93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen"

Transkript

1 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 90 Jämtland Härjedalen Turism, information 91 Destination Funäsdalen, information 92 Leader, information 93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen 95 Arbete med förbättrat näringslivsklimat, konsultuppdrag 96 Medfinansiering förstudie Spår o leder Lofsdalen 97 Jämtlands räddningstjänstförbund, information 98 Arrende del av Sveg 6:5, campingen 99 Samtycke till Regionförbundet att företräda kommunerna gällande 37-medel 100 Taxor och avgifter brandfarliga varor Jämtlands räddningstjänstförbund, medlemskap Jämtlands räddningstjänstförbund, taxor och avgifter Jämtlands räddningstjänstförbund, ägardirektiv Reservelverk Svegsmon, begäran om tilläggsanslag 105 Fördjupad översiktsplan Bruksvallarna-Ramundberget 106 Ändring av timtaxa inom livsmedels- och alkohollagens område 107 Avgifter för serveringstillstånd, revidering 108 Förslag till komplettering av bygglovstaxa med anledning av nytt lagförslag 109 Organisation POSOM, ändring av förvaltningstillhörighet 110 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 112 Årsredovisning 2013, Härjedalens kommun

2 Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för 2013 års verksamhet Regionförbundet Jämtlands län. Årsredovisning 2013 och revisionsrapport Samordningsförbundet Jämtlands län, årsredovisning och revisionsberättelse 2013 Årsredovisning 2013, Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål, årsredovisning 2013 Medborgarförslag om skatt på katter Medborgarförslag om inlösen av tomt (f d Aktivitetshuset) i Funäsdalen Motion om förtroendevaldas ersättning Motion om EU-samordnare Motion om att utreda möjlighet till anställning av studentmedarbetare Motion om att införa avkastningskrav på de kommunalt helägda bolagen Tekniska åtgärder för säker krisledning Tekniska åtgärder för säker krisledning, begäran om tilläggsanslag, samhällsbyggnadsnämnden Brandskyddspolicy Brandskyddsprogram 2014 och framåt Regionalt samverkansråd från och med 2015 Förslag till ny huvudman för familjerådgivningen i Jämtlands län Kollektivtrafiken, ansvar från och med 2015 Jämtlands läns ungdomsstrategi Kommunens 40-årsjubileum, information Utredning av köks- och måltidsorganisation, begäran om tilläggsanslag Bygdeavgiftsmedel 2014 Meddelanden Delegationsbeslut Information inför Härjeåns Kraft AB bolagsstämma vt/

3 Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Medborgarhuset, Sveg, klockan Gunilla Zetterström Bäcke (S) ordförande Anders Häggkvist (C) Maj-Lis Larsson (S) Göran Påhlson (S) Hans Bergström (V) Lars Bygdén (FP) Victor Ericsson (M) Leif Nilsson (S) Margareta Mahmoud Persson (KD), tjänstgörande ersättare Pelle Persson (VH), tjänstgörande ersättare Gunnar Hedin (C), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare Inger Lagerquist, kommunchef Ulrika Persson, sekreterare Ola Regnänder, ekonomichef Thomas Johansson Nordqvist (SD), observatör, Ingegärd Fjällgärde (SD), observatör, Mats Forslund JHT och Jonas Kojan Destination Funäsdalen, Ville Welin och Annika Myhr, näringslivsavdelningen Jenni Andersson, Leader Södra Fjällen, 92 Panos Alepliotis, samhällsbyggnadschef, Lars Nyman, Jämtlands räddningstjänstförbund, 97 Iréne Kolare, miljö- och byggchef Kerstin Ederlöf Olofsson, kanslichef, 110, 134 Karin Rensberg Rihpa, samisk samordnare, 110 Victor Ericsson.(JdiAkaJViim.oyi Ulrika Persson illa Zetterstiröm Bäcke Paragrafer Organ Victor Eri< BEVIS Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kansliet, Sveg \iv Camilla Mehlqvist

4 Kommunstyrelsen Ks 90 Jämtland Härjedalen Turism, information och ägardirektiv Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism (JHT), informerar bland annat om föreningens vision, verksamhetsplan och budget 2014 samt ägardirektiv. Redovisning av aktuella och avslutade projekt. Frågeställningar som medlemmarna bör fundera över är: Förväntningar på JHT och ägarna/destinationerna? Behovet av gemensam plattform? Hur hitta en mer långsiktig lösning för främst finansiering? Kommunstyrelsens beslut - Informationen förklaras delgiven. 8^ \ /

5 Kommunstyrelsen Ks 91 Destination Funäsdalen, information Jonas Kojan, VD Destination Funäsdalen, informerar bland annat om destinationens historia/bakgrund, ägarstruktur, anställda, projekt, uppdrag, värdeord och ekonomi. "Konkurrenskraftigt Destinationsbolag" är ett aktuellt projekt för vilket destinationen sökt medfinansiering av kommunen. Redovisning av projektets mål, budget och finansiering. Kommunstyrelsens beslut - Informationen förklaras delgiven. vt

6 Kommunstyrelsen Ks 92 Leader, information Leader är en metod för landsbygdsutveckling inom Europeiska Unionen som innebär samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden. Metoden bygger på ett antal hörnstenar, vilka är nytänkande, lokal förankring, samverkan, nätverk, partnerskap och överförbarhet. Jenni Andersson, verksamhetsledare för Leader Södra fjällen, informerar om tilldelat projektstöd, beviljade projekt med mera. När den nuvarande Leaderperioden upphör ersätts projekten av Lokalt ledd utveckling (LLU) Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet inom alla fyra fonderna: socialfonden, regionala utvecklingsfonden, jordbruksfonden för landsbygdens utveckling samt havs- och fiskerifonden. Under 2014 kommer arbete med lokalt ledd utveckling att fokusera på att ta fram lokala utvecklingsstrategier. Det kommer inte att vara möjligt att söka stöd för projekt Process för ansökan och godkännande av utvecklingsstrategi för LLU pågår. Senast 23 maj ska intresseanmälningar (vilka kommuner man vill arbeta tillsammans med) lämnas in. Kommunledningsförvaltningen föreslår att intresseanmälningar lämnas för: - Leader Hälsingebygden - Regionsamarbete med Jämtlands län - Berg och Härjedalen (utom Högdals församling) Kommunstyrelsens beslut - Informationen förklaras delgiven. - Intresseanmälningar lämnas för att ingå samarbete med: - Leader Hälsingebygden - Regionsamarbete med Jämtlands län - Berg och Härjedalen (utom Högdals församling)

7 Kommunstyrelsen Ks 93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen Dnr Ks Destination Funäsfjällen har 170 medlemsföretag som tillsammans finansierar och driver turismutvecklingen i västra Härjedalen. Bolaget bildades 1972 för att tillhandahålla gemensam bokning för området men verksamheten idag innefattar även marknadsföring, turistbyråverksamhet, drift av utvecklingsprojekt och underhåll av gemensamma turismprodukter. För att skapa ett modernt och konkurrenskraftigt destinationsbolag måste verksamheten grunda sig i en sund affärsplan. Destination Funäsfjällen vill skapa en ny affärsplan som innehåller tydliga strategier och målbilder med fokus på att bolaget ska kunna stå starkare, utveckla sina intäktsdelar och även i framtiden fortsätta vara en trygg och stabil sammanhållande part i västra Härjedalen. Fokus ska ligga på affärsplaner, målbilder, strategier, vision, bolagsstyrning och kontrollverktyg i syfte att skapa förutsättningar för en tryggad drift som skapar mer utrymme till marknadsföring och satsningar som ökar omsättningen i regionen. Bolaget ska inte vara beroende av pågående projekt. Kommunstyrelsen beslutade, / 51, att återremittera ärendet till näringslivsavdelningen för klargörande av projektets finansiering. Finansieringsplan: kronor Regionförbundet kronor Egen insats från näringen kronor Härjedalens kommun Total budget: kronor Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen medfinansierar projekt "Konkurrenskraftigt Destinationsbolag i Funäsfjällen" med kronor från kommunstyrelsens oförutsedda under förutsättning att övrig medfinansiering godkänns. Besiutsexp.

8 Kommunstyrelsen Ks 93, forts Kommunstyrelsens beslut kronor i medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig medfinansiering godkänns. - Finansiering ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.

9 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen Ks 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen Dnr Ks Arbetet med Investeringsfrämjande åtgärder har under de senaste åren drivits inom länsprojektet Midscand. Det projektet är nu avslutat och för att inte förlora kunskaper, kontakter och möjligheter som arbetats upp så bör arbetet fortsätta. Regionförbundet i Jämtlands län ansöker om medfinansiering för projektet Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland- Härjedalen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att arbetet ska fortsätta i projektet som pågår undertiden till en budgeterad kostnad av 1,9 Mkr. Kommunernas andel uppgår till totalt kr i medfinansiering samt kronor i kostnad för arbetad tid. Projektbeskrivning föreligger. Kostnad per kommun förutom den egna arbetsinsatsen: Befolkning Summa att fördela Berg ,66% Bracke ,19% Harjedalen ,13% Krokom ,58% Ragunda ,32% Strömsund ,48% Are ,24% Östersund ,41% % Kostnaden föreslås finansieras ur näringslivsavdelningens verksamhet FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen kronor i medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig medfinansiering godkänns. YO

10 Kommunstyrelsen Ks 94, forts Kommunstyrelsens beslut kronor i medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig medfinansiering godkänns. - Finansiering ur näringslivsavdelningens verksamhet

11 Kommunstyrelsen Ks 95 Arbete med förbättrat näringslivsklimat, konsultuppdrag Dnr Ks Näringslivsklimatet i kommunen har enligt Svenskt Näringsliv stadigt gått ner under de senaste åren. Samtidigt visar en del andra undersökningar bra bemötande av företagare. För att vända trenden krävs ett arbete tillsammans med företagarna för att hitta åtgärder för att förbättra resultaten. Under hösten 2014 planeras möten med företagare och representanter från alla berörda förvaltningar och politiker för att gemensamt komma fram till en långsiktig åtgärdsplan och målbild. Berörda förvaltningar är kommunledning, miljö och bygg, samhällsbyggnad, bildning fritid och kultur. Möten bör ske på flera ställen i kommunen eftersom man troligen har olika förväntningar beroende på i vilken del av kommunen man verkar. Processen ska utmynna i ett handlingsprogram som man politiskt kan besluta om efter valet. Handlingsprogrammet ska kontinuerligt följas upp och revideras varje år. Processen bör ledas av en utomstående konsult. Förfrågningsunderlag har skickats till fem olika konsulter. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Persson&Jaunzems Kommunikation AB får uppdraget att arbeta med förbättrat näringslivsklimat. Kostnaden föreslås finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Persson&Jaunzems Kommunikation AB får uppdraget att arbeta med förbättrat näringslivsklimat kronor anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. YRKANDE Pelle Persson (VH) yrkar att ärendet bordläggs till nästa mandatperiod. Gunilla Zetterström Bäcke (S) yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag med ändringen att finansiering i första hand sker från näringslivsavdelningens anslag och i andra hand från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

12 Kommunstyrelsen Ks 95, forts SGÅNG 1 Ordförande prövar först yrkandet om bordläggning och finner att yrkandet avslås. Omröstning begärs. OMRÖSTNING Ja-röst för avslag till bordläggning och nej-röst för bifall till bordläggning. Ja-röst: Gunilla Zetterström Bäcke (S), Anders Häggkvist (C), Maj-Lis Larsson (S), Göran Påhlson (S), Leif Nilsson (S), Lars Bygdén (FP), Victor Ericsson (M), Margareta Mahmoud Persson och Gunnar Hedin (C). Nej-röst: Pelle Persson (VH) och Hans Bergström (V). Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 9 nej-röster mot 2 jaröster beslutar att avslå bordläggningsyrkandet. SGÅNG 2 Ordförande prövar Gunilla Zetterström Backes yrkande och finner att det bifalles. Kommunstyrelsens beslut - Persson&Jaunzems Kommunikation AB får uppdraget att arbeta med förbättrat näringslivsklimat kronor anvisas i första hand från näringslivsavdelningens anslag och i andra hand från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. y 'vt

13 Kommunstyrelsen Ks 96 Medfinansiering förstudie Spår o leder Lofsdalen Dnr Ks Lofsdalsfjällens Turistnäring Ekonomisk Förening ansöker om medfinansiering från kommunen med kronor för en förstudie som ska undersöka möjligheterna att investera i spår och leder samt öka nyttjandegraden av dessa spår och leder året runt. Total kostnad för förstudien är kronor. Lofsdalen har under de senaste åren har vuxit både i investeringar och i antal besökande gäster. Lofsdalsspår ekonomisk förening, som sköter driften av alla spår och leder, har de senaste tre vintrarna ökat sin försäljning av spårknappar och ledmärken med 30% per år. Syftet är att näringsliv, markägare och föreningar tillsammans ska arbeta för ett starkare Lofsdalen där utveckling av spår och leder kan öka attraktionskraften inom besöksnäringen och fler arbetstillfällen. Kommunledningsförvaltningen anser att förstudien är ett viktigt steg i Lofsdalens utvecklingen och föreslår att kommunen medfinansierar förstudien med kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen kronor i medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig medfinansiering godkänns. - Finansiering ur näringslivsavdelningens verksamhet Kommunstyrelsens beslut - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

14 Kommunstyrelsen Ks 97 Jämtlands räddningstjänstförbund, information Dnr Ks Lars Nyman, räddningschef, Jämtlands Räddningstjänstförbund informerar bland annat om Räddningstjänstförbundets samlokalisering i Trygghetens Hus där verksamheter som polis, ambulansen Östersund, Tullverket, åklagarmyndigheten, kriminalvårdsstyrelsen, SOS Alarm med flera finns. Information lämnas om förbundets bakgrund, historia, bemanning, rekrytering av deltidsbrandmän med mera. Kommunstyrelsens beslut - Informationen förklaras delgiven.

15 Kommunstyrelsen Ks 98 Arrende del av Sveg 6:5, campingen Dnr Ks Härjedalens kommun arrenderar ut ett område av Sveg 6:5, m 2, för campingverksamhet. Arrendeavgiften är kronor per år. Områdets storlek är större än det man använder sig av idag tillträdde nya ägare av Svegs camping och därför måste nytt arrendeavtal tecknas. För att få långsiktighet föreslås arrendet löpa över 15 år, med möjlighet att köpa hela eller del av marken under arrendetiden. Ny detaljplan runt stora korsningen i Sveg, där området är utlagt som campingområde, är ute på samråd. Kommunfullmäktige beslutade i 52/2014, att återemittera ärendet för omarbetning/förtydligande av avtalet, bland annat beträffande pris och indexreglering. Omarbetat arrendeavtal föreligger, med ändrade villkor för arrendeavgiften, och att priset indexuppräknas med konsumentprisindex. Vid eventuellt köp baseras köpesumman på vid köpet gällande industrimarkpris. Kommunledningsförvaltningen föreslår att arrendeavtal med Svegs Camping AB godkänns. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Arrendeavtalet godkänns. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Arrendeavtalet godkänns. vt*

16 Kommunstyrelsen Ks 99 Samtycke till Regionförbundet att företräda kommunerna gällande 37- medel Dnr Ks 37-medel avser medel för insatser enligt 37 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att främja regional samverkan för nyanlända invandrare som omfattas av denna förordning. Medel kan endast sökas av länets kommuner och av kommunalförbund. Regionförbundet har tidigare år, i muntlig överenskommelse med Jämtlands Läns samtliga kommuner via primärkommunala nämnden, ansökt 37-medel från Länsstyrelsen i syfte att stärka integrationsarbetet i länet. Regionförbundet önskar nu att samtliga kommuner i länet inkommer med fullmakt för att företräda kommunerna inför ansökan av medel för Regionförbundet arbetar därefter enligt regional överenskommelse (RÖK) Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge sitt samtycke till att Regionförbundet i Jämtlands län företräder Härjedalens kommun att ansöka om 37-medel för år Kommunstyrelsens beslut - Regionförbundet i Jämtlands län bemyndigas att företräda Härjedalens kommun vid ansökan om 37-medel för år 2015,

17 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen Ks 100 Taxor och avgifter brandfarliga varor 2014 Dnr Sbn Avgifter och taxor som rör Jämtlands Räddningstjänstförbund verksamhet har tidigare beslutats av förbundets direktion beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att alla beslut om avgifter och taxor ska fattas av respektive kommuns fullmäktige. Där framgår att avgifter för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara samt tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor som tas ut av kommunalförbund ska fastställas av respektive medlemskommun Inför inträdet i Jämtlands Läns Räddningstjänstförbund 2015 behöver nytt beslut för 2014 fattas eftersom taxorna måste stämma överens med de som gäller i förbundet. Kommunen delegerar till Jämtlands räddningstjänstförbund att, från och med 1 januari 2015, i taxa fastställa storleken på avgifter för automatiskt brandlarm, teknisk service och utbildning. FÖRSLAG Samhällsbyggnadsnämnden föreslår , 30, att kommunfullmäktige antar följande taxa: Timtaxa vid tillståndsgivning och tillsyn fastställs till 900 kr per timma. 900 kr (motsvarar en timma) Mindre objekt kr (motsvarar två timmar) Vård, omsorg Samlingslokaler Skola Förskola Kulturbyggnader kr (motsvarar tre timmar) Industri Hotell I de fall tillsynen omfattar både LSO och LBE höjs grundavgiften med 900 kr. Ingen uppräkning ska ske. Beslut om förändring ska föregås av en utvärdering av gällande taxor.

18 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen Ks 100, forts Taxorna och avgifterna gäller från 1 juli Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

19 Kommunstyrelsen Ks 101 Jämtlands räddningstjänstförbund, medlemskap 2015 Dnr Ks Härjedalens kommun köper sedan den 1 september 2012 chefstjänster inom räddningstjänsten av Jämtlands Räddningstjänstförbund genom ett samverkansavtal. En arbetsgrupp, bestående av Lars Bygdén, Maj-Lis Larsson och Barbro Långström, utvärderade samarbetet och lämnade förslag till organisation av räddningstjänsten efter Arbetsgruppen föreslog att Härjedalens kommun omgående skulle ansöka om att få bli medlem i Jämtlands Räddningstjänstförbund. Kommunfullmäktige beslutade i 33/2014, att ansöka om att ingå i Jämtlands Räddningstjänstförbund från och med den 1 juli Enligt gällande förbundsordning kan nya medlemmar ingå i förbundet förutsatt att samtliga medlemmar är överens om villkoren för inträdet samt även är eniga om nödvändiga förändringar av förbundsordningen. Utredning föreligger om att utöka Jämtlands Räddningstjänstförbund med Härjedalens kommun som ny delägare samt förslag till konsortialavtal och förbundsordning, utarbetad och godkänd vid ägarsamråd FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Härjedalens kommun godkänner att kommunen, från och med 1 januari 2015, ingår i ett utökat Jämtlands Räddningstjänstförbund med de förutsättningar som framgår av genomförd utredning. - Upprättat förslag till konsortialavtal daterat reviderat , godkänns. - Upprättat förslag till förbundsordning daterad , godkänns. YRKANDE Pelle Persson (VH) yrkar avslag på kommunledningsutskottets förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 101, forts SGÅNG Ordförande prövar Pelle Perssons yrkande mot kommunledningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Härjedalens kommun godkänner att kommunen, från och med 1 januari 2015, ingår i ett utökat Jämtlands Räddningstjänstförbund med de förutsättningar som framgår av genomförd utredning. - Upprättat förslag till konsortialavtal daterat reviderat , godkänns. - Upprättat förslag till förbundsordning daterad , godkänns. RESERVATION Pelle Persson (VH) Justerandes s

21 HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen Ks 102 Jämtlands räddningstjänstförbund, taxor och avgifter Dnr Ks Avgifter och taxor som rör Jämtlands Räddningstjänstförbund verksamhet har tidigare beslutats av förbundets direktion beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att alla beslut om avgifter och taxor ska fattas av respektive kommuns fullmäktige. Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet måste fatta tre beslut: - Fastställa att avgift ska tas ut. Huvudregeln inom kommunalrätten är att kommunal verksamhet ska skattefinansieras. Ska avsteg göras från den regeln krävs ett fullmäktigebeslut - Besluta om storleken på taxan Samhällsbyggnadsnämnden har i 30/2014, lämnat förslag till nya taxor som stämmer överens med förbundets. - Delegera till Jämtlands räddningstjänstförbund att, från och med 1 januari 2015, i taxa fastställa storleken på avgifter för automatiskt brandlarm, teknisk service och utbildning. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE). FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Jämtlands Räddningstjänstförbund får från den 1 januari 2015 ta ut följande avgifter: Avgift för tillsyn enligt LSO 5 kap 4 Avgift för sotning och brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap 6 Avgift för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare, godkännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att anse som en explosiv vara, enligt LBE 27 Avgift för automatiskt brandlarm Avgift för utbildning Avg ift för tekn isk service - Rätten att fatta beslut om fastställande att i taxa fastställa storleken på avgiften delegeras från och med 1 januari 2015 till Jämtlands Räddningstjänstförbund förföljande avgifter: Avgift för automatiskt brandlarm Avgift för teknisk service Avgift för utbildning

22 Kommunstyrelsen Ks 102, forts Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Enligt kommunstyrelsens förslag. RESERVATION Pelle Persson (VH) Justerandes

23 HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen Ks 103 Jämtlands räddningstjänstförbund, ägardirektiv 2015 Dnr Ks Förslag till ägardirektiv 2015 för Jämtlands Räddningstjänstförbund föreligger, upprättade i mars Budgetramen/ersättningen till förbundet 2015 utgår från 2014 års ram/ersättning från ägarkommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund. Indexuppräkningen från 2014 till 2015 års nivå uppgår till 2,9 % för personalkostnader och 1,6 % för övriga kostnader. Den totala budgetramen/ersättningen till förbundet uppgår till tkr 2015 varav från Härjedalens kommun tkr. Härjedalens kommun ska erlägga en engångsersättning på 500 tkr per år för att åtgärda de kvalitetsbrister som finns på befintlig utrustning samt nyanskaffning av utrustning. Ägardirektiven gäller efter att samtliga ägarkommuners fullmäktigeförsamlingar beslutat fastställa dem. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Förslag till ägardirektiv 2015 för Jämtlands Räddningstjänstförbund, upprättade mars 2014, fastställs. RESERVATION Pelle Persson (VH)

24 Kommunstyrelsen Ks 104 Reservelverk Svegsmon, begäran om tilläggsanslag Dnr Sbn På Svegsmon finns ett reservelverk installerat 1974 som försörjer prioriterade funktioner i anläggningen. Verket säkerställer funktioner som värme, nödbelysning, hissar samt ett antal eluttag för kritisk utrustning. Verksamheterna kräver allt mer säkrad tillgång till el. Detta elverk är efter ut- och ombyggnader av anläggningen samt omprioriteringar maximalt nyttjat. Verket har fungerat bra i nästan 40 år men har de senaste åren krävt allt mer handpåläggning. När elektronikskåpet som styr aggregatet visade tendenser att fallera och reservdelar inte längre fanns att tillgå anslogs kronor till ett nytt aggregat. De pengar som anslogs täcker inte kostnaden för ett aggregat som kan förse hela anläggningen med el. Idag installeras inte elverk som inte täcker abonnentens hela behov. Vårdutrustning, annan teknisk utrustning och även datorisering kräver idag i många lägen avbrottsfri kraft. För utbyte av befintligt reservelverk till ett med full täckning begär samhällsbyggnadsnämnden, , 31, tilläggsanslag med ytterligare kronor utöver tidigare anslag på kronor. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Tilläggsanslag beviljas med kronor för utbyte av befintligt reservelverk. - Finansiering ur eget kapital. Vt

25 Kommunstyrelsen Ks 105 Fördjupad översiktsplan Bruksvallarna-Ramundberget Dnr MN 2014/23 Samhällsbyggnadsförvaltningen har i 70/2012 fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en fördjupad översiktsplan för dalgången Bruksvallarna - Ramundberget. Ansvaret för översiktsplanering är sedan 1 januari 2014 delegerat till miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämndens beredningsutskott har gjort bedömningen att det även finns behov av en fördjupad översiktlig planering i Messlingen då den befintliga områdesplanen, antagen januari 1978 och senast reviderad maj 1979, är föråldrad och inaktuell. Miljö- och byggnämnden, 41, , föreslår att Messlingen ingår i arbetet med framtagande av fördjupad översiktsplan för Ramundberget och Bruksvallarna. Miljö- och byggchef Iréne Kolare redogör för förslaget FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Messlingen ska ingå i arbetet med framtagande av fördjupad översiktsplan för Ramundberget och Bruksvallarna. Kommunstyrelsens beslut - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

26 Kommunstyrelsen Ks 106 Ändring av timtaxa inom livsmedels- och alkohollagens område Dnr MN 2014/2 Kf antog i 176/2013 en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Beslutet innebar att timtaxan höjdes från 775 till 850 kr per hel timme. Miljö- och byggförvaltningens timkostnader för handläggning, prövning och tillsyn enligt livsmedels- och alkohollagstiftningen samt plan- och bygglagen med mera är detsamma som för miljöbalkens område. De gemensamma kostnaderna för administration och lokaler samt lönekostnader är lika. Det är dessutom vanligt förekommande att förvaltningens inspektörer och alkoholhandläggare utövar tillsyn inom flera av miljö- och byggförvaltningens ansvarsområden. Beräkning av handläggningskostnad per timme redovisas. Miljö- och byggnämnden föreslår i 42/2014, att taxan 850 kr per timme fr.o.m. 1 juli 2014 för handläggning av ärenden inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde (livsmedel- och alkohollagen samt plan- och bygglagen) antas. Miljö- och byggchef Iréne Kolare redogör för förslaget. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar - Timtaxa för handläggning av ärenden inom livsmedels- och alkohollagens samt plan- och bygglagens område ändras enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar - Enligt kommunledningsutskottets förslag. RESERVATION Pelle Persson (VH) ve

27 Kommunstyrelsen Ks 107 Avgifter för serveringstillstånd, revidering Dnr ADM 0010/2011, Mbn/ MN 2014/21 En ny alkohollag antogs av riksdagen i november 2010 att gälla från och med den 1 januari Budget 2014 innebär ett krav på ökad kostnadstäckning för kommunens handläggning och tillsyn av alkoholtillstånd. Förändringarna i lagen innebär nya ansöknings- och anmälningsrutiner och därmed påföljande avgifter, vilket beräknas leda till ökad kostnadstäckning. I den nya lagen har vissa justeringar av definitionerna av sprit och alkoholdrycker gjorts. Serveringsreglerna ändras. UTREDNING Den nu gällande alkohollagen (2010:1622) medger att avgift tas ut för följande handläggning: En ny tillståndskategori, cateringtillstånd, har införts vilket medger en tillståndshavare att stadigvarande kunna servera alkoholdrycker till slutna sällskap vid olika tillfällen och i olika lokaler. Vid varje tillfälle skall dock tillståndshavaren anmäla tidpunkt och lokal för godkännande av kommunen. Provsmakning vid arrangemang till allmänheten ska tillåtas, både för tillståndshavare och partihandlare. En tillståndshavare ska anmäla arrangemanget till kommunen och partihandlare ska ansöka om tillstånd för ett sådant arrangemang. Kryddning av spritdryck som ska serveras som snaps tillåts men ska anmälas till kommunen. Rumsservering av alkoholdrycker tillåts men ska anmälas till Kommunen. Påminnelseavgift tas ut vid utebliven restaurangrapport. Sökande ska avlägga kunskapsprov hos kommunen. Provet måste avläggas i den kommun ansökan avser och ska övervakas av personal. Dessa moment finns inte med i nuvarande taxa. Utöver dessa tillägg behöver också en revidering av befintliga ansökningsavgifter göras för att kostnadstäckning skall uppstå.

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Mottagandeservice/turistbyråverksamhet i Hede och Vemdalen 2011 138 Skötsel av hållplatser

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2014-05-07 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 35 Aktuella näringslivsärenden 36 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen 37 Arbete med förbättrat

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

BLAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÄRJEDALENS KOMMUN. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott ÄRENDEFÖRTECKNING. 66 Aktuella näringslivsärenden

BLAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÄRJEDALENS KOMMUN. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott ÄRENDEFÖRTECKNING. 66 Aktuella näringslivsärenden HÄRJEDALENS KOMMUN Kommunstyrelsens kommunledningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-04 BLAD 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 66 Aktuella näringslivsärenden 67 Dagtåg Härjedalen/Berg-Stockholm,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 21 november 2016, kl Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 21 november 2016, kl Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Sveg Lunch serveras på Hotell Mysoxen kl 11.30 för ledamöter och mottagare av minnesgåvor och pris TID Måndag 21 november 2016, kl 13.00 ÄRENDE BESLUT Sammanträdet

Läs mer

Avgifter och taxor Jämtlands Räddningsförbund

Avgifter och taxor Jämtlands Räddningsförbund KROKOM1000, v1.0, 2013-03-08 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum 2014-02-04 Ola Skyllbäck Kommunchef Avgifter och taxor Jämtlands Räddningsförbund Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

2 Lokal överenskommelse, unga till arbete Eva Larsson, avdelningschef Arbete och AktiviteSt cirka klockan 10.00

2 Lokal överenskommelse, unga till arbete Eva Larsson, avdelningschef Arbete och AktiviteSt cirka klockan 10.00 1 ORGAN PLATS Kommunstyrelsen P 1, Medborgarhuset, Sveg Gruppmöte fr. kl. 9.00 TID Onsdag 31 maj 2017, kl 10.00 ÄRENDE 1 Val av justerare och fastställande av dagordningen Information 2 Lokal överenskommelse,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-11-03 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 171 Upphandling av mottagandeservice i Ytterhogdal 172 Årets företagare 2010 173 Inflyttarservice

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Ytterhogdal Gruppmöten hålls i Folkets Hus. Lunch ordnas på egen hand. Samåkning i egna bilar. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00 ÄRENDE Sammanträdet kommer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Församlingshemmet, Hede TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen. ÄRENDE Förslag till budget för 2017 finns på kommunkansliet,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

144 Val av kommunfullmäktiges presidium

144 Val av kommunfullmäktiges presidium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2014-11-05 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 143 Val av valberedning 2014-10-15-2018-10-14 144 Val av kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

67 Skrivelse angaende befintliga broar over Harjean mot Sunnana i Lillhardal. 69 Ansokan om gatubelysning vid Vemdalsvagen/Kolvagen i Vemhan

67 Skrivelse angaende befintliga broar over Harjean mot Sunnana i Lillhardal. 69 Ansokan om gatubelysning vid Vemdalsvagen/Kolvagen i Vemhan HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BLAD Samhallsbyggnadsnamnden 2014-08-28 1 FORTECKNING Paragraf nr Arenderubrik 62 Ekonomiinformation 63 Information forvaltningschef 64 Nya renhallningsforeskrifter

Läs mer

Enkla frågor. Interpellationer. Motioner. Sakärenden. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2015-06-02. 10. Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport

Enkla frågor. Interpellationer. Motioner. Sakärenden. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 2015-06-02. 10. Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Hotell Funäsdalen TID Måndag 8 juni 2015, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen och Hede. Kl. 10.30 12 information på Hotell Funäsdalen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-04-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Studiebesök vid Härjedalens gymnasieskola 31 Allmänhetens frågestund 32 Prisutdelning Kommunduellen 2009 33

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-30 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 69 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 70 Prognos per juli 2011 socialnämndens verksamheter 71 Socialnämndens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2010-04-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 52 Kommunchef, presentation 53 Öhrlings PwC, delrapport 54 Arbetsutskottets protokoll 55 Delegationsbeslut 56 Information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-08-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-08-26 1 Tekniska nämnden 2010-08-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 42 Konvertering av oljeanläggning Wemerskolan, Hede 43 Upprustningsbidrag Fröjdvallen, Bruksvallarna 44 Kallställning

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2012-02-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Studiebesök vid socialnämndens verksamheter i Hede 19 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 20 Socialnämndens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-03-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 31 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 32 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 33

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

4 Information av kommunrevisionen

4 Information av kommunrevisionen STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE 2 Kommunfullmäktige 2011-04-13 Plats och tid Onsdagen den 27 april 2011, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Klockan 13.00 Ekonomichefen informerar om årsredovisning

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering 2 Plats och tid för sammanträde Onsdagen den 16 juni 2010, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund OBS! Sammanträdet kommer att kunna följas på webb-tv via kommunens hemsida www.stromsund.se.

Läs mer

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 14(50) Ks 52 Dnr 2014-000094 Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund Kommunstyrelsens förslag till beslut

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-01-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-01-15 1 Socialnämnden 2015-01-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018 2 Val av ledamöter och ersättare till

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2013-06-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 109 Förvärv av aktier i Härjeåns Kraft AB 110 Direktiv till ombud i Härjeåns Kraft AB 111 Avdelning Arbete och Aktivitet,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2011-11-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 122 Utdelning av minnesgåvor till anställda 123 Ensamkommande flyktingbarn, information 124 Kommunens organisation:

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Upprustningsbidrag Tänndalens bygdegård 2 Upprustningsbidrag Överhogdals bygdegård 3 Upprustningsbidrag Björklid,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Socialnämnden 2008-08-19 1 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-15.20 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Gunnar Hedin (c) Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Lars Bygdén

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Föredragande och övrigt

Föredragande och övrigt 1 ORGAN PLATS Kommunledningsutskottet Medborgarhuset, Sveg OBS! Styrgruppsmöte för projektet Lokal attraktionskraft, kl 9.00 (klu:s ledamöter) TID Onsdag 11 maj 2016 kl 10.00 ÄRENDE Föredragande och övrigt

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2010-03-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Arbetsutskottets protokoll 31 Delegationsbeslut 32 Information 33 MAS, information 34 Årsredovisning 2009 35 Budgetuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/ Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/ Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 Kf 225/15 Kf 18/16 Kf 87/16 2006-05-29 Ändring

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 105 Presentation av samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 105 Presentation av samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 105 Presentation av samhällsbyggnadsnämndens olika verksamhetsområden 106 Kameraövervakning Svegs flygplats

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-04-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-04-24 1 Socialnämnden 2012-04-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 44 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 45 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 46 Information

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef Räddningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00 Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Göran Tenn (C) Daniel Johansson (FP)) Övriga

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 15 Sotningsavtal med Härjedalssotarn AB 16 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 17 Namnsättning

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-12-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-12-04 1 Tekniska nämnden 2008-12-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Antagande av ny va-taxa och nya allmänna bestämmelser (ABVA) för brukande av kommunens va-anläggning 78 Upprustningsbidrag

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-09-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 79 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 80 Delårsrapport per juli månad 2011 äldreomsorgen 81 Socialnämndens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2009-06-10 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 106 Förstudie av turism i östra Härjedalen 107 Program för utredning om skoterled (transitled)

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.20 16.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Johanna

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2015-02-05 1 SAMMANTRADESPROTOKOLL HARJEDALENS KOMMUN. Samhallsbyggnadsnamnden ARENDEFORTECKNING. 1 Bokslut 2014. 2 Information forvaltningschef

2015-02-05 1 SAMMANTRADESPROTOKOLL HARJEDALENS KOMMUN. Samhallsbyggnadsnamnden ARENDEFORTECKNING. 1 Bokslut 2014. 2 Information forvaltningschef HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BLAD Samhallsbyggnadsnamnden 2015-02-05 1 FORTECKNING Paragraf nr Arenderubrik 1 Bokslut 2014 2 Information forvaltningschef 3 Verksamhetsplan 2015-2019 4 Va-investeringar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer