Tekniska nämnden Bokslut 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden Bokslut 2011"

Transkript

1 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Tekniska nämnden Bokslut 2011 Nora Strand översvämningsskydd, Foto Maria Djurskog Innehållsförteckning Nämnd och stab... 2 Gata och trafik... 4 Park och natur... 8 Hamnar Vatten och Avlopp Avfall... 17

2 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Nämnd och stab (belopp i mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 12,6 11,7-0,9 Verksamhetens kostnader -13,2-12,2 1,0 Nettokostnader -0,6-0,5 0,1. Viktiga händelser i verksamheten En ny Teknisk direktör tillsätts i början på Den gemensamma kundtjänsten för tekniska kontorets verksamheter har även bemannat en disk i Information Danderyd vid bestämda tider i veckan. Kundtjänsten syftar till att ge bättre service till medborgarna genom att minska svarstider och öka svarsfrekvensen. Kontroll av fakturor Stickprovskontroll har genomförts, utan anmärkning. Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Gul Kundtjänst har etablerats inom ramen för befintlig budget. Staben utgör i huvudsak en stöd- och servicefunktion till övriga avdelningar inom tekniska kontoret. I och med inrättandet av en gemensam kundtjänst har stabens service utökats till att numera i högre grad även omfatta danderydsborna. Arbetet med att effektivisera tekniska kontorets administrativa rutiner har fortgått. Inom det ekonomiadministrativa området har rutinbeskrivningar tagits fram och gjorts tillgängliga på tekniska kontorets sidor på intranätet. Kontoret har även deltagit i det kommunövergripande projektet för införande av ett nytt ärendehanteringssystem. Ekonomi Verksamhet/ Uppnått resultat Budget- Kommentar programområde avvikelse, % Nämnd och stab Gul + 5,5 % Avser stabens kostnader.

3 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Det är framför allt lägre personalkostnader för bl.a. personalrekrytering och tillfälligt inhyrd personal som bidrar till att de administrativa kostnaderna är lägre än budgeterat. De administrativa kostnaderna fördelas ut på övriga verksamheter, vilket förklarar att även intäkterna är lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av att vidarefördelningen av stabens kostnad sker till preliminära bokslutsvärden. Den tekniska direktören lämnade sin tjänst den 31 augusti Tekniska nämndens (och fastighetsnämndens) ekonomiska utfall har belastats med avtalat avgångsvederlag. I och med att förvaltningen sedan en tid har ett antal vakanta tjänster ligger lönekostnaderna på budgeterad nivå. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Inga uppdrag har lämnats till programområdet. Utmaningar för framtiden Under 2012 kommer arbetet med att skapa styrdokument och gemensamma rutiner för ärendehantering att pågå i kommunen. Nämndprocessen ska effektiviseras, bl.a. genom att handläggare successivt introduceras i att arbeta direkt i det nya ärendehanteringssystemet. Utmaningen för staben inom tekniska kontoret ligger framför allt i att hantera parallella, och inte alltid koordinerade, nämndprocesser för tekniska nämnden och den nyinrättade fastighetsnämnden. Det finns en risk för att takten i övrigt administrativa utvecklingsarbete avtar, när mer tid får allokeras till nämndprocessen.

4 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Gata och trafik (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 4,4 4,9 0,5 Verksamhetens kostnader -56,0-55,3 0,7 Vinterväghållning -7,3-16,6-9,3 Nettokostnader -58,9-67,0-8,1 Viktiga händelser i verksamheten 2011 Årets svåra vinterförhållanden har inneburit väsentligt högre kostnader för vinterväghållningen än budgeterat. Den stränga vintern har också inneburit att kostnaderna för vinterskadorna på vägbeläggningarna är mycket omfattande jämfört med ett normalår. Skadorna omfattar i huvudsak potthål och längsgående sprickor i beläggningen. Den gångna vintern har även tagit hårt på pontoner, mellanbryggor samt diverse förtöjningar inom hamnverksamheten. Detta har inneburit högre kostnader för akuta reparationer än föregående år. Kommunen har tillsammans med SL och Locum rustat upp bussterminalen vid Danderyds sjukhus. Cirka 300 meter gång- och cykelväg, cirka 50 cykelparkeringar, en cykelpump samt nya belysningsstolpar har anlagts. Utredning över säkra skolvägar är framtagen och arbetet med både fysiska åtgärder och attityd- och beteendepåverkan ska planeras in Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar Danderyds kommun har långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. I Danderyds kommun bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Gul Flertalet resultatmål har uppfyllts, dock inträffade tre olyckor med svårt skadade. Röd Långsiktig planering finns för väg- och brounderhåll. Fördjupad kajutredning behöver göras. Gul Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden har utvecklats.

5 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Tekniska kontoret har en långsiktig planering för underhållet av broar, kajer och beläggning då underhållsplaner för dessa verksamheter är framtagna. Inga åtgärder enligt underhållsplanen har genomförts avseende kajer, vilket innebär att värdet av realkapitalet inte kunnat bibehållas. En fördjupad kajstudie behöver göras. Ekonomi Budgetavvikelse Verksamhet/programområde Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Gata och trafik Gul + 2,3 % Röd - 13,7 % Kommentar Exkl. vinterkostnader Inkl. vinterkostnader Årets svåra vinterförhållanden har inneburit ökade skador på vägnätet. Kostnaderna för vinterväghållning uppgår till 16,6 mkr jämfört med en årsbudget på 7,3 mkr, vilket innebär ett budgetöverskridande på 9,3 mkr för vinterväghållningen. Kommunfullmäktige avslog tekniska nämndens begäran om ett tilläggsanslag på 2,7 mkr för täckande av årets merkostnader för vinterskador på det kommunala vägnätet. Tekniska kontoret reducerade årets plan för övrigt underhåll med arbeten motsvarande 2,7 mkr. Övrig verksamhet visar en positiv budgetavvikelse på ca 1,2 mkr. Intäkterna är 0,5 mkr högre än budgeterat. Budgetavvikelse investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, Kommentar % Gata och trafik Gul 40,5 % Den tämligen stora avvikelsen bedöms som gul eftersom det stora projektet kaj Samsöviken sköts fram.

6 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Kommentarer till investeringsredovisningen Under det första halvåret byttes ca 500 kvicksilverarmaturer ut längs vägnätet. Utbytestakten var högre än beräknat och projektet tog 500 tkr mer än budgeterat anspråk Den långsiktiga målsättningen är att samtliga kvicksilverarmaturer ska bytas ut till Översvämningsskyddet i Nora Strand har färdigställts. Projektet har haft stora, ej budgeterade, kostnader för sanering av förorenade massor och kommer att överskrida budget trots att kommunen erhållit ett statsbidrag på 4,5 mkr från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap för genomförande av projektet. Planen för trafiksäkerhetsåtgärder godkändes av tekniska nämnden. Åtgärderna genomfördes successivt under året. På grund av personalvakanser är ett antal objekt inte helt färdigställda utan beräknas bli klara i början av För Kyrkskolan beslöt nämnden att invänta utredningen om Säkra skolvägar. Underhållsinsatser på kommunens broar behövdes inte genomföras i den utsträckning som budgeterats. Investeringsprojekten avseende kajrenoveringar påbörjades. Under 2011 har en geoteknisk undersökning utförts vid kaj Samsöviken. Den påvisar att kajkonstruktionen är i sämre skick än vad som antagits i underhållsplanen. Vidare utredning ska visa vilken effekt det får på framtagen kalkyl enligt underhållsplanen. Tekniska kontoret har för avsikt att begära ombudgetering av 2 av de 12 mkr på 2011års investeringsmedel till 2012, för att genomföra en förstudie för kajerna. För investeringsprojekt Upprustning E18 pågår dialog med Trafikverket. Tekniska kontoret har för avsikt att begära ombudgetering av investeringsmedlen till Cirkulationsplats Enebybergsvägen/Arholmavägen kommer att färdigställas under 2012 och har en prognostiserad slutkostnad av 3,5 mkr. Exploateringsprojekten Enmans väg och Bullerskärm E18 är färdigställda och tekniska kontoret har överlämnat slutredovisning till tekniska nämnden. Exploateringprojektet Eneby Torg, etapp 1, är färdigställd och etapp 2 (Alvägen) kommer att utföras under Projektet kommer inte att hålla tilldelad budget. Budgetöverskridandet beror på att tillfälliga trafik- och parkeringsåtgärder varit nödvändiga under byggtiden samt att ombyggnationen av befintlig trafiksignalanläggning blivit dyrare än beräknat. Tekniska kontoret har inom exploateringsprojektet OKQ8 i uppdrag att anlägga en infart till den nya bensinstationen. Tekniska nämnden beslutade att avbryta pågående upphandling, då inkommet anbud överskred anslagen budget på 1,3 mkr. Kommunfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 2,2 mkr för projektets genomförande. Exploateringsprojekt Kullen, OKQ8 kommer att genomföras under våren Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Trafikstrategin för Danderyd fastställdes av kommunfullmäktige under 2010 och ska enligt uppdrag ses över 2012.

7 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Utmaningar för framtiden Om målen för verksamheten långsiktigt ska kunna uppnås är det av vikt att underhållsnivån motsvarar behov enligt underhållsplaner för att bibehålla låga driftkostnader och säkra nedlagt kapital på vägar, broar och kajer. En fortsatt satsning på trafiksäkerhetsåtgärder krävs för att målet om trafiksäkerhet ska uppnås. Nyckeltal till stöd för samlad analys 2011 Tabell: Verksamhetens omfattning Prioriterade vägnätet m² Lokala vägnätet m² Gång- & cykelvägar m² Summa m² Belysningsstolpar stycken Traditionella beläggningar inkl gång- och cykelvägar Yta (m2) Kostnad (tkr) Kostnad (kr/m2) Kostnadsökningen jämfört med tidigare år beror på att andelen frästa ytor ökat. Tabell: Femårsöversikt Driftkostnader (kr/m2)* 22,76 20,69 19,13 220,5 24,8 Vinterväghållningskostnader (tkr) *I driftkostnaden ingår kostnader för gator och vägar inklusive kapitalkostnad (ej kostnader för administration, trafiksignaler, beskärning av träd och buskar, klottersanering, parkeringsövervakning och vägbelysning). Tabell: Parkering Antal p-automater (stycken) Avgiftsbelagda p-platser (stycken) Parkeringsanmärkningar (gatumark) Kontrollavgifter (fastighetsmark) * * Endast statistik för perioden 1/ /12-09 Tabell: Klottersanering Sanerad yta (kvm) Inkomna klagomål (antal)

8 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Park och natur (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,1 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -13,8-13,4 0,4 Nettokostnader -13,7-13,4 0,4 Viktiga händelser i verksamheten Arbetet med Grönplan har intensifierats och den är beslutad att gå ut på remiss i början av Ett lekplatsprogram för en långsiktig strategi är framtagen och är på remiss. Kummingränds lekplats i Enebyberg genomgick en upprustning. Vassröjning utmed flertal sträckor utmed strandlinjen genomfördes. Nytt skyltprogram har uppförts i Cedergrenska parken. Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar I Danderyds kommun bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden. Gul Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden har utvecklats. Gul Upprustning har genomförts enligt plan. Gul Framtagande av strategiska planer (grönplanskötselplan) Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. Gul Långsiktig styrning av underhållsinsatser som präglas av god arkitektur och säker miljö. (Nora strand)

9 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Tekniska kontoret lägger stort fokus på trygga, välstädade och välvårdade allmänna platser. Upprustning har genomförts enlig plan. I samtliga investeringsprojekt ställs krav på att uppnå trygghet. Kontoret arbetar med att förbättra belysning på mörka platser samt deltar aktivt i Trygg i Danderyd. En utvecklad uppföljning av driftentreprenaden har lett till en effektivare styrning av insatserna och förbättrad skötselstandard. Entreprenörens arbete och kostnader följs noggrant och kostnadseffektiviteten inom programområdet får bedömas vara relativt hög. Ekonomi Verksamhet/programområde Uppnått resultat Budget- Kommentar Avvikelse, % Park och natur Gul + 3,5 % Avser nettokostnader Verksamheten har genomförts enligt plan inom budgetramen. Investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, Kommentar % Park och natur Gul 30,4 % Projektet slutförs 2012 med avsett resultat En spång utmed del av strandpromenadstråket i Svalnäs har ökat tillgängligheten att via stranden promenera vidare norrut mot Täby. Stockbyparken har genomgått en upprustning, och arbetet fortsätter Klingsta badspång har rustats bitvis med nytt trä och helt nya bänkar. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Tekniska kontoret arbetar med att ta fram beslutsunderlag för inrättande av Naturreservat Rinkebyskogen som kommunfullmäktige ska besluta om Utmaningar för framtiden En kontinuerlig utveckling av drift- och underhållsarbetet för att höja kvaliteten i verksamheten är viktig. Arbetet med att ta fram en underhållsplan för samtliga parkanläggningar och naturområden fortsätter. Målsättningen är att Grönplan antas under 2012, som kommer att bana väg för att utveckla underhållsplaner för enskilda naturområden.

10 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Införlivandet av Rinkebyskogen som naturreservat påbörjades under 2011 och blir färdigt under Produktionen av reservatsföreskrifter samt skötselplan kommer att prioriteras och kräver stora resurser. Kommunens alléer och stadsträd är i stort behov av underhåll och förnyelse som kommer att pågå i flera år. Beskärning av träd, vars grenar hänger över Roslagsbanans elledningar ska inventeras och tas bort. Kommunen fortsätter att vårda de ålderstigna ekarna vid Svalnäs och Sätra ängar. Parkerna måste skötas och i viss mån förnyas för att vara attraktiva mötesplatser. Om trädgårdsstaden ska bevaras krävs en ökad prioritering på skötsel och utveckling av närmiljön. Under 2012 kommer upprustning av lekplatsen i Ösbyparken ske med målet att vara en mötesplats för alla. Under de senaste åren har myndighetskraven på kommunen ökat vad gäller natur- och miljöfrågor. Kommuninvånarnas krav och förväntningar på de offentliga rummen och naturområdena upplevs också ha ökat. För att klara av att möta dessa krav samt det ökade skötselbehovet behöver kompetensen och personalresurserna förstärkas under kommande år. Det utökade uppdraget med nya naturreservat och upprustade offentliga platser innebär också att kostnaderna för driftentreprenaden kommer att öka. Nyckeltal till stöd för samlad analys Omfattning (m2) Parkmark Naturmark Driftkostnader, femårsöversikt (kr/m 2 ) Park & natur 0,94 1,29 1,25 1,26 0,98

11 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Hamnar (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 2,2 2,1-0,1 Verksamhetens kostnader -1,9-1,6 0,3 Nettokostnader 0,3 0,5 0,2. Viktiga händelser i verksamheten Inom hamnverksamheten har vintern 2010/11 års svåra isförhållanden lett till många skador på brygganläggningarna. Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Röd Ett förslag till utbyggnadsplan påbörjades under Gul Framtagna underhållsplan följs. Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Med hänsyn till att båtklubbarna i Danderyd idag har en kö med ca 465 båtägare som önskar båtplats är målet inte nått. För att kunna nå en ökad måluppfyllelse krävs nybyggnad alternativt en utbyggnad av befintliga hamnar. Ekonomi Verksamhet/programområde Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Hamnar grön - 7,1 % + 14,6 % Kommentar Intäkter Kostnader

12 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Kostnaderna är 0,3 mkr lägre än budgeterat. Planerade åtgärder har kunnat genomföras till lägre kostnad än budgeterat. Investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Kommentar Hamnar grön 46,5 % Avser begärd ombudgetering Tekniska kontoret kommer att begära ombudgetering av investeringsmedlen till Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Tekniska kontoret har fått i uppdrag att ta fram en båtplatsutredning som ska redovisas under första kvartalet 2012 för tekniska nämnden. Utmaningar för framtiden Långsiktigt är det viktigt att medel finns för reinvesteringar enligt underhållsplanen. Eventuella beslut om ytterligare utbyggnad av båtplatser medför behov av ökade investeringsmedel. Skärpta miljökrav för båtlivet kan också initiera behov av investeringar för båtbottentvättar och latrintömningsstationer. Nyckeltal till stöd för samlad analys Antal båtklubbar 11 Pontonbryggor (m) Areal inom båthamnarna (m 2 ) Antal fyrar 4

13 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Vatten och Avlopp (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 55,1 55,1 0,0 Verksamhetens kostnader -60,1-58,8 1,3 Nettokostnader -5,0-3,7 1,3. Viktiga händelser i verksamheten Ett förslag till styrdokument för dagvatten har utarbetats i samråd med andra förvaltningar. Förslaget har skickats ut på remiss av tekniska nämnden. Under året har arbetet fortsatt med att ta fram en ny VA-taxa anpassad till nuvarande VAlagstiftning. Denna taxa är nu beslutad att börja gälla från och med Måluppfyllelse -verksamhet Mål Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyds kommun har långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (VA) Uppnått Kommentar resultat Gul Antalet driftstörningar fortsätter att ligga på en låg nivå. Nästan alla bebyggda fastigheter är anslutna till kommunala ledningsnätet och avloppet går till Käppalaverket, vilket har mycket hög reningsgrad. Miljöbelastningen från dagvatten är fortfarande för hög. Gul VA-verksamheten utför enbart åtgärder som ger en lägre framtida driftkostnad i förhållande till investeringens kapitalkostnad eller för att klara kravet på leveranssäkerhet. Gul Danderyds kommun har en av tekniska nämnden antagen reinvesteringsplan för VAnätet. Den innebär att förnyelse sker om det behövs för att säkerställa driftsäkerheten eller om nödvändiga underhålls och reparationskostnader överstiger kapitaltjänstkostnaden för förnyelse

14 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Resultatmål Arbete återstår med att införa långsiktigt hållbar dagvattenhantering i tekniska kontorets ombyggnads- och förnyelseprojekt. Längden ombyggnad av kombinerade VA-ledningar ligger strax under målnivå för 2011 och den långsiktiga målsättningen kvarstår. Ekonomi Verksamhet/ Uppnått resultat Budget- Kommentar programområde avvikelse, % Vatten och avlopp grön - 2,1 % kostnader VA-verksamheten visar ett underskott på 3,7 mkr, 1,2 mkr bättre än budgeterat Enligt rättspraxis ska det överuttag som VA-fonden representerar återföras till VA-kollektivet inom fem år. VA-verksamheten avser därför behålla VA-taxan på oförändrad nivå, och därmed genera ett underskott Verksamhetens resultat 2011 får till följd att det ackumulerade överskottet, VA-fonden, minskar till 2,8 mkr, vilket framgår av balansräkningen nedan. Anläggningstillgångarna i balansräkningen är justerade med pågående arbeten, även retroaktivt för Kostnaderna för Käppala ligger 2,9 mkr under budget vilket delvis beror på för högt debiterat uttag under år 2010 vilket återbetalats under år VA-verksamhetens andel av Käppalas kostnader har även minskat genom lägre befolkningstillväxt jämfört med andra medlemskommuner. Mängden ovidkommande vatten har också minskat jämfört med tidigare år. Reparationskostnaderna hamnar 3 miljoner över budgeterad nivå. De främsta orsakerna är Reparation av icke fungerande servisventiler funna vid införd systematisk rondering Ökade kostnader för dubbel asfaltåterställning efter krav från anläggningsavdelningen Ett antal reparationer har under året blivit extra kostsamma på grund av mindre god stadsplanering. Komplettering av exploateringsprojekt för att dessa ska uppnå avsedd funktion. Kapitaltjänstkostnaden har blivit 1,4 miljoner lägre än budget då kommunens genomsnittliga upplåningsränta underskridit prognostiserad räntenivå.

15 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Skulder Skuld till VA kollektivet VA kommunlån Kortfristiga skulder VA fond, ack resultat Budgetavvikelse investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Kommentar Vatten och avlopp gul 0,5 % Reinvesteringar genomförs enligt reinvesteringsplan Kommentarer till investeringsredovisningen Förnyad ledningssträcka där det saknas dagvattenledning uppgår till 876 meter. Förnyad ledningssträcka som genomförts på grund av andra tekniska brister är 126 meter. Därutöver har nya förbindelsepunkter upprättats till en kostnad av 753 tkr under året. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Ett styrdokument har tagits fram och omarbetats efter remissrunda till övriga nämnder. Ärendet kommer troligen att behandlas under första sammanträdet i tekniska nämnden under år Utmaningar för framtiden En utmaning för tekniska kontoret är hur samordning av gatu - och VA-förnyelsen skall kunna samordnas på ett kostnadseffektivt sätt. Gatuverksamheten kan se sina vägars kvalitet och har därför långsiktiga, politiskt förankrade, förnyelseplaner. VA-verksamheten har sina ledningar under mark och upptäcker därför brister först då de schaktas fram. VAverksamheten har därför en investeringsram för att kunna förnya dessa sträckor när bristerna upptäcks. Dessa två tillvägagångssätt vid förnyelse är inte förenliga om samordningsvinster ska kunna uppnås mellan väg- och VA-ombyggnad. Många lågt liggande ledningssträckor i kustnära områden såsom parkområdet vid Framnäs har stora dagvattenkulvertar med öppna skarvar, belägna under havsvattennivå och med kontakt med havet. Ledningarna är därför alltid vattenfyllda. Vid reparation av bredvidliggande renoch spillvattenledningar forsar havet in i schakten och omöjliggör reparation utan kostsamma och tidsödande proppningsarbeten. Någon rening av dagvattnet i dessa kulvertar sker heller

16 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) inte. Förnyelse av dessa sträckor, där dagvattnet istället får en öppen lösning, bör planeras, tillsammans med principlösningar för backventiler och pumpanläggningar som skydd mot havsvattenhöjning. Detta för att förnyelse skall kunna ske snabbt då behov uppstår. Nyckeltal till stöd för samlad analys Specifikation Antal avloppstopp Antal vattenläckor Odebiterat vatten 46%* 35%* 45%* 26%** Såld vattenmängd (1000 m3) Avloppsmängd *** (1000 m3) Grundavgift (kr/år inkl moms) Lägenhetsavgift (kr/år inkl moms) Rörlig avgift (kr/m3 inkl moms) 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 * % av leverans till kommungräns jan - nov **% av leverans till kommungräns jan - sep *** Käppalaförbundet har inte presenterat 2011 års siffror

17 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Avfall (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 22,4 24,3 1,9 Verksamhetens kostnader -22,3-20,1 2,2 Nettokostnader 0,1 4,2 4,1 Viktiga händelser i verksamheten Tekniska kontoret har förstärkt ambitionen att utveckla insamlingssystemet för farligt avfall. Genom att teckna avtal med tre butiksägare om utplacering av ett miljöskåp i butiker blir det lättare för hushållen att lämna mindre el-avfall. Förvaltningen har tecknat ett markupplåtelseavtal med en biståndsorganisationen för etablering av klädbehållare intill återvinningsstationer i kommunen. Syftet är att göra det enklare för kommuninnevånare att lämna kläder, skor och leksaker till återanvändning. För att hantera det ackumulerade överskottet i ekonomin har tekniska kontoret under hösten tagit fram ett förslag på ny avfallstaxa. Den föreslagna taxan föreslås börja gälla f. rom. 1 april Kommunens entreprenör har under 2011 arbetat aktivt för att ändra sophanteringen för de fastighetsägare i kommunen som använder komprimerade säckar. Komprimerade säckar betraktas som ett prioriterat arbetsmiljöproblem och har nu fasats ut och ersatts med andra behållarlösningar. Det bygglov som byggnadsnämnden beviljade för etablering av en återvinningsstation vid Altorpsparkeringen har överklagats. Det är högst angeläget att fler stationer etableras i kommunen, inte minst då tre återvinningsstationer inkl. den största vid Noragårdsvägen har ett tillfälligt bygglov som går ut den sista december Måluppfyllelse -verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar Danderyds kommun transporterar och slutligen omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa gul Kommunen transporterar och omhändertar hushållsavfall minst en gång per vecka från samtliga fastighetsägare som inte komposterar matavfall. gul Framtagande av taxor är ett resurskrävande arbete där det ofta behövs utomstående hjälp. Under 2011 har tekniska kontoret valt att revidera

18 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster avfallstaxan utan större hjälp från externa konsulter. I andra situationer kan det vara mer kostnadseffektivt att anlita utomstående hjälp men i detta läge ville tekniska kontoret stärka avdelningens kompetens inom taxeframtagning vilket på sikt är kostnadseffektivt. gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Ekonomi Verksamhet/programområde Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Avfall + 8,5 % intäkter - 9,5 % kostnader Kommentar Överskottet på 4,1 mkr visar behovet på en justering av avfallstaxan. Avfallsverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 4,1 mkr, vilket avspeglar behoven av en taxejustering. Intäkterna är ca 1,9 mkr högre än budgeterat och kostnaderna ca 2,2 mkr lägre. Ett förslag till omarbetning och justering av avfallstaxan har antagits av tekniska nämnden under 2011 och ligger nu hos kommunfullmäktige för fastställande. Det ackumulerade överskottet i avfallsverksamheten uppgår per till ca 9,9 mkr. Under 2011 har andelen avfall som är föremål för viktdebitering ökat med ca 3,5 % vilket också är en bidragande faktor till avfallskollektivets ökade överskott. Ändrad sophantering från säckhantering till kärlhantering ger ökad andel viktbaserade intäkter. Även intäkter från tilläggstjänster har ökat sedan föregående år. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har gett alla nämnder i uppdrag att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun. Tekniska nämnden har vid sammanträdet den 23 november beslutat att överlämna en revidering av avfallsföreskrifterna till kommunfullmäktige för fastställande. Utmaningar för framtiden Traditionella synen på avfallshantering har förändrats. Idag betraktas inte avfall enbart som ett sanitärt problem utan ses som en resurs för hela samhället. Källsorterat avfall används som råvara till nya produkter, fjärrvärme och förnyelsebart bränsle. Ett problem i Danderyds

19 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) kommun är bristen på mark till avfallshantering. En ständig utmaning är att hitta platser för att bl.a. etablera återvinningsstationer. Nyckeltal till stöd för samlad analys Specifikation Hushållsavfall (kg/inv.) Grovsopor (kg/inv.) Farligt avfall (kg/inv.) 6,0 7,1 5,8 5,10 Glasförpackningar (kg/inv.) 18,3 16,8 19,9 21,4 Pappersförpackningar 9, ,9 8,1 (kg/inv) Metallförpackningar 0,77 0,6 0,8 0,5 (kg/inv.) Plastförpackningar 2,96 1,1 1,7 1,8 (kg/inv.) Tidningar (kg/inv.)* 43,7 74,7 58,2 52,4 Totalt kg/inv. 516,1 549,0 432,3 428,0 * inklusive insamlat returpapper via fastighetsnära insamling för enfamiljshus Statistik för grovavfall och farligt avfall kommer att redovisas vid senare tillfälle när Sörabs statistiksammanställning är färdig. Förpacknings- och tidningsinsamlingen presenterar statistik för el-avfall, returpapper och förpackningar gällande 2011 under våren Danderyds kommun följer den nationella trenden och minskar mängden hushållsavfall med ca 1,5 % från föregående år. En orsak kan tillskrivas det ekonomiska läget i världsekonomin som påverkar konsumtionen och därmed avfallsmängderna.

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Måluppfyllelse verksamhet...

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Grundavgifter och rörliga avgifter

Grundavgifter och rörliga avgifter Förslag till avfallstaxa för Danderyds kommun Följande dokument presenterar förslag till ny avfallstaxa för Danderyds kommun. Tekniska kontorets förslag är att den nya taxan skall träda i kraft 1 april

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 TEKNISKANÄMNDENS PRESIDIE 2007-09-10 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-11-14 2 TN 52 Dnr 2007.205-35 TN:s presidie 3 TN 53 Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD) 1(18) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00-20.30 Paragrafer 74-86 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1-2014

Reviderad budget och prognos 1-2014 1(16) Reviderad budget och prognos 1-2014 Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113.

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening Information om VS projektet, status oktober 2011 1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Styrelserna

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer