Tekniska nämnden Bokslut 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden Bokslut 2011"

Transkript

1 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Tekniska nämnden Bokslut 2011 Nora Strand översvämningsskydd, Foto Maria Djurskog Innehållsförteckning Nämnd och stab... 2 Gata och trafik... 4 Park och natur... 8 Hamnar Vatten och Avlopp Avfall... 17

2 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Nämnd och stab (belopp i mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 12,6 11,7-0,9 Verksamhetens kostnader -13,2-12,2 1,0 Nettokostnader -0,6-0,5 0,1. Viktiga händelser i verksamheten En ny Teknisk direktör tillsätts i början på Den gemensamma kundtjänsten för tekniska kontorets verksamheter har även bemannat en disk i Information Danderyd vid bestämda tider i veckan. Kundtjänsten syftar till att ge bättre service till medborgarna genom att minska svarstider och öka svarsfrekvensen. Kontroll av fakturor Stickprovskontroll har genomförts, utan anmärkning. Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Gul Kundtjänst har etablerats inom ramen för befintlig budget. Staben utgör i huvudsak en stöd- och servicefunktion till övriga avdelningar inom tekniska kontoret. I och med inrättandet av en gemensam kundtjänst har stabens service utökats till att numera i högre grad även omfatta danderydsborna. Arbetet med att effektivisera tekniska kontorets administrativa rutiner har fortgått. Inom det ekonomiadministrativa området har rutinbeskrivningar tagits fram och gjorts tillgängliga på tekniska kontorets sidor på intranätet. Kontoret har även deltagit i det kommunövergripande projektet för införande av ett nytt ärendehanteringssystem. Ekonomi Verksamhet/ Uppnått resultat Budget- Kommentar programområde avvikelse, % Nämnd och stab Gul + 5,5 % Avser stabens kostnader.

3 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Det är framför allt lägre personalkostnader för bl.a. personalrekrytering och tillfälligt inhyrd personal som bidrar till att de administrativa kostnaderna är lägre än budgeterat. De administrativa kostnaderna fördelas ut på övriga verksamheter, vilket förklarar att även intäkterna är lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av att vidarefördelningen av stabens kostnad sker till preliminära bokslutsvärden. Den tekniska direktören lämnade sin tjänst den 31 augusti Tekniska nämndens (och fastighetsnämndens) ekonomiska utfall har belastats med avtalat avgångsvederlag. I och med att förvaltningen sedan en tid har ett antal vakanta tjänster ligger lönekostnaderna på budgeterad nivå. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Inga uppdrag har lämnats till programområdet. Utmaningar för framtiden Under 2012 kommer arbetet med att skapa styrdokument och gemensamma rutiner för ärendehantering att pågå i kommunen. Nämndprocessen ska effektiviseras, bl.a. genom att handläggare successivt introduceras i att arbeta direkt i det nya ärendehanteringssystemet. Utmaningen för staben inom tekniska kontoret ligger framför allt i att hantera parallella, och inte alltid koordinerade, nämndprocesser för tekniska nämnden och den nyinrättade fastighetsnämnden. Det finns en risk för att takten i övrigt administrativa utvecklingsarbete avtar, när mer tid får allokeras till nämndprocessen.

4 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Gata och trafik (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 4,4 4,9 0,5 Verksamhetens kostnader -56,0-55,3 0,7 Vinterväghållning -7,3-16,6-9,3 Nettokostnader -58,9-67,0-8,1 Viktiga händelser i verksamheten 2011 Årets svåra vinterförhållanden har inneburit väsentligt högre kostnader för vinterväghållningen än budgeterat. Den stränga vintern har också inneburit att kostnaderna för vinterskadorna på vägbeläggningarna är mycket omfattande jämfört med ett normalår. Skadorna omfattar i huvudsak potthål och längsgående sprickor i beläggningen. Den gångna vintern har även tagit hårt på pontoner, mellanbryggor samt diverse förtöjningar inom hamnverksamheten. Detta har inneburit högre kostnader för akuta reparationer än föregående år. Kommunen har tillsammans med SL och Locum rustat upp bussterminalen vid Danderyds sjukhus. Cirka 300 meter gång- och cykelväg, cirka 50 cykelparkeringar, en cykelpump samt nya belysningsstolpar har anlagts. Utredning över säkra skolvägar är framtagen och arbetet med både fysiska åtgärder och attityd- och beteendepåverkan ska planeras in Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar Danderyds kommun har långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. I Danderyds kommun bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Gul Flertalet resultatmål har uppfyllts, dock inträffade tre olyckor med svårt skadade. Röd Långsiktig planering finns för väg- och brounderhåll. Fördjupad kajutredning behöver göras. Gul Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden har utvecklats.

5 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Tekniska kontoret har en långsiktig planering för underhållet av broar, kajer och beläggning då underhållsplaner för dessa verksamheter är framtagna. Inga åtgärder enligt underhållsplanen har genomförts avseende kajer, vilket innebär att värdet av realkapitalet inte kunnat bibehållas. En fördjupad kajstudie behöver göras. Ekonomi Budgetavvikelse Verksamhet/programområde Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Gata och trafik Gul + 2,3 % Röd - 13,7 % Kommentar Exkl. vinterkostnader Inkl. vinterkostnader Årets svåra vinterförhållanden har inneburit ökade skador på vägnätet. Kostnaderna för vinterväghållning uppgår till 16,6 mkr jämfört med en årsbudget på 7,3 mkr, vilket innebär ett budgetöverskridande på 9,3 mkr för vinterväghållningen. Kommunfullmäktige avslog tekniska nämndens begäran om ett tilläggsanslag på 2,7 mkr för täckande av årets merkostnader för vinterskador på det kommunala vägnätet. Tekniska kontoret reducerade årets plan för övrigt underhåll med arbeten motsvarande 2,7 mkr. Övrig verksamhet visar en positiv budgetavvikelse på ca 1,2 mkr. Intäkterna är 0,5 mkr högre än budgeterat. Budgetavvikelse investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, Kommentar % Gata och trafik Gul 40,5 % Den tämligen stora avvikelsen bedöms som gul eftersom det stora projektet kaj Samsöviken sköts fram.

6 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Kommentarer till investeringsredovisningen Under det första halvåret byttes ca 500 kvicksilverarmaturer ut längs vägnätet. Utbytestakten var högre än beräknat och projektet tog 500 tkr mer än budgeterat anspråk Den långsiktiga målsättningen är att samtliga kvicksilverarmaturer ska bytas ut till Översvämningsskyddet i Nora Strand har färdigställts. Projektet har haft stora, ej budgeterade, kostnader för sanering av förorenade massor och kommer att överskrida budget trots att kommunen erhållit ett statsbidrag på 4,5 mkr från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap för genomförande av projektet. Planen för trafiksäkerhetsåtgärder godkändes av tekniska nämnden. Åtgärderna genomfördes successivt under året. På grund av personalvakanser är ett antal objekt inte helt färdigställda utan beräknas bli klara i början av För Kyrkskolan beslöt nämnden att invänta utredningen om Säkra skolvägar. Underhållsinsatser på kommunens broar behövdes inte genomföras i den utsträckning som budgeterats. Investeringsprojekten avseende kajrenoveringar påbörjades. Under 2011 har en geoteknisk undersökning utförts vid kaj Samsöviken. Den påvisar att kajkonstruktionen är i sämre skick än vad som antagits i underhållsplanen. Vidare utredning ska visa vilken effekt det får på framtagen kalkyl enligt underhållsplanen. Tekniska kontoret har för avsikt att begära ombudgetering av 2 av de 12 mkr på 2011års investeringsmedel till 2012, för att genomföra en förstudie för kajerna. För investeringsprojekt Upprustning E18 pågår dialog med Trafikverket. Tekniska kontoret har för avsikt att begära ombudgetering av investeringsmedlen till Cirkulationsplats Enebybergsvägen/Arholmavägen kommer att färdigställas under 2012 och har en prognostiserad slutkostnad av 3,5 mkr. Exploateringsprojekten Enmans väg och Bullerskärm E18 är färdigställda och tekniska kontoret har överlämnat slutredovisning till tekniska nämnden. Exploateringprojektet Eneby Torg, etapp 1, är färdigställd och etapp 2 (Alvägen) kommer att utföras under Projektet kommer inte att hålla tilldelad budget. Budgetöverskridandet beror på att tillfälliga trafik- och parkeringsåtgärder varit nödvändiga under byggtiden samt att ombyggnationen av befintlig trafiksignalanläggning blivit dyrare än beräknat. Tekniska kontoret har inom exploateringsprojektet OKQ8 i uppdrag att anlägga en infart till den nya bensinstationen. Tekniska nämnden beslutade att avbryta pågående upphandling, då inkommet anbud överskred anslagen budget på 1,3 mkr. Kommunfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 2,2 mkr för projektets genomförande. Exploateringsprojekt Kullen, OKQ8 kommer att genomföras under våren Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Trafikstrategin för Danderyd fastställdes av kommunfullmäktige under 2010 och ska enligt uppdrag ses över 2012.

7 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Utmaningar för framtiden Om målen för verksamheten långsiktigt ska kunna uppnås är det av vikt att underhållsnivån motsvarar behov enligt underhållsplaner för att bibehålla låga driftkostnader och säkra nedlagt kapital på vägar, broar och kajer. En fortsatt satsning på trafiksäkerhetsåtgärder krävs för att målet om trafiksäkerhet ska uppnås. Nyckeltal till stöd för samlad analys 2011 Tabell: Verksamhetens omfattning Prioriterade vägnätet m² Lokala vägnätet m² Gång- & cykelvägar m² Summa m² Belysningsstolpar stycken Traditionella beläggningar inkl gång- och cykelvägar Yta (m2) Kostnad (tkr) Kostnad (kr/m2) Kostnadsökningen jämfört med tidigare år beror på att andelen frästa ytor ökat. Tabell: Femårsöversikt Driftkostnader (kr/m2)* 22,76 20,69 19,13 220,5 24,8 Vinterväghållningskostnader (tkr) *I driftkostnaden ingår kostnader för gator och vägar inklusive kapitalkostnad (ej kostnader för administration, trafiksignaler, beskärning av träd och buskar, klottersanering, parkeringsövervakning och vägbelysning). Tabell: Parkering Antal p-automater (stycken) Avgiftsbelagda p-platser (stycken) Parkeringsanmärkningar (gatumark) Kontrollavgifter (fastighetsmark) * * Endast statistik för perioden 1/ /12-09 Tabell: Klottersanering Sanerad yta (kvm) Inkomna klagomål (antal)

8 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Park och natur (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,1 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -13,8-13,4 0,4 Nettokostnader -13,7-13,4 0,4 Viktiga händelser i verksamheten Arbetet med Grönplan har intensifierats och den är beslutad att gå ut på remiss i början av Ett lekplatsprogram för en långsiktig strategi är framtagen och är på remiss. Kummingränds lekplats i Enebyberg genomgick en upprustning. Vassröjning utmed flertal sträckor utmed strandlinjen genomfördes. Nytt skyltprogram har uppförts i Cedergrenska parken. Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar I Danderyds kommun bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden. Gul Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden har utvecklats. Gul Upprustning har genomförts enligt plan. Gul Framtagande av strategiska planer (grönplanskötselplan) Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. Gul Långsiktig styrning av underhållsinsatser som präglas av god arkitektur och säker miljö. (Nora strand)

9 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Tekniska kontoret lägger stort fokus på trygga, välstädade och välvårdade allmänna platser. Upprustning har genomförts enlig plan. I samtliga investeringsprojekt ställs krav på att uppnå trygghet. Kontoret arbetar med att förbättra belysning på mörka platser samt deltar aktivt i Trygg i Danderyd. En utvecklad uppföljning av driftentreprenaden har lett till en effektivare styrning av insatserna och förbättrad skötselstandard. Entreprenörens arbete och kostnader följs noggrant och kostnadseffektiviteten inom programområdet får bedömas vara relativt hög. Ekonomi Verksamhet/programområde Uppnått resultat Budget- Kommentar Avvikelse, % Park och natur Gul + 3,5 % Avser nettokostnader Verksamheten har genomförts enligt plan inom budgetramen. Investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, Kommentar % Park och natur Gul 30,4 % Projektet slutförs 2012 med avsett resultat En spång utmed del av strandpromenadstråket i Svalnäs har ökat tillgängligheten att via stranden promenera vidare norrut mot Täby. Stockbyparken har genomgått en upprustning, och arbetet fortsätter Klingsta badspång har rustats bitvis med nytt trä och helt nya bänkar. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Tekniska kontoret arbetar med att ta fram beslutsunderlag för inrättande av Naturreservat Rinkebyskogen som kommunfullmäktige ska besluta om Utmaningar för framtiden En kontinuerlig utveckling av drift- och underhållsarbetet för att höja kvaliteten i verksamheten är viktig. Arbetet med att ta fram en underhållsplan för samtliga parkanläggningar och naturområden fortsätter. Målsättningen är att Grönplan antas under 2012, som kommer att bana väg för att utveckla underhållsplaner för enskilda naturområden.

10 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Införlivandet av Rinkebyskogen som naturreservat påbörjades under 2011 och blir färdigt under Produktionen av reservatsföreskrifter samt skötselplan kommer att prioriteras och kräver stora resurser. Kommunens alléer och stadsträd är i stort behov av underhåll och förnyelse som kommer att pågå i flera år. Beskärning av träd, vars grenar hänger över Roslagsbanans elledningar ska inventeras och tas bort. Kommunen fortsätter att vårda de ålderstigna ekarna vid Svalnäs och Sätra ängar. Parkerna måste skötas och i viss mån förnyas för att vara attraktiva mötesplatser. Om trädgårdsstaden ska bevaras krävs en ökad prioritering på skötsel och utveckling av närmiljön. Under 2012 kommer upprustning av lekplatsen i Ösbyparken ske med målet att vara en mötesplats för alla. Under de senaste åren har myndighetskraven på kommunen ökat vad gäller natur- och miljöfrågor. Kommuninvånarnas krav och förväntningar på de offentliga rummen och naturområdena upplevs också ha ökat. För att klara av att möta dessa krav samt det ökade skötselbehovet behöver kompetensen och personalresurserna förstärkas under kommande år. Det utökade uppdraget med nya naturreservat och upprustade offentliga platser innebär också att kostnaderna för driftentreprenaden kommer att öka. Nyckeltal till stöd för samlad analys Omfattning (m2) Parkmark Naturmark Driftkostnader, femårsöversikt (kr/m 2 ) Park & natur 0,94 1,29 1,25 1,26 0,98

11 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Hamnar (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 2,2 2,1-0,1 Verksamhetens kostnader -1,9-1,6 0,3 Nettokostnader 0,3 0,5 0,2. Viktiga händelser i verksamheten Inom hamnverksamheten har vintern 2010/11 års svåra isförhållanden lett till många skador på brygganläggningarna. Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Röd Ett förslag till utbyggnadsplan påbörjades under Gul Framtagna underhållsplan följs. Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Med hänsyn till att båtklubbarna i Danderyd idag har en kö med ca 465 båtägare som önskar båtplats är målet inte nått. För att kunna nå en ökad måluppfyllelse krävs nybyggnad alternativt en utbyggnad av befintliga hamnar. Ekonomi Verksamhet/programområde Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Hamnar grön - 7,1 % + 14,6 % Kommentar Intäkter Kostnader

12 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Kostnaderna är 0,3 mkr lägre än budgeterat. Planerade åtgärder har kunnat genomföras till lägre kostnad än budgeterat. Investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Kommentar Hamnar grön 46,5 % Avser begärd ombudgetering Tekniska kontoret kommer att begära ombudgetering av investeringsmedlen till Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Tekniska kontoret har fått i uppdrag att ta fram en båtplatsutredning som ska redovisas under första kvartalet 2012 för tekniska nämnden. Utmaningar för framtiden Långsiktigt är det viktigt att medel finns för reinvesteringar enligt underhållsplanen. Eventuella beslut om ytterligare utbyggnad av båtplatser medför behov av ökade investeringsmedel. Skärpta miljökrav för båtlivet kan också initiera behov av investeringar för båtbottentvättar och latrintömningsstationer. Nyckeltal till stöd för samlad analys Antal båtklubbar 11 Pontonbryggor (m) Areal inom båthamnarna (m 2 ) Antal fyrar 4

13 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Vatten och Avlopp (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 55,1 55,1 0,0 Verksamhetens kostnader -60,1-58,8 1,3 Nettokostnader -5,0-3,7 1,3. Viktiga händelser i verksamheten Ett förslag till styrdokument för dagvatten har utarbetats i samråd med andra förvaltningar. Förslaget har skickats ut på remiss av tekniska nämnden. Under året har arbetet fortsatt med att ta fram en ny VA-taxa anpassad till nuvarande VAlagstiftning. Denna taxa är nu beslutad att börja gälla från och med Måluppfyllelse -verksamhet Mål Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyds kommun har långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (VA) Uppnått Kommentar resultat Gul Antalet driftstörningar fortsätter att ligga på en låg nivå. Nästan alla bebyggda fastigheter är anslutna till kommunala ledningsnätet och avloppet går till Käppalaverket, vilket har mycket hög reningsgrad. Miljöbelastningen från dagvatten är fortfarande för hög. Gul VA-verksamheten utför enbart åtgärder som ger en lägre framtida driftkostnad i förhållande till investeringens kapitalkostnad eller för att klara kravet på leveranssäkerhet. Gul Danderyds kommun har en av tekniska nämnden antagen reinvesteringsplan för VAnätet. Den innebär att förnyelse sker om det behövs för att säkerställa driftsäkerheten eller om nödvändiga underhålls och reparationskostnader överstiger kapitaltjänstkostnaden för förnyelse

14 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Resultatmål Arbete återstår med att införa långsiktigt hållbar dagvattenhantering i tekniska kontorets ombyggnads- och förnyelseprojekt. Längden ombyggnad av kombinerade VA-ledningar ligger strax under målnivå för 2011 och den långsiktiga målsättningen kvarstår. Ekonomi Verksamhet/ Uppnått resultat Budget- Kommentar programområde avvikelse, % Vatten och avlopp grön - 2,1 % kostnader VA-verksamheten visar ett underskott på 3,7 mkr, 1,2 mkr bättre än budgeterat Enligt rättspraxis ska det överuttag som VA-fonden representerar återföras till VA-kollektivet inom fem år. VA-verksamheten avser därför behålla VA-taxan på oförändrad nivå, och därmed genera ett underskott Verksamhetens resultat 2011 får till följd att det ackumulerade överskottet, VA-fonden, minskar till 2,8 mkr, vilket framgår av balansräkningen nedan. Anläggningstillgångarna i balansräkningen är justerade med pågående arbeten, även retroaktivt för Kostnaderna för Käppala ligger 2,9 mkr under budget vilket delvis beror på för högt debiterat uttag under år 2010 vilket återbetalats under år VA-verksamhetens andel av Käppalas kostnader har även minskat genom lägre befolkningstillväxt jämfört med andra medlemskommuner. Mängden ovidkommande vatten har också minskat jämfört med tidigare år. Reparationskostnaderna hamnar 3 miljoner över budgeterad nivå. De främsta orsakerna är Reparation av icke fungerande servisventiler funna vid införd systematisk rondering Ökade kostnader för dubbel asfaltåterställning efter krav från anläggningsavdelningen Ett antal reparationer har under året blivit extra kostsamma på grund av mindre god stadsplanering. Komplettering av exploateringsprojekt för att dessa ska uppnå avsedd funktion. Kapitaltjänstkostnaden har blivit 1,4 miljoner lägre än budget då kommunens genomsnittliga upplåningsränta underskridit prognostiserad räntenivå.

15 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Skulder Skuld till VA kollektivet VA kommunlån Kortfristiga skulder VA fond, ack resultat Budgetavvikelse investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Kommentar Vatten och avlopp gul 0,5 % Reinvesteringar genomförs enligt reinvesteringsplan Kommentarer till investeringsredovisningen Förnyad ledningssträcka där det saknas dagvattenledning uppgår till 876 meter. Förnyad ledningssträcka som genomförts på grund av andra tekniska brister är 126 meter. Därutöver har nya förbindelsepunkter upprättats till en kostnad av 753 tkr under året. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Ett styrdokument har tagits fram och omarbetats efter remissrunda till övriga nämnder. Ärendet kommer troligen att behandlas under första sammanträdet i tekniska nämnden under år Utmaningar för framtiden En utmaning för tekniska kontoret är hur samordning av gatu - och VA-förnyelsen skall kunna samordnas på ett kostnadseffektivt sätt. Gatuverksamheten kan se sina vägars kvalitet och har därför långsiktiga, politiskt förankrade, förnyelseplaner. VA-verksamheten har sina ledningar under mark och upptäcker därför brister först då de schaktas fram. VAverksamheten har därför en investeringsram för att kunna förnya dessa sträckor när bristerna upptäcks. Dessa två tillvägagångssätt vid förnyelse är inte förenliga om samordningsvinster ska kunna uppnås mellan väg- och VA-ombyggnad. Många lågt liggande ledningssträckor i kustnära områden såsom parkområdet vid Framnäs har stora dagvattenkulvertar med öppna skarvar, belägna under havsvattennivå och med kontakt med havet. Ledningarna är därför alltid vattenfyllda. Vid reparation av bredvidliggande renoch spillvattenledningar forsar havet in i schakten och omöjliggör reparation utan kostsamma och tidsödande proppningsarbeten. Någon rening av dagvattnet i dessa kulvertar sker heller

16 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) inte. Förnyelse av dessa sträckor, där dagvattnet istället får en öppen lösning, bör planeras, tillsammans med principlösningar för backventiler och pumpanläggningar som skydd mot havsvattenhöjning. Detta för att förnyelse skall kunna ske snabbt då behov uppstår. Nyckeltal till stöd för samlad analys Specifikation Antal avloppstopp Antal vattenläckor Odebiterat vatten 46%* 35%* 45%* 26%** Såld vattenmängd (1000 m3) Avloppsmängd *** (1000 m3) Grundavgift (kr/år inkl moms) Lägenhetsavgift (kr/år inkl moms) Rörlig avgift (kr/m3 inkl moms) 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 * % av leverans till kommungräns jan - nov **% av leverans till kommungräns jan - sep *** Käppalaförbundet har inte presenterat 2011 års siffror

17 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) Avfall (belopp i Mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 22,4 24,3 1,9 Verksamhetens kostnader -22,3-20,1 2,2 Nettokostnader 0,1 4,2 4,1 Viktiga händelser i verksamheten Tekniska kontoret har förstärkt ambitionen att utveckla insamlingssystemet för farligt avfall. Genom att teckna avtal med tre butiksägare om utplacering av ett miljöskåp i butiker blir det lättare för hushållen att lämna mindre el-avfall. Förvaltningen har tecknat ett markupplåtelseavtal med en biståndsorganisationen för etablering av klädbehållare intill återvinningsstationer i kommunen. Syftet är att göra det enklare för kommuninnevånare att lämna kläder, skor och leksaker till återanvändning. För att hantera det ackumulerade överskottet i ekonomin har tekniska kontoret under hösten tagit fram ett förslag på ny avfallstaxa. Den föreslagna taxan föreslås börja gälla f. rom. 1 april Kommunens entreprenör har under 2011 arbetat aktivt för att ändra sophanteringen för de fastighetsägare i kommunen som använder komprimerade säckar. Komprimerade säckar betraktas som ett prioriterat arbetsmiljöproblem och har nu fasats ut och ersatts med andra behållarlösningar. Det bygglov som byggnadsnämnden beviljade för etablering av en återvinningsstation vid Altorpsparkeringen har överklagats. Det är högst angeläget att fler stationer etableras i kommunen, inte minst då tre återvinningsstationer inkl. den största vid Noragårdsvägen har ett tillfälligt bygglov som går ut den sista december Måluppfyllelse -verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar Danderyds kommun transporterar och slutligen omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa gul Kommunen transporterar och omhändertar hushållsavfall minst en gång per vecka från samtliga fastighetsägare som inte komposterar matavfall. gul Framtagande av taxor är ett resurskrävande arbete där det ofta behövs utomstående hjälp. Under 2011 har tekniska kontoret valt att revidera

18 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster avfallstaxan utan större hjälp från externa konsulter. I andra situationer kan det vara mer kostnadseffektivt att anlita utomstående hjälp men i detta läge ville tekniska kontoret stärka avdelningens kompetens inom taxeframtagning vilket på sikt är kostnadseffektivt. gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer. Ekonomi Verksamhet/programområde Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Avfall + 8,5 % intäkter - 9,5 % kostnader Kommentar Överskottet på 4,1 mkr visar behovet på en justering av avfallstaxan. Avfallsverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 4,1 mkr, vilket avspeglar behoven av en taxejustering. Intäkterna är ca 1,9 mkr högre än budgeterat och kostnaderna ca 2,2 mkr lägre. Ett förslag till omarbetning och justering av avfallstaxan har antagits av tekniska nämnden under 2011 och ligger nu hos kommunfullmäktige för fastställande. Det ackumulerade överskottet i avfallsverksamheten uppgår per till ca 9,9 mkr. Under 2011 har andelen avfall som är föremål för viktdebitering ökat med ca 3,5 % vilket också är en bidragande faktor till avfallskollektivets ökade överskott. Ändrad sophantering från säckhantering till kärlhantering ger ökad andel viktbaserade intäkter. Även intäkter från tilläggstjänster har ökat sedan föregående år. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har gett alla nämnder i uppdrag att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun. Tekniska nämnden har vid sammanträdet den 23 november beslutat att överlämna en revidering av avfallsföreskrifterna till kommunfullmäktige för fastställande. Utmaningar för framtiden Traditionella synen på avfallshantering har förändrats. Idag betraktas inte avfall enbart som ett sanitärt problem utan ses som en resurs för hela samhället. Källsorterat avfall används som råvara till nya produkter, fjärrvärme och förnyelsebart bränsle. Ett problem i Danderyds

19 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse (19) kommun är bristen på mark till avfallshantering. En ständig utmaning är att hitta platser för att bl.a. etablera återvinningsstationer. Nyckeltal till stöd för samlad analys Specifikation Hushållsavfall (kg/inv.) Grovsopor (kg/inv.) Farligt avfall (kg/inv.) 6,0 7,1 5,8 5,10 Glasförpackningar (kg/inv.) 18,3 16,8 19,9 21,4 Pappersförpackningar 9, ,9 8,1 (kg/inv) Metallförpackningar 0,77 0,6 0,8 0,5 (kg/inv.) Plastförpackningar 2,96 1,1 1,7 1,8 (kg/inv.) Tidningar (kg/inv.)* 43,7 74,7 58,2 52,4 Totalt kg/inv. 516,1 549,0 432,3 428,0 * inklusive insamlat returpapper via fastighetsnära insamling för enfamiljshus Statistik för grovavfall och farligt avfall kommer att redovisas vid senare tillfälle när Sörabs statistiksammanställning är färdig. Förpacknings- och tidningsinsamlingen presenterar statistik för el-avfall, returpapper och förpackningar gällande 2011 under våren Danderyds kommun följer den nationella trenden och minskar mängden hushållsavfall med ca 1,5 % från föregående år. En orsak kan tillskrivas det ekonomiska läget i världsekonomin som påverkar konsumtionen och därmed avfallsmängderna.

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Måluppfyllelse verksamhet...

Läs mer

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 KF-version. 10 maj 2010 2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande om verksamhetsåret... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Kassaflödesrapport...

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS 2013.059) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

2. Tertial r, zor3 KS. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter april zor3. llrendet i korthet. Handlingar. april zor3.

2. Tertial r, zor3 KS. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter april zor3. llrendet i korthet. Handlingar. april zor3. llrendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsfiirvaltningen har upprättat en tertialrapport efter april zor3. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder Ärendet i korthet Ärendet föredras av ekonomichefen, Annika Hellberg. Bifogad skrivelse innehåller en överblick avbudget för zor3, utfall per april samt en årsprognos. Nämnderna lämnar sina prognoser den

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Teknik & fastighetsutskottet

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Teknik & fastighetsutskottet Verksamhetsplan med budget -2017 Teknik & fastighetsutskottet Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö -

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Sidan 3 av 229 Ärende 1 Sidan 4 av 229 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

Bilaga. Nämnd. der och

Bilaga. Nämnd. der och Årsredovisning 2012 Bilaga 2 Nämnd der och bolag Sida 2 av 3 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse 2012 VIKTIGA HÄNDELSER Arbetet med att centralisera stödfunktioner

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer