Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola."

Transkript

1 Malmö högskola 1(6) Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING Tryckning och distribution Parter Holmbergs AB och Malmö högskola Kontaktpersoner Holmbergs AB Operativa frågor Fredrik Borg Stationär tfn / Mobil tfn Avtalsfrågor Jimmie Holmberg Stationär tfn / Mobil tfn Malmö högskola Operativa frågor Peter Nilén Stationär tfn / Mobil tfn Avtalsfrågor Gabriella Manieri Stationär tfn / Mobil tfn

2 Malmö högskola 2(6) Parter Detta avtal har tecknats mellan Malmö högskola, organisationsnummer , Malmö och Holmbergs AB, organisationsnummer , Malmö. Avtalstid Detta avtal är giltigt till och med med option för Malmö högskola att kunna förlänga avtalet två (2) år, till Avisering om förlängning kommer att ske från Malmö högskolas sida skriftligen cirka sex (6) månader före ikraftträdande. Sker ingen avisering om förlängning upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. Avtalsomfattning Detta avtal reglerar hanteringen av de skriftserier, working papers, avhandlingar och andra vetenskapliga trycksaker/publikationer som produceras på Malmö högskola årligen. Avtalet reglerar tryckning samt distribution. Holmbergs AB är ensam avtalspart för hanteringen av vetenskapliga publikationer. Avtal är giltigt först då båda parter undertecknat. Allmänna leveransvillkor Som allmänna leveransvillkor gäller ALG 02 allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer (2002) - mellan parterna. ALG 02 gäller i tillämpliga delar och endast såvida inte annat reglerats i detta avtal. Avgränsning uppdrag Uppdraget omfattar inte tryckning av allmänt informationsmaterial och PR-material (informationsbroschyrer och kurskataloger etcetera) eller allmänt studentmaterial som säljs till studenter (kurskompendier etcetera). Leveransomfattning Grundupplaga Av respektive avhandling/rapport/trycksak beräknas en grundupplaga om cirka exemplar. Grundupplagans storlek beror på hur många som skall distribueras omgående till Malmö högskola och hur många som skall distribueras till externa förbestämda adressater. Malmö högskola bekostar den grundupplaga som beställs och sedan distribueras enligt adresslista. Tilläggsbeställningar När grundupplagan levererats skall tilläggsbeställningar kunna göras av aktuell produktion. Vid successiva tilläggsbeställningar skall Holmbergs AB ombesörja tryck och distribution samt debitera beställaren/slutkund enligt överenskommen taxa. Tilläggsbeställningar görs huvudsakligen av andra än Malmö högskola och det är den aktuella beställaren som skall bekosta såväl beställd produktion som transport. Intäkterna för tilläggsbeställningar går oavkortat till Holmbergs AB.

3 Malmö högskola 3(6) Beställning Beställning av grundupplaga sker skriftligen. Tilläggsbeställningar skall kunna tas emot via högskolans webbplats för aktuella trycksaker/publikationer Holmbergs AB skall hantera artikelnummer via högskolans databas Produktion Holmbergs AB skall kunna trycka formaten G5, A4, A5 samt formatet 160*240 mm. Holmbergs AB skall kunna trycka en grundupplaga och därefter enstaka exemplar efter successiva beställningar. Grafisk formgivning och andra tilläggstjänster Holmbergs AB skall kunna bistå författare med redigeringshjälp i enlighet med de mallar som kommer att finnas på Malmö högskola för avhandlingar, monografiavhandling, sammanläggningsavhandlingar och andra vetenskapliga produktioner. Holmbergs AB skall på begäran lämna provtryck innan materialet trycks. Holmbergs AB skall erbjuda hjälp med scanningtjänst för ej digitaliserat material. Holmbergs AB skall dessutom kunna tillhandahålla tjänster i form av korrekturläsning, språklig granskning och översättningstjänster. Holmbergs AB skall tillhandahålla tilläggstjänster antingen i egen regi eller via underleverantör. Distribution/leverans av produktion Grundupplaga distribueras enligt adresslista. Leverans av grundupplagan skall ske inom Sverige. Tilläggsbeställningar distribueras successivt efter beställning. Leverans av tilläggsbeställningar skall ske enligt överenskommelse vid varje enskilt tillfälle. Avseende leveransförseningar hänvisas till ALG 02 - Punkt 19 Avseende fel i prestationen/kvalitetsfel hänvisas till ALG 02 Punkt 21 Leveranstider Offset tryck Holmbergs AB skall kunna utföra provtryck, tryck, limbindning och leverans till Malmö högskola inom tio arbetsdagar från det att Holmbergs AB tagit emot ett tryckfärdigt original. Digitalt tryck Holmbergs AB skall kunna utföra provtryck, tryck, limbindning och leverans till Malmö högskola inom fem arbetsdagar från det att Holmbergs AB tagit emot ett tryckfärdigt original. Dokumentation & arkivering Holmbergs AB skall vid avtalstidens utgång leverera filer med original till Malmö högskola i överenskommet format till självkostnad. Holmbergs AB skall ersätta sådana original som förkommit med nya. För allt upprättat material är både äganderätten och förfoganderätten författarens/högskolans. Detta avser material upprättat av såväl Holmbergs AB som deras anlitade underleverantörer, utan inskränkning, såvida inte annat överenskommits vid varje enskilt uppdrag.

4 Malmö högskola 4(6) Personalkompetens och språk Holmbergs AB ansvarar för att anlitade personer besitter den kunskap, erfarenhet och förmåga som krävs för utförande av de arbetsuppgifter som följer av uppdraget och att dessa personer kan kommunicera på svenska. Pris Pris för produktion redovisas i bilaga 1-4. Timpris för grafisk formgivning och formatering är 360 kr. Övriga tilläggstjänster offereras separat vid varje enskild förfrågan. Prisförändring Angivna priser för produktion samt grafisk formgivning och formatering är fasta till Prisförändring får ske inför eventuellt optionsutnyttjande. Prisförändringar skall följa AKI SNI 2002 preliminära siffror för tjänstemän med juni 2005 som basmånad och juni 2007 som referensmånad. Priserna får justeras med 100% av aktuellt index. Prisförändringar inför eventuellt optionsutnyttjande skall fastställas mellan parterna innan avtalsförlängning träder ikraft. Kan parterna inte komma överens om prisförändring kommer avtalsförlängning ej att verkställas. Prisförändringar skall vara giltiga hela den avtalade förlängningen. Fakturering Grundupplaga Fakturering får ske efter slutförd leverans mot specificerad faktura. Faktureringsavgifter eller andra ej överenskomna tillägg får ej förekomma. Faktura ställs till aktuell beställare på Malmö högskola och sänds till meddelad mottagare/adress. Tilläggsbeställningar Fakturering sker enligt överenskommelse med varje enskild beställare. Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta vid försenad betalning får maximalt debiteras enligt räntelagen (1975:635). Betalning Betalning av levererad grundupplaga sker 30 dagar netto efter korrekt fakturas ankomstdag. Betalning av levererad tilläggsbeställning sker enligt överenskommelse med den enskilde beställaren. Förhållningssätt och uppföljning Mellan parterna skall en samstämmig uppfattning råda om syfte, omfattning och kvalitetsnivå avseende utförda tjänster. Under hela avtalsperioden skall en aktiv dialog kring uppdragsutförandet föras mellan parterna. Holmbergs AB skall kostnadsfritt delta i löpande uppföljningsmöten med syfte att optimera genomförandet av här avtalat koncept och med en gemensam ambition att nå ut med avtalat koncept inom hela Malmö högskola. Statistik Statistik över antalet utförda tjänster och levererade produkter skall utan uppmaning lämnas till Malmö högskola en gång per år. Statistik skall redovisas totalt och per produkt/tjänst. Statistik skickas till Malmö högskola, Upphandlingsfunktionen, Gemensam förvaltning, Malmö.

5 Malmö högskola 5(6) Regelverk och föreskrifter Holmbergs AB skall i sin yrkesverksamhet följa relevanta lagar, förordningar och föreskrifter. Holmbergs AB skall inneha för verksamheten nödvändiga tillstånd under hela avtalsperioden. Arbetsgivaransvar Högskolan ikläder sig inte något arbetsgivaransvar gentemot Holmbergs AB. Avtalade ersättningar för utförda tjänster skall innefatta lagstadgade arbetsgivaravgifter. Sekretess Holmbergs AB skall göra de medarbetare som sysselsätts med i detta avtal angivna uppdrag uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess som är hänförliga till uppdragens art. Underleverantörer Holmbergs AB ansvarar för samtliga anlitade underleverantörer och skall påta sig slutligt ansvar för samtliga uppdrag som är tänkt att utföras i dennes namn såvida inget annat överenskommits vid det enskilda uppdraget. Överlåtelse av avtal Holmbergs AB äger inte rätt att fritt överlåta detta avtal på annan utan högskolans skriftliga medgivande såvida inte Holmbergs AB fusioneras med eller köps upp av annat företag. I de fall avtal överlåts skall avtal gälla oförändrat såvida inte parterna kommer överens om annat. Se Ändring av avtal samt uppsägning och hävning Försäkring Holmbergs AB tecknar och vidmakthåller under avtalstiden erforderliga försäkringar för fullgörande av avtalat uppdrag. Eventuella självrisker betalas av Holmbergs AB. Miljöfrågor Holmbergs AB skall aktivt verka för att miljöfrågor får utrymme i verksamheten och redovisa för Malmö högskola årligen vilka miljöfrågor som står på agendan samt vilka miljöförbättrande åtgärder som vidtagits. Ändring av avtal samt hävning Ändringar och tillägg till gällande avtal skall förhandlas mellan parterna och skriftligen godkännas av båda parter för att vara giltiga. Ev. ändringar och tillägg till detta avtal skall i tid följa avtalets grundläggande giltighetstid. Malmö högskola skall äga rätt att häva avtalet med omedelbar verkan för de fall den andra parten försätts i konkurs, inställer betalningar, inleder förhandlingar om ackord, vid utmätning saknar utmätningsbara tillgångar eller på annat sätt hamnar i obestånd. Detsamma skall gälla om part försätts i eller beslutar om likvidation. Tvist Tvist mellan avtalsparterna skall i första hand avgöras genom muntlig förhandling där parterna skall söka uppnå en lösning. Kan parterna vid muntlig förhandling ej enas skall tvist avgöras enligt svensk lag samt hänskjutas till domstol på den ort högskolan har sin huvudsakliga etablering/verksamhet. Vid tvist rörande tolkning, omfattning och effekter av detta avtal skall lösning sökas i följande handlingar, i nedan föreskriven ordning:

6 Malmö högskola 6(6) 1. Detta avtal daterat samt eventuella tilläggsavtal som tecknas under avtalsperioden 2. ALG Antaget anbud med bilagor. 4. Anbudsförfrågan daterad Force majeure Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför partens kontroll och som denne skäligen inte kunnat räkna med vid avtalets tillkomst och vars följder parten inte kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet anses exempelvis arbetsmarknadskonflikt, eldsvåda, krig, krigsliknande tillstånd, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp. Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet skall skriftligen underrätta motparten om detta. Undertecknande Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt. Malmö den / 2005 Malmö den / 2005 Malmö högskola Holmbergs AB Kjell Gunnarsson Gabriella Manieri Jimmie Holmberg Förvaltningschef Upphandlingskoordinator VD

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Ramavtal. Ekonomisystem

Ramavtal. Ekonomisystem Ramavtal Ekonomisystem 1 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och UNIT4 Agresso AB, organisationsnummer 556185-0172 nedan kallat Agresso, med adress Box 705, 169 27 Solna, har följande

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer