Miljökonsekvensbeskrivning Bröcklingbergets Vindkraftpark. Ownpower Projects AB. Miljökonsekvensbeskrivning. Richard Söderlund Frösön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvensbeskrivning Bröcklingbergets Vindkraftpark. Ownpower Projects AB. Miljökonsekvensbeskrivning. Richard Söderlund Frösön 2011-02-03"

Transkript

1 Miljökonsekvensbeskrivning Bröcklingbergets Vindkraftpark Ownpower Projects AB Miljökonsekvensbeskrivning Richard Söderlund Frösön

2 2

3 Ownpower Projects AB Bröcklingbergets Vindkraftpark Miljökonsekvensbeskrivning Avseende att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av högst 25 vindkraftverk i Bräcke kommun på fastigheterna: BRÄCKE BRÄCKE-HEMSJÖ 1:19, BRÄCKE BRÖCKLING 1:47, BRÄCKE BRÖCKLING 1:39, BRÄCKE BRÖCKLING 2:1, BRÄCKE SÖSJÖ 2:46, BRÄCKE SÖSJÖ 2:13, BRÄCKE SÖSJÖ 2:3, BRÄCKE SÖSJÖ 2:41, BRÄCKE SÖSJÖ 1:16, BRÄCKE SÖSJÖ 1:34, BRÄCKE SÖSJÖ 1:10, BRÄCKE ÖRETJÄRNDALEN 1:3, BRÄCKE SÖSJÖ 1:19, BRÄCKE SÖSJÖ 3:2, BRÄCKE SÖSJÖ 1:37, BRÄCKE SÖSJÖ 1:26, BRÄCKE SÖSJÖ 1:77, BRÄCKE SÖSJÖ 1:77, BRÄCKE MORDVIKEN 1:8, BRÄCKE MORDVIKEN 7:1, BRÄCKE MORDVIKEN 1:14. Utgåva 1.0 Visby den 3 februari 2011 Jonas Dahlström VD Ownpower Projects AB 3

4 4

5 Innehåll MKB 1 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING SÖKANDE INLEDNING Avgränsning Bakgrund 10 4 VERKSAMHETSBESKRIVNING Projektområdet Konfiguration Vindkraftverken Fundament Byggnader Vägar/Infrastruktur Elnätsanslutning Markanspråk/Massor Transporter Vindmätning Service och underhåll Avveckling av verksamheten 30 5 OMRÅDESBESKRIVNING Planförhållanden Förutsättningar för vindkraft Landskapet Mark och hydrologi Naturmiljö Rovfåglar och övrig fauna Fornlämningar och kulturmiljö Friluftsliv och Turism Areella näringar Rennäring Motstående intressen Närboende 49 6 ALTERNATIVA LOKALISERINGAR OCH UTFORMNINGAR Alternativa lokaliseringar Alternativ utformning Nollalternativ 60 7 MILJÖKONSEKVENSER OCH SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Vindkraft och miljö Ekonomi och livscykelanalys Landskapsanalys Visuell påverkan Fotomontage Hindermarkering Mark och hydrologi Naturmiljö Rovfåglar och övrig fauna Fornlämningar och kulturmiljö Friluftsliv och turism Areella näringar Rennäring Övriga motstående intressen Ljud Skuggor Elnät Kemikalier och avfall 101 5

6 7.16 Risker Påverkan under byggfasen Avveckling av verksamheten Hushållning med naturresurser Uppfyllelse av miljömålen kontroll av verksamheten Förslag på kontroll av verksamheten SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV PÅVERKAN Samlad bedömning SAMRÅD REFERENSER BILAGOR.. 6

7 1 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING Bolaget söker tillstånd enligt kap. 9 Miljöbalken för uppförande och drift av Bröcklingbergets Vindkraftpark, 5 kilometer öster om Bräcke i Bräcke kommun. Bolaget avser att etablera upp till 25 vindkraftverk inom projektområdet, enligt Karta 2. Vindkraftverkens maximala höjd blir 180 meter. Totalt bedöms vindkraftparken kunna producera 190 GWh/år, vilket om det ersätter fossil elproduktion, motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med ton/år. Vindkraftparken består av 2 delområden, det södra ligger på Bröcklingberget och det norra ligger på höjderna öster om Sösjö. Området är ett norrländskt backlandskap med goda vindförhållanden. De båda delområdena är sedan tidigare påverkade av skogsbruket med tillhörande vägar samt genom den 400 kv kraftledning som går genom området. Bolaget gör bedömningen att med de åtgärder och arbetssätt som genomförts och planerats väl uppfylller de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Vid utarbetandet av Bröcklingbergets Vindkraftpark har hänsyn tagits till: Krav på en tekniskt och ekonomiskt fullgod lösning Natur- och kulturvärden Markens beskaffenhet, vegetation och topografi Skyddsavstånd till kraftledning Gällande riktlinjer för ljud och skuggor Verksamheten kommer att medföra byggande av fundament, förstärkningar av befintliga vägar, anläggande av nya vägar samt internt kabelnät inom projektområdet. Det interna vägnätet, inom vindkraftparken, nyttjas vid tillsyn, service och underhåll, men även som skogsbilvägar åt det fortsatta skogsbruket i området. Vindkraftparken kommer att vara sammankopplad med ett internt markförlagt kabelnät som ansluts till en transformatorstation för vidare transport ut till stamnätet. Ett troligt alternativ för elnätsanslutning av vindkraftparken är mot den 220 kv kraftledning som går vid Gråssjön. Vindkraftverken placeras på fundament. Avgörande för hur fundamentet utformas är jordlagrets mäktighet och bergets kvalitet. Den slutliga utformningen av vindkraftparken med placering av vindkraftverk, internt väg- och kabelnät kan göras exakt först då typ av vindkraftverk, analysering av vindresurserna, markens beskaffenhet och ett flertal andra faktorer är undersökta. Projektområdet är utformat och lokaliserat till 2 vindbruksområden som finns medtagna i tillägget till översiktsplanen tema vindkraft i Bräcke kommun. Området i övrigt belastas inte med några planförhållanden, områdesbestämmelser eller restriktioner som inte är förenligt med vindbruk. Den pågående markanvändningen i området är skogsbruk, vilket väl kan samordnas med vindbruket. Rennäringen nyttjar även området för vinterbete. Stora delar av projektområdet utgör riksintresse för rennäringen. Påverkan på rennäringen bedöms främst vara kopplad till anläggningstiden. Bolaget anser att genom de försiktighetsmått, skadeförebyggande åtgärder samt eventuella kompensationsåtgärder som redovisas i denna MKB tillgodoses rennäringens intressen. Vid de studier, analyser och inventeringar som företagits för att beskriva den miljöpåverkan som vindkraftparken kan förväntas ge, har vindkraftverkstypen Vestas V112 valts. Detta vindkraftverk representerar väl en modern vindkraftsteknologi och är därför ett möjligt val i en senare upphandling. 7

8 Landskapsbilden kommer att förändras och upplevelsen av den är mycket individuell och är därför svår att bedöma. Vindkraftparken kommer att synas från omkringliggande platser, i synnerhet från områden väster om vindkraftparken samt från stora delar av Revsundssjön. Stora delar av omkringliggande områden, byar och samhällen kommer inte att påverkas av någon förändrad landskapsbild. I närområdet kommer vindkraftparken synas i varierande omfattning. Utöver synligheten medför vindkraftparkens hinderljus påverkan på landskapet och boende i närområdet. Vindkraftverk kan medföra olägenheter i form av buller, skuggor och reflexer för bostads- och fritidshus. Närmaste bostäder/fritidshus ligger mer än meter från närmaste vindkraftverk. Utformningen av Bröcklingbergets Vindkraftpark innebär att gällande riklinjer för ljud och skuggor kommer att innehållas för verksamheten. Under byggtiden kommer en del störningar att förekomma på grund av transporter vid resningen av vindkraftverken, buller för anläggningsmaskiner, sprängning och krossning av material. Vid utformning av vindkraftparken med placering av vindkraftverk, vägar och övrig tillhörande infrastruktur, har genomförda natur- och kulturinventeringar till viss del varit styrande. Förutsättningen för bevarandet av områdets naturvärden är att områdets hydrologi, våtmarker och andra känsliga områdes funktion inte störs. Inom projektområdet återfinns mycket få kulturlämningar. Påverkan på natur- och kulturmiljön minimeras genom vidtagande av försiktighetsmått och skadeförebyggande åtgärder. Jakt och friluftsliv kommer att vara möjligt även vid etablering av vindkraft. Inom vindkraftparken kommer ljud och skuggor att påverka känslan av att vistas i orörd natur, vilken är en viktig del av jakt och friluftsliv. Samråd har genomförts med Bräcke kommun, Jovnevaerie sameby och Länsstyrelsen Jämtlands län. Samråd med utökad krets, enligt 6 kap. Miljöbalken, har genomförts med myndigheter, företag, organisationer, allmänhet och särskilt berörda. Möjlighet till synpunkter på projektet har givits under samrådsprocessen. Bröcklingbergets Vindkraftpark kommer att ge en positiv bild av Bräcke kommun och satsningen på förnybara energikällor. Vindkraftparken bidrar till uppfyllelse av flera miljömål. Bolaget och dess ägare ser gärna lokalt ägande i vindkraftparken från privatpersoner och företag inom Bräcke kommun. Den lokala nyttan kan innebära upphandlingar för MSEK under 3 år. Utöver detta medför vindkraftssatsningen att det tillkommer lokala och regionala intäkter som vindkraften genererar i form av servicearbeten och markavtal etc. motsvarande MSEK årligen. Driften avses pågå cirka 25 år och en avveckling eller utbyte till modernare vindkraftverk kan ske inom en period av 35 år. De bedömningar som har gjorts inom projektet är att vindkraftparkens miljöpåverkan på området är godtagbar. Nollalternativet innebär att marken fortsätter att användas som idag med fortsatt aktivt skogsbruk och renskötsel. Landskapsbilden förblir opåverkad, bullernivåerna förblir oförändrade men den sammantagna negativa miljöpåverkan i ett större perspektiv blir betydligt större då mer miljöskadlig elproduktion måste användas istället. Bolaget gör bedömningen att samhällnyttan med Bröcklingbergets Vindkraftpark, i jämförelse med scenariot enligt nollalternativet, motiverar en utbyggnad av vindkraftparken. 8

9 2 SÖKANDE Sökande: Ownpower Projects AB Organisationsnummer: Adress: Box 3043, VISBY Besöksadress: Adelsgatan 18 Kontaktperson: Håkan Hansson, Ownpower Projects AB Telefon: E-post: SNI-kod: B Ownpower Projects AB Ownpower Project AB (Bolaget) bildades Affärsidén är att projektera och äga vindkraft och andra förnybara energikällor. Bolaget har byggt upp en gedigen kompetens, bestående av några av landets mest erfarna personer inom vindkraftsprojektering och tillståndsfrågor. En viktig projektidé är att möjliggöra lokalt ägande av vindkraft genom bildandet av regionala Ownpowerbolag. 3 INLEDNING 3.1 AVGRÄ NSNING Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning är en del av tillståndsansökan för uppförande, drift av en vindkraftanläggning på höjderna cirka 5 km öster om Bräcke i Bräcke kommun. Se Karta 1 för lokalisering. Verksamheten avgränsas av att etablera vindkraft, driva och avveckla vindkraft samt tillhörande infrastruktur, inom det område som fortsättningsvis benämns projektområdet. Bolaget avser att nyttja hela projektområdet för energiproduktion och yrkar på fri rörlighet inom projektområdet, se Karta 2. Med fri rörligt inom projektområdet, menar Bolaget att vindkraftverk, vägar och övrig tillhörande infrastruktur kan placeras fritt inom projektområdet, såtillvida att gällande riktlinjer för ljud och skugga innehålls, samt att rimlig hänsyn tas till natur- och kulturvärden. All kringverksamhet kommer att lokaliseras inom projektområdet och omfattas därmed av ansökan. Transformatorstationen placeras i anslutning till projektområdet och ansökan inkluderar och kabeldragning från projektområdet till transformatorstationen. Inom projektområdet avser Bolaget att anlägga: internt vägnät internt kabelnät vindkraftverk och fundament upplagsplatser för grävmassor och material servicebyggnad, uppställningsplatser för fordon samt tillfälliga servicebodar Platser för ovanstående kringverksameter i projektområdet kommer att granskas och fastställas i dialog med tillsynsmyndighet. I ansökan och denna MKB hanteras inte elnätsanslutningen mot överliggande elnät. Enligt ellagen (1997:857) krävs tillstånd (så kallad nätkoncession) av regeringen för att bygga eller använda en elektrisk starkströmsledning. Emellertid synliggörs påverkan från en möjlig elnätsanslutning i denna MKB översiktligt. 9

10 För tillkommande verksamheter som t.ex. betongtillverkning och täktverksamhet kommer Bolaget att söka tillstånd/anmäla verksamheten där så erfordras. Vidare avser inte ansökan och denna MKB eventuell täktverksamhet inom projektområdet. 3.2 BAKGRU ND I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) beskrivs vindkraftverkens placering och utformning, skadeförebyggande åtgärder, påverkan på hälsa, miljö samt hushållning med resurser och alternativ lokalisering och utformning till projektet. Beräkningar, utredningar och studier i denna MKB baseras på vindkraftverk av typ Vestas V112 med totalhöjd 175 meter och effekt 3MW. Den fortgående, snabba teknikutvecklingen gör det omöjligt att i detalj fastställa vilka vindkraftverk som är lämpliga för Bröcklingbergets Vindkraftpark. Andra leverantörer har flera intressanta nya vindkraftverk under framtagande och med det i beaktande ansöker bolaget för 180 meters vindkraftverk. Några 180 meters vindkraftverk har inte funnits tillgängliga vid framtagandet av fotomontagen. Det är av betydelse att förtydliga att skillnaden på 5 meter inte är möjligt att avgöra i ett montage och är även väldigt svårt att skönja i verkligheten. Lokalisering Verksamheten är lokaliserad till ett höjdområde drygt 5 kilometer öster om Bräcke i Bräcke kommun, Jämtlands län enligt Karta 1. Vindkraftverken placeras centrerat på höjdområdena öster om Sösjö och norr och nordväst om Hemsjö. Karta 1. Visar lokalisering av Bröcklingbergets Vindkraftpark. 10

11 Influensområde Effekterna av ljud och rörliga skuggor beaktas inom ett område om cirka 2 km utanför den planerade vindkraftparken. Den visuella påverkan berör ett större område och behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar verksamheten i anläggnings-, drift- och avvecklingsfas. Vindkraft - en ren energikälla Vindkraften är en förnybar, inhemsk och ren energikälla som inte ger några utsläpp av luftföroreningar under drift. El producerad av vindkraftverk kan i stor utsträckning ersätta el producerad i fossileldade anläggningar, vilka orsakar utsläpp av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen. Vindkraft som elproduktion, åtnjuter alltjämt större betydelse globalt och nationellt för elförsörjningen. Enligt pressmeddelande från Svensk Vindenergi ( ) visar prognosen att vindkraft även under 2010 kommer att slå rekord när det gäller utbyggnaden i Sverige. För 2010 bedöms vindkraftens installerade effekt att öka med 36 % jämfört med Bröcklingbergets Vindkraftpark Verksamheten bedöms kunna producera i storleksordningen 190 GWh/år, vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med ton/år, jämfört med de utsläpp som den nordiska elproduktionen bidrar till idag (Svensk Vindenergi, 2010). Ett modernt vindkraftverk har efter 6-8 månaders drift i ett bra vindläge producerat lika mycket energi som det går åt för dess tillverkning. Vindkraftparken består av två delområden, enligt översikt i Karta 2. De två områdena utgör tillsammans en yta av drygt 550 hektar (5,5 km 2 ). Avståndet mellan de olika områdena är 2 kilometer. Lokalt ägande Bolaget och dess ägare verkar gärna för ett lokalt ägande och kommer att arbeta för att kooperativt genomförs om intresset finns. Vidare avser Bolaget också att verka för ett regionalt bolag bildas som kan erbjuda företag och privatpersoner möjlighet att investera i Bröcklingbergets Vindkraftpark. Till avsättning av bygdepeng är Bolaget positivt inställt. Emellertid måste principen för hur bygdepengen ska förvaltas och utbetalas vidare utredas. Bolaget har i samråd med Ockelbo kommun utformat en modell med kommunen som administratör, där en fond, dit bygdens befolkning kan ställa förslag om landsbygdsutveckling. Modellen som nyttjats inom Ockelbo kommun, är även aktuellt inom Bröcklingbergets Vindkraftpark. Investeringar lokala entreprenörer En etablering av en vindkraftpark i denna storleksordning genererar arbete genom de substantiella medel som tillförs en etablering. Detta genom att tillvarata de lokala resurserna i form av entreprenörer och ägande i största möjliga utsträckning. I projekt Bröcklingbergets Vindkraftpark kan det innebära lokala upphandlingar för allt mellan MSEK under 3 år. Det kommer att involvera entreprenader inom betongarbeten, elarbeten, geoteknik, anläggningsarbeten av mark, vägarbeten etc. Förutom bygget av vindkraftparken och tillhörande vägnät, så tillkommer kraftledningsbygge för elnätsanslutning mot överliggande elnät. Den totala investeringen ligger omkring totalt MSEK, varav själv vindkraftverken utgör merparten. Utöver detta medför vindkraftssatsningen att det tillkommer lokala och regionala intäkter som vindkraften genererar i form av servicearbeten och markavtal etc., motsvarande MSEK årligen och på 20 år upp till 240 MSEK. Som tumregel brukar man använda att för varje installerad MW så genereras 3 årsarbeten med alla kringeffekter i form av pengar från arrende, bygdepeng, service och underhåll. För projekt Bröcklingberget innebär det att drygt 60 årsarbeten skapas varaktigt. 11

12 4 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vindkraftparken består av två delparker, cirka 5 km öster om samhället Bräcke, Jämtlands län. Det södra delområdet ligger uppe på Bröcklingberget och det norra ligger uppe på höjderna öster om Sösjö. Bolaget avser att etablera upp till 25 vindkraftverk inom projektområdet, enligt Karta 2. Med den alternativa utformningen, vilken beskrivs i avsnitt Alternativ utformning, bedömer Bolaget att 25 vindkraftverk kan rymmas inom projektområdet 1. Den alternativa utformningen grundar sig på vindkraftverk med totalhöjden 150 meter. Bolaget följer teknikutvecklingen, vilken går snabbt mot större och högre vindkraftverk. Därmed görs bedömningen att större och högre vindkraftverk troligtvis kommer att vara aktuella vid uppförandet av vindkraftparken. Således redovisas genomgående den ansökta verksamheten, i denna MKB, ett troligt alternativ med Vestas V112, vilket innebär tornhöjd på 119 meter och rotordiameter om 112 meter och totalhöjden 175 meter. Med denna typ av vindkraftverk bedömer Bolaget att man inom projektområdet kan uppföra totalt 21 stycken vindkraftverk. Vindkraftparken är planerad i ett platåartat landskap med goda vindförhållanden med cirka 7 m/s i medelvind i hela området. Projektområdet utgörs av två tämligen homogena delområden. 4.1 PROJEKTOMRÅDE T Projektområdet ligger inom höjdintervallet meter över havet. Den totala ytan för projektområdet uppgår till drygt 550 hektar (5,5 km 2 ). Merparten av detta område ianspråktas inte för exploateringen. Inom projektområdet kommer upp till 21 vindkraftverk att placeras, med ett inbördes avstånd i storleksordning 500 meter. Avgränsning av projektområdet För att avgränsa projektområdet för Bröcklingbergets Vindkraftpark har följande kriterier varit styrande: Antaget tillägg till översiktsplan för vindkraft Rådighet över fastigheter Genomförd kultur- och naturinventering Bräcke kommun har i arbetet med framtagande av tillägg för översiktsplanen pekat ut områden som anses lämpliga för vindkraft. Kommunen har studerat ett antal faktorer för att definiera lämpliga områden. Projektområdet ligger till övervägande del inom kommunens definierade område för vindbruk. Se vidare under avsnitt Planförhållande. Vindkraftverken placeras endast på fastigheter som Bolaget har rådighet över genom avtal med markägarna. Kultur- och naturvärdesinventering har genomförts inom projektområdet. Projektområdets karaktär Bröcklingbergets Vindpark ligger inom ett höglänt och tämligen platåartat skogslandskap med goda vindförhållanden inom hela området. Det södra delområdet, Bröcklingberget, präglas av tall- och granskog med varierade ålder, och med ett tämligen frekvent inslag av hyggen. I området återfinns några få vattendrag och våtmarker, vilka bland annat utgörs av Västersttjärn och Gottlandsflon. 1 I avsnitt Alternativ utformning, redovisas verksamheten utifrån ett scenario om totalhöjd 150 meter och totalt 25 vindkraftverk inom projektområdet. 12

13 I övrigt återfinns inga större vattendrag eller våtmarker i detta område. Vad gäller kulturvärden, så hyser Bröcklingberget några kolbottnar samt en fossil åker och resterna av en fäbod. Det finns inga dokumenterade naturvärden eller värdefulla naturmiljöer på Bröcklingberget Karta 2. Visar översiktligt projektområdet. Sösjö, det norra delområdet, har likartad karaktär som Bröcklingberget vad gäller topografi, vegetation och vindförhållande. Delområdet har emellertid ett större inslag av våtmarker och vattendrag. Bland annat hyser delområdet vattendraget Öretjärndalsbäcken och vattenområdet Källmyrtjärnen. Omkring Källmyrtjärnen finns en sumpskog registrerad, i övrigt hyser inte området några dokumenterade naturvärden eller värdefulla naturmiljöer. En kulturlämning i form av en gammal färdväg återfinns i delområdets sydvästar del. Vandringleden, Gimåleden, löper genom delområdet. Som helhet präglas området av ett aktivt skogsbruk med tillhörande skogsbilvägar. Foto 1. Visar nyupptaget hygge på Bröcklingberget. 13

14 4.2 KONFIGU RATION Vid övergipande planering och utformning av Bröcklingbergets Vindkraftpark har sex huvudsakliga skäl varit av central betydelse: Vara ekonomiskt genomförbart Ha fullgod teknisk funktion Uppfylla planförhållanden Ta hänsyn till intilliggande bostadsfastigheter/boende Ta hänsyn till naturvårds- och kulturvårdsintressen Ta hänsyn till rennäringens intressen Huvudalternativ utformning Bröcklingbergets Vindkraftpark En sammanvägning av ovan listade förutsättningar har lett fram till ett huvudalternativ avseende vindkraftverkens placering och storlek enligt Karta 3, se vidare under avsnitten 7 och 8 i miljökonsekvensbeskrivningen. Konfigurationen av vindkraftparken kan förändras efter ytterligare genomförda tekniska analyser/utredningar. Karta 3. Visar huvudalternativ med 21 st. Vestas V112, 3MW och totalhöjd 175 m. Huvudalternativet har utformats genom en avvägning mellan följande aspekter: Inbördes avstånd mellan vindkraftverk Utförda inventeringar för natur och kultur Markens beskaffenhet, vegetation, topografi Skyddsavstånd till kraftledning Innehålla gällande riktlinjer för ljud och skuggor till bostäder/fritidshus Konfigurationen ovan visar på en principiell utformning av vindkraftparken. Vindkraftverken är av typ Vestas V112, 3MW och med totalhöjd 175 meter. Totalt har 21 vindkraftverk placerats inom projektom- 14

15 rådet. Vindraftverken placeras med ett inbördes avstånd med omkring 5 rotordiameter ( m). Detta för att motverka vindskugga och turbulens inom vindkraftparken. Utformningen av vinkraftparken kan förändras under projektets gång. Emellertid visar den på en trolig utformning. Ett annat alternativ redovisas under avsnittet Alternativ utformning. Slutgiltig placering av vindkraftverk, vägdragning, internt kabelnät och övrig tillhörande infrastruktur kan göras först då typ av vindkraftverk, vindmätningar, markförhållanden och ett flertal andra faktorer är fullständigt klarlagda. 4.3 VINDKRA FTVE RKE N Vindkraftverkens maximala totalhöjd blir 180 (navhöjden plus halva rotordiametern). Maxhöjden 180 meter medför att de flesta tillängliga vindkraftverk kan bli aktuella. Vidare utvecklas ständigt ny teknik och vindkraftverken tenderar till att bli större och högre. Bolaget vill vara flexibla och inte i ett tidigt skede låsa sig till någon särskild leverantör. Nedan ges exempel på olika storlekar och effekter som ryms inom totalhöjden 180 meter. Effekt: Totalhöjd: ca 2-4MW -180 m Navhöjd: ca Rotordiameter: ca Vid upphandling av vindkraftverken bestäms det slutliga valet av vindkraftverk. Storlek och effekt varierar något mellan de olika leverantörerna. Figur 1. Visar olika mått för ett vindkraftverk. Vindkraftverken kommer att ha rörtorn av stål eller betong/stål, rotorn blir antagligen 3-bladig och tornen blir förmodligen vita. Verken blir lågvarviga och har en rotationshastighet mellan varv per minut. Vid vindhasighet om cirka 4 m/s startar vindkraftverken och vid cirka 25 m/s inträder automatstopp av säkerhetsskäl. Full effekt nås vid cirka 12 m/s. De vindkraftverk som byggs i dag är mestadels tillverkade i stål och glasfiber. Tornet består av en cylindrisk stålkonstruktion som transporteras till platsen i sektioner. Maskinhuset som sitter ovanpå tornet är också en stålkonstruktion och transporteras i ett stycke. Rotorbladen är vanligtvis tillverkade av glasfiberarmerad polyester. 15

16 Beroende på typ av konstruktion för vindkraftverket sker överföringen av kraften på två olika sätt. Antingen via en växellåda för att öka varvtalet till cirka varv (4 polig generator, 50hz) eller genom att driva en mångpolig generator med direktdrift. Generatorn alstrar normalt el med spänningsnivån V. Denna spänning transformeras via transformator (placerad i, eller i direkt anslutning till vindkraftverket) till erforderlig nivå för anslutning till externt nät. Eventuell växellåda samt generator kommer att vara luft- och/eller vattenkylda. Varje vindkraftverks växellåda rymmer cirka 450 liter olja, dessutom finns cirka 300 liter hydraulolja i hydraulsystemet. Oljebyte sker enligt anvisningar från leverantör, vilket vanligen innebär vart 5:e år. Genomförda kostnads- och intäktskalkyler visar att parken kan optimeras med den senaste tekniken med generatoreffekter mellan 2-4 MW. Rotordiametern för verk i denna storlek ligger inom spannet meter. Ökningen av energiinnehållet i vinden som funktion av ökad höjd över marken är betydande, varför lämplig navhöjd ligger i spannet meters höjd. Teknikutvecklingen under senare år har varit snabb och vindkraftverken blir allt effektivare. För att kunna utnyttja vinden bättre och minimera turbulenseffekter blir rotordiametern större och tornen högre. Driften av verken fjärrövervakas och är utrustade med driftlarm vilket per automatik larmar om något är fel och för att undvika längre produktionsstopp. De kemikalier som kommer att användas under drift är främst oljor. Val av lämplig storlek på vindkraftverk Valet av lämplig gruppkonfiguration (dvs. hur vindkraftverken ställs i förhållande till varandra) samt valet av lämplig navhöjd handlar om att finna balansen mellan rimliga miljörelaterade hänsynstaganden och rent teknisk-ekonomiska krav. Vindresursens variation över området avgör vindkraftparken utformning. I områden med högst vindenergi finns det en teknisk och ekonomisk möjlighet att välja verk med högre effekt upp till 3-4 MW. Gruppkonfigurationen bestäms av vilken fördelning vindhastigheten har i de olika väderstrecken på olika höjd under ett normalår, dvs. platsens vindmässiga beskaffenhet. Denna beskaffenhet brukar sammanfattande kallas för platsens vindregim. Rätt navhöjd Den i särklass viktigaste parametern för ett vindkraftverks effektivitet är vindhastigheten, då vindkraftverks avgivna effekt proportionell mot vindhastigheten i kubik. Det innebär att en liten ökning av vindhastigheten får en stor betydelse för energiproduktionen. Detta samband åskådliggörs tydligt då ett vindkraftverks prestanda illustreras grafiskt med hjälp av en effektkurva, vilket är verkets avgivna effekt som funktion av vindhastigheten. Kurvan stiger mycket brant. En typisk effektkurva visas i Figur 2 nedan. 16

17 Figur 2. Effektkurva för ett 3MW vindkraftverk. En liten ökning av vindhastigheten får en stor betydelse för energiproduktionen. Då ett vindkraftverks ekonomiskt optimala tornhöjd skall bestämmas ställs de ökade kostnaderna för ett högre torn medför mot de merintäkter den högre medelvinden renderar som följd av högre energiproduktion. Turbulens är en form av oordnad rörelse där luftens jämna strömning bryts ned via oregelbundna virvelbildningar. Vindskjuvning handlar om att vindar på olika höjder rör sig i olika i hastigheter. Ju större vindskjuvningen är desto större incitament för att investera i högre torn. Vid lägre vindskjuvning gäller självfallet det omvända, se Figur 3. Utöver vindskjuvningens betydelse relaterat till möjligheterna att med ökad höjd nå ett högre energiinnehåll, och därmed ett högre utbyte, är vindskjuvningens storlek även av stor betydelse för de utmattningspåkänningar som vindkraftverk med stor rotordisk utsätts för. Figur 3. Vindskjuvning. Det gråskrafferade området illustrerar den vindskjuvning som uppmätts av SMHI på södra Näsudden. Den röda linjen visar den troliga vindskjuvningen inom projektområdet. Ett vindkraftverk med 100 m rotordiameter utsätts för stor obalans som följd av vindskjuvningen om tornhöjden är låg. 17

18 Gruppkonfiguration Vindkraftverk behöver för att erhålla hög verkningsgrad hållas åtskilda. Erforderligt minimiavstånd mellan två verk är proportionellt mot verkens rotordiameter. Sedvanligt ställs vindkraftverk inom en vindkraftpark med ett avstånd av 5-6 rotordiameter mellan de enskilda vindkraftverken. Att ställa vindkraftverken med ett mindre inbördes avstånd medför att man får in fler vindkraftverk inom en given yta på bekostnad av sänkt verkningsgrad. En god gruppkonfiguration erhålls när maximalt antal vindkraftverk placeras inom en given yta, utan att verkningsgraden märkbart påverkas till det sämre. Gruppkonfigurationen medför alltid att mindre förluster i verkningsgraden uppstår. Den lite sämre verkningsgraden som genereras vid en gruppkonfiguration uppvägs av en högre total energiproduktion då fler vindkraftverk placeras inom en begränsad yta. För att minimera de tider som vindkraftverken läar varandra är det att föredra att ställa vindkraftverken orienterade mer eller mindre tvärs den dominerande vindriktningen. 4.4 FUNDA MENT Vindkraftverken placeras på fundament. Vad som bestämmer typ av fundament är jordlagrets mäktighet och bergets kvalitet. Fundamenten till vindkraftverken kan antingen anläggas som gravitationsfundament eller genom att förankra fundamenten med hjälp av förankringsstag i berggrunden som gjuts fast, se Figur 4. Figur 4. Visar olika typer av fundament, ett gravitationsfundamet och ett bergsförankrat. Gravitationsfundamentet består av cirka 480 m 3 betong samt tillhörande armering om cirka 45 ton. Fundamentet etableras på ett djup ner till cirka 3 meter. Storleken på fundamentets yta ligger i storleksordningen 20 x 20 meter. Djupet och ytan för gravitationsfundamentet är beroende av vilket vindkraftverk som blir aktuellt samt hur markförhållandena ser ut i området där fundamentet anläggs. Bergsförankrat fundament kan användas förutsatt att bergets hållfasthet är tillräcklig och har rätt förutsättningar. Det kan krävas en plansprängning för att jämna till ytan där fundamentet ska stå. En klack gjuts på berget i vilken dragstag borras ner i berget. Ovanpå den gjutna klacken fäst en fundamentsdel. Fundamentsdelen förankras i berget med hjälp av stänger som fixeras och därefter fästs tornet i fundamentsdelen Både gravitationsfundament och bergsfundament är tänkbara in Bröcklingbergets Vindkraftpark. 18

19 Foto 2. Visar byggandet av ett gravitationsfundament. Foto: Johan Åberg 4.5 BYGGNADE R Det behövs en byggnad i eller i nära anslutning till vindkraftparken under byggnation och under den återstående drifttiden. Byggnaden ska tjäna som personalbyggnad där service- och underhållspersonal kan vistas. Vidare ska byggnaden innefatta ett förråd med verkstad för förvaring och bearbetning av mindre maskinkomponenter samt ett garage för fordon. Bolaget avser söka bygglov enligt plan och bygglagen (PBL) för uppförande av byggnaden. Tillgång till vatten och avlopp krävs. Även detta ligger utanför denna ansökan, och ansöks i vanlig ordning. Under själva byggfasen kan eventuellt temporära uppställningsplatser för byggbaracker, fordon och avfall upprättas inom projektområdet. Bolaget har inte utrett huruvida mobila betongstationer ska ställas upp inom projektområdet. Det är fullt möjligt att mobila betongstationer etableras i områdena vid Sösjö och på Bröcklingberget. En mätmast med tillfälligt bygglov finns inom området. Eventuellt uppförande av ytterligare mätmaster ansöks i vanlig ordning hos Bräcke kommun. 4.6 VÄ GA R/INFRA STRUKTU R Det föreligger vissa krav för vägar vid transport av vindkraftverk. Fastställda krav gör bland annat gällande att vägbredden skall vara minst 4,5 meter och fri höjd på 4,6 meter. Sedvanliga skogsbilvägar har ofta cirka 3 meters bredd, och behöver därför breddas och förstärkas för de tunga transporterna som vindkraftverken medför. Ekipagen som fraktar delar till vindkraftverken kan sammanlagt med last väga upp till 165 ton, vilket medför att vägarna ska klara erforderligt axeltryck om 16 ton. Då transportfordonen är långa och otympliga krävs att svängar som förekommer längs vägarna är fria från hinder inom en tämligen stor radie. Vidare får inte uppförsbackar vara för branta för att lastbilarna ska klara dra upp delar till vindkraftverken. Vindkraftstransporter, med stora och tunga delar, kräver dispens från Trafikverket eller berörd kommun för att få framföras på allmän väg. Tillstånd för enskild väg söks hos ägaren av vägen. Befintliga skogsbilvägar kommer att i största möjliga utsträckning att nyttjas, förstärkas och rätas ut där behov föreligger. Inom projektområdet kommer det även att brytas ny väg. 19

20 Vid brytning av ny väg kommer natur- och kulturvärden särskilt beaktas. Vidare kommer känsliga och hänsynskrävande områden, såsom vattendrag och våtmarker, i största möjliga mån undantas för anläggning av ny väg. Kabeldragningen kommer att förläggas utefter vägarna inom vindkraftparken. Ny anläggning av väg kommer till stor del att göras på kalhyggen, ungskog eller i kraftledningsgatan som redan är röjd från träd och buskar. Uppskattningsvis krävs anläggande av 11 kilometer ny väg inom projekttområdet. Under avsnitt Naturmiljö redovisas kartor för vägnätet in vindkraftparken. En skiss för principiell uppbyggnad av ny väg återges i Figur 5 samt i Bilaga 3A. In- och utfartsvägar E14 bedöms vara den väg som kommer att tjäna som transportled då vindkraftverken förmodligen kommer att skeppas till Tundalshamnen i Sundsvall. Från E14 följder mindre vägar in till projektområdet. En mer noggrann framkomlighetsanalys av lämpligt alternativ för in- och utfartsvägar görs under projektets gång. Lämpligt alternativ ska medföra liten påverkan på boende i närområdet, då transporterna blir omfattande under byggskedet. Framkomlighetsanalysen ska även innefatta och utreda möjligheterna med att transportera vindkraftverken på järnväg. Vid transport av vindkraftverken kommer dialog att ske med Trafikverket. Tillstånd kommer att sökas hos Trafikverket med redogörelse av rekognoserad färdväg för långa transportfordon och bärighetskontroll, då transport av vindkraftverken kommer att påverka övrig trafik. Som huvudsaklig in - och utfartsväg avses E14 att nyttjas. För delområdet Sösjö, medför detta transporter genom centrala Bräcke. Från E14 avses transporterna gå vidare på länsväg 323, för att vidare ta av mot Mordviksbodarna på länsväg 719. Från 719 finns skogsbilväg in i projektområdet, se Karta 4. Karta 4. Visar tänkta in- och utfartsvägar till vindkraftparken. Transporterna till det södra delområdet, Bröcklingberget, avses ske på E14, där transporterna tar av på länsväg 711 och vidare mot Albacken. Inga av dessa transporter går genom centrala Bräcke. Mellan byarna Bygget och Bröckling vidtar en skogsbilväg upp mot Bröcklingberget. 20

21 Redovisade vägar för infart till projektområdet, nyttjas även i motsatt riktning för utfart genom projektområdet till E14. Breddning och förstärkning av befintliga vägar Området hyser idag ett tämligen väl utbyggt skogsbilvägnät, ungefär 5 kilometer av detta vägnät kommer att nyttjas och ny slitbana kommer eventuellt att anläggas. Vidare bedöms denna väglängd (5 km) vara i behov av förbättringsåtgärder i form av förstärkning och breddning av vägbanan. En del kurvor i vägen kräver rätning för att de långa transporterna ska kunna ta sig fram. Anläggning av par mötesplatser i respektive delområde krävs även. Principerna för breddning av befintliga vägar återges i Bilaga 3B. Anläggning av ny väg Till varje vindkraftverk krävs anläggande av tillfartsvägar. Behovet av ny väg inom projektområdet bedöms uppgå till 11 kilometer. Vägdragningen har till största del förlagts enligt principen att undvika våtmarker och styra anläggningen av ny väg till områden med fast mark. Endast undantagsvis planeras väg att brytas i anslutning till våtmarksområden. Principerna för anläggande av väg som berör våtmarksområden beskrivs under Skadeförebyggande åtgärder för naturmiljön i avsnittet Naturmiljö. Av den totala väglängden på 11 kilometer ny väg, som planeras anläggas inom projektområdet, beräknas 2 kilometer förläggas i den befintliga kraftledningsgatan. Denna åtgärd berör i synnerhet Bröcklingberget. Vid upptagning av nya vägar krävs en korridor för vägen, uppskattningsvis meter, där skogen eller annan vegetation röjs bort. I dikena i anslutning till vägen, läggs kabel ned för det interna elnätet som koppla samman vindkraftverken. Foto 3. Visar en nyupptagen väg i anslutning till en vindkraftspark. Foto: Johan Åberg Med tiden så återtar vegetation/buskar vägbankarna och ger dem ett mer naturligt utseende. Emellertid hålls skogen efter för att hålla vägen och dikena fria. De nya vägarna som anläggs kommer att variera beroende på markförhållanden och de topografiska förhållandena i området. Figur 5, nedan, ger en grundläggande bild av hur en ny vägkropp etableras i skogsmiljö. 21

22 Figur 5. Visar principiell uppbyggnad av nya vägar. Bedömningen görs att inga geotekniska förstärkningsåtgärder erfordras vid vägdragning på fastmarksområden. På fastmarksområden inom vindkraftparken avses vägtypen som visas i Figur 5 samt Bilaga 3A, nyttjas. Vid upptagande av ny väg läggs vegetationsmassorna, som avtäckts, tillbaka som beklädnad i diken och slänter. Schaktmassorna som upparbetas vid terrassbyggande använd som fyllnadslager vid byggande av nya vägar i området. På terrassen följder sedan ett förstärkningslager (förstärkningslager) om cirka 50 centimeter, beroende på markens beskaffenhet i området. Sedan följer ett bärlager (bärlagergrus) om cirka 10 centimeter. Vid behov läggs slutligen ett slitlager (5 cm) på vägkroppen. Upplagsplatser för montering För att montera vindkraftverken krävs en mobilkran som lyfter upp olika sektioner till tornen. Invid vart och ett av vindkraftverken kommer en uppställningsplats för denna mobilkran att anläggas. Utformningen av uppställningsplatserna är individull och beror på områdets topografi, beskaffenhet samt uppställningsplatsens lokalisering relaterat till tillfartsvägen. Emellertid kan i princip kranplatserna förenklat kategoriseras i två grupper, enligt Figur 6. Genomsnittlig yta som krävs hårdgöras för uppställningsplatsen är cirka m 2. Kravet på bärighet är den samma som för transportvägar, men med högre krav på planhet. Vindkraftverk Figur 6. Visar olika alternativa utformningar för uppställningsplatser 22

23 Arbetsytor för montering av vindkraftverken kommer att anläggas i anslutning till fundament och vägar. Detta kräver att vegetation och skog avlägsnas för att säkerställa och hårdgöra en plan yta. Upplagsplatserna bör hållas röjda i viss mån, då vindkraftparken kräver kontinuerlig service. Vid byte av stora maskindelar så krävs ett fullgott utrymme i anslutning till vindkraftverken. Foto 4. Visar upplagsplats med mobilkran som lyfter upp en tornsektion. 4.7 ELNÄTSA NSLU TNING Överliggande elnät Intresset för att etablera storskalig vindkraft i Jämtland är stort. Inom Bräcke kommun projekteras det i ett par områden för storskalig vindkraft. Mörttjärnberget, vilket ligger drygt 20 km öster om Bröcklingbergets Vindkraftpark, är det största projektet. Vidare finns kännedom om två övriga projekt i området. Någon gemensam ansats för anslutnings till elnätet tycks i dagsläget inte vara möjlig med andra vindkraftsprojektörer. Den 400 kv stamledning som löper genom projektområdet kan inte nyttjas för att koppla in vindkraftparken mot det överliggande elnätet. För att koppla in sig på stamledningsnätet som Svenska Kraftnät (SVK) driver och förvaltar, krävs betydligt högre effekt än vad som avses med Bröcklingbergets Vindkraftpark. Det är givetvis tekniskt möjligt att ansluta sig till 400 kv stamledning som går genom projektområdet, om så SVK ger tillåtlighet. Emellertid är kostnaderna för transformeringar och dylik utrustning vida större än andra studerade alternativ. Nedan följer en övergripande beskrivning av nätets principiella tekniska uppbyggnad utifrån sannolik anslutningspunkt till stamnätet. Nya ledningsgator Som nämnts ovan har möjligheterna för elnätsanslutning av vindkraftparken studerats. Ett sannolikt alternativ är att vindkraftparken ansluts till SVK s 220 kv ledning, Ljusdal/Krångede, enligt Karta 5. Ledningsstråket som framgår av kartan, utgör endast en skiss. Nätkoncession för att bygga eventuell anslutning kommer att ingiva MKB för ny kraftledning. 23

24 Karta 5. Visar möjlig elnätsanslutning av vindkraftparken. En typisk typ av stolpe som kan användas vid ledningsdragning utgörs av 15 meter höga portalstolpar i trä, försedd med topplina. Avståndet mellan stolparna är i medeltal 190 meter. Markanspråk för en kraftledningsgata av 220 kv. påverkas av terräng och hur markförhållandena ser ut, samt vilken typ av stolpar som nyttjas. Figur 7. Principskiss av en ledningsgata. Källa: Svenska Kraftnät Vid upptagning av nya ledningsgator ianspråktas korridor med bredd om cirka 40 meter. Vid alternativ av skissat ledningsstråk enligt Karta 5, åtgår ytan 48 hektar, grundat på ledningsstråk om cirka 12 kilometer. Transformatorstation För att möjliggöra elnätsanslutning mot överliggande elnät krävs en transformering av spänningen i det interna kabelnätet till rådande nivå på anslutande luftledning. För detta ändamål krävs det att det inter- 24

25 na kabelnätet kopplas till en transformatorstation. För uppförande av en transformatorstation i närheten av projektområdet krävs en yta av cirka m 2. Förslag till övergripande utformning av anslutning till överliggande elnät, med skiss för ledningsstråk och placering av transformatorstation, framgår av Karta 5. Internt uppsamlingsnät Regeringen har nyligen beslutat att möjlighet finns att anlägga interna nät (kabelnät) utan krav på koncession, vilket skulle kunna öppna för möjligheten att internnätet byggs, ägs och drivs av Bolaget såsom en del av produktionsanläggningen. För att koppla ihop varje enskilt vindkraftverk kommer ett internt kabelnät (internt elnät)) att anläggas inom projektområdet. Kabelnätet läggs efter vägarna som etableras mellan vindkraftverken. Kabelnätet inom vindkraftparken sträcker sig över stora avstånd, och lämplig spänningsnivå på det interna elnätet blir därmed troligtvis 36 kv. Inom de båda delområdena förläggs det interna elnätet längs befintliga och ny vägar. Från respektive delområde dras slutligen det interna elnätet till en transformatorstation som ligger i anslutning till projektområdet, enligt Karta 5. Efter transformering blir spänningsnivån 220 kv, för vilket koncessionsplikt under alla omständigheter alltjämt råder. Det interna kabelnätet kommer sannolikt att byggas som ett stjärnnät med noder, där var nod utgörs av en kopplingsstation som mest från en handfull vindkraftverk. Foto 5. Kopplingsstation. Drygt 16 kilometer kabel bedöms läggas ned för att upprätta det interna kabelnätet och ansluta till transformatorstationen. Inom projektområdet läggs kabeln uteslutande ned i anslutning till vägnätet. En mindre del av kabelnätet förläggs utanför projektområdet till transformatorstationen. Transformatorstationen placeras i anslutning till den väg som går mellan de båda delområdena. Slutlig utformning och dragning av det interna kabelnätet inom projektområdet och vidare till transformatorstationen fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten. 25

26 Foto 6. Internt kabelnät läggs ned utefter nyupptagen väg. 4.8 MA RKANSPRÅK/MA SSOR Ett vindkraftverk tar upp en liten yta för uppställning, där markanspråket utgörs av själva fundamentet. Ytterligare markanspråk för en vindkraftpark åtgår för vägar mellan vindkraftverken, uppställningsplatser/kranplatser, mötesplatser, internt kabelnät, transformatorstation och servicebyggnad. Vidare åtgår ett visst markanspråk för att möjliggöra anslutning mot överliggande elnät. Ytor som tas upp för etablering av infrastruktur och andra verksamheter under byggskedet, kan efterbehandlas efter att arbetet utförts. Exploateringsyta Det totala markanspråket för varje driftsatt vindkraftverk bedöms i allmänhet ligga omkring 2-3 hektar. Vid anläggningsarbeten i anslutning till väg- och fundamentsbyggande samt elarbeten, kommer marken att behöva bearbetas. Detta kommer att innebära att marken schaktas, grävs och sprängs i viss utsträckning. Den totala exploateringsytan framgår av Tabell 1. Utöver detta kommer åtminstone en upplagsplats per delområde att behöva anläggas inom området för att klara logistiken vid införsel av vindkraftverkens enskilda komponenter och erforderlig monteringsutrustning. Mark som använts för upplag kommer i möjligaste mån att efterbehandlas efter byggtidens slut. I tabellen nedan redovisas en översiktlig sammanställnig av markanspråket för att anlägga erforderlig infrastruktur inom projektområdet. Ytan för nyanläggning av vägar baseras på den yta som avses som väg, inte den korridor som hålls fri från vegetation vid anläggning. Förstärkning av den befintliga utgår från att vägen håller bredden 3 meter. Direkt berörd yta Längd (m) Bredd (m) Antal (st) Area (m 2 ) Nyanlagda interna vägar Förstärkning av befintliga vägar Nyanlagda mötesplatser Upplagsplatser Kranplatser Plats för fundament Transformatorstation Kraftledningsgata Totalt Tabell 1. Ytor som exploateras med direkt koppling till Bröcklingbergets Vindkraftpark. Beräkning enligt Tabell 1 gör att gällande ett markanspråk om m 2 (60 hektar) åtgår för hela 26

27 vindkraftparken. Detta motsvarar 2,9 hektar per vindkraftverk. Massor Inom etableringsområdet kommer massbalans att eftersträvas. Med eftersträvande att uppnå massbalans, avses att det material som grävs, schaktas och sprängs ut ska användas som fyllnad vid anläggande av infrastruktur inom projektområdet. Man strävar också efter att transportavstånden ska vara så korta som möjligt, massorna ska därför finnas i närheten. Korta transportavstånd gynnar miljön och reducerar kostnaderna inom projektet. Befintligt schaktmaterial och jordmassor kommer att återanvänds vid byggnation av vägar och fundament. Fyllningsmassor ska så långt som möjligt tas från schaktmaterial längs vägsträckningarna. Avtäckningsmassor kommer att användas i diken och vägslänter. Vid byggande av fundament kan fyllningsmassor nyttjas som motviktsfyllnad på betongfundamentet. De eventuella överskottsmassor som bildas vid avtäckning och terrassbyggnad av vägar kan användas som efterbehandlingsmassor inom projektområdet. Bolaget har inte utrett möjligheterna med att nytta befintliga grus- och bergtäkter. Denna ansökan omfattar icke eventuell täktverksamhet i eller i anslutning till projektområdet. Ett gravitationsfundament kräver cirka m 3 betong. För fundament används 475m 3 för massberäkning. Ett nyckeltal är att det går åt 1 ton nytt grus per m 2 (detta motsvarar ca 60 cm) vid nybyggnad av väg. Vid nybyggnad av större planer brukar det sedvanligt vara tillräckligt med 0,5 ton nytt grus per m 2. Skyddsfyllning för kabel rör sig troligen om ett schakt på cirka 60 cm bredd och 0,8-1,0 meters djup, där man först lägger en ledningsbädd på cirka cm (sand/0-8 grus). Sedan läggs kabeln/kablarna och sedan fyller med ytterligare cirka 30 cm (sand/0-8 grus). Resterande fyllning upp till marknivå görs med befintliga massor. Den totala kabelschaktningen bedöms vara i storleksordningen 16 km. Anläggande av erforderlig infrastruktur inom vindkraftparken, med nya vägar, förstärkning av befintliga, kranplatser, upplagsplatser etc. bedöms kräva m 3 grus, sten och sand, enligt tabellen nedan. Tabell 2. Materialåtgång. Täkter/Betongtillverkning Utredning avseende möjligheterna för täkt av berg och morän inom eller i anslutning till vindkraftparken har inte genomförts. Bolaget eftersträvar att täktverksamhet bedrivs i eller i nära anslutning till projektområdet, för att minimera transporterna. Betongtillverkning samt täktverksamhet omfattas ej av ansökan. Bolaget undersöker en möjlig gemensam lösning för dessa båda verksamheter, vilka söks separat. 4.9 TRA NSPORTE R Transporter till och från vindkraftparken kommer i synnerhet vara frekventa under själva byggtiden. Vindkraftverken kommer att skeppas till någon hamn i södra Norrland. Därefter sker frakten med speci- 27

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

MKB Kölvallen Vindkraftpark. Kölvallen Vind AB. Håkan Hansson Visby 2012-10-16

MKB Kölvallen Vindkraftpark. Kölvallen Vind AB. Håkan Hansson Visby 2012-10-16 MKB Kölvallen Vindkraftpark Kölvallen Vind AB Håkan Hansson Visby 2012-10-16 2 Kölvallen Vind AB KÖLVALLEN VINDKRAFTPARK Miljökonsekvensbeskrivning Detta dokument utgör en del av ansökan av Kölvallen Vindkraftpark.

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samråd Bröcklingbergets. Vindkraftpark. Ownpower Projects AB. Samrådsunderlag. Richard Söderlund Frösön 2009-11-02

Samråd Bröcklingbergets. Vindkraftpark. Ownpower Projects AB. Samrådsunderlag. Richard Söderlund Frösön 2009-11-02 Samråd Bröcklingbergets Vindkraftpark Ownpower Projects AB Samrådsunderlag Richard Söderlund Frösön 2009-11-02 Ownpower Projects AB Bröcklingbergets Vindkraftpark Samrådsunderlag inför samråd med berörda

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun Projektbeskrivning Vindkraft Täfteå Umeå kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Sökanden... 2 Presentation av projektet... 3 Produktion och miljönytta... 4 Lokal nytta...

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Samråd Ånglarna Vindkraftpark. Samrådsunderlag inför samråd enligt Miljöbalken. Ånglan Vind AB

Samråd Ånglarna Vindkraftpark. Samrådsunderlag inför samråd enligt Miljöbalken. Ånglan Vind AB Samråd Ånglarna Vindkraftpark Samrådsunderlag inför samråd enligt Miljöbalken Ånglan Vind AB 2 av 15 S i d a Samråd Ånglarna Vindkraftpark Avseende att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av upp

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Vilka är Lau Vind AB?

Vilka är Lau Vind AB? Vilka är Lau Vind AB? Lau Vind AB Är bildat av 20 markägare. Markområdet rymmer sex vindkraftverk. Området ligger på gränsen mellan Lye och Lau, ca 2 km söder om Garda. VD: Lars Petrén Lau Ordförande:

Läs mer

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning Brahehus vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING BRAHEHUS 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB 2009-09-25 Presentation av projektet i samarbete med Vindkraftssamordning i Jämtlands län och dess näringsliv Henrik Berglund, Statkraft 1 STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion övertar

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Maevaara vindpark Projektbeskrivning Etapp II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar energisektor genom att

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark

Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Pöyry SwedPower AB Sida 1 Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Förstudie väg- och anläggningsarbeten samt framkomlighetsanalys (Pöyry SwedPower AB) 2013-06-20 323024800_00 Bilaga 13 till

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp II PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11

Ansökan Jädraås Vindkraftpark. Jädraås Vindkraft AB. Ansökan. Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Ansökan Jädraås Vindkraftpark Jädraås Vindkraft AB Ansökan Håkan Hansson Visby 2008-12-11 Jädraås Vindkraft AB Jädraås Vindkraftpark Ansökan Avseende att uppföra och driva en vindkraftpark bestående av

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 TEKNISK BESKRIVNING 1 VINDKRAFTVERK Ett vindkraftverk består av huvuddelarna turbin, maskinhus och torn. Turbinen har tre blad av armerad plast fästa vid ett nav som i sin

Läs mer

Bilaga 12 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark

Bilaga 12 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Pöyry SwedPower AB Sida 1 Bilaga 12 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Teknisk beskrivning (Pöyry SwedPower AB) Pöyry SwedPower AB Box 24015 (Valhallavägen 211) 104 50 Stockholm Sverige E-Post: swedpower@poyry.com

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Maevaara vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING MAEVAARA I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GRANBERG 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot en

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Rämsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Rämsbergets vindpark. Projektbeskrivning Rämsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÄMSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark!

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Dagordning Presentation av Hemberget Energi AB Syftet med samrådet Presentation av projektet Pauträsk Vindkraftpark

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer