RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-04"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson, V, ej , 201, , 209, 211 Thomas Håkansson, C Kerstin Johansson, FP, tj.ers. 197, 201, , 209 Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, kommundirektör Iréne Robertsson, kommunsekreterare Övriga deltagare, delvis Johan Braw, kommunjurist Tommy Ahlquist, verksamhetschef Sölve Landén, Info-chef Monica Oredsson, Miljö- och hälsoskyddschef Kenneth Vogelius, byggnadschef Anna Karlsson, projektanställd Emma Berntsson, miljöinspektör Tore Rova, personalchef Utses att justera Boo-Walter Eriksson Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby tisdag den 5 september 2006 kl Sekreterare: Iréne Robertsson Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Boo-Walter Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift: Kommunledningskontoret Iréne Robertsson

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 197 Dnr Förslag till beslut om godkännande av avtal om fastighetsreglering i Saxemara och Eringsboda Kommunjurist Johan Braw lämnar följande förslag till beslut. Förslag till beslut om godkännande av avtal om fastighetsreglering i Saxemara och Eringsboda; Ronneby församling Bakgrund På fastigheten Norra Eringsboda 1:15 ligger byggnader som tillhör Ronneby församling. Sedan lång tid tillbaka ägs dock själva fastigheten av Kommunen. Byggnaderna står alltså på ofri grund. Församlingen bör därför överta fastigheten, med undantag för den del av fastigheten som är detaljplanelagd som gata. Denna del bör Kommunen behålla. I samband med detta har Församlingen aktualiserat möjlighet för Kommunen att få del av Församlingens fastighet Saxemara 1:87. Denna del används idag delvis som parkering för Församlingens besökare. Övrig del används endast i begränsad omfattning eller inte alls. Såväl gatuchef Arne Berg som Ronneby Miljö och Teknik AB:s (Miljöteknik) VD Hans Olausson bedömer att den föreslagna delen kan användas som parkering resp plats för miljöstation. Parkeringen behövs för skolans personal. I Saxemara saknas f n miljöstation. Som mellanskillnad ska Församlingen ersätta Kommunen med kr. Kommunen bär förrättningskostnaderna. I ersättningen är det beaktat att miljöstationen kommer att ligga i närheten av Församlingens besöksparkering. Miljötekniks ersättning till Kommunen för upplåtelsen ska tas med i bolagets arrendeavtal med Kommunen. I förrättningen ska också annan gatumark i Eringsboda tas över av Kommunen. Avtal har tidigare godkänts av Byggnadsnämnden. Förslag till beslut - Kommunfullmäktige godkänner avtal med Ronneby församling om fastighetsreglering avseende fastigheterna Eringsboda 1:15 samt Saxemara 1:87. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, och Boo-Walter Eriksson, M.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 197 Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner avtal med Ronneby församling om fastighetsreglering avseende fastigheterna Eringsboda 1:15 samt Saxemara 1:87, enligt bilaga 1.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 198 Dnr Anhållan om markförvärv del av Bustorp 1:1 Byggnadsnämnden 100/2006. Bustorp 1:1, del av Markförvärv Anna och Marcus Callenbring, Ristorpsvägen 87, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ägarna av Bustorps gård, Anna och Marcus Callenbring, arrenderar delar av Bustorp 1:1 som ligger i direkt anslutning till gården. De vill utveckla gården genom bl a anlägga en paddock eller ridhus. De vill även göra en ovalbana för islandshästar. De menar att köp av marken i direkt anslutning till gården (område A, B och C) underlättar för att utveckla gården samt att investeringarna kan man som jordbrukare endast göra om man själv äger marken och kan skriva av investeringen under flera decennier. Man vill även att övrig mark (område D) kan arrenderas på femårsarrende för att ge större långsiktighet. Stadsarkitekten menar att marken ligger strategiskt mellan södra delen av Ronneby tätort och Ekenäs-Droppemålaområdet. Området utgör friluftsområde enligt fördjupad översiktsplan för Ekenäs-Droppemåla som antogs Försäljning av del av område A som avses bebyggas med ridhus, paddock eller ovalbana är rimligt. Hur stor del bör avgöras först när Callenbring har preciserat sina byggplaner. Område B ligger alldeles i närheten av befintliga bostäder. Kommunen bör avvakta med försäljning av detta område till dess klarare regler ang hästhållning tillkommer. Kommunen har tidigare beviljat förhandsbesked för uppförande av bostadshus inom område C som en komplettering av befintlig bebyggelse. Här kan eventuellt flera tomter skapas. Område C bör därför ej säljas. För område D är det rimligt att arrendetiden utgör fem år. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar tillstyrka försäljning av del av område A och översänder ärendet till Kommunstyrelsen för beslut att Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att inte sälja område B, C och D att Byggnadsnämnden ger Anna och Marcus Callenbring möjlighet att arrendera område D med ett femårigt arrendeavtal

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 198 I efterföljande diskussionen deltar Rickard Ådahl, m, Judith Skörsemo,v, Per Ericsson, fp, Margaretha Yngveson, s, Carl-Eric Nilsson, c och ordföranden. Rickard Ådahl yrkar att Callenbrings ska få köpa hela området. Ordföranden yrkar att Callenbrings ska få köpa del av område A, att område B, C och D inte säljs och att område D utarrenderas med ett femårigt avtal. Område B utarrenderas enligt gällande ettårigt avtal. Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att: tillstyrka försäljning av del av område A och översänder ärendet till Kommunstyrelsen för beslut föreslår Kommunstyrelsen att inte sälja område B, C och D ge Anna och Marcus Callenbring möjlighet att arrendera område D med ett femårigt arrendeavtal område B utarrenderas enligt gällande ettårigt avtal. Rickard Ådahl reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Margareta Yngvesson, S, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 199 Dnr Information om situationen vid Karlsnäs; nu fråga om godkännande av avtal om fastighetsreglering; Hamilton Skog AB Information om situationen vid Karlsnäs, nu fråga om markbyte ARBETSUTSKOTTET Kommunstyrelsen 74/2004. Information om situationen vid Karlsnäs ARBETSUTSKOTTET Tekniska nämnden har under 11/204 behandlat situationen vid Karlsnäs. Av 11/2004 framgår följande: Från C & I Hamilton Skog AB, företrädda av Skogsutveckling Syd AB, har kommit propåer om ersättning för markupplåtelse, slitage och intrång på fastigheten till följd av anläggningarnas nyttjande för Karlsnäs 3:1. (Fastigheten härrör till verksamheten på och runt Karlsnäsgården.) Längre tillbaka i tiden fanns ett avtal med dåvarande markägare, Sydkraft, rörande verksamhet i aktuellt område. Detta avtal angav inte några ekonomiska ersättningskrav för verksamheten i området. Så har heller ej varit fallet fram till och med 2001, även om markägarförhållandet förändrades tidigare, när C & I Hamilton Skog AB förvärvade skogsskiftet. Nuvarande propå härrör sig troligen till förändring i förvaltarskapet. År 2001 och 2002 har kommunen, genom dess Kultur- och Fritidsnämnd erlagt en ersättning på :- årligen, enligt beslut , 35. Från och med hösten 2003, då kravet framfördes, föreligger krav om ersättning med :- årligen för år 2003, 2004 och Fritid- och turistnämnden ser problem i förevarande situation, då förhandlingsläget är obefintligt. Uppkomna läge ser emellertid nämnden som hanterbart, då det gäller de tre år som kravet avser. Vad nämnden däremot ser som djupt otillfredsställande är framtida ersättningskrav, som med nuvarande situation överhuvudtaget inte kan påverkas. Risken är i sammanhanget uppenbar att ersättningskravet ökar framgent, vilket i sig kan göra att nämnden på sikt finner det icke hanterbart utifrån sina utgångspunkter.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 199 För att undanröja framtida osäkerhet i frågan önskar nämnden att Kommunstyrelsen, om man finner det nödvändigt, tar initiativ till erforderliga åtgärder utifrån ett kommunperspektiv. Detta skulle exempelvis kunna vara att förvärva eller byta mark i någon form. Nämnden vill i sammanhanget också för Kommunstyrelsen betona vikten av den omfattande verksamhet som bedrivs i området. Ronneby OK och dess stora verksamhet samt all annan friluftsverksamhet i och runt Karlsnäsgården är av vital vikt för Ronneby kommun, ur många olika aspekter. Fritid- och turistnämndens beslut. Nämnden beslutar tillsända Kommunstyrelsen skrivelse enligt ovan, för att göra Kommunstyrelsen uppmärksam på situationen som föreligger i frågan. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngveson, S, Ronny Pettersson, V, Boo-Walter Eriksson, M och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar redovisningen till protokollet. KOMMUNSTYRELSEN Yttrande-beredning Arbetsutskottet 53/2004. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar notera redovisningen till protokollet. ARBETSUTSKOTTET Yttrande-beredning Kommunstyrelsen 74/2004.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 199 Kommunjurist Johan Braw lämnar följande information. Information om situationen vid Karlsnäs; nu fråga om markbyte Bakgrund Fritids- och turistnämnden har under 74/2004 för Kommunstyrelsen anfört, att den friluftsverksamhet mm som bedrivs i Karlsnäsområdet är av vital vikt för Ronneby kommun. Nämnden har då också redogjort för den situation som råder efter att förvaltarskapet av fastigheten förändrats. Nämnden har sett problem i denna situation, och bedömt att det finns en risk för att det krav på intrångsersättning som fastighetsägaren framdeles kan komma att ställa, stiger. Nämnden har därför begärt att Kommunstyrelsen ska ta initiativ till förvärv eller byte av mark. Kommunstyrelsen har noterat informationen till protokollet. Diskussioner har förts med representanter för ägarna till berörd fastighet. Ägarna är beredda att byta mark med Kommunen. Det har då föreslagits att del av den av Kommunen ägda fastigheten Hoby 19:1 överlåts. Parterna ska inom kort föra konkreta avtalsdiskussioner. Inriktningen är att ett förslag till beslut om godkännande av avtal för överlåtelse av nämnda fastigheter kan redovisas för Kommunstyrelsen i januari. Förslag till beslut - Informationen noteras till protokollet. Ordförande JanAnders Palmqvist, S, redogör för ärendet. I debatten deltar ledamöterna Thomas Håkansson, C, samt Boo-Walter Eriksson, M. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras till protokollet. KOMMUNSTYRELSEN Yttrande-beredning Arbetsutskottet 364/2005.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 199 Ordförande JanAnders Palmqvist, S, redogör för ärendet, och uppger bl.a. att ett förslag till beslut om godkännande av avtal kommer att kunna redovisas för Kommunstyrelsen i februari Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras till protokollet. ARBETSUTSKOTTET Yttrande-beredning Kommunstyrelsen 4/2006. Kommunjurist Johan Braw lämnar följande bedömning daterad Information om situationen vid Karlsnäs; nu fråga om godkännande av avtal om fastighetsreglering; Hamilton Skog AB Bakgrund Fritids- och turistnämnden har under 74/2004 för Kommunstyrelsen anfört, att den friluftsverksamhet mm som bedrivs i Karlsnäsområdet är av vital vikt för Ronneby kommun. Nämnden har då också redogjort för den situation som råder efter att förvaltarskapet av fastigheten förändrats. Nämnden har sett problem i denna situation, och bedömt att det finns en risk för att det krav på intrångsersättning som fastighetsägaren framdeles kan komma att ställa, stiger. Nämnden har därför begärt att Kommunstyrelsen ska ta initiativ till förvärv eller byte av mark. Kommunstyrelsen har noterat informationen till protokollet. Diskussioner har förts med representanter för Hamilton Skog AB (Hamilton), som äger berörd fastighet. Hamilton har varit berett att byta mark med Kommunen. Det har då föreslagits att del av den av Kommunen ägda fastigheten Hakarp 2:13 överlåts som byte. Jag har i november 2005 informerat Kommunstyrelsens arbetsutskott om läget.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 199 Kommunen och Hamilton har därefter fört konkreta avtalsdiskussioner. Från Kommunens sida har kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist och jag deltagit. Under detta avtalsarbetes gång har också Bo Börjesson, Hoby lant- och skogsbruksdrift, parkchef Peter Lindahl, och ekonomichef Jörn Wahlroth deltagit i de delar de berörts. Regleringsområdena har värderats av Svefa AB. Bedömning Avtalet innebär att Kommunen till Hamilton överlåter ett regleringsområde av Hakarp 2:13 som omfattar ca 333,6 ha. Kommunen ska behålla 21,8 ha åkermark samt 3,6 ha skogsmark av det område av Hakarp 2:13 som värderats av Svefa. Hela värderingsområdets marknadsvärde är kr. Avtalet innebär också att Hamilton till Kommunen överlåter ett regleringsområde av Värperyd 2:1 som omfattar ca 288 ha. Regleringsområdets marknadsvärde är kr. Parterna har i slutliga förhandlingar enats om att i ett för allt justera mellanskillnaden som Hamilton ska betala till Kommunen till kr med hänsyn till i. att Kommunen ska behålla viss åker- och skogsmark enligt ovan, ii. att arrendeavgift inte har betalats till Hamilton för 2006, iii. iv. att jakträtten för det regleringsområde som Kommunen ska ha, av Svefa har värderats lägre på grund av de intrång som fritidsverksamheten där medför, att Hamiltons skogsenheter blir splittrade vilket innebär högre skogsvårds- och avverkningskostnader, samt v. att Hamilton har fått lägga ned kostnader för att utreda Hamiltons skatteeffekt. För Kommunens del har denna utredning varit rationell; hade utredningen inte gjorts hade Kommunen i överenskommelsen fått kompensera Hamilton för den skatt som affären medfört. Hoby Lant- och skogsbruksdrift bör få ansvar för att förvalta det regleringsområde som Kommunen tar över.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 199 Förslag till beslut - Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Hamilton Skog AB om byte genom fastighetsreglering avseende fastigheterna Värperyd 2:1 och Hakarp 2:13. - Kommunstyrelsen beslutar, att när godkänt avtal genomförts, Hoby Lant- och skogsbruksdrift ska förvalta det regleringsområde som Kommunen tar över. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Thomas Håkansson, C, och Margareta Yngvesson, S. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Hamilton Skog AB om byte genom fastighetsreglering avseende fastigheterna Värperyd 2:1 och Hakarp 2:13.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 200 Dnr Information om markundersökning på grund av otjänligt vatten förre detta Björketorpsdeponin Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, redogör för resultatet av markundersökningen gjord av Vägverket Konsults. I debatten deltar ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Thomas Håkansson, C, och Ronny Pettersson, V. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att meddela ägarna till fastigheterna Björketorp 5:4 m.fl. resultatet av markundersökningen, samt bifoga redovisningen av utförda undersökningar. Exp: MiljöTeknik Ägarna till fastigheterna Björketorp 5:4 m.fl.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 201 Dnr Utvärdering av Miljöprogrammet Miljö- och hälsoskyddschef Monica Oredsson och Miljöinspektör Emma Berntsson redogör för utvärderingen av Miljöprogrammet, och lämnar följande beslutsförslag. Utvärderingen av Miljöprogrammet från 1999 är en bedömning av hur beslutade åtgärder är genomförda och hur uppsatta mål är uppfyllda. Bedömningen är gjord utifrån verksamheternas samtliga redovisade miljöbokslut ( ) samt nyckeltal och annan tillgänglig statistik och information. Ett förslag till utvärdering har tagits fram av arbetsgruppen som består av tjänstemän från de mest berörda verksamheterna. Förslaget har sedan presenterats och diskuterats av referensgruppen som består av politiker. Syftet med utvärderingen är att den tillsammans med de regionala miljömålen ska fungera som en utgångspunkt för att arbeta fram nya lokala miljömål. Miljöprogrammet består av 17 kapitel som vart och ett har ett övergripande mål av visionär karaktär. Till varje kapitel finns det ett antal delmål med tillhörande nyckeltal samt ett antal åtgärder med utpekad ansvarig verksamhet. Vid utvärderingen har bedömningen av samtliga delmål och åtgärder vägts samman till en sammanfattande bedömning huruvida det övergripande målet har uppnåtts eller inte. Dessa sammanfattande bedömningar bifogas denna skrivelse jämte en förteckning över de åtgärder som bedömts inte vara genomförda. Utvärderingen finns i sin helhet på miljö- och hälsoskyddskontoret för den som är intresserad. I likhet med hur de nationella miljömålen följs upp har gröna, gula och röda gubbar använts för att åskådliggöra utfallet av bedömningen. Agenda 21 I samband med utvärderingen av miljöprogrammet har arbetsgruppen och referensgruppen diskuterat vad som ska hända med Agenda 21-programmet. De två förslagen har varit att antingen behålla Agenda 21-programmet som det är eller att i samband med revideringen av miljöprogrammet arbeta in Agenda 21-programmet i de nya lokala miljömålen och därefter upphäva Agenda 21- programmet. En jämförelse mellan de två programmen bifogas.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 201 Förslag till beslut Referensgruppen föreslår kommunstyrelsen att dels anta förslaget till utvärdering av miljöprogrammet och dels att inriktningen på det fortsatta arbetet för revidering av miljöprogrammet skall vara att det antagna Agenda 21-programmet för Ronneby kommun arbetas in i kommande lokala miljömål, samt att det därefter föreslås till kommunfullmäktige att Agenda 21 programmet upphör att gälla. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Margareta Yngvesson, S, och Boo-Walter Eriksson, M. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslaget till utvärdering av miljöprogrammet och beslutar att inriktningen på det fortsatta arbetet för revidering av miljöprogrammet skall vara att det antagna Agenda 21-programmet för Ronneby kommun arbetas in i kommande lokala miljömål, samt att det därefter föreslås till kommunfullmäktige att Agenda 21 programmet upphör att gälla.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 202 Dnr Behörighet att använda kontokort Handläggare Peter Nordberg lämnar följande förslag. Ang beslut om behörighet att använda kontokort. Kommunstyrelsen har under 236/1996 fastställt regler för användandet av kontokort i kommunen. Enligt dessa skall kontokort registreras på respektive tjänsteman/förtroendeman privat och kommunen ersätter, mot godkänd redovisning, utlägg i tjänsten samt svarar för årsavgiften för kortet. Enligt reglerna skall även respektive nämnd/styrelse besluta om behörighet att använda kontokort som registreras på anställd/förtroendeman och där kommunen betalar årsavgiften. Nordea erbjuder ett kontokort med betalningsvillkor 30 dagar som heter Visa Business Gold Privatkort. Kortet har en årsavgift på 570:- och överensstämmer med kommunens regler för kontokort. I samband med att kommunen 2006 tecknade nytt avtal med Nordea om tillhandahållande av banktjänster har intresseförfrågan skickats ut till Kommunstyrelsens verksamhetschefer angående ovanstående kontokort. Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson har framfört önskemål om ett Visa Business Gold Privatkort. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer bevilja Kristiina Kosunen Eriksson behörighet att använda kontokort. Kontokortet registreras på Kristiina Kosunen Eriksson privat och kommunen svarar för årsavgiften för kortet. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Ronny Pettersson, V, och Margareta Yngvesson, S. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer bevilja Kristiina Kosunen Eriksson behörighet att använda kontokort. Kontokortet registreras på Kristiina Kosunen Eriksson privat och kommunen svarar för årsavgiften för kortet.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 203 Dnr Banverkets förslag gällande järnvägsnät och tågbildning av riksintresse Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande förslag till beslut. Remissvar angående Banverkets förslag till riksintressen Bakgrund Ronneby kommun har av länsstyrelsen i Blekinge län beretts tillfälle att lämna synpunkter och kommentarer inför länsstyrelsens remissvar på Banverket förslag till järnvägsnät och tågbildning av riksintresse. Inom Banverket pågår en översyn av planeringsunderlaget för fysisk planering. Tidigare planeringsunderlag togs fram under åren och särskilt avsnittet om riksintressen är inte längre aktuellt eftersom utpekande av riksintressen för planerade järnvägsanläggningar utgick från den tidigare banhållningsplanen. I det omarbetade förslaget anges och beskrivs de banor och bandelar samt platser för viktiga spårområden och godsterminaler som enligt Banverket ska utgöra riksintressen enligt Miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Som ny grund för utpekandet ligger de gemensamma och övergripande kriterier som trafikverken utformat gemensamt med Boverket. Banverket efterfrågar i första hand synpunkter på urvalet av riksintressen samt på redovisningsformen. Bedömning Blekinge kustbana var tidigare utpekad som en länsbana av riksintresse. Det nya förslaget innebär en större nyansering av vad som är riksintresse. Blekinge kustbana ingår dels i Befintligt järnvägsnät av riksintresse där banan funktion anges vara av nationell, interregional eller särskild regional betydelse och dels gällande Markanspråk för planerade anläggningar av riksintresse markerat som Åtgärder i befintligt järnvägsnät. Karlshamn och Karlskrona är dessutom upptagna som hamn och kombiterminal under Befintliga och planerade anläggningar för tågbildning. Stadsarkitekten samt undertecknad gör bedömningen att dessa förändringar inte påverkar den fysiska planeringen i kommunen. Att riksintressena finns lättillgängliga digitalt via Banverkets hemsida och en karttjänst upplevs som mycket positivt. Att det i den tillhörande tabellen ej är markerat att Blekinge kustbana trafikeras med godståg är dock en miss. Förlag till beslut Kommunstyrelsen föreslås anta ovanstående som kommunens remissvar.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 203 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar ovanstående som kommunens remissvar.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 204 Dnr Förslag till förändrad hantering av anställningsärenden Personalchef Tore Rova redogör för ärendet och lämnar följande förslag till förändrad hantering av anställningsärenden. "Förslag till förändrad hantering av anställningsärenden Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i 196/2005 att det från och med den 28 oktober 2005 och tillsvidare gäller anställningsstopp inom Ronneby kommuns förvaltningsorganisation. Inga tjänster som är sammanlagt 6 månader eller längre får inrättas eller tillsättas utan att prövning skett av Personalutskottet. Anhållan sänds till Personalchefen för vidarebefordran till Personalutskottet för beslut. Kommunfullmäktiges anställningsstopp innebär ett mjukt anställningsstopp som bygger på att verksamheternas chefer gör sedvanliga prövningar innan en vakant tjänst återbesätts. De sedvanliga prövningarna omfattar ett övervägande om tjänsten kan indras, omorganiseras, arbetsuppgifterna omfördelas, sysselsättningsgrader förändras. Syftet är att söka effektiviseringar och rationaliseringar som i sin tur leder till minskade personalkostnader inom kommunens verksamheter. I det fall tjänsten oundgängligen måste återbesättas gäller att omplaceringsbehov, LAS-företräden och internt sökande går före en extern rekrytering. Kommunfullmäktiges beslut om anställningsstopp har medfört en omfattande administration av anställningsärenden för personalutskottet och personalenheten. De behov som föreligger av att fånga upp möjligheterna till effektiviseringar och rationaliseringar som i sin tur leder till minskade personalkostnader inom kommunens verksamheter bedöms hittills inte i tillräcklig omfattning ha gett önskade effekter, då de möjligheterna befaras ha kommit i skymundan av tvånget av att hantera den omfattande mängden av anställningsärenden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson och personalchef Tore Rova utformar ett förslag till förändrad hantering av anställningsärenden. Förändrad hantering Ett förslag till en förändrad hantering av anställningsärenden bör således utformas så de medför att: Administration av anställningsärenden minskas för personalutskottet och personalenheten. Att färre anställningsärenden kan ges en mycket noggrannare prövning. Att vakanthållna tjänster kan prövas.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 204 Önskade effekter Som en följd av de önskade effekterna av en förändrad hantering av anställningsärenden kan ses att: Att det finns ett behov av att selektera anställningsärenden och att en selektering skulle kunna åstadkommas genom att ta fasta på, återgå, till den sedvanliga uppdelningen mellan verksamhets- respektive kommunfullmäktigetjänster alltså vem som beslutar om vilka tjänster. Samt att ytterligare tjänster skulle kunna tillföras gruppen verksamhetstjänster. En selektering skulle medföra att ett stort antal anställningsärenden som av verksamhetsskäl, många rutinartade ärenden och ofta med mycket snäva tidsmarginaler, och som med största sannolikhet ändå skulle ha prövats av personalutskottet med medgivande, kan undantas från kommunfullmäktiges beslut och åter få beslutas av verksamheterna själva. En selektering medför att avsevärt färre anställningsärenden kan ges en mycket noggrannare prövning. Att verksamheternas samtliga vakanthållna kommunfullmäktigetjänster alltid av skall överlämnas till personalutskottet för prövning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 196/2005 upphävs i den del som avser anställningsstopp (punkt 2 i Kf:s beslut). Detta beslut ersätter av Kommunfullmäktige tidigare fattade beslut avseende inrättade och tillsättning av tjänster där delegation lämnats till verksamheterna. Från och med den 28 september 2006 och tillsvidare gäller anställningsstopp i Ronneby kommuns förvaltningsorganisation. Anställningsstoppet innebär att inga nyanställningar får ske utan Personalutskottets godkännande, och avser nya tillsvidareanställningar. Följande tjänster omfattas inte av detta beslut. Vårdpersonalstjänster: vårdbiträde, vårdare, personlig assistent, skötare, sjukvårdsbiträde, undersköterska (BSK-koder: , , , ). Lärarpersonalstjänster: lärare (BSK-koder: , ) Övriga tjänster: städpersonal; lokalvårdare, städare (BSK-koder: , ) och förskolelärare, fritidspedagog barnskötare (010401, , ). Uppkommen vakans som omfattas av anställningsstoppet ska underställas Kommunstyrelsens personalutskott för prövning huruvida tjänsten ska återbesättas.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 204 I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, och Ronny Pettersson, V. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar följande. 196/2005 upphävs i den del som avser anställningsstopp (punkt 2 i Kommunfullmäktiges beslut). Detta beslut ersätter av Kommunfullmäktige tidigare fattade beslut avseende inrättade och tillsättning av tjänster där delegation lämnats till verksamheterna. Från och med den 28 september 2006 och tillsvidare gäller anställningsstopp i Ronneby kommuns förvaltningsorganisation. Anställningsstoppet innebär att inga nyanställningar får ske utan Personalutskottets godkännande, och avser nya tillsvidareanställningar. Följande tjänster omfattas inte av detta beslut. Vårdpersonalstjänster: vårdbiträde, vårdare, personlig assistent, skötare, sjukvårdsbiträde, undersköterska (BSK-koder: , , , ). Lärarpersonalstjänster: lärare (BSK-koder: , ) Övriga tjänster: städpersonal; lokalvårdare, städare (BSK-koder: , ) och förskolelärare, fritidspedagog barnskötare (010401, , ). Uppkommen vakans som omfattas av anställningsstoppet ska underställas Kommunstyrelsens personalutskott för prövning huruvida tjänsten ska återbesättas.

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 AU 205 Dnr Förslag till Centraliserad organisation för Ronneby kommuns IT-verksamhet inrättande av interimistisk ny IT-enhet Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson lämnar följande förslag. Förslag till "Centraliserad organisation för Ronneby kommuns IT-verksamhet - inrättande av interimistisk ny IT-enhet" Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2003, 320, att inrätta en för kommunkoncernen central IT enhet med uppdrag att ha det operativa ansvaret för genomförandet av strategier och utveckling av kommunens IT-verksamhet, att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta förslag till bemanning och uppdragsbeskrivning för den centrala enheten, att ge kommundirektören i uppdrag efter erforderliga samråd med verksamheterna redovisa förslag till en IT-strategi för Ronneby kommun och dess bolag. Jag redovisar härmed uppdraget avseende förslag till bemanning och koncept till uppdragsbeskrivning för den centrala enheten. För uppdraget avseende förslag till ITstrategi avses denna att redovisas i anslutning till kommande redovisning av förslag till E-strategi. Nuvarande organisation/bemanning ADB/IT-enheten ADB/IT-enheten, som ingår i den del av förvaltningsorganisationen som benämns Administrativa stödenheten, är bemannad med 6,0 tjänster. Ssg Funktion (kval.nivå) 1,0 Verksamhetschef Uppgifter Operativ chefsbefattning inkluderande arbetsledning och personalansvar. I nuläget disponeras 50 % av tjänsten som konsult till Miljöteknik i utbyggnaden av bredband. I ansvarsområdet ingår också IT relaterade telefonioch strategifrågor.

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-11-19 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.20 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (8)

Kommunstyrelsens Personalutskott (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-03-26 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson Thomas

Läs mer

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2008-01-28 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.20 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson Roger

Läs mer

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(7) 2007-10-22 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-08-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.00 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-01-22 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-01-22 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30-12.25 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S delvis Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-02-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-02-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.35 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 15.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

2008-11-24. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.30

2008-11-24. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.30 Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-11-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.30 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

2009-06-15. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 10.00, 15.00-17.00

2009-06-15. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 10.00, 15.00-17.00 Sammanträdesprotokoll 1( 6 ) 2009-06-15 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 10.00, 15.00-17.00 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-01-26 1 Plats och tid Hovmantorps Folkets Hus Tisdagen den 26 januari 2010, kl. 08.30 17.00 Beslutande Ragnar Lindberg ( s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24 klockan 13:15-17:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M)

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-01-25 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, konferensrummet kl. 08.30-11.00 Beslutande Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5.

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5. Plats och tid: Blå, 2014-01-30, kl. 13:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Namn Övriga närvarande: Hans-Börje Andersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Arvika kommun, allmänna utskottet

Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00.

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-04-12 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (m) Tommy Arvidsson

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.05 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Johnny Adolfsson (S) Sune Johansson (M) Anders

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer