Tekniska nämnden Bokslut 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden Bokslut 2011"

Transkript

1 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Tekniska nämnden Bokslut 2011 Nora Strand översvämningsskydd, Foto Maria Djurskog Innehållsförteckning Nämnd och stab... 2 Gata och trafik... 4 Park och natur... 8 Hamnar Vatten och Avlopp Avfall... 17

2 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Nämnd och stab (belopp i mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 12,6 11,7-0,9 Verksamhetens kostnader -13,2-12,2 1,0 Nettokostnader -0,6-0,5 0,1. Viktiga händelser i verksamheten En ny Teknisk direktör tillsätts i början på Den gemensamma kundtjänsten för tekniska kontorets verksamheter har även bemannat en disk i Information Danderyd vid bestämda tider i veckan. Kundtjänsten syftar till att ge bättre service till medborgarna genom att minska svarstider och öka svarsfrekvensen. Kontroll av fakturor Stickprovskontroll har genomförts, utan anmärkning. Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Gul Kundtjänst har etablerats inom ramen för befintlig budget. Staben utgör i huvudsak en stöd- och servicefunktion till övriga avdelningar inom tekniska kontoret. I och med inrättandet av en gemensam kundtjänst har stabens service utökats till att numera i högre grad även omfatta danderydsborna. Arbetet med att effektivisera tekniska kontorets administrativa rutiner har fortgått. Inom det ekonomiadministrativa området har rutinbeskrivningar tagits fram och gjorts tillgängliga på tekniska kontorets sidor på intranätet. Kontoret har även deltagit i det kommunövergripande projektet för införande av ett nytt ärendehanteringssystem. Ekonomi Verksamhet/ Uppnått resultat Budget- Kommentar programområde avvikelse, % Nämnd och stab Gul + 5,5 % Avser stabens kostnader.

3 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Det är framför allt lägre personalkostnader för bl.a. personalrekrytering och tillfälligt inhyrd personal som bidrar till att de administrativa kostnaderna är lägre än budgeterat. De administrativa kostnaderna fördelas ut på övriga verksamheter, vilket förklarar att även intäkterna är lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av att vidarefördelningen av stabens kostnad sker till preliminära bokslutsvärden. Den tekniska direktören lämnade sin tjänst den 31 augusti Tekniska nämndens (och fastighetsnämndens) ekonomiska utfall har belastats med avtalat avgångsvederlag. I och med att förvaltningen sedan en tid har ett antal vakanta tjänster ligger lönekostnaderna på budgeterad nivå. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Inga uppdrag har lämnats till programområdet. Utmaningar för framtiden Under 2012 kommer arbetet med att skapa styrdokument och gemensamma rutiner för ärendehantering att pågå i kommunen. Nämndprocessen ska effektiviseras, bl.a. genom att handläggare successivt introduceras i att arbeta direkt i det nya ärendehanteringssystemet. Utmaningen för staben inom tekniska kontoret ligger framför allt i att hantera parallella, och inte alltid koordinerade, nämndprocesser för tekniska nämnden och den nyinrättade fastighetsnämnden. Det finns en risk för att takten i övrigt administrativa utvecklingsarbete avtar, när mer tid får allokeras till nämndprocessen.

4 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Gata och trafik (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 4,4 4,9 0,5 Verksamhetens kostnader -56,0-55,3 0,7 Vinterväghållning -7,3-16,6-9,3 Nettokostnader -58,9-67,0-8,1 Viktiga händelser i verksamheten 2011 Årets svåra vinterförhållanden har inneburit väsentligt högre kostnader för vinterväghållningen än budgeterat. Den stränga vintern har också inneburit att kostnaderna för vinterskadorna på vägbeläggningarna är mycket omfattande jämfört med ett normalår. Skadorna omfattar i huvudsak potthål och längsgående sprickor i beläggningen. Den gångna vintern har även tagit hårt på pontoner, mellanbryggor samt diverse förtöjningar inom hamnverksamheten. Detta har inneburit högre kostnader för akuta reparationer än föregående år. Kommunen har tillsammans med SL och Locum rustat upp bussterminalen vid Danderyds sjukhus. Cirka 300 meter gång- och cykelväg, cirka 50 cykelparkeringar, en cykelpump samt nya belysningsstolpar har anlagts. Utredning över säkra skolvägar är framtagen och arbetet med både fysiska åtgärder och attityd- och beteendepåverkan ska planeras in Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar Danderyds kommun har långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. I Danderyds kommun bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Gul Flertalet resultatmål har uppfyllts, dock inträffade tre olyckor med svårt skadade. Röd Långsiktig planering finns för väg- och brounderhåll. Fördjupad kajutredning behöver göras. Gul Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden har utvecklats.

5 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Tekniska kontoret har en långsiktig planering för underhållet av broar, kajer och beläggning då underhållsplaner för dessa verksamheter är framtagna. Inga åtgärder enligt underhållsplanen har genomförts avseende kajer, vilket innebär att värdet av realkapitalet inte kunnat bibehållas. En fördjupad kajstudie behöver göras. Ekonomi Budgetavvikelse Verksamhet/programområde Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Gata och trafik Gul + 2,3 % Röd - 13,7 % Kommentar Exkl. vinterkostnader Inkl. vinterkostnader Årets svåra vinterförhållanden har inneburit ökade skador på vägnätet. Kostnaderna för vinterväghållning uppgår till 16,6 mkr jämfört med en årsbudget på 7,3 mkr, vilket innebär ett budgetöverskridande på 9,3 mkr för vinterväghållningen. Kommunfullmäktige avslog tekniska nämndens begäran om ett tilläggsanslag på 2,7 mkr för täckande av årets merkostnader för vinterskador på det kommunala vägnätet. Tekniska kontoret reducerade årets plan för övrigt underhåll med arbeten motsvarande 2,7 mkr. Övrig verksamhet visar en positiv budgetavvikelse på ca 1,2 mkr. Intäkterna är 0,5 mkr högre än budgeterat. Budgetavvikelse investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, Kommentar % Gata och trafik Gul 40,5 % Den tämligen stora avvikelsen bedöms som gul eftersom det stora projektet kaj Samsöviken sköts fram.

6 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Kommentarer till investeringsredovisningen Under det första halvåret byttes ca 500 kvicksilverarmaturer ut längs vägnätet. Utbytestakten var högre än beräknat och projektet tog 500 tkr mer än budgeterat anspråk Den långsiktiga målsättningen är att samtliga kvicksilverarmaturer ska bytas ut till Översvämningsskyddet i Nora Strand har färdigställts. Projektet har haft stora, ej budgeterade, kostnader för sanering av förorenade massor och kommer att överskrida budget trots att kommunen erhållit ett statsbidrag på 4,5 mkr från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap för genomförande av projektet. Planen för trafiksäkerhetsåtgärder godkändes av tekniska nämnden. Åtgärderna genomfördes successivt under året. På grund av personalvakanser är ett antal objekt inte helt färdigställda utan beräknas bli klara i början av För Kyrkskolan beslöt nämnden att invänta utredningen om Säkra skolvägar. Underhållsinsatser på kommunens broar behövdes inte genomföras i den utsträckning som budgeterats. Investeringsprojekten avseende kajrenoveringar påbörjades. Under 2011 har en geoteknisk undersökning utförts vid kaj Samsöviken. Den påvisar att kajkonstruktionen är i sämre skick än vad som antagits i underhållsplanen. Vidare utredning ska visa vilken effekt det får på framtagen kalkyl enligt underhållsplanen. Tekniska kontoret har för avsikt att begära ombudgetering av 2 av de 12 mkr på 2011års investeringsmedel till 2012, för att genomföra en förstudie för kajerna. För investeringsprojekt Upprustning E18 pågår dialog med Trafikverket. Tekniska kontoret har för avsikt att begära ombudgetering av investeringsmedlen till Cirkulationsplats Enebybergsvägen/Arholmavägen kommer att färdigställas under 2012 och har en prognostiserad slutkostnad av 3,5 mkr. Exploateringsprojekten Enmans väg och Bullerskärm E18 är färdigställda och tekniska kontoret har överlämnat slutredovisning till tekniska nämnden. Exploateringprojektet Eneby Torg, etapp 1, är färdigställd och etapp 2 (Alvägen) kommer att utföras under Projektet kommer inte att hålla tilldelad budget. Budgetöverskridandet beror på att tillfälliga trafik- och parkeringsåtgärder varit nödvändiga under byggtiden samt att ombyggnationen av befintlig trafiksignalanläggning blivit dyrare än beräknat. Tekniska kontoret har inom exploateringsprojektet OKQ8 i uppdrag att anlägga en infart till den nya bensinstationen. Tekniska nämnden beslutade att avbryta pågående upphandling, då inkommet anbud överskred anslagen budget på 1,3 mkr. Kommunfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 2,2 mkr för projektets genomförande. Exploateringsprojekt Kullen, OKQ8 kommer att genomföras under våren Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Trafikstrategin för Danderyd fastställdes av kommunfullmäktige under 2010 och ska enligt uppdrag ses över 2012.

7 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Utmaningar för framtiden Om målen för verksamheten långsiktigt ska kunna uppnås är det av vikt att underhållsnivån motsvarar behov enligt underhållsplaner för att bibehålla låga driftkostnader och säkra nedlagt kapital på vägar, broar och kajer. En fortsatt satsning på trafiksäkerhetsåtgärder krävs för att målet om trafiksäkerhet ska uppnås. Nyckeltal till stöd för samlad analys 2011 Tabell: Verksamhetens omfattning Prioriterade vägnätet m² Lokala vägnätet m² Gång- & cykelvägar m² Summa m² Belysningsstolpar stycken Traditionella beläggningar inkl gång- och cykelvägar Yta (m2) Kostnad (tkr) Kostnad (kr/m2) Kostnadsökningen jämfört med tidigare år beror på att andelen frästa ytor ökat. Tabell: Femårsöversikt Driftkostnader (kr/m2)* 22,76 20,69 19,13 220,5 24,8 Vinterväghållningskostnader (tkr) *I driftkostnaden ingår kostnader för gator och vägar inklusive kapitalkostnad (ej kostnader för administration, trafiksignaler, beskärning av träd och buskar, klottersanering, parkeringsövervakning och vägbelysning). Tabell: Parkering Antal p-automater (stycken) Avgiftsbelagda p-platser (stycken) Parkeringsanmärkningar (gatumark) Kontrollavgifter (fastighetsmark) * * Endast statistik för perioden 1/ /12-09 Tabell: Klottersanering Sanerad yta (kvm) Inkomna klagomål (antal)

8 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Park och natur (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,1 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -13,8-13,4 0,4 Nettokostnader -13,7-13,4 0,4 Viktiga händelser i verksamheten Arbetet med Grönplan har intensifierats och den är beslutad att gå ut på remiss i början av Ett lekplatsprogram för en långsiktig strategi är framtagen och är på remiss. Kummingränds lekplats i Enebyberg genomgick en upprustning. Vassröjning utmed flertal sträckor utmed strandlinjen genomfördes. Nytt skyltprogram har uppförts i Cedergrenska parken. Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar I Danderyds kommun bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden. Gul Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden har utvecklats. Gul Upprustning har genomförts enligt plan. Gul Framtagande av strategiska planer (grönplanskötselplan) Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. Gul Långsiktig styrning av underhållsinsatser som präglas av god arkitektur och säker miljö. (Nora strand)

9 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Tekniska kontoret lägger stort fokus på trygga, välstädade och välvårdade allmänna platser. Upprustning har genomförts enlig plan. I samtliga investeringsprojekt ställs krav på att uppnå trygghet. Kontoret arbetar med att förbättra belysning på mörka platser samt deltar aktivt i Trygg i Danderyd. En utvecklad uppföljning av driftentreprenaden har lett till en effektivare styrning av insatserna och förbättrad skötselstandard. Entreprenörens arbete och kostnader följs noggrant och kostnadseffektiviteten inom programområdet får bedömas vara relativt hög. Ekonomi Verksamhet/programområde Uppnått resultat Budget- Kommentar Avvikelse, % Park och natur Gul + 3,5 % Avser nettokostnader Verksamheten har genomförts enligt plan inom budgetramen. Investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, Kommentar % Park och natur Gul 30,4 % Projektet slutförs 2012 med avsett resultat En spång utmed del av strandpromenadstråket i Svalnäs har ökat tillgängligheten att via stranden promenera vidare norrut mot Täby. Stockbyparken har genomgått en upprustning, och arbetet fortsätter Klingsta badspång har rustats bitvis med nytt trä och helt nya bänkar. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Tekniska kontoret arbetar med att ta fram beslutsunderlag för inrättande av Naturreservat Rinkebyskogen som kommunfullmäktige ska besluta om Utmaningar för framtiden En kontinuerlig utveckling av drift- och underhållsarbetet för att höja kvaliteten i verksamheten är viktig. Arbetet med att ta fram en underhållsplan för samtliga parkanläggningar och naturområden fortsätter. Målsättningen är att Grönplan antas under 2012, som kommer att bana väg för att utveckla underhållsplaner för enskilda naturområden.

10 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Införlivandet av Rinkebyskogen som naturreservat påbörjades under 2011 och blir färdigt under Produktionen av reservatsföreskrifter samt skötselplan kommer att prioriteras och kräver stora resurser. Kommunens alléer och stadsträd är i stort behov av underhåll och förnyelse som kommer att pågå i flera år. Beskärning av träd, vars grenar hänger över Roslagsbanans elledningar ska inventeras och tas bort. Kommunen fortsätter att vårda de ålderstigna ekarna vid Svalnäs och Sätra ängar. Parkerna måste skötas och i viss mån förnyas för att vara attraktiva mötesplatser. Om trädgårdsstaden ska bevaras krävs en ökad prioritering på skötsel och utveckling av närmiljön. Under 2012 kommer upprustning av lekplatsen i Ösbyparken ske med målet att vara en mötesplats för alla. Under de senaste åren har myndighetskraven på kommunen ökat vad gäller natur- och miljöfrågor. Kommuninvånarnas krav och förväntningar på de offentliga rummen och naturområdena upplevs också ha ökat. För att klara av att möta dessa krav samt det ökade skötselbehovet behöver kompetensen och personalresurserna förstärkas under kommande år. Det utökade uppdraget med nya naturreservat och upprustade offentliga platser innebär också att kostnaderna för driftentreprenaden kommer att öka. Nyckeltal till stöd för samlad analys Omfattning (m2) Parkmark Naturmark Driftkostnader, femårsöversikt (kr/m 2 ) Park & natur 0,94 1,29 1,25 1,26 0,98

11 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Hamnar (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 2,2 2,1-0,1 Verksamhetens kostnader -1,9-1,6 0,3 Nettokostnader 0,3 0,5 0,2. Viktiga händelser i verksamheten Inom hamnverksamheten har vintern 2010/11 års svåra isförhållanden lett till många skador på brygganläggningarna. Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Röd Ett förslag till utbyggnadsplan påbörjades under Gul Framtagna underhållsplan följs. Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Med hänsyn till att båtklubbarna i Danderyd idag har en kö med ca 465 båtägare som önskar båtplats är målet inte nått. För att kunna nå en ökad måluppfyllelse krävs nybyggnad alternativt en utbyggnad av befintliga hamnar. Ekonomi Verksamhet/programområde Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Hamnar grön - 7,1 % + 14,6 % Kommentar Intäkter Kostnader

12 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Kostnaderna är 0,3 mkr lägre än budgeterat. Planerade åtgärder har kunnat genomföras till lägre kostnad än budgeterat. Investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Kommentar Hamnar grön 46,5 % Avser begärd ombudgetering Tekniska kontoret kommer att begära ombudgetering av investeringsmedlen till Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Tekniska kontoret har fått i uppdrag att ta fram en båtplatsutredning som ska redovisas under första kvartalet 2012 för tekniska nämnden. Utmaningar för framtiden Långsiktigt är det viktigt att medel finns för reinvesteringar enligt underhållsplanen. Eventuella beslut om ytterligare utbyggnad av båtplatser medför behov av ökade investeringsmedel. Skärpta miljökrav för båtlivet kan också initiera behov av investeringar för båtbottentvättar och latrintömningsstationer. Nyckeltal till stöd för samlad analys Antal båtklubbar 11 Pontonbryggor (m) Areal inom båthamnarna (m 2 ) Antal fyrar 4

13 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Vatten och Avlopp (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 55,1 55,1 0,0 Verksamhetens kostnader -60,1-58,8 1,3 Nettokostnader -5,0-3,7 1,3. Viktiga händelser i verksamheten Ett förslag till styrdokument för dagvatten har utarbetats i samråd med andra förvaltningar. Förslaget har skickats ut på remiss av tekniska nämnden. Under året har arbetet fortsatt med att ta fram en ny VA-taxa anpassad till nuvarande VAlagstiftning. Denna taxa är nu beslutad att börja gälla från och med Måluppfyllelse -verksamhet Mål Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyds kommun har långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (VA) Uppnått Kommentar resultat Gul Antalet driftstörningar fortsätter att ligga på en låg nivå. Nästan alla bebyggda fastigheter är anslutna till kommunala ledningsnätet och avloppet går till Käppalaverket, vilket har mycket hög reningsgrad. Miljöbelastningen från dagvatten är fortfarande för hög. Gul VA-verksamheten utför enbart åtgärder som ger en lägre framtida driftkostnad i förhållande till investeringens kapitalkostnad eller för att klara kravet på leveranssäkerhet. Gul Danderyds kommun har en av tekniska nämnden antagen reinvesteringsplan för VAnätet. Den innebär att förnyelse sker om det behövs för att säkerställa driftsäkerheten eller om nödvändiga underhålls och reparationskostnader överstiger kapitaltjänstkostnaden för förnyelse

14 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Resultatmål Arbete återstår med att införa långsiktigt hållbar dagvattenhantering i tekniska kontorets ombyggnads- och förnyelseprojekt. Längden ombyggnad av kombinerade VA-ledningar ligger strax under målnivå för 2011 och den långsiktiga målsättningen kvarstår. Ekonomi Verksamhet/ Uppnått resultat Budget- Kommentar programområde avvikelse, % Vatten och avlopp grön - 2,1 % kostnader VA-verksamheten visar ett underskott på 3,7 mkr, 1,2 mkr bättre än budgeterat Enligt rättspraxis ska det överuttag som VA-fonden representerar återföras till VA-kollektivet inom fem år. VA-verksamheten avser därför behålla VA-taxan på oförändrad nivå, och därmed genera ett underskott Verksamhetens resultat 2011 får till följd att det ackumulerade överskottet, VA-fonden, minskar till 2,8 mkr, vilket framgår av balansräkningen nedan. Anläggningstillgångarna i balansräkningen är justerade med pågående arbeten, även retroaktivt för Kostnaderna för Käppala ligger 2,9 mkr under budget vilket delvis beror på för högt debiterat uttag under år 2010 vilket återbetalats under år VA-verksamhetens andel av Käppalas kostnader har även minskat genom lägre befolkningstillväxt jämfört med andra medlemskommuner. Mängden ovidkommande vatten har också minskat jämfört med tidigare år. Reparationskostnaderna hamnar 3 miljoner över budgeterad nivå. De främsta orsakerna är Reparation av icke fungerande servisventiler funna vid införd systematisk rondering Ökade kostnader för dubbel asfaltåterställning efter krav från anläggningsavdelningen Ett antal reparationer har under året blivit extra kostsamma på grund av mindre god stadsplanering. Komplettering av exploateringsprojekt för att dessa ska uppnå avsedd funktion. Kapitaltjänstkostnaden har blivit 1,4 miljoner lägre än budget då kommunens genomsnittliga upplåningsränta underskridit prognostiserad räntenivå.

15 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Skulder Skuld till VA kollektivet VA kommunlån Kortfristiga skulder VA fond, ack resultat Budgetavvikelse investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Kommentar Vatten och avlopp gul 0,5 % Reinvesteringar genomförs enligt reinvesteringsplan Kommentarer till investeringsredovisningen Förnyad ledningssträcka där det saknas dagvattenledning uppgår till 876 meter. Förnyad ledningssträcka som genomförts på grund av andra tekniska brister är 126 meter. Därutöver har nya förbindelsepunkter upprättats till en kostnad av 753 tkr under året. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Ett styrdokument har tagits fram och omarbetats efter remissrunda till övriga nämnder. Ärendet kommer troligen att behandlas under första sammanträdet i tekniska nämnden under år Utmaningar för framtiden En utmaning för tekniska kontoret är hur samordning av gatu - och VA-förnyelsen skall kunna samordnas på ett kostnadseffektivt sätt. Gatuverksamheten kan se sina vägars kvalitet och har därför långsiktiga, politiskt förankrade, förnyelseplaner. VA-verksamheten har sina ledningar under mark och upptäcker därför brister först då de schaktas fram. VAverksamheten har därför en investeringsram för att kunna förnya dessa sträckor när bristerna upptäcks. Dessa två tillvägagångssätt vid förnyelse är inte förenliga om samordningsvinster ska kunna uppnås mellan väg- och VA-ombyggnad. Många lågt liggande ledningssträckor i kustnära områden såsom parkområdet vid Framnäs har stora dagvattenkulvertar med öppna skarvar, belägna under havsvattennivå och med kontakt med havet. Ledningarna är därför alltid vattenfyllda. Vid reparation av bredvidliggande renoch spillvattenledningar forsar havet in i schakten och omöjliggör reparation utan kostsamma och tidsödande proppningsarbeten. Någon rening av dagvattnet i dessa kulvertar sker heller

16 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) inte. Förnyelse av dessa sträckor, där dagvattnet istället får en öppen lösning, bör planeras, tillsammans med principlösningar för backventiler och pumpanläggningar som skydd mot havsvattenhöjning. Detta för att förnyelse skall kunna ske snabbt då behov uppstår. Nyckeltal till stöd för samlad analys Specifikation Antal avloppstopp Antal vattenläckor Odebiterat vatten 46%* 35%* 45%* 26%** Såld vattenmängd (1000 m3) Avloppsmängd *** (1000 m3) Grundavgift (kr/år inkl moms) Lägenhetsavgift (kr/år inkl moms) Rörlig avgift (kr/m3 inkl moms) 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 * % av leverans till kommungräns jan - nov **% av leverans till kommungräns jan - sep *** Käppalaförbundet har inte presenterat 2011 års siffror

17 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Avfall (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 22,4 24,3 1,9 Verksamhetens kostnader -22,3-20,1 2,2 Nettokostnader 0,1 4,2 4,1 Viktiga händelser i verksamheten Tekniska kontoret har förstärkt ambitionen att utveckla insamlingssystemet för farligt avfall. Genom att teckna avtal med tre butiksägare om utplacering av ett miljöskåp i butiker blir det lättare för hushållen att lämna mindre el-avfall. Förvaltningen har tecknat ett markupplåtelseavtal med en biståndsorganisationen för etablering av klädbehållare intill återvinningsstationer i kommunen. Syftet är att göra det enklare för kommuninnevånare att lämna kläder, skor och leksaker till återanvändning. För att hantera det ackumulerade överskottet i ekonomin har tekniska kontoret under hösten tagit fram ett förslag på ny avfallstaxa. Den föreslagna taxan föreslås börja gälla f. rom. 1 april Kommunens entreprenör har under 2011 arbetat aktivt för att ändra sophanteringen för de fastighetsägare i kommunen som använder komprimerade säckar. Komprimerade säckar betraktas som ett prioriterat arbetsmiljöproblem och har nu fasats ut och ersatts med andra behållarlösningar. Det bygglov som byggnadsnämnden beviljade för etablering av en återvinningsstation vid Altorpsparkeringen har överklagats. Det är högst angeläget att fler stationer etableras i kommunen, inte minst då tre återvinningsstationer inkl. den största vid Noragårdsvägen har ett tillfälligt bygglov som går ut den sista december Måluppfyllelse -verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar Danderyds kommun transporterar och slutligen omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa gul Kommunen transporterar och omhändertar hushållsavfall minst en gång per vecka från samtliga fastighetsägare som inte komposterar matavfall. gul Framtagande av taxor är ett resurskrävande arbete där det ofta behövs utomstående hjälp. Under 2011 har tekniska kontoret valt att revidera

18 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster avfallstaxan utan större hjälp från externa konsulter. I andra situationer kan det vara mer kostnadseffektivt att anlita utomstående hjälp men i detta läge ville tekniska kontoret stärka avdelningens kompetens inom taxeframtagning vilket på sikt är kostnadseffektivt. gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Ekonomi Verksamhet/programområde Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Avfall + 8,5 % intäkter - 9,5 % kostnader Kommentar Överskottet på 4,1 mkr visar behovet på en justering av avfallstaxan. Avfallsverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 4,1 mkr, vilket avspeglar behoven av en taxejustering. Intäkterna är ca 1,9 mkr högre än budgeterat och kostnaderna ca 2,2 mkr lägre. Ett förslag till omarbetning och justering av avfallstaxan har antagits av tekniska nämnden under 2011 och ligger nu hos kommunfullmäktige för fastställande. Det ackumulerade överskottet i avfallsverksamheten uppgår per till ca 9,9 mkr. Under 2011 har andelen avfall som är föremål för viktdebitering ökat med ca 3,5 % vilket också är en bidragande faktor till avfallskollektivets ökade överskott. Ändrad sophantering från säckhantering till kärlhantering ger ökad andel viktbaserade intäkter. Även intäkter från tilläggstjänster har ökat sedan föregående år. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har gett alla nämnder i uppdrag att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun. Tekniska nämnden har vid sammanträdet den 23 november beslutat att överlämna en revidering av avfallsföreskrifterna till kommunfullmäktige för fastställande. Utmaningar för framtiden Traditionella synen på avfallshantering har förändrats. Idag betraktas inte avfall enbart som ett sanitärt problem utan ses som en resurs för hela samhället. Källsorterat avfall används som råvara till nya produkter, fjärrvärme och förnyelsebart bränsle. Ett problem i Danderyds

19 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) kommun är bristen på mark till avfallshantering. En ständig utmaning är att hitta platser för att bl.a. etablera återvinningsstationer. Nyckeltal till stöd för samlad analys Specifikation Hushållsavfall (kg/inv.) Grovsopor (kg/inv.) Farligt avfall (kg/inv.) 6,0 7,1 5,8 5,10 Glasförpackningar (kg/inv.) 18,3 16,8 19,9 21,4 Pappersförpackningar 9, ,9 8,1 (kg/inv) Metallförpackningar 0,77 0,6 0,8 0,5 (kg/inv.) Plastförpackningar 2,96 1,1 1,7 1,8 (kg/inv.) Tidningar (kg/inv.)* 43,7 74,7 58,2 52,4 Totalt kg/inv. 516,1 549,0 432,3 428,0 * inklusive insamlat returpapper via fastighetsnära insamling för enfamiljshus Statistik för grovavfall och farligt avfall kommer att redovisas vid senare tillfälle när Sörabs statistiksammanställning är färdig. Förpacknings- och tidningsinsamlingen presenterar statistik för el-avfall, returpapper och förpackningar gällande 2011 under våren Danderyds kommun följer den nationella trenden och minskar mängden hushållsavfall med ca 1,5 % från föregående år. En orsak kan tillskrivas det ekonomiska läget i världsekonomin som påverkar konsumtionen och därmed avfallsmängderna.

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Måluppfyllelse verksamhet...

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Organisation för VAoch avfallshanteringen i Sundbybergs stad

Organisation för VAoch avfallshanteringen i Sundbybergs stad Organisation för VAoch avfallshanteringen i Sundbybergs stad 2015-05-13 www.grontmij.se Uppgiften Grontmijs uppdrag Ta fram beslutsordning, ansvarsfördelning, rättsliga och ekonomiska förutsättningar för

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Utlåtande 2016:196 RV (Dnr 133-1500/2016) Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Taxa

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 2. TN 45 Driftsbudget för år 2008. Genomgång av uppgjort förslag till budget för år 2008. Förslaget överstiger budgetramen med 407 tkr varav - 207 tkr på verksamhet Outhyrda

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Delårsrapport Tekniska nämnden

Delårsrapport Tekniska nämnden Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks.

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 2014-01-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN / Tekniska nämnden Bilaga 4 Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 Verksamhetsresultat Gata och väg Resultatet från medborgarundersökningen

Läs mer

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp Delårsbokslut och prognos 2-2015 Vatten och Avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Mål... 4 1.4 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Budget 2017 med plan Vatten och avlopp

Budget 2017 med plan Vatten och avlopp Budget 2017 med plan 2018-2019 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål... 3 2.1 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Grundavgifter och rörliga avgifter

Grundavgifter och rörliga avgifter Förslag till avfallstaxa för Danderyds kommun Följande dokument presenterar förslag till ny avfallstaxa för Danderyds kommun. Tekniska kontorets förslag är att den nya taxan skall träda i kraft 1 april

Läs mer

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014 Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203 Tekniska nämnden Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2013-03-26 sid 2 (7) Ten samhällsuppdraget mål Mål Ten Skattefinansierade verksamheter God

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Kristianstads kommun

Kristianstads kommun PM Uppföljning: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Kristianstads kommun Mattias Haraldsson December2012 Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har genomfört

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Styrdokument dagvatten

Styrdokument dagvatten DANDERYDS KOMMUN 1(7) Styrdokument dagvatten Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-11 1. Syfte och mål Syftet med styrdokumentet för dagvatten är att fastställa strategi för dagvattenhantering i kommunen.

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Budget 2017 med plan Avfall

Budget 2017 med plan Avfall 2017 med plan 2018-2019 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål... 3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 TEKNISKANÄMNDENS PRESIDIE 2007-09-10 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-11-14 2 TN 52 Dnr 2007.205-35 TN:s presidie 3 TN 53 Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Byggnadsnämnden Detaljplan för Område norr om Torvemyr Skaftö-Backa 3:193 m.fl. Grundsund Upprättad 2006-11-01, justerad 2007-03-23 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos Teknisk nämnd

Kvartalsrapport september med prognos Teknisk nämnd Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Periodens resultat... 4 1.2 Driftredovisning... 4 1.3 Investeringsredovisning... 5 1.4 Viktiga händelser

Läs mer

Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016

Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016 2015-10-01 Dnr: 15NM3 1 (7) Mats Cronqvist Avfallsnämnden Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016 FÖRSLAG TILL BESLUT Avfallsnämnden föreslås besluta att att godkänna förslag

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017 Tjänsteutlåtande Handläggares titel 2016-11-23 Peter Gidlund 08-590 976 31 Dnr: Peter.gidlund@upplandsvasby.se KSTFU/2016:208 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan, Gator

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Tekniska nämnden

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Tekniska nämnden Delårsbokslut och prognos 2-2015 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Periodens resultat... 3 1.3 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.4 Mål... 4 1.5 Prognos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef, t.o.m. 92 Sofie Enander, anläggningschef

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef, t.o.m. 92 Sofie Enander, anläggningschef 1(13) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.30-20.05 Paragrafer 87-96 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-2 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att

Läs mer

Fastighetsnämnden Bokslut 2011

Fastighetsnämnden Bokslut 2011 Tekniska kontoret Fastighets nämnden 1(6) Fastighetsnämnden Bokslut 2011 Baldersskolan Foto Tengboms Tekniska kontoret Fastighets nämnden 2(6) Fastighet (belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde 2015-10-06 Susanne Skoglund/Daniel Jakobsson KFKS 2009/657-251 Sammanfattning Projektets syfte var att omvandla Stensö udde

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

VA-verksamheten rutiner och uppföljning

VA-verksamheten rutiner och uppföljning Revisionsrapport* VA-verksamheten rutiner och uppföljning Motala kommun 2007-03-19 Gunnar Karlsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Komrev *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4

Läs mer