Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv"

Transkript

1 Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv Kungsgårdens ro Rebbelberga ro Skäldervikens ro Sockerbrukets ro Denna sammanställning ingår i ett projekt mellan skolorna i Nätverk Norr, Ängelholms kommun.

2 Innehållsförteckning ämnesordning: Bild... 3 Engelska... 8 Hem- och konsumentkunskap (Hk) Idrott och hälsa (Idh) Matematik Musik Naturorienterade ämnen (NO) Samhällsorienterade ämnen (SO) Slöjd Svenska Svenska som andraspråk (SvA) Teknik

3 Bild 3

4 BILD Utbildningen i ämnet bild syftar till att utveckla såväl kunskaperna om bilden som kunskaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde. Mål att sträva mot: Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven - utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik, - blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder, - utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande, - tillägnar sig såväl en bild- och kulturhistorisk allmänbildning som kunskaper om arkitekturens och formgivningens betydelse för den egna miljön, - blir förtrogen med kulturverksamhet inom bildens område samt dess professionella yrkesutövare. Kursplanens mål: I slutet av det femte skolåret skall eleven kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker. Mål: I slutet av det andra skolåret ska eleven behärska: Skötsel och rengöring Färgblandning Bygga och konstruera Frottage Collage Potatistryck eller liknande enkla tryck Disponera hela pappret Lätt på handen och utgå från den ovala formen I slutet av det femte skolåret ska eleven behärska: Färglära Varma och kalla färger Schablontryck Skulpturer 4

5 Medel: Eleven ska ges tillfälle att: Prova på och bekanta sig med blyerts, radergummi, sax, linjal, vattenfärg, pastellkritor, färgpennor, lera, papper och klister. (F-2) Arbeta med papier maché, tapetklister, tusch, kol, ritprogram/scanner och digitalkamera. (3-5) I slutet av det femte skolåret ska eleven kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara. Mål: Eleven ska förstå: Proportioner och perspektiv Formspråk, t ex organiska (mjuka) och geometriska (hårda) former Medel: Eleven ska ges tillfälle att: Framställa och berätta till bilder Illustrera sagor och fakta Göra egna bildserier Illustrera ljud, musik och känslor I slutet av det femte skolåret ska eleven ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former. Mål: Eleven ska kunna: Samtala om bildmontage och fotomanipulation Diskutera reklambilder och hur de kan påverka Medel: Eleven ska ges tillfälle att: Göra egna collage Göra egna reklambilder I slutet av det femte skolåret ska eleven känna till några bildkonstnärer och deras verk. Mål: Eleven ska: Ha kännedom om bilder från skilda kulturer och epoker. Medel: Eleven ska ges tillfälle till: Studiebesök i offentliga miljöer t ex Hembygdsparken, biblioteket och parker. Att lära känna några berömda konstnärer och deras verk och själva prova på att arbeta utifrån dessa. 5

6 I slutet av det nionde året ska eleven ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder och tekniker. Mål: Eleven ska behärska: Färgcirkeln Gråskala Grafiska tryck Tredimensionella bilder och skulpturer Datorbaserad bild Medel: Eleven ska ges tillfälle att prova: Papper, akvarell, akryl, grafitstift, tryckfärg, vaxkritor, oljepastellkritor, textilfärg, readymix, linoleum, lera, hönsnät etc. I slutet av det nionde året ska eleven kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften. Mål: Eleven ska behärska: Kompositionsövningar Färglära Perspektivlära Proportioner av olika föremål Stilleben Människoframställningar i helfigur samt porträtt och rörelse Medel: Eleven ska ges tillfälle att arbeta med: Linje, yta, form och text Komplementfärger, färgblandningar, färgcirkel, skuggningar, djupverkan etc. Tvåpunktsperspektiv, frontperspektiv, luftperspektiv, färg- och ljusperspektiv I slutet av det nionde skolåret ska eleven kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder. Mål: Eleven ska känna till: Olika bildtyper. Tolkning/analys av egna och andras bilder. Medel: Eleven ska ges tillfälle att arbeta med: Barnbild, rörlig bild, informativ bild, konstbild, reklam, digitala bilder och propaganda. Eget bildskapande i skriftlig eller muntlig form. I ämnet ingår att granska medievärldens sätt att framställa klass, etnicitet och kön. 6

7 I slutet av det nionde skolåret ska eleven ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet. Mål: Eleven ska ha kännedom om: Kulturarkitektur Konstnärer från olika tidsepoker och kulturer Medel: Eleven ska ges tillfälle att arbeta med: Litteratur Film Internet 7

8 Engelska 8

9 ENGELSKA Skolverkets strävansmål för ämnet Engelska (skolår F-9) Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift, fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang, utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter, utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter, utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper, utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter, utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet, utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska informationskällor, utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter, utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen, utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra. När du läser den lokala kursplanen i engelska på de följande sidorna bör du särskilt observera progressionen inom de olika momenten. Först får eleven t ex stifta bekantskap med ett visst moment, därefter arbetar man och tränar momentet o s v för att så småningom behärska det. Du bör också tänka på att angivna ämnesområden och liknande är att betrakta som förslag på medel med vars hjälp eleverna kan nå målen. Likaså är placeringen av momenten i en viss årskurs endast en rekommendation. 9

10 Kursplan i engelska, nätverk norr År Moment Lyssna Tala 1-3 Förstår enkla hälsningsfraser och instruktioner i klassrumssituationen, färger, tal (1-10), kroppsdelar och enkla ord för mat och dryck. Förstår det viktigaste när någon annan än läraren läser en enkel text. Kan presentera sig själv (namn, ålder, familj, enkelt om vad man tycker om och inte tycker om), delta i rim och ramsor, enkla sånger och danslekar o likn. Kan säga färgerna och räkna till tio. Läsa Får se ordbilder i samband med ämnesområdena. Skriva Grammatik Realia Skriver av enkla fraser. Använder do och don t i enkla fraser som I like / I don t like. Har kommit i kontakt med obestämda artiklarna a / an och singular / plural. Har kännedom om att engelska talas i stora delar av världen och förstår varför det är viktigt att lära sig andra språk än hemspråket. Ämnesområden Metakunskap/ Reflektion Att hälsa. Klassrummet. Färger. Kläder. Familjen (de vanligaste begreppen). Djur. Kroppsdelar. Maträtter och drycker. Talen Övrigt Kan koppla ihop bilder och ord inom ämnesområdena (dra streck, måla etc.). 10

11 Moment År Lyssna Tala Läsa Skriva Grammatik Realia Ämnesområden Förstår frågeställningar i enkla konversationer inom för eleven välbekanta områden (se Ämnesområden). Lyssnar på och förstår enkla dialoger. Förstår räkneorden upp till 100. Förstår en känd saga eller liknande på förenklad engelska. 4 Besvarar frågor i enkla konversationer (se ovan). Sjunger engelska sånger. Deltar aktivt i enkla dialoger (och ställer frågor) samt dramatiseringar. Använder räkneorden upp till 100. Beskriver utseende och hur någon är klädd. Berättar om sin fritid, sina frukostvanor och om en vanlig dag. Läser enkla texter med anknytning till för eleven välbekanta områden. Skriver enkla dialoger efter en mall. Skriver och stavar de vanligaste orden inom ämnesområdena. Berättar om sin familj och använder presens av be. Använder can / can t och do / don t samt frågeord som what, where, who osv. Använder sammandragna former (I m, she s...) och regelbunden plural. Stiftar bekantskap med personliga pronomen, prepositioner samt verbformer i tredje person singular. Förstår användandet av bestämd artikel. Känner till lite om vardagslivet i England (som t ex skolan). Husdjur. Väder. Utseende. Kläder. Frukost. Talen upp till 100. Klockan med hel, halv och kvart. Fritidssysselssättningar Sommar och vinter. Månaderna. Metakunskap/ Reflektion Reflekterar över hur man bäst lär sig ord och fraser på engelska. Förstår vikten av att planera sin läxläsning. Övrigt Försöker tillägna sig ett korrekt engelskt uttal. Vågar använda språket. 11

12 Moment År Lyssna Tala Läsa Skriva Grammatik Realia Ämnesområden 5 Förstår enkla instruktioner så att eleven kan t ex delta i en lek eller utföra en syssla i klassrummet eller utomhus. Förstår sammanhanget i en obekant text, gärna illustrerad. Får tillfälle att lyssna på en person som har engelska som modersmål. Förstår en kamrat som beskriver något inom ämnesområdena nedan. Framför en egenproducerad dialog (se Skriva ). Deltar i samtal (med återkoppling) inom några av ämnesområdena. Håller en enkel presentation, med anknytning till eleven själv, inför en mindre grupp. Intervjuar en kamrat och berättar sedan om denna för någon annan. Läser längre texter med anknytning till för eleven välbekanta områden. Läser också enklare faktatexter i anslutning till realia och ämnesområden (se nedan). Skriver enkla dialoger tillsammans med en kamrat eller på egen hand. Gör en skriftlig personlig presentation. Skriver och stavar vanliga ord och uttryck samt ibland hela meningar. Använder imperfektformer av verb vid kommunikation i tal och skrift. Bokstaverar ord med hjälp av alfabetet. Använder did / didn t. Behärskar obestämd artikel och regelbunden pluralbildning. Kan använda ordningstal, t ex i samband med datum. Arbetar med adjektiv i olika komparationsformer. Känner till lite om Storbritanniens geografi. Har lyssnat till engelska från olika delar av världen. Datum. Alfabetet. Måltider. Bostaden. Årstider, högtider och veckodagar. Kommunikationer. Sport. Metakunskap/ Diskuterar strategier för lärande med kamrater. Reflektion Får fördjupad förståelse för vikten av att lära sig främmande språk. Övrigt Har provat på att använda svensk/engelskt lexikon. 12

13 År Moment Lyssna Tala Förstår det viktigaste i en obekant uppläst text. Kan följa med i handlingen i en film eller ett TV-program med enkelt innehåll. 6 Kan återberätta handlingen i en film eller ett TV program (se Lyssna). Använder fullständiga meningar. Håller en presentation i en helklass. Läsa Läser enkla skönlitterära texter och faktatexter. Skriva Grammatik Skriver en recension (se Läsa). Skriver brev och mailar till kamrater på begriplig engelska. Arbetar med olika genitivformer. Arbetar med verbets temaformer, pågående presens samt futurum. Arbetar med de grammatiska moment som tagits upp i år 5. Realia Arbetar med engelskspråkiga länder i olika delar av världen. Ämnesområden Djur i världen. IT/Teknik/Media Kändisar/Berömda personer. Berömda platser Metakunskap/ Reflektion Förstår vikten av att våga prata. Förstår nyttan av fonetisk skrift. Förstår att det finns strategier för att hitta vägar och göra sig förstådd när ordförrådet inte räcker till. Övrigt Arbetar med fonetisk skrift och kan uttala kända engelska ord med hjälp av densamma. Tränar sig att använda lexikon. 13

14 År Moment Lyssna Tala Förstår talad engelska i för eleven kända situationer t.ex. familj, fritid, intressen, musik. Förstår tal i instruktioner. 7 Presenterar sig själv och andra. Berättar och beskriver något som hon/han sett, hört, upplevt eller läst. Använder engelska som klassrumsspråk. Deltar i enklare diskussioner. Läser en känd text högt inför en större eller mindre grupp. Läsa Skriva Grammatik Realia Läser enklare texter t.ex. skönlitterära sådana och tidningstexter. Skriver enklare texter om för eleven kända situationer, t.ex. boken This Is Me. Skriver en sammanfattning. Arbetar med obest./best. artikel, plural av substantiv, enkel presens, do-omskrivning, regelbunden imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, räkneord (grundtal, ordningstal), there is/there are, personliga/possessiva pronomen. Har kunskap om vardagsliv och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning, t.ex. Storbritannien, Irland och USA. Ämnesområden T.ex. boken This Is Me. Food, School, Sports, Christmas. Metakunskap/ Använder arbetssätt som främjar den egna inlärningen. Reflektion Övrigt Tränar sig i att använda lexikon. Utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel. 14

15 Moment År Lyssna 8 Förstår talad engelska i för eleven delvis okända situationer. Förstår något regionalt färgat tal. Tala Uttrycker sina egna tankar och idéer och förklarar dem. Återger nyheter. Återberättar avlyssnad eller läst text. Behärskar situationer som t.ex. restaurangbesök, biljettbokning m.m. Läsa Läser individuellt anpassade skönlitterära texter. Skriva Skriver en enklare recension. Ger information i skrift samt berättar och beskriver något. Grammatik Arbetar med progressiv form, adjektiv, oregelbundna och regelbundna verb i presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt och futurum, genitiv, relativa och possessiva pronomen, frågepronomen, some och any, ordföljd. Realia Ämnesområden Har kunskaper om samhället i länder där engelska har en central ställning, t.ex. Kanada, Sydafrika. T.ex. Sports, Crime, Love/Friendship, Holidays, Suspense. Metakunskap/ Tar ansvar för sin egen språkinlärning. Reflektion Övrigt Använder lexikon. Väljer och använder hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter. 15

16 År Moment Lyssna Tala 9 Förstår talad engelska i nya situationer och i olika sammanhang. Uppfattar åsikter, nyanser och känslor i språket, t.ex. otextad film och nyheter. Deltar aktivt i diskussioner och motiverar sin åsikt. Återberättar längre text t.ex. i samband med skönlitteratur och film. Bidrar till att kommunikationen fungerar med hjälp av olika strategier. Presenterar områden som ligger utanför elevens sfär, t.ex. fakta, nyheter, kända personer. Läsa Skriva Grammatik Läser skönlitterära texter och faktatexter av olika svårighetsgrad. Uttrycker och motiverar sina åsikter varierat och säkert. Arbetar med adjektiv/adverb, plural av substantiv, prepositioner, -ingform efter vissa verb och uttryck, passiv form, tag-questions, nationalitetsord, modala verb. Realia Gör jämförelser mellan egna kulturella erfarenheter och förhållanden i t.ex. Australien, Nya Zeeland, Indien. Presenterar hemlandet på engelska. Ämnesområden T.ex. Music, Countries, War & Peace, Transportation. Metakunskap/ Reflekterar över och drar slutsatser om sitt sätt att lära sig Reflektion engelska. Övrigt Använder lexikon. Väljer och använder hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter. 16

17 Hem- och konsumentkunskap (Hk) 17

18 Hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskapens kunskapsområden är mat och måltider, social gemenskap, boende och konsumentekonomi. Varje kunskapsområde skall genomsyras av perspektiven resurshushållning, kultur, hälsa och jämställdhet. Arbetsprocessen är grunden i undervisningen och det är inte resultatet som är det viktigaste. I processen utvecklar man istället tilltron till den egna förmågan att självständigt och tillsammans med andra utföra uppgifter i hushållet samt utveckla ett reflekterande förhållningssätt till dessa. Likaså strävar undervisningen efter att ge eleven handlingsberedskap för olika situationer i det dagliga livet samt få ett globalt perspektiv. Elevens skicklighet, kreativitet och samarbetsförmåga ligger till grund för bedömningen i HK. Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall - kunna laga mat och arrangera för gemenskap kring måltiden och förstå dess kulturella och sociala värden - kunna använda olika varor, metoder och redskap i hushållet och därvid ta hänsyn till hälsa, hushållsekonomi och miljö, - kunna samarbeta med andra vid arbetet med olika uppgifter, - vid genomförandet av olika uppgifter i hushållet kunna jämföra priser och uppfatta skillnader mellan information och reklam. Våra lokala kursplanemål och strävansmål i år 5. Dessa mål ska eleverna träna genom att arbeta med följande arbetsområden. Mat och måltider må bra - bordsskick - dukning - se samband mellan mat och hälsa - planera och tillaga enklare måltider med hjälp av matcirkeln - skala, skära, riva - enklare bakning - koka och steka - redskapsanvändning Boende ta tillvara - källsortering och återvinning - diskning och rengöring - tvätt och tvättsymboler 18

19 Konsumentekonomi handla smart - fickpengar - jämförpriser - uppfatta skillnader mellan information och reklam Social gemenskap lika olika - flickor och pojkar arbetar tillsammans på lika villkor - kunna samarbeta med andra vid arbete med olika arbetsuppgifter Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall - kunna planera, tillaga, arrangera och värdera måltider med hänsyn till ekonomi, hälsa, miljö och estetiska värden, - ha kunskaper om resurshållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning, rengöring och tvätt i hushållet samt kunna hantera dem på ett för situationen funktionellt och säkert sätt, - kunna samarbeta med andra oavsett skillnader i fråga om exempelvis kön och etnicitet samt ha insikter i frågor som rör kulturell variation och hushållsarbetets koppling till jämställdhet, - känna till sina rättigheter som konsument och kunna värdera olika slags information vid utförandet av verksamheter i hushållet. Våra lokala kursplanemål och strävansmål i år 7. Dessa mål ska eleverna träna genom att arbeta med följande arbetsområden. Mat och måltider - lära sig grunderna i matlagning och bakning - planera och tillaga från olika livsmedelsgrupper, som värderas ur hälsosynpunkt med hjälp av tallriksmodellen. - få insikter i olika mattraditioner - läsa och förstå olika recept - lära sig att använda lämpliga redskap och tekniska hjälpmedel Boende - diska och rengöra på ett hygieniskt och resurssnålt sätt - ha kännedom om olika miljömärkningar Konsumentekonomi - få medvetenhet om livsmedelskostnader Social gemenskap - kunna samarbeta med alla 19

20 Våra lokala kursplanemål och strävansmål i år 8. Dessa mål ska eleverna träna genom att arbeta med följande arbetsområden. Mat och måltider - kunna praktisera grunderna i matlagning och bakning - kunna tillaga en maträtt utifrån ett givet livsmedel med hänsyn till näringsinnehåll, smak, kvalitet och pris med hjälp av tallriksmodellen - få kännedom om vad som händer med näringsämnena vid tillagning - göra aktiva val utifrån säsongens råvaror, framför då det gäller grönsaker och frukter - sträva efter att kunna jämföra livsmedel och reflektera över för och nackdelar av dina val och kunna argumentera utförligt för din åsikt Boende - använda kökets olika funktioner och testa olika redskap samt tekniska hjälpmedel - stäva och undersöka olika materials påverkan på livsmedel vid tillagning Konsumentekonomi - ha kännedom om att dina livsmedelsval kan göra världen bättre - sträva efter att förklara utförligt varför du väljer de livsmedel du gör och visar stor kunskap i miljö och resursfrågor, du planerar med hänsyn till pengar och naturresurser Social gemenskap - kunna samarbeta med alla - sträva efter att förstå att människors olikheter ger ny kunskap Våra lokala kursplanemål och strävansmål i år 9. Dessa mål ska eleverna träna genom att arbeta med följande arbetsområden. Mat och måltider - få kunskap om olika matkulturer - få kunskap om special koster - lära sig att det finns ekologiska och kravmärkta livsmedel - kunna tillaga vegetarisk och vegankost - kunna laga mat från andra länder - visa skicklighet och kreativitet under praktiskt arbete - godkännas i det praktiska provet - kunna genomföra det praktiska provet på ett så hygieniskt, miljövänligt och resurssnålt sätt som möjligt - sträva efter att arbeta kreativt och självständigt, du har helhetssyn och reflekterar över etiska, historiska och internationella perspektiv 20

21 Boende - lära sig tyda tvättmärkning på klädesplagg för att kunna sortera tvätten - kunna använda tvättmaskin, mangel, torkskåp/torktumlare - kunna stryka enklare plagg - sträva efter att använda resurssnåla alternativ Konsumentekonomi - kunna skriva kassabok - känna till vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument - veta vad ord som öppet köp och bytesrätt innebär - känna till olika konsument lagar - sträva efter att lära sig planera sin ekonomi efter hushållets resurser, granska och värdera information och reklam Social gemenskap - upptäcka att samarbete med andra utvecklar dig själv - sträva efter att kunna samarbeta med alla för att främja jämställdhet 21

22 Idrott och hälsa (Idh) 22

23 Idrott och hälsa Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskap om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Ämnet skall väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt samhälle. Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse för både uppväxttiden och senare skeden i livet. 23

24 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret Eleven skall - behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll, - kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik, - kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten, - kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel, - ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten, - känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan, - ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter, - veta något om skaderisker och om hur skador kan undvikas. År F 2 Grovmotoriska grundformer: åla, krypa, hoppa, balansera, rulla, kasta/fånga Lekar: - lära sig lekar där motorik, uppmärksamhet, reaktionsförmåga och det sociala samspelet utvecklas Bollövningar, bollekar: - kasta och fånga en stor och liten boll - i rörelse studsa en boll med en hand - enkla regler kring olika bollspel Dans och rörelse till musik: - röra sig fritt i lekar och uppvärmningsövningar till musik - delta i dansövningar i storgrupp, ex. jul- och midsommardanser Hygien och lämplig klädsel: - att byta om och duscha i samband med idrottsaktivitet - rätt utrustning/kläder Uteaktiviteter med naturkunskap: - lekar och aktiviteter i naturen - rutiner kring friluftsverksamhet i olika terräng; vatten, skog, skolgård, skridskobana 24

25 Simundervisning: - känna sig trygg i vattnet, grunt som djupt vatten - kunna simma 25m - prova på olika livräddningsövningar - prova på olika simsätt - prova på olika hopp och dyksätt - bad, båt och isvett År 3 5 Bollsport: - känna till och ha tränat på grundtekniker i de vanligaste bollidrotterna - känna till grundläggande uppställningar och teknik - kunna de regler som behövs för att spelet ska fungera i ett skolsammanhang - i spelet följa de normer som gäller i förhållandet till medspelare, motståndare, regler och domare. Dans och rörelse till musik: - känna till vanliga grundsteg i musik - ha för vana att röra sig till musik Friidrott: - känna till skillnaden mellan sprintlöpning och uthållighet - träna på rätt kastteknik - träna på olika hopp - veta hur man använder tidtagarur och måttband - känna till enklare regler som gäller för de olika friidrottsgrenarna och efter sin egen förmåga kunna förbättra sin personliga färdighet Orientering, kartkunskap: - träna på att hitta i närmiljön med hjälp av enklare kartor ex skolgårdsorientering och ledstångsorientering - lära sig peka ut positionen vid en gemensam kartpromenad - lära sig de 4 väderstrecken på en orienteringskarta Simning, livräddning: - klara vattenprovet ( att falla i vattnet och sedan direkt kunna simma 200m, varav 50 på rygg) - prova på klädsim - kunna hantera nödsituationer i och vid vatten och veta vad framstupa sidoläge är Redskapsgymnastik: - delta och efter bästa förmåga kunna utföra övningar i grenarna matta, hopp, bom/räck, ringar och linor. 25

26 Hälsa och ergonomi: - känna till betydelsen av att sitta och bära riktigt - känna till betydelsen av en sund livsföring (kost, motion, vila och sömn) - veta uppvärmningens betydelse och kunna genomföra en uppvärmning och uppmjukning med bra rörelsemönster - ska byta om och förstå varför man ska duscha i samband med en idrottsaktivitet - känna till hur vissa skador kan förebyggas och undvikas Friluftsliv: - veta hur man utrustar sig med lämplig klädsel vid lektioner och friluftsdagar under olika årstider - känna till allemansrätten - veta hur man uppträder på ett lämpligt sätt i naturen 26

27 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall - förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa, - kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang, - kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter, - kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, - kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel, - kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, - ha kunskaper i livräddande första hjälp, - ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt. År 6 9 Hälsa och ergonomi - känna till ämnets helhetssyn på människan dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra - förstå sambandet mellan kost, motion, vila och sömn - ta ansvar för sin egen hälsa gällande kondition, styrka och rörlighet - känna till några fysiologiska begrepp ( puls, muskler, skelett) - hantera vinster och förluster i spel på rätt sätt, vara ett idrottsligt föredöme - tillämpa kunskaper inom ergonomi i vardagssituationer ( ex. rätt/fel sittställning, rätt/fel lyftteknik) - vara medveten om sin egen arbetsmiljö ( ex bullernivå) - ha kännedom om droger och dopningens skadeverkningar Dans och rörelse till musik - efter förmåga ha deltagit i dans, motionsprogram och rytmundervisning - prövat grundstegen i olika enkla danser - utföra uppvärmningsprogram till musik Redskapsgymnastik - efter egen förmåga ha utfört övningar på redskapen. - Säkert och ansvarsfullt kunna plocka fram och ta bort redskap Ledarskap - leda en lek eller uppvärmning 27

28 Orientering, karta och kompass - veta om hur man passar kartan efter känd terräng - prova på och känna till hur kompassen fungerar - ledstångsorientering Friluftsliv - känner till hur man vistas i naturen vid olika årstider - känna till vad allemansrätten innebär, rättigheter - skyldigheter Simning, livräddning och första hjälpen: - prova på och kunna grunderna i livräddning - veta grunderna i första hjälpen ( tryckförband, stukningar ) 28

29 Matematik 29

30 Matematik F-9 Inledning Skolan ska ge eleverna sådana kunskaper i matematik att de kan fatta välgrundade beslut i vardagslivet tolka och använda det ökande flödet av information följa och deltaga i beslutsprocesser i samhället För att göra detta möjligt krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om begrepp, metoder och uttrycksformer. Strävansmål F-9 Eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik i olika situationer. (Lpo 94) För att nå detta: utgår vi i undervisningen från vardagliga situationer använder vi problem, som ger möjlighet till många olika lösningar delger eleverna varandra sina tankar om olika strategier till lösningar ges eleverna tid till gruppvisa och gemensamma diskussioner Eleven inser att matematik spelat/spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom matematiken utvecklats och använts. (Lpo 94) För att nå detta: arbetar vi med hur olika talsystem vuxit fram presenteras några av de stora matematikerna och deras teorier får eleverna kännedom om räknehjälpmedel genom historien från fingrar till datorer visar vi algoritmer från olika kulturer och olika tidsepoker Eleven inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer. (Lpo 94) För att nå detta: prioriteras lösningar som bygger på elevens egen uttrycksförmåga i de lägre årskurserna införes symbolspråk (siffror och tecken) successivt används ett matematiskt korrekt språk 30

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

K U L L T O R P S S K O L A

K U L L T O R P S S K O L A N K U L L T O R P S S K O L A KUNSKAPSMÅL ÅR 3 För att Du som förälder ska veta vad läroplanen kräver att eleverna ska lära sig i skolan har vi sammanställt detta häfte som innehåller mål för år 3 framtagna

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik Övergripande Mål: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Lokal planering år 1-3

Lokal planering år 1-3 Lokal planering år 1-3 MÅL FÖR ÄMNET HISTORIA Åk 1: Livet förr och nu. Åk 2: Berättelser om Gudar och hjältar inom nordisk och antik mytologi. Åk 3: Hemortens och Skånes historia. Forntiden. MÅL FÖR ÄMNET

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande Skolans kunskapsmål I läroplanen, Lpo 94, finns kunskapsmålen för grundskolans undervisning beskrivna. Läroplanen anger dessa mål för år 5 och 9, men visar inte vilka detaljkunskaper eleverna ska uppnå.

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

Matematik Uppnående mål för år 6

Matematik Uppnående mål för år 6 Matematik Uppnående mål för år 6 Allmänt: Eleven ska kunna förstå, lösa samt redovisa problem med konkret innehåll inom varje avsnitt. Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Kurs: Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin lad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Kursplan Grundläggande matematik

Kursplan Grundläggande matematik 2012-12-06 Kursplan Grundläggande matematik Grundläggande matematik innehåller tre delkurser, sammanlagt 600 poäng: 1. Delkurs 1 (200 poäng) GRNMATu, motsvarande grundskolan upp till årskurs 6 2. Delkurs

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Många skolor har lagt ner mycket tid på att omforma de mål som anges på nationell nivå till undervisningsmål på den egna skolan. Tanken är att vi nu ska kunna

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att: Matematik Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska

Läs mer

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Matematik Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Mål och betygskriterier i Engelska

Mål och betygskriterier i Engelska Mål och betygskriterier i Engelska Mål för år 7 För att uppnå nivån godkänd i engelska krävs förutom att eleven behärskar nedanstående moment att han/hon deltar aktivt i lektionsarbetet muntligt såväl

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(12) Älta skolas mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 kunna några vanliga vilda växter i Sverige kunna några vanligt förekommande tamdjur i Sverige, samt namnge deras ungar

Läs mer

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan Upplägg 12 oktober Del 1: Föreläsning ca 30 min Nya reformer i den obligatoriska skolan Kort jämförelse mellan kursplan 2000 och kursplan 2011 Syfte kursplan 2011 Centralt innehåll kursplan 2011 Del 2:

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v.

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v. TALUPPFATTNING Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Vikingaskolan Matematik

Vikingaskolan Matematik Vikingaskolan Matematik Nationella mål i matematik Lokala mål i matematik år F-6 Förslag till uppnående mål år 3 ha förvärvat grundläggande kunskaper i matematik som möjliggör att konkreta och elevnära

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret:

Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret: HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP ÅR 5. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret: Eleven skall: kunna laga mat och arrangera för gemenskap kring måltiden och förstå dess kulturella och sociala

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Att använda olika sinnen, att se, känna, lukta och smaka är väsentliga inslag i ämnet hemkunskap.

ÖVERGRIPANDE MÅL. Att använda olika sinnen, att se, känna, lukta och smaka är väsentliga inslag i ämnet hemkunskap. KOMMUNAL KURSPLAN I HEMKUNSKAP-SÄVSJÖ KOMMUN ÖVERGRIPANDE MÅL Hälsa och resurshushållning är hemkunskapens övergripande mål. Hälsa inom hemkunskapsämnet står för att eleven ska få förutsättningar för att

Läs mer

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Uppsala musikklasser 2009 Engelska Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret kunna läsa och förstå mycket enkla texter ha ett elementärt ordförråd kunna berätta om sig själv på

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK 5 F-KLASS TALUPPFATTNING ALGEBRA Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas Matematiska likheter och likhetstecknets

Läs mer

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP Skolåren 5, 6, 7, 8, 9 FUNÄSDALENS och BRUKSVALLARNAS skola. 2008 Eva Tollin INNEHÅLL: Mål att sträva mot. sid. 1 Kursplan åk 5 sid. 2 Kursplan åk 6 sid. 3 Kursplan

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

NoT och centralt innehåll i Lgr 11

NoT och centralt innehåll i Lgr 11 Kroppen Kroppen Ljud Ljud Ljus Ljus Luft Luft Vatten Vatten NoT och centralt innehåll i Lgr 11 som delvis eller helt behandlas av NoT. KR KR LD LD LS LS LF LF VA VA Årskurser: F-3 4-6 F-3 4-6 F-3 4-6 F-3

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan 3.10 Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse

Läs mer

NYA KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN MATEMATIK GRUNDSKOLAN

NYA KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN MATEMATIK GRUNDSKOLAN NYA KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN Den 17 mars 1994 fastställde regeringen KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN att gälla i årskurserna 1 7 från läsåret 1995/96, i årskurs 8 läsåret 1996/97 och i årskurs 9 läsåret 1997/98.

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Kunskaps område Människa, djur och natur Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Människans upplevelse av ljud, ljus, temperatur,

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK Reviderade april 2009 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Mina omdömen och IUP skolåren 1-3

Mina omdömen och IUP skolåren 1-3 Mina omdömen och IUP skolåren 1-3 (Eleven ritar en bild) Elevens namn Inför utvecklingssamtalet Här kommer information om hur ni ska förbereda er inför utvecklingssamtalet: Titta igenom de mål ert barn

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

Broskolans röda tråd i Engelska

Broskolans röda tråd i Engelska Broskolans röda tråd i Engelska Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK 5 ÅK 2 ÅK 3 Ämnesområden som är bekanta för eleverna Intressen, personer och platser Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används Enkla instruktioner

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Lokala arbetsplaner Stoby skola

Lokala arbetsplaner Stoby skola Lokala arbetsplaner Stoby skola Rev. 080326 Innehållsförteckning Lokala arbetsplaner Stoby skola... 1... 1 Lokal arbetsplan Engelska... 3 År 1...3 År 2...3 År 3...3 År 4-5...4 Lokal arbetsplan Matematik...

Läs mer

hem- och konsumentkunskap

hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna Simrishamn 2015-2016 Fredsdalsgatan 7, 272 24 Simrishamn Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Simrishamn. En utbildning för dig som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(7) Förskoleklass Älta skolas mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få inblick i de grovmotoriska grundformerna Åla, krypa, springa, slå kullerbytta, gå balansgång, klättra,

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Lokal ämnesplan i NO år 6-9 27/10-07

Lokal ämnesplan i NO år 6-9 27/10-07 Lokal ämnesplan i NO år 6-9 27/10-07 Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur Ekologi och ekosystem år 6, 7, 8, 9 ämnen: Bi, Ke (Bi) Ha kännedom om några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan

Läs mer

År 7 - Tema Kommunikation

År 7 - Tema Kommunikation År 7 - Tema Kommunikation Mål i svenska år 7 Mål att läsa minst en valfri bok att skriva klart påbörjad berättelse med deckarens berättarteknik att skriva en argumenterande text att lära dig vissa grammatiska

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Hem- och Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om arbete i hem och hushåll ger människor

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Datum: 2010-08-11 Ämnesansvarig: John Dennis & Maria Kehlmeier Ämnets syfte Allt fler människor världen över talar engelska. Genom att tala engelska

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer