VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2009"

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2009 RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 VERKSAMHETSIDÉ Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar över hela landet. Våra 175 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup-Söderslätt i söder och förbundet har också enskilt anslutna medlemmar. Riksförbundet Svensk Trädgård är en mötesplats för alla trädgårdsintresserade och vi främjar trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande. Vi arbetar med att förmedla och sprida kunskap om odling och trädgård till våra medlemmar, föreningar och allmänhet och för att trädgårdskunskaper bevaras och förs vidare. Riksförbundet Svensk Trädgård sprider kunskap om miljövänlig och resurssnål odling och bevakar fritidsodlarnas konsumentintressen. Vi fångar upp nytt inom forskning och försöksodling ett miljöarbete som gynnar våra odlare och gör våra trädgårdar till grönare lustgårdar i framtiden. Genom sitt medlemsskap i Riksförbundet Svensk Trädgård får våra föreningar tillgång till en mängd förmåner som underlättar och stimulerar arbetet i föreningen och ger ett medvärde för föreningens medlemmar. Därför gagnar ett medlemsskap i Riksförbundet Svensk Trädgård både den enskilde medlemmen och hela föreningen. Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset i regionen VERKSAMHETSBERÄTTELSE

3 DET ÅR SOM GÅTT År 2009 har varit ett intensivt år. Vi har kommit en lång bit på väg med våra större projekt för att bättre stödja våra föreningar, sprida kunskap och nå ut till den allmänhet där vi ock-så kan finna nya medlemmar. Hemsidan har under året växt otroligt mycket och allt fler hittar oss den vägen. Föreningarna har som vanligt haft en stor och omfattande programverksamhet och haft framgång med att synas mer och attrahera allt fler. Särskilt roligt är att vi nu börjat få indikationer på att fler yngre människor går med i föreningarna. Vår medelålder, som legat runt 55+ sjunker sakta neråt, vilket är bra större mångfald i föreningen inspirerar och ut-vecklar verksamheten. Problemen att få ledamöter till styrelserna har dessvärre inte minskat, snarare tvärt om. Problemet är generellt för hela föreningsvärlden och drabbar hårt. Särskilt kassörer råder det brist på, få verkar vilja lägga ner den tid det tar och det blir också allt mer komplicerat att sköta även en liten förenings ekonomi med ständigt tillkommande nya regler och förordningar års regionmöten har haft som huvudämne att presentera allt det som Riksförbundet Svensk Trädgård gör för att stödja föreningarna och ge medlemmarna så mycket mervärde som möjligt av sitt medlemskap. Vi har också presenterat projektet Tusen Trädgårdar mer i detalj och haft inspirerande grupparbeten runt vad föreningen kan göra den dagen för att verkligen utnyttja dagens möjligheter till medlemsvärvning. Arbetet på kansliet har varit mycket intensivt och insatserna från personalen stora och entusiastiska. Våra nya rådgivare har funnit sig väl till rätta och hunnit resa ut till många föreningar och svara på ett stort antal frågor på telefon och mejl. Teamet på kansliet är mycket samtrimmat, en förutsättning för att klara alla våra uppgifter. Vi har om man ser till antalet medlemmar och tjänster på kansliet ett av de minsta kanslierna bland de ideella organistaionerna. Våra problem från föregående år med datorer tog tyvärr inte slut med 2008, snarare tvärt om. Nöden krävde till slut att en egen server införskaffades och att hela systemet och nät-verket arbetades om. Men nu är allt på plats och medlemsregistret med sina tals uppgifter är säkert lagrade. Även i år har vi hunnit besöka många föreningar och glädjande nog är det allt fler som vill ha besök och föredrag från rådgivarna eller förbundssekreteraren. Nya enhetspriser har införts, vilket kommer att underlätta och jämna ut landet något vad gäller reskostnader. Den ekonomiska situationen är fortsatt mycket besvärlig även detta år. Vi har haft flera stora engångsutgifter som tyngt resultatet och lönerna har ökat kraftigt i och med att vi för första gången sedan 2006 är full styrka utan barn- eller tjänstledigheter. Vi har dessutom gjort en stor insats för att få vårt digra bildarkiv användbart och sökbart för rådgivare, tidningen och på hemsidan. På det sättet kommer arbetsinsatser som gjorts under många år nu också medlemmarna tillgodo. Vi arbetar oförtrutet vidare med att förbättra organisation och tjänster för att kunna inspirera och hjälpa alla våra föreningar och enskilda medlemmar och ge så stort utbyte som möjligt av att vara med i Riksförbundet Svensk Trädgård. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 ORGANISATION FÖRTROENDEVALDA FÖRBUNDETS STYRELSE Ordinarie ledamöter har varit följande: Ordförande: Åke Truedsson, Vellinge. Vald 2009 för 2 år 1:e vice ordförande: Fredrik Hjortzberg-Nordlund. Vald 2008 för 2 år 2:e vice ordförande: Birgitta Rämert, Uppsala. Vald 2009 för två år Ledamot: Eric Håkansson, Urshult. Vald 2008 för två år Ledamot: Ola Carlehög, Järved. Vald 2008 för två år Ledamot: Mariana Mattsson, Blåvikssjön. Vald 2009 för två år Ledamot: Inger Palmstierna, Landskrona Vald 2009 för två år Ledamot: Kajsa Eriksson. Vald 2008 för två år Ledamot: Margareta Källberg, Kungälv. Vald 2009 för två år Styrelsemöten Styrelsen har haft fyra protokollförda möten; den 30 januari, 17 april, 7 augusti, 4 december. Styrelsen har haft ett AU samt ett konstituerande möte efter fullmäktige den 19 april. Fr vänster: Mariana Mattson, Fredrik Hjortzberg-Nordlund, Margareta Källberg Fr vänster: Kajsa Eriksson, Åke Truedsson, Ola Carlehög Fr vänster: Birgitta Rämert, Eric Håkansson, Inger Palmstierna VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 VALBEREDNING Lena Karström, Växjö (sammankallande), Anette Thomasson, Malmö samt Sten Wadensjö, Östersund. REVISORER Jan Ekeman, auktoriserad revisor, revisonsbyrån Revidea, Täby. Av förbundet vald revisor: Jouko Månsson, Ronneby. Suppleant: Bertil Jacobsson, Västerås FULLMÄKTIGE Fullmäktige hölls på Hotell Roslagen i Norrtälje april Programmet under dag ett innehöll bl a inledning av ordförande och förbundssekreterare, avtackning av avgående ledamöter, information och nyheter från Riksförbundet Svensk Trädgård. Våra nya rådgivare Ann-Catrin Thor och Lise-Lotte Björkman presenterade sig och berättade om sin verksamhet och hur de kan hjälpa medlemmarna och föreningarna Därefter kom ett pass om vad kan Riksförbundet Svensk Trädgård kan ge samt presentation av den nya logotypen och av projektet Tusen Trädgårdar. I det formella fullmäktigesammanträdet 19 april deltog 29 delegater, 6 ledamöter ur styrelsen, två revisorer, redaktör Karin Görling samt Elisabeth Svalin Gunnarsson och Maranne Åhlén från kansliet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 MEDLEMMAR OCH FÖRENINGAR MEDLEMSAVGIFTER Riksförbundet Svensk Trädgårds medlemsavgifter var oförändrade under år År 2010 höjs de med 10 kr per föreningsmedlem och 20 kr för enskild medlem Föreningsmedlemmar 190 kr 200 kr 210 kr Enskilt anslutna medl. 240 kr 260 kr 275 kr Hushållningssällskap 610 kr 650 kr 675 kr Studenter 190 kr 200 kr 210 kr MEDLEMMAR Föreningsmedlemmar Antalet föreningsanslutna medlemmar uppgick den 31 december 2009 till st. Totalt fanns 174 föreningar och 7 läns- eller regionförbund. Dessutom har 58 föreningar familjemedlemskap vilket medför ytterligare betalande familjemedlemmar. Vidare har vi 6 hushållningssällskap anslutna. Vi har också 78 prenumeranter på tidningen och dessa prenumeranter utgörs av bibliotek och liknande institutioner. Enskilda medlemmar Antalet enskilt anslutna medlemmar var st. Anmälningar på nätet Nästan av de nya medlemmarna har under året anmält sig via nätet. Genom den minienkät som många svarar på vid anmälningen vet vi också att 30% av dem har fått vetskap om Riksförbundet Svensk Trädgård via nätet, 25% via vänner och bekanta, 16% på andra sätt, t ex via radio och TV eller tidningar. 7% genom tidigare medlemmar och 4% genom att ha läst Hemträdgården i väntrum över hela Sverige. Totalt antal förändring Totalt uppgick antalet medlemmar till st. Den siffra som angavs för år 2008 omfattade personer. Ökningen uppgår till 1 procent. Nya föreningar och nedlagda föreningar Lokalföreningarna runt omkring i landet är mycket aktiva och har haft stor och skiftande verksamhet med föredrag, kurser, trädgårdsvandringar, växtbytardagar och mycket annat. Almby trädgårdsförening har upphört och medlemmarna flyttats över till Adolfsbergsföreningen. Gärdhems Trädgårdsförening är vilande. Markaryds och Strömsnäsbruks Trädgårdsföreningar är nedlagda och har tillsammans bildat en ny förening, Gränsbygdens Trädgårdsförening. Facebook Vi har nu ytterligare ett sätt att nå ut till våra befintliga och blivande medlemmar, nämligen genom Facebook. På den sida som skapades under hösten 2009 finns nu snart 600 fans och de ökar ständigt. Där lägger vi också ut nyhetsblänkare och länkar vidare till vår hemsida för mera information. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7 KANSLIET Personal Under år 2009 har vi för första gången varit full styrka på kansliet, dvs 3 heltidstjänster och 3 halvtidstjänster. Inga barnledigheter eller tjänstledigheter har funnits, vilket då innebär att kostnaderna för lönerna ökat avsevärt gentemot förra året. Följande personer har varit anställda under året: Elisabeth Svalin Gunnarsson, förbundssekreterare, heltid, Lise-Lotte Björkman, trädgårdskonsulent, halvtid, Ann-Catrin Thor, trädgårdskonsulent, halvtid. Inger Ekrem organisationssekreterare, heltid, Marianne Åhlén, organisationssekreterare, heltid samt Stella Westerlund, marknadsansvarig, halvtid. Utbildning av personal Personalen har år 2009 deltagit i några seminarier och kortkurser. Elisabeth Svalin Gunnarsson har deltagit på en översiktskurs om personalens pensioner i KP, samt hos vår arbetsgivarorganisation KFO om ledarskap i ideella organisationer. Elisabeth Svalin Gunnarsson har också deltagit i ett seminarium om Trädgårdsturism. Ann-Catrin Thor har deltagit på en utbildningsdag om träd på SLU och tillsammans med Lise-Lotte Björkman deltagit i Lignosdagarna på Alnarp samt en sponsrad utbildningsresa om snigelbekämpningsmedel till England. Rådgivarna har även deltagit på en studieresa till Cornwall tillsammans med de andra FOR-rådgivarna. Kansli- och redaktionsmöten Kansliet inklusive redaktören har haft regelbundna kanslimöten under året samt ett hel-dagsmöte för verksamhetsplanering och ett längre redaktionsmöte. Bokföring och ekonomifunktion Bokföring och ekonomifunktionen har som tidigare skötts av Marianne Åhlén, Elisabeth Svalin Gunnarsson samt Bokföringsbyrån Hägern. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 VAD HAR VI GJORT? FÖR ATT HJÄLPA OCH STIMULERA Ännu har vi inte lyckats samordna medlemsregistrets datasystem och systemen hos bankgirot. Vi arbetar vidare med detta för att förenkla och sänka kostnader. Medlemsservice Medlemsservice har under året skötts av Inger Ekrem och Marianne Åhlén. Deras arbetsuppgifter är mycket varierande men har tyngdpunkt på hanteringen av medlemsregistret. Utöver det har de ansvarat för ett antal andra projekt och uppgifter. Medlemsservice har: hållit den kontinuerliga kontakten med föreningar och medlemmar via telefon och e-post (ca per år). skött de dagliga postrutinerna, kontroll av fakturor, avstämning av plusgirot, arkivering av dokument, TS-statistik och anmälningslistor till kurser och möten. medverkat i den allmänna planeringen och genomförandet av Trädgårdsmässan, regionmötena, utbildningsresor och alla kanslimöten. skött kontakter runt och utskick av Zonkartan Medlemsregistret I arbetet med medlemsregistret har ingått drygt nyregistreringar med tillhörande fakturering och betalning, påminnelser, uppdateringar och ändringar att spåra ett stort antal okända adresser och betalningar och informera föreningarna om gällande ändringar, nyregistreringar och avslut skicka ut aktuella listor och etiketter till föreningarna att ta fram, iordningställa och korrekturläsa underlag för årsaviseringen samt sköta alla kontakter med tryckeriet. Årsaviseringen är de inbetalningskort som skickas ut till medlemmarna i de lokala föreningarna. Där kan föreningar som vill få en egen text inlagd som information till medlemmarna att uppdatera och sköta adressfilerna för Hemträdgården, dryga varje nummer. Informations- och värvningsmaterial Medlemsservice handhar och skickar ut värvningsmaterial som foldrar och tidningar beställda särtryck, faktablad, miljöfoldrar och övriga publikationer beställda väskor och vykort till föreningarna gåvopaket, kampanjpremier samt välkomstbrev till nya medlemmar Styrelsenytt som går till föreningarnas styrelser Försäkringsskydd Våra trädgårdsföreningar har genom Riksförbundet Svensk Trädgård ett försäkringsskydd hos Länsförsäkringar. Det innehåller fyra olika delar. Ansvarsförsäkring. Gäller vid skadeståndskrav för sak- och personskada som uppstår till följd av verksamheten i föreningen eller genom skadebringande egenskaper i levererade produkter från föreningen. Förmögenhetsbrottsförsäkring. Gäller skada som föreningar orsakat genom förskingring, undandräkt eller grov förskingring, trolöshet mot huvudman. bedrägeri, bedrägligt beteende eller grovt bedrägeri, stöld, snatteri eller grov stöld. Rättsskydd. Gäller för juridisk hjälp vid till exempel avtalstvister och liknande. Olycksfallsförsäkring. Den gäller för medlemmar som i föreningsaktiviteter utfört trädgårdsarbete, t ex beskärning och invalidiserat sig. Gäller även för t ex bussutflykter i föreningens regi och resor till och från föreningsaktiviteter. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

9 Hemsidor för våra föreningar De föreningar som inte har en egen hemsida kan få hjälp med att nå ut med information, program och kontaktuppgifter genom föreningssidan på Riksförbundets hemsida, detta görs kostnadsfritt. Mot självkostnadspris kan kansliet också hjälpa föreningen att bygga en egen hemsida och även administrera den. Arbetet med dessa sidor faktureras per timme av Riksförbundet Svensk Trädgård, och summan blir i normala fall kr för att bygga en egen enkel sida. Den löpande administrationen som att lägga ut nytt program, bilder, nya kontaktuppgifter tillkommer, men det brukar vara ett fåtal timmar per år när sidan väl är på plats. Under 2009 har 1 förening fått hjälp att göra sin hemsida och 4 föreningar har hemsidor som kansliet administrerar. Idébank och bildbank Under året har grunden lagts till idébanken som nu kan växa och bli ett verkligt användbart verktyg för alla föreningar. Vi har även lagt upp en bildbank för att ge föreningar möjlighet att använda Riksförbundets bilder i allmänna material och på nätet. Allt finns på hemsidan. Besök hos föreningar Trädgårdsrådgivarna Ann-Catrin Thor, Lise-Lotte Björkman och förbundssekreterare Elisabeth Svalin Gunnarsson har varit på följande föreningsbesök och hållit föredrag, informerat eller haft kortare kursverksamhet: Sollentuna Trädgårdsförening, Norrköpings Trädgårdsförening, Kungsängsliljans Trädgårdsförening, Urshults Trädgårdsförening, Uppsala trädgårdssällskap, Växjö Trädgårdsförening, Väsby trädgårdssällskap, Tyresö Trädgårdssällskap, Herrljunga trädgårdssällskap, Årsta havsbads Trädgårdsförening, Trosa Trädgårdssällskap, Täby Vallentuna Trädgårdsförening, Södra Dalarnas Trädgårdsförening, Tjustbygdens Trädgårdsförening, Kopparbergs Trädgårdsförening, Linköpings Trädgårdsförening,Älvsborgs trädgårds förbund, Sjöbo Trädgårdsförening, Sölvesborgs Trädgårdsförening, Kalmar Trädgårdsförening, Blekinge Trädgårdsförbund, Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen, Nyköpings trädgårdssällskap, Nora Trädgårdsförening samt Glanshammars Trädgårdsförening. Aktivitetsbidrag Föreningar inom Riksförbundet Svensk Trädgård kan varje år söka aktivitetsbidrag för aktiviteter och information som på ett brett plan handlar om miljö- och resursbevarande fritidsodling. Maxbeloppet som kan sökas per förening och år är kr. Under 2009 har sammanlagt kr har delats ut. De 53 föreningar som fått bidrag är: Adolfsbergs Trädgårdsförening, Alvesta Trädgårdssällskap, Arnäs Trädgårdsförening, Bräkne-Hoby Trädgårdsförening, Gislaveds Trädgårdsförening, Glanshammars Trädgårdsförening, Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap, Höga kustens Fritidsodlare, Katrineholms Trädgårdsförening, Kalmar Trädgårdsförening, Landskrona Trädgårdssällskap, Ljungby Trädgårdsförening, Lunds trädgårdssällskap, Lyckeby Trädgårdsförening, Nyköpings Trädgårdsförening, Nättraby Trädgårdsförening, Olofströms Trädgårdsförening, Runtuna Trädgårdsförening, Siljansbygdens Trädgårdssällskap, Sjuntorpsbygdens Trädgårdsförening, Sjöbo Trädgårdsförening, Skara Trädgårdsförening, Skaraborgs Trädgårdsförbund, Skellefteå stads Trädgårdssällskap, Sollentuna Trädgårdsgille, Stranda Trädgårdssällskap, Svängsta Trädgårdsförening, Sällskapet Hortikulturens vänner, Södra Ölands Trädgårdsvänner, Sölvesborgs Trädgårdsförening, Timmersdala Trädgårdsförening, Trädgårdsodlarna i Hudiksvall, Tyresö Trädgårdssällskap, Täby-Vallentuna Trädgårdsförening, Umeå stads Trädgårdsförening, Uppsala Trädgårdssällskap, Uppsticklingarna i Falkenberg, Vindelns Trädgårdssällskap, Vännäs Köpings Trädgårdssällskap, Värnamo Trädgårdsförening, Väsby Trädgårdsförening, Västerorts Trädgårdssällskap, Västerås Trädgårdssällskap, Västerås Badelunda Trädgårdsförening, Västra Kinda hemträdgårdsförening, Växjö Trädgårdsförening, Zonsprängarna i Ånge, Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan, Åmåls Trädgårdsförening, Åkerberga Trädgårdssällskap, Älmhults Trädgårdsförening, Österlens Trädgårdssällskap, Örebro Norra Trädgårdssällskap. Årets trädgårdsförening Varje år koras Årets trädgårdsförening. Tävlingen är ett sätt att stimulera föreningarna till förnyelse av aktiviteter och ökande av medlemstalen men också att sprida goda idéer föreningarna emellan. Vin- VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 nare av Årets trädgårdsförening detta år var Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap. De mottog priset som är på kr på sommarmötet i Örebro den 8 augusti. I priset ingår också deltagande för en representant på sommarmötet. Övriga föreningar som anmält sig var: Bräkne-Hoby Trädgårdsförening, Kungälvs Trädgårdsförening, Säfflebygdens Trädgårdssällskap, Glanshammar Trädgårdsförening, Södra Dalarna Trädgårdsförening, Lunds Trädgårdssällskap, Uppsticklingarna i Falkenberg, Trädgårdsföreningen i Jämtland, Umeå Stads Trädgårdssällskap Trädgårdens eldsjäl För första gången delades Riksförbundet Svensk Trädgårds utmärkelse till Trädgårdens eldsjäl ut. Det ska ges till en medlem i en trädgårdsförening som har förmågan att entusiasmera andra och osjälviskt gör insatser för föreningens bästa. Föreningarna nominerar en av sina medlemmar, en jury väljer och utmärkelsen delas ut på Trädgårdsmässan i Älvsjö års eldsjäl blev Olle Klaar från Uppsala Trädgårdssällskap. Han mottog ett diplom och en magnolia ur prisutdelaren Lars Krantz hand. Kungliga Patriotiska Sällskapet Riksförbundet har sedan många år tillbaka haft förmånen att föreslå mottagare av Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer för förtjänster inom trädgårdsodling. Medaljerna ges till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård. Årets medaljörer var Gunvor Lindvall, Stockholm, Lars Erik Krafve, Örebro, Rune Bengtsson, Lund, samt Gunnar Björkman, Stockholm som alla mottog sina medaljer på sommarmötet i Örebro. Regionmöten Riksförbundet Svensk Trädgård anordnar möten där föreningar inom en region samlas och får inspiration, kunskap och möjlighet att utbyta erfarenheter. Två representanter från varje förening deltar fritt på mötet. Årets möten har hållits i Medlefors den 3-4 september för Västerbottensregionen, på Nordviksskolan i Noraström den 24 oktober för Västernorrlandsregionen och Uddetorp den 14 november för Skaraborgsregionen. Från kansliet har Elisabeth Svalin Gunnarsson medverkat på alla mötena, Inger Ekrem, Marianne Åhlén, Lise-Lotte Björkman och Ann-Catrin Thor har medverkat på ett eller två möten var. Årets program har handlat om hur Riksförbundet kan hjälpa föreningarna samt information om och inspiration inför Tusen Trädgårdar. Mötena har givit bra och livliga diskussioner och många goda idéer har fötts. På mötena har sammanlagt 45 föreningar varit representerade. Sommarmötet Sommarmötet är öppet för alla medlemmar som vill vara med om härliga trädgårdsupple-velser och att träffa andra trädgårdsvänner. År 2009 gick det av stapeln i Örebro 8-9 augusti. Närmare 130 medlemmar från föreningar över hela landet njöt av utflykter i det vackra och soliga Närke. Utöver resor, god mat och trädgårdssamvaro delades också priset för Årets trädgårdsförening ut till Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

11 Resor Estland maj: I samarbete med TallinkSilja gjordes Trädgårdskryssningen till Estland som blev en stor succé. Enkäten som gjordes bland resenärerna gav ett mycket positivt resultat och en hög svarsprocent, 86,3 %. Den visade att 88,2 % var nöjda eller mycket nöjda med Svensk Trädgårds aktiviteter, 90,3 % var nöjda eller mycket nöjda med växtmarknaden och 95,9 % svarade att de skulle vilja åka med Svensk Trädgård igen. En ny resa kommer att genomföras maj Italien, Spanien och Egypten: I samarbete med Favoritresor gjordes flera fulltecknade trädgårdsresor under I april gick en resa med Lars Krantz till Granada, i oktober gick en annan resa med Ann Larås till Amalfikusten och i slutet av november gick årets sista resa med Karin Martinsson till Egypten i Vivi Täckholms spår. Fantastiska trädgårdar besöktes av nöjda resenärer. Återbäring på resa Våra resor i samarbete med Tallink/Silja ger föreningen en återbäring på 50 kr för varje fö-reningsmedlem som deltar i resan års resa till Estland gav 57 föreningar sammanlagt kr i återbäring. FÖR ATT SYNAS OCH FÅ FLER MEDLEMMAR Hemträdgården Ansvarig utgivare Elisabeth Svalin Gunnarsson, chefredaktör Karin Görling, redaktionssekreterare Margit Alm. I tidningens idéråd ingår Lise-Lotte Björkman, Ann-Catrin Thor och Stella Westerlund och Elisabeth S Gunnarsson. Formgivning MariAnne Widner, MW grafisk form. Annonser Hélène Ulvander, Media Mix. Tryck Color Print Sweden AB, Borlänge. Tidningens nya form sedan två år tillbaka sätter sig alltmer och till årets sista nummer genomfördes en omröstning bland våra medlemmar om vilket som är de senaste två årens vackraste omslag. Omröstningen gav som alltid stor medlemskontakt, trevlig respons och i detta fall ett kvitto på att tidningens form uppskattas. Under året har en artikelserie om Planering med perenner pågått i alla nummer. Bland de många teman som förekommit kan särskilt nämnas Klematis, Druvor, Solanum, Dammar, Kaktusar och Mossa. Nämnas kan också två stycken av de populära och djuplodande artiklarna 20 frågor, dels plantskolekunskap om buskar och träd, dels vintergröna buskar. Stort intresse har artikelserien Trädgård för omsorg rönt, som också kommer fortsätta kommande år, samt porträtten av Trädgårdsprofiler och Växtjägare. Tre särtryck av populära artikelserier från föregående år gavs ut under våren. Flertal möten har genomförts och mängder kontakter tagits inför planering av kommande års nummer av Hemträdgården. Fr o m nr 2 av Hemträdgården har tidningen en ny annonsansvarig. Under året har redaktören och den annonsansvarige aktivt arbetat med att hitta nya strategier för att höja annonsintäkterna och motverka den nedgång som det senaste årets konjektursvacka inneburit. Redaktören har även deltagit i kansliets månatliga möten, planeringsdagar, mässmöten, informerat styrelsen om tidningen vid flertal tillfällen, deltagit i arbetet med Nordiska Trädgårdar, resan till Estland, sommarmötet i Örebro samt olika pressvisningar. Hemträdgården utkom 2009 med 6 nummer om 68 sidor vardera. Totalt blev det 408 sidor varav 19 sidor annonser, ca 11 sidor radannonser och 2 bilagor (2008: 31,5 annonssidor, ca 10 sidor radannonser och 5 bilagor). Hemträdgården finns nu utlagd på en sajt för Sveriges kulturtidskrifter med nyheter, information, debatt och möten mellan tidskrifter och läsare. Varje nytt nr av Hemträd- VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 gården presenteras särskilt. Den är är också anmäld till den tryckta katalogen över Sveriges kulturtidskrifter. Särtryck Tre nya särtryck togs fram under 2009 och lanserades på Trädgårdsmässan. De är resultat av intresseväckande artikelserier i Hemträdgården och ämnena är: Förskoleträdgården, Medelhavets flora samt Växtbiologi. Vuxenskolan har gjort studieplaner till särtrycken Medelhavets flora och Förskoleträdgården och tagit med dem i bokkatalogen i sin tidning Impuls, där skolor och studiecirklar söker kursmaterial. En folder med info för beställning och medlemskap har gjorts och har bl a gått ut med branschtidningen Viola. Ett särskilt pressutskick gjordes för Förskoleträdgården. Särtrycken har också marknadsförts till tänkbara återförsäljare. Press och media Stella Westerlund arbetar med att föra ut Riksförbundet Svensk Trädgård, bl a genom att skapa bättre uppmärksamhet i press och media. Hon arbetar med pressmeddelanden, inbjuda till presskonferenser och pressmöten och att få andra att skriva om oss. I vissa fall har vi själva möjlighet att få skriva i andras tidningar och göra inslag i TV och radio. Pressmeddelanden År 2009 har Stella Westerlund skickat ut 13 pressmeddelanden som sedan lagts upp på hemsidan: Trädgårdskryssning till Estland med Riksförbundet Svensk Trädgård. Vad är det för snigel i trädgården? Om Svensk Trädgårds bestämningsnyckel för de vanligaste sniglarna och snäckorna. Riksförbundet Svensk Trädgårds nya logotyp en symbol för odlandets glädje. Få en känsla av Medelhavets flora - Välkommen till Riksförbundet Svensk Trädgårds monter på Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. Växtbiologi, Medelhavets flora och Förskoleträdgården - tre särtryck av artikelserier i tidningen Hemträdgården. Riksförbundet Svensk Trädgårds nya utmärkelse Trädgårdens eldsjäl till Olle Klaar. Passionerad odlare ny ordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård: Åke Truedsson. Svensk Trädgårds Sommarmöte i ett blommande Närke Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap får utmärkelsen Årets Trädgårdsförening På Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte i Örebro 8-9 augusti delades Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för förtjänster om trädgårdsodling ut. Nu bjuder Riksförbundet Svensk Trädgård tillsammans med Gunnel Carlsons Trädgårdsriket in till en trädgårdsdag utan like: Tusen trädgårdar söndag 8 augusti Tio böcker nominerade till Årets Trädgårdsbok Tusen Trädgårdar är det landsomfattande arrangemanget då alla i Trädgårdssverige engageras för att bjuda på trädgårdsupplevelser. Pressmeddelandena om montern på trädgårdsmässan, särtrycken och Trädgårdens eldsjäl lades också upp i Nordiska trädgårdars pressrum. Information om samarbetsprojektet Medelhavets flora fanns på Medelhavsmuseets hemsida och i deras tryckta program för våren i samband med temadagar om Medelhavets flora och trädgårdskonst. Tidningsartiklar (i urval): Bestämningsnyckeln för sniglar gav resultat i ett antal artiklar och notiser, bl a i Land och tidningen Vi. Det ledde i sin tur till att nyckeln beskrevs mycket positivt på bloggar och Facebook. Då steg besöken på vår hemsida med nyckeln markant. Antal förstagångsbesök 2009 var över I Nordiska Trädgårdars mässkatalog, som också var bilaga till Expressen, GT och Kvällsposten helgen före mässan ( läsare): fin reklam om vår monter och projektet Medelhavets flora i artikeln av Kaijsa Eiworth med rubriken Åk till Nordiska Trädgårdar kom till Medelhavet! Söndag 29 mars skrev Göran Greider i Dagens Nyheter under vinjetten Idé & kritik i kulturdelen om mässan, även publicerad som ledarstick i Dala-Demokraten: Rör inte min trädgård, VERKSAMHETSBERÄTTELSE

13 Ann-Catrin Thor intervjuades och Riksförbundet Svensk Träd-gård nämndes flera gånger. Ett antal artiklar har kommit i lokalpress när trädgårdsrådgivarna och förbundssekreteraren varit ute och hållit föredrag och informerat hos lokalföreningar, t ex i Smålandsposten 20 april: Växjö Trädgårdsförening allt fler medlemmar. Kamp mot spansk snigel förenar. 29 juli skrev DN under rubriken Växande intresse för resor till spännande trädgårdar om Svensk Trädgård och resan till Estland, och en intervju med medlem. 10 aug hade Nerikes Allehanda en stor artikel inkl bild på s 1, från Sommarmötet och specialvisningen av Stadsparken i Örebro. 16 oktober intervjuade DN Bostad Åke Truedsson och Nina Granath (Huddinge-Botkyrka) om Medelhavsväxter, en helsida: Söderns träd trivs i kruka. Notiser om Tusen Trädgårdar börjar komma in, flera webbplatser har noterat det. Pressmöten Inför Tusen Trädgårdar har Stella arrangerat fyra pressmöten: 12 nov Stockholm, Orangeriet Ulriksdals slott 13 nov Umeå, Sinnenas rum 18 nov Malmö, Slottsträdgården 18 nov Göteborg, Trädgårdsföreningen Medverkan i radio Ann-Catrin Thor har under hösten medverkat i P4 Extra (www.sr.se/p4) som trädgårdsrådgivare, både i själva programmet och på efterföljande chat dit rekordmånga hörde av sig med frågor fler ringde till henne än till Björn Skifs! De fem inslagen sändes 19 aug,16 sept,14 okt,18 nov samt 16 dec med sändningstid Ann-Catrin har även medverkat i Odla med P1 en gång i månaden under våren med råd till nyblivna odlare. Se Medverkan i TV Elisabeth Svalin Gunnarsson medverkade i Rapport och i ABC-nyheterna under Trädgårdsmässan i mars. Inslaget handlade om människors förhållande till trädgård och odling under ekonomiska kriser i samhället. Ytterligare ett inslag kom i april, också det i Rapport och handlade om varför vi handlar så mycket fröer, växter och trädgårdsartiklar fast det är svåra tider. Andra sätt att synas Mässan Nordiska trädgårdar i Älvsjö Mässan var i år mycket lyckad med stort antal besökare och nya medlemmar. Framför allt uppmärksammades montern av besökarna som med glädje kom och tog del av allt som erbjöds. Även media intresserade sig för montern och för våra frågor och vi fick stort utbyte av vår insats. Lise-Lotte Björkman ritade och planerade den fina montern. Föredragen där var mycket välbesökta och uppskattade de blir magneter för besökare som går förbi. Elisabeth, Lise-Lotte och Ann-Catrin var även flitiga på de olika scenerna med fördrag och presentationer samt under utdelandet av priset till Trädgårdens Eldsjäl. Logotyp Riksförbundet Svensk Trädgårds nya logotyp lanserades i mars, i nr 2 av Hemträdgården och på trädgårdsmässan, där den dragits upp på stor vepa som hängde väl synlig i taket ovanför montern. Successivt införs nu den nya logotypen på kuvert och trycksaker. Profilprodukter Stella Westerlund har tagit fram nya profilprodukter för att användas i olika sammanhang där vi vill synas och bli ihågkomna är en blyertsstiftpenna med logotypen, en rund etikett med logotypen på ljusgrönt mönster, som används på papperskassar och mappar, samt en knapp, som användes första gången på Estlandsresan, som igenkänningstecken för våra resenärer. Väskan med plats för växter Väskan har haft stor åtgång och vi säljer nu till föreningarna ute i landet. Tallink/SiljaLine köpte in 400 st som gavs till Estlandsresenärerna. Vykorten har också börjat rulla, ytterligare marknadsföring av dem ska ske på regionmötena och genom kommande komposter, samt på föreningsfliken på hemsidan. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 Trycksaker Ett nytryck har gjorts av den uppskattade broschyren 11 gröna punkter för miljöhänsyn i trädgården, som tagit slut. Minnesgåva Grundplåten till utdelningen av utmärkelsen Trädgårdens eldsjäl kommer från de medel som sattes in som minnesgåvor efter en medlem. Nu finns information på hemsidan om hur man kan hedra minnet av någon som gått bort genom att ge en minnesgåva till Riksförbundet Svensk Trädgård. Frimärken En första möte har ägt rum med Posten frimärken om en eventuell utgivning av frimärken med motiv föreslagna av Riksförbundet Svensk Trädgård. Medlemsvärvning Året inleddes med en helsideskampanj på baksidan av Hemträdgården nr 1, 2009, med alla förmåner och uppmaningen att gå med, på hemsidan eller genom att skicka in kupong med frisvar. Föreningarna har kontinuerligt fått värvningsmaterial tillsänt sig för de lokala kampanjerna och personal från kansliet har medverkat vid värvningsmöten. På mässor och resor värvas alltid medlemmar. På Nordiska Trädgårdar värvades 77 nya medlemmar. Genom resorna med Favoritresor har vi fått 46 nya medlemmar ( ). Vi har också arbetat med en ny värvningsfolder som finns i tryck från FÖR ATT GE ETT MERVÄRDE FÖR MEDLEMMAR OCH FÖRENINGAR Medlemsrabatter Stella Westerlund har i år fått in sju nya rabatter. Classicum Växthus 5 % rabatt på Dabo inneväxthus mm. Cbtrading 10% rabatt vid köp av TäckoVäx odlingsmodul. Eurofins 10% på jordanalys Frö med Posten 5 % + kvantitetsrabatter ur flera orlika sortiment. Gröna fingrar 10 % rabatt på eterneller, prydnadsgräs mm. L:a Fiskaregatans Trädgårdsbutik 10 % rabatt vid besök i butiker. Postorder: rabatt enligt system. Hagmanns 10% rabatt på Elektronisk fuktighetsmätare. Grönyte-Konsult AB Japanska beskärningsverktyg. 10% rabatt på hela sortimentet 5% på prod. för bekämpning av sniglar (ej nematoder). Törnvik Frö Rabatt på Vitlök Thermidrome, höstplantering Willab Garden 10 % rabatt på utvalda produkter Info-Garden Rabatt på växtskyddsprogram på dvd. Derome Kryddor & Perenner 10% på ordinarie pris vid köp av växter. Ella Trädgård 10 % rabatt lämnas på ord trädgårdssortimentet Evas Trädgård Växthus och frilandsgrönsaker. 10% rabatt på allt. Egnérs Prydnadsväxter 10 % rabatt på köp i plantskolan. Hallarnas Trädgård, Partihallarna, Göteborg 10 % rabatt lämnas på ord trädgårdssortimentet Larsvikens Gårdsbutik potatisspecialist 5% rabatt på cert.utsädespotatis i förp. 5 el. 20 potatisar eller 3 kg. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

15 Löta Trädgårdscentrum AB 10 % rabatt på fleråriga växter, buskar och träd. Mölnlycke GardenCenter 10 % på ordinarie priser. Trädgårdsshopen Malmö 10 % rabatt. Trädgårdshandel i Limhamn 10% rabatt på växtsortimentet Växtia i Markaryd Specialitet udda växter och trädgårdsdammar. 10 % på butikssortimentet Weibullsbutiken Stockholm 10 % rabatt lämnas på trädgårdssortimentet. Weibulls, Växjö Gardencenter 10 % rabatt lämnas på ord trädgårdssortimentet Berntson Design AB 10% rabatt på fågelbadet Vågspel, blomlådor, 5% på övrigt. Rosenholm Greenrooms Rosenholm trädgårdsdesigner, program på cd-rom 10 % vid köp Rottneros Park, Sunne, Värmland 5 kr rabatt på entrépriset Tulpanens Hus, Åkeshofs Trädgårdar, Bromma Gå två betala för en på deras utställningar Villa Laurin Kungsbacka 10 % rabatt boende i en vacker trädgårdsmiljö i Kungsbacka. Sponsring Nelson Garden sponsrade present till medlemmarna som visade medlemskort på Trädgårdsmässan 2009, liksom med vinst i lotteri för nya medlemmar och fröpåse till särtrycket Medelhavets flora. Hemsidan Se sid 16 FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP Trädgårdsrådgivning Våra två rådgivare arbetar för högtryck. Dels är det telefonrådgivningen som är öppen tisdag, onsdag, torsdag Från och med september är telefontiden på onsdagar utökad tiden Därtill kommer rådgivningen per e-post och vanliga brev. Mycket av det som de svarar på per e-post sparas för att kunna läggas ut i vår kunskapsbank som så sakteliga växer fram. Rådgivarna delar på en heltidstjänst och har också delat upp vissa arbetsuppgifter mellan sig. Båda rådgivarna skriver artiklar i Hemträdgården och svarar på frågor om trädgård och form. Ibland medverkar de även i andra tidskrifter på beställning. De medverkar i all löpande planering av kansliets verksamhet samt planerar och genomför besök hos föreningarna. De turas om att vara med på regionmötena, sommarmötet och re-sor. Ann-Catrin har förutom basarbetet och medverkan i radio (se sid 13) under hösten även fungerat som medverkande lärare på Grönt Kort-kurs nr 2 på Julita. Hon har också ingått i Zonkartegruppen som arbetar för Zonkartans uppdatering samt i referensgruppen för Busk- och träduppropet inom POM Programmet för odlad mångfald. Lise-Lotte har utöver basarbetet ansvar för Trädgårdsspanarna i form av planering, kon-takt med spanarna, rapportering, utvärdering och planering av kommande spaningar. Hon har också specialansvar för alla snigelfrågor. Lise-Lotte är chef för montern på Mässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö allt från formgivning av själva monterträdgården till att beställa plantor och planera monterns bemanning och hålla i sponsorkontakter. Lise-Lotte är tillsammans med Elisabeth Svalin Gunnarsson förbundets representanter i Partnerskap Alnarp. Riksförbundet Svensk Trädgård stod för rådgivning på Bergianska trädgårdens höstfest den 6 sept samt den 26 sept på Nordiska museets äppelutställning i Stockholm där vi bidrog med rådgivning om beskärning. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 Trädgårdsspanarna 2010 Trädgårdspanarna hade i år ett stort antal deltagare, närmare 80 stycken slutförde spaningen. Spaningen gick ut på att se effekt av förgroning av potatis kopplat till känsligheten för bladmögel. Larsviken levererade potatisen. Sammanställningen av resultaten publicerades i Hemträdgården nr 6. Faktablad Ett nytt faktablad om Päronrost har tagits fram under året och ett tilltryck har gjorts av både det och den Miljöfolder som togs fram förra året. Hemsidan Inger Ekrem har fortsatt att utveckla hemsidan med många nya tillskott. Tusen Trädgårdar har fått en egen del, en idébank och en bildbank har tillkommit och vi har kommit ut som grupp på Facebook och ökar varje dag! Hemsidan har presenterats på Regionmötena och det har varit mycket uppskattat. Alla 54 Visste du att -artiklarna finns nu på hemsidan. 12 ligger öppet för alla, resten ligger under medlemsinloggningen. Man har även kunnat beställa julklappsböcker via hemsidan. Inger Ekrem har haft nära samarbete med webbgruppen som ligger bakom Gunnel Carl-sons sida Trädgårdsriket, där databasen för alla anmälningar till Tusen Trädgårdar ligger. Nästan av de nya medlemmarna har under året anmält sig via nätet. Genom den minienkät som många svarar på vid anmälningen vet vi också att 30% av dem har fått vetskap om Riksförbundet Svensk Trädgård via nätet, 25% via vänner och bekanta, 16% på andra sätt, t ex via radio och TV eller tidningar. 7% genom tidigare medlemmar och 4% genom att ha läst Hemträdgården i väntrum över hela Sverige. Grönt kort Grönt kort-kursen är en kurs i Riksförbundet Svensk Trädgårds regi. Syftet är att utbilda kvalificerade beskärare som främjar vården av frukträd. Kursen är avsedd för de som leder studiecirklar i beskärning eller som har ambitionen att nyttja kunskapen i yrket eller som bisyssla, det är främst en yrkeskurs. Kursdeltagarna får efter godkänt skriftligt och praktiskt prov ett Grönt kort som visar att de är certifierade frukträdbeskärare. Inom branschen är detta ett begrepp och många platsannonser kräver att den sökande har Grönt kort. Kursen är måndag till lördag i kursen ingår mat och logi, kursmaterial, två stycken äppelträd, intyg och Grönt Kort hölls två kurser med totalt 32 deltagare. Intresset för kursen var stort och flera ställde sig redan då på väntelista till nästa års kurs. Av dessa 32 var det tillslut bara 3 som inte klarade slutprovet, alla får möjlighet att göra ett nytt prov senast nästa år. Detta var sista kursen som Harald Kratschmer hade huvudansvaret för, Henrik Morin tar nu över som kursledare, Inger Ekrem är kurssamordnare. Det anordnades även ett fortbildningsseminarium den 18 oktober på Julita om Äpple och träd för dem med Grönt Kort. 31 st delatagare. Studieverksamhet Den 10 oktober gick en andra kurs i Trädgårdens kulturhistoria och dokumentation av äldre trädgårdar. Kursen var förlagd till Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg och genomfördes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, POM (Program för Odlad Mångfald) och Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Kursledare var Anna Andréasson, arkeolog och inventerare inom POM. Besök Se sid 9. Sniglar Vår hemsida har uppmärksammats mycket för den snigelnyckel som lanserades där under våren Det är en enkel vägledande bestämningsnyckel över de vanligaste sniglarna och snäckorna i svenska trädgårdar. Ett redskap för att man lättare skall hitta i snigeldjungeln och framförallt kunna utesluta att det är den spanska skogssnigeln, Arion lusitanicus man har i sin trädgård. Lise-Lotte Björkman har varit på en sponsrad utbildning om nematoder i England. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

17 FÖR ATT SAMVERKA MED ANDRA Studieförbundet Vuxenskolan Tillsammans med SV har vi under 2009 fortsatt planera ett kursutbud för Riksförbundet Svensk Trädgård. Kurser i trädbeskärning för föreningsmedlemmar på olika platser i landet finns långt upp på listan. Att utveckla nya studieghandledningar, kurser för fuktionärer, kurser i kompostering och odlandets grundkunskaper är andra områden som diskuterats. Nordiskt samarbete Det nordiska samarbetet fortsätter. Under 2009 har kontakterna med Det Norske Hageselskap lett fram till ett nordiskt möte i mars 2010 där alla de nordiska förbunden Norge, Danmark, Sverige, Island och Finland kommer att medverka. Mötet ska ta upp hur ett fortsatt arbete kan ske i Norden och runt vilka frågor och forskningsområden vi skulle kunna finna samarbete runt. Skattefrågor Tillsammans med Skatteverket har vi diskuterat möjligheten till informationskvällar om skatteregler och annat viktigt relaterat till dessa frågor. Flera närliggande föreningar kan gå samman och få en gemensam träff. Skatteverkets personal kommer ut och informerar på plats. Zonkartan Ett arbetsmöte har ägt rum under året för att komma vidare i en ev uppdatering av zonkartan. I gruppen satt Ann-Catrin Thor och Karin Görling, Riksförbundet Svensk Trädgård samt Hans Lindqvist, SLU Alnarp. Det framtida arbetet kan ses som tvådelat: Del 1: Att ta fram ett verktyg för att kunna använda den befintliga zonkartan till dess det finns något nytt. Del 2: Att bygga upp ett samarbete med övriga nordiska länder. Ett förarbete i Sverige för att kunna gå vidare tillsammans med de övriga nordiska länderna är att korrelera SMHI:s klimatkarta till vår befintliga zonkarta parallellt med den norska kartan. Detta arbete planeras nu av Hans Lindqvist och kan förhoppningsvis kunna genomföras under År 2009 har priset på Zonkartan varit 750:- per trycksak och tillfälle, publicering av zonkartan på nätet kostar 1 500:- per publicering och år. En uppsats med namnet Nordiska zonkartor - historia, konstruktion och klimatförändringens påverkan har skrivits av Annika Larsson vid SLU och ligger på under Om Svensk Trädgård. FOR - Fritidsodlingens Riksförbund I FOR:s styrelse sitter Elisabeth Svalin Gunnarsson och Birgtta Rämert som representanter för Riksförbundet Svensk Trädgård. FOR:s styrelse har haft 7 protokollförda styrelsesammanträden, varav ett per capsulam. Därutöver har många underhandskontakter tagits plus flera mässmöten inför Trädgårdsmässan. FOR är medlem i partnerskap Alnarp och där representeras vi av ESG och Lise-Lotte Björkman. Elisabeth sitter i FORs arbetsgrupp för Trädgårdsmässan. FOR har under året varit mycket aktivt och arbetet på med ett stort antal frågor. Partnerskap Alnarp har haft möte om möjliga gemensamma forskningsområden, Refrensgruppsmöte Alnarp har haft möte om gemensamma frågor och samarbeten. FOR är även medlem i Sveriges konsumenter. På Nordiska Trädgårdar anordnade FOR sex seminarier som är öppna för alla och som fick stort antal deltagare. Bok & Biblioteksmässan i Göteborg Under Bok- och Bibliotek medverkade FOR i Trädgårdsmontern vid Mat&Trädgård. Information delades ut och i montern visades de tävlande i Årets trädgårdsbok i samarbete med Stockholms Gartnersällskap. Elisabeth Svalin Gunnarsson höll ett tiotal framträdanden på Trädgårdsscenen och tala- VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 de om Tusen Trädgårdar tillsammans med Gunnel Carlson, Riksföbundet Svensk Trädgårds verksamhet och Årets Trädgårdsbok. Nordic Organic Conference FOR hade i samarbete med övriga arrangörer ett seminarium på den stora konferensen Nordic Organic Conference i Göteborg i maj. Birgitta Rämert var ansvarig från vår/for:s och SLU:s sida. Det välbesökta seminariet handlade om Ekologisk odling för hållbar ut-veckling sett ur ett fritidsodlarperspektiv. Övrigt Representation Elisabeth har representerat förbundet på Elitplantstationens årsmöte tillsammans med Åke Truedsson samt på representantskap för Sveriges Konsumenter. Hon har också varit på Det Norske Hageselskaps motsvarighet till fullmäktige inkl firande av deras 125-årsjubileum. Nya kontakter knöts och en del idéer har uppkommit runt fortsatt samverkan vad gäller forskning inom fritidsodlingens område. Vidare har Elisabeth suttit med i juryn för Sveriges Vackraste park samt Europas Vackraste park och i programrådet för Trädgårdsmästarprogrammet vid Gävle högskola. Hon har också deltagit på MOVIUMS seminarium i Malmö runt trädgårdsturism i Sverige och i skapandet av ett nationellt nätverk för dessa frågor. Konsultuppdrag Elisabeth Svalin Gunnarsson har haft undervisning för två årgångar elever på KY-utbildningen/trädgårdsmästare i Enköping samt på Trädgårdsmästarprogrammet vid Gävle Högskola/Wij. Hon har även haft föreläsning för Göteborgs stift och för Trollhättans kyrkogårdsförvaltning om Kyrkogårdens Gröna kulturarv samt hållit i seminariet om kyrkogårdar i samarbete med FOR på Trädgårdsmässan. Bildbanken Eva Wirén har under 2009 genomfört ett bildprojekt på Riksförbundet. Hon har lagt in, organiserat och registrerat ett tusental digitala bilder som därmed finns sökbara på bilddatorn i vår digitala bildbank. Ekonomi Under år 2009 har Riksförbundet Svensk Trädgård mottagit oförändrade anslag från jordbruksverket. I övrigt hänvisas till årsredovisning. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 Foto i Verksamhetsberättelsen: Inger Ekrem och Elisabeth Svalin Gunnarsson

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med 30 230 medlemmar samt 2 506 familjemedlemmar över hela landet. Våra drygt 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup- Söderslätt

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar i trädgårdsföreningar över hela landet. Våra nästan 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup-Söderslätt i söder. Förbundet

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar i trädgårdsföreningar över hela landet. Våra drygt 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup-Söderslätt i söder. Förbundet

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar i trädgårdsföreningar över hela landet. Våra nästan 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup Söderslätt i söder. Förbundet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007 Svensk Trädgård Riksförbundet verksamhetsidé Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Lokala årsboken 2009. Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009

Lokala årsboken 2009. Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009 Lokala årsboken 2009 Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009 Inför Svenska Freds 127-årskongress 22-23 maj i Stockholm 2010 1 2 Denna

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Kunskap om mångfald. Verksamhetsberättelse För POM 2007. Rapport 2008:18. Foto: Mats Pettersson

Kunskap om mångfald. Verksamhetsberättelse För POM 2007. Rapport 2008:18. Foto: Mats Pettersson Kunskap om mångfald Verksamhetsberättelse För POM 2007 Rapport 2008:18 Foto: Mats Pettersson Kunskap om mångfald Verksamhetsberättelse för POM 2007 2008-09-29 Referens Agneta Börjeson Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets

Läs mer

DHR 2010. Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering. 2010 var året då... Verksamhetsberättelse

DHR 2010. Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering. 2010 var året då... Verksamhetsberättelse DHR 2010 Verksamhetsberättelse Redaktör: Lasse Andersson lasse.andersson@dhr.se Ds 2010:20 Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering 2010 var året då......vi fortsatt fick vänta

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Fotterapeuten. Utbildning och livslångt lärande. nr 3:2013 ISSN 2001-5844

Fotterapeuten. Utbildning och livslångt lärande. nr 3:2013 ISSN 2001-5844 Fotterapeuten nr 3:2013 tidningen FÖR sveriges FOTTERAPEUTER Fotvård är vår specialitet Utbildning och livslångt lärande ISSN 2001-5844 1 Sveriges Fotterapeuter Redaktionskommitté fr.v.: Ann Lindström

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Sveriges MotorCyklister

Sveriges MotorCyklister Sveriges MotorCyklister 2009 a d n ä l il t r ä r å s t e h m a s Et t v e r k Medlemmarna är SMC:s styrka. Ju fler desto större möjlighet att påverka. Aldrig tidigare har SMC nått ut så brett med sitt

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Fotterapeuten nr. Marknadsföring 1 ISSN 2001-5844. tidningen FÖR sveriges FOTTERAPEUTER

Fotterapeuten nr. Marknadsföring 1 ISSN 2001-5844. tidningen FÖR sveriges FOTTERAPEUTER Fotvård är vår specialitet Fotterapeuten nr tidningen FÖR sveriges FOTTERAPEUTER 1:2014 Marknadsföring 1 ISSN 2001-5844 Utbilda dig till Laserterapeut Kurserna i laserterapi hålls på Axelsons Fotterapeut

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013 Innehåll Hela Människan - hela livet...sid 3 Från ord till handling...sid 4 Huvudmän...Sid 5 Omvärldsanalys...Sid 6 Riksenheten under 2012...Sid 6 Arbete inom missbruksområdet...sid 8 Arbete med att förebygga

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer