Kattegatt Offshore Underlag för samråd enligt miljöbalken Samrådsmöte i Falkhallen, Falkenberg kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kattegatt Offshore Underlag för samråd enligt miljöbalken Samrådsmöte i Falkhallen, Falkenberg 2011-09-26 kl. 11.00-21.00"

Transkript

1 Kattegatt Offshore Robin Rigg, Irland. ( Vestas) Underlag för samråd enligt miljöbalken Samrådsmöte i Falkhallen, Falkenberg kl

2 Bilagor Bilaga 1. PM Marin miljö inom lokaliseringsalternativ A samt lokaliseringsalternativ B för Kattegatt Offshore, Marine Monitoring

3 Bakgrund Favonius AB drev under det s.k. Skottarevsprojektet i Falkenbergs kommun, Hallands län. Efter omfattande utredningar och lång prövning beslutade Miljööverdomstolen slutligen att avslå ansökan. Motiveringen i domen är huvudsakligen att det inte kan uteslutas att det finns andra platser längs kusten som är mer lämpade. Denna dom vann laga kraft Med anledning av det som framförs i Miljööverdomstolens dom påbörjade Favonius hösten 2010 arbetet med förutsättningslösa utredningar av vilka möjligheter som det finns till etablering av vindkraftparker längs den svenska västkusten. Projektet går under arbetsnamnet Kattegatt Offshore. Om Favonius Favonius (betyder västanvind enligt romersk mytologi) är ett aktiebolag som bildades av Falkenberg Energi AB och Agrivind AB , för att projektera, anlägga och driva vindkraftverk. Sedan ägs Favonius AB till 100 % av Agrivind som har långvarig erfarenhet med vindkraftanläggningar och varit pionjär med etablering av vindkraftverk i södra Sverige men även i fjällmiljö. Agrivind var först med att driva vindkraftverk med avisningsteknik i kallt klimat. Is på vindkraftverkens rotorblad utgör en fara och begränsar drifttiden. Med avisningssytem reduceras risken och drifttiden ökas. Agrivind driver en stor del egna vindkraftverk men bjuder också in till samverkan för att företag och privatpersoner genom andelsägande ska få del av vindkraften som energikälla. Med Favonius AB och projektet Kattegatt Offshore vill Agrivind nyttja den mycket goda vindtillgång som råder över öppet hav och samtidigt bidra till elförsörjningen i södra Sverige. 3

4 Samråd och tillståndsprocessen enligt Miljöbalken Projektet är fortfarande i ett tidigt stadium. En lokaliseringsutredning har gjorts längs den aktuella kuststräckan och ett samrådsmöte har hållits med myndigheterna. Nu genomförs samråd med allmänheten och särskilt berörda. Synpunkter från samrådet ska inkomma senast tre veckor efter samrådsmötet, se vidare under Synpunkter på sista sidan. Dessa synpunkter är en del av ansökan som lämnas in till mark- och miljödomstolen. Arbetet som därefter följer är att invänta resultaten från de utredningar som ska göras och därefter titta på dessa resultat samt inkomna synpunkter från allmänheten och särskilt berörda för att besluta kring vilken lokalisering samt utformning som ansökan ska omfatta. Enligt planen skall ansökan lämnas till mark och miljödomstolen i slutet på av 2011/början av När ansökan är komplett kommer allmänheten och särskilt berörda att kunna lämna skriftliga synpunkter till mark- och miljödomstolen genom att ansökan kungörs. Mark- och miljödomstolen kommer även att annonsera om vart och när förhandlingen blir. Där kan de som vill närvara och lämna sina synpunkter. Tillståndsprocessen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt kan sammanfattas enligt nedan: 4

5 Lokaliseringsutredning Med utgångspunkt i Miljööverdomstolens dom har Favonius låtit Triventus Consulting göra en lokaliseringsutredning. Vid en första genomgång sattes de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för vindkraft till havs som begränsande faktorer där goda anslutningsmöjligheter till elnätet, ett djup under 30 meter samt ett avstånd till land som inte är alltför stort var de viktigaste parametrarna. Det sistnämnda innebar att endast alternativ innanför Sveriges territorialgräns beaktades vid denna första genomgång. Vidare bedömdes möjlighet till kommunal tillstyrkan enligt bestämmelserna i 16 kap. 4 MB som en viktig faktor. Området fick inte heller redan vara under projektering eller inneha tillstånd för vindkraftsanläggning. Efter att ha undersökt vilka områden som uppfyllde ovanstående kriterier sammanställdes de med konkurrerande intressen. Totalt återfanns fem olika områden (tre i Falkenbergs kommun, ett i Kungälv och ett i Öckerö) som uppfyllde kriterierna. Utöver detta framförde yrkesfiskarna, som är att betrakta som sakägare enligt domstolen, att man helst ser att ett område närmare land utreds. Detta för att man anser att påverkan på fisket och miljön blir mindre där. Man har därför pekat ut ett område söder om Marsten som därför också omfattas av första steget i lokaliseringsutredningen. Efter denna första genomgång kallade Favonius till samråd med berörda myndigheter. Vid samrådet framfördes, av bland annat Länsstyrelsen och Falkenbergs kommun, att man ansåg att lokaliseringsutredningen inte var tillräckligt omfattande. Man ansåg att de ursprungliga kriterierna var för snäva och efterfrågade framförallt att lokaliseringsalternativ längre från kusten än 15 km samt alternativ i område där torsklek inte förväntas skulle utredas särskilt. Vidare ansåg man att de alternativ som tas fram i möjligaste mån skall vara av samma storlek. Dessa synpunkter beaktades och revision av lokaliseringsutredningen påbörjades under våren I denna togs de schablonmässiga begränsningarna om avstånd till land bort och ytterligare genomgång av kommunernas nuvarande planer genomfördes för att avgöra var en etablering kan anses vara möjlig. Vidare slogs områdena Kungälv och Öckerö ihop för att detta alternativ då blir mer likvärdigt i omfattning. Utifrån inkomna synpunkter slogs Falkenberg A och B ihop och samtidigt minskades omfattningen av det som vid samråd med myndigheter kallades Falkenberg B. Falkenberg A/B betraktas nu som ett och samma område där flera olika alternativa utformningar är möjliga. Efter ovanstående genomgång finns följande flera förslag till lokalisering av verksamheten (Figur 1). För ovanstående alternativ har bedömningar gjorts med avseende på miljömässiga och planeringsmässiga möjligheter samt fördjupade tekniska utredningar och ekonomiska kalkyler tagits fram. Genomgången visar att samtliga alternativ är möjliga men att Falkenberg 5

6 E verkar vara att föredra ur ett miljöperspektiv samt att Falkenberg A/B är att föredra ur ett planeringsperspektiv. Att detaljerat redogöra för kostnader och tekniska begränsningar är tyvärr inte möjligt eftersom denna typ av uppgifter av konkurrensskäl är belagda med sekretess men resultaten visar att de ekonomiskt hållbara alternativen är Falkenberg A/B, Falkenberg C och Halmstad. En etablering vid Kungälv/Öckerö, Falkenberg D eller Falkenberg E anses inte realistisk med de kostnader för investering samt drift och underhåll som etableringarna medför. Av de ekonomiskt hållbara alternativen bedöms möjligheterna att genomföra etablering vid Halmstad vara kraftigt begränsade av insegling till hamnen och inflygning till Halmstad City Airport. Detta tillsammans med beaktande av de riktlinjer som finns i Halmstads vindbruksplan gör att detta alternativ inte bedöms vara genomförbart. Lokaliseringsutredningen visar att det inte finns platser längs den aktuella kuststräckan där en vindkraftspark med nuvarande ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar kan etableras och samtidigt medför mindre miljökonsekvenser än alternativ Falkenberg A/B. Därför finns skäl för mark- och miljödomstolen att pröva om en etablering på denna plats är förenlig med gällande bestämmelser. Figur 1. Identifierade platser för vindkraft i lokaliseringsutredningen. 6

7 Synpunkter på val av plats, lokaliseringsutredningens genomförande, de alternativa lokaliseringarnas lämplighet och förutsättningar samt andra förslag på alternativa platser längs den aktuella kuststräckan tas tacksamt emot. Verksamhetsbeskrivning Lokalisering Favonius AB önskar etablera en vindkraftspark inom området A/B. Området ligger i Falkenbergs kommun och är markerat på översiktskarta och skärgårdskort i Figur 2. Delar av området är detsamma som tidigare benämnts Norra alternativet, Skottarevet. Figur 2. De aktuella områdena markerade på kustkort (vänster) och skärgårdskort (höger). 7

8 Vindkraftverk Val av leverantör kommer att ske genom upphandling. Det slutliga valet av vindkraftverk är beroende av vem som blir leverantör i projektet. Storlek och effekt varierar mellan leverantörerna. På marknaden återfinns idag flera leverantörer av vindkraftverk för placering till havs, s.k. offshoreverk. Ett urval av idag tillgängliga modeller återfinns i Tabell 1. Tabell 1. Urval av tillgängliga vindkraftverk för offshore Tillverkare Typ Effekt (kw) Rotor (m) Navhöjd (m) Totalhöjd (m) REpower 6M ,0 REpower 5M ,0 Areva M ,0 General Electric GE Valfri ~150 Siemens SWT Valfri ~150 Vestas V Valfri ~150 Antalet vindkraftverk som kan etableras inom vart och ett av de föreslagna områdena beror till stor del på hur stort avstånd mellan verken som behövs. Detta är beroende av vilken typ och storlek av vindkraftverk som upphandlas. De vindkraftverk som idag finns på marknaden har en rotordiameter på mellan 90 och 126 meter och navhöjder på mellan 80 och 100 meter. Totalhöjderna varierar typiskt mellan 140 och 170 meter. Figur 3 visar exempel på ett av marknadens vanligaste offshoreverk. Figur 3. Siemens SWT 3,6 vid Gunfleet Sands, England. ( Ashley Dace / CC-BY-SA-3.0). Vindkraftverken monteras på ett fundament, för vilka det finns flera olika typer (Figur 4). Vanligast är monopile, följt av gravitationsfundament och fackverksfundament ( jackets ). Vindkraftverken i Figur 3 är monterade på monopilefundament. Beräkningar och visualiseringar har gjorts med två olika verk, dels REpower 6M som har en effekt på 6 MW och dels Siemens SWT som har en effekt på 3,6 MW. Det förstnämnda har en totalhöjd över 150 meter och det sistnämnda strax under. Dessa kan anses representera de olika typer av verk som kan bli aktuella. 8

9 Figur 4. Principskisser över vanliga typer av fundament: fackverksfundament (vänster), monopile (mitten), gravitiatonsfundament (höger). ( Marine Monitoring) Monopilefundament består av ett stålrör som pålas ner i botten. Gravitationsfundament består vanligen helt eller delvis av betong och kan antingen grävas ned i botten eller stå ovanpå den med hjälp av sin egen tyngd. Fackverksfundament består av en stålställning som pålas ner i botten på flera platser. Olika hybrider mellan ovanstående principer förekommer, ett exempel är s.k. tripoder av stål och betong. Lokala förhållanden, kostnad, miljöhänsyn och typ av vindkraftverk styr slutligt val av fundamentstyp, vanligen efter det att upphandling av vindkraftverk genomförts. Vindkraftverken kommer att utrustas med hinderbelysning för luftfart och sjöfart i enlighet med vid uppförandet gällande rekommendationer och bestämmelser. För att säkerställa vind- och turbulensnivåer kommer vindmätning att genomföras. En vindmätningsmast kommer därför att uppföras i området. Kablar Mellan vindkraftverken nedläggs ett internt ledningsnät av växelströmskablar (i storleksordningen 36 kv). Dessa leder ström från varje enskilt verk till en eller flera transformatorstationer som vanligen placeras i anslutning till vindkraftverken. Dessa står då på egna fundament. Mellan transformator och nätanslutningspunkten på land förläggs anslutningsledningen med en dimension på ca 145 kv. Oavsett omfattning kommer vindkraftverken troligen anslutas vid mottagningsstation 130/10 kv Falkenberg Norra. 9

10 Anslutningskabeln kommer ha en längd på ca 10 km till havs samt ca 2 km på land d.v.s. totalt 12 km. Det interna nätet bedöms totalt bli ca km beroende på storlek på vindkraftsparken. Service och underhåll Service och underhåll genomförs regelmässigt flera gånger per år samt vid behov. Vindkraftverken driftövervakas i en central på land och larmar vid fel. Servicepersonal kommer troligen transporteras till vindkraftverken med båt. Vid längre perioder med dåligt väder kan personal behöva flygas in med helikopter. Om sådant behov bedöms finnas utrustas vindkraftverken med plattform ovanpå maskinhuset. 10

11 Förslag på utformningar Utformningsalternativ A Förslag på utformning A kan ses nedan i Figur 5. Vindkraftverken är placerade inom samma område som tidigare benämnts Skottarevet Norra alternativet. Angivelser av avstånd mellan närmaste verk och kustlinjen återfinns i Tabell 2. Figur 5. Förslag på utformning A bestående av 28 st verk. Tabell 2. Ungefärligt avstånd mellan de utformning A och kustlinjen. Utformningsalternativ Morups tånge Olofsbo Lövstaviken Skrea strand Näset Grimsholmen Närmaste verk 8,3 km 8,6 km 8,8 km 9,7 km 9,6 km 10,8 km Bortersta verk 12,5 km 12,9 km 12,5 km 13,6 km 13,9 km 15,0 km 11

12 Utformningsalternativ B Förslag på utformning B kan ses nedan i Figur 6. Denna utformning innebär att inga verk placeras där djupet bedömts vara över 25 meter. Observera att de alternativ som tidigare presenterats som B1 och B2 (avlång utbredning upp mot Glommen) har utgått. Angivelser av avstånd mellan närmaste verk och kustlinjen återfinns i Tabell 3. Figur 6. Förslag på utformning B bestående av 32 st verk. Tabell 3. Ungefärligt avstånd mellan utformning B och kustlinjen. Utformningsalternativ Morups tånge Olofsbo Lövstaviken Skrea strand Näset Grimsholmen Närmaste verk 6,7 km 7,2 km 8,2 km 9,0 km 8,9 km 9,9 km Bortersta verk 11,6 km 11,8 km 11,4 km 12,6 km 14,0 km 15,2 km 12

13 Utformningsalternativ A/B Förslag på utformning A/B kan ses nedan i Figur 7. Denna utformning innebär att man nyttjar hela det ansökta området. Angivelser av avstånd mellan närmaste verk och kustlinjen återfinns i Tabell 4. Figur 7. Förslag på utformning A/B bestående av 47 st verk. Tabell 4. Ungefärligt avstånd mellan utfornning A/B och kustlinjen. Utformningsalternativ Morups tånge Olofsbo Lövstaviken Skrea strand Näset Grimsholmen Närmaste verk 6,7 km 7,2 km 8,2 km 9,0 km 8,9 km 9,9 km Bortersta verk 12,7 km 13,0 km 12,6 km 13,7 km 14,0 km 15,2 km 13

14 Omgivningsbeskrivning Riksintressen och områdesskydd Riksintresse vindbruk Området är i delvis av riksintresse för vindbruk (Figur 8). Utformning A är anpassad för att stämma överens med riksintresseområdet. Figur 8. Området i förhållande till riksintresse vindbruk. 14

15 Riksintressen sjöfart Området omfattas delvis av riksintresse för sjöfart (farled klass 2, kusttrafik) (Figur 9). Sjöfartsverket har i samråd meddelat att man inte anser att det föreligger någon konflikt med riksintresset. Figur 9. Området i förhållande till riksintresse sjöfart. Riksintresse yrkesfiske Området ligger delvis inom riksintresse för yrkesfiske, område 56 (Morups bank, lekområde torsk och fångstområde havskräfta) (Figur 10). Observera att endast fiske efter havskräfta är tillåtet i nuläget. Utformning B är en anpassning till detta fiske som huvudsakligen bedrivs på djup över 25 meter. Även den närliggande Glommens hamn är av riksintresse för yrkesfisket. Figur 10. Området i förhållande till riksintresse yrkesfiske. 15

16 Riksintresse rörligt friluftsliv Hela Hallandskusten är av riksintresse enligt 4 kap 2 MB och 4 MB (rörligt friluftsliv och högexploaterad kust). Området tangerar riksintresset (Figur 11). Den ansökta verksamheten möter inga hinder enligt bestämmelserna i 4 kap. 4 MB. Figur 11. Området i förhållande till riksintressen i 4 kap. MB. 16

17 Övriga riksintressen Avstånd mellan de olika etableringsalternativen och övriga närliggande riksintressen framgår av Tabell 5 och åskådliggörs i Figur 12. Tabell 5. Ungefärligt avstånd till övriga riksintressen. Träslövsläge-Agerör Bobergs udde-ringenäs (naturvård) (naturvård) Ätran (naturvård/friluftsliv) Skrea strand-tylösand (friluftsliv) 6,0 km 9,0 km 8,2 km 8,6 km Figur 12. Området i förhållande till riksintresse friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård. 17

18 Naturreservat och Natura 2000 Inget av de föreslagna områdena ligger inom naturreservat eller Natura 2000-områden (Figur 13). Avstånd mellan de olika etableringsalternativen och närmast belägna naturreservat och Natura 2000 framgår av Tabell 6. Tabell 6. Ungefärligt avstånd mellan de olika alternativen och naturreservat/natura Morups bank Morups tånge Grimsholmen Stensjö strand (N2000) (N2000/reservat) (N2000/reservat) (N2000/reservat) 4,5 km 6,1 km 9,0 km 13,1 km Figur 13. Området i förhållande till naturreservat och Natura Kommunala planförhållanden Översiktsplan Område A omfattas av delöversiktsplan för centralorten, antagen I denna är hela området utpekat som utredningsområde för vindkraft (delområde 217). Området är inte definierat på karta men i text anges att det är det område som Favonius tidigare ansökt om tillstånd för ( Skottarevet ) som avses. Område B omfattas endast delvis av delöversiktsplan för centralorten eller norra och södra kustområdet. Falkenbergs kommun har nyligen inlett arbete med ny översiktsplan. 18

19 Detaljplan Delar av området omfattas av detaljplan (Figur 14) som upprättats för anläggande av en vindkraftspark. Bestämmelser av intresse i detaljplanen är bland annat att vindkraftverkens maximala totalhöjd anges till 150 meter samt att inbördes avstånd skall vara lika inom parken. Figur 14. Området i förhållande till detaljplan. Kommunal policy Vindkraftverk kan i alla tre områden placeras på ett sätt som har god överensstämmelse med Falkenbergs kommuns vindkraftspolicy. Policyn är primärt utformad för placering av vindkraftverk på land. 19

20 Övriga bestämmelser Området ligger inom Södra Kattegatt - Nordöstra området enligt bestämmelserna om fredningsområden (FIFS 2008:35) (Figur 15). Burfiske efter havskräfta, hummer och krabba är tillåtet under hela året, liksom trålfiske efter havskräfta med artsorterande rist fr o m 1 april t o m 31 december. Övrigt fiske är förbjudet. Figur 15. Området i förhållande till fredningsområden för torsk. Nuvarande förhållanden Vindförhållanden Medelvinden i området beräknas vara mellan 7,5 och 8 m/s vid navhöjd. För att säkerställa vind- och turbulensnivåer kommer vindmätning att genomföras. Bottenförhållanden Kuststräckan utanför Falkenberg sluttar relativt flackt och jämnt utåt. Bottensubstratet utgörs i huvudsak av sand, sten och grus invid kusten för att övergå till stenbeströdd glacial lera några kilometer ut från land. 20

21 Utformningsalternativ A och A/B Djupet är ca meter och havsbotten domineras av lera och silt med inslag av sand och skal (från snäckor och musslor), utan växtlighet. I de östra delarna av området förekommer ett mer påtagligt inslag av sand, sten och grus i bottensubstratet medan i de centrala och västra delarna övergår bottensubstratet från lera och silt, gradvis, till att bestå av finare lera. Utformningsalternativ B Djupet är ca meter. Havsbotten karakteriseras av lera med inslag av grovt substrat såsom sand, sten och grus, utan växtlighet. I den norra delen samt de sydöstliga delarna är inslag av sand i bottensubstrat mycket påtagligt medan i den sydvästliga delen övergår bottensubstratet gradvis till finare karaktär och inslag av silt ökar. Hydrografi Vattennivå Tidvattenamplituden längs svenska västkusten är liten. Utanför Falkenberg är största skillnaden mellan hög- och lågvatten ca 20 cm, vilket innebär att amplituden är ca 10 cm. Vattenståndet påverkas främst av vind och högtryck och lågtryckspassager. Lägsta vattenstånd (relation till medelvatten) under en femtioårsperiod beräknas till -95 cm och högsta till +147 cm, vilket ger en total amplitud på som mest ca 2,5 meter under driftperioden. Ström Tidvattenströmmarna i Kattegatt är mycket svaga. Strömmarna som orsakas av vattenståndsförändringar är mycket mindre än de som genereras av hård vind och strömmarna blir därför kraftigast vid vindar från sydväst. Utanför Falkenberg orsakar vinden vanligen strömmar i två olika lager som har motsatt riktning. Medelströmmen i hela vattenmassan, som är av betydelse för belastningarna på en konstruktion, beräknas vara mellan 0,5 och 1,0 m/s. 21

22 Vågor Vågorna underskrider oftast 2 meter i de områden som nu är aktuella för en vindkraftspark. Våghöjden beräknas vara över 1 meter under 26 % av året. Våghöjder över 3,5 meter är ovanliga och beräknas uppkomma under ca 0,7 % av tiden under en genomsnittlig februarimånad. Marinbiologi Omfattande utredningsmaterial finns avseende de marinbiologiska förhållandena inom riksintresset för vindbruk (utformningsalternativ A). Sammanfattning av dessa samt överförbara bedömningar av utformning B återfinns i bilaga 1. Marinarkeologi Omkring 7500 f Kr skedde en omfattande havsnivåhöjning enligt studier av strandförskjutningen i Falkenbergsområdet. Detta medförde att kustbosättningar från senare delen av tidig mesolitikum (perioden f Kr) idag bör kunna påträffas på djup ner till 7 meter under dagens havsyta i det aktuella utredningsområdet. Oavsett val av utformning är det endast delar av kabelkorridoren som kan komma i konflikt med eventuella stenålderslämningar eftersom vattendjupet inom övriga delar av utredningsområdet överstiger 7 meter. Delar av området är undersökt av Bohusläns museum och Marin mätteknik och ett vrak har då påträffats. Vraket har identifierats som kranfartyget Kolbjörn som förliste I området har ytterligare 24 indikationer på lämningar påträffats. Ytterligare förekomst av lagskyddade fartygslämningar på botten inom området kan inte uteslutas. 22

23 Fartygstrafik SSPA har i tidigare rapporter identifierat huvudsakliga trafikstråk i området (Figur 16 och Figur 17). Följande huvudstråk har identifierats i området. Till/från Falkenbergs hamn Till/från Halmstads hamn Till/från Varbergs hamn Nord-/sydgående passerande Figur 16. Trafikintensitet (gula och röda markeringar) och huvudsakliga trafikstråk i området är markerade med blå streck. Utformningsalternativ A är markerat med grönt, resterande del av området är ej markerat. Data från 2007.Ur SSPA rapport ver 2. 23

24 Figur 17. Detaljerad information om trafik i området från RAIS (januari 2011). Från Sjöfartsverkets yttrande Yrkesfiske Historiskt sett så har storskaligt yrkesfiske i form av fiske med bottentrål efter framförallt torsk, havskräfta och olika typer av plattfisk samt fiske med yttrål efter sill/skarpsill bedrivits. Detta fiske bedrivs utanför trålgräns. Med anledning av nuvarande fredningsområde (FIFS 2008:35) (Figur 15) är endast burfiske efter havskräfta, hummer och krabba samt trålfiske efter havskräfta med artsorterande rist tillåtet. Detta gäller hela området. Annat fiske är förbjudet. Fredningsområdet gäller från trålgränsen och ut. Innanför trålgränsen bedrivs eventuellt ett begränsat småskaligt yrkesfiske och fritidsfiske efter exempelvis plattfiskar som tunga och rödspotta. Fåglar Det förekommer både sjöfågelsträck samt småfågelsträck under nätterna genom området och det har vid tidigare studier visats att sträcken har många olika riktningar. 24

25 Det finns inga öar där häckning förekommer i närhet av området. Några större ansamlingar födosökande fåglar är inte att förvänta där vattendjupet är över 14 meter. Fladdermöss Fladdermöss kan flyga ut över havet och jaga ansamlingar av insekter på varierande höjder över vattenytan. Detta sker framförallt längs markerade flyttstråk från uddar i sydvästlig riktning. Merparten av de migrerande fladdermössen antas utgöras av nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), som kommer från nordligare trakter. Merparten av de migrerande fladdermössen bedöms följa kusten och inte flyga ut över havet vid Morups tånge. Elproduktion från vindkraft Vindkraft är ren el som inte ger några utsläpp eller kräver några transporter. Den energimängd som går åt för att tillverka samt transportera ett vindkraftverk producerar vindkraftverket på ca 7 till 9 månader. I princip alla andra sätt att producera el ger en större miljöpåverkan. Vindkraftverken har en teoretisk verkningsgrad på 59 % gentemot vindens energiinnehåll. Dagens moderna vindkraftverk har en verkningsgrad på upp till 50 %. Detta kan jämföras med tidigare vindkraftverk som hade upp till % i verkningsgrad. Vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter mellan ca 2 m/s och 25 m/s. Inkoppling sker vid ca 4 m/s och urkoppling sker vid ca 25 m/s. Om verket är inkopplat kan det utvinna energi även om vindhastigheten sjunker till ca 1-2 m/s. Detta innebär att vindkraftverk i Sverige utvinner energi under mer än av årets timmar ( ) 25

26 Elproduktion från havsbaserad park i Kattegatt En vindkraftspark på någon av de utpekade lokaliseringarna beräknas producera mellan 319 GWh och 680 GWh/år (beräknat med en tillgänglighet på 90 %). Av Tabell 7 framgår skillnaderna mellan de olika alternativen. Tabell 7. Beräknad produktion av el och jämförelse med förbrukning i svenska hem. Motsvarande årlig elkonsumtion Beräknad produktion Villor Villor Lägenheter Alternativ (MWh/år) (eluppvärmda) (enb. hushållsel) (enb. hushållsel) A (6 MW verk) A (3,6 MW verk) B (6 MW verk) B (3,6 MW verk) A/B (6 MW verk) A/B (3,6 MW verk) Förutsedda miljöeffekter Den miljöpåverkan som verksamheten medför kan delas in i anläggning, drift och nedmontering. Anläggning av vindkraftverken ger upphov till bland annat förändrade bottenförhållanden, grumling och undervattensljud samt utsläpp till följd av transporter. Omfattningen av denna påverkan varierar beroende på vilken typ av fundament men är typiskt sett lokal och kan genom försiktighetsåtgärder och hänsyn till omgivningen ofta begränsas. Driften bidrar med direkta och indirekta positiva effekter genom tillförsel av förnybar el och minskning av utsläpp från annan energiproduktion. Positivt är också att det uppstår reveffekter som bidrar till ökad biologisk mångfald och produktion i området (se kap. Förändrade bottenförhållanden och reveffekter ). Verksamheten ger även upphov till miljöpåverkan i form av framförallt ljud ovan och under vatten, rörliga skuggor och en förändrad landskapsbild. Effekter av nedmontering beror på omfattningen av återställandet men kan i stora drag sägas vara likvärdig med påverkan från anläggningsarbeten. 26

27 Miljöbesparing Vindkraftverk nyttjar vinden som energikälla, ger inga försurande och övergödande effekter, efterlämnar ingen aska eller slaggprodukter samt bidrar inte till växthuseffekten. Genom en ökad användning av vindkraft för vår energiförsörjning minskar vi utsläpp av bl.a. koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från fossila energikällor. Vindkraften sparar också naturen från exempelvis brytning av kol och uran samt utvinning av olja och gas. Vindkraftsel ersätter elen på marginalen. Marginalelen är oftast producerad med fossila bränslen som t ex kolkondens. Vindkraftverken medför därmed en besparing av utsläpp till luft. På längre sikt beräknas marginalelen utgöras av gaskombi. Beräkning av de utsläppsbesparingar, för både marginalel på kort och lång sikt, återfinns i Tabell 8 och Tabell 9. Tabell 8. Besparing av utsläpp till luft marginalel kort sikt (kolkondens) 2 Flyktiga Utformningsalternativ kolväten (ton) CO2 (ton) NOx (ton) SOx (ton) Partiklar (ton) CH4 (ton) A (6 MW verk) A (3,6 MW verk) B (6 MW verk) B (3,6 MW verk) A/B (6 MW verk) A/B (3,6 MW verk) Tabell 9. Besparing av utsläpp till luft marginalel lång sikt (gaskombi) 3 Flyktiga Utformningsalternativ kolväten (ton) CO2 (ton) NOx (ton) SOx (ton) Partiklar (ton) CH4 (ton) A (6 MW verk) <1 32 A (3,6 MW verk) <1 24 B (6 MW verk) <1 37 B (3,6 MW verk) <1 28 A/B (6 MW verk) <1 52 A/B (3,6 MW verk) < Naturvårdsverket NFS 2006:8, för el: Miljövärdering av el, STEM Underliggande data är från IVL, Miljöfaktabok för bränslen Del 2: Bakgrundsinformation och teknisk bilaga. IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 3 Naturvårdsverket NFS 2006:8, för el: Miljövärdering av el, STEM Underliggande data är från IVL, Miljöfaktabok för bränslen Del 2: Bakgrundsinformation och teknisk bilaga. IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 27

28 Ljud Ljudpåverkan uppstår i vindkraftverkens omedelbara närhet. Naturens bakgrundsljud dränker på längre avstånd verkens driftljud. Enligt praxis följer riktvärden för ljud från vindkraftverk de riktvärden som anges i Externt industribuller- allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983) från Naturvårdsverket för industrietableringar nattetid. Dessa värden innebär att högsta ljudnivån vid bostadshus får vara 40 db(a). I naturreservat och andra särskilt känsliga områden har begränsning frivilligt satts till 35 db(a). ÅF Ingemansson har genomfört ljudberäkningar med beräkningsmodellen Nord 2000 för de olika etableringsalternativen. Beräknad ljudpåverkan vid land från de olika alternativen återfinns i Tabell 10 (utvalda ljudpunkter). Ljudpunkternas lokalisering kommer att förevisas på samrådsmötet. Tabell 10. Beräknade ljudnivåer vid land (Beräkningsmodell Nord2000, ÅF Ingemansson) Beräkningspunkt Riktvärde (dba) A (6 MW) A (3,6 MW) B (6 MW) B (3,6 MW) A/B (6 MW) A/B (3,6 MW) B Västra Gärdet C Stafsinge Strand D Vin & Sprit F Småbåtshamn H Skrea strand P Grimsholmen Q Långasand W Stensjöstrand Y Steninge Z Enet AD Glommen AE Morups tånget AF Olofsbo Utformningsalternativ A Samtliga undersökta alternativ innebär en ljudpåverkan under 40 db(a) vid bostäder samt under 35 db(a) i rekreationsmiljöer längs kusten. Högsta beräknade ljudnivå någonstans vid kusten uppgår till 24 db(a). Motsvarande ljudnivåer beräknades vid kustremsorna närmast Lillgrund och där finns inga observationer på att vindkraftverken har hörts från land. 28

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Samrådsunderlag inför utökat samråd

Samrådsunderlag inför utökat samråd Falkenberg den 4 januari 2005 Samrådsunderlag inför utökat samråd Vindkraftetablering i Kattegatt utanför Falkenberg Favonius AB lämnar som ett steg i ansökningsförfarandet enligt miljöbalken uppgifter

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

VINDKRAFT SÄTILA. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken

VINDKRAFT SÄTILA. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03 03-31 31 VINDKRAFT SÄTILA Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun 2 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 4 1.1 Om Gaimald AB.... 4 2 Lokalisering... 5 2.1 Utformning... 6 2.2 Vindförhållande... 8 2.3 Elproduktion från vindkraft... 8 3 Vindkraftverk... 9 4 Byggnation... 10

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

OBS! Detta är MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring

OBS! Detta är MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring Ha ll i hatten consulting Preliminär MKB för storskalig vindkraft i Hanöbukten OBS! Detta är MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring Markus Carlborg Anders Håkansson Martin Sjöström Handledare:

Läs mer

2013-09-10. Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

2013-09-10. Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-09-10 195 Yttrande över Favonius AB ansökan om tillstånd till Uppförande och drift av vindkraftverk i Kattegatt

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

TAGGEN VINDPARK. Miljökonsekvensbeskrivning Kristianstads & Sölvesborgs kommuner, Blekinge & Skåne län

TAGGEN VINDPARK. Miljökonsekvensbeskrivning Kristianstads & Sölvesborgs kommuner, Blekinge & Skåne län TAGGEN VINDPARK Miljökonsekvensbeskrivning Kristianstads & Sölvesborgs kommuner, Blekinge & Skåne län Projektnummer: Kund: Författare: Korrektur: P10012 Taggen Vindpark AB Emelie Johansson Vanja Schön

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning Brahehus vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING BRAHEHUS 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

2012-05-09. Kattegatt Offshore. Teknisk beskrivning. Havsbaserad vindkraftspark Falkenbergs kommun, Hallands län

2012-05-09. Kattegatt Offshore. Teknisk beskrivning. Havsbaserad vindkraftspark Falkenbergs kommun, Hallands län 2012-05-09 Kattegatt Offshore Teknisk beskrivning Havsbaserad vindkraftspark Falkenbergs kommun, Hallands län Beställare: Favonius AB Konsult: Triventus Consulting AB Rapportdatum: 2012-05-09 Projektnummer:

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Mellankommunal och regional planering i samarbete. Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008

Mellankommunal och regional planering i samarbete. Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008 Mellankommunal och regional planering i samarbete Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008 Två exempel: Kalmarsund och Öland Hav och land Många förfrågningar Motstående

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

2013-08-27. 4 som yttrande till Mark- och miljödomstolen från kommunen översända stadsbyggnadskontorets tj änsteskrivelse

2013-08-27. 4 som yttrande till Mark- och miljödomstolen från kommunen översända stadsbyggnadskontorets tj änsteskrivelse Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-27 249 Ansökan från Favonius AB om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk i Kattegatt,

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Bilaga 14. Miljökonsekvensbeskrivning. Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm

Bilaga 14. Miljökonsekvensbeskrivning. Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Bilaga 14 Miljökonsekvensbeskrivning Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Utredning av tekniska och ekonomiska möjligheter för radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Innehåll 1. INLEDNING

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind På uppdrag av Triventus Consulting AB Färjestaden 2005-07-21 Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Planerad utbyggnad av befintlig vindkraftpark på Risholmen. Göteborg Energi AB avser att ansöka tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av den befintliga

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Icke-teknisk Sammanfattning

Icke-teknisk Sammanfattning Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftpark vid Stenkalles grund i norra Vänern Foto: Charles Jansson Icke-teknisk Sammanfattning Postadress/Postal adress Telefon/Telephone Internet Bankgiro/Bank account

Läs mer

Innehållsförteckning miljökonsekvensbeskrivning

Innehållsförteckning miljökonsekvensbeskrivning Innehållsförteckning miljökonsekvensbeskrivning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 7 1.1. ANLÄGGNINGEN... 7 1.2. SÖKANDE... 7 1.3. KONSULT... 7 1.4. JURIDISKT OMBUD... 8 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 9

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraftens påverkan på marint liv. Professor och projektledare Lena Kautsky Presentation i Halmstad 5 december 2012

Vindkraftens påverkan på marint liv. Professor och projektledare Lena Kautsky Presentation i Halmstad 5 december 2012 Vindkraftens påverkan på marint liv Professor och projektledare Lena Kautsky Presentation i Halmstad 5 december 2012 Först kort några ord om min bakgrund Planera när vi kan se alt. när vi inte kan se och

Läs mer

Icke-teknisk Sammanfattning

Icke-teknisk Sammanfattning Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftpark vid Stenkalles grund i norra Vänern Foto: Icke-teknisk Sammanfattning Postadress/Postal adress Telefon/Telephone Internet Bankgiro/Bank account Org.nr/Reg.No. ReWind

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Marinbiologisk inventering av Bållevik - Kastet, Uddevalla kommun

Marinbiologisk inventering av Bållevik - Kastet, Uddevalla kommun Marinbiologisk inventering av Bållevik - Kastet, Uddevalla kommun David Börjesson Andreas Wikström Juni 2013 Titel Marinbiologisk inventering av Bållevik-Kastet, Uddevalla kommun Framtagen av Marine Monitoring

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer