Johan Asplund, Teorier om framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan Asplund, Teorier om framtiden"

Transkript

1 Futuristen bör naturligtvis vara intelligent i största allmänhet, men han behöver inte ha någon akademisk examen. Istället är det en fördel om han har en brokig bakgrund och äventyrlig biografi, om han t ex varit missionär i Alaska och skrivit en opublicerad roman. Futuristen har en outsläcklig nyfikenhet och han är speciellt förtjust i ovanliga och underliga idéer. Samtidigt bör han ha en allvarlig läggning; han behöver visserligen inte vara högtidlig och tillknäppt, men han tycker inte om tidsfördriv och småprat. Futuristens tankevanor är okonventionella, vilket inte betyder att hans yttre framtoning behöver vara okonventionell. /.../ Futuristen är»generalist», inte specialist. Hans beläsenhet är vidsträckt men ytlig. Han studerar många tidskrifter men sällan ett tidskriftsnummer från pärm till pärm Johan Asplund, Teorier om framtiden

2 I mediegymnasierna utbildar man massor av människor i tekniken att göra en film, men man har tagit bort historielektionerna. Så gör man en generation till idioter. Det tekniska är det allra lättaste. Det är att ha något att säga som är svårt. Filmregissören Lisa Ohlin, GP 15 nov 1998 Skolan tycks hela tiden öppna möjligheten för också en annan sorts kunskap, en frigörande kunskap, lika skild från tvång och plugg som fria vidder och öppen himmel skiljer sig från kaserner. Ur denna vision växer fram ett krav, ständigt lika nytt, att skolan måste förändras och inkludera själva det fria, otvungna lärandet, ett lärande där eleven själv har ansvaret och av fri vilja driver sig fram mot nytt vetande. Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden Vad är Kulturverkstan? V i lever i en brytningstid. Många jämför den samhällsomvandling vi befinner oss i med övergången till industrisamhället för tvåhundra år sedan. Det är en svåröverskådlig tid, svår att förstå och att finna sin plats i. Som alla omvälvningar rymmer den såväl hot som möjligheter. Kulturverkstan är en utbildningen som tar sin utgångspunkt i dessa förändringar. Den vänder sig till kulturutövare musiker, skådespelare, författare, filmare, konstnärer och till forskare, journalister och tidskriftsmänniskor. Deltagarna kommer med sin yrkeserfarenhet, sitt konstnärskap, och får lära sig att göra dessa kunskaper verksamma och produktiva i det globala informationssamhällets sköna nya värld. Kulturverkstan kommer att erbjuda deltagarna högst konkreta verktyg (IT-kunskaper, projekthantering mm) och vida teoretiska perspektiv (globalisering, demokrati, kunskapssamhälle). Utbildningen är internationellt inriktad (flera studieresor ingår) och praktiskt förankrad i regionen (två längre praktikperioder ingår i utbildningen). Kulturverkstan är ingen traditionell yrkesutbildning av det skälet att vi inte tror oss om att veta vilka framtidens yrken kommer att bli. Vi tror dock att många av framtidens arbeten kommer att växa fram i skärningsfältet mellan kultursektorn, media och den nya informationstekniken. I detta spänningsfält kommer de som genomgår Kulturverkstans utbildning att verka. Kulturverkstan är en utbildning som sträcker sig över två år; den första kursen startar i augusti 1999 och avlutas i juni Studierna bedrivs på heltid och berättigar till studiemedel. Antalet studieplatser är 30.Utbildningen finansieras med medel från Kommittén för kvalificerad yrkesutbildningen och drivs av Nätverkstan Kultur i Väst i samarbete med Hisingens vuxengymnasium. Nätverkstan ägs och drivs av tidskriften Ord&Bild och Tidskriftsverkstaden i Väst.

3 Datorn kan automatisera informationstjänster, men inte den mänskliga kontakten. Nätet blir allt mer arbetskraftsintensivt, för man vill även här ha personlig service. Efterfrågan på programmerare minskar, medan den ökar på dem som kan skapa de mjuka värdena i tjänster på Internet konstnärer, skribenter, dramaturger, pedagoger med flera. Esther Dyson, GP 2 nov 1998 Vi går in i en epok där tillväxten är virtuell snarare än materiell; där vår produktion av materiella nyttigheter sker lokalt, medan vår kommunikation av betydelser, mening och historier sker globalt. / / Om år har vi utvecklat en kultur och en teknologi som skapar ramarna för kommande århundradens kulturella utveckling. Det är nu en ny civilisation föds. De positiva möjligheterna är enorma. Men för att de ska förverkligas krävs att vi tar oss an uppgiften med lika delar allvar och lust. Och att vi inte överlåter den helt till ingenjörerna, krämarna och nördarna. Tor Nørretranders, Stedet som ikke er Vad lär man sig? Utbildningens mål Målet med Kulturverkstan är att deltagarna efter genomgången utbildning ska gå ut i kulturarbetslivet med förmågan att själv och tillsammans med andra starta och genomföra projekt. Deltagarna ska också kunna gå in i och vitalisera befintliga institutioner, organisationer och företag. På så sätt ska man utgöra resurser i det västsvenska kulturlivet och bidra till att stärka dess infrastruktur. När man genomgått utbildningen på Kulturverkstan är man en nytänkande generalist med utvecklad initiativ- och organisationsförmåga. IT-kunskapen har man med sig, inte som ett mål i sig, utan som ett naturligt redskap för att förverkliga visioner och genomföra projekt. Utbildningens innehåll Kulturverkstans utbildning har tre tyngdpunkter: Kultur, IT och projektarbete. Den är väl förankrad regionalt och har en internationell prägel. Praktisk förankring. Deltagarna får möjlighet att välja mellan ett antal olika projektanordnare och praktikplatser. Kontakterna underhålls och vidareutvecklas under utbildningens gång och kulminerar i fyra perioder av lärande i arbete. Deltagarnas egna projektinitiativ uppmuntras. Två av de fyra perioderna kommer att förläggas och två längre inom Göteborgsregionen. De teoretiska kursmomenten relateras till de praktiska projekten och lärandet i arbetet. Deltagarna arbetar tillsammans i smågrupper (om 6 personer). Arbetet sker växelvis i hela gruppen (föreläsningar etc), i de mindre grupperna (litteraturdiskussioner, studieresor etc) och individuellt (skriftliga redovisningar, praktikprojekt). Varje

4 grupp får tillgång till handledare/faddrar/mentorer som finns med under hela utbildningsgången. Utrymme ges till individuell fördjupning i de kursmoment deltagaren önskar. Utbildningen ska skänka deltagaren såväl mycket handfasta och konkreta kunskaper om projektarbete inom kultursektorn (»Hur skriver man ett pressmeddelande?»,»hur ställer man upp en budget i Excel?»,»Hur uppdaterar man en webbsida?»,»hur gör man en riktig projekt-utvärdering?») som lust och stoff till vida teoretiska reflektioner (»Hur påverkar informationstekniken våra liv?»,»vad innebär globaliseringen för Västsverige?»,»Hur ser framtidens arbetsmarknad ut?»,»kan man söka svaret på sådana frågor i Kjartan Fløgstads romaner?»,»i Lars von Triers filmer?»). Perioderna av lärande i arbetet syftar till att omsätta dessa kunskaper praktiskt. På så sätt prövas och utvecklas deltagarens nyvunna kunskaper och färdigheter. Utbildningens huvudmoment Utbildningen kommer att tillhandahålla en rad konkreta verktyg inom följande områden: Kommunikation (att uttrycka sig i tal, text och bild). Samarbete (gruppdynamik, konflikthantering, pedagogik). Projektarbetets grunder (projektplanering- och finansiering, marknadsföring, ekonomisk planering, uppföljning, bokföring, utvärdering). Datorkunnande (ord- och enklare bildbehandling, layout- samt kalkylprogram, enklare databashantering, e-post, html-kodandets grunder, informationssökning på webben). Kulturverkstan tar sin teoretiska utgångspunkt i det faktum att vi nu är på väg ut ur industrisamhället, in i något annat ännu okänt. Vad innebär denna av- eller postindustrialisering för arbetsmarknaden, ekonomin, demokratin? Vilken roll spelar globaliseringen för framtidsutsikterna för en region som Västsverige? Dessa frågor studeras och diskuteras i fyra temablock:»den hotade demokratin»,»framtidens arbete, arbetets framtid»,»kunskap, bildning och information» samt»globaliseringens konsekvenser». Vidare diskuteras: Kulturen och konsten som ett medel för att förstå den pågående samhällsomvandlingen. Kulturens ökade ekonomiska betydelse. Kulturell kompetens och kreativitet som en allt viktigare produktivkraft. Hur kan kulturell kunskap omvandlas till säljbara produkter? Kan den bidra till att Västsverige lyckas ta klivet från industri- till kunskapssamhälle? Hur befrämja företagsamhet inom den växande kulturindustrisektorn? Och samtidigt: Kulturen och konsten som en obändig kraft som inte låter sig göras nyttig. Det motsträviga, icke-konforma, kritiska och med nödvändighet kontroversiella. Kulturverkstan kommer att ha regelbundna besök av konstnärer, filmare, författare och andra kulturutövare som kommer för att berätta om sitt arbete. En del av dessa besök kommer att göras offentliga i form av uppläsningar, debatter, diskussioner, visningar och vända sig till en större allmänhet. Detta i linje med Kulturverkstans ambition att vara väl synlig och hålla hög profil.

5 Jag ber Eder dock icke överlämna beloppet förrän Ni har fått full visshet om att herr Taube endera tagit hyra på någon ångare, som i dagarna lämnar Göteborgs hamn eller som passagerare inom de närmsta dagarna lämnar Göteborg. Jag anser nämligen att för herr Taubes litterära produktion det är av stor vikt att han snarast möjligt ånyo kommer ut i annan miljö än den svenska: helst till något transoceanskt land. Jag tillåter mig således lita på att pengarna icke överlämnas till herr Evert Taube förrän hans avresa från Sverige är absolut säker. Brev från Åke Bonnier till Evert Taubes far, Carl Gunnar Taube, april 1919 Praktik, studieresor och lärande i arbete Lärandet i arbetet delas upp i två moment: en lokal/regional och en internationell. Den lokala delen av lärande i arbetet kommer att försiggå i samarbete med de organisationer och företag. Tonvikt läggs vid dialog med dessa anordnare. Hos varje anordnare utses en handledare. Dessa träffas vid flera tillfällen före, under och efter utbildningen för att diskutera hur deltagarna bäst ska kunna utvecklas under sitt lärande i arbetet, och för att ta del av tankarna bakom utbildningen. Kulturverkstans projektledare ansvarar för kontakter med handledarna där emellan, samt gör besök och utvärderar fortlöpande varje deltagares arbetsplatsförlagda lärande. I slutet av varje period görs en utvärdering av deltagarna, handledarna och projektledaren. Nätverkstan samarbetar med projektet Information for Cultural Industri Support Services (ICISS), vid Manchester Metropolitan University. Den internationella delen av lärande i arbete förläggs till någon av de organisationer och företag som ingår i ICISS:s europeiska nätverk Helsingfors, Dublin, Berlin, Milano, Barcelona, Tilburg eller Manchester. Under utbildningen kommer deltagarna att göra två sådana studieresor till organisationer som arbetar inom samma sektor som den arbetsplats man är på i Göteborg. De utlandsbaserade perioderna av lärande i arbete förbereds väl, konkreta arbetsuppgifter formuleras och kontakter knyts i god tid innan resan, redovisning och utvärdering sker efter hemkomsten. Deltagarna ska ta med sig erfarenheter från de städer de besöker hem till de regionala organisationer där de har sina andra (och betydligt längre) perioder av arbetsplatsförlagt lärande. Målsättningen är att föra in erfarenheter och kunskaper från andra städer och regioner i Europa som hanterar liknande problem som de Västsverige står inför. Syftet med de olika slagen av lärande i arbete är att de stora frågor om globalisering och arbetets framtid som diskuteras i de teoretiska kursmomenten ska konkretiseras och göras produktiva i deltagarnas möte med arbetsplatserna ute i Europa och i Västsverige.

6 Kom ihåg, skyll aldrig på någonting, om motgången kommer. T ex olycklig kärlek, att det är för mörkt. Börjar man att hängifva sig åt så kallade stämningar är helvetet nära. Blott en järnhård flit, oberoende av ekonomi som är svepskäl, oberoende av lust och olust kan göra dig till konstnär. Arbeta äfven om du kräks öfver saken. Arbeta helst när du känner olust. Blir det bra då? Evert Taube, anteckning, 1910-talet Kvalitetssäkring och egenutvärdering Utbildningens kvalitet ska säkras på flera olika sätt. Deltagarna skriver varje vecka elektroniska veckobrev (e-post) där de sammanfattar och värderar den gångna veckan. Dessa läses och kommenteras av gruppen, gruppens handledare samt projektledaren och utgör utgångspunkt för löpande utvärderingssamtal. Vid slutet av varje delkurs besvarar deltagarna skriftliga enkäter, vilka ligger till grund även för kursledningens och referensgruppens utvärderingar. Varje termin formulerar de studerande skriftligen sina synpunkter på utbildningen. Detta görs till en del i dialog med kursledningen vid protokollförda utvärderingsseminarier. Referensgruppen utser utvärderingsansvariga personer med kompetens inom de viktigaste områdena för utbildningen. Dessa deltar i seminarierna, samlar in erfarenheter från undervisande lärare och handledare samt praktikplatser och genomför också en arbetsmarknadsinriktad uppföljning av första kullen studerande ett år efter avslutade studier. Vid egenutvärderingarna avser vi att använda modellen från Läroverket. En tydlig personlig handlingsplan för tiden efter avslutad utbildning utarbetas. Kompetenskrav på den personal som medverkar i utbildningen Lärare rekryteras från universitet, näringsliv, institutioner och det fria kulturlivet. Vitt skilda fält aktualiseras beroende på delkursens karaktär. Handledaren/läraren kan därför t ex vara forskare inom kulturvetenskap, informatik eller ekonomi, en annan gång en professionell webbdesigner, teaterproducent, dramapedagog eller poet. Även fristående personer och verksamheter, utan andra specificerade meriter än sin idérikedom och originalitet, kan komma ifråga. Genom samarbetet med Hisingens vuxengymnasium kommer Kulturverkstan i åtnjutande av avancerad pedagogisk och teknisk kompetens på en rad områden centrala för utbildningen. Samarbeten Arbetet med att utforma Kulturverkstans utbildning har pågått i ett drygt år. En planeringsgrupp har träffats regelbundet för att inventera behovet och diskutera fram en ändamålsenlig och nyskapande utbildning. En dialog med tänkbara arbetsgivare och praktikanordnare har förts längs vägen. Nätverkstan springer ur Göteborgs»fria kulturliv» och vi kommer att slå vakt om och vårda dessa rötter och kontakter, men också kontakterna med kulturinstitutionerna i Västsverige och med regionens näringsliv.

7 Genom kontakterna med projektet Information for Cultural Industry Support Services i Manchester, samt med de samarbetsparter i 7 länder som ingår i detta nätverk, vill vi dessutom bygga upp ett fungerande europeiskt kontaktnät. Den företagsförlagda delen av utbildningen kommer att genomföras i samarbete med ett flertal företag och organisationer i Västsverige, samt i samarbete med Göteborgs kommun. Vi samarbetar med bl a Göteborg Film Festival, Pusterviksteatern, Atalante, Göteborgsmusiken, Bok & Bibliotek i Norden, Teater & Dansfestivalen, Konserthuset, Göteborgs Stadsteater, Göteborgs Operan, Röhsska museet, Musikens Hus, Blå stället, Göteborgs konstmuseum. Perioder av lärande i arbetet kommer även att förläggas till de organisationer som Nätverkstan samarbetar med på daglig basis: Tidskriftsverkstaden i Väst, Digitala bildverkstan i Göteborg samt tidskrifterna Ord&Bild och glänta. Ett mer formellt samarbete etableras dels med Göteborgs universitet (Forum för studier av samtidskulturen) dels med Hisingens Vuxengymnasium.

8 Praktiskt Kurstart och ansökningsförfarande Kursen startar i augusti 1999 och pågår till juni Studierna bedrivs på heltid. Ansökan ska vara inlämnad till Nätverkstan senast 15 april För ytterligare information, ansökningshandlingar mm kontakta Nätverkstan. Studiefinansiering Kulturverkstans utbildning är avgiftsfri och studiemedelsgrundande. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet till högskolan eller motsvarande. Urvalsgrunder Deltagarna väljs ut genom CV och intervjuer. Praktikanordnarna involveras i rekryteringen. Högskolestudier, arbete inom kultursektorn och språkkunskaper är meriterande. Vid antagningen eftersträvas en jämn könsfördelning. Särskild vikt läggs vid de sökandes kulturella/konstnärliga kunnande och intresse samt huruvida de har någon realistisk projektidé. Principer för betygssättning Examination sker löpande genom individuella och kollektiva prestationer, muntligt, skriftligt och i projektform. Som betyg ges godkänt eller icke-godkänt. Examen och utbildningsbevis Efter avslutade studier utfärdas bevis över genomgången utbildning till Projektledare med inriktning mot kultur och IT. Ansvarig utbildningsanordnare Nätverkstan Kultur i Väst AB Övrig utbildningsanordnare Hisingens vuxengymnasium Ledningsgrupp Christina Hjorth, Göteborgs stads kulturförvaltning, David Karlsson, Ord&Bild, Bo Karlsson, Hisingens vuxengymnasium, Lars Nilsson, Nätverkstan, Linda Nygren Eklöf, Göteborgs stad, Börje Rådesjö, Göteborgsregionen, Ove Sernhede, Göteborgs universitet, samt en studeranderepresentant som utses vid utbildningens start.

9 Översikt över utbildningen Period Kurs Poäng Undervisning 1 15 Staden och kulturen introduktion 2 Grundläggande datakunskap 1 Den hotade demokratin 5 Språkfärdighet och kommunikation 3 www-teknik grunder 4 Lärande i arbete 1 1 Förlagd till en av ICISS:s samarbetsparter Undervisning 2 14 Projektkunskap 4 Framtidens arbete, arbetets framtid 6 Projektekonomi 4 Lärande i arbete 2 6 Förlagd till ett företag i Göteborgsregionen Undervisning 3 8 Kunskap, bildning och information 4 www-teknik-fördjupning 4 Lärande i arbete 3 3 Förlagd till en av ICISS:s samarbetsparter Undervisning 4 13 Globaliseringens konsekvenser 5 Marknadsundersökning och marknadsföring 3 Individuell fördjupning 5 Lärande i arbete 4 18 Förlagd till ett företag i Göteborgsregionen Undervisning 5 2 Uppföljning av projektarbete och utvärdering Summa 80 poäng, varav 52 poäng skolförlagt och 28 poäng företag- och organisationsförlagt. 1 poäng är 1 studievecka.

10 För ytterligare information kontakta: Nätverkstan Kultur i Väst Box , Göteborg tel: , fax:

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage Utbildningsplan för Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage 180 högskolepoäng Det treåriga turismprogrammet

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken omfattar 20 veckor vilket motsvarar 30 hp. Praktiken skall genomföras enligt beskrivningen

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN Splittring är vår styrka! Karin Dahlborg, utbildningsledare Björn Kleinhenz Joel Lind Johanna Palmborg Hanna Sjögren Britta Wålstedt KV10 September 2011 Marknadskommunikation

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Teaterhögskolans Institutionsstyrelse Fastställd 2012-10-10 Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng. Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng. Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 500/2004-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

ksm Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY linköpings universitet

ksm Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY linköpings universitet linköpings universitet Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet ksm kultur samhälle mediegestaltning LiU EXPANDING REALITY ksm kultur samhälle mediegestaltning

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Kulturentreprenörskap

Kulturentreprenörskap Kulturentreprenörskap Din väg in i kultursektorn Fotografi: Evelina Liliequist Varför du ska läsa kulturentreprenörskap! Programmet för kulturentreprenörskap riktar sig till dig som vill starta företag

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev.

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Fastställd i februari 2002 Rev. 2011-10-06 2 Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA70, Ekonomisk historia: Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 högskolepoäng Economic History: Labour Market and Working Life, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering?

Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? 18 nov 2016 Aleksandra Sjöstrand Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? Vad handlar breddad rekrytering om? Jag är, hittills, den enda i familjen som läst på universitet. En följd av att komma

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i musikalisk gestaltning vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i musikalisk gestaltning vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i musikalisk gestaltning vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

Bli platschef på West Pride 2014

Bli platschef på West Pride 2014 Bli platschef på West Pride 2014 Foto: Daniel Castro/Regnbågsredaktionen 2 Foto: OLA GUSTAFSSON, HAMPUS HAARA, DANIEL CASTRO, EBBA BRUCE, HAMPUS HAARA, SANNA LINDéN/Regnbågsredaktionen Bli en del av West

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY Curriculum BFA Programme in jewellery art First cycle 180 Higher Education

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen är enligt de statliga och kommunala styrdokumenten

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Tollare folkhögskola. Kursplan för Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande

Tollare folkhögskola. Kursplan för Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande Tollare folkhögskola Kursplan för Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande 2 Läsåret 2016-2017 Bakgrund Medierna i samhället har fått en allt större betydelse. Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer