Kattegatt Offshore Underlag för samråd enligt miljöbalken Samrådsmöte i Falkhallen, Falkenberg kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kattegatt Offshore Underlag för samråd enligt miljöbalken Samrådsmöte i Falkhallen, Falkenberg 2011-09-26 kl. 11.00-21.00"

Transkript

1 Kattegatt Offshore Robin Rigg, Irland. ( Vestas) Underlag för samråd enligt miljöbalken Samrådsmöte i Falkhallen, Falkenberg kl

2 Bilagor Bilaga 1. PM Marin miljö inom lokaliseringsalternativ A samt lokaliseringsalternativ B för Kattegatt Offshore, Marine Monitoring

3 Bakgrund Favonius AB drev under det s.k. Skottarevsprojektet i Falkenbergs kommun, Hallands län. Efter omfattande utredningar och lång prövning beslutade Miljööverdomstolen slutligen att avslå ansökan. Motiveringen i domen är huvudsakligen att det inte kan uteslutas att det finns andra platser längs kusten som är mer lämpade. Denna dom vann laga kraft Med anledning av det som framförs i Miljööverdomstolens dom påbörjade Favonius hösten 2010 arbetet med förutsättningslösa utredningar av vilka möjligheter som det finns till etablering av vindkraftparker längs den svenska västkusten. Projektet går under arbetsnamnet Kattegatt Offshore. Om Favonius Favonius (betyder västanvind enligt romersk mytologi) är ett aktiebolag som bildades av Falkenberg Energi AB och Agrivind AB , för att projektera, anlägga och driva vindkraftverk. Sedan ägs Favonius AB till 100 % av Agrivind som har långvarig erfarenhet med vindkraftanläggningar och varit pionjär med etablering av vindkraftverk i södra Sverige men även i fjällmiljö. Agrivind var först med att driva vindkraftverk med avisningsteknik i kallt klimat. Is på vindkraftverkens rotorblad utgör en fara och begränsar drifttiden. Med avisningssytem reduceras risken och drifttiden ökas. Agrivind driver en stor del egna vindkraftverk men bjuder också in till samverkan för att företag och privatpersoner genom andelsägande ska få del av vindkraften som energikälla. Med Favonius AB och projektet Kattegatt Offshore vill Agrivind nyttja den mycket goda vindtillgång som råder över öppet hav och samtidigt bidra till elförsörjningen i södra Sverige. 3

4 Samråd och tillståndsprocessen enligt Miljöbalken Projektet är fortfarande i ett tidigt stadium. En lokaliseringsutredning har gjorts längs den aktuella kuststräckan och ett samrådsmöte har hållits med myndigheterna. Nu genomförs samråd med allmänheten och särskilt berörda. Synpunkter från samrådet ska inkomma senast tre veckor efter samrådsmötet, se vidare under Synpunkter på sista sidan. Dessa synpunkter är en del av ansökan som lämnas in till mark- och miljödomstolen. Arbetet som därefter följer är att invänta resultaten från de utredningar som ska göras och därefter titta på dessa resultat samt inkomna synpunkter från allmänheten och särskilt berörda för att besluta kring vilken lokalisering samt utformning som ansökan ska omfatta. Enligt planen skall ansökan lämnas till mark och miljödomstolen i slutet på av 2011/början av När ansökan är komplett kommer allmänheten och särskilt berörda att kunna lämna skriftliga synpunkter till mark- och miljödomstolen genom att ansökan kungörs. Mark- och miljödomstolen kommer även att annonsera om vart och när förhandlingen blir. Där kan de som vill närvara och lämna sina synpunkter. Tillståndsprocessen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt kan sammanfattas enligt nedan: 4

5 Lokaliseringsutredning Med utgångspunkt i Miljööverdomstolens dom har Favonius låtit Triventus Consulting göra en lokaliseringsutredning. Vid en första genomgång sattes de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för vindkraft till havs som begränsande faktorer där goda anslutningsmöjligheter till elnätet, ett djup under 30 meter samt ett avstånd till land som inte är alltför stort var de viktigaste parametrarna. Det sistnämnda innebar att endast alternativ innanför Sveriges territorialgräns beaktades vid denna första genomgång. Vidare bedömdes möjlighet till kommunal tillstyrkan enligt bestämmelserna i 16 kap. 4 MB som en viktig faktor. Området fick inte heller redan vara under projektering eller inneha tillstånd för vindkraftsanläggning. Efter att ha undersökt vilka områden som uppfyllde ovanstående kriterier sammanställdes de med konkurrerande intressen. Totalt återfanns fem olika områden (tre i Falkenbergs kommun, ett i Kungälv och ett i Öckerö) som uppfyllde kriterierna. Utöver detta framförde yrkesfiskarna, som är att betrakta som sakägare enligt domstolen, att man helst ser att ett område närmare land utreds. Detta för att man anser att påverkan på fisket och miljön blir mindre där. Man har därför pekat ut ett område söder om Marsten som därför också omfattas av första steget i lokaliseringsutredningen. Efter denna första genomgång kallade Favonius till samråd med berörda myndigheter. Vid samrådet framfördes, av bland annat Länsstyrelsen och Falkenbergs kommun, att man ansåg att lokaliseringsutredningen inte var tillräckligt omfattande. Man ansåg att de ursprungliga kriterierna var för snäva och efterfrågade framförallt att lokaliseringsalternativ längre från kusten än 15 km samt alternativ i område där torsklek inte förväntas skulle utredas särskilt. Vidare ansåg man att de alternativ som tas fram i möjligaste mån skall vara av samma storlek. Dessa synpunkter beaktades och revision av lokaliseringsutredningen påbörjades under våren I denna togs de schablonmässiga begränsningarna om avstånd till land bort och ytterligare genomgång av kommunernas nuvarande planer genomfördes för att avgöra var en etablering kan anses vara möjlig. Vidare slogs områdena Kungälv och Öckerö ihop för att detta alternativ då blir mer likvärdigt i omfattning. Utifrån inkomna synpunkter slogs Falkenberg A och B ihop och samtidigt minskades omfattningen av det som vid samråd med myndigheter kallades Falkenberg B. Falkenberg A/B betraktas nu som ett och samma område där flera olika alternativa utformningar är möjliga. Efter ovanstående genomgång finns följande flera förslag till lokalisering av verksamheten (Figur 1). För ovanstående alternativ har bedömningar gjorts med avseende på miljömässiga och planeringsmässiga möjligheter samt fördjupade tekniska utredningar och ekonomiska kalkyler tagits fram. Genomgången visar att samtliga alternativ är möjliga men att Falkenberg 5

6 E verkar vara att föredra ur ett miljöperspektiv samt att Falkenberg A/B är att föredra ur ett planeringsperspektiv. Att detaljerat redogöra för kostnader och tekniska begränsningar är tyvärr inte möjligt eftersom denna typ av uppgifter av konkurrensskäl är belagda med sekretess men resultaten visar att de ekonomiskt hållbara alternativen är Falkenberg A/B, Falkenberg C och Halmstad. En etablering vid Kungälv/Öckerö, Falkenberg D eller Falkenberg E anses inte realistisk med de kostnader för investering samt drift och underhåll som etableringarna medför. Av de ekonomiskt hållbara alternativen bedöms möjligheterna att genomföra etablering vid Halmstad vara kraftigt begränsade av insegling till hamnen och inflygning till Halmstad City Airport. Detta tillsammans med beaktande av de riktlinjer som finns i Halmstads vindbruksplan gör att detta alternativ inte bedöms vara genomförbart. Lokaliseringsutredningen visar att det inte finns platser längs den aktuella kuststräckan där en vindkraftspark med nuvarande ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar kan etableras och samtidigt medför mindre miljökonsekvenser än alternativ Falkenberg A/B. Därför finns skäl för mark- och miljödomstolen att pröva om en etablering på denna plats är förenlig med gällande bestämmelser. Figur 1. Identifierade platser för vindkraft i lokaliseringsutredningen. 6

7 Synpunkter på val av plats, lokaliseringsutredningens genomförande, de alternativa lokaliseringarnas lämplighet och förutsättningar samt andra förslag på alternativa platser längs den aktuella kuststräckan tas tacksamt emot. Verksamhetsbeskrivning Lokalisering Favonius AB önskar etablera en vindkraftspark inom området A/B. Området ligger i Falkenbergs kommun och är markerat på översiktskarta och skärgårdskort i Figur 2. Delar av området är detsamma som tidigare benämnts Norra alternativet, Skottarevet. Figur 2. De aktuella områdena markerade på kustkort (vänster) och skärgårdskort (höger). 7

8 Vindkraftverk Val av leverantör kommer att ske genom upphandling. Det slutliga valet av vindkraftverk är beroende av vem som blir leverantör i projektet. Storlek och effekt varierar mellan leverantörerna. På marknaden återfinns idag flera leverantörer av vindkraftverk för placering till havs, s.k. offshoreverk. Ett urval av idag tillgängliga modeller återfinns i Tabell 1. Tabell 1. Urval av tillgängliga vindkraftverk för offshore Tillverkare Typ Effekt (kw) Rotor (m) Navhöjd (m) Totalhöjd (m) REpower 6M ,0 REpower 5M ,0 Areva M ,0 General Electric GE Valfri ~150 Siemens SWT Valfri ~150 Vestas V Valfri ~150 Antalet vindkraftverk som kan etableras inom vart och ett av de föreslagna områdena beror till stor del på hur stort avstånd mellan verken som behövs. Detta är beroende av vilken typ och storlek av vindkraftverk som upphandlas. De vindkraftverk som idag finns på marknaden har en rotordiameter på mellan 90 och 126 meter och navhöjder på mellan 80 och 100 meter. Totalhöjderna varierar typiskt mellan 140 och 170 meter. Figur 3 visar exempel på ett av marknadens vanligaste offshoreverk. Figur 3. Siemens SWT 3,6 vid Gunfleet Sands, England. ( Ashley Dace / CC-BY-SA-3.0). Vindkraftverken monteras på ett fundament, för vilka det finns flera olika typer (Figur 4). Vanligast är monopile, följt av gravitationsfundament och fackverksfundament ( jackets ). Vindkraftverken i Figur 3 är monterade på monopilefundament. Beräkningar och visualiseringar har gjorts med två olika verk, dels REpower 6M som har en effekt på 6 MW och dels Siemens SWT som har en effekt på 3,6 MW. Det förstnämnda har en totalhöjd över 150 meter och det sistnämnda strax under. Dessa kan anses representera de olika typer av verk som kan bli aktuella. 8

9 Figur 4. Principskisser över vanliga typer av fundament: fackverksfundament (vänster), monopile (mitten), gravitiatonsfundament (höger). ( Marine Monitoring) Monopilefundament består av ett stålrör som pålas ner i botten. Gravitationsfundament består vanligen helt eller delvis av betong och kan antingen grävas ned i botten eller stå ovanpå den med hjälp av sin egen tyngd. Fackverksfundament består av en stålställning som pålas ner i botten på flera platser. Olika hybrider mellan ovanstående principer förekommer, ett exempel är s.k. tripoder av stål och betong. Lokala förhållanden, kostnad, miljöhänsyn och typ av vindkraftverk styr slutligt val av fundamentstyp, vanligen efter det att upphandling av vindkraftverk genomförts. Vindkraftverken kommer att utrustas med hinderbelysning för luftfart och sjöfart i enlighet med vid uppförandet gällande rekommendationer och bestämmelser. För att säkerställa vind- och turbulensnivåer kommer vindmätning att genomföras. En vindmätningsmast kommer därför att uppföras i området. Kablar Mellan vindkraftverken nedläggs ett internt ledningsnät av växelströmskablar (i storleksordningen 36 kv). Dessa leder ström från varje enskilt verk till en eller flera transformatorstationer som vanligen placeras i anslutning till vindkraftverken. Dessa står då på egna fundament. Mellan transformator och nätanslutningspunkten på land förläggs anslutningsledningen med en dimension på ca 145 kv. Oavsett omfattning kommer vindkraftverken troligen anslutas vid mottagningsstation 130/10 kv Falkenberg Norra. 9

10 Anslutningskabeln kommer ha en längd på ca 10 km till havs samt ca 2 km på land d.v.s. totalt 12 km. Det interna nätet bedöms totalt bli ca km beroende på storlek på vindkraftsparken. Service och underhåll Service och underhåll genomförs regelmässigt flera gånger per år samt vid behov. Vindkraftverken driftövervakas i en central på land och larmar vid fel. Servicepersonal kommer troligen transporteras till vindkraftverken med båt. Vid längre perioder med dåligt väder kan personal behöva flygas in med helikopter. Om sådant behov bedöms finnas utrustas vindkraftverken med plattform ovanpå maskinhuset. 10

11 Förslag på utformningar Utformningsalternativ A Förslag på utformning A kan ses nedan i Figur 5. Vindkraftverken är placerade inom samma område som tidigare benämnts Skottarevet Norra alternativet. Angivelser av avstånd mellan närmaste verk och kustlinjen återfinns i Tabell 2. Figur 5. Förslag på utformning A bestående av 28 st verk. Tabell 2. Ungefärligt avstånd mellan de utformning A och kustlinjen. Utformningsalternativ Morups tånge Olofsbo Lövstaviken Skrea strand Näset Grimsholmen Närmaste verk 8,3 km 8,6 km 8,8 km 9,7 km 9,6 km 10,8 km Bortersta verk 12,5 km 12,9 km 12,5 km 13,6 km 13,9 km 15,0 km 11

12 Utformningsalternativ B Förslag på utformning B kan ses nedan i Figur 6. Denna utformning innebär att inga verk placeras där djupet bedömts vara över 25 meter. Observera att de alternativ som tidigare presenterats som B1 och B2 (avlång utbredning upp mot Glommen) har utgått. Angivelser av avstånd mellan närmaste verk och kustlinjen återfinns i Tabell 3. Figur 6. Förslag på utformning B bestående av 32 st verk. Tabell 3. Ungefärligt avstånd mellan utformning B och kustlinjen. Utformningsalternativ Morups tånge Olofsbo Lövstaviken Skrea strand Näset Grimsholmen Närmaste verk 6,7 km 7,2 km 8,2 km 9,0 km 8,9 km 9,9 km Bortersta verk 11,6 km 11,8 km 11,4 km 12,6 km 14,0 km 15,2 km 12

13 Utformningsalternativ A/B Förslag på utformning A/B kan ses nedan i Figur 7. Denna utformning innebär att man nyttjar hela det ansökta området. Angivelser av avstånd mellan närmaste verk och kustlinjen återfinns i Tabell 4. Figur 7. Förslag på utformning A/B bestående av 47 st verk. Tabell 4. Ungefärligt avstånd mellan utfornning A/B och kustlinjen. Utformningsalternativ Morups tånge Olofsbo Lövstaviken Skrea strand Näset Grimsholmen Närmaste verk 6,7 km 7,2 km 8,2 km 9,0 km 8,9 km 9,9 km Bortersta verk 12,7 km 13,0 km 12,6 km 13,7 km 14,0 km 15,2 km 13

14 Omgivningsbeskrivning Riksintressen och områdesskydd Riksintresse vindbruk Området är i delvis av riksintresse för vindbruk (Figur 8). Utformning A är anpassad för att stämma överens med riksintresseområdet. Figur 8. Området i förhållande till riksintresse vindbruk. 14

15 Riksintressen sjöfart Området omfattas delvis av riksintresse för sjöfart (farled klass 2, kusttrafik) (Figur 9). Sjöfartsverket har i samråd meddelat att man inte anser att det föreligger någon konflikt med riksintresset. Figur 9. Området i förhållande till riksintresse sjöfart. Riksintresse yrkesfiske Området ligger delvis inom riksintresse för yrkesfiske, område 56 (Morups bank, lekområde torsk och fångstområde havskräfta) (Figur 10). Observera att endast fiske efter havskräfta är tillåtet i nuläget. Utformning B är en anpassning till detta fiske som huvudsakligen bedrivs på djup över 25 meter. Även den närliggande Glommens hamn är av riksintresse för yrkesfisket. Figur 10. Området i förhållande till riksintresse yrkesfiske. 15

16 Riksintresse rörligt friluftsliv Hela Hallandskusten är av riksintresse enligt 4 kap 2 MB och 4 MB (rörligt friluftsliv och högexploaterad kust). Området tangerar riksintresset (Figur 11). Den ansökta verksamheten möter inga hinder enligt bestämmelserna i 4 kap. 4 MB. Figur 11. Området i förhållande till riksintressen i 4 kap. MB. 16

17 Övriga riksintressen Avstånd mellan de olika etableringsalternativen och övriga närliggande riksintressen framgår av Tabell 5 och åskådliggörs i Figur 12. Tabell 5. Ungefärligt avstånd till övriga riksintressen. Träslövsläge-Agerör Bobergs udde-ringenäs (naturvård) (naturvård) Ätran (naturvård/friluftsliv) Skrea strand-tylösand (friluftsliv) 6,0 km 9,0 km 8,2 km 8,6 km Figur 12. Området i förhållande till riksintresse friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård. 17

18 Naturreservat och Natura 2000 Inget av de föreslagna områdena ligger inom naturreservat eller Natura 2000-områden (Figur 13). Avstånd mellan de olika etableringsalternativen och närmast belägna naturreservat och Natura 2000 framgår av Tabell 6. Tabell 6. Ungefärligt avstånd mellan de olika alternativen och naturreservat/natura Morups bank Morups tånge Grimsholmen Stensjö strand (N2000) (N2000/reservat) (N2000/reservat) (N2000/reservat) 4,5 km 6,1 km 9,0 km 13,1 km Figur 13. Området i förhållande till naturreservat och Natura Kommunala planförhållanden Översiktsplan Område A omfattas av delöversiktsplan för centralorten, antagen I denna är hela området utpekat som utredningsområde för vindkraft (delområde 217). Området är inte definierat på karta men i text anges att det är det område som Favonius tidigare ansökt om tillstånd för ( Skottarevet ) som avses. Område B omfattas endast delvis av delöversiktsplan för centralorten eller norra och södra kustområdet. Falkenbergs kommun har nyligen inlett arbete med ny översiktsplan. 18

19 Detaljplan Delar av området omfattas av detaljplan (Figur 14) som upprättats för anläggande av en vindkraftspark. Bestämmelser av intresse i detaljplanen är bland annat att vindkraftverkens maximala totalhöjd anges till 150 meter samt att inbördes avstånd skall vara lika inom parken. Figur 14. Området i förhållande till detaljplan. Kommunal policy Vindkraftverk kan i alla tre områden placeras på ett sätt som har god överensstämmelse med Falkenbergs kommuns vindkraftspolicy. Policyn är primärt utformad för placering av vindkraftverk på land. 19

20 Övriga bestämmelser Området ligger inom Södra Kattegatt - Nordöstra området enligt bestämmelserna om fredningsområden (FIFS 2008:35) (Figur 15). Burfiske efter havskräfta, hummer och krabba är tillåtet under hela året, liksom trålfiske efter havskräfta med artsorterande rist fr o m 1 april t o m 31 december. Övrigt fiske är förbjudet. Figur 15. Området i förhållande till fredningsområden för torsk. Nuvarande förhållanden Vindförhållanden Medelvinden i området beräknas vara mellan 7,5 och 8 m/s vid navhöjd. För att säkerställa vind- och turbulensnivåer kommer vindmätning att genomföras. Bottenförhållanden Kuststräckan utanför Falkenberg sluttar relativt flackt och jämnt utåt. Bottensubstratet utgörs i huvudsak av sand, sten och grus invid kusten för att övergå till stenbeströdd glacial lera några kilometer ut från land. 20

21 Utformningsalternativ A och A/B Djupet är ca meter och havsbotten domineras av lera och silt med inslag av sand och skal (från snäckor och musslor), utan växtlighet. I de östra delarna av området förekommer ett mer påtagligt inslag av sand, sten och grus i bottensubstratet medan i de centrala och västra delarna övergår bottensubstratet från lera och silt, gradvis, till att bestå av finare lera. Utformningsalternativ B Djupet är ca meter. Havsbotten karakteriseras av lera med inslag av grovt substrat såsom sand, sten och grus, utan växtlighet. I den norra delen samt de sydöstliga delarna är inslag av sand i bottensubstrat mycket påtagligt medan i den sydvästliga delen övergår bottensubstratet gradvis till finare karaktär och inslag av silt ökar. Hydrografi Vattennivå Tidvattenamplituden längs svenska västkusten är liten. Utanför Falkenberg är största skillnaden mellan hög- och lågvatten ca 20 cm, vilket innebär att amplituden är ca 10 cm. Vattenståndet påverkas främst av vind och högtryck och lågtryckspassager. Lägsta vattenstånd (relation till medelvatten) under en femtioårsperiod beräknas till -95 cm och högsta till +147 cm, vilket ger en total amplitud på som mest ca 2,5 meter under driftperioden. Ström Tidvattenströmmarna i Kattegatt är mycket svaga. Strömmarna som orsakas av vattenståndsförändringar är mycket mindre än de som genereras av hård vind och strömmarna blir därför kraftigast vid vindar från sydväst. Utanför Falkenberg orsakar vinden vanligen strömmar i två olika lager som har motsatt riktning. Medelströmmen i hela vattenmassan, som är av betydelse för belastningarna på en konstruktion, beräknas vara mellan 0,5 och 1,0 m/s. 21

22 Vågor Vågorna underskrider oftast 2 meter i de områden som nu är aktuella för en vindkraftspark. Våghöjden beräknas vara över 1 meter under 26 % av året. Våghöjder över 3,5 meter är ovanliga och beräknas uppkomma under ca 0,7 % av tiden under en genomsnittlig februarimånad. Marinbiologi Omfattande utredningsmaterial finns avseende de marinbiologiska förhållandena inom riksintresset för vindbruk (utformningsalternativ A). Sammanfattning av dessa samt överförbara bedömningar av utformning B återfinns i bilaga 1. Marinarkeologi Omkring 7500 f Kr skedde en omfattande havsnivåhöjning enligt studier av strandförskjutningen i Falkenbergsområdet. Detta medförde att kustbosättningar från senare delen av tidig mesolitikum (perioden f Kr) idag bör kunna påträffas på djup ner till 7 meter under dagens havsyta i det aktuella utredningsområdet. Oavsett val av utformning är det endast delar av kabelkorridoren som kan komma i konflikt med eventuella stenålderslämningar eftersom vattendjupet inom övriga delar av utredningsområdet överstiger 7 meter. Delar av området är undersökt av Bohusläns museum och Marin mätteknik och ett vrak har då påträffats. Vraket har identifierats som kranfartyget Kolbjörn som förliste I området har ytterligare 24 indikationer på lämningar påträffats. Ytterligare förekomst av lagskyddade fartygslämningar på botten inom området kan inte uteslutas. 22

23 Fartygstrafik SSPA har i tidigare rapporter identifierat huvudsakliga trafikstråk i området (Figur 16 och Figur 17). Följande huvudstråk har identifierats i området. Till/från Falkenbergs hamn Till/från Halmstads hamn Till/från Varbergs hamn Nord-/sydgående passerande Figur 16. Trafikintensitet (gula och röda markeringar) och huvudsakliga trafikstråk i området är markerade med blå streck. Utformningsalternativ A är markerat med grönt, resterande del av området är ej markerat. Data från 2007.Ur SSPA rapport ver 2. 23

24 Figur 17. Detaljerad information om trafik i området från RAIS (januari 2011). Från Sjöfartsverkets yttrande Yrkesfiske Historiskt sett så har storskaligt yrkesfiske i form av fiske med bottentrål efter framförallt torsk, havskräfta och olika typer av plattfisk samt fiske med yttrål efter sill/skarpsill bedrivits. Detta fiske bedrivs utanför trålgräns. Med anledning av nuvarande fredningsområde (FIFS 2008:35) (Figur 15) är endast burfiske efter havskräfta, hummer och krabba samt trålfiske efter havskräfta med artsorterande rist tillåtet. Detta gäller hela området. Annat fiske är förbjudet. Fredningsområdet gäller från trålgränsen och ut. Innanför trålgränsen bedrivs eventuellt ett begränsat småskaligt yrkesfiske och fritidsfiske efter exempelvis plattfiskar som tunga och rödspotta. Fåglar Det förekommer både sjöfågelsträck samt småfågelsträck under nätterna genom området och det har vid tidigare studier visats att sträcken har många olika riktningar. 24

25 Det finns inga öar där häckning förekommer i närhet av området. Några större ansamlingar födosökande fåglar är inte att förvänta där vattendjupet är över 14 meter. Fladdermöss Fladdermöss kan flyga ut över havet och jaga ansamlingar av insekter på varierande höjder över vattenytan. Detta sker framförallt längs markerade flyttstråk från uddar i sydvästlig riktning. Merparten av de migrerande fladdermössen antas utgöras av nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), som kommer från nordligare trakter. Merparten av de migrerande fladdermössen bedöms följa kusten och inte flyga ut över havet vid Morups tånge. Elproduktion från vindkraft Vindkraft är ren el som inte ger några utsläpp eller kräver några transporter. Den energimängd som går åt för att tillverka samt transportera ett vindkraftverk producerar vindkraftverket på ca 7 till 9 månader. I princip alla andra sätt att producera el ger en större miljöpåverkan. Vindkraftverken har en teoretisk verkningsgrad på 59 % gentemot vindens energiinnehåll. Dagens moderna vindkraftverk har en verkningsgrad på upp till 50 %. Detta kan jämföras med tidigare vindkraftverk som hade upp till % i verkningsgrad. Vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter mellan ca 2 m/s och 25 m/s. Inkoppling sker vid ca 4 m/s och urkoppling sker vid ca 25 m/s. Om verket är inkopplat kan det utvinna energi även om vindhastigheten sjunker till ca 1-2 m/s. Detta innebär att vindkraftverk i Sverige utvinner energi under mer än av årets timmar ( ) 25

26 Elproduktion från havsbaserad park i Kattegatt En vindkraftspark på någon av de utpekade lokaliseringarna beräknas producera mellan 319 GWh och 680 GWh/år (beräknat med en tillgänglighet på 90 %). Av Tabell 7 framgår skillnaderna mellan de olika alternativen. Tabell 7. Beräknad produktion av el och jämförelse med förbrukning i svenska hem. Motsvarande årlig elkonsumtion Beräknad produktion Villor Villor Lägenheter Alternativ (MWh/år) (eluppvärmda) (enb. hushållsel) (enb. hushållsel) A (6 MW verk) A (3,6 MW verk) B (6 MW verk) B (3,6 MW verk) A/B (6 MW verk) A/B (3,6 MW verk) Förutsedda miljöeffekter Den miljöpåverkan som verksamheten medför kan delas in i anläggning, drift och nedmontering. Anläggning av vindkraftverken ger upphov till bland annat förändrade bottenförhållanden, grumling och undervattensljud samt utsläpp till följd av transporter. Omfattningen av denna påverkan varierar beroende på vilken typ av fundament men är typiskt sett lokal och kan genom försiktighetsåtgärder och hänsyn till omgivningen ofta begränsas. Driften bidrar med direkta och indirekta positiva effekter genom tillförsel av förnybar el och minskning av utsläpp från annan energiproduktion. Positivt är också att det uppstår reveffekter som bidrar till ökad biologisk mångfald och produktion i området (se kap. Förändrade bottenförhållanden och reveffekter ). Verksamheten ger även upphov till miljöpåverkan i form av framförallt ljud ovan och under vatten, rörliga skuggor och en förändrad landskapsbild. Effekter av nedmontering beror på omfattningen av återställandet men kan i stora drag sägas vara likvärdig med påverkan från anläggningsarbeten. 26

27 Miljöbesparing Vindkraftverk nyttjar vinden som energikälla, ger inga försurande och övergödande effekter, efterlämnar ingen aska eller slaggprodukter samt bidrar inte till växthuseffekten. Genom en ökad användning av vindkraft för vår energiförsörjning minskar vi utsläpp av bl.a. koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från fossila energikällor. Vindkraften sparar också naturen från exempelvis brytning av kol och uran samt utvinning av olja och gas. Vindkraftsel ersätter elen på marginalen. Marginalelen är oftast producerad med fossila bränslen som t ex kolkondens. Vindkraftverken medför därmed en besparing av utsläpp till luft. På längre sikt beräknas marginalelen utgöras av gaskombi. Beräkning av de utsläppsbesparingar, för både marginalel på kort och lång sikt, återfinns i Tabell 8 och Tabell 9. Tabell 8. Besparing av utsläpp till luft marginalel kort sikt (kolkondens) 2 Flyktiga Utformningsalternativ kolväten (ton) CO2 (ton) NOx (ton) SOx (ton) Partiklar (ton) CH4 (ton) A (6 MW verk) A (3,6 MW verk) B (6 MW verk) B (3,6 MW verk) A/B (6 MW verk) A/B (3,6 MW verk) Tabell 9. Besparing av utsläpp till luft marginalel lång sikt (gaskombi) 3 Flyktiga Utformningsalternativ kolväten (ton) CO2 (ton) NOx (ton) SOx (ton) Partiklar (ton) CH4 (ton) A (6 MW verk) <1 32 A (3,6 MW verk) <1 24 B (6 MW verk) <1 37 B (3,6 MW verk) <1 28 A/B (6 MW verk) <1 52 A/B (3,6 MW verk) < Naturvårdsverket NFS 2006:8, för el: Miljövärdering av el, STEM Underliggande data är från IVL, Miljöfaktabok för bränslen Del 2: Bakgrundsinformation och teknisk bilaga. IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 3 Naturvårdsverket NFS 2006:8, för el: Miljövärdering av el, STEM Underliggande data är från IVL, Miljöfaktabok för bränslen Del 2: Bakgrundsinformation och teknisk bilaga. IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 27

28 Ljud Ljudpåverkan uppstår i vindkraftverkens omedelbara närhet. Naturens bakgrundsljud dränker på längre avstånd verkens driftljud. Enligt praxis följer riktvärden för ljud från vindkraftverk de riktvärden som anges i Externt industribuller- allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983) från Naturvårdsverket för industrietableringar nattetid. Dessa värden innebär att högsta ljudnivån vid bostadshus får vara 40 db(a). I naturreservat och andra särskilt känsliga områden har begränsning frivilligt satts till 35 db(a). ÅF Ingemansson har genomfört ljudberäkningar med beräkningsmodellen Nord 2000 för de olika etableringsalternativen. Beräknad ljudpåverkan vid land från de olika alternativen återfinns i Tabell 10 (utvalda ljudpunkter). Ljudpunkternas lokalisering kommer att förevisas på samrådsmötet. Tabell 10. Beräknade ljudnivåer vid land (Beräkningsmodell Nord2000, ÅF Ingemansson) Beräkningspunkt Riktvärde (dba) A (6 MW) A (3,6 MW) B (6 MW) B (3,6 MW) A/B (6 MW) A/B (3,6 MW) B Västra Gärdet C Stafsinge Strand D Vin & Sprit F Småbåtshamn H Skrea strand P Grimsholmen Q Långasand W Stensjöstrand Y Steninge Z Enet AD Glommen AE Morups tånget AF Olofsbo Utformningsalternativ A Samtliga undersökta alternativ innebär en ljudpåverkan under 40 db(a) vid bostäder samt under 35 db(a) i rekreationsmiljöer längs kusten. Högsta beräknade ljudnivå någonstans vid kusten uppgår till 24 db(a). Motsvarande ljudnivåer beräknades vid kustremsorna närmast Lillgrund och där finns inga observationer på att vindkraftverken har hörts från land. 28

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Samrådsunderlag inför utökat samråd

Samrådsunderlag inför utökat samråd Falkenberg den 4 januari 2005 Samrådsunderlag inför utökat samråd Vindkraftetablering i Kattegatt utanför Falkenberg Favonius AB lämnar som ett steg i ansökningsförfarandet enligt miljöbalken uppgifter

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun 2 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 4 1.1 Om Gaimald AB.... 4 2 Lokalisering... 5 2.1 Utformning... 6 2.2 Vindförhållande... 8 2.3 Elproduktion från vindkraft... 8 3 Vindkraftverk... 9 4 Byggnation... 10

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Planerad utbyggnad av befintlig vindkraftpark på Risholmen. Göteborg Energi AB avser att ansöka tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av den befintliga

Läs mer

2013-08-27. 4 som yttrande till Mark- och miljödomstolen från kommunen översända stadsbyggnadskontorets tj änsteskrivelse

2013-08-27. 4 som yttrande till Mark- och miljödomstolen från kommunen översända stadsbyggnadskontorets tj änsteskrivelse Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-27 249 Ansökan från Favonius AB om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk i Kattegatt,

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind På uppdrag av Triventus Consulting AB Färjestaden 2005-07-21 Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för del av Kattegatt Skottarevet 2007-04-17

FALKENBERGS KOMMUN. Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för del av Kattegatt Skottarevet 2007-04-17 FALKENBERGS KOMMUN Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för del av Kattegatt Skottarevet 2007-04-17 Material till miljökonsekvensbeskrivningen är hämtat från miljökonsekvensbeskrivningen i miljöprövningsärendet.

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Vindkraftprojekt Södra Midsjöbanken. Samrådsunderlag 2011-05-16

Vindkraftprojekt Södra Midsjöbanken. Samrådsunderlag 2011-05-16 Vindkraftprojekt Södra Midsjöbanken Samrådsunderlag 2011-05-16 1 BAKGRUND E.ON:s övergripande vision är att bli världens ledande företag inom el och gas. I begreppet att bli världsledande ingår att ta

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Nu vet vi det här! Vindkraftens miljöpåverkan resultat från forskning 2005-2009 inom Vindval

Nu vet vi det här! Vindkraftens miljöpåverkan resultat från forskning 2005-2009 inom Vindval Nu vet vi det här! Vindkraftens miljöpåverkan resultat från forskning 2005-2009 inom Vindval Vindval ett kunskapsprogram Vindval är ett kunskapsprogram som tar fram och sprider fakta om vindkraftens effekter

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Välkomna till Utökat samråd för vindkraftsetablering I Kattegatt utanför Falkenberg

Välkomna till Utökat samråd för vindkraftsetablering I Kattegatt utanför Falkenberg Välkomna till Utökat samråd för vindkraftsetablering I Kattegatt utanför Falkenberg Den 20/1-05 kl 09.30 Kommunstyrelsesalen, Falkenberg Sökandes representanter Sökande: Favonius AB Östen Nilsson, Styrelsens

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Miljööverdomstolen MÖD 2009:48

Miljööverdomstolen MÖD 2009:48 Miljööverdomstolen MÖD 2009:48 Målnummer: M294-08 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2009-03-05 Rubrik: Tillstånd till anläggande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg -----

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Havsbaserad vindkraft i Östersjön

Havsbaserad vindkraft i Östersjön Havsbaserad vindkraft i Östersjön Inventering av frågeställningar och analys av förutsättningar för lönsamhet Henrik Malmberg 2012-12-10 Innehåll INLEDNING... 2 SYFTE... 2 OM FÖRFATTAREN... 2 INVENTERING

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä Konsekvenser 41 Inledning Enligt gällande bestämmelser ska konsekvenserna av en översiktsplan, eller av ett tillägg till översiktsplan som denna vindbruksplan

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer