Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn!"

Transkript

1 Löneenkät för den privata sektorn 2014 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B9, B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska branschen (B8) Yrkesnomenklatur för teknikbranschen (C) Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn! Nomenklaturen för kontorspersonal inom servicebranscher har ändrats år 2012 (s. 4 8)! För månadsavlönade används i första hand yrkesnomenklatur efter näringsgren (B eller C ) inom näringsgrenarna 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 62, 63, 641, 649, 66, 70, 71, 73, 74, 77 och 82. Vid behov kan Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (Y) användas. Inom övriga näringsgrenar används bara Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (Y). Yrkena anges på en så detaljerad nivå som möjligt. Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (Y) används för alla timavlönade.

2 Anställda inom servicebranscher (B9, B0 B5)... 4 Näringsgrenarna: 45, 46, 73, 74, Allmänna anvisningar om användningen av yrkeskoder för kontorspersonal... 4 Yrkeskoder för kontorspersonal... 5 Inköp och försäljning... 5 Marknadsföring, reklam och kommunikation... 5 Ekonomiförvaltning... 5 Dataadministration... 6 Personaladministration och juridisk verksamhet... 6 Kontors- och sekreterartjänster... 7 Forsknings-, produktutvecklings- och planeringsuppgifter... 7 Materialförvaltning... 8 Städare på kontor, i butik och lager... 8 Konsultverksamhet... 8 Anställda inom detaljhandeln... 8 Butiks- och avdelningsföreståndare inom detaljhandeln... 8 Försäljare inom detaljhandeln... 8 Övrig butikspersonal... 8 Lager- och transportpersonal... 9 Lager- och transportförmän... 9 Lagerarbetare... 9 Person- och paketbilsförare... 9 Lastbilschaufförer... 9 Chaufför i bil med helsläp... 9 Chaufför i bil med halvsläp... 9 Bilhjälpkarl... 9 inom skeppnings- och speditionsbranschen... 9 Förtullare och anställda inom speditionsbranschen Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (Näringsgren 45) Högre tjänstemän inom handel av motorfordon Försäljnings-, lager- och tjänstepersonal inom handel av motorfordon Reklam och marknadsundersökning Näringsgren Kontaktarbete Textarbete och visuellt arbete Undersöknings- och mediaarbete Övrigt reklamarbete Bildframställningsarbetare Anställda inom finansieringsbranschen (B7) Näringsgrenarna 641, 649 och Anvisningar som gäller användningen av yrkeskoder Yrkeskoder för finansieringsbranschen A. Företags- och privatbankverksamhet B. Övrig bank- och affärsverksamhet (placering, livförsäkring m.m.) C. Stabs-, stöd- och betjäningsuppgifter (allmän förvaltning) Anställda inom den informationstekniska branschen(b8) Näringsgrenarna 62, Allmänna anvisningar för användning av yrkesnomenklaturen för den informationstekniska branschen Yrkeskoder för den informationstekniska branschen Försäljning Marknadsföring och kommunikation Kundtjänst och stöd Planering /utveckling Projekt- och systemansvar Nät- och datakommunikationstjänster

3 Drifts- och utrustningstjänster Underhåll av hård- och programvara Allmän administration Personaladministration Ekonomiförvaltning Informationsförvaltning och datasäkerhet Anställda inom den tekniska branschen (C) Näringsgrenarna: 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 70, Yrkeskodens struktur och definition Yrkesnomenklaturen efter huvudgrupp och yrkesställning Ledning och utveckling av affärsverksamhet Forskning och produktutveckling Kvalitetskontroll och granskning Tillverkning och drift Byggverksamhet Transport och magasinering Databehandling Underhåll och service Anskaffningar Försäljning och marknadsföring Kommunikation Lag-, försäkrings- och beskattningsfrågor Miljöfrågor Ekonomiförvaltning Kontors- och sekreterartjänster Personaladministration Företagshälsovård och arbetssäkerhet Företagssäkerhet

4 An s t ä l l d a i n o m s e r v i c e b r a n s c h e r ( B 9, B0 B 5 ) Näringsgrenarna: 45, 46, 73, 74, 82 A l lmänna anvisn in ga r om användnin gen av yrk eskoder för k ontors personal Nomenklaturen gäller alla kontorstjänstemän, också personer i ledande ställning. Nomenklaturen omfattar åtta huvudgrupper och fyra kravnivåer: Under huvudgrupperna finns flera uppgiftsområden. För varje tjänsteman i företaget ska ett uppgiftsområde under någon av huvudgrupperna specificeras, dit merparten av dennes uppgifter hör, samt uppgiftsenlig kravnivå. Uppgiftsområdet och kravnivån bestämmer det 4-siffriga yrkesnumret som uppges i lönestatistiken. Huvudgrupper: Inköp och försäljning Marknadsföring, reklam och kommunikation Ekonomiförvaltning Informationsförvaltning Personaladministration och juridisk verksamhet Kontors- ja sekreterartjänster Forskning, produktutveckling och -planering Materialförvaltning Varje uppgiftsområde har indelats i fyra kravnivåer enligt de krav som uppgiften ställer. Kravnivån specificeras enligt hur krävande personens arbetsuppgifter verkligen är och inte enligt dennes yrkesbeteckning, titel eller utbildningsnivå. Den yrkesskicklighet som uppgiften förutsätter kan uppnås genom arbete och/eller utbildning. Nivåindelningen är följande: Ledande uppgifter Specialist- och chefsuppgifter Expertuppgifter Yrkesuppgifter 1. Ledande uppgifter I kravnivå 1 placeras de personer vars huvudsakliga uppgift är helhetsbetonad ledning av företagets, organisationens, enhetens o.d. verksamhet. Direktören har helhetsansvaret för planering, verkställande och uppföljning av verksamheten eller funktionerna. Direktörerna ansvarar för och fattar beslut om bl.a. företagets eller organisationsenhetens strategi, operativa linjedragning och budget i sin helhet. 2. Specialist- och chefsuppgifter Specialisterna verkar i bl.a. krävande utvecklings- och planeringsuppgifter och ansvarar ofta självständigt för framskridandet och resultaten av sina projekt. Specialisternas arbete är mer omfattande och ansvarsfullt än experternas som placeras i kravnivå 3. Uppgifterna kan omfatta bl.a. forsknings- och utvecklingsarbete, vittomfattande tillämpningsarbete och rådgivning, krävande planeringsarbete och ledning (inte som huvudsaklig uppgift). Specialisterna har vanligtvis en mångsidig arbetserfarenhet inom branschen och ofta också en högre högskoleexamen. Cheferna verkar i chefsuppgifter inom företaget, organisationen eller enheten o.d. och ansvarar för en viss verksamhet eller vissa delområden i verksamheten. Uppgifterna omfattar ett funktionellt och arbetsledande ansvar. Uppgifterna kan också omfatta ekonomiskt ansvar. 3. Expertuppgifter Experterna verkar i bl.a. planerings-, tillämpnings- och rådgivningsuppgifter inom olika uppgiftsområden. Experternas arbete är inte lika vittomfattande och ansvarsfullt som specialisternas som placeras i kravnivå Yrkesuppgifter Yrkesuppgifter är för uppgiftsområdet typiska fundamentala eller biträdande uppgifter. Arbetet är mer rutinmässigt och inte så krävande som experternas som placeras i kravnivå 3. 4

5 Yrkeskode r för kontors pers o nal Inköp och försäljning Planering av inköp B9111 Ledningsuppgifter B9112 Specialist- och chefsuppgifter B9113 Expertuppgifter B9114 Yrkesuppgifter Inköpsuppgifter B9121 Ledningsuppgifter B9122 Special- och chefsuppgifter B9123 Expertuppgifter B9124 Yrkesuppgifter Försäljningsuppgifter B9131 Ledningsuppgifter B9132 Special- och chefsuppgifter B9133 Expertuppgifter B9134 Yrkesuppgifter Kundserviceuppgifter B9141 Ledningsuppgifter B9142 Special- och chefsuppgifter B9143 Expertuppgifter B9144 Yrkesuppgifter Exempel på yrken: - Upphandlingsdirektör - Upphandlingsingenjör, upphandlingschef, sortimentschef - Upphandlingsexpert, upphandlingsingenjör, upphandlingsplanerare - Upphandlingsassistent, upphandlingssekreterare - Inköpsdirektör - Inköpsförman, inköpsingenjör, inköpschef - Inköpare, inköpsingenjör, inköpsansvarig - Inköpsassistent, inköpssekreterare - Regional försäljningsdirektör, försäljningsdirektör - Regional försäljningsdirektör, försäljningsingenjör, försäljnings-, produktchef, - Försäljningsrepresentant, försäljningsingenjör, försäljningsförhandlare - Försäljningspromotor, försäljningsassistent, försäljningssekreterare, exportassistent, exportsekreterare - Kundservicedirektör - Kundservicechef, kundrelationschef, nyckelkundchef - Kundservicechef, kundrelationschef, nyckelkundchef - Kundrådgivare, kundserviceassistent, kundservicesekr., kundmottagare Marknadsföring, reklam och kommunikation Marknadsförings- och reklamuppgifter B9211 Ledningsuppgifter B9212 Special- och chefsuppgifter B9213 Expertuppgifter B9214 Yrkesuppgifter Kommunikations- och förlagsredaktionella uppgifter B9221 Ledningsuppgifter B9222 Special- och chefsuppgifter B9223 Expertuppgifter B9224 Yrkesuppgifter Ekonomiförvaltning - Marknadsföringsdirektör - Reklamchef, marknadsföringschef - Reklamdesigner, marknadsföringskoordinator, marknadsplanerare - Reklamassistent, reklamsekreterare, maknadsföringsassistent - Förlagsdirektör, kommunikationsdirektör - Förlagschef, informationschef, webbtjänstchef, kommunikationschef - Förlagsredaktör, webbredaktör, informatör, redaktör, kommunikationskood. - Publikationssekreterare, informations-, redaktions-, kommunikationssekrete rare, informationsassistent, kommunikationsassistent Redovisnings uppgifter B9311 Ledningsuppgifter B9312 Special- och chefsuppgifter B9313 Expertuppgifter B9314 Yrkesuppgifter - Förvaltningsdirektör, ekonomidirektör - Förvaltningschef, redovisningschef, ekonomichef, huvudbokförare - Bokförare, ekonomisekreterare, ekonomiplanerare, huvudbokförare - Redovisningsbiträde, redovisningsassistent, ekonomiassistent, redovisningssekreterare, ekonomisekreterare Kassörs-, fakturerings- och inkasseringsuppgifter B9321 Ledningsuppgifter B9322 Special- och chefsuppgifter - Kassachef, faktureringschef, kreditchef, inkassochef B9323 Expertuppgifter - Kassör, fakturerare, kreditbevakare, reskontrabokförare B9324 Yrkesuppgifter - Kassör, fakturerare, kreditbevakare, reskontrabokförare Intern inspektion B9331 Ledningsuppgifter B9332 Special- och chefsuppgifter - Controller, intern redovisare, intern granskare, chef för intern granskning 5

6 B9333 Expertuppgifter B9334 Yrkesuppgifter - Controller, intern redovisare, intern granskare, chef för intern granskning Finansierings- och placeringsuppgifter B9341 Ledningsuppgifter - Finansdirektör B9342 Special- och chefsuppgifter - Finanschef, finansiell planerare B9343 Expertuppgifter - Finansiell planerare B9344 Yrkesuppgifter - Finansassistent Fastighetsförvaltningsuppgifter B9351 Ledningsuppgifter B9352 Special- och chefsuppgifter B9353 Expertuppgifter B9354 Yrkesuppgifter - Fastighetsdirektör - Bostadschef, fastighetschef - Bostadssekreterare, fastighetssekreterare - Bostadssekreterare, fastighetsassistent, fastighetssekreterare Dataadministration Dataadministrations- och datasäkerhetsuppgifter B9411 Ledningsuppgifter - Dataadministrationsdirektör B9412 Special- och chefsuppgifter - Dataadministrationschef, datasäkerhetschef, dataadministrationsexpert B9413 Expertuppgifter - Dataadministrationsexpert, datasäkerhetsexpert B9414 Yrkesuppgifter Planerings- och utvecklingsuppgifter B9421 Ledningsuppgifter - Utvecklingsdirektör, planeringsdirektör B9422 Special- och chefsuppgifter - Utvecklingschef, projektchef, planeringschef, programplanerare B9423 Expertuppgifter - Projektchef, webbplanerare, applikationsplanerare, systemplanerare B9424 Yrkesuppgifter - Programmerare, testare, webbmaster Kundservice- och stöduppgifter B9431 Ledningsuppgifter B9432 Special- och chefsuppgifter B9433 Expertuppgifter B9434 Yrkesuppgifter - Kundservicechef, applikationsspecialist - Dataansvarig, applikationsexpert - Kundstöd, dataansvarig Drifts- och underhållsuppgifter, utrustningstjänster och underhåll B9441 Ledningsuppgifter B9442 Special- och chefsuppgifter - Systemspecialist, programspecialist, systemchef, driftschef B9443 Expertuppgifter - Underhållsuppgifter, system-, programexpert, driftsplanerare, operatör B9444 Yrkesuppgifter - Underhållsuppgifter, operatör Personaladministration och juridisk verksamhet Personalrekrytering och utvecklingsuppgifter B9511 Ledningsuppgifter - Förvaltningsdirektör, personaldirektör, utbildningsdirektör B9512 Special- och chefsuppgifter - Personalchef, utbildningschef, rekryteringschef, personalplanerare B9513 Expertuppgifter - Personalsekreterare, utbildningssekreterare, personalplanerare, rekryterare B9514 Yrkesuppgifter - Personalsekreterare, utbildningssekreterare Löneförvaltnings- och arbetsavtalsuppgifter B9521 Ledningsuppgifter - Förvaltningsdirektör B9522 Special- och chefsuppgifter - Löneadministrationschef, arbetsavtalschef B9523 Expertuppgifter - Löneräknare, expert inom löneförvaltning, handläggare av avlöningsärenden B9524 Yrkesuppgifter - Löneräknare, löneassistent, lönesekreterare Juridisk verksamhet B9531 Ledningsuppgifter B9532 Special- och chefsuppgifter B9533 Expertuppgifter B9534 Yrkesuppgifter - Ledande jurist, rättschef - Ledande jurist, juridisk rådgivare, jurist - Juridisk rådgivare Företagshälsovårds- och arbetarskyddsuppgifter 6

7 B9541 Ledningsuppgifter B9542 Special- och chefsuppgifter B9543 Expertuppgifter B9544 Yrkesuppgifter - Företagsläkare, arbetarskyddschef - Företagshälsovårdare - Arbetarskyddssekreterare Kontors- och sekreterartjänster Sekreteraruppgifter B9611 Ledningsuppgifter B9612 Special- och chefsuppgifter B9613 Expertuppgifter B9614 Yrkesuppgifter Översättningsuppgifter B9621 Ledningsuppgifter B9622 Special- och chefsuppgifter B9623 Expertuppgifter B9624 Yrkesuppgifter Informationstjänstuppgifter B9631 Ledningsuppgifter B9632 Special- och chefsuppgifter B9633 Expertuppgifter B9634 Yrkesuppgifter - Direktionsassistent, direktionssekreterare - Direktionsassistent, direktionssekreterare, avdelningssekreterare, sekr - Avdelningssekreterare, sekreterare, dataregistrerare, textbehandlare - Översättare, tolk, teckenspråkstolk - Direktör för informationstjänst - Informationstjänstchef - Arkivarie, informatiker, bibliotekarie, informationstjänstsekreterare - Arkivbiträde, arkiverare, registrerare, arkiv-, informationstjänstsekreterare. Skötsel av telefonväxel och entréserviceuppgifter B9641 Ledningsuppgifter B9642 Special- och chefsuppgifter B9643 Expertuppgifter B9644 Yrkesuppgifter Kopierings-, postnings- och buduppgifter B9651 Ledningsuppgifter B9652 Special- och chefsuppgifter B9653 Expertuppgifter B9654 Yrkesuppgifter - Entrévärd, växeltelefonist, vaktmästare - Bud, kopist, postsorterare, kontorsbiträde Kontorsuppgifter i småföretag B9661 Ledningsuppgifter B9662 Special- och chefsuppgifter B9663 Expertuppgifter B9664 Yrkesuppgifter - Kontorsuppgifter i småföretag - Kontorsuppgifter i småföretag Forsknings-, produktutvecklings- och planeringsuppgifter Forsknings- och planeringsuppgifter B9711 Ledningsuppgifter B9712 Special- och chefsuppgifter B9713 Expertuppgifter B9714 Yrkesuppgifter Produktutvecklings- och -produktplaneringsuppgifter B9721 Ledningsuppgifter B9722 Special- och chefsuppgifter B9723 Expertuppgifter B9724 Yrkesuppgifter Kvalitetskontroll- och granskningsuppgifter B9731 Ledningsuppgifter B9732 Special- och chefsuppgifter B9733 Expertuppgifter B9734 Yrkesuppgifter - Projektledare, forskningsledare - Specialplanerare, specialforskare, projektchef, forskningschef - Projektplanerare, planerare, projektforskare, forskare, forsk.koord. - Projektsekreterare, forskningssekreterare, forskningsassistent, forskningsbiträde, projektarbetare - Produktutvecklingsdirektör - Produktutvecklingsexpert, produktutvecklingschef, produktchef - Produktchef, produktplanerare - Produktassistent - Kvalitetsdirektör - Kvalitetschef - Kvalitetsansvarig, kvalitetskontrollant - Kvalitetsövervakare, kvalitetskontrollant, kvalitetsassistent 7

8 Materialförvaltning Kontorsuppgifter inom lager- och transportfunktioner B9811 Ledningsuppgifter - Logistikdirektör B9812 Special- och chefsuppgifter - Logistikchef, materialchef B9813 Expertuppgifter - Logistikkoordinator, logistikplanerare B9814 Yrkesuppgifter - Logistikassistent, logistiksekreterare, lagerkontorist Städare på kontor, i butik och lager B0290 Städare B0926 Städarbetsledare Konsultverksamhet B5420 Konsult (Ekonomisk, administrativ) B5421 Konsult (Juridisk) B5422 Konsult (Tekniska branschen) An s t ä l l d a i n o m d e t a l j h a n d e l n Butiks- och avdelningsföreståndare inom detaljhandeln B0221 B0225 B0231 Butiks-/avdelningsföreståndare, butikschef Service- och distributionsstationsföreståndare Butiksbilsföreståndare Försäljare inom detaljhandeln Försäljargrupp I B0265 Bilartikelförsäljare B0262 Konfektionsförsäljare B0275 Butikskassör B0270 Kött- och charkuteriförsäljare B0274 Elapparat-, TV- och radioförsäljare B0255 Livsmedelsförsäljare B2316 Dekoratör B0272 Maskinförsäljare B0267 Fotoartikelförsäljare B0273 Möbel- och mattförsäljare B0278 Försäljare av hushållsartiklar B0257 Pappersvaruförsäljare B0277 Försäljare av järn- och byggmaterial B0263 Skoförsäljare B0276 Försäljare av sportartiklar B0261 Tygförsäljare B0280 Försäljare i bokhandel B0258 Utfyllare av varor i butik (ifyllare B0259 Försäljare i guldsmedsaffär av hyllor), paketerare B0268 Försäljare inom den optiska branschen B0282 Ändringssömmerska B0260 Kemikalieförsäljare B0281 Kioskförsäljare B0284 Övriga försäljare i grupp I Försäljargrupp II Om försäljarens arbete är särskilt krävande och förutsätter utbildning eller genom lång arbetserfarenhet uppnådd stor yrkeskunnighet, hör arbetstagaren till andra försäljargruppen. B0291 B0292 B0293 B0251 Livsmedelsförsäljare Försäljare av järn- och byggnadsmaterial Övriga försäljare i grupp II Praktikant i butik Övrig butikspersonal B0994 Linsslipare B0997 Reparationsskomakare B0958 Låssmed B0991 Urmakare eller guldsmed B0993 Optiker B2316 Dekoratör 8

9 L a g e r - o c h t r a n s p o r t p e r s o n a l Lager- och transportförmän B0315 Lagerarbetare Leder arbetet samt sina underlydande arbetare utan hjälp av underlydande arbetsledare B0310 1:a året i branschen B0311 3:e " " B0313 5:e " " B0318 8:e " " Person- och paketbilsförare B0416 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen B :e året i branschen B " " B0419 Över 10 år " " Lastbilschaufförer B0426 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen B :e året i branschen B " " B0429 Över 10 år" " Chaufför i bil med helsläp B0432 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen B :e året i branschen B " " B0435 Över 10 " " Chaufför i bil med halvsläp B0436 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen B :e året i branschen B " " B0440 Över 10 år " " Bilhjälpkarl B0422 B0423 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen Över 4:e året i branschen inom skeppnings- och speditionsbranschen B2240 B2241 B2242 B2243 B2244 B2245 Speditionsförman. Till denna grupp hör förmän till nedannämnda kontorstjänstemän. Speditör. Utför enligt kundens tilläggsanvisningar uppgifter som hör till spedition, t.ex. samlar och uppgör dokument för förtullning samt övervakar transporter och lagring. Speditörsbiträde. Skriver enligt speditörens anvisningar dokument som hänför sig till spedition; kan även insamla kompletterande uppgifter. Tulltarifferare. Tulltarifferaren sköter vid import självständigt den s.k. tarifferingen, som omfattar bl.a. anteckning av rätt tullposition med undernummer, beskattningsgrunder samt eventuella andra fakta i dokumenten. Skeppsmäklare. Skeppsmäklarens uppgifter omfattar linjeagentur, skeppsklarering, samt köp- och försäljningsförmedling av lastutrymme i skepp. Skeppsklarerare. Utfört enligt anvisningar skeppets in- och utklarering och därtill hörande åtgärder, såsom anskaffar lots och hamnplats, erlägger erforderliga avgifter osv. samt fungerar som kontaktman mellan skeppets kapten, rederi och befraktare/bortfraktare. Obs! I samband med andra uppgiftsgrupper används yrkeskoder för kontorspersonal (s. 4 8). 9

10 Förtullare och anställda inom speditionsbranschen Förtullare och speditionsarbetsledare B år i branschen B år i branschen B år i branschen B år i branschen B år i branschen B år i branschen B år i branschen B0808 Över 25 år i branschen Lagerterminalarbetare B år i branschen B år i branschen B år i branschen B år i branschen B är i branschen B är i branschen B0827 Över 15 år i branschen H a n d e l s a m t r e p a r a t i o n a v m o t o r f o r d o n o c h m o t o r c yk l a r (Näringsgren 45) Högre tjänstemän inom handel av motorfordon B1206 Chef för andrahandsmarknadsföringen B1201 Kontorschef /servicechef B1204 Verkstadschef B1205 Chef för reservdelsavdelningen B1207 Övriga chefer/direktörer B1203 Försäljningschef B1210 Övriga högre tjänstemän Försäljnings-, lager- och tjänstepersonal inom handel av motorfordon B2817 Biltvättare B2808 Lagerarbetare B2801 Butiksföreståndare B2807 Lagerföreståndare B2820 Café/matsalsarbetstagare B2809 Paketerare och varumottagare B2819 Café/matsalsföreståndare B2802 Personbilsförsäljare B2811 Chaufför (lastbil, paketbil) B2810 Personer med övriga uppgifter inom B2821 Fastighetsskötare/reparatör försäljning och reservdelsverksamhet B2815 Försäljare av lantbruksmaskiner B2805 Reservdels- och tillbehörsförsäljare B2816 Försäljare av schaktmaskiner B2840 Reservdelspraktikant B2804 Försäljare av småmaskiner B2814 Reservdelsdistributör B2803 Försäljare av tunga fordon B2850 Studerande med läroavtal B2830 Hallvärdinna (biträdande kundservicearbete inom bilförsäljning B2818 Städare B2813 Hopsamlare, hyllskötare B2806 Telefonförsäljare och ordermottagare B2812 Iståndsättare (bil) B2825 Övrig kundbetjäning R e k l a m o c h m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g Näringsgren 73 Kontaktarbete B2701 B2704 B2702 Kontaktarbetschef, projektchef, planeringschef Kontaktassistent/-sekreterare Kontaktchef, kontaktperson, planeringschef, projektchef 10

11 Textarbete och visuellt arbete B2716 AD-assistent, visualist B2712 Art director B2715 Copy writer B2714 Yngre tecknare Undersöknings- och mediaarbete B2723 Avdelnings-, media- och trafiksekreterare B2722 Mediaplanerare och forskare B2721 Undersöknings- och mediachef Övrigt reklamarbete B2732 Faktor Bildframställningsarbetare B0759 Bildframställningsarbetare B0760 Fotograf An s t ä l l d a i n o m f i n a n s i e r i n g s b r a n s c h e n ( B 7 ) Näringsgrenarna 641, 649 och 66 Anvisn in ga r som gälle r användnin gen av yrke skoder Yrkesnomenklaturen gäller banktjänstemän ända upp till personer med ledningsuppgifter. Lönestatistiken gäller dock inte verkställande direktörer eller andra personer i företagets högsta ledning. Struktur Yrkeskoderna för bankbranschen har indelats i fyra huvudgrupper: A. Företags- och privatbankverksamhet B. Övrig bank- och affärsverksamhet (placering, livförsäkring m.m.) C. Stabs-, stöd- och betjäningsuppgifter (allmän förvaltning) D. Interna tjänster (köks- och servicepersonal) Var och en av grupperna A, B och C har indelats i tre nivåer enligt uppgifternas svårighet. 1. Ledningsuppgifter Uppgiften förutsätter totalansvar för planeringen, verkställandet och uppföljningen av verksamheten eller funktionerna. Till denna grupp hör också expertdirektörer. På denna nivå placeras bl.a. centralenheternas ledning på mellannivå, direktörerna för affärsbankernas filialkontor samt direktörerna för de lokala bankerna. 2. Avser chefsuppgifter och med dem jämförbara expertuppgifter. 3. Avser andra presterande eller biträdande uppgifter, även kontorsföreståndare i de lokala bankerna. Placering När man fastslår benämningen för en viss tjänst avgör man först till vilken huvudgrupp (A, B eller C) arbetsuppgifterna hör och därefter väljer man nivå (1, 2 eller 3) enligt uppgiftens svårighetsgrad. Experter placeras enligt behörighetskraven på olika nivåer endera i ledningsuppgifter (1) eller i chefs- eller expertuppgifter (2). Då en tjänsteman utför olikartade uppgifter, placeras han på den nivå och enligt den benämning till vilken huvuddelen av uppgifterna hänför sig. 11

12 Yrkeskode r för finans ieringsbra nsche n A. Företags- och privatbankverksamhet Kundbetjäning Betjäning och försäljning Marknadsföring, försäljning, rådgivning samt kassatjänster i direkt kundbetjäning. Även betjäning och försäljning per telefon. B7110 B7210 B7310 Finansiering Företagsanalys, riskhantering och indrivning. Omfattar också kreditgivning i finansbolag. B7112 B7212 B7312 Kapital-, valuta- och räntemarknader B7114 B7214 B7314 Placering Bl.a. placeringsrådgivning, förmögenhetsförvaltning och försäkringsförsäljning. B7116 B7216 B7316 Betalningstjänst (inrikes och utrikes) Bl.a. betalningsrörelserådgivare B7118 B7218 B7318 Back-officeuppgifter, kundbetjäning Betjäning och försäljning B7120 B7220 B7320 Finansiering B7122 B7222 B7322 Kapital-, valuta- och räntemarknad B7124 B7224 B7324 Placering B7126 B7226 B7326 Betalningstjänst (inrikes och utrikes) B7128 B7228 B

13 B. Övrig bank- och affärsverksamhet (placering, livförsäkring m.m.) Fastighetsplacering B7140 B7240 B7340 C. Stabs-, stöd- och betjäningsuppgifter (allmän förvaltning) Redovisning och bokföring B7150 B7250 B7350 Personaladministration inkl. pensionskassor, företagshälsovård B7152 B7252 B7352 Sekreterar-, assistent- och textbehandlingsuppgifter B7154 B7254 B7354 Intern kontroll och säkerhet B7156 B7256 B7356 Kommunikation B7160 B7260 B7360 Företagsplanering och utveckling av affärsverksamhet även controlleruppgifter B7162 B7262 B7362 Juridiska frågor Bl.a. uppgifter i anslutning till affärsjuridik och beskattning B7164 B7264 B7364 Data/planering även dataskydd B7170 B7270 B7370 Data/användning B7174 B7274 B7374 Data/stöd B7176 B7276 B7376 Vaktmästare, postning, telefonväxel och arkivering, bud B7180 B7280 B

14 Övriga uppgifter B7185 B7285 B7385 An s t ä l l d a i n o m d e n i n f o r m a t i o n s t e k n i s k a b r a n s c h e n ( B 8 ) Näringsgrenarna 62, 63 A l lmänna anvisn in ga r för användnin g av yrke snomenkla turen för den i nformationsteknis ka bra nschen Nomenklaturen gäller alla tjänstemän i databranschen från ledningsuppgifter till operativa uppgifter. Eftersom befattningsbenämningarna (t.ex. programkonsult, instruktör, systemprogrammerare, programexpert) i olika företag beskriver olika arbeten, ansvarsområden och lönenivåer har exakt yrkesbenämning fått stå i bakgrunden i nomenklaturen. Löntagarna grupperas i olika grupper beroende på kompetens- / specialiseringsområde och uppgiftens kravnivå. Uppgiftsbenämningarna inom databranschen har grupperats enligt kompetensområde enligt följande: B810 Försäljning B820 Marknadsföring och kommunikation B830 Kundbetjäning och stöd B840 Planering/utveckling B850 Projekt- och systemansvar säkerhet B860 Nät- och datakommunikationstjänster B870 Drifts- och utrustningstjänster Och administration: B891 Allmän administration B893 Personaladministration B895 Ekonomiförvaltning B897 Informationsförvaltning och data- Dessutom har kompetensområdena indelats i fyra olika nivåer utgående från krav- och ansvarsnivå samt arbetserfarenhet: Nivåindelningen är följande: Nivå 1 Uppgifterna är typiska yrkesuppgifter för denna grupp, operativa uppgifter. Nivå 2 Mera krävande eller mångsidigare uppgifter än på föregående nivå. Förutsätter ingående kunskaper och färdigheter i olika kompetensområden, expertuppgifter. Nivå 3 Uppgifter som förutsätter arbetsledningsansvar eller med arbetsledningsansvar jämförbara uppgifter, specialistuppgifter. Nivå 4 Ledningsuppgifter, helhetsansvaret för planering, verkställande och uppföljning av verksamheten eller funktionerna. På dessa nivåer finns det dessutom en eller flera separata benämningar inklusive definitioner. Syftet med nomenklaturen är att ge mera information om hur lönen fastställs inom de olika kompetensområdena och ansvarsnivåerna eftersom samma titel eller yrkesbenämning inte nödvändigtvis motsvarar samma ansvarsnivå eller arbetsbeskrivning i olika företag. T.ex. yngre försäljningsförhandlare = B8101, försäljningssekreterare = B8101 eller erfaren försäljningssekreterare = B8102, försäljningsdirektör = B8104 osv. Yrkeskoder för den informationst ekn is ka branschen Försäljning Innehåller alla funktioner inom försäljning, t.ex. försäljningsförhandlare/sales representative, försäljningsassistent/sales assistant, försäljningschef/sales manager, kundrelationschef/account manager, nyckelkundschef/key account manager, försäljningsdirektör/sales director. 14

15 B8101 B8102 B8103 B8104 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Marknadsföring och kommunikation Innehåller alla funktioner inom marknadsföring och kommunikation, t.ex. marknadsföringsassistent/marketing assistant, marknadsföringschef/marketing manager, marknadsföringsdirektör/marketing director, produktmarknadsföringschef/product marketing manager, produktmarknadsföringsdirektör/product marketing director, kommunikationsassistent/communications assistant, kommunikationschef/communications manager, kommunikationsdirektör/communications director. B8201 B8202 B8203 B8204 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Kundtjänst och stöd Innehåller alla funktioner inom kundtjänst, t.ex. kundstöd/customer support, programexpert/it application specialist, kundtjänstchef/customer service manager, instruktör/trainer, utbildningschef/training manager, projektchef/project manager. B8301 B8302 B8303 B8304 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Planering /utveckling Innehåller alla funktioner inom planering, t.ex. systemplanerare/system designer, systemanalytiker/application designer, programplanerare/software designer, programvaruexpert/software specialist, programmerare/programmer, teknisk arkitekt/technical architect, dokumenterare/technical writer, testare/testing engineer, konceptdesigner/concept designer, webbdesigner/web-designer, webbmaster/web master, projektchef/project manager, produkt(linje)chef/product (line) manager, produkt(linje)direktör/product (line) director, kvalitetschef/quality manager. B8401 B8402 B8403 B8404 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Projekt- och systemansvar T.ex. projektchef/project manager, teamledare/team leader, utvecklingschef/development manager, utvecklingsdirektör/development director, konsult/consultant, it-konsult/it consultant, strategikonsult/strategy consultant, ledande konsult/senior consultant. B8501 B8502 B8503 B8504 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Nät- och datakommunikationstjänster Innehåller alla funktioner inom nättjänster, t.ex. datakommunikationsexpert/telecommunications specialist, datakommunikationsplanerare/telecommunications designer. B8601 B8602 B8603 B8604 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter 15

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn! Löneförfrågan för den privata sektorn 2009 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2005 Månadsavlönade

Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2005 Månadsavlönade Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2005 Månadsavlönade Yrkeskoder Kontorspersonal Övriga anställda inom handeln Bilhandel, service, reparation och detaljförsäljning av bränsle Anställda inom

Läs mer

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2004 Blankettanvisningar för undervisningsbranschen och yrkeskoder Innehåll Allmänna blankettanvisningar...2 Anvisningar för de olika uppgifterna...3 Uppgifter

Läs mer

ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN

ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN ARBETSMINISTERIET Förmedling och rekrytering av arbetskraft ANVISNING 11.2.2005 ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN Innehåll: 1. Inledning...1 2. Varför och för vad används Nordisk yrkesklassificering

Läs mer

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering BENÄMNING AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut

Läs mer

ALS. Arbetsgruppering för lönestatistik

ALS. Arbetsgruppering för lönestatistik ALS Arbetsgruppering för lönestatistik ALS Arbetsgruppering för lönestatistik Förord 3 Systembeskrivning 4 Verksamhetsområden och svårighetsgrupper 7 1 Forskning och utveckling 12 10 Allmänt utrednings-/juridiskt/patentarbete

Läs mer

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

GUIDE TILL LÖNESYSTEMET

GUIDE TILL LÖNESYSTEMET GUIDE TILL LÖNESYSTEMET INNEHÅLL ALLMÄNT UPPGIFTSBESKRIVNINGAR BEDÖMNING AV SVÅRIGHETSGRADEN. Kunnande som krävs för uppgiften (A). Uppgiftens betydelse för resultatet/verksamheten (A ). Yrkeserfarenhet

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

Löner inom den privata sektorn 2008

Löner inom den privata sektorn 2008 Statistik 2009:4 Löner inom den privata sektorn 2008 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Lönekartläggning 2010

Lönekartläggning 2010 Dnr UFV-PA 2010/2707 Lönekartläggning 2010 Personalavdelningen 2010-07-20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 1. Bakgrund 5 2. Arbetsmetod och genomförande 5 Lönepolitik 5 Lönekartläggning 5 Löneanalys

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde Ekonomistadga för Helsingfors universitet Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Ekonomistadgan för Helsingfors universitet definierar förutsättningarna

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation I Teknik och kommunikation I Arkitektur och byggande El- och automationsteknik

Läs mer

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 18 /011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 FÖRESKRIFT 18/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Yrkeskoder 2012 Läns - och regionmuseer

Yrkeskoder 2012 Läns - och regionmuseer 1 (7) Yrkeskoder 2012 Läns - och regionmuseer 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare Övriga branschspecifika chefer/arbetsledare

Läs mer

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Näringsgrensindelningen TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Näringsgrensindelningen TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Näringsgrensindelningen TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Näringsgrensindelningen TOL 2008 Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka

Läs mer

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Blankettanvisning 1(21) Företagsstatistik Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster 6.3.2013 Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och

Läs mer

BESTA. Befattningsgruppering för statistik

BESTA. Befattningsgruppering för statistik 2009 BESTA Befattningsgruppering för statistik BESTA Befattningsgruppering för statistik Produktion: Arbetsgivarverket, 2009, tredje reviderade upplagan Tryck: 08Tryck Innehåll BESTA-systemet 7 Generella

Läs mer

Företagarens arbetsinkomst år 2012

Företagarens arbetsinkomst år 2012 Företagarens arbetsinkomst år 2012 Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställande av företagarens arbetsinkomst fr.o.m. 1.1.2012 Texten i den allmänna delen av anvisningen överensstämmer med situationen

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland

Löner för offentligt anställda på Åland Statistik 2004:8 Löner för offentligt anställda på Åland Löner för landskapsanställda 2003 Löner för kommunalt anställda 2002-2003 Löner för statligt anställda 2003 Lönestatistik Serien Lönestatistik omfattar

Läs mer

Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster.

Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster. Kvalitetskriterier för webbtjänster - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster 4b/2012 ICT-verksamhet 2 Kvalitetskriterier för webbtjänster Ett hjälpmedel för att utveckla och

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR CIVILEKONOMER

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR CIVILEKONOMER Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR CIVILEKONOMER Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för civilekonomer... 2 Redovisning och revision... 3 Ekonomistyrning...

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomi, förvaltning och stödtjänster Arbetsgruppens mellanrapport 17.9.2014

Ekonomi, förvaltning och stödtjänster Arbetsgruppens mellanrapport 17.9.2014 Ekonomi, förvaltning och stödtjänster Arbetsgruppens mellanrapport 17.9.2014 Kommunstrukturutredningen i Jakobstadsregionen Evijärvi, Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets Varannan i mål. få alla elever att fullfölja sin utbildning. Utbildningsanalys 2010 Myndigheten för yrkeshögskolans analys av arbetslivets efterfrågan Varannan i mål. Gymnasieskolors på kompetens. förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskningsrapport

Läs mer