och avgifter Jämtlands räddningstjänstförbund, ägardirektiv Reservelverk Svegsmon, begäran om tilläggsanslag 105 Fördjupad översiktsplan Bruksvallarna-Ramundberget 106 Ändring av timtaxa inom livsmedels- och alkohollagens område 107 Avgifter för serveringstillstånd, revidering 108 Förslag till komplettering av bygglovstaxa med anledning av nytt lagförslag 109 Organisation POSOM, ändring av förvaltningstillhörighet 110 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 112 Årsredovisning 2013, Härjedalens kommun

2 Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för 2013 års verksamhet Regionförbundet Jämtlands län. Årsredovisning 2013 och revisionsrapport Samordningsförbundet Jämtlands län, årsredovisning och revisionsberättelse 2013 Årsredovisning 2013, Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål, årsredovisning 2013 Medborgarförslag om skatt på katter Medborgarförslag om inlösen av tomt (f d Aktivitetshuset) i Funäsdalen Motion om förtroendevaldas ersättning Motion om EU-samordnare Motion om att utreda möjlighet till anställning av studentmedarbetare Motion om att införa avkastningskrav på de kommunalt helägda bolagen Tekniska åtgärder för säker krisledning Tekniska åtgärder för säker krisledning, begäran om tilläggsanslag, samhällsbyggnadsnämnden Brandskyddspolicy Brandskyddsprogram 2014 och framåt Regionalt samverkansråd från och med 2015 Förslag till ny huvudman för familjerådgivningen i Jämtlands län Kollektivtrafiken, ansvar från och med 2015 Jämtlands läns ungdomsstrategi Kommunens 40-årsjubileum, information Utredning av köks- och måltidsorganisation, begäran om tilläggsanslag Bygdeavgiftsmedel 2014 Meddelanden Delegationsbeslut Information inför Härjeåns Kraft AB bolagsstämma vt/

3 Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Medborgarhuset, Sveg, klockan Gunilla Zetterström Bäcke (S) ordförande Anders Häggkvist (C) Maj-Lis Larsson (S) Göran Påhlson (S) Hans Bergström (V) Lars Bygdén (FP) Victor Ericsson (M) Leif Nilsson (S) Margareta Mahmoud Persson (KD), tjänstgörande ersättare Pelle Persson (VH), tjänstgörande ersättare Gunnar Hedin (C), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare Inger Lagerquist, kommunchef Ulrika Persson, sekreterare Ola Regnänder, ekonomichef Thomas Johansson Nordqvist (SD), observatör, Ingegärd Fjällgärde (SD), observatör, Mats Forslund JHT och Jonas Kojan Destination Funäsdalen, Ville Welin och Annika Myhr, näringslivsavdelningen Jenni Andersson, Leader Södra Fjällen, 92 Panos Alepliotis, samhällsbyggnadschef, Lars Nyman, Jämtlands räddningstjänstförbund, 97 Iréne Kolare, miljö- och byggchef Kerstin Ederlöf Olofsson, kanslichef, 110, 134 Karin Rensberg Rihpa, samisk samordnare, 110 Victor Ericsson.(JdiAkaJViim.oyi Ulrika Persson illa Zetterstiröm Bäcke Paragrafer Organ Victor Eri< BEVIS Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kansliet, Sveg \iv Camilla Mehlqvist

4 Kommunstyrelsen Ks 90 Jämtland Härjedalen Turism, information och ägardirektiv Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism (JHT), informerar bland annat om föreningens vision, verksamhetsplan och budget 2014 samt ägardirektiv. Redovisning av aktuella och avslutade projekt. Frågeställningar som medlemmarna bör fundera över är: Förväntningar på JHT och ägarna/destinationerna? Behovet av gemensam plattform? Hur hitta en mer långsiktig lösning för främst finansiering? Kommunstyrelsens beslut - Informationen förklaras delgiven. 8^ \ /

5 Kommunstyrelsen Ks 91 Destination Funäsdalen, information Jonas Kojan, VD Destination Funäsdalen, informerar bland annat om destinationens historia/bakgrund, ägarstruktur, anställda, projekt, uppdrag, värdeord och ekonomi. "Konkurrenskraftigt Destinationsbolag" är ett aktuellt projekt för vilket destinationen sökt medfinansiering av kommunen. Redovisning av projektets mål, budget och finansiering. Kommunstyrelsens beslut - Informationen förklaras delgiven. vt

6 Kommunstyrelsen Ks 92 Leader, information Leader är en metod för landsbygdsutveckling inom Europeiska Unionen som innebär samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden. Metoden bygger på ett antal hörnstenar, vilka är nytänkande, lokal förankring, samverkan, nätverk, partnerskap och överförbarhet. Jenni Andersson, verksamhetsledare för Leader Södra fjällen, informerar om tilldelat projektstöd, beviljade projekt med mera. När den nuvarande Leaderperioden upphör ersätts projekten av Lokalt ledd utveckling (LLU) Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet inom alla fyra fonderna: socialfonden, regionala utvecklingsfonden, jordbruksfonden för landsbygdens utveckling samt havs- och fiskerifonden. Under 2014 kommer arbete med lokalt ledd utveckling att fokusera på att ta fram lokala utvecklingsstrategier. Det kommer inte att vara möjligt att söka stöd för projekt Process för ansökan och godkännande av utvecklingsstrategi för LLU pågår. Senast 23 maj ska intresseanmälningar (vilka kommuner man vill arbeta tillsammans med) lämnas in. Kommunledningsförvaltningen föreslår att intresseanmälningar lämnas för: - Leader Hälsingebygden - Regionsamarbete med Jämtlands län - Berg och Härjedalen (utom Högdals församling) Kommunstyrelsens beslut - Informationen förklaras delgiven. - Intresseanmälningar lämnas för att ingå samarbete med: - Leader Hälsingebygden - Regionsamarbete med Jämtlands län - Berg och Härjedalen (utom Högdals församling)

7 Kommunstyrelsen Ks 93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen Dnr Ks Destination Funäsfjällen har 170 medlemsföretag som tillsammans finansierar och driver turismutvecklingen i västra Härjedalen. Bolaget bildades 1972 för att tillhandahålla gemensam bokning för området men verksamheten idag innefattar även marknadsföring, turistbyråverksamhet, drift av utvecklingsprojekt och underhåll av gemensamma turismprodukter. För att skapa ett modernt och konkurrenskraftigt destinationsbolag måste verksamheten grunda sig i en sund affärsplan. Destination Funäsfjällen vill skapa en ny affärsplan som innehåller tydliga strategier och målbilder med fokus på att bolaget ska kunna stå starkare, utveckla sina intäktsdelar och även i framtiden fortsätta vara en trygg och stabil sammanhållande part i västra Härjedalen. Fokus ska ligga på affärsplaner, målbilder, strategier, vision, bolagsstyrning och kontrollverktyg i syfte att skapa förutsättningar för en tryggad drift som skapar mer utrymme till marknadsföring och satsningar som ökar omsättningen i regionen. Bolaget ska inte vara beroende av pågående projekt. Kommunstyrelsen beslutade, / 51, att återremittera ärendet till näringslivsavdelningen för klargörande av projektets finansiering. Finansieringsplan: kronor Regionförbundet kronor Egen insats från näringen kronor Härjedalens kommun Total budget: kronor Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen medfinansierar projekt "Konkurrenskraftigt Destinationsbolag i Funäsfjällen" med kronor från kommunstyrelsens oförutsedda under förutsättning att övrig medfinansiering godkänns. Besiutsexp.

8 Kommunstyrelsen Ks 93, forts Kommunstyrelsens beslut kronor i medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig medfinansiering godkänns. - Finansiering ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.

9 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen Ks 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen Dnr Ks Arbetet med Investeringsfrämjande åtgärder har under de senaste åren drivits inom länsprojektet Midscand. Det projektet är nu avslutat och för att inte förlora kunskaper, kontakter och möjligheter som arbetats upp så bör arbetet fortsätta. Regionförbundet i Jämtlands län ansöker om medfinansiering för projektet Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland- Härjedalen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att arbetet ska fortsätta i projektet som pågår undertiden till en budgeterad kostnad av 1,9 Mkr. Kommunernas andel uppgår till totalt kr i medfinansiering samt kronor i kostnad för arbetad tid. Projektbeskrivning föreligger. Kostnad per kommun förutom den egna arbetsinsatsen: Befolkning Summa att fördela Berg ,66% Bracke ,19% Harjedalen ,13% Krokom ,58% Ragunda ,32% Strömsund ,48% Are ,24% Östersund ,41% % Kostnaden föreslås finansieras ur näringslivsavdelningens verksamhet FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen kronor i medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig medfinansiering godkänns. YO

10 Kommunstyrelsen Ks 94, forts Kommunstyrelsens beslut kronor i medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig medfinansiering godkänns. - Finansiering ur näringslivsavdelningens verksamhet

11 Kommunstyrelsen Ks 95 Arbete med förbättrat näringslivsklimat, konsultuppdrag Dnr Ks Näringslivsklimatet i kommunen har enligt Svenskt Näringsliv stadigt gått ner under de senaste åren. Samtidigt visar en del andra undersökningar bra bemötande av företagare. För att vända trenden krävs ett arbete tillsammans med företagarna för att hitta åtgärder för att förbättra resultaten. Under hösten 2014 planeras möten med företagare och representanter från alla berörda förvaltningar och politiker för att gemensamt komma fram till en långsiktig åtgärdsplan och målbild. Berörda förvaltningar är kommunledning, miljö och bygg, samhällsbyggnad, bildning fritid och kultur. Möten bör ske på flera ställen i kommunen eftersom man troligen har olika förväntningar beroende på i vilken del av kommunen man verkar. Processen ska utmynna i ett handlingsprogram som man politiskt kan besluta om efter valet. Handlingsprogrammet ska kontinuerligt följas upp och revideras varje år. Processen bör ledas av en utomstående konsult. Förfrågningsunderlag har skickats till fem olika konsulter. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Persson&Jaunzems Kommunikation AB får uppdraget att arbeta med förbättrat näringslivsklimat. Kostnaden föreslås finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Persson&Jaunzems Kommunikation AB får uppdraget att arbeta med förbättrat näringslivsklimat kronor anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. YRKANDE Pelle Persson (VH) yrkar att ärendet bordläggs till nästa mandatperiod. Gunilla Zetterström Bäcke (S) yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag med ändringen att finansiering i första hand sker från näringslivsavdelningens anslag och i andra hand från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

12 Kommunstyrelsen Ks 95, forts SGÅNG 1 Ordförande prövar först yrkandet om bordläggning och finner att yrkandet avslås. Omröstning begärs. OMRÖSTNING Ja-röst för avslag till bordläggning och nej-röst för bifall till bordläggning. Ja-röst: Gunilla Zetterström Bäcke (S), Anders Häggkvist (C), Maj-Lis Larsson (S), Göran Påhlson (S), Leif Nilsson (S), Lars Bygdén (FP), Victor Ericsson (M), Margareta Mahmoud Persson och Gunnar Hedin (C). Nej-röst: Pelle Persson (VH) och Hans Bergström (V). Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 9 nej-röster mot 2 jaröster beslutar att avslå bordläggningsyrkandet. SGÅNG 2 Ordförande prövar Gunilla Zetterström Backes yrkande och finner att det bifalles. Kommunstyrelsens beslut - Persson&Jaunzems Kommunikation AB får uppdraget att arbeta med förbättrat näringslivsklimat kronor anvisas i första hand från näringslivsavdelningens anslag och i andra hand från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. y 'vt

13 Kommunstyrelsen Ks 96 Medfinansiering förstudie Spår o leder Lofsdalen Dnr Ks Lofsdalsfjällens Turistnäring Ekonomisk Förening ansöker om medfinansiering från kommunen med kronor för en förstudie som ska undersöka möjligheterna att investera i spår och leder samt öka nyttjandegraden av dessa spår och leder året runt. Total kostnad för förstudien är kronor. Lofsdalen har under de senaste åren har vuxit både i investeringar och i antal besökande gäster. Lofsdalsspår ekonomisk förening, som sköter driften av alla spår och leder, har de senaste tre vintrarna ökat sin försäljning av spårknappar och ledmärken med 30% per år. Syftet är att näringsliv, markägare och föreningar tillsammans ska arbeta för ett starkare Lofsdalen där utveckling av spår och leder kan öka attraktionskraften inom besöksnäringen och fler arbetstillfällen. Kommunledningsförvaltningen anser att förstudien är ett viktigt steg i Lofsdalens utvecklingen och föreslår att kommunen medfinansierar förstudien med kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen kronor i medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig medfinansiering godkänns. - Finansiering ur näringslivsavdelningens verksamhet Kommunstyrelsens beslut - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

14 Kommunstyrelsen Ks 97 Jämtlands räddningstjänstförbund, information Dnr Ks Lars Nyman, räddningschef, Jämtlands Räddningstjänstförbund informerar bland annat om Räddningstjänstförbundets samlokalisering i Trygghetens Hus där verksamheter som polis, ambulansen Östersund, Tullverket, åklagarmyndigheten, kriminalvårdsstyrelsen, SOS Alarm med flera finns. Information lämnas om förbundets bakgrund, historia, bemanning, rekrytering av deltidsbrandmän med mera. Kommunstyrelsens beslut - Informationen förklaras delgiven.

15 Kommunstyrelsen Ks 98 Arrende del av Sveg 6:5, campingen Dnr Ks Härjedalens kommun arrenderar ut ett område av Sveg 6:5, m 2, för campingverksamhet. Arrendeavgiften är kronor per år. Områdets storlek är större än det man använder sig av idag tillträdde nya ägare av Svegs camping och därför måste nytt arrendeavtal tecknas. För att få långsiktighet föreslås arrendet löpa över 15 år, med möjlighet att köpa hela eller del av marken under arrendetiden. Ny detaljplan runt stora korsningen i Sveg, där området är utlagt som campingområde, är ute på samråd. Kommunfullmäktige beslutade i 52/2014, att återemittera ärendet för omarbetning/förtydligande av avtalet, bland annat beträffande pris och indexreglering. Omarbetat arrendeavtal föreligger, med ändrade villkor för arrendeavgiften, och att priset indexuppräknas med konsumentprisindex. Vid eventuellt köp baseras köpesumman på vid köpet gällande industrimarkpris. Kommunledningsförvaltningen föreslår att arrendeavtal med Svegs Camping AB godkänns. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Arrendeavtalet godkänns. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Arrendeavtalet godkänns. vt*

16 Kommunstyrelsen Ks 99 Samtycke till Regionförbundet att företräda kommunerna gällande 37- medel Dnr Ks 37-medel avser medel för insatser enligt 37 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att främja regional samverkan för nyanlända invandrare som omfattas av denna förordning. Medel kan endast sökas av länets kommuner och av kommunalförbund. Regionförbundet har tidigare år, i muntlig överenskommelse med Jämtlands Läns samtliga kommuner via primärkommunala nämnden, ansökt 37-medel från Länsstyrelsen i syfte att stärka integrationsarbetet i länet. Regionförbundet önskar nu att samtliga kommuner i länet inkommer med fullmakt för att företräda kommunerna inför ansökan av medel för Regionförbundet arbetar därefter enligt regional överenskommelse (RÖK) Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge sitt samtycke till att Regionförbundet i Jämtlands län företräder Härjedalens kommun att ansöka om 37-medel för år Kommunstyrelsens beslut - Regionförbundet i Jämtlands län bemyndigas att företräda Härjedalens kommun vid ansökan om 37-medel för år 2015,

17 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen Ks 100 Taxor och avgifter brandfarliga varor 2014 Dnr Sbn Avgifter och taxor som rör Jämtlands Räddningstjänstförbund verksamhet har tidigare beslutats av förbundets direktion beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att alla beslut om avgifter och taxor ska fattas av respektive kommuns fullmäktige. Där framgår att avgifter för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara samt tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor som tas ut av kommunalförbund ska fastställas av respektive medlemskommun Inför inträdet i Jämtlands Läns Räddningstjänstförbund 2015 behöver nytt beslut för 2014 fattas eftersom taxorna måste stämma överens med de som gäller i förbundet. Kommunen delegerar till Jämtlands räddningstjänstförbund att, från och med 1 januari 2015, i taxa fastställa storleken på avgifter för automatiskt brandlarm, teknisk service och utbildning. FÖRSLAG Samhällsbyggnadsnämnden föreslår , 30, att kommunfullmäktige antar följande taxa: Timtaxa vid tillståndsgivning och tillsyn fastställs till 900 kr per timma. 900 kr (motsvarar en timma) Mindre objekt kr (motsvarar två timmar) Vård, omsorg Samlingslokaler Skola Förskola Kulturbyggnader kr (motsvarar tre timmar) Industri Hotell I de fall tillsynen omfattar både LSO och LBE höjs grundavgiften med 900 kr. Ingen uppräkning ska ske. Beslut om förändring ska föregås av en utvärdering av gällande taxor.

18 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen Ks 100, forts Taxorna och avgifterna gäller från 1 juli Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

19 Kommunstyrelsen Ks 101 Jämtlands räddningstjänstförbund, medlemskap 2015 Dnr Ks Härjedalens kommun köper sedan den 1 september 2012 chefstjänster inom räddningstjänsten av Jämtlands Räddningstjänstförbund genom ett samverkansavtal. En arbetsgrupp, bestående av Lars Bygdén, Maj-Lis Larsson och Barbro Långström, utvärderade samarbetet och lämnade förslag till organisation av räddningstjänsten efter Arbetsgruppen föreslog att Härjedalens kommun omgående skulle ansöka om att få bli medlem i Jämtlands Räddningstjänstförbund. Kommunfullmäktige beslutade i 33/2014, att ansöka om att ingå i Jämtlands Räddningstjänstförbund från och med den 1 juli Enligt gällande förbundsordning kan nya medlemmar ingå i förbundet förutsatt att samtliga medlemmar är överens om villkoren för inträdet samt även är eniga om nödvändiga förändringar av förbundsordningen. Utredning föreligger om att utöka Jämtlands Räddningstjänstförbund med Härjedalens kommun som ny delägare samt förslag till konsortialavtal och förbundsordning, utarbetad och godkänd vid ägarsamråd FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Härjedalens kommun godkänner att kommunen, från och med 1 januari 2015, ingår i ett utökat Jämtlands Räddningstjänstförbund med de förutsättningar som framgår av genomförd utredning. - Upprättat förslag till konsortialavtal daterat reviderat , godkänns. - Upprättat förslag till förbundsordning daterad , godkänns. YRKANDE Pelle Persson (VH) yrkar avslag på kommunledningsutskottets förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 101, forts SGÅNG Ordförande prövar Pelle Perssons yrkande mot kommunledningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Härjedalens kommun godkänner att kommunen, från och med 1 januari 2015, ingår i ett utökat Jämtlands Räddningstjänstförbund med de förutsättningar som framgår av genomförd utredning. - Upprättat förslag till konsortialavtal daterat reviderat , godkänns. - Upprättat förslag till förbundsordning daterad , godkänns. RESERVATION Pelle Persson (VH) Justerandes s

21 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen Ks 102 Jämtlands räddningstjänstförbund, taxor och avgifter Dnr Ks Avgifter och taxor som rör Jämtlands Räddningstjänstförbund verksamhet har tidigare beslutats av förbundets direktion beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att alla beslut om avgifter och taxor ska fattas av respektive kommuns fullmäktige. Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet måste fatta tre beslut: - Fastställa att avgift ska tas ut. Huvudregeln inom kommunalrätten är att kommunal verksamhet ska skattefinansieras. Ska avsteg göras från den regeln krävs ett fullmäktigebeslut - Besluta om storleken på taxan Samhällsbyggnadsnämnden har i 30/2014, lämnat förslag till nya taxor som stämmer överens med förbundets. - Delegera till Jämtlands räddningstjänstförbund att, från och med 1 januari 2015, i taxa fastställa storleken på avgifter för automatiskt brandlarm, teknisk service och utbildning. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE). FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Jämtlands Räddningstjänstförbund får från den 1 januari 2015 ta ut följande avgifter: Avgift för tillsyn enligt LSO 5 kap 4 Avgift för sotning och brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap 6 Avgift för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare, godkännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att anse som en explosiv vara, enligt LBE 27 Avgift för automatiskt brandlarm Avgift för utbildning Avg ift för tekn isk service - Rätten att fatta beslut om fastställande att i taxa fastställa storleken på avgiften delegeras från och med 1 januari 2015 till Jämtlands Räddningstjänstförbund förföljande avgifter: Avgift för automatiskt brandlarm Avgift för teknisk service Avgift för utbildning

22 Kommunstyrelsen Ks 102, forts Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Enligt kommunstyrelsens förslag. RESERVATION Pelle Persson (VH) Justerandes

23 HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen Ks 103 Jämtlands räddningstjänstförbund, ägardirektiv 2015 Dnr Ks Förslag till ägardirektiv 2015 för Jämtlands Räddningstjänstförbund föreligger, upprättade i mars Budgetramen/ersättningen till förbundet 2015 utgår från 2014 års ram/ersättning från ägarkommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund. Indexuppräkningen från 2014 till 2015 års nivå uppgår till 2,9 % för personalkostnader och 1,6 % för övriga kostnader. Den totala budgetramen/ersättningen till förbundet uppgår till tkr 2015 varav från Härjedalens kommun tkr. Härjedalens kommun ska erlägga en engångsersättning på 500 tkr per år för att åtgärda de kvalitetsbrister som finns på befintlig utrustning samt nyanskaffning av utrustning. Ägardirektiven gäller efter att samtliga ägarkommuners fullmäktigeförsamlingar beslutat fastställa dem. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Förslag till ägardirektiv 2015 för Jämtlands Räddningstjänstförbund, upprättade mars 2014, fastställs. RESERVATION Pelle Persson (VH)

24 Kommunstyrelsen Ks 104 Reservelverk Svegsmon, begäran om tilläggsanslag Dnr Sbn På Svegsmon finns ett reservelverk installerat 1974 som försörjer prioriterade funktioner i anläggningen. Verket säkerställer funktioner som värme, nödbelysning, hissar samt ett antal eluttag för kritisk utrustning. Verksamheterna kräver allt mer säkrad tillgång till el. Detta elverk är efter ut- och ombyggnader av anläggningen samt omprioriteringar maximalt nyttjat. Verket har fungerat bra i nästan 40 år men har de senaste åren krävt allt mer handpåläggning. När elektronikskåpet som styr aggregatet visade tendenser att fallera och reservdelar inte längre fanns att tillgå anslogs kronor till ett nytt aggregat. De pengar som anslogs täcker inte kostnaden för ett aggregat som kan förse hela anläggningen med el. Idag installeras inte elverk som inte täcker abonnentens hela behov. Vårdutrustning, annan teknisk utrustning och även datorisering kräver idag i många lägen avbrottsfri kraft. För utbyte av befintligt reservelverk till ett med full täckning begär samhällsbyggnadsnämnden, , 31, tilläggsanslag med ytterligare kronor utöver tidigare anslag på kronor. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Tilläggsanslag beviljas med kronor för utbyte av befintligt reservelverk. - Finansiering ur eget kapital. Vt

25 Kommunstyrelsen Ks 105 Fördjupad översiktsplan Bruksvallarna-Ramundberget Dnr MN 2014/23 Samhällsbyggnadsförvaltningen har i 70/2012 fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en fördjupad översiktsplan för dalgången Bruksvallarna - Ramundberget. Ansvaret för översiktsplanering är sedan 1 januari 2014 delegerat till miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämndens beredningsutskott har gjort bedömningen att det även finns behov av en fördjupad översiktlig planering i Messlingen då den befintliga områdesplanen, antagen januari 1978 och senast reviderad maj 1979, är föråldrad och inaktuell. Miljö- och byggnämnden, 41, , föreslår att Messlingen ingår i arbetet med framtagande av fördjupad översiktsplan för Ramundberget och Bruksvallarna. Miljö- och byggchef Iréne Kolare redogör för förslaget FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Messlingen ska ingå i arbetet med framtagande av fördjupad översiktsplan för Ramundberget och Bruksvallarna. Kommunstyrelsens beslut - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

26 Kommunstyrelsen Ks 106 Ändring av timtaxa inom livsmedels- och alkohollagens område Dnr MN 2014/2 Kf antog i 176/2013 en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Beslutet innebar att timtaxan höjdes från 775 till 850 kr per hel timme. Miljö- och byggförvaltningens timkostnader för handläggning, prövning och tillsyn enligt livsmedels- och alkohollagstiftningen samt plan- och bygglagen med mera är detsamma som för miljöbalkens område. De gemensamma kostnaderna för administration och lokaler samt lönekostnader är lika. Det är dessutom vanligt förekommande att förvaltningens inspektörer och alkoholhandläggare utövar tillsyn inom flera av miljö- och byggförvaltningens ansvarsområden. Beräkning av handläggningskostnad per timme redovisas. Miljö- och byggnämnden föreslår i 42/2014, att taxan 850 kr per timme fr.o.m. 1 juli 2014 för handläggning av ärenden inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde (livsmedel- och alkohollagen samt plan- och bygglagen) antas. Miljö- och byggchef Iréne Kolare redogör för förslaget. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Timtaxa för handläggning av ärenden inom livsmedels- och alkohollagens samt plan- och bygglagens område ändras enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Enligt kommunledningsutskottets förslag. RESERVATION Pelle Persson (VH) ve

27 Kommunstyrelsen Ks 107 Avgifter för serveringstillstånd, revidering Dnr ADM 0010/2011, Mbn/ MN 2014/21 En ny alkohollag antogs av riksdagen i november 2010 att gälla från och med den 1 januari Budget 2014 innebär ett krav på ökad kostnadstäckning för kommunens handläggning och tillsyn av alkoholtillstånd. Förändringarna i lagen innebär nya ansöknings- och anmälningsrutiner och därmed påföljande avgifter, vilket beräknas leda till ökad kostnadstäckning. I den nya lagen har vissa justeringar av definitionerna av sprit och alkoholdrycker gjorts. Serveringsreglerna ändras. UTREDNING Den nu gällande alkohollagen (2010:1622) medger att avgift tas ut för följande handläggning: En ny tillståndskategori, cateringtillstånd, har införts vilket medger en tillståndshavare att stadigvarande kunna servera alkoholdrycker till slutna sällskap vid olika tillfällen och i olika lokaler. Vid varje tillfälle skall dock tillståndshavaren anmäla tidpunkt och lokal för godkännande av kommunen. Provsmakning vid arrangemang till allmänheten ska tillåtas, både för tillståndshavare och partihandlare. En tillståndshavare ska anmäla arrangemanget till kommunen och partihandlare ska ansöka om tillstånd för ett sådant arrangemang. Kryddning av spritdryck som ska serveras som snaps tillåts men ska anmälas till kommunen. Rumsservering av alkoholdrycker tillåts men ska anmälas till Kommunen. Påminnelseavgift tas ut vid utebliven restaurangrapport. Sökande ska avlägga kunskapsprov hos kommunen. Provet måste avläggas i den kommun ansökan avser och ska övervakas av personal. Dessa moment finns inte med i nuvarande taxa. Utöver dessa tillägg behöver också en revidering av befintliga ansökningsavgifter göras för att kostnadstäckning skall uppstå.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 1 Utdelning av pris och stipendium 2 Information från näringslivsavdelningen 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år 2007 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2009-01-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Leader Hälsingebygden, finansiering 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen 3 Flygtrafiksamarbete med

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer