Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun"

Transkript

1 Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindbruksplanen är ett tillägg till översiktsplanen för Osby kommun som antogs av kommunfullmäktige den 29 november Tillägget har varit ute på samråd under tiden 9 december januari På begäran av flera myndigheter och privatpersoner förlängdes samrådstiden till den 3 februari Förslaget har skickats till myndigheter, kommunala förvaltningar, politiska partier och intresseorganisationer. Planhandlingarna fanns tillgängliga för allmänheten på biblioteken i Osby och Lönsboda. Dessutom fanns handlingarna tillgängliga i kommunhusets reception och på kommunens hemsida. Annons om samråd har varit införd i tidningen Norra Skåne (11/ ). Följande har inkommit med skrivelser: 1. Länsstyrelsen i Skåne län 2. Regionala tillväxtnämnden (Region Skåne) 3. Försvarsmakten 4. Trafikverket 5. Skogsstyrelsen 6. Hässleholms kommun 7. Östra Göinge kommun 8. Olofströms kommun 9. Kristianstads kommun 10. Älmhults kommun 11. Markaryds kommun 12. E.ON 13. Skanova 14. Svenska kraftnät 15. TeliaSonera 16. Göingebygdens biologiska förening 17. Svenska Naturskyddsföreningen, Osby-Östra Göinge kretsen 18. Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) 19. Socialdemokraterna 20. Svenska kyrkan (Loshults församling) 21. Nätverket Lönsboda 22. Karl-Johan Öhman m fl (17 pers) 23. Fastighetsägare och fritidsboende i Tosthult (17 pers) 24. Erik Dreyer (Styrelsen för Föreningen Danske Torpare) (3 pers) 25. Mattis Johansson m fl (4 pers) 26. Lars Ohlsson och Mattias Ohlsson 27. Mats och Marie Rickardsson 28. Torbjörn Carlsson 29. Ingvar Olofsson 30. Peter Persson och Ulla-Bengtsson 31. Glenn Nilsson 1

2 Sammanfattning av inkomna synpunkter/yttranden 1. Länsstyrelsen i Skåne län 1. Länsstyrelsen finner att förslaget är täckande och utgör ett bra underlag för ett fortsatt planarbete. Länsstyrelsen efterlyser ett tydligare ställningstagande inför de olika utpekade områdena på grund av att kommunen gör bedömningen att undantagna områden kan komma att omvärderas och att de utpekade områdena inte låses enbart för detta ändamål. Länsstyrelsen anser att flexibiliteten kan komma att urvattna det tematiska tilläggets tyngd och försvåra vid framtida tillståndsgivning. Kommentar: Osby kommun vidhåller flexibiliteten. Utpekade områden för vindkraftsetablering låses inte enbart för detta ändamål. Länsstyrelsen anser att kommande planhandlingar bör innehålla en beskrivning av de olika lämpliga områdena samt en landskapsanalys. Detta kommer att vara till stor hjälp vid framtida tillståndsgivning. Kommentar: Vid varje ansökan om etablering ska landskapsanalys och beskrivning upprättas på sökandes bekostnad. 2. Riksintressen Delar uppfattningen om att vissa skyddade områden skulle kunna tåla en vindkraftsetablering, men att man kan anta att det kan medföra påtaglig skada på de skyddade värdena. Etablering utanför riksintresseområdena och naturreservaten kan även medföra påtaglig skada på de skyddade värdena, anser att skyddsavstånden bör motiveras utifrån värdebeskrivningarna i de aktuella riksintresseområdena och naturreservaten. Kommentar: Vid varje enskild ansökan ska skyddsavstånd fastställas. 3. Totalförsvaret Två av de föreslagna områdena som anses som lämpliga för vindkraftsetablering står helt i konflikt med försvarets intresse och ett berörs delvis. Anser att dessa bör utgå ur planen, respektive revideras i enlighet med bifogad karta från Försvarsmakten. Kommentar: Utpekade område 5 och del av område 10 utgår. Se kartan. 4. Hälsa och säkerhet Anser att när mer exakta områden utpekas och blir aktuella för etablering av vindkraft bör avstånden detaljstuderas. Kommentar: Osby kommun instämmer i ovanstående skrivelse. Vill upplysa om att ett antal bostadshus i Hässleholms, Älmhults och Olofströms kommuner ligger nära gränsen till Osby. Delar av områdena 1, 7, 8 och 9 bör utgå om ett skyddsavstånd på 500 meter tillämpas runt friliggande bostadshus. Kommentar: Vid varje etablering närmare än 5 km från gränsen mot grannkommunerna ska samråd ske för att beakta motstående intressen. 5. Mellankommunal samordning Länsstyrelsen ser positivt på att samråd kommer att ske med grannkommunerna vid placering av verk inom 5 kilometer från kommungränsen. 2

3 Följande kommuner framför betänklighet rörande följande utredningsområden: Älmhults kommun - rörande område 4 på grund av ett centrumnära utvecklingsområde vid södra delen av Klöxhult och norra delen av Loshult. Kommentar: Osby kommun anser att det är viktigt att bevara möjligheter för att utveckla området mellan Loshult och Klöxhult, därför tas området nr 4 bort från planen. Olofströms kommun - område 10 på grund av närbelägna naturvärden. Kommentar: Del av område 10 tas bort från planen. Se även sid 6, punkt 8.3 Hässleholms kommun rörande område 1 på grund av närbelägna bostadshus och kulturmiljövärden. Kommentar: Vid varje etablering närmare än 5 km från gränsen mot grannkommunerna ska samråd ske för att beakta motstående intresse. Osby kommun anser att 3 km är ett tillräckligt avstånd för att bevara kulturmiljövärden. Länsstyrelsen förutsätter att fortsatt samordning mellan kommunerna sker och att information om bostadshus och naturreservat inhämtas från grannkommunerna och grannlänen för att ytterligare precisera utredningsområdena. 6. Trafik Länsstyrelsen delar Trafikverkets yttrande om när samråd bör ske: Vindkraftverk med en totalhöjd över 50 meter placeras inom 30 kilometer från järnvägen. Vindkraftverk under 50 meter placeras inom 500 meter. De aktuella områdena ligger inom Minium Sector Altitude-området för Kristianstads och Ljungbyheds respektive flygplatser. Anser att samråd bör ske med flygplatserna. Kommentar: Osby kommun instämmer i ovanstående skrivelse och text om att flygplatser ska beredas tillfälle för samråd kommer att läggs till under rubrik Samråd, ÖP (sid 6). 7. Totalförsvarets intressen Länsstyrelsen anser att texten under rubriken samråd bör ändras så att ett tidigt samråd sker med försvarsmakten avseende vindkraftverk högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) önskar ett exemplar av planen när den är antagen. Kommentar: Osby kommun instämmer i ovanstående skrivelse och en förtydligande text kommer att läggs till under rubrik Samråd, ÖP (sid 6). 8. Naturvård Naturreservatet Mulatorp i Olofströms kommun ligger nära utredningsområdet nummer 10. Utredningsområdet borde utgå om en skyddszon på 1000 meter tillämpas runt naturreservatet. Länsstyrelsen efterlyser en bedömning av avståndet till Mulatorps naturreservat. Kommentar: En del av område 10 utgår. Se kartan. 9. MKB Länsstyrelsen anser att MKB:n är väl avvägd, den lyckas beskriva miljökonsekvenserna av de olika alternativen på ett lättfattligt sätt. 3

4 MKB:n är dock nästan uteslutande textbaserad, vilket gör det svårt att få en överblick över vilken påverkan olika utbyggnadsalternativ kan få för olika miljöaspekter, vilka åtgärder och strategier som bör beaktas för att minimera skada samt hur åtgärderna förväntas följas upp. För att öka läsbarheten och tydligare visa påverkan på olika miljöaspekter kan förslagsvis tabeller och bilder användas. Kommentar: MKB:n förutsätter att den ska läsas parallellt med vindbruksplanen. En mer detaljerad undersökning/beskrivning görs vid varje enskild ansökan. 10. Tydliga handlingar Oklar vilket verk som avses med större vindkraftverk. Föreslås att stycket preciseras, lämpligtvis genom att använda terminologin friggeverk, gårdsverk, normalverk och högverk. Kommentar: Texten kommer att justeras och preciseras. Benämningarna frigge-,gårds-, normal-, och högverk kommer att användas. 2. Regionala tillväxtnämnden (Region Skåne) 1. Region Skåne är positiv till ett strategiskt dokument. 2. Stor vikt att Osby kommun samverkar med omkringliggande kommuner kring strategier kring vindkraftslokaliseringar. Positivt och uppmuntrande att samarbeta även kring andra frågor. 3. Hoppas att Osby kommun vill delta i Strategi för en grön struktur i Skåne 4. Ser fram emot en fortsatt dialog med kommunen i frågor av regional betydelse. Kommentar: Synpunkter noteras. 3. Försvarsmakten 1. Två områden står i konflikt med totalförsvarets intresse, ett berörs delvis. Områdena är markerade på kartan i yttrandet och försvarsmakten anser att de bör utgå ur planen. Kommentar: Utpekade område 5 och del av område 10 utgår. Se kartan. 2. Det finns inga öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del. Generell text om riksintresse bör läggas in i dokumentet. Kommentar: Generell text om riksintresse ska läggas in i dokumentet. 3. Det är fel att samråd ska ske med Försvarsmakten bara om vindkraftverken är högre än 50 meter (sid 6). Kommentar: Texten kommer att justeras. Se även kommentar sid 3 punkt Trafikverket 1. Vid etablering av vindkraftverk bör avstånd mellan kontaktledning och vindkraftverket vara minst vindkraftverkets totalhöjd, minsta avstånd dock 50 meter. Kommentar: Texten om avstånd mellan kontaktledning och vindkraftverk kommer att läggas till under rubrik Infrastruktur, Vindbruksplan (sid 27). 4

5 2. Planerade vindkraftsverk med totalhöjd över 50 meter belägna inom 30 km från järnväg bör remitteras till Trafikverket för granskning, så att vindkraftsutbyggnaden inte kommer i konflikt med järnvägens radio- och telekommunikation. Vindkraftverk med totalhöjd under 50 meter placerade inom 500 meter från järnväg bör även remitteras till Trafikverket. Kommentar: Texten om samråd kommer att läggas till under rubriken Samråd, Vindbruk, ÖP (sid 6). 3. Alla typer av lokalisering av vindkraftverk som ändrar trafikmängd i plankorsningar, permanent eller i samband med uppförande, måste uppmärksammas. Det kan inte uteslutas att trafiksäkerheten påverkas negativt. Vid transporter i byggskedet, behövs en undersökning om långsamgående transporter kan ta sig fram genom aktuella plankorsningar på ett trafiksäkert sätt. Annan transportväg kan behöva väljas. 4. Ansluts vindkraftverket till elnätet via markkabel i korsning under banvallen, krävs särskilt tillstånd. 5. Kraftverk intill allmän väg ska placeras på minsta avstånd av verkets totalhöjd, dock minst 50 meter. Dessa avståndsregler bör tillämpas på andra vägar, behövs även enskilda. Kommentar: Texten om avstånd intill allmän väg kommer att läggas till under rubriken Infrastruktur, Vindbruksplan (sid 27). Enskilda vägar provas från fall till fall. 6. Uppstår behov av nya till- och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som berör allmän väg krävs anslutningstillstånd (Väglagen 39) 7. Vindkraftsexploatören ska bekosta kostnader för eventuella vägförstärkningsarbeten och skador som kan uppkomma. För att planera transporterna bör exploatören kontakta Trafikverket i ett tidigt skede. 8. De aktuella områdena ligger inom MSA-området för Kristianstads och Ljungbyheds flygplats vilket innebär att flygplatserna i egenskap av sakägare bör få yttra sig. Kommentar: Text om att flygplatser ska beredas tillfälle för samråd kommer att läggas till under rubriken Samråd, Vindbruk, ÖP (sid 6). Se även kommentar sid 3 punkt Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har inget att erinra. 6. Hässleholms kommun 1. Byggnadsnämnden har inget att erinra mot förslaget. Nämnden förutsätter dock att om det blir aktuellt med vindkraftsetablering nära kommungränsen och det finns motstående markanvändningsintressen, vindkraftens omgivningspåverkan ska prövas i detaljplan innan bygglov lämnas eller tillståndsansökan tillstyrks. 2. Miljönämnden kritisk. Inte rimligt att vindkraftverket i Osby kommun lokaliseras alldeles på gränsen till kommunen. Innebär en påverkan på miljön och markanvändning. Buffertzoner om minst 500 meter måste gälla för bostads- 5

6 och fritidshus även i Hässleholms kommun. Positivt med samråd mellan kommunerna vid uppförande av vindkraftverk inom 5 kilometer från kommungräns. 3. Kulturnämnden anser att det förslagna sydvästliga vindkraftsområdet olämpligt för vindkraftsetablering. Ligger cirka 3 kilometer från riksintresseområdet runt Skeinge säteri och Skeingesjön. En etablering här innebär att vindkraftverken helt kommer att dominera landskapsbilden i riksintresseområdet. Hässleholms kommun motsätter sig att vindkraftsbyggnad sker i område 1. Kommentar: Se kommentar sid 3 under punkt Östra Göinge kommun 1. Östra Göinge kommun har ingen erinran. 2. Förutsätter att om vindkraftsetablering skulle bli aktuell nära kommungränsen och det finns motstående markanvändningsintressen bör etablering först prövas i detaljplan innan bygglov lämnas. Kommentar: Synpunkter noteras. 8. Olofströms kommun 1. Olofströms kommun har inget att invända. 2. Önskemål att Osby kommun sänder bygglovsansökningar på remiss inom en radie av meter från utpekat vindbruksområde i Olofströms kommun. 3. Vill fästa uppmärksamheten på att det finns naturintresse i kommunen i anslutning till område 10,riksintresse för naturvård, Natura 2000, naturreservat samt ekologiskt känsligt område. Detta bör tas hänsyn till, senast under samråd vid eventuell etablering. En karta har bifogats. Kommentar: Del av område 10 tas bort från planen. 9. Kristianstads kommun Kristianstads kommun har ingen erinran. 10. Älmhults kommun 1. Det finns två stråk nära gemensam gräns som berörs. Det västra sträcker sig från Hallaryd upp mot Älmhults centralort och den andra är området i östra delen av Häradsbäck. I Häradsbäcksområdet finns stor del av vindresurserna, området är glesbebyggt och lämpligt. Några områden i Älmhult och Osby ligger nära vandra. Utbyggnad kan ske, men det är viktigt att man koordinerar varandras agerande. Situationen i gränsen mellan Osby Hallaryd är liknande Häradsbäcks-området. Kommentar: Vid eventuell etablering kommer samråd att ske med Älmhults kommun. 2. Område 4 stryks från listan på vindkraftsområden mot bakgrund av framtida expansionsmöjligheter för bostäder och rörligt friluftsliv i området. 6

7 Kommentar: Osby kommun anser att det är viktigt att bevara möjligheter för att utveckla området mellan Loshult och Klöxhult och därför tas område nr 4 bort från planen. 11. Markaryds kommun 1. Markaryds kommun har inga synpunkter. 2. Noterar med tillfredsställelse att samråd ska ske med grannkommun vid placering inom 5 km från kommungräns. 12. E.ON Kommentar: Synpunkter noteras. 1. Elförsörjningen är en mycket viktig funktion i dagens samhälle 2. Samhällets syn på elförsörjning innebär krav på leveranssäkerhet. 3. För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar anser Transportstyrelsen att vindkraftverk placeras minst 100 meter från kraftledning vid en totalhöjd under 50 meter och 200 meter vid en totalhöjd över 50 meter och vindkraftverk med stag. Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns yttre spets. Vid mindre vindkraftsverk, totalhöjd 15 och 25 meter minsta avstånd mellan ledningar och vindkraftverk bör vara vindkraftverkets totalhöjd x 1,5. E.ON yrkar att ovannämnda avstånd förs in i vindbruksplanen. Kommentar: Texten om ovannämnda avstånd kommer att läggas till i rubriken Infrastruktur, Vindbruksplan (sid 27). 4. Vid planering av vindkraft i närheten av elnät underrättas E-ON för möjlighet att framföra synpunkter. Kommentar: Text om att E.ON ska beredas tillfälle för samråd kommer att läggas till under rubriken Samråd, Vindbruk, ÖP (sid 6). 13. Skanova Kommentar: 1. Skanova har kabelanläggning som kan komma att beröras, men det går inte att avgöra i detta övergripande planskede. Önskar bli kontaktad i det fördjupade planarbetet. Kommentar: Text om att Skanova ska beredas tillfälle för samråd kommer att läggas till under rubriken Samråd, Vindbruk, ÖP (sid 6). 2. Flytt eller andra åtgärder som krävs för säkerställa funktionen av kabelanläggning som berörs bekostas av fastighetsägare/den som påkallat åtgärden. Kommentar: Synpunkter noteras. 7

8 14. Svenska kraftnät 1. Svenska kraftnät har inget att erinra. Noterar att skyddsavstånd på 200 meter mellan kraftledningar och vindkraftverk planeras. 2. Informerar om säkerhetsavstånd. Avståndet får inte vara sådant att ett vindkraftverk skulle kunna falla över kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste vara tillräckliga för flygbesiktning samt tillräckliga mellan kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i vindkraftsanläggningens uppsamlingsnät. Kommentar: Synpunkter noteras, läggs in under rubrik Infrastruktur, Vindbruksplan (sid 27) 3. Ser med fördel att få fullständigt material angående framtida plan- och bygglovsremisser. Kommentar: Text om att Svenska kraftnät ska beredas tillfälle för samråd kommer att läggas till under rubriken Samråd, Vindbruk, ÖP (sid 6). 15. TeliaSonera 1. Telenätet kan störas av olämpligt placerade vindkraftverk. 2. TeliaSonera måste ges möjlighet att inkomma med synpunkter i samband med upprättande av detaljplan vid varje enskild bygglovsprövning. 3. Objekten prövas individuellt och önskar koordinater i RT 90, 2,5 gon V, med meternoggrannhet samt upplysning om tänkt navhöjd och rotordiameter. Kommentar: Synpunkter noteras, läggs in under rubrik Infrastruktur, Vindbruksplan (sid 27) 4. Aktuell radiolänkutbredning i Osby bifogas. Kommentar: 16. Göingebygdens biologiska förening 1. Det är värdefullt att denna typ av plan upprättas. 2. Det är viktigt att beakta och ta hänsyn till förhållandena i angränsande kommuner eller län. Etablering av kungsörn i gränsområdet Skåne-Kronoberg- Blekinge kan komma att spolieras till följd av etablering i föreslagna områden i Örkened. Kommentar: Vid varje enskild ansökan ska frågan prövas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 3. Ifrågasätter om det är bra ur ett längre perspektiv att använda orörda/ostörda område och ställer fråga: Varför inte koncentrera exploaterande ingrepp i redan utnyttjade områden? Kommentar: Se svar 8 och 9, sid Det bör finnas ett uttalat mål om att det inte ska ske någon etablering av jätteverk (>150 meter) Kommentar: Prövas vid varje ansökan. 8

9 5. Viktigt att vid detaljplanering utröna effekterna även på sträckande fåglar. Kommentar: Vid varje enskild ansökan ska frågan prövas i MKB. 17. Svenska Naturskyddsföreningen, Osby-Östra Göinge krets 1. Naturskyddsföreningen är generellt positiv till vindkraft. 2. Vid förläggning av kraftverk bör områden som redan är exploaterade prioriteras och inte tysta områden. Kommentar: Se svar 8 och 9, sid Vi behöver givetvis orörd natur och upplevd vildmark, vissa av de utpekade områdena är av sådan karaktär och bör utgå ur vindbruksplanen: områden 4NV delen, område 6, område 8 norra delen, område 9. Kommentar: Område 4 stryks från planen. Se sid 6, Älmhults kommun. 4. Är verkligen redovisning av vindförhållandena relevanta? Bör inte O-planförskjutningar redovisas i stället. Kommentar: Se svar 12, sid Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) 1. Föreningen är positiv till att en vindbruksplan för Osby kommun tas fram. 2. SkOF avråder från vindkraftsutnyttjande i skogsmiljöer för att det ännu inte gjorts någon seriös studie över hur skogens fauna reagerar för vindkraftverk i drift och för att hydrologiska förhållanden och ornitologiska värden kan påverkas i samband med markberedningsarbeten. Därför avråder SkOF från att peka ut några av de tio föreslagna områdena. I synnerhet är delområde 2, 3, 4, 8 och 9 mycket olämpliga. Kommentar: Bedömning ska göras i MKB vid eventuell etablering och man kommer att ta ställning till varje område i frågan. 3. Det är svårt att, utifrån Osbys och angränsande kommuners presenterade vindkraftsplaner, ta ställning till hur respektive plan kan påverka övriga planer. Kommentar: Vid eventuell etablering kommer Osby kommun att samråda med berörda grannkommuner. 4. Karaktären i de tio utpekade områdena talar för naturmiljöer med stora värden inte minst ornitologiska. Här nämns skogshöns, fiskgjuse, sjön Udryen, duvhök, bivråk, trana, flera ugglearter, kungsörn, skånsk berguv. 5. Delområde 1, 2 och 3 ligger i en korridor som utnyttjas av nattsträckande sjöorrar under vårflyttningen. Det innebär risk för kollision med vindkraftsverksvingar. Nattsträckande änder kan också påverkas. 6. Vindförhållandena för vindkraftsutnyttjande är inte optimala i Osby kommun. Kommentar: Se svar 12, sid Ett utdrag ur föreningens Vindkraftspolicy bifogades som bör beaktas när vindkraftsplaner i Osby kommun diskuteras. Kommentar: 9

10 19. Socialdemokraterna 1. Bifaller vindbruksplanen. 2. Särskild hänsyn tas vid varje tillståndsprövning m.a.p. buller och skuggor i närhet av bostadshus. Kommentar: Synpunkter noteras. 20. Svenska kyrkan (Loshults församling) 1. Avstyrker tillägget till ÖP. 2. Betonar vikten av bevarande av relativt orörda, tysta skogsområden. För församlingens del gäller planen främst Område 4 Norr Fornahässle. Kommentar: Osby kommun anser att det är viktigt att bevara möjligheter för att utveckla området mellan Loshult och Klöxhult och därför tas område nr 4 bort från planen. Se Älmhults kommun, sid Nätverket Lönsboda 1. Positiva till vindkraft, men vill kraftigt begränsa de 10 områden till 1-2 väl undersökta områden. 2. Föreslår etableringsmöjligheter på redan förstörd natur. Kommentar: Se svar 8 och 9, sid Karl-Johan Öhman m fl (17 pers) 1. Information och beslutsprocess Har fått kännedom om arbetet på ett sent stadium, hade önskat att kommunen i det läget tillskrev samtliga berörda direkt. Ingen tydlig redogörelse hur samrådsprocessen ser ut i sin helhet. Kommentar: Se svar 1, sid 19 Den föreliggande planversionen är alltför översiktlig och kategorisk i sina ställningstaganden för att kunna fungera som underlag. 2. ÖP har betydelse många år framöver Planen innebär att enskilda medborgare kan förväntas möta motstånd från kommunen om man vill investera i husbyggnation för exempelvis permanent eller fritidsboende eller för uthyrning till turister. Planen innebär sjunkande fastighetspriser och minskad attraktivitet. Vad blir det om kommunen förlorar vetorätten? K-J Ö. menar att det är en farlig väg att peka ut områden som på pappret kan anses lämpliga och därefter är det upp till exploatören att genomföra hela utvärderingen. Kommentar: Se svar 13, sid Planens omfattning Relaterat till kommunens invånarantal som kommunens yta innebär det att planen blockerar tio gånger så mycket mark för vindkraftsindustrialisering som 10

11 genomsnittet för riket relaterat till de utbyggnadsramar som formulerats från statens sida. Kommunens åtagande är alldeles för omfattande och det är svårt att se vad kommunen vinner på att blockera ett så stort område. Kommentar: Olika kommuner har olika förutsättningar när det gäller vindkraftsbyggande. 4. Profil och attraktionskraft Orörda områden börjar bli riktigt sällsynta i södra Sverige. Osby kommun har en riktigt bra möjlighet att fortsätta att konsekvent positionera sig som tyst, ostört och naturskönt och genomföra en balanserad vindkraftsutbyggnad. Kommentar: Se svar 9, sid Lönsboda tätort Ett område omfattande omkring 60 kvadratkilometer i området nordost Lönsboda påverkas negativt, vilket försvagar både Lönsboda och landsbygden runt om. Investeringar i verksamheter, byggnationer, fastighetspriser kommer att sjunka och förutsättningar för turism kommer att försvinna. Planen medverka till en snabb avfolkning av landsbygden. Kommentar: Utpekade område 5 utgår, se Försvarsmakten sid Risk för onödiga konflikter En aspekt att beakta är de konflikter som kommer att uppstå mellan människor i bygden, dvs de markägare som tjänar på exploateringen och de som drabbas av exploateringen. Det finns stor risk att skadeståndskrav kommer att drivas av drabbade, mot markägare och kommunen. Det viktigaste och i många fall kanske enda orsaken till varför man besöker landsbygden i Osby kommun är naturen och tystnaden. 7. Planprinciper Planen bygger på uteslutningsmetoden. Områden som blir kvar är i kommunens utkant, i skogsbygd. Detta är en metod som Länsstyrelsen inte förordar. Skogsbygd av den typ som föreslås för industrialisering är olämplig eftersom verken måste byggas mycket höga för att undvika turbulens från skog och topografi. Kommentar: Se Länsstyrelsens yttrande, sid 2. I miljökonsekvensbeskrivningen skrivs tydligt att man inte lagt speciellt stor vikt vid estetiska aspekter vilket i sig kan upplevas som ett hån mot dem som drabbas. Kommentar: Det är inte möjligt att jobba med estetiska aspekter på en översiktlig nivå. Påståendet att vinkraftverk i öppet landskap påverkar i större utsträckning kan upplevas som märkligt. 8. Planen som grund för beslut I Omgivande kommuners planer i MKB anges felaktigt flera områden som inte är aktuella för vindkraft. Fel kartor har använts. Kommentar: Vid varje etablering närmare än 5 km från gränsen mot grannkommunerna ska samråd ske för att beakta motstående intresse. 9. Hemställan: Att den fortsatta handläggningen av planutkast sker på ett sådant sätt att boende, fritidsboende, markägare och andra sakägare kommer till tals på ett vettigt sätt. Kommentar: Se svar 1, sid 19 11

12 Föreliggande planutkast revideras och fördjupas, bl.a vad gäller kartläggning och analys av motstående intresse. Hänsyn tas vid revisionen särskilt till naturvärden och orörda områden, i enlighet med kommunens vision och översiktsplan. Kommentar: Se svar 13, sid 20 Total ytan föreslås för vindkraftsindustrialisering begränsas till riksgenomsnittet, täcka ca 1,5% av kommunens totala yta. Kommentar: Olika kommuner har olika förutsättningar när det gäller vindkraftsbyggande. Buffertzonen till bostadshus och fritidshus utanför tätort ökas från 500 till minst meter. Finns ingen anledning att göra åtskillnad vare sig mellan individer eller hus i tätort/landsbygd. Noteras att 500 meter bygger på enstaka äldre verk med betydligt lägre höjd. Om grupper av verk byggs måste buffertzonen bli betydligt större. Stor skillnad på 50 och 150 meters vindkraftverk som kallas för normalstora vindkraftverk. Ska noteras att med tanke på att det är skogsbygd finns det betydande risk att ännu högre verk behövs. 500 meter räcker inte. Större avstånd till grupper av verk rekommenderas: 02, vid grupper om tre eller flera kräver ca meter. Zonen bör under inga omständigheter understiga 1000 meter. Kommentar: Se svar 6, sid 20 I tysta områden ska maximalt 35dBa gälla, inte 40 db(a) som anges. Kommentar: Se svar 2, sid 19 Kriterierna att placera vindkraft i opåverkade områden borde diskuteras. Man borde utvärdera områden som redan är påverkade. Kommentar: Se svar 8 och 9, sid 20 Hänsyn bör tas till att det ständigt sker teknikutveckling innebärande att vindkraften kan komma att bli en parentes i historien. Var framsynt och spara idag orörda och tysta områden till framtida generationer. Kommentar: Se svar 9, sid 20 Ta hänsyn till strandskyddade områden och sjöar. Inte rimligt att det råder mer än 35 db(a) inom strandskyddat område. På sjön ska det var helt tyst. Kommentar: Eventuell etablering prövas enligt gällande strandskyddslag, se även sid 19 punkt 2. Område 9 och 8 och området omedelbart söder om 9 ner till väg 119 avförs från planen. Område 9 unikt med myrar, rikt djurliv. Krockar med strandskyddet. Med tanke på miljöns känslighet kring Udryen, är det orimligt det att planera för exploatering och industriutbyggnad i ett helt tyst område. En ordentligt tilltagen buffertzon krävs. Kommentar: Vid varje enskild ansökan ska frågan prövas i MKB. Det har inte tagits hänsyn till hus i angränsande kommun nära kommun- och länsgräns. Kommentar: Vid varje etablering närmare än 5 km från gränsen mot grannkommunerna ska samråd ske för att beakta motstående intresse. Område 9 och 8 är del av ett större orört och tyst område som tillsammans med 12

13 Grytsjöområdet och ner till Mulatorp naturreservat i Olofströms kommun skulle kunna utgöra satsningsområde för turism. Mulatorp vid gränsen till Osby har förbisetts. Vindkraftsområde har lagts direkt gränsande till reservatet. Vindkraftsplanen i Grytsjöområdet i Olofströms kommun har skrinlagts eftersom området avses utvecklas för naturturism. Naturreservatet och området kring Udryen, Rumpeboda och Grytsjön och bort mot Siggaboda naturreservat utgör en integrerad del av ett större naturområde som skulle kunna utvecklas med hänsyn till naturturism. Kommentar: Del av området nr 10 mot Mulatorps naturreservat har tagits bort i vindbruksplanen. I planen ges möjlighet att kommunen överlåter samrådsprocessen vid ansökan till exploatörerna. Detta är mycket olyckligt, sakägare, de boende och andra som drabbas får ta hela striden. Överväg att alltid vara med i processen och inte överge den enskilde. Kommentar: Se svar 14, sid Fastighetsägare och fritidsboende i Tosthult (17 pers) 1. Informationen om planerna att bygga vindkraftverk i området kring Tosthult har varit mycket bristfällig. Har fått information sent, skulle ha förväntat att få information sänt personligen. Kommentar: Se svar 1, sid Oroliga att buller, ljuspåverkan ska förstöra vår bygd och att fastighetspriserna kommer att sjunka. Kommentar: Se svar 2, sid Begär att planen omprövas och begränsas. I första hand avförs hela område nordost om Lönsboda från vindkraftplanen. I andra hand begränsas området. Kommentar: Område nr 4 och 5 och del av område nr 10 tas bort från vindbruksplanen. 4. Avstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk ska vara minst 1000 meter, inte 500 meter som sägs i planen. Rör det sig om flera vindkraftverk bör avståndet vara betydligt större. Högre vindkraftverk (150 meter) bör innebära ett ytterligare större avstånd till bebyggelsen. Kommentar: Se svar 6, sid db(a) ska gälla som gräns i ett tyst område. 40 db(a) är alldeles för högt. Kommentar: Se svar 2, sid Vindkraftverken borde läggas i påverkade områden i kommunen, d.v.s vid industrier och liknande. Kommentar: Se svar 8, sid Oroliga för att kommunen inte ska vara med i en eventuell samrådsprocess och att det blir exploatörerna som bestämmer. Kommentar: Se svar 14, sid 20 13

14 24. Erik Dreyer, Michael Osted Vidriksen och Niels Buchbald Olsen 1. Påpekar att det är ett demokratiskt problem att en minoritet utsätts för obehag, när kommunen har möjlighet att minska obehagen. Konstaterar samtidigt att respektive projekt kommer att behandlas separat. Sveriges utbyggnad av vindkraft fram till 2020 kan orsaka allvarliga ekonomiska problem för danska fritidshusägare. Kraftig nedsättning av fastighetsvärden, omöjligt att sälja egendomen. Påverkar integrationsprocessen i Öresundsregionen. Föreningen Danske Torpare i Sverige förutser att många kommer att känna sig tvungna att väcka talan vid svensk domstol med krav om ersättning pga. sänkt fastighetsvärde. De hänvisar till danska ersättningsregler som en möjlig förebild för att lösa problemen. Oro avseende de planerade meter höga vindkraftverken, risk för betydande ljudpåverkan, skuggor, blinkljus om natten, ödeläggande av utsikt. Rekommenderar att värdet 40 dba ändras till 35 dba och att avståndet till bebyggelse sätts till fyra gångar verkets höjd alternativt 500 m. Planen bör vara robust mot framtida teknikutveckling mot allt högre vindkraftverk. Kommentar: Se svar 2, 3, 4 och 5 på sidan Etablering av vindkraftverk sänker egendomsvärdet med 30%. Vindkraftverk som placeras närmre än 200 meter kan göra det mycket svårt eller omöjligt att sälja. Påpekar att fig 2 visar bebyggelse inom område 5. Naturupplevelsen, utsikten och stillheten, som medverkar till att bevara det svenska kulturarvet och som lockar alltfler danskar till Sverige, riskerar att spolieras. Ifrågasätter uträkningen på sidan 28, med avseende på hur mycket svensk kolkraft som ersätts av vindkraftsetablering i Osby kommun. Lågfrekvent buller bör beaktas, likaså bör termerna infraljud och ultraljud omnämnas. Kommentar: Lågfrekvent buller/infraljud finns ingen forskning m.a.p. vindkraftverk Nollalternativet borde vara att inte bygga några vindkraftverk i Osby kommun. Kommentar: Se svar 15, sid Niels Buchbald Olsen, Tosthult 1:78 Varför blev inte fritidshusägare underrättade? Kommentar: Se svar 1, sid 19 Blåser mycket lite i området. Kommentar: Se svar 12, sid 20 14

15 25. Mattis Johansson m fl (4 pers) 1. ÖP innebär ingen rättslig verkan och markägaren har vetorätt i frågan. (ref telefonsamtal med K Nielsen). Baserat på tillgängligt material ställer de sig tvekande till ärendet men känner inte att det föreligger akut behov att aktivt ta ställning beträffande vindkraftsetablering. 2. Önskar bli informerade om hur arbetet fortskrider och få fortsatt information i pappersform hemsänt. Kommentar: Alla som har kommit in med ett yttrande kommer att få information i pappersform hemskickad. 26. Lars Ohlsson och Mattias Ohlsson 1. Syftet med granskning är oklar. Har något samråd skett hittills? Utställningstiden för de aktuella dokumenten uppfyller inte PBL krav. Kommentar: Se svar 1, sid Anges ytor och procentsatser för områden, 3,3 m² är 0,55% inte 5,5%, eller är den utpekade ytan 33 km 2 (3300 ha)? Kommentar: Justeras, ytan är 33 km 2 3. Samrådsversionen hänvisar till utkast, när kommer den skarpa versionen vindbruksplan att presenteras? Kommentar: Se svar 1, sid 18. Samrådsversionen är ett utkast. Det skarpa versionen antas efter utställningen, beslut i KF och ilagakraftträdandet. 4. Är byaträffar och samråd enbart formalia utan möjlighet för medborgarna att få gehör. Byaträffarna och skriftliga yttranden avfärdas på ett nedlåtande sätt: huvudsakligen med principiella invändningar mot vindkraftverk på landet. SWECO:s egna utredningar anses däremot vara viktiga underlag till denna översiktsplan. Kommentar: Byaträffar var bara av informerande karaktär. Samrådet är den lagstadgade formella dialogen med medborgarna. 5. Figur 1 missvisande, visar vindförhållanden vid nollplansförskjutningen 103 meter. Vindkarta för 72 meter höjd bör visas i planen. Kartan borde endast visa vindförhållandena i Osby kommun, eftersom Skånekartan inte ger tillräcklig upplösning för bedömning av vindförhållandena i kommunen. För vindkraftverk i skogslandskap sänks verkningsgraden på grund av större turbulens. Kommentar: Se svar 12, sid Vindbruksplanen uppfyller inte kraven i översiktsplanen i de här delarna: Utmaningar och möjligheter Turism, rekreation och kultur Lugn och ro Kommentar: Se svar 9, sid Nollalternativet - ingen vindkraft byggs i kommunen. Gör om MKB:n med denna förutsättning. Kommentar: Se svar 15, sid 20 15

16 8. Elgenerering sker praktiskt taget utan användning av fossila bränslen. Vindkraftsutbyggnad skulle inte minska utsläpp av växthusgaser i Sverige 9. Ytterst olämpligt att vindbruksplan och MKB:n tas fram av ett och samma företag, eftersom en objektiv och kritisk granskning kan ifrågasättas. Kommentar: Kommunen ser inga motstående intressen. 10. Bör anges vad som menas med en granne, förslagsvis markägare eller boende inom 5 km. (sida 6, ref 1) Kommentar: Det finns ingen lagstiftad definition på vad en granne är. Vid prövning av en eventuell etablering definieras sakägare i samråd med tillsynsmyndigheten. 11. Planen saknar bedömning av inverkan på mobiltelefon och TV-mottagning i de utpekade områdena. Signalstyrkan ligger redan idag på många ställen på gränsen för mottagning. Kommentar: Kan inte bedömas i en översiktlig planering. 12. Säkerhet i anslutning till verken belyses inte. Vilka säkerhetsavstånd behövs med tanke på iskast och ras? Är allemansrätten satt ur spel och kan jakt bedrivas i anslutning till vindkraftverk? Kommentar: Frågor behandlas i MKB vid eventuell etablering. Jakt får bedrivas om det inte finns en detaljplan för området. 13. Inga krav ställs på exploatören när det gäller vad som händer med verken när de tjänat ut. Krav på bankgaranti eller motsvarande för uppstädningskostnaderna måste ställas. Kommentar: Ovannämnda krav ställs som villkor vid tillståndsgivning. 14. Vindbruksplanen måste ställa krav på exploatören att ersätta fastighetsägaren för värdeförlust. Kommentar: Detta är en förhandlingsfråga mellan exploatören och markägarna vid eventuell etablering. 15. Vi motsätter oss att område 2 mellan Boarp- Torup och område 3 Liasjön Gråshultasjön utpekas. Våra fastigheter ligger i anslutning till dessa områden. 16. Negativ påverkan: buller, skuggverkan, onaturligt och störande inslag i landskapsbilden, sänkta värden, nybyggnation förhindras, störning av mobiltelefoni och TV-mottagning. Kommentar: Se svaret 2, 3, 4 och 5, sid Vill fästa uppmärksamhet på att område 2 och 3 tidvis hyser en häckande stam av fiskgjuse. Kommentar: Ställningstagande i MKB vid eventuell etablering. 18. Dokumenten 1, 2 och 3 står i konflikt med övriga delar av översiktsplanen och kan inte ligga till grund för ett kommunalt beslut. Kommentar: Se svar 9, sid Inkomna yttrande avseende vindbruksplanen bör göras tillgängliga för allmänheten bl.a via internet. Kommentar: Se svar 1, sid 19 Samrådsredogörelsen kommer att publiceras på kommunens hemsida. 16

17 27. Mats och Marie Rickardsson 1. Fastigheten ligger inom bullerområdet. Kommer att störas av buller och blinkande från vindverken. Kommentar: Se svar 2, 3 och 4, sid Vad blir ersättningen för värdeminskningen? Kommentar: Se svar 5 sid Är det någon mening att lägga pengar på bostaden i framtiden? 4. Total tystnad som finns idag värdesättes högt. 5. Hur blir det med magnetfält/energifält från högspänning? Kommentar: Gränsvärden regleras av Strålsäkerhetsmyndigheten. 6. Får man info om utbyggnad/planering? Kommentar: Ja 7. Blir det informationsmöten till de som bor i områden? Kommentar: Vid eventuell etablering är exploatören skyldig att samråda med berörda. (Miljöbalken) 28. Torbjörn Carlsson 1. Landsbygden lockar människor som söker trygg och rofylld boplats. Denna resurs känns hotad om planen antas i nuvarande form. Risk att området nordost om Lönsboda avfolkas. Kommentar: Se svar 9, sid Skyddsavståndet 500 m till bostäder/fritidshus känns i minsta laget. Buller dygnet runt kan bli påfrestande. 40dB(A) är för mycket i tysta område. Buller som finns närvarande dygnet runt kan bli väldigt påfrestande. Lågfrekvent buller/infraljuds nämns inte alls. Kommentar: Se svar 2 och 6, sid Lågfrekvent buller/infraljud finns ingen forskning m.a.p. vindkraftverk 3. Vore rimligt att ett riktigt restriktivt alternativ som endast medger några enstaka verk eller alternativt med totalstopp för vindkraft i kommunen fanns med i MKB:n. Kommentar: Se svar 15, sid Kan landsbygden hållas fri från vindkraft kommer den att vara en viktig konkurrensfördel som i framtiden kommer att bli viktigare i takt med att vindkraft byggd ut på andra håll. Kommentar: Se svar 9, sid Ingvar Olofsson Nej till vindkraftverk på ägarens fastighet i Sjöalt. Kommentar: Markägare har rätt att bestämma över sin mark. 17

18 30. Peter Persson och Ulla-Bengtsson 1. Informationen har varit dålig. Kommentar: Se svar 1, sid Önskar få veta: Hur kommer man att påverkas av ljus, ljud och skuggor? Kommentar: Se svar 2, 3 och 4, sid 19 Hur påverkas fastigheten värdemässigt? Kommentar: Se svar 5, sid 20 Kan man få bygglov till flera byggnader? Kommentar: Prövas i varje enskilt fall. Är det lönt att renovera sin fastighet? Kommentar: Se svar 5, sid Önskar få en detaljplan för området skickad omgående. Kommentar: Det har inte varit aktuellt att göra en detaljplan för någon etablering. 4. Tiden för inlämnande av yttrande har varit för kort därför kräver att bli kallade personligen och skriftlig till ett informationsmöte. Kommentar: Se svar 1, sid 19 En utställningsversion i pappersformat kommer att skickas till de som har yttrat sig. 5. Är emot vindkraftverk på så nära håll och för bygden. Kommentar: 31. Glenn Nilsson 6. Föreslår att kommunen letar upp det bästa läget i kommunen för vindkraft och tillåter etablering av ett verk. Därefter ser man vad det verket ger och först därefter tar man ställning till om det ska tillåtas etablering av fler. Kommentar: Det är vindkraftsexploatören som bestämmer vilket område är attraktivt ur etableringssynpunkt. 7. Det är osäkert hur lönsamma vindkraftverk är i skogsläge. Kommentar: 18

19 Gemensamma synpunkter 1. Bristfällig information om vindbruksplan Vindbruksplans process/handläggning sker och kommer att pågå enligt regler i PBL (Plan- och bygglagen) Processen för att ta fram en översiktsplan: Start Samråd Utställning Antagande Laga kraft Informations Vi är här möte i processen Informations möte: 19 maj 2010 i Osby och 31 maj 2010 i Lönsboda. Samrådstid: från 9 december 2010 till 20 januari Samrådstid förlängdes till 3 februari 2011, på begäran av flera interna och externa remissinstanser. Om samrådet annonserades i tidningen Norra Skåne (11/ ). Samrådshandlingar har varit tillgängliga på kommunens hemsida (wwww.osby.se), på biblioteken i Osby och Lönsboda, skickats som pappers kopior till interna och externa remissinstanser och privata människor som har begärt det. De inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse där man har tagit ställning till inkomna synpunkter och där man har övervägt olika intresse. Reviderad vindbruksplan med samrådsredogörelsen har ställts ut efter godkännande av ledningsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidiet i miljö- och byggnämnden. Utställningen kommer att pågår i två månader från 15/ till 15/ och alla interna och externa remissinstanser och privata människor är välkomna att lämna synpunkter på det utställda förslaget. Om utställningen har annonserats i tidningarna Norra Skåne (10/ och 15/9-2011) och Allt om Osby (5/9-2011). Handlingar har skickats till interna och externa remissinstanser, privatpersoner som har lämnat yttrande och är tillgängliga på kommunens hemsida och på biblioteken i Osby och Lönsboda. Efter utställningsperioden kommer arbets- och ledningsgruppen för vindbruksplanen att sammanställa inkomna synpunkter i ett utlåtande, som de presenterar för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen avgör sedan om man anser att det ska gå vidare till kommunfullmäktige eller ej. Förslaget till förändring i översiktsplanen antas slutligen då kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. 2. För hög tillåten bullernivå (skulle vara mindre än 40 dba) Idag gällande praxis vid vindkraftsetablering är att den ekvivalenta bullernivån inte ska överstiga 40 db(a) vid fasad. Praxis har framställts i Miljööverdomstolens domar MÖD M ( ), MÖD M ( ) och MÖD M ( ). Bullernivån kommer att undersökas och vägas in vid lämplighetsprövningen i varje enskilt ärende. 3. Skuggor från vindkraft Boverkets handbok 2009, praxis: faktiska skuggtider bör inte överstiga 8 timmar per år och 30 min om dagen. Skuggor från vindkraften kommer att undersökas och vägas in vid lämplighetsprövningen i varje enskilt ärende. 4. Störande ljuspåverkan Finns inga riktlinjer, kommer att undersökas och vägas in vid 19

20 lämplighetsprövningen i varje enskilt ärende. 5. Sjunkande fastighets priser Frågan är av övergripande karaktär och bör behandlas på nationell nivå. 6. Större respektavstånd till bostäder Det angivna avståndet 500m är inget gränsvärde. Etablering kommer att prövas med hänsyn till bullernivån, störande ljuspåverkan och störande skuggor i varje enskilt ärende. 7. Varför har vi större skyddsavstånd (1000m) för tätorterna? 1000 meters skyddsavstånd är för att möjliggöra tätortsexpansion. 8. Vindkraft inom industriområden och närmare vägar/järnvägar Möjlighet att bygga vindkraft inom industriområden och närmare vägar/järnvägar har undersökts och utförd analys visade att det inte var möjligt. 9. Vindkraft i bullerfria/tysta områden enligt ÖP Ställningstagande i Översiktsplan för Osby kommun (sid 29): Placeringen av dessa verk (vindkraft) blir en avvägning mellan hänsyn till boende och hänsyn till ostördheten. 10. Ingen vindkraft på orörd natur Detta skulle i princip omöjliggöra vindkraftsetableringar i Osby kommun. 11. Kommer kommunen att vara aktivt engagerad i varje enskilt ärende? Kommunen kommer att vara aktiv både i de ärenden som prövas av oss och de som prövas av länsstyrelsen. 12. Är redovisning av vindförhållandena relevanta? Energimyndighetens vindkartering som visar nollplansförskjutning har använts. Exploatören kommer att göra sina egna mätningar. 13. Kommer exploatören att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning? Planeringen ske enligt direktiv från staten. MKB krävs i Miljöbalken 6 kap, Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 14. Ansvar vid eventuell etablering. Reglerat i Miljöbalken 6 kap 4. Där anges att det är exploatören som ansvarar för samråd med berörda. 15. Nollalternativet borde vara att inte bygga några vindkraftverk i Osby kommun. Ställningstagande i Översiktsplan för Osby kommun (sid 44): Osby kommun ställer sig positiv till vindkraftsutbyggnad. Sammanfattande kommentarer Med hänsyn till Älmhults och Olofströms kommuners och Försvarsmaktens framförda synpunkter justeras vindbruksplanen så att område 4, 5 och delar av område 10 tas bort. I övrigt föranleder yttrandena några innehållsliga förtydligande och redaktionella justeringar. Ingående detaljerade studier kommer att krävas vid eventuell etablering. Landskapsanalys, mer detaljerad analys av buller, ljuspåverkan, skuggor kan komma att efterfrågas. Detta är dock inte rimligt att hantera i ÖP då denna skulle bli ett alltför omfattande verk. 20

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6 Samrådsupplaga 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 4 1.1 Syfte, mål och avgränsning 4 1.2 Utgångspunkter för vindbruksplanens riktlinjer 4 1.3 vindbruksplanens riktlinjer och restriktioner 5 1.4 Miljökonsekvenser

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Vindbruksplan Nässjö kommun

Vindbruksplan Nässjö kommun Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg 2009-12-29 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum 2009-02-24 Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev 2009-02-27, rev 2009-05-07, kompletterad 2009-10-02 samt

Läs mer

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16 Särskild sammanställning enl. 6 kap 16 miljöbalken De inkomna yttrandena under utställningstiden har bemötts och kommenterats i kommunens Utlåtande. Samtliga inkomna synpunkter finns som bilagor till utlåtandet.

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN

VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN Antagandehandling Tematiskt tillägg till översiktsplanen VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN Tematiskt tillägg till Översiktsplanen, Antagandehandling, Dnr KS-2008-0007

Läs mer

Synpunkter och frågor kring vindkraft på Alfta södra Finnskog

Synpunkter och frågor kring vindkraft på Alfta södra Finnskog 1 2013-03-09 Till Kommunstyrelsens kontor och ledamöter i Ovanåkers kommun Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun Bygg och Miljönämnden, Ovanåkers kommun Länsstyrelsen Dalarna, Miljöenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor.

Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor. Mari-Liis Männik 0413-620 49 2011-10-20 0BSAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM 1BÖversiktsplan för Eslövs kommun 2BFördjupning för Flyinge Gårdstånga Översiktsplanen har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer