Kommunikationstjänster inom området Produktionstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationstjänster inom området Produktionstjänster"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Datum Ann Rosenlind E-post Saknr och diarienummer 714-A /2013 BILAGA 5 Kravspecifikation Kommunikationstjänster inom området Produktionstjänster BILAGA 5, Kravspecifikation Diarienr: 714-A /2013 sid 1 (10)

2 1 INLEDNING Produktionstjänster Övergripande om Polisens kommunikation KRAV PÅ LEVERANTÖREN Kapacitet Teknisk utrustning Kvalitet Framtaget material Ansvar för framtaget material Leverans av material Format vid leverans KRAV PÅ TJÄNSTEN GENERELLA KRAV Produktionstjänster Produktionsledning Layout/formgivning Illustrationer/grafik Textproduktion Filmproduktion Fotografering Pack- och distribution KRAV PÅ KOMPETENS OCH ERFARENHET Gemensamma krav samtliga roller PERSONALKATEGORIER FÖR PRODUKTIONSTJÄNSTER Produktionsledare Art Director/Formgivare Illustratör/grafisk formgivare (inriktning grafik) Originalare/Layoutare Copywriter Filmproducent Fotograf Pack- och distributionsresurs GEMENSAMMA MÖTEN Startmöte Förbättringar och samverkan Uppföljning av offert PRIORITERING AV UPPDRAG BILAGA 5, Kravspecifikation Diarienr: 714-A /2013 sid 2 (10)

3 7 TILLGÄNGLIGHET BILAGA 5, Kravspecifikation Diarienr: 714-A /2013 sid 3 (10)

4 1 INLEDNING Polisen (nuvarande Informationsenheten inom Rikspolisstyrelsen) har nedan beskrivit kravet för ett avtal inom området kommunikation. Informationsenheten, som från den 1 januari 2015 övergår till den nya Polismyndighetens Kommunikationsavdelning, har idag egna resurser inom området, men behöver vid hög belastning komplettera dessa med externa resurser. 1.1 PRODUKTIONSTJÄNSTER Med Produktionstjänster avses löpande produktion av olika typer av informations- och presentationsmaterial, som till exempel Polisens årsredovisning, rapporter av olika slag, broschyrer och andra trycksaker. Även produktion av text, illustrationer och nyhetsgrafik kan ingå, liksom utformning av exempelvis annonser, affischer och roll-ups. I uppdraget kan också ingå inköp av bilder och illustrationer inklusive dessa bildrättigheter samt produktion av bildspel/multimediapresentationer, film och foto. Det innebär att vid ett avrop av en Produktionstjänst kan det ingå en eller flera roller för att färdigställa en produktion. 1.2 ÖVERGRIPANDE OM POLISENS KOMMUNIKATION De övergripande målen för Polisens verksamhet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Polisens kommunikation ska bidra till att nå dessa mål. Människors bild av Polisen avgör vilket förtroende de har för Polisen. Förtroendet har i sin tur betydelse för människors trygghet och vilja att samarbeta med Polisen. Kommunikationen måste därför bygga på en välgrundad kunskap om hur människor uppfattar Polisen och hur dessa uppfattningar skapas. Det är utifrån den kunskapen som kommunikationen ska formas. Polisens kommunikation ska förmedla en tydlig och relevant bild av Polisens uppgift, verksamhet och resultat för att skapa förväntningar hos mottagaren som motsvarar vad Polisen ska och kan göra. Kommunikationen ska värna och stärka förtroende för Polisen. Ovanstående är hämtat från Polisens kommunikationspolicy. För att ta del av policyn i sin helhet, se bilaga 8, Kommunikationspolicy. 2 KRAV PÅ LEVERANTÖREN Leverantören ska ha kunskap om och erfarenhet av att samarbeta med stora komplexa organisationer. Såväl Leverantören som de eventuella underleverantörer som används, ska inneha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet för att organisera och leverera efterfrågad Tjänst. Vidare ska Leverantören kunna erbjuda nedanstående personalkategorier för att kunna genomföra framtida uppdrag hos Polisen. Tjänsterna ska utföras i Leverantörens lokaler. Utifrån behov kan dock vissa uppdrag kunna komma att genomföras på av Polisens angiven plats. 2.1 KAPACITET Leverantören ska ha tillräckliga personella resurser och kapacitet som krävs för att ha möjlighet att utföra parallella uppdrag till Polisen. Minst fem (5) parallella uppdrag ska kunna hanteras av Leverantören. Leverantören ska kunna tillhandahålla flera personer med likartad kompetens. Till de fem pågående uppdragen ska leverantören minst kunna leverera följande antal konsulter: två (2) art directors, två (2) illustratörer, två (2) originalare, två (2) copywriter en fotograf och en filmproducent sam en produktionsledare och en utpekad ersättare för produktionsledaren som kan ta över vid behov. Förlust av enskild person får inte medföra att leverantörens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser BILAGA 5, Kravspecifikation Diarienr: 714-A /2013 sid 4 (10)

5 påverkas. Polisen kan för ny konsult eller för ersättningsresurs, begära in underlag, exempelvis CV, där det tydligt framgår att Tjänsten utförs av en roll som har minst samma kompetens och erfarenhet som kraven i Avtalet. Märk att även förfrågningsunderlag och leverantörens anbudsvar är en del av Avtalet. 2.2 TEKNISK UTRUSTNING Polisen tillhandahåller ingen utrustning vid uppdrag. Det åligger Leverantören att ha den tekniska utrustning som krävs för att genomföra Tjänster enligt detta Avtal. Det innefattar allt från till exempel rätt programvara och godkända program- och teckensnittslicenser till adekvat kamerautrustning för film och foto, samt lämpliga program för kortfilmsproduktion. Leverantörens mjukvara ska vara kompatibel med Polisens. 2.3 KVALITET Leverantören ska svara för kvaliteten i genomförda uppdrag genom att kvalitetssäkra sitt arbete från start till slutleverans. Korrektur, original, provtryck etcetera ska noggrant granskas av Leverantören för att felaktigheter inte ska förekomma i slutprodukten/leveransen. För alla Tjänster, utom fotografering, ska tre korrekturvändor ingå, om inte annat överenskommits. Förekommer felaktigheter orsakat av Leverantören ska extra korrekturrundor ske tills felet är avhjälpt och ingå utan extra kostnad för Polisen. Polisen ska skriftligt eller muntligt, enligt överenskommelse, godkänna slutkorrektur. Överensstämmer inte slutprodukt med godkänt slutkorrektur eller manus, ska Leverantören omedelbart och utan kostnad för Polisen ta fram ny slutprodukt. Om det, av till exempel tidsmässiga skäl och Polisen inte är ansvarig utan Leverantören har orsakat förseningen, inte går att ta fram en ny slutprodukt kan Polisen begära att avdrag på priset ska göras. Se vidare under punkt 11, Ansvar för fel Påföljder i Avtalet. 2.4 FRAMTAGET MATERIAL Ansvar för framtaget material Leverantören ansvarar för att alla delar i resultatet följer gällande lagregler, etiska regler och branschpraxis Leverans av material Polisen ska vid leverans av produktionsmaterial erhålla alla originalfiler. Vid tryckoriginal som är mindre än 25MB levereras materialet via e-post. Vid större filer ska materialet kunna laddas ner via en av Leverantören erhållen ftp.-server. I vissa fall kan det vara aktuellt att leverera materialet på ett annat sätt till exempel via en av Polisen erhållen usb-sticka eller på dvd. Polisen ska godkänna om originalen behöver levereras på andra sätt än de som beskrivs ovan. Vid leverans skall resultatet vara försett med emballage som skyddar mot förutsebara skador vid transport till och lämplig förvaring hos Polisen Format vid leverans Producerat arbetsmaterial och original ska kunna levereras tryckfärdigt i bland annat följande format: InDesign, tryck-pdf och så kallade tillgänglighetsanpassade webb-pdf:er, det vill säga tillgängliga för personer med behov av olika hjälpmedel. Även andra digitala format kan förekomma efter överenskommelse, såsom.mp4,.ftv samt leverans utifrån standarddokumenten i Microsoft Office paketet (2010). BILAGA 5, Kravspecifikation Diarienr: 714-A /2013 sid 5 (10)

6 3 KRAV PÅ TJÄNSTEN 3.1 GENERELLA KRAV Alla Tjänster ska fullgöras fackmannamässigt. Allt kommunikationsarbete ska utgå från och följa relevanta styrdokument såsom Polisens kommunikationspolicy och Polisens Grafiska profil. Leverantören som vid beställning ska utföra Tjänsten ska ha eller skaffa sig goda kunskaper om dessa styrdokument. Polisen kommer att tillhandahålla rätt version. Leverantören måste säkerställa att de, inklusive eventuella underleverantörer, alltid arbetar efter dessa styrdokument samt har den senaste versionen vid start av uppdrag. Om frågor om dessa styrdokument uppstår ska Polisen konsulteras och slutligen godkänna eventuella tolkningar. Leverantören ansvarar för att informera Polisen om eventuella avvikelser från den Grafiska profilen förekommer i produkten/leveransen. 3.2 PRODUKTIONSTJÄNSTER Nedan beskrivs vilka Tjänster som ska kunna utföras och vad en Tjänst minst ska innehålla och kunna utföra. Beskrivningen av vad varje Tjänst nedan kan innehålla är inte uttömmande, utan ska ses som vägledning Produktionsledning Vara Polisens kontaktperson och behörig att företräda Leverantören i frågor som berör genomförandet av avtalat åtagande. Samordna, leda, fördela och kvalitetssäkra samtliga uppdrag Layout/formgivning Framställa och producera tryckoriginal för olika typer av trycksaker. Ta fram kreativa lösningar för bland annat Powerpoints, banners och annonser. Bearbeta och lägga in text, bild och illustrationer i olika typer av dokument bland annat i Word och Powerpoint, enligt Polisens Grafiska profil. Ta fram displaymaterial såsom t.ex. roll-ups och vepor, samt annat skylt- och montermaterial inför till exempel mässor och seminarier Illustrationer/grafik Ta fram grafiskt material såsom illustrationer, animeringar och informations- och nyhetsgrafik för såväl tryckt material som för webb. Ta fram pedagogiska processkartor för såväl tryckt material som för webb Textproduktion Skriva texter till bland annat broschyrer, presentationer, webb, nyheter och affischer, även framtagning av talmanus till presentationer kan förekomma. Korrekturläsning och språkgranskning av Polisen framtagen text Filmproduktion Producera rörlig media, såsom informationsfilmer, utbildningsfilmer, animerad grafik, intervjuer och presskonferenser samt bistå Polisen med filmfotograf i Polisens egna BILAGA 5, Kravspecifikation Diarienr: 714-A /2013 sid 6 (10)

7 produktioner. Alla filmer ska kunna textas. Materialet kommer att användas i både intern och extern kommunikation Fotografering Nyhets- och reportagefotografering av dagspresstyp. Porträtt-, grupp- samt reportagebilder. Vid behov hjälpa till att hitta och beställa bilder från bildbyrå Pack- och distribution Praktisk hjälp att packa producerat material samt distribuera detta enligt av Polisen framtagna distributionslistor. BILAGA 5, Kravspecifikation Diarienr: 714-A /2013 sid 7 (10)

8 4 KRAV PÅ KOMPETENS OCH ERFARENHET Leverantören ska inneha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet av att organisera och genomföra Tjänster i enlighet med ställda krav. 4.1 GEMENSAMMA KRAV SAMTLIGA ROLLER Polisens arbetsspråk är svenska och följer språklagen (2009:600) där svenska är huvudspråk i Sverige. Leverantören ska inom samtliga områden använda konsulter som har mycket goda kunskaper i det svenska språket och som kan tala obehindrat och skriva felfritt på svenska. Leverantören och erbjuden konsult ska kunna delta i arbetsmöten på plats, via webb eller telefon, enligt den anvisning Polisen finner lämpligt för uppdraget. 4.2 PERSONALKATEGORIER FÖR PRODUKTIONSTJÄNSTER Produktionsledare Leverantören ska erbjuda två Produktionsledare med vardera minst tre års arbetserfarenhet av produktionsledning, under de senaste fem åren. Produktionsledarna ska skaffa sig grundläggande kunskap om Polisens uppdrag, organisation och uppgift i rättskedjan. Produktionsledarna får inte vara samma person som någon av de övriga rollerna. Produktionsledarna ska ha följande kunskaper: - Behärskar det engelska språket i tal och skrift. - Ha någon form av utbildning inom reklam och/eller projektledning/produktionsledning - Har erfarenhet från produktionsledning i offentlig verksamhet Art Director/Formgivare Leverantören ska erbjuda två Art Directors/Formgivare med vardera minst tre års erfarenhet från produktion av olika typer av trycksaker. Art Directorn/Formgivarna ska ha avslutad utbildning (högskola, KY-utbildning, Berghs eller motsvarande) inom layout och grafisk formgivning. Art Directorn/Formgivarna ska ha mycket goda kunskaper och arbetat med programvarorna Photoshop, InDesign, Illustrator och Acrobat, samt gärna arbetat i Microsoft Office paketet. Art Directorn/Formgivarna kan med fördel: - Ha en bakgrund som Originalare. - Ha arbetserfarenhet från offentlig verksamhet Illustratör/grafisk formgivare (inriktning grafik) Leverantören ska erbjuda två Illustratörer med vardera mycket god kunskap och stor arbetserfarenhet med programvarorna Photoshop, InDesign, Illustrator och Acrobat. Illustratören ska ha avslutad utbildning (högskola, KY-utbildning, Berghs eller motsvarande) inom grafisk formgivning och illustration eller liknande. BILAGA 5, Kravspecifikation Diarienr: 714-A /2013 sid 8 (10)

9 4.2.4 Originalare/Layoutare Leverantören ska erbjuda två Originalare med mycket goda kunskaper i trycksaksprocessen. Originalarna ska ha vardera minst tre års arbetserfarenhet som originalare. Originalarna ska ha mycket goda kunskaper i och ha arbetat med programvarorna Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat samt i Microsoft Office paketet (2010). Originalarna ska ha erfarenhet av årsredovisningar eller andra stora volymer Copywriter Leverantören ska erbjuda två Copywriters med vardera minst tre års arbetserfarenhet som Copywriter. Copywritern ska ha avslutad utbildning (högskola, KY-utbildning, Berghs eller motsvarande) inom copywriting, journalistik eller motsvarande. Det är meriterande om Copywritern behärskar det engelska språket i tal och skrift samt har erfarenhet av arbete i offentlig sektor Filmproducent Leverantören ska erbjuda en Filmproducent med väl dokumenterad erfarenhet av att producera rörlig bild åt myndigheter eller företag. Filmerna ska hålla professionell kvalitet vad gäller foto, ljud, redigering och grafik, både tekniskt och hantverksmässigt. Filmproducenten ska säkerställa att denna har den utrustning som krävs för uppdraget. Filmproducenten ska kunna ta ett helhetsansvar för produktionen, från planering till leverans, i dialog med Polisen. Leverantören ska kunna bistå med fotografkompetens i de filmer som Polisen producerar på egen hand. Filmproducenten ska kunna leverera filmerna i formaten.mp4 eller.ftv eller andra vedertagna format enligt överenskommelse med Polisen Fotograf Leverantören ska erbjuda en Fotograf med väl dokumenterad erfarenhet av nyhetsoch reportagefotografering av dagspresstyp samt av att ta porträtt-, grupp- samt genrebilder. Fotografen ska ha tillgång till egen kamerautrustning av pressfototyp. Fotografen ska ha dokumenterad erfarenhet av och stor förmåga att arbeta i Adobe Photoshop och Adobe Lightroom. Fotografen ska kunna bearbeta bilder för att förbättra kvalitet eller uppnå önskade effekter (till exempel oskärpa). Fotografen ska vid behov kunna vara behjälplig med att hitta och beställa bilder från bildbyrå. Fotografen ska behärska fotografering i såväl befintligt ljus under ogynnsamma förhållanden (mörker, regn), som kontrollerat ljus (studiofoto). Fotografen ska ha förmåga att fungera i trånga miljöer samt under ljus- och ljuddisciplin. BILAGA 5, Kravspecifikation Diarienr: 714-A /2013 sid 9 (10)

10 Fotografen ska ha en väl utvecklad förmåga till naturlig diskretion, för att kunna verka utan att synas. Bilderna ska levereras i jpeg med packningsgrad 10, färgrymd Adobe RGB. Upplösningen ska vara ställd i 300dpi och filstorleken ska vara minst 45 Mb Pack- och distributionsresurs Leverantören ska erbjuda en pack- och distributionsresurs som vid behov ska kunna erbjuda praktisk hjälp att packa framtaget material. 5 GEMENSAMMA MÖTEN 5.1 STARTMÖTE Samarbetet med vald Leverantör kommer att inledas med ett uppstartsmöte hos Polisen i Stockholm, där det enligt Avtalet överenskomna samarbetet gås igenom. Mötet genomförs senast en (1) vecka efter tecknat Avtal, om inte annat överenskommits med Polisen. Det utgår ingen ersättning för detta möte. 5.2 FÖRBÄTTRINGAR OCH SAMVERKAN Leverantören ska kostnadsfritt delta i upp till två (2) uppföljningsmöten årligen gällande avtalet. På dessa möten ska Leverantören presentera en sammanställning av genomförda och pågående uppdrag, med slutfakturerade kostnader och tidsåtgång. Mötet ska även fungera som ett uppföljningsmöte gällande samarbete och kvalitetssäkring i utförda uppdrag. Leverantören ska stödja Polisens ambition att löpande under avtalsperioden förbättra beställningsrutinerna för att effektivisera avropen utifrån de olika Tjänster som avropas. Det innebär att under avtalstiden ska överenskomma ändringar följas av båda parter för att beställningarna av Tjänsterna ska bli effektiva, exempelvis genom att förbättra avropsmallen. 5.3 UPPFÖLJNING AV OFFERT För att undvika en situation där successiva avvikelser från offert resulterar i en betydande ökning av faktureringen ska Leverantören, där Polisen så kräver, meddela när 75 procent av offerten (totalkostnaden) har upparbetats. Meddelande sker via mail till adress som överenskommits med Polisen i det aktuella uppdraget. 6 PRIORITERING AV UPPDRAG Polisen arbetar ofta med snäva tidplaner vilket innebär att beställningar med snabba leveranser är ett vanligt inslag i Kommunikationsavdelningens vardag. Vid tidsmässiga konflikter mellan Polisens olika beställningar ska Leverantören ta kontakt med Polisens kontaktperson, som ansvarar för prioriteringar. 7 TILLGÄNGLIGHET Leverantörens offererade konsulter ska finnas tillgängliga helgfria vardagar klockan BILAGA 5, Kravspecifikation Diarienr: 714-A /2013 sid 10 (10)

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Under våren: Vi presenterar vår nya hemsida. Titta snart in igen!

Under våren: Vi presenterar vår nya hemsida. Titta snart in igen! Antligen.. vår! Under våren: Vi presenterar vår nya hemsida. Titta snart in igen! Den mörkaste tiden är över, nu blir det bara ljusare och ljusare. Vi ser framtiden an och undrar om det finns något vi

Läs mer

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret.

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Innehållsförteckning Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Hur vill ni ha originalet? Vad är ett original? Vad är DPI? Vad är vektorgrafik? Vad är pixelgrafik?

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

REKOMMENDATIONER & AVTALSMALL FÖR SAMARBETE MELLAN ANNONSÖR (REKLAMKÖPARE) OCH REKLAMPRODUCENT

REKOMMENDATIONER & AVTALSMALL FÖR SAMARBETE MELLAN ANNONSÖR (REKLAMKÖPARE) OCH REKLAMPRODUCENT REKOMMENDATIONER & AVTALSMALL FÖR SAMARBETE MELLAN ANNONSÖR (REKLAMKÖPARE) OCH REKLAMPRODUCENT Framtagen av Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (fd. Sveriges Reklamförbund). Denna rekommendation/mall

Läs mer

Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se

Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se 1 Kontaktinfo Göteborg: DigitalFotografen AB Mintensgatan 3b 416 63 Göteborg Sweden Telefon: +46-31-711

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb. ringen

Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb. ringen grafisk manual Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb ringen Vår symbol ringen med texten Sveriges Viktigaste Jobb ska finnas på alla enheter. Ringen är den minsta gemensamma nämnaren för satsningen

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Prislista Totalprislista för Björnbergs fabrik 2011-01-01 Samtliga priser exkl moms

Prislista Totalprislista för Björnbergs fabrik 2011-01-01 Samtliga priser exkl moms Prislista Totalprislista för Björnbergs fabrik 2011-01-01 Samtliga priser exkl moms Välkommen att kika på min prislista! Här finner du några av de vanligaste standardprojekten med priser som inkluderar

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR SAMARBETE mellan reklamköpare och reklamproducent

REKOMMENDATIONER FÖR SAMARBETE mellan reklamköpare och reklamproducent REKOMMENDATIONER FÖR SAMARBETE mellan reklamköpare och reklamproducent ALLMÄNNA VILLKOR De allmänna villkoren är endast riktlinjer, och är utbytbara (dispositiva), dvs. de gäller om inte Byrån och Kunden

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Att köpa in översättningstjänster

Att köpa in översättningstjänster Att köpa in översättningstjänster fakta och råd till privat sektor Innehåll Inledning 3 Fyra skäl till att samordna företagets översättningsinköp 4 Översättningsbranschen 5 Inventera era egna behov 6 Anbudsunderlaget

Läs mer

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Version April 2015 TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Tryckguide De riktlinjer och råd som vi listar i guiden kan hjälpa dig att spara både arbete och tid. Vi ger dig information om hur du bäst anpassar

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Rätt mix av. Grafiska möjligheter

Rätt mix av. Grafiska möjligheter Rätt mix av Grafiska möjligheter Inhousebyrå och digitaltryckeri under samma tak Print Avant Garde digitalt tryckeri och Outhouse grafisk produktion tillsammans ett team med kreativ kompetens och avancerad

Läs mer

Checklista för köp av tjänster mellan företag

Checklista för köp av tjänster mellan företag Checklista för köp av tjänster mellan företag Vilka behov har ditt företag? Vad ligger bakom ditt beslut att söka hjälp? Vilka leverantörer finns att välja på? Det finns några saker att ha i minnet när

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola.

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola. Malmö högskola 1(6) Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING Tryckning och distribution Parter Holmbergs AB och Malmö högskola Kontaktpersoner Holmbergs AB Operativa frågor Fredrik Borg Stationär

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Adobe Creative Suite 5 Design Standard

Adobe Creative Suite 5 Design Standard Adobe Creative Suite 5 Design Standard Channel Copy Adobe Creative Suite 5 Design Standard Följande texter kan användas i reklam, kataloger och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Creative Suite CS5

Läs mer

NEW EXPO WORLD DISPLAY SYSTEMS & GRAPHICS

NEW EXPO WORLD DISPLAY SYSTEMS & GRAPHICS Specifikation för tryck färdiga original sid 1/5 Att skapa original i CMYK Europe ISO Coated FOGRA39 - sid 2 Att skapa original i CMYK Euroscale Coated - sid 3 Att skapa original i Adobe RGB 1998 - sid

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

Sedan barnsben har jag älskat

Sedan barnsben har jag älskat Sedan barnsben har jag älskat kreativitet och spännande p rojekt. Jag är en sån där som bara inte kan sitta still för länge: idéer dyker upp och de är ju till för att genomföras... Efter gymnasietiden

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

Exempel på böcker, trycksaker, texter och webbsidor som jag har gjort finns på www.ordochmellanrum.se

Exempel på böcker, trycksaker, texter och webbsidor som jag har gjort finns på www.ordochmellanrum.se CV Eric Persson, född 1976 Tegnérgatan 40, 4 tr 113 59 STOCKHOLM 08-30 85 30 0709-82 80 87 eric@ordochmellanrum.se www.ordochmellanrum.se Portfolio Exempel på böcker, trycksaker, texter och webbsidor som

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Medlemsenkät. 2. Film

Medlemsenkät. 2. Film Medlemsenkät 1. Stillbild 2. Film Bakgrund Under våren genomförde vi två enkätundersökningar som gick ut till samtliga medlemmar i BLF Skälet till undersökningarna är att få tillgång till underlag för

Läs mer

Projekt: Varumärkesmanual för SLU, steg 1 profil, mallar och riktlinjer Kommunikationsavdelningen Manualens innehåll Två varianter, engelsk och svensk Introduktion Syfte, varumärkesstrategi SLU:s vision

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Curriculum Vitae Jenni Wallin

Curriculum Vitae Jenni Wallin Curriculum Vitae Jenni Wallin Jag är en erfaren teknisk skribent som arbetar främst inom data- och telekomområdet, men jag arbetar även med material för andra tekniska produkter som mätinstrument, dataspel,

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer

KANALEN. Lokaltidningen i Österåkers kommun. 2014 Prislista & Produktinformation ÅKERSBERGA

KANALEN. Lokaltidningen i Österåkers kommun. 2014 Prislista & Produktinformation ÅKERSBERGA ÅKERSBERGA KANALEN Prislista & Produktinformation Lokaltidningen i Österåkers kommun När du vill nå ut med information, annonsera eller göra egna tidningar BOKNINGSSTOPP ONSDAGAR VARJE VECKA Distribution

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Prislista 2013 Box 1022 72126 Västerås Pilgatan 8 B 72130 Västerås Tel: 021-38 10 80 info@lindkvistfotolab.se BG: 681-9130 PG: 71 76 43-1 Org.nr:556485-8453 www.lindkvistfotolab.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se

Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se 1 1 Kontaktinfo Göteborg: DigitalFotografen AB Mintensgatan 3b 416 63 Göteborg Sweden Telefon: +46-31-711 17 01 ulrik@digitalfotografen.se

Läs mer

Guide till tryckfärdigt original

Guide till tryckfärdigt original Guide till tryckfärdigt original Pixelbilder, objektgrafik och text Ett grafiskt original kan bestå av pixelbilder, objektgrafik (vektorgrafik) eller en kombination av dessa. En pixelbild begränsas av

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Produktionsavtal 03021

Produktionsavtal 03021 Produktionsavtal 03021 Beställare: XXX Referens: YYY Producent: ZZZ Referens: Dag Haugum Typ av produktion: Videoproduktion Titel/Arbetsnamn: Arctic Falls Proving Ground Härmed har avtal träffats mellan

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Krav på tjänst. 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation

Krav på tjänst. 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation Bilaga till upphandling: Skolläkare till grundskolan DiarieNr: 0370/11 Ansvarig upphandlare:helen Arneving Krav på tjänst 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation 1.1. KRAV PÅ TJÄNSTENS INNEHÅLL

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se DAGENS 2015 ANNONSER & PLATSANNONSER Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se ANNONSER & PLATSANNONSER Nå beslutsfattare inom den växande apoteksmarknaden.

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka!

Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka! Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka! Det har blivit dags för den åttonde upplagan av The Official Guide to Stockholm Design Week. Den uppskattade och oumbärliga nyckeln till allt

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Prislista. Butiken 2008

Prislista. Butiken 2008 Prislista Butiken 2008 Grafisk form, layout och originalarbete När du behöver hjälp att formge eller producera dina trycksaker så ställer vi självklart upp. Allt från broschyrer, produktblad, inbjudningar

Läs mer

Avropsförfrågan tryckeritjänster för KTH EES- skolan

Avropsförfrågan tryckeritjänster för KTH EES- skolan Avropsförfrågan tryckeritjänster för KTH EES- skolan Enligt ramavtal Dnr; V- 2007-0644 Avtalsperiod 2012-12- 01 till 2012-06- 30 (dock längst till dess KTH har ett nytt giltigt ramavtal för motsvarande

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Curriculum Vitae GLAD GRAFIKER VILL ARBETA HOS ER. uppdatering av hemsida, formgivning av cykeldekaler, produktkataloger m.m.

Curriculum Vitae GLAD GRAFIKER VILL ARBETA HOS ER. uppdatering av hemsida, formgivning av cykeldekaler, produktkataloger m.m. Curriculum Vitae 2009 Cykelringen AB Grafisk formgivare. 2008 2009 Malmö Stad Vikarie förskolelärare, olika förskolor i Malmö. 2005 2008 BrobyGrafiska Utbildning Förpackningsdesign, 120poäng. Inriktning:

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Vägledning för avrop från Glasögon

Vägledning för avrop från Glasögon Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade... 1 1.2.2 Ramavtalsleverantörer...

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se Ingemar Larsson tel 031 368 46 17 2007-10-22 1(6) Avtal mellan Göteborgs Gatu AB, Affärsområde Teknisk Service, nedan kallat Gatubolaget (beställare) och XXXXX (leverantör) Bilpoolssystem Allmän beskrivning

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

Bröllopsbilder. ett minne för livet

Bröllopsbilder. ett minne för livet Bröllopsbilder ett minne för livet För mig är det viktigt att förmedla en känsla av er och den viktigaste dagen i ert liv. Min ambition är alltid hög jag vill fånga er lycka och kärlek på bild. Det finns

Läs mer

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida SUPPORT I PDF FORMAT Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida 8 Lathund CSF Färginställningar i Adobe CS För att få rätt färginställningar i Adobe CS är det enklast

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sidan 1 av 6 Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 Typ Elenergi Volym C:a 1775 MWh Sista anbudsdag

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Kommunicera med svenska bilder. 3 minuters presentation

Kommunicera med svenska bilder. 3 minuters presentation Kommunicera med svenska bilder 3 minuters presentation Fakta Bildbank med över 50.000 bilder som ständigt förnyas Bilder från över 80 kreativa svenska fotografer Betoning på svenska motiv och miljöer Både

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer