RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-04"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson, V, ej , 201, , 209, 211 Thomas Håkansson, C Kerstin Johansson, FP, tj.ers. 197, 201, , 209 Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, kommundirektör Iréne Robertsson, kommunsekreterare Övriga deltagare, delvis Johan Braw, kommunjurist Tommy Ahlquist, verksamhetschef Sölve Landén, Info-chef Monica Oredsson, Miljö- och hälsoskyddschef Kenneth Vogelius, byggnadschef Anna Karlsson, projektanställd Emma Berntsson, miljöinspektör Tore Rova, personalchef Utses att justera Boo-Walter Eriksson Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby tisdag den 5 september 2006 kl Sekreterare: Iréne Robertsson Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Boo-Walter Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift: Kommunledningskontoret Iréne Robertsson

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 197 Dnr Förslag till beslut om godkännande av avtal om fastighetsreglering i Saxemara och Eringsboda Kommunjurist Johan Braw lämnar följande förslag till beslut. Förslag till beslut om godkännande av avtal om fastighetsreglering i Saxemara och Eringsboda; Ronneby församling Bakgrund På fastigheten Norra Eringsboda 1:15 ligger byggnader som tillhör Ronneby församling. Sedan lång tid tillbaka ägs dock själva fastigheten av Kommunen. Byggnaderna står alltså på ofri grund. Församlingen bör därför överta fastigheten, med undantag för den del av fastigheten som är detaljplanelagd som gata. Denna del bör Kommunen behålla. I samband med detta har Församlingen aktualiserat möjlighet för Kommunen att få del av Församlingens fastighet Saxemara 1:87. Denna del används idag delvis som parkering för Församlingens besökare. Övrig del används endast i begränsad omfattning eller inte alls. Såväl gatuchef Arne Berg som Ronneby Miljö och Teknik AB:s (Miljöteknik) VD Hans Olausson bedömer att den föreslagna delen kan användas som parkering resp plats för miljöstation. Parkeringen behövs för skolans personal. I Saxemara saknas f n miljöstation. Som mellanskillnad ska Församlingen ersätta Kommunen med kr. Kommunen bär förrättningskostnaderna. I ersättningen är det beaktat att miljöstationen kommer att ligga i närheten av Församlingens besöksparkering. Miljötekniks ersättning till Kommunen för upplåtelsen ska tas med i bolagets arrendeavtal med Kommunen. I förrättningen ska också annan gatumark i Eringsboda tas över av Kommunen. Avtal har tidigare godkänts av Byggnadsnämnden. Förslag till beslut - Kommunfullmäktige godkänner avtal med Ronneby församling om fastighetsreglering avseende fastigheterna Eringsboda 1:15 samt Saxemara 1:87. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, och Boo-Walter Eriksson, M.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 197 Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner avtal med Ronneby församling om fastighetsreglering avseende fastigheterna Eringsboda 1:15 samt Saxemara 1:87, enligt bilaga 1.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 198 Dnr Anhållan om markförvärv del av Bustorp 1:1 Byggnadsnämnden 100/2006. Bustorp 1:1, del av Markförvärv Anna och Marcus Callenbring, Ristorpsvägen 87, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ägarna av Bustorps gård, Anna och Marcus Callenbring, arrenderar delar av Bustorp 1:1 som ligger i direkt anslutning till gården. De vill utveckla gården genom bl a anlägga en paddock eller ridhus. De vill även göra en ovalbana för islandshästar. De menar att köp av marken i direkt anslutning till gården (område A, B och C) underlättar för att utveckla gården samt att investeringarna kan man som jordbrukare endast göra om man själv äger marken och kan skriva av investeringen under flera decennier. Man vill även att övrig mark (område D) kan arrenderas på femårsarrende för att ge större långsiktighet. Stadsarkitekten menar att marken ligger strategiskt mellan södra delen av Ronneby tätort och Ekenäs-Droppemålaområdet. Området utgör friluftsområde enligt fördjupad översiktsplan för Ekenäs-Droppemåla som antogs Försäljning av del av område A som avses bebyggas med ridhus, paddock eller ovalbana är rimligt. Hur stor del bör avgöras först när Callenbring har preciserat sina byggplaner. Område B ligger alldeles i närheten av befintliga bostäder. Kommunen bör avvakta med försäljning av detta område till dess klarare regler ang hästhållning tillkommer. Kommunen har tidigare beviljat förhandsbesked för uppförande av bostadshus inom område C som en komplettering av befintlig bebyggelse. Här kan eventuellt flera tomter skapas. Område C bör därför ej säljas. För område D är det rimligt att arrendetiden utgör fem år. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar tillstyrka försäljning av del av område A och översänder ärendet till Kommunstyrelsen för beslut att Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att inte sälja område B, C och D att Byggnadsnämnden ger Anna och Marcus Callenbring möjlighet att arrendera område D med ett femårigt arrendeavtal

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 198 I efterföljande diskussionen deltar Rickard Ådahl, m, Judith Skörsemo,v, Per Ericsson, fp, Margaretha Yngveson, s, Carl-Eric Nilsson, c och ordföranden. Rickard Ådahl yrkar att Callenbrings ska få köpa hela området. Ordföranden yrkar att Callenbrings ska få köpa del av område A, att område B, C och D inte säljs och att område D utarrenderas med ett femårigt avtal. Område B utarrenderas enligt gällande ettårigt avtal. Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att: tillstyrka försäljning av del av område A och översänder ärendet till Kommunstyrelsen för beslut föreslår Kommunstyrelsen att inte sälja område B, C och D ge Anna och Marcus Callenbring möjlighet att arrendera område D med ett femårigt arrendeavtal område B utarrenderas enligt gällande ettårigt avtal. Rickard Ådahl reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Margareta Yngvesson, S, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 199 Dnr Information om situationen vid Karlsnäs; nu fråga om godkännande av avtal om fastighetsreglering; Hamilton Skog AB Information om situationen vid Karlsnäs, nu fråga om markbyte ARBETSUTSKOTTET Kommunstyrelsen 74/2004. Information om situationen vid Karlsnäs ARBETSUTSKOTTET Tekniska nämnden har under 11/204 behandlat situationen vid Karlsnäs. Av 11/2004 framgår följande: Från C & I Hamilton Skog AB, företrädda av Skogsutveckling Syd AB, har kommit propåer om ersättning för markupplåtelse, slitage och intrång på fastigheten till följd av anläggningarnas nyttjande för Karlsnäs 3:1. (Fastigheten härrör till verksamheten på och runt Karlsnäsgården.) Längre tillbaka i tiden fanns ett avtal med dåvarande markägare, Sydkraft, rörande verksamhet i aktuellt område. Detta avtal angav inte några ekonomiska ersättningskrav för verksamheten i området. Så har heller ej varit fallet fram till och med 2001, även om markägarförhållandet förändrades tidigare, när C & I Hamilton Skog AB förvärvade skogsskiftet. Nuvarande propå härrör sig troligen till förändring i förvaltarskapet. År 2001 och 2002 har kommunen, genom dess Kultur- och Fritidsnämnd erlagt en ersättning på :- årligen, enligt beslut , 35. Från och med hösten 2003, då kravet framfördes, föreligger krav om ersättning med :- årligen för år 2003, 2004 och Fritid- och turistnämnden ser problem i förevarande situation, då förhandlingsläget är obefintligt. Uppkomna läge ser emellertid nämnden som hanterbart, då det gäller de tre år som kravet avser. Vad nämnden däremot ser som djupt otillfredsställande är framtida ersättningskrav, som med nuvarande situation överhuvudtaget inte kan påverkas. Risken är i sammanhanget uppenbar att ersättningskravet ökar framgent, vilket i sig kan göra att nämnden på sikt finner det icke hanterbart utifrån sina utgångspunkter.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 199 För att undanröja framtida osäkerhet i frågan önskar nämnden att Kommunstyrelsen, om man finner det nödvändigt, tar initiativ till erforderliga åtgärder utifrån ett kommunperspektiv. Detta skulle exempelvis kunna vara att förvärva eller byta mark i någon form. Nämnden vill i sammanhanget också för Kommunstyrelsen betona vikten av den omfattande verksamhet som bedrivs i området. Ronneby OK och dess stora verksamhet samt all annan friluftsverksamhet i och runt Karlsnäsgården är av vital vikt för Ronneby kommun, ur många olika aspekter. Fritid- och turistnämndens beslut. Nämnden beslutar tillsända Kommunstyrelsen skrivelse enligt ovan, för att göra Kommunstyrelsen uppmärksam på situationen som föreligger i frågan. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngveson, S, Ronny Pettersson, V, Boo-Walter Eriksson, M och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar redovisningen till protokollet. KOMMUNSTYRELSEN Yttrande-beredning Arbetsutskottet 53/2004. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar notera redovisningen till protokollet. ARBETSUTSKOTTET Yttrande-beredning Kommunstyrelsen 74/2004.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 199 Kommunjurist Johan Braw lämnar följande information. Information om situationen vid Karlsnäs; nu fråga om markbyte Bakgrund Fritids- och turistnämnden har under 74/2004 för Kommunstyrelsen anfört, att den friluftsverksamhet mm som bedrivs i Karlsnäsområdet är av vital vikt för Ronneby kommun. Nämnden har då också redogjort för den situation som råder efter att förvaltarskapet av fastigheten förändrats. Nämnden har sett problem i denna situation, och bedömt att det finns en risk för att det krav på intrångsersättning som fastighetsägaren framdeles kan komma att ställa, stiger. Nämnden har därför begärt att Kommunstyrelsen ska ta initiativ till förvärv eller byte av mark. Kommunstyrelsen har noterat informationen till protokollet. Diskussioner har förts med representanter för ägarna till berörd fastighet. Ägarna är beredda att byta mark med Kommunen. Det har då föreslagits att del av den av Kommunen ägda fastigheten Hoby 19:1 överlåts. Parterna ska inom kort föra konkreta avtalsdiskussioner. Inriktningen är att ett förslag till beslut om godkännande av avtal för överlåtelse av nämnda fastigheter kan redovisas för Kommunstyrelsen i januari. Förslag till beslut - Informationen noteras till protokollet. Ordförande JanAnders Palmqvist, S, redogör för ärendet. I debatten deltar ledamöterna Thomas Håkansson, C, samt Boo-Walter Eriksson, M. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras till protokollet. KOMMUNSTYRELSEN Yttrande-beredning Arbetsutskottet 364/2005.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 199 Ordförande JanAnders Palmqvist, S, redogör för ärendet, och uppger bl.a. att ett förslag till beslut om godkännande av avtal kommer att kunna redovisas för Kommunstyrelsen i februari Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras till protokollet. ARBETSUTSKOTTET Yttrande-beredning Kommunstyrelsen 4/2006. Kommunjurist Johan Braw lämnar följande bedömning daterad Information om situationen vid Karlsnäs; nu fråga om godkännande av avtal om fastighetsreglering; Hamilton Skog AB Bakgrund Fritids- och turistnämnden har under 74/2004 för Kommunstyrelsen anfört, att den friluftsverksamhet mm som bedrivs i Karlsnäsområdet är av vital vikt för Ronneby kommun. Nämnden har då också redogjort för den situation som råder efter att förvaltarskapet av fastigheten förändrats. Nämnden har sett problem i denna situation, och bedömt att det finns en risk för att det krav på intrångsersättning som fastighetsägaren framdeles kan komma att ställa, stiger. Nämnden har därför begärt att Kommunstyrelsen ska ta initiativ till förvärv eller byte av mark. Kommunstyrelsen har noterat informationen till protokollet. Diskussioner har förts med representanter för Hamilton Skog AB (Hamilton), som äger berörd fastighet. Hamilton har varit berett att byta mark med Kommunen. Det har då föreslagits att del av den av Kommunen ägda fastigheten Hakarp 2:13 överlåts som byte. Jag har i november 2005 informerat Kommunstyrelsens arbetsutskott om läget.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 199 Kommunen och Hamilton har därefter fört konkreta avtalsdiskussioner. Från Kommunens sida har kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist och jag deltagit. Under detta avtalsarbetes gång har också Bo Börjesson, Hoby lant- och skogsbruksdrift, parkchef Peter Lindahl, och ekonomichef Jörn Wahlroth deltagit i de delar de berörts. Regleringsområdena har värderats av Svefa AB. Bedömning Avtalet innebär att Kommunen till Hamilton överlåter ett regleringsområde av Hakarp 2:13 som omfattar ca 333,6 ha. Kommunen ska behålla 21,8 ha åkermark samt 3,6 ha skogsmark av det område av Hakarp 2:13 som värderats av Svefa. Hela värderingsområdets marknadsvärde är kr. Avtalet innebär också att Hamilton till Kommunen överlåter ett regleringsområde av Värperyd 2:1 som omfattar ca 288 ha. Regleringsområdets marknadsvärde är kr. Parterna har i slutliga förhandlingar enats om att i ett för allt justera mellanskillnaden som Hamilton ska betala till Kommunen till kr med hänsyn till i. att Kommunen ska behålla viss åker- och skogsmark enligt ovan, ii. att arrendeavgift inte har betalats till Hamilton för 2006, iii. iv. att jakträtten för det regleringsområde som Kommunen ska ha, av Svefa har värderats lägre på grund av de intrång som fritidsverksamheten där medför, att Hamiltons skogsenheter blir splittrade vilket innebär högre skogsvårds- och avverkningskostnader, samt v. att Hamilton har fått lägga ned kostnader för att utreda Hamiltons skatteeffekt. För Kommunens del har denna utredning varit rationell; hade utredningen inte gjorts hade Kommunen i överenskommelsen fått kompensera Hamilton för den skatt som affären medfört. Hoby Lant- och skogsbruksdrift bör få ansvar för att förvalta det regleringsområde som Kommunen tar över.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 199 Förslag till beslut - Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Hamilton Skog AB om byte genom fastighetsreglering avseende fastigheterna Värperyd 2:1 och Hakarp 2:13. - Kommunstyrelsen beslutar, att när godkänt avtal genomförts, Hoby Lant- och skogsbruksdrift ska förvalta det regleringsområde som Kommunen tar över. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Thomas Håkansson, C, och Margareta Yngvesson, S. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Hamilton Skog AB om byte genom fastighetsreglering avseende fastigheterna Värperyd 2:1 och Hakarp 2:13.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 200 Dnr Information om markundersökning på grund av otjänligt vatten förre detta Björketorpsdeponin Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, redogör för resultatet av markundersökningen gjord av Vägverket Konsults. I debatten deltar ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Thomas Håkansson, C, och Ronny Pettersson, V. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att meddela ägarna till fastigheterna Björketorp 5:4 m.fl. resultatet av markundersökningen, samt bifoga redovisningen av utförda undersökningar. Exp: MiljöTeknik Ägarna till fastigheterna Björketorp 5:4 m.fl.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 201 Dnr Utvärdering av Miljöprogrammet Miljö- och hälsoskyddschef Monica Oredsson och Miljöinspektör Emma Berntsson redogör för utvärderingen av Miljöprogrammet, och lämnar följande beslutsförslag. Utvärderingen av Miljöprogrammet från 1999 är en bedömning av hur beslutade åtgärder är genomförda och hur uppsatta mål är uppfyllda. Bedömningen är gjord utifrån verksamheternas samtliga redovisade miljöbokslut ( ) samt nyckeltal och annan tillgänglig statistik och information. Ett förslag till utvärdering har tagits fram av arbetsgruppen som består av tjänstemän från de mest berörda verksamheterna. Förslaget har sedan presenterats och diskuterats av referensgruppen som består av politiker. Syftet med utvärderingen är att den tillsammans med de regionala miljömålen ska fungera som en utgångspunkt för att arbeta fram nya lokala miljömål. Miljöprogrammet består av 17 kapitel som vart och ett har ett övergripande mål av visionär karaktär. Till varje kapitel finns det ett antal delmål med tillhörande nyckeltal samt ett antal åtgärder med utpekad ansvarig verksamhet. Vid utvärderingen har bedömningen av samtliga delmål och åtgärder vägts samman till en sammanfattande bedömning huruvida det övergripande målet har uppnåtts eller inte. Dessa sammanfattande bedömningar bifogas denna skrivelse jämte en förteckning över de åtgärder som bedömts inte vara genomförda. Utvärderingen finns i sin helhet på miljö- och hälsoskyddskontoret för den som är intresserad. I likhet med hur de nationella miljömålen följs upp har gröna, gula och röda gubbar använts för att åskådliggöra utfallet av bedömningen. Agenda 21 I samband med utvärderingen av miljöprogrammet har arbetsgruppen och referensgruppen diskuterat vad som ska hända med Agenda 21-programmet. De två förslagen har varit att antingen behålla Agenda 21-programmet som det är eller att i samband med revideringen av miljöprogrammet arbeta in Agenda 21-programmet i de nya lokala miljömålen och därefter upphäva Agenda 21- programmet. En jämförelse mellan de två programmen bifogas.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 201 Förslag till beslut Referensgruppen föreslår kommunstyrelsen att dels anta förslaget till utvärdering av miljöprogrammet och dels att inriktningen på det fortsatta arbetet för revidering av miljöprogrammet skall vara att det antagna Agenda 21-programmet för Ronneby kommun arbetas in i kommande lokala miljömål, samt att det därefter föreslås till kommunfullmäktige att Agenda 21 programmet upphör att gälla. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Margareta Yngvesson, S, och Boo-Walter Eriksson, M. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslaget till utvärdering av miljöprogrammet och beslutar att inriktningen på det fortsatta arbetet för revidering av miljöprogrammet skall vara att det antagna Agenda 21-programmet för Ronneby kommun arbetas in i kommande lokala miljömål, samt att det därefter föreslås till kommunfullmäktige att Agenda 21 programmet upphör att gälla.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 202 Dnr Behörighet att använda kontokort Handläggare Peter Nordberg lämnar följande förslag. Ang beslut om behörighet att använda kontokort. Kommunstyrelsen har under 236/1996 fastställt regler för användandet av kontokort i kommunen. Enligt dessa skall kontokort registreras på respektive tjänsteman/förtroendeman privat och kommunen ersätter, mot godkänd redovisning, utlägg i tjänsten samt svarar för årsavgiften för kortet. Enligt reglerna skall även respektive nämnd/styrelse besluta om behörighet att använda kontokort som registreras på anställd/förtroendeman och där kommunen betalar årsavgiften. Nordea erbjuder ett kontokort med betalningsvillkor 30 dagar som heter Visa Business Gold Privatkort. Kortet har en årsavgift på 570:- och överensstämmer med kommunens regler för kontokort. I samband med att kommunen 2006 tecknade nytt avtal med Nordea om tillhandahållande av banktjänster har intresseförfrågan skickats ut till Kommunstyrelsens verksamhetschefer angående ovanstående kontokort. Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson har framfört önskemål om ett Visa Business Gold Privatkort. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer bevilja Kristiina Kosunen Eriksson behörighet att använda kontokort. Kontokortet registreras på Kristiina Kosunen Eriksson privat och kommunen svarar för årsavgiften för kortet. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Ronny Pettersson, V, och Margareta Yngvesson, S. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer bevilja Kristiina Kosunen Eriksson behörighet att använda kontokort. Kontokortet registreras på Kristiina Kosunen Eriksson privat och kommunen svarar för årsavgiften för kortet.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 203 Dnr Banverkets förslag gällande järnvägsnät och tågbildning av riksintresse Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande förslag till beslut. Remissvar angående Banverkets förslag till riksintressen Bakgrund Ronneby kommun har av länsstyrelsen i Blekinge län beretts tillfälle att lämna synpunkter och kommentarer inför länsstyrelsens remissvar på Banverket förslag till järnvägsnät och tågbildning av riksintresse. Inom Banverket pågår en översyn av planeringsunderlaget för fysisk planering. Tidigare planeringsunderlag togs fram under åren och särskilt avsnittet om riksintressen är inte längre aktuellt eftersom utpekande av riksintressen för planerade järnvägsanläggningar utgick från den tidigare banhållningsplanen. I det omarbetade förslaget anges och beskrivs de banor och bandelar samt platser för viktiga spårområden och godsterminaler som enligt Banverket ska utgöra riksintressen enligt Miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Som ny grund för utpekandet ligger de gemensamma och övergripande kriterier som trafikverken utformat gemensamt med Boverket. Banverket efterfrågar i första hand synpunkter på urvalet av riksintressen samt på redovisningsformen. Bedömning Blekinge kustbana var tidigare utpekad som en länsbana av riksintresse. Det nya förslaget innebär en större nyansering av vad som är riksintresse. Blekinge kustbana ingår dels i Befintligt järnvägsnät av riksintresse där banan funktion anges vara av nationell, interregional eller särskild regional betydelse och dels gällande Markanspråk för planerade anläggningar av riksintresse markerat som Åtgärder i befintligt järnvägsnät. Karlshamn och Karlskrona är dessutom upptagna som hamn och kombiterminal under Befintliga och planerade anläggningar för tågbildning. Stadsarkitekten samt undertecknad gör bedömningen att dessa förändringar inte påverkar den fysiska planeringen i kommunen. Att riksintressena finns lättillgängliga digitalt via Banverkets hemsida och en karttjänst upplevs som mycket positivt. Att det i den tillhörande tabellen ej är markerat att Blekinge kustbana trafikeras med godståg är dock en miss. Förlag till beslut Kommunstyrelsen föreslås anta ovanstående som kommunens remissvar.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 203 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar ovanstående som kommunens remissvar.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 204 Dnr Förslag till förändrad hantering av anställningsärenden Personalchef Tore Rova redogör för ärendet och lämnar följande förslag till förändrad hantering av anställningsärenden. "Förslag till förändrad hantering av anställningsärenden Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i 196/2005 att det från och med den 28 oktober 2005 och tillsvidare gäller anställningsstopp inom Ronneby kommuns förvaltningsorganisation. Inga tjänster som är sammanlagt 6 månader eller längre får inrättas eller tillsättas utan att prövning skett av Personalutskottet. Anhållan sänds till Personalchefen för vidarebefordran till Personalutskottet för beslut. Kommunfullmäktiges anställningsstopp innebär ett mjukt anställningsstopp som bygger på att verksamheternas chefer gör sedvanliga prövningar innan en vakant tjänst återbesätts. De sedvanliga prövningarna omfattar ett övervägande om tjänsten kan indras, omorganiseras, arbetsuppgifterna omfördelas, sysselsättningsgrader förändras. Syftet är att söka effektiviseringar och rationaliseringar som i sin tur leder till minskade personalkostnader inom kommunens verksamheter. I det fall tjänsten oundgängligen måste återbesättas gäller att omplaceringsbehov, LAS-företräden och internt sökande går före en extern rekrytering. Kommunfullmäktiges beslut om anställningsstopp har medfört en omfattande administration av anställningsärenden för personalutskottet och personalenheten. De behov som föreligger av att fånga upp möjligheterna till effektiviseringar och rationaliseringar som i sin tur leder till minskade personalkostnader inom kommunens verksamheter bedöms hittills inte i tillräcklig omfattning ha gett önskade effekter, då de möjligheterna befaras ha kommit i skymundan av tvånget av att hantera den omfattande mängden av anställningsärenden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson och personalchef Tore Rova utformar ett förslag till förändrad hantering av anställningsärenden. Förändrad hantering Ett förslag till en förändrad hantering av anställningsärenden bör således utformas så de medför att: Administration av anställningsärenden minskas för personalutskottet och personalenheten. Att färre anställningsärenden kan ges en mycket noggrannare prövning. Att vakanthållna tjänster kan prövas.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 204 Önskade effekter Som en följd av de önskade effekterna av en förändrad hantering av anställningsärenden kan ses att: Att det finns ett behov av att selektera anställningsärenden och att en selektering skulle kunna åstadkommas genom att ta fasta på, återgå, till den sedvanliga uppdelningen mellan verksamhets- respektive kommunfullmäktigetjänster alltså vem som beslutar om vilka tjänster. Samt att ytterligare tjänster skulle kunna tillföras gruppen verksamhetstjänster. En selektering skulle medföra att ett stort antal anställningsärenden som av verksamhetsskäl, många rutinartade ärenden och ofta med mycket snäva tidsmarginaler, och som med största sannolikhet ändå skulle ha prövats av personalutskottet med medgivande, kan undantas från kommunfullmäktiges beslut och åter få beslutas av verksamheterna själva. En selektering medför att avsevärt färre anställningsärenden kan ges en mycket noggrannare prövning. Att verksamheternas samtliga vakanthållna kommunfullmäktigetjänster alltid av skall överlämnas till personalutskottet för prövning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 196/2005 upphävs i den del som avser anställningsstopp (punkt 2 i Kf:s beslut). Detta beslut ersätter av Kommunfullmäktige tidigare fattade beslut avseende inrättade och tillsättning av tjänster där delegation lämnats till verksamheterna. Från och med den 28 september 2006 och tillsvidare gäller anställningsstopp i Ronneby kommuns förvaltningsorganisation. Anställningsstoppet innebär att inga nyanställningar får ske utan Personalutskottets godkännande, och avser nya tillsvidareanställningar. Följande tjänster omfattas inte av detta beslut. Vårdpersonalstjänster: vårdbiträde, vårdare, personlig assistent, skötare, sjukvårdsbiträde, undersköterska (BSK-koder: , , , ). Lärarpersonalstjänster: lärare (BSK-koder: , ) Övriga tjänster: städpersonal; lokalvårdare, städare (BSK-koder: , ) och förskolelärare, fritidspedagog barnskötare (010401, , ). Uppkommen vakans som omfattas av anställningsstoppet ska underställas Kommunstyrelsens personalutskott för prövning huruvida tjänsten ska återbesättas.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 204 I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, och Ronny Pettersson, V. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar följande. 196/2005 upphävs i den del som avser anställningsstopp (punkt 2 i Kommunfullmäktiges beslut). Detta beslut ersätter av Kommunfullmäktige tidigare fattade beslut avseende inrättade och tillsättning av tjänster där delegation lämnats till verksamheterna. Från och med den 28 september 2006 och tillsvidare gäller anställningsstopp i Ronneby kommuns förvaltningsorganisation. Anställningsstoppet innebär att inga nyanställningar får ske utan Personalutskottets godkännande, och avser nya tillsvidareanställningar. Följande tjänster omfattas inte av detta beslut. Vårdpersonalstjänster: vårdbiträde, vårdare, personlig assistent, skötare, sjukvårdsbiträde, undersköterska (BSK-koder: , , , ). Lärarpersonalstjänster: lärare (BSK-koder: , ) Övriga tjänster: städpersonal; lokalvårdare, städare (BSK-koder: , ) och förskolelärare, fritidspedagog barnskötare (010401, , ). Uppkommen vakans som omfattas av anställningsstoppet ska underställas Kommunstyrelsens personalutskott för prövning huruvida tjänsten ska återbesättas.

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 AU 205 Dnr Förslag till Centraliserad organisation för Ronneby kommuns IT-verksamhet inrättande av interimistisk ny IT-enhet Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson lämnar följande förslag. Förslag till "Centraliserad organisation för Ronneby kommuns IT-verksamhet - inrättande av interimistisk ny IT-enhet" Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2003, 320, att inrätta en för kommunkoncernen central IT enhet med uppdrag att ha det operativa ansvaret för genomförandet av strategier och utveckling av kommunens IT-verksamhet, att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta förslag till bemanning och uppdragsbeskrivning för den centrala enheten, att ge kommundirektören i uppdrag efter erforderliga samråd med verksamheterna redovisa förslag till en IT-strategi för Ronneby kommun och dess bolag. Jag redovisar härmed uppdraget avseende förslag till bemanning och koncept till uppdragsbeskrivning för den centrala enheten. För uppdraget avseende förslag till ITstrategi avses denna att redovisas i anslutning till kommande redovisning av förslag till E-strategi. Nuvarande organisation/bemanning ADB/IT-enheten ADB/IT-enheten, som ingår i den del av förvaltningsorganisationen som benämns Administrativa stödenheten, är bemannad med 6,0 tjänster. Ssg Funktion (kval.nivå) 1,0 Verksamhetschef Uppgifter Operativ chefsbefattning inkluderande arbetsledning och personalansvar. I nuläget disponeras 50 % av tjänsten som konsult till Miljöteknik i utbyggnaden av bredband. I ansvarsområdet ingår också IT relaterade telefonioch strategifrågor.

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30-12.25 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S delvis Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116. Ulla Sandegren (m) obs ersättare Ann-Margreth Pfeiffer (s)

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116. Ulla Sandegren (m) obs ersättare Ann-Margreth Pfeiffer (s) 116 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Theo

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Restaurangskolans grupprum, 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Kommunstyelsen, ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer