Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn!"

Transkript

1 Löneenkät för den privata sektorn 2014 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B9, B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska branschen (B8) Yrkesnomenklatur för teknikbranschen (C) Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn! Nomenklaturen för kontorspersonal inom servicebranscher har ändrats år 2012 (s. 4 8)! För månadsavlönade används i första hand yrkesnomenklatur efter näringsgren (B eller C ) inom näringsgrenarna 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 62, 63, 641, 649, 66, 70, 71, 73, 74, 77 och 82. Vid behov kan Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (Y) användas. Inom övriga näringsgrenar används bara Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (Y). Yrkena anges på en så detaljerad nivå som möjligt. Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (Y) används för alla timavlönade.

2 Anställda inom servicebranscher (B9, B0 B5)... 4 Näringsgrenarna: 45, 46, 73, 74, Allmänna anvisningar om användningen av yrkeskoder för kontorspersonal... 4 Yrkeskoder för kontorspersonal... 5 Inköp och försäljning... 5 Marknadsföring, reklam och kommunikation... 5 Ekonomiförvaltning... 5 Dataadministration... 6 Personaladministration och juridisk verksamhet... 6 Kontors- och sekreterartjänster... 7 Forsknings-, produktutvecklings- och planeringsuppgifter... 7 Materialförvaltning... 8 Städare på kontor, i butik och lager... 8 Konsultverksamhet... 8 Anställda inom detaljhandeln... 8 Butiks- och avdelningsföreståndare inom detaljhandeln... 8 Försäljare inom detaljhandeln... 8 Övrig butikspersonal... 8 Lager- och transportpersonal... 9 Lager- och transportförmän... 9 Lagerarbetare... 9 Person- och paketbilsförare... 9 Lastbilschaufförer... 9 Chaufför i bil med helsläp... 9 Chaufför i bil med halvsläp... 9 Bilhjälpkarl... 9 inom skeppnings- och speditionsbranschen... 9 Förtullare och anställda inom speditionsbranschen Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (Näringsgren 45) Högre tjänstemän inom handel av motorfordon Försäljnings-, lager- och tjänstepersonal inom handel av motorfordon Reklam och marknadsundersökning Näringsgren Kontaktarbete Textarbete och visuellt arbete Undersöknings- och mediaarbete Övrigt reklamarbete Bildframställningsarbetare Anställda inom finansieringsbranschen (B7) Näringsgrenarna 641, 649 och Anvisningar som gäller användningen av yrkeskoder Yrkeskoder för finansieringsbranschen A. Företags- och privatbankverksamhet B. Övrig bank- och affärsverksamhet (placering, livförsäkring m.m.) C. Stabs-, stöd- och betjäningsuppgifter (allmän förvaltning) Anställda inom den informationstekniska branschen(b8) Näringsgrenarna 62, Allmänna anvisningar för användning av yrkesnomenklaturen för den informationstekniska branschen Yrkeskoder för den informationstekniska branschen Försäljning Marknadsföring och kommunikation Kundtjänst och stöd Planering /utveckling Projekt- och systemansvar Nät- och datakommunikationstjänster

3 Drifts- och utrustningstjänster Underhåll av hård- och programvara Allmän administration Personaladministration Ekonomiförvaltning Informationsförvaltning och datasäkerhet Anställda inom den tekniska branschen (C) Näringsgrenarna: 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 70, Yrkeskodens struktur och definition Yrkesnomenklaturen efter huvudgrupp och yrkesställning Ledning och utveckling av affärsverksamhet Forskning och produktutveckling Kvalitetskontroll och granskning Tillverkning och drift Byggverksamhet Transport och magasinering Databehandling Underhåll och service Anskaffningar Försäljning och marknadsföring Kommunikation Lag-, försäkrings- och beskattningsfrågor Miljöfrågor Ekonomiförvaltning Kontors- och sekreterartjänster Personaladministration Företagshälsovård och arbetssäkerhet Företagssäkerhet

4 An s t ä l l d a i n o m s e r v i c e b r a n s c h e r ( B 9, B0 B 5 ) Näringsgrenarna: 45, 46, 73, 74, 82 A l lmänna anvisn in ga r om användnin gen av yrk eskoder för k ontors personal Nomenklaturen gäller alla kontorstjänstemän, också personer i ledande ställning. Nomenklaturen omfattar åtta huvudgrupper och fyra kravnivåer: Under huvudgrupperna finns flera uppgiftsområden. För varje tjänsteman i företaget ska ett uppgiftsområde under någon av huvudgrupperna specificeras, dit merparten av dennes uppgifter hör, samt uppgiftsenlig kravnivå. Uppgiftsområdet och kravnivån bestämmer det 4-siffriga yrkesnumret som uppges i lönestatistiken. Huvudgrupper: Inköp och försäljning Marknadsföring, reklam och kommunikation Ekonomiförvaltning Informationsförvaltning Personaladministration och juridisk verksamhet Kontors- ja sekreterartjänster Forskning, produktutveckling och -planering Materialförvaltning Varje uppgiftsområde har indelats i fyra kravnivåer enligt de krav som uppgiften ställer. Kravnivån specificeras enligt hur krävande personens arbetsuppgifter verkligen är och inte enligt dennes yrkesbeteckning, titel eller utbildningsnivå. Den yrkesskicklighet som uppgiften förutsätter kan uppnås genom arbete och/eller utbildning. Nivåindelningen är följande: Ledande uppgifter Specialist- och chefsuppgifter Expertuppgifter Yrkesuppgifter 1. Ledande uppgifter I kravnivå 1 placeras de personer vars huvudsakliga uppgift är helhetsbetonad ledning av företagets, organisationens, enhetens o.d. verksamhet. Direktören har helhetsansvaret för planering, verkställande och uppföljning av verksamheten eller funktionerna. Direktörerna ansvarar för och fattar beslut om bl.a. företagets eller organisationsenhetens strategi, operativa linjedragning och budget i sin helhet. 2. Specialist- och chefsuppgifter Specialisterna verkar i bl.a. krävande utvecklings- och planeringsuppgifter och ansvarar ofta självständigt för framskridandet och resultaten av sina projekt. Specialisternas arbete är mer omfattande och ansvarsfullt än experternas som placeras i kravnivå 3. Uppgifterna kan omfatta bl.a. forsknings- och utvecklingsarbete, vittomfattande tillämpningsarbete och rådgivning, krävande planeringsarbete och ledning (inte som huvudsaklig uppgift). Specialisterna har vanligtvis en mångsidig arbetserfarenhet inom branschen och ofta också en högre högskoleexamen. Cheferna verkar i chefsuppgifter inom företaget, organisationen eller enheten o.d. och ansvarar för en viss verksamhet eller vissa delområden i verksamheten. Uppgifterna omfattar ett funktionellt och arbetsledande ansvar. Uppgifterna kan också omfatta ekonomiskt ansvar. 3. Expertuppgifter Experterna verkar i bl.a. planerings-, tillämpnings- och rådgivningsuppgifter inom olika uppgiftsområden. Experternas arbete är inte lika vittomfattande och ansvarsfullt som specialisternas som placeras i kravnivå Yrkesuppgifter Yrkesuppgifter är för uppgiftsområdet typiska fundamentala eller biträdande uppgifter. Arbetet är mer rutinmässigt och inte så krävande som experternas som placeras i kravnivå 3. 4

5 Yrkeskode r för kontors pers o nal Inköp och försäljning Planering av inköp B9111 Ledningsuppgifter B9112 Specialist- och chefsuppgifter B9113 Expertuppgifter B9114 Yrkesuppgifter Inköpsuppgifter B9121 Ledningsuppgifter B9122 Special- och chefsuppgifter B9123 Expertuppgifter B9124 Yrkesuppgifter Försäljningsuppgifter B9131 Ledningsuppgifter B9132 Special- och chefsuppgifter B9133 Expertuppgifter B9134 Yrkesuppgifter Kundserviceuppgifter B9141 Ledningsuppgifter B9142 Special- och chefsuppgifter B9143 Expertuppgifter B9144 Yrkesuppgifter Exempel på yrken: - Upphandlingsdirektör - Upphandlingsingenjör, upphandlingschef, sortimentschef - Upphandlingsexpert, upphandlingsingenjör, upphandlingsplanerare - Upphandlingsassistent, upphandlingssekreterare - Inköpsdirektör - Inköpsförman, inköpsingenjör, inköpschef - Inköpare, inköpsingenjör, inköpsansvarig - Inköpsassistent, inköpssekreterare - Regional försäljningsdirektör, försäljningsdirektör - Regional försäljningsdirektör, försäljningsingenjör, försäljnings-, produktchef, - Försäljningsrepresentant, försäljningsingenjör, försäljningsförhandlare - Försäljningspromotor, försäljningsassistent, försäljningssekreterare, exportassistent, exportsekreterare - Kundservicedirektör - Kundservicechef, kundrelationschef, nyckelkundchef - Kundservicechef, kundrelationschef, nyckelkundchef - Kundrådgivare, kundserviceassistent, kundservicesekr., kundmottagare Marknadsföring, reklam och kommunikation Marknadsförings- och reklamuppgifter B9211 Ledningsuppgifter B9212 Special- och chefsuppgifter B9213 Expertuppgifter B9214 Yrkesuppgifter Kommunikations- och förlagsredaktionella uppgifter B9221 Ledningsuppgifter B9222 Special- och chefsuppgifter B9223 Expertuppgifter B9224 Yrkesuppgifter Ekonomiförvaltning - Marknadsföringsdirektör - Reklamchef, marknadsföringschef - Reklamdesigner, marknadsföringskoordinator, marknadsplanerare - Reklamassistent, reklamsekreterare, maknadsföringsassistent - Förlagsdirektör, kommunikationsdirektör - Förlagschef, informationschef, webbtjänstchef, kommunikationschef - Förlagsredaktör, webbredaktör, informatör, redaktör, kommunikationskood. - Publikationssekreterare, informations-, redaktions-, kommunikationssekrete rare, informationsassistent, kommunikationsassistent Redovisnings uppgifter B9311 Ledningsuppgifter B9312 Special- och chefsuppgifter B9313 Expertuppgifter B9314 Yrkesuppgifter - Förvaltningsdirektör, ekonomidirektör - Förvaltningschef, redovisningschef, ekonomichef, huvudbokförare - Bokförare, ekonomisekreterare, ekonomiplanerare, huvudbokförare - Redovisningsbiträde, redovisningsassistent, ekonomiassistent, redovisningssekreterare, ekonomisekreterare Kassörs-, fakturerings- och inkasseringsuppgifter B9321 Ledningsuppgifter B9322 Special- och chefsuppgifter - Kassachef, faktureringschef, kreditchef, inkassochef B9323 Expertuppgifter - Kassör, fakturerare, kreditbevakare, reskontrabokförare B9324 Yrkesuppgifter - Kassör, fakturerare, kreditbevakare, reskontrabokförare Intern inspektion B9331 Ledningsuppgifter B9332 Special- och chefsuppgifter - Controller, intern redovisare, intern granskare, chef för intern granskning 5

6 B9333 Expertuppgifter B9334 Yrkesuppgifter - Controller, intern redovisare, intern granskare, chef för intern granskning Finansierings- och placeringsuppgifter B9341 Ledningsuppgifter - Finansdirektör B9342 Special- och chefsuppgifter - Finanschef, finansiell planerare B9343 Expertuppgifter - Finansiell planerare B9344 Yrkesuppgifter - Finansassistent Fastighetsförvaltningsuppgifter B9351 Ledningsuppgifter B9352 Special- och chefsuppgifter B9353 Expertuppgifter B9354 Yrkesuppgifter - Fastighetsdirektör - Bostadschef, fastighetschef - Bostadssekreterare, fastighetssekreterare - Bostadssekreterare, fastighetsassistent, fastighetssekreterare Dataadministration Dataadministrations- och datasäkerhetsuppgifter B9411 Ledningsuppgifter - Dataadministrationsdirektör B9412 Special- och chefsuppgifter - Dataadministrationschef, datasäkerhetschef, dataadministrationsexpert B9413 Expertuppgifter - Dataadministrationsexpert, datasäkerhetsexpert B9414 Yrkesuppgifter Planerings- och utvecklingsuppgifter B9421 Ledningsuppgifter - Utvecklingsdirektör, planeringsdirektör B9422 Special- och chefsuppgifter - Utvecklingschef, projektchef, planeringschef, programplanerare B9423 Expertuppgifter - Projektchef, webbplanerare, applikationsplanerare, systemplanerare B9424 Yrkesuppgifter - Programmerare, testare, webbmaster Kundservice- och stöduppgifter B9431 Ledningsuppgifter B9432 Special- och chefsuppgifter B9433 Expertuppgifter B9434 Yrkesuppgifter - Kundservicechef, applikationsspecialist - Dataansvarig, applikationsexpert - Kundstöd, dataansvarig Drifts- och underhållsuppgifter, utrustningstjänster och underhåll B9441 Ledningsuppgifter B9442 Special- och chefsuppgifter - Systemspecialist, programspecialist, systemchef, driftschef B9443 Expertuppgifter - Underhållsuppgifter, system-, programexpert, driftsplanerare, operatör B9444 Yrkesuppgifter - Underhållsuppgifter, operatör Personaladministration och juridisk verksamhet Personalrekrytering och utvecklingsuppgifter B9511 Ledningsuppgifter - Förvaltningsdirektör, personaldirektör, utbildningsdirektör B9512 Special- och chefsuppgifter - Personalchef, utbildningschef, rekryteringschef, personalplanerare B9513 Expertuppgifter - Personalsekreterare, utbildningssekreterare, personalplanerare, rekryterare B9514 Yrkesuppgifter - Personalsekreterare, utbildningssekreterare Löneförvaltnings- och arbetsavtalsuppgifter B9521 Ledningsuppgifter - Förvaltningsdirektör B9522 Special- och chefsuppgifter - Löneadministrationschef, arbetsavtalschef B9523 Expertuppgifter - Löneräknare, expert inom löneförvaltning, handläggare av avlöningsärenden B9524 Yrkesuppgifter - Löneräknare, löneassistent, lönesekreterare Juridisk verksamhet B9531 Ledningsuppgifter B9532 Special- och chefsuppgifter B9533 Expertuppgifter B9534 Yrkesuppgifter - Ledande jurist, rättschef - Ledande jurist, juridisk rådgivare, jurist - Juridisk rådgivare Företagshälsovårds- och arbetarskyddsuppgifter 6

7 B9541 Ledningsuppgifter B9542 Special- och chefsuppgifter B9543 Expertuppgifter B9544 Yrkesuppgifter - Företagsläkare, arbetarskyddschef - Företagshälsovårdare - Arbetarskyddssekreterare Kontors- och sekreterartjänster Sekreteraruppgifter B9611 Ledningsuppgifter B9612 Special- och chefsuppgifter B9613 Expertuppgifter B9614 Yrkesuppgifter Översättningsuppgifter B9621 Ledningsuppgifter B9622 Special- och chefsuppgifter B9623 Expertuppgifter B9624 Yrkesuppgifter Informationstjänstuppgifter B9631 Ledningsuppgifter B9632 Special- och chefsuppgifter B9633 Expertuppgifter B9634 Yrkesuppgifter - Direktionsassistent, direktionssekreterare - Direktionsassistent, direktionssekreterare, avdelningssekreterare, sekr - Avdelningssekreterare, sekreterare, dataregistrerare, textbehandlare - Översättare, tolk, teckenspråkstolk - Direktör för informationstjänst - Informationstjänstchef - Arkivarie, informatiker, bibliotekarie, informationstjänstsekreterare - Arkivbiträde, arkiverare, registrerare, arkiv-, informationstjänstsekreterare. Skötsel av telefonväxel och entréserviceuppgifter B9641 Ledningsuppgifter B9642 Special- och chefsuppgifter B9643 Expertuppgifter B9644 Yrkesuppgifter Kopierings-, postnings- och buduppgifter B9651 Ledningsuppgifter B9652 Special- och chefsuppgifter B9653 Expertuppgifter B9654 Yrkesuppgifter - Entrévärd, växeltelefonist, vaktmästare - Bud, kopist, postsorterare, kontorsbiträde Kontorsuppgifter i småföretag B9661 Ledningsuppgifter B9662 Special- och chefsuppgifter B9663 Expertuppgifter B9664 Yrkesuppgifter - Kontorsuppgifter i småföretag - Kontorsuppgifter i småföretag Forsknings-, produktutvecklings- och planeringsuppgifter Forsknings- och planeringsuppgifter B9711 Ledningsuppgifter B9712 Special- och chefsuppgifter B9713 Expertuppgifter B9714 Yrkesuppgifter Produktutvecklings- och -produktplaneringsuppgifter B9721 Ledningsuppgifter B9722 Special- och chefsuppgifter B9723 Expertuppgifter B9724 Yrkesuppgifter Kvalitetskontroll- och granskningsuppgifter B9731 Ledningsuppgifter B9732 Special- och chefsuppgifter B9733 Expertuppgifter B9734 Yrkesuppgifter - Projektledare, forskningsledare - Specialplanerare, specialforskare, projektchef, forskningschef - Projektplanerare, planerare, projektforskare, forskare, forsk.koord. - Projektsekreterare, forskningssekreterare, forskningsassistent, forskningsbiträde, projektarbetare - Produktutvecklingsdirektör - Produktutvecklingsexpert, produktutvecklingschef, produktchef - Produktchef, produktplanerare - Produktassistent - Kvalitetsdirektör - Kvalitetschef - Kvalitetsansvarig, kvalitetskontrollant - Kvalitetsövervakare, kvalitetskontrollant, kvalitetsassistent 7

8 Materialförvaltning Kontorsuppgifter inom lager- och transportfunktioner B9811 Ledningsuppgifter - Logistikdirektör B9812 Special- och chefsuppgifter - Logistikchef, materialchef B9813 Expertuppgifter - Logistikkoordinator, logistikplanerare B9814 Yrkesuppgifter - Logistikassistent, logistiksekreterare, lagerkontorist Städare på kontor, i butik och lager B0290 Städare B0926 Städarbetsledare Konsultverksamhet B5420 Konsult (Ekonomisk, administrativ) B5421 Konsult (Juridisk) B5422 Konsult (Tekniska branschen) An s t ä l l d a i n o m d e t a l j h a n d e l n Butiks- och avdelningsföreståndare inom detaljhandeln B0221 B0225 B0231 Butiks-/avdelningsföreståndare, butikschef Service- och distributionsstationsföreståndare Butiksbilsföreståndare Försäljare inom detaljhandeln Försäljargrupp I B0265 Bilartikelförsäljare B0262 Konfektionsförsäljare B0275 Butikskassör B0270 Kött- och charkuteriförsäljare B0274 Elapparat-, TV- och radioförsäljare B0255 Livsmedelsförsäljare B2316 Dekoratör B0272 Maskinförsäljare B0267 Fotoartikelförsäljare B0273 Möbel- och mattförsäljare B0278 Försäljare av hushållsartiklar B0257 Pappersvaruförsäljare B0277 Försäljare av järn- och byggmaterial B0263 Skoförsäljare B0276 Försäljare av sportartiklar B0261 Tygförsäljare B0280 Försäljare i bokhandel B0258 Utfyllare av varor i butik (ifyllare B0259 Försäljare i guldsmedsaffär av hyllor), paketerare B0268 Försäljare inom den optiska branschen B0282 Ändringssömmerska B0260 Kemikalieförsäljare B0281 Kioskförsäljare B0284 Övriga försäljare i grupp I Försäljargrupp II Om försäljarens arbete är särskilt krävande och förutsätter utbildning eller genom lång arbetserfarenhet uppnådd stor yrkeskunnighet, hör arbetstagaren till andra försäljargruppen. B0291 B0292 B0293 B0251 Livsmedelsförsäljare Försäljare av järn- och byggnadsmaterial Övriga försäljare i grupp II Praktikant i butik Övrig butikspersonal B0994 Linsslipare B0997 Reparationsskomakare B0958 Låssmed B0991 Urmakare eller guldsmed B0993 Optiker B2316 Dekoratör 8

9 L a g e r - o c h t r a n s p o r t p e r s o n a l Lager- och transportförmän B0315 Lagerarbetare Leder arbetet samt sina underlydande arbetare utan hjälp av underlydande arbetsledare B0310 1:a året i branschen B0311 3:e " " B0313 5:e " " B0318 8:e " " Person- och paketbilsförare B0416 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen B :e året i branschen B " " B0419 Över 10 år " " Lastbilschaufförer B0426 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen B :e året i branschen B " " B0429 Över 10 år" " Chaufför i bil med helsläp B0432 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen B :e året i branschen B " " B0435 Över 10 " " Chaufför i bil med halvsläp B0436 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen B :e året i branschen B " " B0440 Över 10 år " " Bilhjälpkarl B0422 B0423 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen Över 4:e året i branschen inom skeppnings- och speditionsbranschen B2240 B2241 B2242 B2243 B2244 B2245 Speditionsförman. Till denna grupp hör förmän till nedannämnda kontorstjänstemän. Speditör. Utför enligt kundens tilläggsanvisningar uppgifter som hör till spedition, t.ex. samlar och uppgör dokument för förtullning samt övervakar transporter och lagring. Speditörsbiträde. Skriver enligt speditörens anvisningar dokument som hänför sig till spedition; kan även insamla kompletterande uppgifter. Tulltarifferare. Tulltarifferaren sköter vid import självständigt den s.k. tarifferingen, som omfattar bl.a. anteckning av rätt tullposition med undernummer, beskattningsgrunder samt eventuella andra fakta i dokumenten. Skeppsmäklare. Skeppsmäklarens uppgifter omfattar linjeagentur, skeppsklarering, samt köp- och försäljningsförmedling av lastutrymme i skepp. Skeppsklarerare. Utfört enligt anvisningar skeppets in- och utklarering och därtill hörande åtgärder, såsom anskaffar lots och hamnplats, erlägger erforderliga avgifter osv. samt fungerar som kontaktman mellan skeppets kapten, rederi och befraktare/bortfraktare. Obs! I samband med andra uppgiftsgrupper används yrkeskoder för kontorspersonal (s. 4 8). 9

10 Förtullare och anställda inom speditionsbranschen Förtullare och speditionsarbetsledare B år i branschen B år i branschen B år i branschen B år i branschen B år i branschen B år i branschen B år i branschen B0808 Över 25 år i branschen Lagerterminalarbetare B år i branschen B år i branschen B år i branschen B år i branschen B är i branschen B är i branschen B0827 Över 15 år i branschen H a n d e l s a m t r e p a r a t i o n a v m o t o r f o r d o n o c h m o t o r c yk l a r (Näringsgren 45) Högre tjänstemän inom handel av motorfordon B1206 Chef för andrahandsmarknadsföringen B1201 Kontorschef /servicechef B1204 Verkstadschef B1205 Chef för reservdelsavdelningen B1207 Övriga chefer/direktörer B1203 Försäljningschef B1210 Övriga högre tjänstemän Försäljnings-, lager- och tjänstepersonal inom handel av motorfordon B2817 Biltvättare B2808 Lagerarbetare B2801 Butiksföreståndare B2807 Lagerföreståndare B2820 Café/matsalsarbetstagare B2809 Paketerare och varumottagare B2819 Café/matsalsföreståndare B2802 Personbilsförsäljare B2811 Chaufför (lastbil, paketbil) B2810 Personer med övriga uppgifter inom B2821 Fastighetsskötare/reparatör försäljning och reservdelsverksamhet B2815 Försäljare av lantbruksmaskiner B2805 Reservdels- och tillbehörsförsäljare B2816 Försäljare av schaktmaskiner B2840 Reservdelspraktikant B2804 Försäljare av småmaskiner B2814 Reservdelsdistributör B2803 Försäljare av tunga fordon B2850 Studerande med läroavtal B2830 Hallvärdinna (biträdande kundservicearbete inom bilförsäljning B2818 Städare B2813 Hopsamlare, hyllskötare B2806 Telefonförsäljare och ordermottagare B2812 Iståndsättare (bil) B2825 Övrig kundbetjäning R e k l a m o c h m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g Näringsgren 73 Kontaktarbete B2701 B2704 B2702 Kontaktarbetschef, projektchef, planeringschef Kontaktassistent/-sekreterare Kontaktchef, kontaktperson, planeringschef, projektchef 10

11 Textarbete och visuellt arbete B2716 AD-assistent, visualist B2712 Art director B2715 Copy writer B2714 Yngre tecknare Undersöknings- och mediaarbete B2723 Avdelnings-, media- och trafiksekreterare B2722 Mediaplanerare och forskare B2721 Undersöknings- och mediachef Övrigt reklamarbete B2732 Faktor Bildframställningsarbetare B0759 Bildframställningsarbetare B0760 Fotograf An s t ä l l d a i n o m f i n a n s i e r i n g s b r a n s c h e n ( B 7 ) Näringsgrenarna 641, 649 och 66 Anvisn in ga r som gälle r användnin gen av yrke skoder Yrkesnomenklaturen gäller banktjänstemän ända upp till personer med ledningsuppgifter. Lönestatistiken gäller dock inte verkställande direktörer eller andra personer i företagets högsta ledning. Struktur Yrkeskoderna för bankbranschen har indelats i fyra huvudgrupper: A. Företags- och privatbankverksamhet B. Övrig bank- och affärsverksamhet (placering, livförsäkring m.m.) C. Stabs-, stöd- och betjäningsuppgifter (allmän förvaltning) D. Interna tjänster (köks- och servicepersonal) Var och en av grupperna A, B och C har indelats i tre nivåer enligt uppgifternas svårighet. 1. Ledningsuppgifter Uppgiften förutsätter totalansvar för planeringen, verkställandet och uppföljningen av verksamheten eller funktionerna. Till denna grupp hör också expertdirektörer. På denna nivå placeras bl.a. centralenheternas ledning på mellannivå, direktörerna för affärsbankernas filialkontor samt direktörerna för de lokala bankerna. 2. Avser chefsuppgifter och med dem jämförbara expertuppgifter. 3. Avser andra presterande eller biträdande uppgifter, även kontorsföreståndare i de lokala bankerna. Placering När man fastslår benämningen för en viss tjänst avgör man först till vilken huvudgrupp (A, B eller C) arbetsuppgifterna hör och därefter väljer man nivå (1, 2 eller 3) enligt uppgiftens svårighetsgrad. Experter placeras enligt behörighetskraven på olika nivåer endera i ledningsuppgifter (1) eller i chefs- eller expertuppgifter (2). Då en tjänsteman utför olikartade uppgifter, placeras han på den nivå och enligt den benämning till vilken huvuddelen av uppgifterna hänför sig. 11

12 Yrkeskode r för finans ieringsbra nsche n A. Företags- och privatbankverksamhet Kundbetjäning Betjäning och försäljning Marknadsföring, försäljning, rådgivning samt kassatjänster i direkt kundbetjäning. Även betjäning och försäljning per telefon. B7110 B7210 B7310 Finansiering Företagsanalys, riskhantering och indrivning. Omfattar också kreditgivning i finansbolag. B7112 B7212 B7312 Kapital-, valuta- och räntemarknader B7114 B7214 B7314 Placering Bl.a. placeringsrådgivning, förmögenhetsförvaltning och försäkringsförsäljning. B7116 B7216 B7316 Betalningstjänst (inrikes och utrikes) Bl.a. betalningsrörelserådgivare B7118 B7218 B7318 Back-officeuppgifter, kundbetjäning Betjäning och försäljning B7120 B7220 B7320 Finansiering B7122 B7222 B7322 Kapital-, valuta- och räntemarknad B7124 B7224 B7324 Placering B7126 B7226 B7326 Betalningstjänst (inrikes och utrikes) B7128 B7228 B

13 B. Övrig bank- och affärsverksamhet (placering, livförsäkring m.m.) Fastighetsplacering B7140 B7240 B7340 C. Stabs-, stöd- och betjäningsuppgifter (allmän förvaltning) Redovisning och bokföring B7150 B7250 B7350 Personaladministration inkl. pensionskassor, företagshälsovård B7152 B7252 B7352 Sekreterar-, assistent- och textbehandlingsuppgifter B7154 B7254 B7354 Intern kontroll och säkerhet B7156 B7256 B7356 Kommunikation B7160 B7260 B7360 Företagsplanering och utveckling av affärsverksamhet även controlleruppgifter B7162 B7262 B7362 Juridiska frågor Bl.a. uppgifter i anslutning till affärsjuridik och beskattning B7164 B7264 B7364 Data/planering även dataskydd B7170 B7270 B7370 Data/användning B7174 B7274 B7374 Data/stöd B7176 B7276 B7376 Vaktmästare, postning, telefonväxel och arkivering, bud B7180 B7280 B

14 Övriga uppgifter B7185 B7285 B7385 An s t ä l l d a i n o m d e n i n f o r m a t i o n s t e k n i s k a b r a n s c h e n ( B 8 ) Näringsgrenarna 62, 63 A l lmänna anvisn in ga r för användnin g av yrke snomenkla turen för den i nformationsteknis ka bra nschen Nomenklaturen gäller alla tjänstemän i databranschen från ledningsuppgifter till operativa uppgifter. Eftersom befattningsbenämningarna (t.ex. programkonsult, instruktör, systemprogrammerare, programexpert) i olika företag beskriver olika arbeten, ansvarsområden och lönenivåer har exakt yrkesbenämning fått stå i bakgrunden i nomenklaturen. Löntagarna grupperas i olika grupper beroende på kompetens- / specialiseringsområde och uppgiftens kravnivå. Uppgiftsbenämningarna inom databranschen har grupperats enligt kompetensområde enligt följande: B810 Försäljning B820 Marknadsföring och kommunikation B830 Kundbetjäning och stöd B840 Planering/utveckling B850 Projekt- och systemansvar säkerhet B860 Nät- och datakommunikationstjänster B870 Drifts- och utrustningstjänster Och administration: B891 Allmän administration B893 Personaladministration B895 Ekonomiförvaltning B897 Informationsförvaltning och data- Dessutom har kompetensområdena indelats i fyra olika nivåer utgående från krav- och ansvarsnivå samt arbetserfarenhet: Nivåindelningen är följande: Nivå 1 Uppgifterna är typiska yrkesuppgifter för denna grupp, operativa uppgifter. Nivå 2 Mera krävande eller mångsidigare uppgifter än på föregående nivå. Förutsätter ingående kunskaper och färdigheter i olika kompetensområden, expertuppgifter. Nivå 3 Uppgifter som förutsätter arbetsledningsansvar eller med arbetsledningsansvar jämförbara uppgifter, specialistuppgifter. Nivå 4 Ledningsuppgifter, helhetsansvaret för planering, verkställande och uppföljning av verksamheten eller funktionerna. På dessa nivåer finns det dessutom en eller flera separata benämningar inklusive definitioner. Syftet med nomenklaturen är att ge mera information om hur lönen fastställs inom de olika kompetensområdena och ansvarsnivåerna eftersom samma titel eller yrkesbenämning inte nödvändigtvis motsvarar samma ansvarsnivå eller arbetsbeskrivning i olika företag. T.ex. yngre försäljningsförhandlare = B8101, försäljningssekreterare = B8101 eller erfaren försäljningssekreterare = B8102, försäljningsdirektör = B8104 osv. Yrkeskoder för den informationst ekn is ka branschen Försäljning Innehåller alla funktioner inom försäljning, t.ex. försäljningsförhandlare/sales representative, försäljningsassistent/sales assistant, försäljningschef/sales manager, kundrelationschef/account manager, nyckelkundschef/key account manager, försäljningsdirektör/sales director. 14

15 B8101 B8102 B8103 B8104 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Marknadsföring och kommunikation Innehåller alla funktioner inom marknadsföring och kommunikation, t.ex. marknadsföringsassistent/marketing assistant, marknadsföringschef/marketing manager, marknadsföringsdirektör/marketing director, produktmarknadsföringschef/product marketing manager, produktmarknadsföringsdirektör/product marketing director, kommunikationsassistent/communications assistant, kommunikationschef/communications manager, kommunikationsdirektör/communications director. B8201 B8202 B8203 B8204 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Kundtjänst och stöd Innehåller alla funktioner inom kundtjänst, t.ex. kundstöd/customer support, programexpert/it application specialist, kundtjänstchef/customer service manager, instruktör/trainer, utbildningschef/training manager, projektchef/project manager. B8301 B8302 B8303 B8304 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Planering /utveckling Innehåller alla funktioner inom planering, t.ex. systemplanerare/system designer, systemanalytiker/application designer, programplanerare/software designer, programvaruexpert/software specialist, programmerare/programmer, teknisk arkitekt/technical architect, dokumenterare/technical writer, testare/testing engineer, konceptdesigner/concept designer, webbdesigner/web-designer, webbmaster/web master, projektchef/project manager, produkt(linje)chef/product (line) manager, produkt(linje)direktör/product (line) director, kvalitetschef/quality manager. B8401 B8402 B8403 B8404 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Projekt- och systemansvar T.ex. projektchef/project manager, teamledare/team leader, utvecklingschef/development manager, utvecklingsdirektör/development director, konsult/consultant, it-konsult/it consultant, strategikonsult/strategy consultant, ledande konsult/senior consultant. B8501 B8502 B8503 B8504 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Nät- och datakommunikationstjänster Innehåller alla funktioner inom nättjänster, t.ex. datakommunikationsexpert/telecommunications specialist, datakommunikationsplanerare/telecommunications designer. B8601 B8602 B8603 B8604 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter 15

16 Drifts- och utrustningstjänster Innehåller alla funktioner inom driftstjänster, t.ex. operatör/operator, huvudoperatör/chief operator, driftsplanerare/user interface designer, systemexpert/systems specialist. B8701 B8702 B8703 B8704 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Underhåll av hård- och programvara Innehåller funktioner inom service och underhåll, t.ex. servicetekniker/service technician, programexpert/software specialist. B8801 B8802 B8803 B8804 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Allmän administration Innehåller funktioner inom allmän administration, t.ex. växeltelefonist/switchboard operator, receptionist/receptionist, sekreterare/assistent/assistant, informatör/communications specialist, jurist/legal counsel, ledande jurist/legal director, ledningens assistent/executive assistant, direktör/direktör för affärsenheten/director/business unit director. B8911 B8912 B8913 B8914 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Personaladministration Innehåller funktioner inom personaladministration, t.ex. personalassistent/hr assistant, personalchef/hr manager, personalkonsult/hr consultant, personaldirektör/hr director. B8931 B8932 B8933 B8934 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Ekonomiförvaltning Innehåller funktioner inom ekonomiförvaltning, t.ex. fakturerare/invoice clerk, löneräknare/payroll clerk, bokförare/accountant, huvudbokförare/chief accountant, ekonomiförvaltningens assistent/accounting assistant, finansieringschef/treasury manager, ekonomichef/financial manager, ekonomidirektör/financial director. B8951 B8952 B8953 B8954 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Informationsförvaltning och datasäkerhet T.ex. it-stöd/it support, databasexpert/database specialist, datasäkerhetschef/it security manager, dataadministrationschef/it manager. B8971 B8972 B8973 B8974 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter 16

17 An s t ä l l d a i n o m d e n t e k n i s k a b r a n s c h e n ( C ) Näringsgrenarna: 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 70, Yrke sko dens struktur och defin it ion Statistikcentralens kod för yrkesområde (1 tecken) Huvudgrupp (5 tecken) Ställning (1 tecken) C Det första tecknet i uppgiftsfältet är Statistikcentralens kod för yrkesområde C. Med de fem följande tecknen beskrivs den huvudgrupp där personen på basis av sin uppgift placeras. Det sista tecknet i fältet innehåller uppgifter om personens ställning. 1 Statistikcentralens yrkesområde har definierats; det är det första tecknet i varje kod och det är C för tjänstemän. T.ex.! Transportchef C062003, C eller C (yrkesområdet är C). 2 Definiera huvudgruppen på basis av den huvudgrupp där största delen av personens arbetsuppgifter placeras. Om det finns två alternativ, välj det alternativ som täcker mer än hälften av personens arbetsuppgifter. Den grupp som exempelpersonen placerats i, dvs. Transport och magasinering har fem huvudgrupper: C061 Logistisk planering, C062 Transport, C063 Distribution och hantering, C064 Lageruppgifter och C065 Spedition. Välj Transport som huvudgrupp, eftersom personens uppgifter placeras inom detta område. T.ex.! Transportchef C062003, C eller C Definiera yrkesställning enligt den yrkesställningsnivå där största delen av personens arbetsuppgifter placeras. - T.ex. en ung transportchef kan på basis av sina uppgifter och sin arbetserfarenhet definieras som expert (3) och en mera erfaren transportchef som specialist (2) eller direktör (1). - Det är naturligt att anta att högre tjänstemän sköter direktörs- och specialistuppgifter oftare än andra och att andra tjänstemän oftare sköter expert- och handläggaruppgifter. Vid definition av exempelpersonens yrkesställning kan en transportchef placeras i något av följande beroende på bl.a. arbetsuppgifternas omfattning, arbetserfarenhet och utbildning: direktör C062001, specialist C eller expert C Yrkesställning: 1 = direktörer 2 = specialister 3 = experter 4 = handläggare 5 = arbetare 2. Yrk esnome nklature n efter huvu d gr upp oc h yr kesstä llning Nedan ges huvudgrupperna, korta beskrivningar av dem och några exempelyrken. Observera dock att samma yrkesbenämning kan placeras i olika huvudgrupper om arbetsinnehållet förutsätter detta. Ledning och utveckling av affärsverksamhet Koncern- och företagsledning I denna huvudklass placeras företagets högsta ledning och medlemmarna i ledningsgruppen som har totalansvaret för hela företaget eller för en separat och självständig enhet inom företaget. Personer som sköter dessa uppgifter omfattas dock inte av EK eller Statistikcentralens lönestatistikföring. 17

18 T.ex. koncernchef, verkställande direktör, generaldirektör, fabriksdirektör. C Ledningsuppgifter Företagsplanering T.ex. konsult för företagsledning, företagsplanerare. C Ledningsuppgifter C Specialister C Experter C Handläggare Forskning och produktutveckling Forskningsuppgifter I denna huvudgrupp placeras uppgifter inom grundläggande och tillämpad forskning. T.ex. forskningsdirektör, forskningsassistent, forskningsbiträde, forskningslaborant. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare C Arbetare Produktutveckling och -planering I denna huvudgrupp placeras uppgifter inom produktutveckling och -planering inom det tekniska, konstnärliga området osv. Med produkter avses här fabrikat, tjänster o.d. arbetsprestationer. T.ex. produktutvecklingschef, chef för kompetenscentrum, byggnadsarkitekt, produktutvecklare, ritare, modellmästare. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare C Arbetare Utveckling av produktionsprocesser I denna huvudgrupp placeras utvecklingsuppgifter inom tillverkning, byggande, transport, service o.d. exkl. de planeringsuppgifter som direkt är förknippade med produktionen och som placeras t.ex. i huvudgrupperna Planering inom tillverkning och drift, Planering inom byggverksamhet, Logistisk planering och Planering inom databehandling, dataoch telekommunikationer. Uppgifter som hör till gruppen är utvecklingschef, utvecklingsingenjör, utvecklingstekniker osv. Om det i företaget inte går att särskilja forskning, produktutveckling och -planering och utveckling av produktionsprocesserna placeras personerna i huvudgruppen Utveckling av produktionsprocesser. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare C Arbetare Kvalitetskontroll och granskning Kvalitetskontroll och granskning I denna huvudgrupp placeras arbetsuppgifter som är förknippade med testning och kontroll av produkternas kvalitet och av hur produktionsprocesserna fungerar. Kvalitetschef, kvalitetsingenjör, kvalitetsövervakare, kvalitetskontrollant osv. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare C Arbetare 18

19 Tillverkning och drift Planering inom tillverkning och drift I denna huvudgrupp placeras de planeringsuppgifter inom bl.a. industrin samt energi- och tvätteribranschen som hänför sig direkt till tillverkning och drift. Uppgifterna är förknippade bl.a. med planering av arbetsmetoder, produktionsmetoder och produktionsprocesser. Produktionsdirektör, produktionsplaneringsingenjör, produktionsplanerare, maskinplanerare, apparatplanerare, processplanerare, arbetsplanerare, arbetsforskare, ackordsättare osv. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare C Arbetare Tillverkning och drift I denna huvudgrupp placeras tillverknings- och driftsuppgifter inom bl.a. industrin, energi- och tvätteribranschen. Uppgifterna gäller bl.a. tillverkning och drift samt ledning och genomförande av arbetet. Yrken som hör till gruppen är produktionschef, driftchef, driftmästare, arbetsledare, driftkontrollant osv. Ifall det i företaget inte går att skilja åt tillverkningen och driften från planeringen placeras personerna i huvudgruppen Tillverkning och drift. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare C Arbetare Byggverksamhet Planering inom byggverksamhet I denna huvudgrupp placeras utöver uppgifter som hänför sig direkt till husbyggnad, anläggningsbyggande, samhällsbyggande och övriga byggbranscher också byggplanering inom andra branscher. Uppgifterna ansluter sig bl.a. till planering av arbetsmetoder, byggmetoder och byggprocesser. T.ex. produktionschef, arbetsplanerare, produktionsingenjör, konstruktionsplanerare, VVS-planerare, miljöplanerare, ackordsättare, produktionsplanerare. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare C Arbetare Byggarbete I denna huvudgrupp placeras utöver uppgifter inom byggbranschen, anläggningsbyggande, samhällsbyggande och övriga byggbranscher också bygguppgifter inom andra branscher. Dessa uppgifter är bl.a. förknippade med ledning av byggarbetsplatser, byggprojekt och arbeten samt genomförande av arbetet, t.ex. arbetschef, ansvarig mästare, arbetsledare. Om det i företaget inte går att skilja åt byggarbetet från planeringen placeras personerna i huvudgruppen för Byggarbete. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare C Arbetare Transport och magasinering Logistisk planering I denna huvudgrupp placeras de uppgifter inom alla branscher som direkt hör till transport, magasinering, spedition o.dyl. planering av logistiska processer. Uppgifterna ansluter sig bl.a. till planering av transport, transportmetoder och logistiska processer. T.ex. logistikchef, logistikingenjör, transportplanerare, logistikkoordinator. C Direktörer C Specialister C Experter 19

20 C Handläggare C Arbetare Transport I denna huvudgrupp placeras person- och godstransport inom alla branscher. Uppgifterna ansluter sig bl.a. till ledning, genomförande och kontroll av transportarbete och logistiska processer. T.ex. transportchef, logistikingenjör, transporttekniker, körorganisatör, lokförare, tågklarerare, flygledare. Om det inte i företaget går att särskilja planering, transport, distribution och hantering, magasinering och spedition inom logistiken placeras personerna i huvudgruppen för transport. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare C Arbetare Distribution och hantering I denna huvudgrupp placeras uppgifter som gäller distribution och hantering av varor, tidningar, post osv. inom alla branscher. T.ex. distributionschef, sorteringschef, produktionsförman (Posten), produktionsplanerare (Posten). C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare C Arbetare Lageruppgifter I denna huvudgrupp placeras lageruppgifter inom alla branscher; lagerchef, lagerförvaltare osv. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare C Arbetare Spedition I denna huvudgrupp placeras i främsta hand uppgifter förknippade med transportplanering, spedition, handläggning av tullärenden och skeppsklarering i anslutning till utrikeshandelstrafik inom alla branscher. T.ex. speditionschef, speditionsarbetsledare. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare Databehandling Dataadministration I denna huvudgrupp placeras administration av databehandling, data- och telekommunikationer inom alla branscher. Uppgifterna är främst förknippade med ledning av funktioner inom databehandling, data- och telekommunikationer. T.ex. dataadministrationschef, dataadministrationsexpert. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare Planering inom databehandling, data- och telekommunikationer I denna huvudgrupp placeras planeringsuppgifter inom databehandling, data- och telekommunikationer inom alla branscher, som i främsta hand gäller redan existerande system och funktioner. Produktplanering placeras i huvudgrupp Produktutveckling och -planering. T.ex. datakommunikationsplanerare, systemspecialist, programplanerare. C Direktörer C Specialister C Experter C Handläggare 20

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn! Löneenkät för den privata sektorn 2015 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B9, B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn! Löneförfrågan för den privata sektorn 2009 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2005 Månadsavlönade

Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2005 Månadsavlönade Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2005 Månadsavlönade Yrkeskoder Kontorspersonal Övriga anställda inom handeln Bilhandel, service, reparation och detaljförsäljning av bränsle Anställda inom

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE KT Cirkulär 9/2014 bilaga 2 1 (15) BILAGA 1 FÖRVALTNINGSPERSONAL OCH PERSONAL INOM INTERN SERVICE BILAGA 1 PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade

Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Löneenkät för den privata sektorn Yrkesnomenklatur efter näringsgren, yrkeskoder som börjar med B eller C, används för månadsavlönade inom näringsgrenarna som

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.6.2014 31.3.2016. Akavas Specialoganisationer Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.6.2014 31.3.2016. Akavas Specialoganisationer Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU KULTURPRODUCENTER Minimilönsrekommendation 1.6.2014 31.3.2016 Akavas Specialoganisationer Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU Akavas Specialorganisationer AE rf och Fackorganisationen

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014. Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014. Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf KULTURPRODUCENTER Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014 Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf MINIMILÖNSREKOMMENDATION FÖR ARBETSTAGAREN SOM UTÖVAR

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET & NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET & NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET & NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Examina inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Yrkesinriktade grundexamina

Läs mer

NYK 14 version 3.0. (tom) (tom) (tom) (tom) Hit hör bland annat: Ordförande/styre lsemedlem i riksomfattande intresseförening.

NYK 14 version 3.0. (tom) (tom) (tom) (tom) Hit hör bland annat: Ordförande/styre lsemedlem i riksomfattande intresseförening. 111300 Chefstjänstemän i intresseorganisationer Planerar, leder och samordnar verksamhet i intresseorganisationer. Svarar för förhandlingar, intressebevakning och information. Representerar organisationen

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda gemensamma kyrkorådet. 2.2 Tjänstens ansvarsområde och arbetsuppgifterna

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda gemensamma kyrkorådet. 2.2 Tjänstens ansvarsområde och arbetsuppgifterna HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET INSTRUKTION FÖR DE LEDANDE TJÄNSTEINNEHAVARNA Godkänd av gemensamma kyrkofullmäktige den 29 september 1994 (ändrad i kfmge 15.11.2001, ikraftträdelse 1.1.2002, kfmge 4.11.2004

Läs mer

Timlöner inom den privata sektorn 2010

Timlöner inom den privata sektorn 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2011 Timlöner inom den privata sektorn 2010 Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn 14,59 euro under det sista kvartalet 2010 Enligt Statistikcentralen

Läs mer

År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst

År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst Befolkning 2013 Sysselsättning 2011 Yrke och socioekonomisk ställning År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade av de personer

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Inom övriga näringsgrenar används bara Statistickcentralens allmänna yrkesklassificering (Y). Yrkena anges

Inom övriga näringsgrenar används bara Statistickcentralens allmänna yrkesklassificering (Y). Yrkena anges Löneenkät för den privata sektorn 2011 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

Andelen kvinnor har ökat mest bland den offentliga sektorns chefer

Andelen kvinnor har ökat mest bland den offentliga sektorns chefer Befolkning 2011 Sysselsättning 2009 Yrke och socioekonomisk ställning Andelen kvinnor har ökat mest bland den offentliga sektorns chefer Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik ökar kvinnornas

Läs mer

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering BENÄMNING AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2011 Totallönen för löntagare i genomsnitt 3 111 euro i månaden år 2011 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96

AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96 2016-02-19 Sida 1 (5) AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96 Från och med publiceringen av AKU januari 2016 införs en ny yrkesindelning, SSYK 2012, i AKU:s löpande publicering. Denna

Läs mer

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

Andelen specialister och experter störst i Nyland

Andelen specialister och experter störst i Nyland Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Yrke och socioekonomisk ställning Andelen specialister och experter störst i Nyland Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik hade Nyland den största andelen

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå

Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå Godkänd av fullmäktige 4..04 Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå Tillämpningsområde I denna stadga har fastställts behörighetsvillkor för sjukvårdsdistriktets alla tjänster och befattningar. Fastställande

Läs mer

Lönebilaga 1 har fått ny struktur och nytt innehåll. Bilaga 1 i AKTA 2014 2016, som gäller till 30.6.2015, har följande struktur:

Lönebilaga 1 har fått ny struktur och nytt innehåll. Bilaga 1 i AKTA 2014 2016, som gäller till 30.6.2015, har följande struktur: KT Cirkulär 9/2014 bilaga 3 1 (14) Tillämpning av lönebilaga 1 "Personal som arbetar med vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen, byråuppgifter, ICT-uppgifter och intern service". Strukturen och innehållet

Läs mer

Månadslöner inom staten

Månadslöner inom staten Löner och arbetskraftskostnader 2014 Månadslöner inom staten 2013, november Hög utbildning höjer lönerna inom staten Enligt Statistikcentralen tjänade heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom staten

Läs mer

Statisitik 2001:3 LÖNER INOM DEN PRIVATA SEKTORN PÅ ÅLAND 1999

Statisitik 2001:3 LÖNER INOM DEN PRIVATA SEKTORN PÅ ÅLAND 1999 Statisitik 2001:3 LÖNER INOM DEN PRIVATA SEKTORN PÅ ÅLAND 1999 FÖRORD Denna rapport innehåller lönestatistik för den privata sektorn på Åland 1999. Lönestatistik är ett viktigt område inom den åländska

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2009

Lönestrukturstatistik 2009 Löner och arbetskraftskostnader 2010 Lönestrukturstatistik 2009 Utbildningens inverkan på lönen störst bland löntagare inom kommunsektorn år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över lönestrukturer

Läs mer

Möjligheternas skog Finlands största arbetsplats

Möjligheternas skog Finlands största arbetsplats Möjligheternas skog Finlands största arbetsplats Träd binder kol och hejdar klimatförändringen. VARFÖR ÄR TRÄD OCH SKOGAR VIKTIGA? Träd ersätter råmaterial som inte är förnybara. Skogsindustrin är Finlands

Läs mer

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning Befolkning Sysselsättning Yrke och socioekonomisk ställning De nya sysselsattas placering i yrken Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik kom omkring nya sysselsatta in på arbetsmarknaden år.

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet

Krav på yrkesskicklighet Krav på yrkesskicklighet 4.1 Obligatoriska för alla 4.1.1 Kundservice klarar av en servicesituation då han eller hon förbereder sig inför servicesituationer värnar om arbetsmiljön betjänar externa och

Läs mer

NYK14 utgåva september Yrken_EJ_Exemp el

NYK14 utgåva september Yrken_EJ_Exemp el 111300 Chefstjänstemän i intresseorganisationer Planerar, leder och samordnar verksamhet i intresseorganisationer. Svarar för förhandlingar, intressebevakning och information. Representerar organisationen

Läs mer

Timlöner inom den privata sektorn 2009

Timlöner inom den privata sektorn 2009 Löner och arbetskraftskostnader 2010 Timlöner inom den privata sektorn 2009 Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn 14,39 euro under det sista kvartalet 2009 Korrigerad 27.9.2011 I statistiken

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern Richard Palmer ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern Richard Palmer ÅSUB 1 Arbetsmarknadsbarometern 2012 Richard Palmer ÅSUB Arbetslösheten i år fortfarande högre än under motsvarande tid förra året 2 Öppen arbetslöshet januari 2010 - maj 2012 (procent) 4,0 3,5 3,0 2,5 2010

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2011 Månadslöner inom den privata sektorn Lönerna för månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 3 255 euro i oktober 2010 Enligt Statistikcentralen var lönen för

Läs mer

Innehåll. Bakgrund Rekrytering Handledare Praktikanter Våra skolkontakter

Innehåll. Bakgrund Rekrytering Handledare Praktikanter Våra skolkontakter Pågående skolaktiviteter Skoghalls Bruk 2010 Innehåll Bakgrund Rekrytering Handledare Praktikanter Våra skolkontakter 2 Bakgrund Personal på Stora Enso Skoghall AB (Feb 2010) Anställda Antal Procent Skoghall

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

Timlöner inom den privata sektorn 2012

Timlöner inom den privata sektorn 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Timlöner inom den privata sektorn 2012 Timlönerna inom den privata sektorn som högst redan bland fyrtioåringarna Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie

Läs mer

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 De centrala parterna har nu avslutat den översyn av BSF som finns omtalad i Kyrkans avtal 2000 (Bilaga 4, Centrala protokollsanteckningar II, Övriga

Läs mer

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01 av % Antal ålder tid år perc perc perc kronor % Medel 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent Totalt 26 46,1 6,5 21 850 25 000 26 450 4 600 21 21 000 24 333 27 000 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent

Läs mer

INHÄMTANDE AV UPPGIFTER OM LÖNESTATISTIK FRÅN FINLANDS NÄRINGSLIV EK

INHÄMTANDE AV UPPGIFTER OM LÖNESTATISTIK FRÅN FINLANDS NÄRINGSLIV EK ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN CIRKULÄR 6/2014 Bulevarden 28 00120 Helsingfors 1(5) Tfn 0404504 244 Fax 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 INHÄMTANDE AV UPPGIFTER OM LÖNESTATISTIK FRÅN FINLANDS

Läs mer

4:e KVARTALET: OKTOBER:

4:e KVARTALET: OKTOBER: Löneenkät för den privata sektorn 2009 Timavlönade Blankettanvisningar 4:e KVARTALET: OKTOBER: Industrin Byggbranschen Samfärdsel och bevakning Fastighets-, uthyrnings- och andra företagstjänster Miljöhygien

Läs mer

LÖNESTATISTIK PER TJÄNSTEBENÄMNING 2006-10-03

LÖNESTATISTIK PER TJÄNSTEBENÄMNING 2006-10-03 ADMINISTRATIV ASSISTENT Antal Min Max Medel 10 Perc 90 Perc Median ADMINISTRATIV CHEF Antal Min Max Medel 10 Perc 90 Perc Median 2 31 690 41 000 35 507 31 845 39 932 35 924 Man 3 5 31 500 41 000 34 999

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Ert företags näringsgren har förifyllts både på pappersblanketten och i den elektroniska blanketten

Ert företags näringsgren har förifyllts både på pappersblanketten och i den elektroniska blanketten L ö nefö rfrå gan fö r den privata sektorn 2006 Månadsavlönade Yrkeskoder Yrkeskoder för servicebranschen (B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för databranschen (B8) Yrkesnomenklatur

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Rekryteringsbarometern

Rekryteringsbarometern Rekryteringsbarometern Executive Summary Key Findings - rekryteringstrender Rekryteringsbehovet antas öka totalt sett under det andra halvåret 2007 jämfört med första halvåret (positivt Rekryteringsindex)

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

BSF 01. Befattningssystem församlingar reviderat 2005

BSF 01. Befattningssystem församlingar reviderat 2005 BSF 01 Befattningssystem församlingar reviderat 2005 1 Systembeskrivning för BSF BSF består huvudområden, underområden och befattningstyper och är uppbyggt enligt nedanstående princip. Huvudområden 1.

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101 Yrkeskod enligt ALS 101 Sammanställer tab, diagram, listor och blanketter med grunddata. Arbetet sker efter detaljerade anvisningar och givna underlag. Gör uträkningar och avstämningar. Meddelar beslut.

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Introduktion av grundexamen inom företagsekonomi, merkonom för arbetslivet

Introduktion av grundexamen inom företagsekonomi, merkonom för arbetslivet 2015-10-22 Introduktion av grundexamen inom företagsekonomi, merkonom för arbetslivet Isaksson Ann-Mari Vasa vuxenutbildningscenter Grundexamen inom företagsekonomi - merkonom Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Yrkeskod enligt ALS 201

Yrkeskod enligt ALS 201 I denna familj klassas chefer som har ansvar för helheten på ett företag/filial, d.v.s. ekonomi, produktion, personal mm. Handlar det enbart om ledning av produktion (tillverkning, drift och underhåll

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Timlöner inom den privata sektorn

Timlöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2014 Timlöner inom den privata sektorn Timlönefördelningen inom den privata sektorn har blivit något bimodal från år 2005 till år 2013 Enligt Statistikcentralens statistik

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2016 Månadslöner inom den privata sektorn Medellönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 970 euro för män och 3 150 euro för kvinnor Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Statistik 2015:3. Löner inom den privata sektorn 2014

Statistik 2015:3. Löner inom den privata sektorn 2014 Statistik 2015:3 Löner inom den privata sektorn 2014 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare

Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare Befolkning 2009 Sysselsättning 2007 Yrke och socioekonomisk ställning Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare I slutet av år 2007 var andelen löntagare som fyllt 55 år 17

Läs mer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Svenskt näringsliv Carina Lindfelt Andelen kvinnor som är chefer fortsätter att öka i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet avser ersättning för OB, skiftarbete, jour, beredskap och förmåner. 0000 Övriga 765 25 300 12 500 24 400 33 800 2 300 1210 VD, VVD eller rektor (10 eller fler anställda) 173 1222 Produktionschef, Driftschef,

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2004 Blankettanvisningar för undervisningsbranschen och yrkeskoder Innehåll Allmänna blankettanvisningar...2 Anvisningar för de olika uppgifterna...3 Uppgifter

Läs mer

Ansökan om allmänt driftsstöd/begränsat driftsstöd Inkl. bilaga för kostnadsredovisning

Ansökan om allmänt driftsstöd/begränsat driftsstöd Inkl. bilaga för kostnadsredovisning Ansökan om allmänt driftsstöd/begränsat driftsstöd Inkl. bilaga för kostnadsredovisning Tidningstitel som ansökan avser Namn på tidningsutgivande företag eller motsvarande Organisationsnummer Företaget/koncernen

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi.

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi. Rapport ANGÅENDE FRÅN Å r l i g r a p p o r t o m å t g ä r d e r e n l i g t ö v e r v a k n i n g s p l a n e n Mats Karlsson DATUM 2015-02-11 GILTIGHET Denna rapport avser rapportering om åtgärder enligt

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014. Utredningsrapport. Utredningsrapport. Statistik 2015:2

Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014. Utredningsrapport. Utredningsrapport. Statistik 2015:2 Statistik 2015:2 Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014 Landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda Utredningsrapport Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Rapportens

Läs mer

Sysselsättning inom hotell och restaurang

Sysselsättning inom hotell och restaurang Sysselsättning inom hotell och restaurang I det här avsnittet ser vi på dem som lagar den mat vi äter ute: på restaurang och i storkök. I Jordbruksstatistisk årsbok 2010 kan man ta del av statistik från

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet exempel på programfördjupningspaket

Handels- och administrationsprogrammet exempel på programfördjupningspaket Handels- och administrationsprogrammet exempel på programfördjupningspaket Inriktning administration Området extern service Kundservice och reception Reception- och konferensservice, 100 poäng Personlig

Läs mer

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad Ver. 1.1 Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Richard Brenner 2015-09-09 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Organisation... 3 Arbetsuppgifter... 3 3 Introduktion är en avdelning vid institutionen

Läs mer