Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl Paragrafer Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg ers Åke Alm (M) Eva Regårdh (M) Anna Edman (M) Jan Lindqvist (M) Maja Bergquist (C) Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Marcus Engström (C) Elvy Svennerstål (FP) Bengt Sylvan (FP) Gun-Britt Lindström (MP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Övriga deltagare Olle Wallin, tf teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare Utses att justera Eva Regårdh (M) Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, , kl Underskrifter Sekreterare Linn Tjus Ordförande Justerande Carina Erlandsson (M) Eva Regårdh (M) Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Linn Tjus Utdragsbestyrkande...

2 2(10) 97 Tf teknisk direktör informerar Olle Wallin, tf teknisk direktör, meddelar att rekrytering av trafikplanerare och projektledare pågår. Under tiden som rekryteringen av trafikplanerare pågår kommer tekniska kontoret att anlita en konsult. En ny samhälls- och miljöplanerare, Anna Lind, har anställts till tekniska kontoret. Hon kommer att tillträda sin tjänst i november. En markremsa som tillhör kommunen har ianspråktagits utan lov. Kommunens jurist har kopplats in i ärendet och en polisanmälan kommer att göras denna vecka.

3 3(10) 98 TN 2010/0207 Kvartalsrapport per den 30 september och prognos 4, 2011 Tekniska kontoret överlämnar kvartalsrapport per den 30 september och prognos 4. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. godkänner tekniska kontorets förslag till kvartalsrapport per den 30 september och prognos 4 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

4 4(10) 99 TN 2011/0575 Exploateringsprojekt Enmans väg, slutredovisning Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden i uppdrag att utföra kommunala anläggningar i samband med exploatering av nytt handelsområde. Projektet Enmans väg utgörs av ny gata med gångbana, VA-ledningar, cirkulationsplats på Enebybergsvägen, kanalisation för tele, kraft och optofiber. Projektet har utförts i enlighet med detaljplan och exploateringsavtal. Projektet har överskridit anslagen budget (18,4 mkr) med 0,4 mkr. Tekniska kontoret har gjort en slutredovisning av projektet för godkännande av tekniska nämnden. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. godkänner slutredovisningen för exploateringsprojektet Enmans väg och överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige. Exp: Kommunstyrelsen

5 5(10) 100 TN 2011/0576 Exploateringsprojekt Bullerskärm E18, slutredovisning Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden i uppdrag att utföra kommunala anläggningar i samband med exploatering av nytt handelsområde. Projektet Bullerskärm E18 utgörs av bullerskärm av trä och glas längs E18:s nordvästra sida. Projektet har utförts i enlighet med detaljplan och i samråd med Trafikverket. Projektet har överskridit anslagen budget (7,0 mkr) med 0,6 mkr. Tekniska kontoret har gjort en slutredovisning av projektet för godkännande av tekniska nämnden. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. godkänner slutredovisningen för exploateringsprojektet Bullerskärm E18 och överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige. Exp: Kommunstyrelsen 101 TN 2011/0581

6 6(10) RUFS-konferens: Läget i Stockholmsregionen; Beslut om deltagande Den 19 oktober 2011 erbjuder Stockholms läns landsting en konferens för kommunala, regionala och nationella tjänstemän och politiker, företrädare för näringslivet samt intresseorganisationer. Konferensen behandlar huvudsakligen hur Stockholm kan bli en mer attraktiv region genom att bland annat satsa på innovationskraft och regionala investeringar med fokus på biogas som fordonsgas. Konferensen bedöms ha direkt samband med det kommunala uppdraget, och för att det ska vara förenligt med uppbärande av arvode krävs beslut av nämnden. På förslag är att ordförande och gruppledarna deltar i konferensen som representanter för tekniska nämnden. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. godkänner ordförandens och gruppledarnas deltagande i RUFS-konferens: Läget i Stockholmsregionen den 19 oktober TN 2009/0355

7 7(10) Information: Förlängning av entreprenadkontrakt VAdrift Tekniska kontoret avser att förlänga nuvarande VA-drift entreprenad i 4 år att gälla t.o.m Danderyds kommun har handlat upp VA-drift på entreprenad. Nu gällande kontrakt är giltigt från till I kontraktet finns möjlighet till maximalt 4 års förlängning och besked om förlängning skall lämnas till entreprenören senast Tekniska kontoret är tillfreds över hur nuvarande entreprenör Svevia utför kontraktet. I den situationen är tekniska kontoret av åsikten att det inte skulle vara kostnadseffektivt att göra en ny upphandling. Uteblivna förlängningar riskerar att skapa en situation där entreprenörer inte är lika benägna att lämna anbud till Danderyd alternativt att de lämnade anbuden tar höjd för korta avtal. 103

8 8(10) TN 2011/0372 Information: Öppna sammanträden Den 9 maj 2011 biföll kommunfullmäktige en motion, lämnad av Siv Sahlström (C) m fl., om att ge nämnderna möjlighet att införa öppna nämndsammanträden. Den 18 maj 2011 gav tekniska nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ha öppna sammanträden med tekniska nämnden alternativt att bjuda in till möten för allmänheten i samband med sammanträdet, för att ge möjlighet till Danderydsborna att ställa frågor på aktuella ärenden. Utredningen ska innefatta eventuella ekonomiska samt övriga konsekvenser. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. s godkänner förvaltningens utredning. 104 Övriga frågor

9 9(10) Ordförande Carina Erlandsson (M) informerar om kommande ärende; "kommunens kajer". Sofie Enander, anläggningschef, informerar om Sätra Ängs stenbrygga. Jörgen Elfving (C) önskar en årlig sammanställning av varje områdes befintliga entreprenader och styrdokument, förslagsvis vid första nämndsammanträdet för respektive år. Jörgen Elfving (C) frågar om förnyelse av VA-ledning med relining teknik och om kommunen använder tekniken och miljöskadlig plast. David Johannesson, VA-avfallschef, svarar att för avlopp- och dagvattenledningar används ibland relining med då med en plast utan bisfenol-a. Gun-Britt Lindström (MP) undrar om det finns en skötselplan för strandområdena. Olle Wallin, tf teknisk direktör, svarar att det föreligger ett utkast till grönplan, som skall fungera som ett styrdokument för hantering av dessa. Gun-Britt Lindström (MP) frågar om det på senare år har gjorts en översyn avseende överträdelse av strandrätten. Olle Wallin svarar att det har gjorts en brygginventering på kommunens mark. Annika Casteberg (KD) framför att Farliga avfallsbilen inte gått sin planerade rutt i helgen. David Johannesson svarar att rutten dessvärre uteblev och att tekniska kontoret inte förvarnades. De som förgäves väntade på Farliga avfallsbilen kommer att kompenseras. 105

10 10(10) Anmälningsärenden Delegationsbeslut 5.6 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Datum: Löpnr: Delegat: Trafikingenjör 5.7 Tillstånd för boendeparkering Datum: Delegat: Receptionist Information Danderyd 5.8 Upplåtelse av allmän plats Datum: Delegat: Trafikingenjör 5.9 Dispenser från lokala trafikföreskrifter Datum: Delegat: Trafikingenjör Övrigt In- och utgående handlingar, Inkomna remisser/uppdrag:

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20. 1(19) Plats och tid Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.20 Paragrafer 1 18 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M) Christian

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-11-21. Tekniska nämndens arbetsutskott. Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-11-21. Tekniska nämndens arbetsutskott. Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S) 1 (23) Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Knästorp A, fredagen den 21 november 2014, klockan 09.00-11.30 Beslutande Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S) övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl 13.30 18.15 Beslutande Bo Petersson (s) Eje Björkman (s) Tjänstgör för A Malmberg (s) Jan Österström (s) Tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-12-13 1

Tekniska nämnden 2007-12-13 1 Tekniska nämnden 2007-12-13 1 Plats och tid Hässleholmsgården kl 12.00 16:15 Beslutande Ersättare Pär Palmgren, m, ordf. Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordf Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Kristina Berglund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD)

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD) 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00 Beslutande Tjänstgörande Ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Erik Mårtensson, ordf. (KD) Olof Asserfors (S) Knut Kryger (FP) Stefan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer