Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun"

Transkript

1 Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindbruksplanen är ett tillägg till översiktsplanen för Osby kommun som antogs av kommunfullmäktige den 29 november Tillägget har varit ute på samråd under tiden 9 december januari På begäran av flera myndigheter och privatpersoner förlängdes samrådstiden till den 3 februari Förslaget har skickats till myndigheter, kommunala förvaltningar, politiska partier och intresseorganisationer. Planhandlingarna fanns tillgängliga för allmänheten på biblioteken i Osby och Lönsboda. Dessutom fanns handlingarna tillgängliga i kommunhusets reception och på kommunens hemsida. Annons om samråd har varit införd i tidningen Norra Skåne (11/ ). Följande har inkommit med skrivelser: 1. Länsstyrelsen i Skåne län 2. Regionala tillväxtnämnden (Region Skåne) 3. Försvarsmakten 4. Trafikverket 5. Skogsstyrelsen 6. Hässleholms kommun 7. Östra Göinge kommun 8. Olofströms kommun 9. Kristianstads kommun 10. Älmhults kommun 11. Markaryds kommun 12. E.ON 13. Skanova 14. Svenska kraftnät 15. TeliaSonera 16. Göingebygdens biologiska förening 17. Svenska Naturskyddsföreningen, Osby-Östra Göinge kretsen 18. Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) 19. Socialdemokraterna 20. Svenska kyrkan (Loshults församling) 21. Nätverket Lönsboda 22. Karl-Johan Öhman m fl (17 pers) 23. Fastighetsägare och fritidsboende i Tosthult (17 pers) 24. Erik Dreyer (Styrelsen för Föreningen Danske Torpare) (3 pers) 25. Mattis Johansson m fl (4 pers) 26. Lars Ohlsson och Mattias Ohlsson 27. Mats och Marie Rickardsson 28. Torbjörn Carlsson 29. Ingvar Olofsson 30. Peter Persson och Ulla-Bengtsson 31. Glenn Nilsson 1

2 Sammanfattning av inkomna synpunkter/yttranden 1. Länsstyrelsen i Skåne län 1. Länsstyrelsen finner att förslaget är täckande och utgör ett bra underlag för ett fortsatt planarbete. Länsstyrelsen efterlyser ett tydligare ställningstagande inför de olika utpekade områdena på grund av att kommunen gör bedömningen att undantagna områden kan komma att omvärderas och att de utpekade områdena inte låses enbart för detta ändamål. Länsstyrelsen anser att flexibiliteten kan komma att urvattna det tematiska tilläggets tyngd och försvåra vid framtida tillståndsgivning. Kommentar: Osby kommun vidhåller flexibiliteten. Utpekade områden för vindkraftsetablering låses inte enbart för detta ändamål. Länsstyrelsen anser att kommande planhandlingar bör innehålla en beskrivning av de olika lämpliga områdena samt en landskapsanalys. Detta kommer att vara till stor hjälp vid framtida tillståndsgivning. Kommentar: Vid varje ansökan om etablering ska landskapsanalys och beskrivning upprättas på sökandes bekostnad. 2. Riksintressen Delar uppfattningen om att vissa skyddade områden skulle kunna tåla en vindkraftsetablering, men att man kan anta att det kan medföra påtaglig skada på de skyddade värdena. Etablering utanför riksintresseområdena och naturreservaten kan även medföra påtaglig skada på de skyddade värdena, anser att skyddsavstånden bör motiveras utifrån värdebeskrivningarna i de aktuella riksintresseområdena och naturreservaten. Kommentar: Vid varje enskild ansökan ska skyddsavstånd fastställas. 3. Totalförsvaret Två av de föreslagna områdena som anses som lämpliga för vindkraftsetablering står helt i konflikt med försvarets intresse och ett berörs delvis. Anser att dessa bör utgå ur planen, respektive revideras i enlighet med bifogad karta från Försvarsmakten. Kommentar: Utpekade område 5 och del av område 10 utgår. Se kartan. 4. Hälsa och säkerhet Anser att när mer exakta områden utpekas och blir aktuella för etablering av vindkraft bör avstånden detaljstuderas. Kommentar: Osby kommun instämmer i ovanstående skrivelse. Vill upplysa om att ett antal bostadshus i Hässleholms, Älmhults och Olofströms kommuner ligger nära gränsen till Osby. Delar av områdena 1, 7, 8 och 9 bör utgå om ett skyddsavstånd på 500 meter tillämpas runt friliggande bostadshus. Kommentar: Vid varje etablering närmare än 5 km från gränsen mot grannkommunerna ska samråd ske för att beakta motstående intressen. 5. Mellankommunal samordning Länsstyrelsen ser positivt på att samråd kommer att ske med grannkommunerna vid placering av verk inom 5 kilometer från kommungränsen. 2

3 Följande kommuner framför betänklighet rörande följande utredningsområden: Älmhults kommun - rörande område 4 på grund av ett centrumnära utvecklingsområde vid södra delen av Klöxhult och norra delen av Loshult. Kommentar: Osby kommun anser att det är viktigt att bevara möjligheter för att utveckla området mellan Loshult och Klöxhult, därför tas området nr 4 bort från planen. Olofströms kommun - område 10 på grund av närbelägna naturvärden. Kommentar: Del av område 10 tas bort från planen. Se även sid 6, punkt 8.3 Hässleholms kommun rörande område 1 på grund av närbelägna bostadshus och kulturmiljövärden. Kommentar: Vid varje etablering närmare än 5 km från gränsen mot grannkommunerna ska samråd ske för att beakta motstående intresse. Osby kommun anser att 3 km är ett tillräckligt avstånd för att bevara kulturmiljövärden. Länsstyrelsen förutsätter att fortsatt samordning mellan kommunerna sker och att information om bostadshus och naturreservat inhämtas från grannkommunerna och grannlänen för att ytterligare precisera utredningsområdena. 6. Trafik Länsstyrelsen delar Trafikverkets yttrande om när samråd bör ske: Vindkraftverk med en totalhöjd över 50 meter placeras inom 30 kilometer från järnvägen. Vindkraftverk under 50 meter placeras inom 500 meter. De aktuella områdena ligger inom Minium Sector Altitude-området för Kristianstads och Ljungbyheds respektive flygplatser. Anser att samråd bör ske med flygplatserna. Kommentar: Osby kommun instämmer i ovanstående skrivelse och text om att flygplatser ska beredas tillfälle för samråd kommer att läggs till under rubrik Samråd, ÖP (sid 6). 7. Totalförsvarets intressen Länsstyrelsen anser att texten under rubriken samråd bör ändras så att ett tidigt samråd sker med försvarsmakten avseende vindkraftverk högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) önskar ett exemplar av planen när den är antagen. Kommentar: Osby kommun instämmer i ovanstående skrivelse och en förtydligande text kommer att läggs till under rubrik Samråd, ÖP (sid 6). 8. Naturvård Naturreservatet Mulatorp i Olofströms kommun ligger nära utredningsområdet nummer 10. Utredningsområdet borde utgå om en skyddszon på 1000 meter tillämpas runt naturreservatet. Länsstyrelsen efterlyser en bedömning av avståndet till Mulatorps naturreservat. Kommentar: En del av område 10 utgår. Se kartan. 9. MKB Länsstyrelsen anser att MKB:n är väl avvägd, den lyckas beskriva miljökonsekvenserna av de olika alternativen på ett lättfattligt sätt. 3

4 MKB:n är dock nästan uteslutande textbaserad, vilket gör det svårt att få en överblick över vilken påverkan olika utbyggnadsalternativ kan få för olika miljöaspekter, vilka åtgärder och strategier som bör beaktas för att minimera skada samt hur åtgärderna förväntas följas upp. För att öka läsbarheten och tydligare visa påverkan på olika miljöaspekter kan förslagsvis tabeller och bilder användas. Kommentar: MKB:n förutsätter att den ska läsas parallellt med vindbruksplanen. En mer detaljerad undersökning/beskrivning görs vid varje enskild ansökan. 10. Tydliga handlingar Oklar vilket verk som avses med större vindkraftverk. Föreslås att stycket preciseras, lämpligtvis genom att använda terminologin friggeverk, gårdsverk, normalverk och högverk. Kommentar: Texten kommer att justeras och preciseras. Benämningarna frigge-,gårds-, normal-, och högverk kommer att användas. 2. Regionala tillväxtnämnden (Region Skåne) 1. Region Skåne är positiv till ett strategiskt dokument. 2. Stor vikt att Osby kommun samverkar med omkringliggande kommuner kring strategier kring vindkraftslokaliseringar. Positivt och uppmuntrande att samarbeta även kring andra frågor. 3. Hoppas att Osby kommun vill delta i Strategi för en grön struktur i Skåne 4. Ser fram emot en fortsatt dialog med kommunen i frågor av regional betydelse. Kommentar: Synpunkter noteras. 3. Försvarsmakten 1. Två områden står i konflikt med totalförsvarets intresse, ett berörs delvis. Områdena är markerade på kartan i yttrandet och försvarsmakten anser att de bör utgå ur planen. Kommentar: Utpekade område 5 och del av område 10 utgår. Se kartan. 2. Det finns inga öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del. Generell text om riksintresse bör läggas in i dokumentet. Kommentar: Generell text om riksintresse ska läggas in i dokumentet. 3. Det är fel att samråd ska ske med Försvarsmakten bara om vindkraftverken är högre än 50 meter (sid 6). Kommentar: Texten kommer att justeras. Se även kommentar sid 3 punkt Trafikverket 1. Vid etablering av vindkraftverk bör avstånd mellan kontaktledning och vindkraftverket vara minst vindkraftverkets totalhöjd, minsta avstånd dock 50 meter. Kommentar: Texten om avstånd mellan kontaktledning och vindkraftverk kommer att läggas till under rubrik Infrastruktur, Vindbruksplan (sid 27). 4

5 2. Planerade vindkraftsverk med totalhöjd över 50 meter belägna inom 30 km från järnväg bör remitteras till Trafikverket för granskning, så att vindkraftsutbyggnaden inte kommer i konflikt med järnvägens radio- och telekommunikation. Vindkraftverk med totalhöjd under 50 meter placerade inom 500 meter från järnväg bör även remitteras till Trafikverket. Kommentar: Texten om samråd kommer att läggas till under rubriken Samråd, Vindbruk, ÖP (sid 6). 3. Alla typer av lokalisering av vindkraftverk som ändrar trafikmängd i plankorsningar, permanent eller i samband med uppförande, måste uppmärksammas. Det kan inte uteslutas att trafiksäkerheten påverkas negativt. Vid transporter i byggskedet, behövs en undersökning om långsamgående transporter kan ta sig fram genom aktuella plankorsningar på ett trafiksäkert sätt. Annan transportväg kan behöva väljas. 4. Ansluts vindkraftverket till elnätet via markkabel i korsning under banvallen, krävs särskilt tillstånd. 5. Kraftverk intill allmän väg ska placeras på minsta avstånd av verkets totalhöjd, dock minst 50 meter. Dessa avståndsregler bör tillämpas på andra vägar, behövs även enskilda. Kommentar: Texten om avstånd intill allmän väg kommer att läggas till under rubriken Infrastruktur, Vindbruksplan (sid 27). Enskilda vägar provas från fall till fall. 6. Uppstår behov av nya till- och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som berör allmän väg krävs anslutningstillstånd (Väglagen 39) 7. Vindkraftsexploatören ska bekosta kostnader för eventuella vägförstärkningsarbeten och skador som kan uppkomma. För att planera transporterna bör exploatören kontakta Trafikverket i ett tidigt skede. 8. De aktuella områdena ligger inom MSA-området för Kristianstads och Ljungbyheds flygplats vilket innebär att flygplatserna i egenskap av sakägare bör få yttra sig. Kommentar: Text om att flygplatser ska beredas tillfälle för samråd kommer att läggas till under rubriken Samråd, Vindbruk, ÖP (sid 6). Se även kommentar sid 3 punkt Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har inget att erinra. 6. Hässleholms kommun 1. Byggnadsnämnden har inget att erinra mot förslaget. Nämnden förutsätter dock att om det blir aktuellt med vindkraftsetablering nära kommungränsen och det finns motstående markanvändningsintressen, vindkraftens omgivningspåverkan ska prövas i detaljplan innan bygglov lämnas eller tillståndsansökan tillstyrks. 2. Miljönämnden kritisk. Inte rimligt att vindkraftverket i Osby kommun lokaliseras alldeles på gränsen till kommunen. Innebär en påverkan på miljön och markanvändning. Buffertzoner om minst 500 meter måste gälla för bostads- 5

6 och fritidshus även i Hässleholms kommun. Positivt med samråd mellan kommunerna vid uppförande av vindkraftverk inom 5 kilometer från kommungräns. 3. Kulturnämnden anser att det förslagna sydvästliga vindkraftsområdet olämpligt för vindkraftsetablering. Ligger cirka 3 kilometer från riksintresseområdet runt Skeinge säteri och Skeingesjön. En etablering här innebär att vindkraftverken helt kommer att dominera landskapsbilden i riksintresseområdet. Hässleholms kommun motsätter sig att vindkraftsbyggnad sker i område 1. Kommentar: Se kommentar sid 3 under punkt Östra Göinge kommun 1. Östra Göinge kommun har ingen erinran. 2. Förutsätter att om vindkraftsetablering skulle bli aktuell nära kommungränsen och det finns motstående markanvändningsintressen bör etablering först prövas i detaljplan innan bygglov lämnas. Kommentar: Synpunkter noteras. 8. Olofströms kommun 1. Olofströms kommun har inget att invända. 2. Önskemål att Osby kommun sänder bygglovsansökningar på remiss inom en radie av meter från utpekat vindbruksområde i Olofströms kommun. 3. Vill fästa uppmärksamheten på att det finns naturintresse i kommunen i anslutning till område 10,riksintresse för naturvård, Natura 2000, naturreservat samt ekologiskt känsligt område. Detta bör tas hänsyn till, senast under samråd vid eventuell etablering. En karta har bifogats. Kommentar: Del av område 10 tas bort från planen. 9. Kristianstads kommun Kristianstads kommun har ingen erinran. 10. Älmhults kommun 1. Det finns två stråk nära gemensam gräns som berörs. Det västra sträcker sig från Hallaryd upp mot Älmhults centralort och den andra är området i östra delen av Häradsbäck. I Häradsbäcksområdet finns stor del av vindresurserna, området är glesbebyggt och lämpligt. Några områden i Älmhult och Osby ligger nära vandra. Utbyggnad kan ske, men det är viktigt att man koordinerar varandras agerande. Situationen i gränsen mellan Osby Hallaryd är liknande Häradsbäcks-området. Kommentar: Vid eventuell etablering kommer samråd att ske med Älmhults kommun. 2. Område 4 stryks från listan på vindkraftsområden mot bakgrund av framtida expansionsmöjligheter för bostäder och rörligt friluftsliv i området. 6

7 Kommentar: Osby kommun anser att det är viktigt att bevara möjligheter för att utveckla området mellan Loshult och Klöxhult och därför tas område nr 4 bort från planen. 11. Markaryds kommun 1. Markaryds kommun har inga synpunkter. 2. Noterar med tillfredsställelse att samråd ska ske med grannkommun vid placering inom 5 km från kommungräns. 12. E.ON Kommentar: Synpunkter noteras. 1. Elförsörjningen är en mycket viktig funktion i dagens samhälle 2. Samhällets syn på elförsörjning innebär krav på leveranssäkerhet. 3. För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar anser Transportstyrelsen att vindkraftverk placeras minst 100 meter från kraftledning vid en totalhöjd under 50 meter och 200 meter vid en totalhöjd över 50 meter och vindkraftverk med stag. Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns yttre spets. Vid mindre vindkraftsverk, totalhöjd 15 och 25 meter minsta avstånd mellan ledningar och vindkraftverk bör vara vindkraftverkets totalhöjd x 1,5. E.ON yrkar att ovannämnda avstånd förs in i vindbruksplanen. Kommentar: Texten om ovannämnda avstånd kommer att läggas till i rubriken Infrastruktur, Vindbruksplan (sid 27). 4. Vid planering av vindkraft i närheten av elnät underrättas E-ON för möjlighet att framföra synpunkter. Kommentar: Text om att E.ON ska beredas tillfälle för samråd kommer att läggas till under rubriken Samråd, Vindbruk, ÖP (sid 6). 13. Skanova Kommentar: 1. Skanova har kabelanläggning som kan komma att beröras, men det går inte att avgöra i detta övergripande planskede. Önskar bli kontaktad i det fördjupade planarbetet. Kommentar: Text om att Skanova ska beredas tillfälle för samråd kommer att läggas till under rubriken Samråd, Vindbruk, ÖP (sid 6). 2. Flytt eller andra åtgärder som krävs för säkerställa funktionen av kabelanläggning som berörs bekostas av fastighetsägare/den som påkallat åtgärden. Kommentar: Synpunkter noteras. 7

8 14. Svenska kraftnät 1. Svenska kraftnät har inget att erinra. Noterar att skyddsavstånd på 200 meter mellan kraftledningar och vindkraftverk planeras. 2. Informerar om säkerhetsavstånd. Avståndet får inte vara sådant att ett vindkraftverk skulle kunna falla över kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste vara tillräckliga för flygbesiktning samt tillräckliga mellan kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i vindkraftsanläggningens uppsamlingsnät. Kommentar: Synpunkter noteras, läggs in under rubrik Infrastruktur, Vindbruksplan (sid 27) 3. Ser med fördel att få fullständigt material angående framtida plan- och bygglovsremisser. Kommentar: Text om att Svenska kraftnät ska beredas tillfälle för samråd kommer att läggas till under rubriken Samråd, Vindbruk, ÖP (sid 6). 15. TeliaSonera 1. Telenätet kan störas av olämpligt placerade vindkraftverk. 2. TeliaSonera måste ges möjlighet att inkomma med synpunkter i samband med upprättande av detaljplan vid varje enskild bygglovsprövning. 3. Objekten prövas individuellt och önskar koordinater i RT 90, 2,5 gon V, med meternoggrannhet samt upplysning om tänkt navhöjd och rotordiameter. Kommentar: Synpunkter noteras, läggs in under rubrik Infrastruktur, Vindbruksplan (sid 27) 4. Aktuell radiolänkutbredning i Osby bifogas. Kommentar: 16. Göingebygdens biologiska förening 1. Det är värdefullt att denna typ av plan upprättas. 2. Det är viktigt att beakta och ta hänsyn till förhållandena i angränsande kommuner eller län. Etablering av kungsörn i gränsområdet Skåne-Kronoberg- Blekinge kan komma att spolieras till följd av etablering i föreslagna områden i Örkened. Kommentar: Vid varje enskild ansökan ska frågan prövas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 3. Ifrågasätter om det är bra ur ett längre perspektiv att använda orörda/ostörda område och ställer fråga: Varför inte koncentrera exploaterande ingrepp i redan utnyttjade områden? Kommentar: Se svar 8 och 9, sid Det bör finnas ett uttalat mål om att det inte ska ske någon etablering av jätteverk (>150 meter) Kommentar: Prövas vid varje ansökan. 8

9 5. Viktigt att vid detaljplanering utröna effekterna även på sträckande fåglar. Kommentar: Vid varje enskild ansökan ska frågan prövas i MKB. 17. Svenska Naturskyddsföreningen, Osby-Östra Göinge krets 1. Naturskyddsföreningen är generellt positiv till vindkraft. 2. Vid förläggning av kraftverk bör områden som redan är exploaterade prioriteras och inte tysta områden. Kommentar: Se svar 8 och 9, sid Vi behöver givetvis orörd natur och upplevd vildmark, vissa av de utpekade områdena är av sådan karaktär och bör utgå ur vindbruksplanen: områden 4NV delen, område 6, område 8 norra delen, område 9. Kommentar: Område 4 stryks från planen. Se sid 6, Älmhults kommun. 4. Är verkligen redovisning av vindförhållandena relevanta? Bör inte O-planförskjutningar redovisas i stället. Kommentar: Se svar 12, sid Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) 1. Föreningen är positiv till att en vindbruksplan för Osby kommun tas fram. 2. SkOF avråder från vindkraftsutnyttjande i skogsmiljöer för att det ännu inte gjorts någon seriös studie över hur skogens fauna reagerar för vindkraftverk i drift och för att hydrologiska förhållanden och ornitologiska värden kan påverkas i samband med markberedningsarbeten. Därför avråder SkOF från att peka ut några av de tio föreslagna områdena. I synnerhet är delområde 2, 3, 4, 8 och 9 mycket olämpliga. Kommentar: Bedömning ska göras i MKB vid eventuell etablering och man kommer att ta ställning till varje område i frågan. 3. Det är svårt att, utifrån Osbys och angränsande kommuners presenterade vindkraftsplaner, ta ställning till hur respektive plan kan påverka övriga planer. Kommentar: Vid eventuell etablering kommer Osby kommun att samråda med berörda grannkommuner. 4. Karaktären i de tio utpekade områdena talar för naturmiljöer med stora värden inte minst ornitologiska. Här nämns skogshöns, fiskgjuse, sjön Udryen, duvhök, bivråk, trana, flera ugglearter, kungsörn, skånsk berguv. 5. Delområde 1, 2 och 3 ligger i en korridor som utnyttjas av nattsträckande sjöorrar under vårflyttningen. Det innebär risk för kollision med vindkraftsverksvingar. Nattsträckande änder kan också påverkas. 6. Vindförhållandena för vindkraftsutnyttjande är inte optimala i Osby kommun. Kommentar: Se svar 12, sid Ett utdrag ur föreningens Vindkraftspolicy bifogades som bör beaktas när vindkraftsplaner i Osby kommun diskuteras. Kommentar: 9

10 19. Socialdemokraterna 1. Bifaller vindbruksplanen. 2. Särskild hänsyn tas vid varje tillståndsprövning m.a.p. buller och skuggor i närhet av bostadshus. Kommentar: Synpunkter noteras. 20. Svenska kyrkan (Loshults församling) 1. Avstyrker tillägget till ÖP. 2. Betonar vikten av bevarande av relativt orörda, tysta skogsområden. För församlingens del gäller planen främst Område 4 Norr Fornahässle. Kommentar: Osby kommun anser att det är viktigt att bevara möjligheter för att utveckla området mellan Loshult och Klöxhult och därför tas område nr 4 bort från planen. Se Älmhults kommun, sid Nätverket Lönsboda 1. Positiva till vindkraft, men vill kraftigt begränsa de 10 områden till 1-2 väl undersökta områden. 2. Föreslår etableringsmöjligheter på redan förstörd natur. Kommentar: Se svar 8 och 9, sid Karl-Johan Öhman m fl (17 pers) 1. Information och beslutsprocess Har fått kännedom om arbetet på ett sent stadium, hade önskat att kommunen i det läget tillskrev samtliga berörda direkt. Ingen tydlig redogörelse hur samrådsprocessen ser ut i sin helhet. Kommentar: Se svar 1, sid 19 Den föreliggande planversionen är alltför översiktlig och kategorisk i sina ställningstaganden för att kunna fungera som underlag. 2. ÖP har betydelse många år framöver Planen innebär att enskilda medborgare kan förväntas möta motstånd från kommunen om man vill investera i husbyggnation för exempelvis permanent eller fritidsboende eller för uthyrning till turister. Planen innebär sjunkande fastighetspriser och minskad attraktivitet. Vad blir det om kommunen förlorar vetorätten? K-J Ö. menar att det är en farlig väg att peka ut områden som på pappret kan anses lämpliga och därefter är det upp till exploatören att genomföra hela utvärderingen. Kommentar: Se svar 13, sid Planens omfattning Relaterat till kommunens invånarantal som kommunens yta innebär det att planen blockerar tio gånger så mycket mark för vindkraftsindustrialisering som 10

11 genomsnittet för riket relaterat till de utbyggnadsramar som formulerats från statens sida. Kommunens åtagande är alldeles för omfattande och det är svårt att se vad kommunen vinner på att blockera ett så stort område. Kommentar: Olika kommuner har olika förutsättningar när det gäller vindkraftsbyggande. 4. Profil och attraktionskraft Orörda områden börjar bli riktigt sällsynta i södra Sverige. Osby kommun har en riktigt bra möjlighet att fortsätta att konsekvent positionera sig som tyst, ostört och naturskönt och genomföra en balanserad vindkraftsutbyggnad. Kommentar: Se svar 9, sid Lönsboda tätort Ett område omfattande omkring 60 kvadratkilometer i området nordost Lönsboda påverkas negativt, vilket försvagar både Lönsboda och landsbygden runt om. Investeringar i verksamheter, byggnationer, fastighetspriser kommer att sjunka och förutsättningar för turism kommer att försvinna. Planen medverka till en snabb avfolkning av landsbygden. Kommentar: Utpekade område 5 utgår, se Försvarsmakten sid Risk för onödiga konflikter En aspekt att beakta är de konflikter som kommer att uppstå mellan människor i bygden, dvs de markägare som tjänar på exploateringen och de som drabbas av exploateringen. Det finns stor risk att skadeståndskrav kommer att drivas av drabbade, mot markägare och kommunen. Det viktigaste och i många fall kanske enda orsaken till varför man besöker landsbygden i Osby kommun är naturen och tystnaden. 7. Planprinciper Planen bygger på uteslutningsmetoden. Områden som blir kvar är i kommunens utkant, i skogsbygd. Detta är en metod som Länsstyrelsen inte förordar. Skogsbygd av den typ som föreslås för industrialisering är olämplig eftersom verken måste byggas mycket höga för att undvika turbulens från skog och topografi. Kommentar: Se Länsstyrelsens yttrande, sid 2. I miljökonsekvensbeskrivningen skrivs tydligt att man inte lagt speciellt stor vikt vid estetiska aspekter vilket i sig kan upplevas som ett hån mot dem som drabbas. Kommentar: Det är inte möjligt att jobba med estetiska aspekter på en översiktlig nivå. Påståendet att vinkraftverk i öppet landskap påverkar i större utsträckning kan upplevas som märkligt. 8. Planen som grund för beslut I Omgivande kommuners planer i MKB anges felaktigt flera områden som inte är aktuella för vindkraft. Fel kartor har använts. Kommentar: Vid varje etablering närmare än 5 km från gränsen mot grannkommunerna ska samråd ske för att beakta motstående intresse. 9. Hemställan: Att den fortsatta handläggningen av planutkast sker på ett sådant sätt att boende, fritidsboende, markägare och andra sakägare kommer till tals på ett vettigt sätt. Kommentar: Se svar 1, sid 19 11

12 Föreliggande planutkast revideras och fördjupas, bl.a vad gäller kartläggning och analys av motstående intresse. Hänsyn tas vid revisionen särskilt till naturvärden och orörda områden, i enlighet med kommunens vision och översiktsplan. Kommentar: Se svar 13, sid 20 Total ytan föreslås för vindkraftsindustrialisering begränsas till riksgenomsnittet, täcka ca 1,5% av kommunens totala yta. Kommentar: Olika kommuner har olika förutsättningar när det gäller vindkraftsbyggande. Buffertzonen till bostadshus och fritidshus utanför tätort ökas från 500 till minst meter. Finns ingen anledning att göra åtskillnad vare sig mellan individer eller hus i tätort/landsbygd. Noteras att 500 meter bygger på enstaka äldre verk med betydligt lägre höjd. Om grupper av verk byggs måste buffertzonen bli betydligt större. Stor skillnad på 50 och 150 meters vindkraftverk som kallas för normalstora vindkraftverk. Ska noteras att med tanke på att det är skogsbygd finns det betydande risk att ännu högre verk behövs. 500 meter räcker inte. Större avstånd till grupper av verk rekommenderas: 02, vid grupper om tre eller flera kräver ca meter. Zonen bör under inga omständigheter understiga 1000 meter. Kommentar: Se svar 6, sid 20 I tysta områden ska maximalt 35dBa gälla, inte 40 db(a) som anges. Kommentar: Se svar 2, sid 19 Kriterierna att placera vindkraft i opåverkade områden borde diskuteras. Man borde utvärdera områden som redan är påverkade. Kommentar: Se svar 8 och 9, sid 20 Hänsyn bör tas till att det ständigt sker teknikutveckling innebärande att vindkraften kan komma att bli en parentes i historien. Var framsynt och spara idag orörda och tysta områden till framtida generationer. Kommentar: Se svar 9, sid 20 Ta hänsyn till strandskyddade områden och sjöar. Inte rimligt att det råder mer än 35 db(a) inom strandskyddat område. På sjön ska det var helt tyst. Kommentar: Eventuell etablering prövas enligt gällande strandskyddslag, se även sid 19 punkt 2. Område 9 och 8 och området omedelbart söder om 9 ner till väg 119 avförs från planen. Område 9 unikt med myrar, rikt djurliv. Krockar med strandskyddet. Med tanke på miljöns känslighet kring Udryen, är det orimligt det att planera för exploatering och industriutbyggnad i ett helt tyst område. En ordentligt tilltagen buffertzon krävs. Kommentar: Vid varje enskild ansökan ska frågan prövas i MKB. Det har inte tagits hänsyn till hus i angränsande kommun nära kommun- och länsgräns. Kommentar: Vid varje etablering närmare än 5 km från gränsen mot grannkommunerna ska samråd ske för att beakta motstående intresse. Område 9 och 8 är del av ett större orört och tyst område som tillsammans med 12

13 Grytsjöområdet och ner till Mulatorp naturreservat i Olofströms kommun skulle kunna utgöra satsningsområde för turism. Mulatorp vid gränsen till Osby har förbisetts. Vindkraftsområde har lagts direkt gränsande till reservatet. Vindkraftsplanen i Grytsjöområdet i Olofströms kommun har skrinlagts eftersom området avses utvecklas för naturturism. Naturreservatet och området kring Udryen, Rumpeboda och Grytsjön och bort mot Siggaboda naturreservat utgör en integrerad del av ett större naturområde som skulle kunna utvecklas med hänsyn till naturturism. Kommentar: Del av området nr 10 mot Mulatorps naturreservat har tagits bort i vindbruksplanen. I planen ges möjlighet att kommunen överlåter samrådsprocessen vid ansökan till exploatörerna. Detta är mycket olyckligt, sakägare, de boende och andra som drabbas får ta hela striden. Överväg att alltid vara med i processen och inte överge den enskilde. Kommentar: Se svar 14, sid Fastighetsägare och fritidsboende i Tosthult (17 pers) 1. Informationen om planerna att bygga vindkraftverk i området kring Tosthult har varit mycket bristfällig. Har fått information sent, skulle ha förväntat att få information sänt personligen. Kommentar: Se svar 1, sid Oroliga att buller, ljuspåverkan ska förstöra vår bygd och att fastighetspriserna kommer att sjunka. Kommentar: Se svar 2, sid Begär att planen omprövas och begränsas. I första hand avförs hela område nordost om Lönsboda från vindkraftplanen. I andra hand begränsas området. Kommentar: Område nr 4 och 5 och del av område nr 10 tas bort från vindbruksplanen. 4. Avstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk ska vara minst 1000 meter, inte 500 meter som sägs i planen. Rör det sig om flera vindkraftverk bör avståndet vara betydligt större. Högre vindkraftverk (150 meter) bör innebära ett ytterligare större avstånd till bebyggelsen. Kommentar: Se svar 6, sid db(a) ska gälla som gräns i ett tyst område. 40 db(a) är alldeles för högt. Kommentar: Se svar 2, sid Vindkraftverken borde läggas i påverkade områden i kommunen, d.v.s vid industrier och liknande. Kommentar: Se svar 8, sid Oroliga för att kommunen inte ska vara med i en eventuell samrådsprocess och att det blir exploatörerna som bestämmer. Kommentar: Se svar 14, sid 20 13

14 24. Erik Dreyer, Michael Osted Vidriksen och Niels Buchbald Olsen 1. Påpekar att det är ett demokratiskt problem att en minoritet utsätts för obehag, när kommunen har möjlighet att minska obehagen. Konstaterar samtidigt att respektive projekt kommer att behandlas separat. Sveriges utbyggnad av vindkraft fram till 2020 kan orsaka allvarliga ekonomiska problem för danska fritidshusägare. Kraftig nedsättning av fastighetsvärden, omöjligt att sälja egendomen. Påverkar integrationsprocessen i Öresundsregionen. Föreningen Danske Torpare i Sverige förutser att många kommer att känna sig tvungna att väcka talan vid svensk domstol med krav om ersättning pga. sänkt fastighetsvärde. De hänvisar till danska ersättningsregler som en möjlig förebild för att lösa problemen. Oro avseende de planerade meter höga vindkraftverken, risk för betydande ljudpåverkan, skuggor, blinkljus om natten, ödeläggande av utsikt. Rekommenderar att värdet 40 dba ändras till 35 dba och att avståndet till bebyggelse sätts till fyra gångar verkets höjd alternativt 500 m. Planen bör vara robust mot framtida teknikutveckling mot allt högre vindkraftverk. Kommentar: Se svar 2, 3, 4 och 5 på sidan Etablering av vindkraftverk sänker egendomsvärdet med 30%. Vindkraftverk som placeras närmre än 200 meter kan göra det mycket svårt eller omöjligt att sälja. Påpekar att fig 2 visar bebyggelse inom område 5. Naturupplevelsen, utsikten och stillheten, som medverkar till att bevara det svenska kulturarvet och som lockar alltfler danskar till Sverige, riskerar att spolieras. Ifrågasätter uträkningen på sidan 28, med avseende på hur mycket svensk kolkraft som ersätts av vindkraftsetablering i Osby kommun. Lågfrekvent buller bör beaktas, likaså bör termerna infraljud och ultraljud omnämnas. Kommentar: Lågfrekvent buller/infraljud finns ingen forskning m.a.p. vindkraftverk Nollalternativet borde vara att inte bygga några vindkraftverk i Osby kommun. Kommentar: Se svar 15, sid Niels Buchbald Olsen, Tosthult 1:78 Varför blev inte fritidshusägare underrättade? Kommentar: Se svar 1, sid 19 Blåser mycket lite i området. Kommentar: Se svar 12, sid 20 14

15 25. Mattis Johansson m fl (4 pers) 1. ÖP innebär ingen rättslig verkan och markägaren har vetorätt i frågan. (ref telefonsamtal med K Nielsen). Baserat på tillgängligt material ställer de sig tvekande till ärendet men känner inte att det föreligger akut behov att aktivt ta ställning beträffande vindkraftsetablering. 2. Önskar bli informerade om hur arbetet fortskrider och få fortsatt information i pappersform hemsänt. Kommentar: Alla som har kommit in med ett yttrande kommer att få information i pappersform hemskickad. 26. Lars Ohlsson och Mattias Ohlsson 1. Syftet med granskning är oklar. Har något samråd skett hittills? Utställningstiden för de aktuella dokumenten uppfyller inte PBL krav. Kommentar: Se svar 1, sid Anges ytor och procentsatser för områden, 3,3 m² är 0,55% inte 5,5%, eller är den utpekade ytan 33 km 2 (3300 ha)? Kommentar: Justeras, ytan är 33 km 2 3. Samrådsversionen hänvisar till utkast, när kommer den skarpa versionen vindbruksplan att presenteras? Kommentar: Se svar 1, sid 18. Samrådsversionen är ett utkast. Det skarpa versionen antas efter utställningen, beslut i KF och ilagakraftträdandet. 4. Är byaträffar och samråd enbart formalia utan möjlighet för medborgarna att få gehör. Byaträffarna och skriftliga yttranden avfärdas på ett nedlåtande sätt: huvudsakligen med principiella invändningar mot vindkraftverk på landet. SWECO:s egna utredningar anses däremot vara viktiga underlag till denna översiktsplan. Kommentar: Byaträffar var bara av informerande karaktär. Samrådet är den lagstadgade formella dialogen med medborgarna. 5. Figur 1 missvisande, visar vindförhållanden vid nollplansförskjutningen 103 meter. Vindkarta för 72 meter höjd bör visas i planen. Kartan borde endast visa vindförhållandena i Osby kommun, eftersom Skånekartan inte ger tillräcklig upplösning för bedömning av vindförhållandena i kommunen. För vindkraftverk i skogslandskap sänks verkningsgraden på grund av större turbulens. Kommentar: Se svar 12, sid Vindbruksplanen uppfyller inte kraven i översiktsplanen i de här delarna: Utmaningar och möjligheter Turism, rekreation och kultur Lugn och ro Kommentar: Se svar 9, sid Nollalternativet - ingen vindkraft byggs i kommunen. Gör om MKB:n med denna förutsättning. Kommentar: Se svar 15, sid 20 15

16 8. Elgenerering sker praktiskt taget utan användning av fossila bränslen. Vindkraftsutbyggnad skulle inte minska utsläpp av växthusgaser i Sverige 9. Ytterst olämpligt att vindbruksplan och MKB:n tas fram av ett och samma företag, eftersom en objektiv och kritisk granskning kan ifrågasättas. Kommentar: Kommunen ser inga motstående intressen. 10. Bör anges vad som menas med en granne, förslagsvis markägare eller boende inom 5 km. (sida 6, ref 1) Kommentar: Det finns ingen lagstiftad definition på vad en granne är. Vid prövning av en eventuell etablering definieras sakägare i samråd med tillsynsmyndigheten. 11. Planen saknar bedömning av inverkan på mobiltelefon och TV-mottagning i de utpekade områdena. Signalstyrkan ligger redan idag på många ställen på gränsen för mottagning. Kommentar: Kan inte bedömas i en översiktlig planering. 12. Säkerhet i anslutning till verken belyses inte. Vilka säkerhetsavstånd behövs med tanke på iskast och ras? Är allemansrätten satt ur spel och kan jakt bedrivas i anslutning till vindkraftverk? Kommentar: Frågor behandlas i MKB vid eventuell etablering. Jakt får bedrivas om det inte finns en detaljplan för området. 13. Inga krav ställs på exploatören när det gäller vad som händer med verken när de tjänat ut. Krav på bankgaranti eller motsvarande för uppstädningskostnaderna måste ställas. Kommentar: Ovannämnda krav ställs som villkor vid tillståndsgivning. 14. Vindbruksplanen måste ställa krav på exploatören att ersätta fastighetsägaren för värdeförlust. Kommentar: Detta är en förhandlingsfråga mellan exploatören och markägarna vid eventuell etablering. 15. Vi motsätter oss att område 2 mellan Boarp- Torup och område 3 Liasjön Gråshultasjön utpekas. Våra fastigheter ligger i anslutning till dessa områden. 16. Negativ påverkan: buller, skuggverkan, onaturligt och störande inslag i landskapsbilden, sänkta värden, nybyggnation förhindras, störning av mobiltelefoni och TV-mottagning. Kommentar: Se svaret 2, 3, 4 och 5, sid Vill fästa uppmärksamhet på att område 2 och 3 tidvis hyser en häckande stam av fiskgjuse. Kommentar: Ställningstagande i MKB vid eventuell etablering. 18. Dokumenten 1, 2 och 3 står i konflikt med övriga delar av översiktsplanen och kan inte ligga till grund för ett kommunalt beslut. Kommentar: Se svar 9, sid Inkomna yttrande avseende vindbruksplanen bör göras tillgängliga för allmänheten bl.a via internet. Kommentar: Se svar 1, sid 19 Samrådsredogörelsen kommer att publiceras på kommunens hemsida. 16

17 27. Mats och Marie Rickardsson 1. Fastigheten ligger inom bullerområdet. Kommer att störas av buller och blinkande från vindverken. Kommentar: Se svar 2, 3 och 4, sid Vad blir ersättningen för värdeminskningen? Kommentar: Se svar 5 sid Är det någon mening att lägga pengar på bostaden i framtiden? 4. Total tystnad som finns idag värdesättes högt. 5. Hur blir det med magnetfält/energifält från högspänning? Kommentar: Gränsvärden regleras av Strålsäkerhetsmyndigheten. 6. Får man info om utbyggnad/planering? Kommentar: Ja 7. Blir det informationsmöten till de som bor i områden? Kommentar: Vid eventuell etablering är exploatören skyldig att samråda med berörda. (Miljöbalken) 28. Torbjörn Carlsson 1. Landsbygden lockar människor som söker trygg och rofylld boplats. Denna resurs känns hotad om planen antas i nuvarande form. Risk att området nordost om Lönsboda avfolkas. Kommentar: Se svar 9, sid Skyddsavståndet 500 m till bostäder/fritidshus känns i minsta laget. Buller dygnet runt kan bli påfrestande. 40dB(A) är för mycket i tysta område. Buller som finns närvarande dygnet runt kan bli väldigt påfrestande. Lågfrekvent buller/infraljuds nämns inte alls. Kommentar: Se svar 2 och 6, sid Lågfrekvent buller/infraljud finns ingen forskning m.a.p. vindkraftverk 3. Vore rimligt att ett riktigt restriktivt alternativ som endast medger några enstaka verk eller alternativt med totalstopp för vindkraft i kommunen fanns med i MKB:n. Kommentar: Se svar 15, sid Kan landsbygden hållas fri från vindkraft kommer den att vara en viktig konkurrensfördel som i framtiden kommer att bli viktigare i takt med att vindkraft byggd ut på andra håll. Kommentar: Se svar 9, sid Ingvar Olofsson Nej till vindkraftverk på ägarens fastighet i Sjöalt. Kommentar: Markägare har rätt att bestämma över sin mark. 17

18 30. Peter Persson och Ulla-Bengtsson 1. Informationen har varit dålig. Kommentar: Se svar 1, sid Önskar få veta: Hur kommer man att påverkas av ljus, ljud och skuggor? Kommentar: Se svar 2, 3 och 4, sid 19 Hur påverkas fastigheten värdemässigt? Kommentar: Se svar 5, sid 20 Kan man få bygglov till flera byggnader? Kommentar: Prövas i varje enskilt fall. Är det lönt att renovera sin fastighet? Kommentar: Se svar 5, sid Önskar få en detaljplan för området skickad omgående. Kommentar: Det har inte varit aktuellt att göra en detaljplan för någon etablering. 4. Tiden för inlämnande av yttrande har varit för kort därför kräver att bli kallade personligen och skriftlig till ett informationsmöte. Kommentar: Se svar 1, sid 19 En utställningsversion i pappersformat kommer att skickas till de som har yttrat sig. 5. Är emot vindkraftverk på så nära håll och för bygden. Kommentar: 31. Glenn Nilsson 6. Föreslår att kommunen letar upp det bästa läget i kommunen för vindkraft och tillåter etablering av ett verk. Därefter ser man vad det verket ger och först därefter tar man ställning till om det ska tillåtas etablering av fler. Kommentar: Det är vindkraftsexploatören som bestämmer vilket område är attraktivt ur etableringssynpunkt. 7. Det är osäkert hur lönsamma vindkraftverk är i skogsläge. Kommentar: 18

19 Gemensamma synpunkter 1. Bristfällig information om vindbruksplan Vindbruksplans process/handläggning sker och kommer att pågå enligt regler i PBL (Plan- och bygglagen) Processen för att ta fram en översiktsplan: Start Samråd Utställning Antagande Laga kraft Informations Vi är här möte i processen Informations möte: 19 maj 2010 i Osby och 31 maj 2010 i Lönsboda. Samrådstid: från 9 december 2010 till 20 januari Samrådstid förlängdes till 3 februari 2011, på begäran av flera interna och externa remissinstanser. Om samrådet annonserades i tidningen Norra Skåne (11/ ). Samrådshandlingar har varit tillgängliga på kommunens hemsida (wwww.osby.se), på biblioteken i Osby och Lönsboda, skickats som pappers kopior till interna och externa remissinstanser och privata människor som har begärt det. De inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse där man har tagit ställning till inkomna synpunkter och där man har övervägt olika intresse. Reviderad vindbruksplan med samrådsredogörelsen har ställts ut efter godkännande av ledningsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidiet i miljö- och byggnämnden. Utställningen kommer att pågår i två månader från 15/ till 15/ och alla interna och externa remissinstanser och privata människor är välkomna att lämna synpunkter på det utställda förslaget. Om utställningen har annonserats i tidningarna Norra Skåne (10/ och 15/9-2011) och Allt om Osby (5/9-2011). Handlingar har skickats till interna och externa remissinstanser, privatpersoner som har lämnat yttrande och är tillgängliga på kommunens hemsida och på biblioteken i Osby och Lönsboda. Efter utställningsperioden kommer arbets- och ledningsgruppen för vindbruksplanen att sammanställa inkomna synpunkter i ett utlåtande, som de presenterar för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen avgör sedan om man anser att det ska gå vidare till kommunfullmäktige eller ej. Förslaget till förändring i översiktsplanen antas slutligen då kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. 2. För hög tillåten bullernivå (skulle vara mindre än 40 dba) Idag gällande praxis vid vindkraftsetablering är att den ekvivalenta bullernivån inte ska överstiga 40 db(a) vid fasad. Praxis har framställts i Miljööverdomstolens domar MÖD M ( ), MÖD M ( ) och MÖD M ( ). Bullernivån kommer att undersökas och vägas in vid lämplighetsprövningen i varje enskilt ärende. 3. Skuggor från vindkraft Boverkets handbok 2009, praxis: faktiska skuggtider bör inte överstiga 8 timmar per år och 30 min om dagen. Skuggor från vindkraften kommer att undersökas och vägas in vid lämplighetsprövningen i varje enskilt ärende. 4. Störande ljuspåverkan Finns inga riktlinjer, kommer att undersökas och vägas in vid 19

20 lämplighetsprövningen i varje enskilt ärende. 5. Sjunkande fastighets priser Frågan är av övergripande karaktär och bör behandlas på nationell nivå. 6. Större respektavstånd till bostäder Det angivna avståndet 500m är inget gränsvärde. Etablering kommer att prövas med hänsyn till bullernivån, störande ljuspåverkan och störande skuggor i varje enskilt ärende. 7. Varför har vi större skyddsavstånd (1000m) för tätorterna? 1000 meters skyddsavstånd är för att möjliggöra tätortsexpansion. 8. Vindkraft inom industriområden och närmare vägar/järnvägar Möjlighet att bygga vindkraft inom industriområden och närmare vägar/järnvägar har undersökts och utförd analys visade att det inte var möjligt. 9. Vindkraft i bullerfria/tysta områden enligt ÖP Ställningstagande i Översiktsplan för Osby kommun (sid 29): Placeringen av dessa verk (vindkraft) blir en avvägning mellan hänsyn till boende och hänsyn till ostördheten. 10. Ingen vindkraft på orörd natur Detta skulle i princip omöjliggöra vindkraftsetableringar i Osby kommun. 11. Kommer kommunen att vara aktivt engagerad i varje enskilt ärende? Kommunen kommer att vara aktiv både i de ärenden som prövas av oss och de som prövas av länsstyrelsen. 12. Är redovisning av vindförhållandena relevanta? Energimyndighetens vindkartering som visar nollplansförskjutning har använts. Exploatören kommer att göra sina egna mätningar. 13. Kommer exploatören att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning? Planeringen ske enligt direktiv från staten. MKB krävs i Miljöbalken 6 kap, Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 14. Ansvar vid eventuell etablering. Reglerat i Miljöbalken 6 kap 4. Där anges att det är exploatören som ansvarar för samråd med berörda. 15. Nollalternativet borde vara att inte bygga några vindkraftverk i Osby kommun. Ställningstagande i Översiktsplan för Osby kommun (sid 44): Osby kommun ställer sig positiv till vindkraftsutbyggnad. Sammanfattande kommentarer Med hänsyn till Älmhults och Olofströms kommuners och Försvarsmaktens framförda synpunkter justeras vindbruksplanen så att område 4, 5 och delar av område 10 tas bort. I övrigt föranleder yttrandena några innehållsliga förtydligande och redaktionella justeringar. Ingående detaljerade studier kommer att krävas vid eventuell etablering. Landskapsanalys, mer detaljerad analys av buller, ljuspåverkan, skuggor kan komma att efterfrågas. Detta är dock inte rimligt att hantera i ÖP då denna skulle bli ett alltför omfattande verk. 20

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag ANTAGANDEHANDLING Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag 1. Bakgrund och utgångspunkter Syftet med vindbruksplanen är att visa på förutsättningarna för ny vindkraft i Östra Göinge kommun och att

Läs mer

VINDBRUK. Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN. Utställningshandling 2013-05-29

VINDBRUK. Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN. Utställningshandling 2013-05-29 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningshandling 2013-05-29 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Revidering

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

VINDKRAFT. Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän. Datum: 2009-11-24. Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson

VINDKRAFT. Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän. Datum: 2009-11-24. Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson VINDKRAFT Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson Datum: 2009-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.2 Organisation...

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Ronneby vindkraftsplan

Ronneby vindkraftsplan Vindkraftsplan Ronneby kommun Ronneby vindkraftsplan Tematiskt tillägg till Ronneby kommuns översiktsplan Utlåtande Utställningshandling 2011-12-06 1 Tematiskt tillägg till Översiktsplanen gällande Vindkraft

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Samradsredogorelse_Vindkraft.doc. Samrådsredogörelse Tillägg till översiktsplanen vindkraft Vingåker

Samradsredogorelse_Vindkraft.doc. Samrådsredogörelse Tillägg till översiktsplanen vindkraft Vingåker Samradsredogorelse_Vindkraft.doc Samrådsredogörelse Tillägg till översiktsplanen vindkraft Vingåker Samrådsredogörelse vad är det?... 2 Hur har samrådet gått till?... 2 Vilka har deltagit?... 2 Samrådsmötet...2

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Bilaga 9: Remissförfrågningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun

Bilaga 9: Remissförfrågningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun Bilaga 9: Remissförfrågningar Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun 6 Juli 2012 Bilaga 9 - Remissförfrågningar Lönnstorp vindbrukspark miljöanmälan Under våren 2012 har

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2010-01-25:

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2010-01-25: !"#$% &$#''% Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-14 127 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende. Planhandlingarna har varit utsända för samråd under tiden 2009-10-31 till 2010-01-08. Annonsering

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP 02

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP 02 TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP 02 VINDBRUK Bollebygds kommun Västra Götalands län Samrådshandling med miljökonsekvensbeskrivning 2010-11-04 rev. 2010-11-08 Samrådshandlingen godkändes av kommunstyrelsen 2010-11-04

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun Vindkraftsplan för Ljusdals kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-19 214. Del 5: Utlåtande efter utställning Handlingar Del 1: Bakgrund och

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 A Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 Dnr P 2006-01 Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Inledning Bakgrund och syfte Miljö- och stadsarkitektkontoret, Filipstads

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta.

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum 2011-05-25 Ert datum Beteckning Översiktsplan Er beteckning Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum: 2011-05-19 Tid: 19.00-22.00 Plats: Församlingshemmet, Färingtofta

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LANDSBYGDSUTVECKLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LANDSBYGDSUTVECKLING LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) AVSEENDE TRANEMO KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE En samrådshandling för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) avseende Tranemo kommun har varit ute på samråd

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - PROGRAM 2014-12-12 Dnr: 2013/482. Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - PROGRAM 2014-12-12 Dnr: 2013/482. Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDET Program till detaljplan för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl., upprättat 2014-07-10, har varit

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Kommunal tillstyrkan i praktiken

Kommunal tillstyrkan i praktiken Kommunal tillstyrkan i praktiken Enkätundersökning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap. 4 miljöbalken ER 2014:21 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer