VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007 Svensk Trädgård Riksförbundet

2 verksamhetsidé Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset i regionen Svensk Trädgård är huvudorganisation för trädgårdsföreningar och deras regionala sammanslutningar samt enskilda personer. Det är en är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen och att verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön. Detta ska ske genom utredningsverksamhet och rådgivningsverksamhet, informationsverksamhet och utgivning av tidskrifter och annan litteratur och genom initiativ till myndigheter, företag och andra organisationer Förbundet skall också främja samarbetet med hushållningssällskap och andra organisationer som verkar för fritidsodling på såväl det nationella som det nordiska planet. (ur Riksförbundet Svensk Trädgårds stadgar) VERKSAMHETSBERÄTTELSE

3 förord År 2007 har varit ett omvälvande år på många sätt. Ola Bixo avgick i november och Elisabeth Svalin Gunnarsson tillträdde i februari. Vid en övergång följer alltid ett glapp där rutiner och gammal kunskap under tid blir osynliga och hjulet måste uppfinnas på nytt. På så sätt kan också en organisation förnyas och på sikt göras smidigare, men i stunden innebär det alltid ett avbräck i handlingsförmåga. Vi hade vid årets början nyligen startat ett samarbete med en ny bokföringsbyrå och även det kräver nya rutiner och mycket tid. Vår arbetskapacitet har utökats genom en marknadsföringstjänst som nu är en halvtid. Detta har betytt oerhört mycket för hur vi på ett långsiktigt sätt kan arbeta med kontakter i omvärlden och kännedomen om vår organisation. Vår arbetsmiljö har förbättrats avsevärt när lokalerna rustats upp och fått mer praktisk inredning. Data- och kontorsutrustning har fått en behövlig förnyelse och det gäller inte minst programvaror som började bli ålderstigna med datavärldens ögon mätt. Personalens kunskap och kompetens har också utvecklats. Vi står nu bättre rustade för att utföra alla uppdrag vi har i föreningarnas tjänst hemsidesbyggande, tidningsframställning, ekonomihantering, undersökningsteknik och mycket annat. I en omorganisation är det viktigt att finna de krafter som gör arbetsgruppen effektiv och samkörd. Vi tror att vi lyckats detta. Många kompetenser och kunskaper arbetar nu åt ett och samma håll med full kraft och glädje. På detta sätt kan vi verkligen, trots få anställda, göra allt för att serva och inspirera våra föreningar och medlemmar. Dessa investeringar, i personal, utbildning, lokaler och utrustning, har haft en prislapp. Det har betytt att budgeten inte till fullo kunnat hållas. Vi menar dock att de investeringar som nu gjorts, och som dessutom var sedan länge behövliga, var helt nödvändiga för att vi ska kunna möta nya utmaningar och nya uppdrag. Vi har i dagsläget ett gott kapital, pengar som lagts på hög under goda år och som fungerat som en buffert vid ett eventuellt bortfall av våra statliga bidrag. Med det ständigt ökande generella prisläget är det emellertid tydligt, att vi måste se över våra inkomster. Medlemsavgifterna har inte förändrats på flera år medan priset för allt från tryck, porto, transporter, löner, försäkringar konstant stigit. Även med ökande medlemstal, god hushållning och besparingar, kommer vi i längden inte att klara balansen. Detta orosmoln till trots är vi ändå glada att vi kunnat genomföra många av de föresatser vi givit oss under året. De flesta kommer vi att arbeta vidare, andra ser vi som avklarade. Med ingången av år 2008 kan vi nu med ny kraft ta oss an uppgifterna. Det är därför med stor glädje och arbetslust som vi på kansliet kavlar upp ärmarna och går in i VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 förtroendevalda Kajsa Eriksson Ola Carlehög Birgitta Rämert Kjell Marklund Katarina Dunér Fredrik Gerd Sjögren Eric Håkansson Agneta Wendesten Hjortzberg- Nordlund förbundets styrelse Ordinarie ledamöter har varit följande: Ordförande: Katarina Dunér, Lund. Vald -07 för 2 år 1:e vice ordförande: Fredrik Hjortzberg-Nordlund. Vald -06 för 2 år 2:e vice ordförande: Birgitta Rämert, Uppsala. Vald 07 för två år Ledamot: Eric Håkansson, Urshult. Vald 06 för två år Ledamot: Ola Carlehög, Järved. Vald 06 för två år Ledamot: Agneta Wendesten, Åsa. Vald 07 för två år Ledamot: Kjell Marklund, Ostvik Vald 07 för två år Ledamot: Kajsa Eriksson. Vald 06 för två år Ledamot: Gerd Sjögren, Nättraby Vald 07 för två år Styrelsemöten Styrelsen har haft fyra protokollförda möten inklusive ett längre tvådagarsmöte; den februari, 13 april, 10 augusti, 24 november. Styrelsen har också haft ett konstituerande möte efter fullmäktige samt medverkat på Zonkarteseminariet den 23 november. valberedning Gulli Hedin, Bredbyn (sammankallande) Tony Edberg, Tystberga, Sonja Olsson, Mölndal samt Lena Karström, Växjö. revisorer Ordinarie: Gunvor Eriksson, auktoriserad revisor från revisonsbyrån Lindeberg Grant Thornton i Stockholm. Av förbundet vald revisor: Jouko Månsson, Ronneby Suppleant: Bertil Jacobsson, Västerås fullmäktige Fullmäktige hölls traditionsenligt i Kista april Programmet under dag ett innehöll bl a en presentation och ett fördrag om Viktorianska trädgårdar av den nya förbundssekreteraren, en exposé över det stundande Linnéåret och en rapport med påföljande grupparbeten runt miljöarbetet. I det formella fullmäktigesammanträdet 15 april deltog 40 personer. På fullmäktigemötet fick styrelsen i uppdrag att slutföra arbetet med utredningen av Nörgaards fond med en historik samt riktlinjer för användning av avkastningen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 medlemsavgifter Svensk Trädgårds medlemsavgifter är oförändrade för år 2008 under förutsättning att bidraget från FOR inkommer. De fastställdes till följande: Föreningsmedlemmar 190 kr 190 kr Enskilt anslutna medlemmar 240 kr 240 kr Hushållningssällskap 610 kr 610 kr Stödjande medlemmar 810 kr 810 kr Studenter 190 kr medlemmar Föreningsmedlemmar Antalet föreningsanslutna medlemmar uppgick den 31 december 2007 till st. Totalt fanns 177 föreningar och 7 läns- eller regionförbund. Dessutom har 57 föreningar familjemedlemskap vilket medför ytterligare 2317 betalande familjemedlemmar. Enskilda medlemmar Antalet direktanslutna medlemmar var Totalt antal - förändring Totalt uppgick alltså antalet medlemmar till st. Den siffra som angavs för år 2006 omfattade personer. Minskningen uppgår till 1,28 procent. 699 medlemmar har anslutit sig under hösten De är medräknade i ovanstående siffror, men betalar endast för andra halvåret. Vidare har vi 7 hushållningssällskap anslutna. Vi har också 98 prenumeranter på tidningen dessa prenumeranter utgörs av bibliotek och liknande institutioner. Antalet prenumeranter har minskat med 1 st. 2 nya föreningar har bildats under året: Kungälvs Trädgårdsförening och Zonsprängarna i Ånge. Generellt kan sägas att lokalföreningarna är mycket aktiva och har haft stor och skiftande verksamhet med föredrag, kurser, trädgårdsvandringar, växtbytardagar och mycket annat. kansliet Personal På kansliet har följande personer tjänstgjort under 2007: Elisabeth Svalin Gunnarsson, förbundssekreterare, heltid från 1 februari. Eva Wirén, trädgårdskonsulent heltid, Inger Ekrem organisationssekreterare, deltid 50 %. Marianne Åhlén, organisationssekreterare, heltid samt Stella Westerlund, marknadsansvarig, 25 % till den 28 februari, därefter 50 %. Fredrik Hjortzberg-Nordlund har varit behjälplig på olika sätt, bl a vid Trädgårdsmässan och med särskilda uppdrag. Kansli- och redaktionsmöten Kansliet inklusive redaktören har haft regelbundna kanslimöten under året samt två längre arbetsmöten i Vaxholm för planering av verksamheten samt ett redaktionsmöte under våren. Tre möten har vidare hållits mellan delar av kansliet och ordförande Katarina Dunér angående löpande ärenden och idé-tänk. Upprustning av kontoret Kontoret och arbetsmiljön på kansliet har fått en välbehövlig upprustning. Två nya arbetsplatser har inrättats med skrivbord och hyllor för ekonomihanteringen och för Stella Westerlund. Nytt konferensbord med stolar har också skaffats liksom gardiner och en del köksutrustning. Flera av kansliets datorer var föråldrade och har bytts ut liksom skärmar och det stora back-up systemet för hela medlemsregistret. Kopiatorn har bytts ut mot en ny med fler möjligheter men lägre avgift. kansliets arbete Administrationen Medlemsadministrationen som handhas av Marianne Åhlén och Inger Ekrem har under året ytterligare finjusterat arbetet med medlemsavgifter och service till föreningarna. Arbetet på Medlemsservice kan kortfattat beskrivas enligt följande: registrering och ändring av VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 medlemsuppgifter, hantering alla betalningar till kansliet, utskick av tidning till nya medlemmar, avisering till nya medlemmar, telefon- och e-postkontakt med föreningsfunktionärer och medlemmar, förse föreningarna med listor och etiketter, skicka ut värvningsmaterial till föreningar som önskar det, utskick av Composten, listor mm 4 ggr/år, utbetalningsunderlag till föreningar 5 ggr/år, beställa medlemskort med lämpligt intervall, årsavisering för föreningarna som använder central uppbörd, påminnelse om obetalda avgifter (gäller central uppbörd). De skickar även ut adressunderlag för Hemträdgården 6 ggr/år och informationsmaterial till andra än föreningar, förmedlar kursanmälningar, bokbeställningar mm, säljer böcker och särtryck och tar fram medlemsstatistik för olika ändamål. Bokföring Ekonomifunktionen och bokföringen har till stor del skötts med hjälp av bokföringsfirman Hägern och till vissa delar av Marianne Åhlén och Elisabeth Svalin Gunnarsson. Under våren 2007 har vi haft en del problem med förseningar i bokföringen, dels beroende på övergång mellan förbundssekreterare och tidsbrist och dels för att bokföringsbyrån bytt en stor del av personalen. Problemen är nu åtgärdade. Föreningar 2 nya föreningar har uppstått under året och 4 har lagts ner. Kansliet har arbetat med att stödja och aktivera både nya och gamla trädgårdsföreningar. Personalen på kansliet har besökt följande föreningar: Arvika, Brålanda, Falkenberg, Lappmarken Mölndal, Sjuntorpsbygden, Skånska trädgårdsföreningen, Södra Dalarna, Telgebygden, Torsby, Täby- Vallentuna, Umeå Stad, Vårgårda, Växjö, Årsta Havsbad och Österlen. Besök har också skett för att starta trädgårdsnätverk, första träff i en blivande trädgårdsförening i Högmora, södra Stockholm samt hos en bostadsrättsförening i Tyresö som funderar på att starta trädgårdsförening. Årets förening Till tävlingen om Årets förening 2006 anmälde sig 16 föreningar. Juryn, som bestod av Svensk Trädgårds styrelse, bedömde utifrån prestation och antal medlemmar föreningen ökat med under året, med hänsyn tagen till antal fritidsodlare i föreningens upptagningsområde, föreningens ålder och nyskapande värvningskampanj som kan kopieras av andra. Till vinnare utsågs Västerås trädgårdssällskap. Priset delades ut vid Sommarmötet. Årets förening får förutom ära och diplom även kr i pris. De anmälda föreningarna erhöll boken Jag tänker på Linné av Karin Berglund. Aktivitetsbidrag Föreningarna har kunnat söka aktivitetsbidrag för rådgivning och information om miljö- och resursbevarande fritidsodling. Kansliet har under år 2007 fördelat kr till sammanlagt 49 föreningar. Försäkringsskydd Trädgårdsföreningar som är anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård har via förbundet ett försäkringsskydd. Det innehåller fyra olika saker. Ansvarsförsäkring: Gäller vid skadeståndskrav för sak- och personskada som uppstår till följd av verksamheten i föreningen eller genom skadebringande egenskaper i levererade produkter från föreningen. Förmögenhetsbrottsförsäkring. Gäller för skada som föreningar orsakat genom förskingring, undandräkt eller grov förskingring, trolöshet mot huvudman. bedrägeri, bedrägligt beteende eller grovt bedrägeri, stöld, snatteri eller grov stöld. Rättsskydd. Gäller för juridisk hjälp vid till exempel avtalstvis- VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7 ter och liknande. Olycksfallsförsäkring. Den gäller för våra medlemmar som i föreningsaktiviteter utfört trädgårdsarbete, t ex beskärning och invalidiserat sig. Trädgårdsrådgivning Riksförbundet Svensk Trädgårds rådgivningsverksamhet per telefon och e-post har skötts av trädgårdskonsulent Eva Wirén. Hon har även svarat för föredrag, trädgårdsvandringar, rådgivning vid lokala föreningsevenemang och mässor, information via Hemträdgården och faktablad samt medverkat i radio och granskat trädgårdsartiklar från allmänreportrar. Eva Wirén har även ansvarat för Riksförbundet Svensk Trädgårds engagemang under mässan Nordiska Trädgårdar och informerat på FrågeFORum. Hemsidan Under 2007 har arbetet startat med en helt ny hemsida. Sidan kommer att arbetas om helt med ny struktur, nytt utseende och kraftigt utökade användningsområden. Hemsidan kommer att innehålla information som vi inte tidigare hade möjlighet att enkelt förmedla. Genom den omgjorda hemsidan utökas servicen till föreningarna betydligt. Den nya hemsidans struktur kommer att presenteras vid fullmäktige 2008 och sedan fortsätter arbetet med att lägga in information. Odlarskola på nätet På den existerande hemsidan har interaktiva studiecirklar kring boken Med gröna fingrar, framtagen med medel från Jordbruksverket, bedrivits av Ann- Christin Rosenholm och Kerstin Persson. Regionkonferenser Tre konferenser har gått av stapeln. I Skellefteå september, Sundsvall 20 oktober och Skara den 17 november. Temat har varit En dag om media och miljö, med rubrikerna Sätt din trädgårdsförening på löpsedeln! och Miljöhänsyn ända ut i trädgårdstäppan. Därtill kom nyheter och information från kansliet. På de tre regionkonferenserna har sammanlagt 42 föreningar och tre regionförbund varit representerade. Marknadsföring & press Kontakter med pressen Tio pressmeddelanden har gått ut under året och lagts ut på hemsidan. Stella Westerlund har haft kontakt med ett stort antal journalister under året, både för bearbetning runt pressmeddelandena och för allmänna frågor och nätverksbyggande. Ett antal artiklar har skrivits i dags- och lokalpress. Vi har dessvärre inte sett alla på kansliet då pressklippsservice är mycket kostsamt. Bra täckning fick Årets Trädgårdsförening med reportage och inslag i både TV och radio och i lokalpressen om Västerås Trädgårdssällskap. Informationsverksamhet Olika typer av informationsmaterial har tagits fram och tillhandahållits till ett stort antal föreningar och de har även försetts med värvningsmaterial. Besök har gjorts i 16 föreningar (se Representation). Interninformationsbladet Com.posten har under år 2007 gått ut med fyra nummer till alla föreningarnas ordförande och kassörer. Com.posten är en kontaktlänk från kansliet med föreningsinformation och tips för aktiva föreningar. Publicering Två nya Faktablad har tagits fram, Trädgården och miljön del 1 och del 2, och fyra gamla har reviderats (nr 14,18, 24 och 29). I ett annonssamarbete med tidningen Vi har vi haft en helsidesannons om Svensk Trädgård i Vi och ett instick om Vi i Hemträdgården. En artikel om Svensk Trädgård och zonkartan har publicerats i branschtidningen Aktiv Mäklare, som går till alla fastighetsmäklare. En notis har tagits in i tidningen Bygdegården nr 4/07 om Svensk Trädgård och Hemträdgården. Artiklar har publicerats i olika lokalblad, t ex om trädgårdsvandring Trollhättan och om Svensk Trädgård i Täbybladet m fl. Favoritresor har ett annonssamarbete med Weibulls, där Svensk Trädgård framhävs i Weibulls katalog Trädgårdslust En kontakt har tagits med bokförlag om bokidé, Svenska trädgårdspionjärer, som baseras på Stellas Westerlunds artikelserie i Hemträdgården. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Nya medlemsförmåner Marknadsansvariga har förhandlat fram fyra nya medlemsförmåner hos Larsvikens trädgårdsbutik, Berntson Design, Blå Huset i Borrby och Tulpanens Hus i Åkeshov. Media Ett förslag till TV-program - Ta hand om din trädgård har lagts fram för SVT:s Utbildningsradion och Kunskapskanalen. Förslagen vilar för tillfället. Stella Westerlund arbetar vidare. Svensk Trädgård har medverkat med rådgivning i Radio Stockholm och i P1. Zonkartan visades i TV4 nyhetsmorgon under våren Samarbete med Medelhavsmuseet Ett samarbete har etablerats med Medelhavsmuseet runt en utställning/vandringsutställning på museet och andra institutioner inom samma ämnessfär, t ex Edvard Andersons växthus i Bergianska Trädgården. Tanken är att lyfta fram Medelhavets växter, i historia och ur praktisk synvinkel. Museet ger den historiska bakgrunden och gör en utställning om trädgård och växter i Medelhavsområdet. Till detta knyts artiklar och en serie växtporträtt i Hemträdgården. Artiklarna kan samlas i ett särtryck/katalog och säljas på utställningen. Fler trädgårdar, t ex botaniska, privata, plantskolor osv med inriktning eller inslag av medelhavsväxter inbjuds till projektet. Medelhavsmuseet har p g a indragna personalresurser tvingats begränsa utställningsplaneringen men vill satsa ytterligare på programverksamhet på temat. Hemträdgården Ansvarig utgivare: Elisabeth Svalin Gunnarsson, Chefredaktör: Karin Görling, Redaktionssekreterare: Margit Alm. I redaktionen: Elisabeth Svalin Gunnarsson, Eva Wirén, Stella Westerlund. Layout: Rudérus Design AB, från 1 aug 2007 MW Grafisk form, Annonser: Ewa Westman, Tryckeri: Color Print Sweden AB Hemträdgården är en av Svensk Trädgårds viktigaste hjälpmedel för att marknadsföra förbundet och främja dess syfte. I medlemstidningen Hemträdgården ska både nybörjaren och trädgårdsexperten hitta intressant läsning. I Hemträdgården medverkar de trädgårdsskribenter och trädgårdsfotografer som seriöst och vederhäftigt vill öka intresset för och sprida kunskap om trädgårdsodling i Sverige. Under hösten har tidningens formgivare och redaktör arbetat intensivt med en uppfräschning av tidningens form och loga. Det har tagit mycket tid och kraft men gett ett gott resultat som kommer att ha stor betydels under de kommande åren. Den nya formen presenteras i Hemträdgården 1/2008. Hemträdgården utkom 2007 med sex nummer om 68 sidor vardera. Totalt blev det 408 sidor, varav 30 annonssidor, ca 9 sidor radannonser på Trädgårdstorget och 5 bilagor (2006: 34,5 annonssidor, 9 sidor radannonser och 4 bilagor). Medelupplagan för Hemträdgården under 2007 var exemplar. Trädgårdsspanarna Hemträdgårdens Trädgårdsspanare har under 2007 genomfört ett observationsförsök med nyttoinsekter. Testet gick ut på att odla två olika ettåriga blommande växter och notera vilka insekter som kom på besök. Cirka 30 medlemmar deltog och svarade på ett frågeformulär. Undersökningens resultat publicerades i Hemträdgården nr VERKSAMHETSBERÄTTELSE

9 Miljöarbetet Remissrundan i form av föredrag och grupparbeten runt Miljöhänsyn ända ut i trädgårdstäppan på Regionkonferenserna har fortsatt under Med utgången av januari 2008 har alla regioner nu diskuterat frågorna och arbetet kan komma till en sammanfattning och avslutning av denna runda. Designlistan Vid årsskiftet bestod Designlistan av 34 anslutna trädgårdsdesigners/landskapsarkitekter. Under 2007 har nya riktlinjer för Designlistans jury arbetats fram. De träder i kraft 1 jan Inbjudna talare var Markku Rummukainen, professor, SMHI, Henrik Eckersten, professor, SLU, Institutionen för Växtproduktionsekologi, Rune Bengtsson, hortonom, agr dr, försöksledare SLU/ CBM, Gustav Redalen, professor i trädgårdsvetenskap, fackchef Det norske Hageselskap samt Mattias Iwarsson, fil lic, växtsystematiker SLU/CBM. Dagen dokumenterades dels genom bandupptagning, dels genom ett sammanfattande och av ett fullständigt protokoll. Detta kan ligga som underlag till ett litet kompendium om klimat och trädgård för föreningar som diskussionsunderlag eller bara intressant information. Utbildning Personalen har under året genomgått följande utbildningsinsatser: För hemsidesbygget har Inger Ekrem utbildat sig i Flash Baskurs, Dreamweaver Plus och Dreamweaver Databasdrivna hemsidor. Stella Westerlund har gått en utbildning för journalister Miljöarbetet börjar i trädgården. Kursen var ett samarbete mellan SLU och Högskolan i Kalmar. Hon har även gått kursen Så gör du en bra undersökning. Elisabeth Svalin Gunnarsson har gått kurs om Upphovsrätt för nätet och arbetet som Ansvarig utgivare hos Tidskriftutgivarna samt en kurs i ekonomihanteringssytemet SPCS. Marianne Åhlén har gått fortsättningskurs i samma ekonomisystem. Hemträdgårdens formgivare MariAnne Widner har fått två utbildningsdagar med formgivare Bengt Serenander. Eva Wirén har varit på trädgårdskonsulentträff med fortbildning i ämnet Belysning i trädgården (där även redaktören deltog). Zonkartan Under året har intresse för Zonkartan dykt upp från företag som vill koppla samman kartan med postnummerkatalogen för att användas vid riktade reklaminsatser. Diskussioner om detta har förts men under året inte kommit till en avslutning. Avgiften för det traditionella användandet av zonkartan har varit 400 kr per användning. Zonkarteseminariet Ett seminarium runt förnyelse av zonkartan gick av stapeln den 23 november på Stockholms Universitet. FOR - fritidsodlingens riksorganisation FOR tillvaratar fritidsodlarnas intressen genom rådgivning, konsumentbevakning, aktiviteter på trädgårdsmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö och kontakter med forskning, myndigheter och andra organisationer. FOR finansierar och administrerar ett nätverk med trädgårdsrådgivare för fritidsodlare över hela landet. FOR har under året betalat bidrag till SLU för stöd till trädgårdsrådgivarna. Svensk Trädgård har genom FOR företrätt fritidsodlingens intressen i en rad sammanhang och bevakat våra intressen när det gäller forskning och VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 försök, rådgivning samt utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägaren. Ordförande i FORs styrelse är Göran Svanfeldt. Svensk Trädgård representeras av Birgitta Rämert, vice ordförande i FOR, och av förbundssekreterare Elisabeth Svalin Gunnarsson. Fredrik Hjortzberg- Nordlund har under året fungerat som suppleant för Birgitta Rämert vid några tillfällen. Övrigt En kurs för Grönt kort i fruktträdsbeskärning har genomförts med arborist Harald Kratschmer som kursledare. Den hölls på Julita i Södermanland. Representation Eva Wirén deltog vid konsulentträffen för FORs nätverk av trädgårdsrågivare. Den genomfördes i år i Alingsås och Göteborg. Elisabeth Svalin Gunnarsson har suttit i juryn för både Sveriges vackraste park och Europas vackraste park. Juryn utsåg Wij trädgårdar till Sveriges vackraste park 2007, Europapriset är ännu inte klart. Åke Truedsson har varit Svensk Trädgårds representant i Elitplantstationens styrelse. Elisabeth Svalin Gunnarsson har varit representant för Svensk Trädgård i referensgruppen för fritidsodlingen och partnerskap Alnarp. Eva Wirén var adjungerad. Elisabeth Svalin Gunnarsson har varit på Det Norska Hagesellskaps representantskapsmöte i Töns berg, Norge 8-9 juni. Medverkan i CUL, Centrum för uthålligt lantbruk. Samverkan med Movium. Medverkan i Elitplantstationens verksamhet samt i Programmet för odlad mångfald (POM) och i inventeringsarbetet. Konsultuppdrag Eva Wirén har för Svensk Trädgård medverkat som lärare på Fritidsodlarkursen vid Alnarp. Hon har även arbetat med Alnarpsförsöket med kastanjemalens utbredning. Hon har också besökt Busfröna, en förening inom Ericsson och en STA-krets i Nynäshamn. Eva Wirén har suttit som representant i POMs grupp för Träd- och Buskuppropet. Ett möte har hållits under året. Projektledare för gruppen har varit Rune Bengtsson. Norsk trädgård från besök hos Det Norske Hageselskap juni 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

11 utåtriktade aktiviteter Trädgårdsmässor Tillsammans med de andra medlemsorganisationerna i FOR har Riksförbundet Svensk Trädgård varit samarbetspartner med Stockholmsmässan beträffande trädgårdsmässa för fritidsodlare. Mässan ägde rum 29 mars-1 april och Elisabeth Svalin Gunnarsson medverkade vid invigningen i ett samtal med jordbruksminister Eskil Erlandsson och Koloniträdgårdsförbundets Leif Thorin runt klimatförändring och trädgård. Svensk Trädgård engagerade tre personer från vår designlista att hålla öppet föredrag i vår regi. Elisabeth Svalin Gunnarsson och Eva Wirén höll öppet föredrag och Eva Wirén medverkade som rådgivare i Fråga FORs trädgårdsrådgivning. Förbundet och lokalföreningarna har även varit engagerade i en rad andra trädgårdsmässor och skördefester i landet. Svensk Trädgård medverkade tre dagar på trädgårdsmässan på Taxinge slott i augusti och hade många besök och en del nya medlemmar. Med i montern var fyra Mälardalsföreningar. På Bok&Bibliotek medverkade vi i år genom utställning av Hemträdgården i Tidningsutgivarnas monter samt genom fördrag hållna av Katarina Dunér och Eva Wirén. Andra evenemang Vi medverkade på Äpplets dag på Grönsöö slott vid Mälaren där Elisabeth Svalin Gunnarsson höll föredrag och delade ut Hemträdgården. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 Linnéåret På Skansen invigdes landskapsresan Med Linnés ögon- ett vandringsspår den 12 maj. Svensk trädgård representerades av Barkens trädgårdsförening och Växjö trädgårdsförening som gjorde varsin trädgård vid Bergsmansgården respektive Örtagården. Eva Wirén och Marianne Åhlén var på Linnédag i arrangemang av Södra Ölands trädgårdsvänner. De höll föredrag och gav rådgivning och tog hand om medlemsservice. Hemträdgården har innehållit en lång rad artiklar, notiser, ledare: Jag och Linné, Kuriosa om Linné samt en artikelserie om botaniska trädgårdar m m. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

13 De lokala trädgårdsföreningarnas aktiviteter tillsammans med Svensk Trädgård Växjö Trädgårdsförening: Planerade och planterade växter enligt Linnés sexualsystem i Örtagården på Skansen. Det var startpunkten för ett vandringsspår kallat Med Linnés ögon-en landskapsresa på Skansen. Barkens Trädgårdssällskap i södra Dalarna, planterade växter vid Bergsmansgården i form av Linnés blomsterur. Öppet 12 maj 31 oktober. Trosabygdens Trädgårdssällskap: Omfattande program med närmare ett 20-tal olika aktiviteter under året, i samarbete med en rad lokala organisationer och företag, bl a har medlemmar bidragit till skapandet av Linnérabatten i Rådhusparken i Trosa. Se slutrapporten på föreningens hemsida Uppländskt samarbete Uppsala Trädgårdssällskap, Knivstabygdens Trädgårds sällskap, tillsammans med Linnés Vänner och Svenska Rosensällskapet, Upplandsgruppen, och Studieförbundet Vuxenskolan: Arvet från Linné. Varje förening var värd för en eller två kvällar under hösten Lappmarkens Trädgårdssällskap: 28 juli, den nya Linnéparken i Gunnarn invigdes efter fyra års arbete i gruppen Linnés döttrar. Parken ligger runt Linnémonumentet vid Vintertjärn i Gunnarn. Södra Ölands Trädgårdsvänner: 5 juni i Resmo, Linnéfirande med Jag såg den sköna floran teatermonolog, föreläsningar, musik, växtmarknad, 1700-talsmat mm. Åkersberga Trädgårdssällskap: 14 juli, Linnédag i föreningens visningsträdgård vid Länsmansgården, med föredrag, utställning och plantering av jubileumsrabatt och minnesträd mm. Vindelns Trädgårdssällskap: 10 juni, plantering av rabatt i Linnés anda. Trollhättans Trädgårdssällskap: Vandring i parken i Hjulkvarnelund med Sara-Lisa och Carl von Linné. Österlens trädgårdssällskap: Resa i Linnés hjulspår från Ravlunda till Haväng och Linnéföreläsning, i samarbete med Primula veris i Brösarp, Albo Härads Hembygdsförening och Region Skåne. Trädgårdsodlarna i Hudiksvall: Linnés födelsedag 23 maj firas traditionsenligt vid Tamms kanalsluss i Näsviken. Trädgårdssällskapen i Skellefteå: Linnéresa med bland annat besök vid Linnés blomsterur i Skellefteå. Blekinge Trädgårdsförbund: Nättraby Trädgårdsförening, Ronneby Trädgårdsförening, Jämjö Trädgårdsförening, Olofström Trädgårdsförening deltog med Linnéfirande på Naturbruksdagarna i maj på Bräkne-Hoby. Katarina Dunér och Linné Svensk Trädgårds styrelseordförande Katarina Dunér har medverkat vid en rad trädgårdsevenemang: 12 maj: invigning av utställningen Flower Power på Glasmuseet i Växjö, med verk av unga glaskonstnärer på temat Linné. 21 maj: föreläsning om Linnés landskap vid Linnésymposiet i Växjö, arr. Smålands Akademi och Växjö kommun. 6 juni: Sommarutställningen Blomsterkungar på Norrvikens trädgårdar, Båstad, med Renässansträdgården och Linné-paviljongen till Carl von Linnés ära. 30 juni: invigning av A Tribute to Linnaeus, Ulf Nordfjells guldmedaljbelönade Linnéträdgård från Chelsea Flower Show, som öppnades i Botaniska trädgården i Göteborg. 29 juli: föreläsning om Linné och den småländska prästgårdsträdgården, på Linnés Råshult. 4 augusti: invigning av den nyanlagda klosterträdgården vid Nydala kloster. 11 augusti: invigning av Svensk Trädgårds Sommarmöte, Grimslövs folkhögskola VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 sommarmötet 2006 I Linnés barndomslandskap Sommarmötet augusti år 2007 hölls i Linnés barndoms Småland. Lokalföreningarna i Kronobergs län arrangerade programmet. 129 personer deltog från 45 föreningar. Deltagarna bodde på Grimslövs folkhögskola och i programmet fanns bl a utflykter till Linnés Råshult, Huseby bruk och Bröderna Nelsons Kurrebo. Årets förening, Västerås trädgårdssällskap fick sin utmärkelse och Kungl. Patriotiska sällskapets medalj i silver för förtjänster om trädgårdsodling överlämnades till Lena och Michael Michaelsson, Råshult, Mia Apelqvist, Omberg och Bo Rappne, Slottsträdgården Ulriksdal. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

15 trädgårdskryssning Den april startade vårt samarbete med SiljaLine med en trädgårdskryssning till Helsingfors och trädgårdsmässan där. Sammanlagt 570 personer deltog, inkluderat alla fem på kansliet. Aktiviteter och utställningar på båten ingick i programmet. Willab Garden AB bidrog med ett växthus med växter från Slottsträdgården Ulriksdal, Risbergs Bokhandel sålde böcker, Bosch förevisade sin nya eldrivna formklippare för buskar. Inger Palmstierna, Dan och Ann-Christin Rosenholm, Elisabeth Svalin Gunnarsson och Eva Wirén höll föredrag. En enkätundersökning gjordes där 263 personer svarade. En mycket stor majoritet var mycket nöjd med resan och med våra arrangemang. Nästan alla svarade att de gärna skulle vilja åka på trädgårdsresa med Svensk Trädgård igen. Resorna gav en inkomst till Svensk Trädgård och en liten återbäring till de föreningar vars medlemmar deltog i resan. 15 nya medlemmar värvades. Samarbetet kommer att fortsätta. 570 deltagare på vattenburen trädgårdsmässa VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 studieresor Chelsea flower show Hela kansliet, inklusive redaktören var på studieresa i London maj. Vi besökte bl a The Linnean Society (på Linnés födelsedag) där vi bl a fick se hans linnea i herbariet och en rundvandring i lokalerna. Därefter följde ett heldagsbesök på Chelsea Flower Show med besök i Royal Horticultural Societys monter för att studera den och deras arbete där samt en hel timmes visning av Ulf Nordfjell i hans fantastiska trädgård A Tribute to Linneaus som vann guldmedalj. Vi besökte boklådor för att gå igenom ny trädgårdslitteratur och inspireras och vi gjorde ett besök i Chelsea Physic Garden där vi såg trädgården samt en liten utställning om Linné och en rabatt som återspeglade hans trädgård i Uppsala. Kansliets personal fick även tid att diskutera arbetet på kansliet och framtidsplaner och få perspektiv på det utifrån det vi såg. Slutligen var det också ett steg i att bygga ett gott team på kansliet. Garden organic och HDRA Eva Wirén och Elisabeth Svalin Gunnarsson reste i september med FOR och planeringsgruppen för Nordiska trädgårdar till GLEE, den stora fackmässan i Birmingham för att lära och få inspiration. Ett besök på Wisley Gardens och på en plantskola ingick också. Besöken här gav både inspiration och nya tankar för vår egen mässa och en del tankar om trädgårdstrender och utvecklingen av dem vid de andra två besöken. Därefter fortsatte vi på egen hand med besök på konsumentorganisationen Capel Manor och tidskriften Gardening Which? Vi mötte deras Garden manager och trädgårdsmästare. Gardening Which? har ca medlemmar och arbetar mycket med olika typer av tester av både växter och tillbehör, inklusive försök hemma hos medlemmarna. Ekologisk odling, idéträdgårdar för handikappade, och trädgård för mental hälsa är andra områden. Vi besökte köksträdgården på Audely End House som drivs av organisationen Garden Organic på ett både ekologiskt och viktorianskt vis. Det fungerar som en stor visningsträdgård och besöks av många människor varje år. English Heritage är ägare. Sista dagen ägnade vi åt Garden Organic/HDRA i sällskap med Brigitta Rämert och med specialprogram som utarbetats av forskningschefen Margareta Lennartsson. Vi fick en ordentlig övergripande genomgång av Henry Doubleday Resaerch Associations organisation, tankar inför framtiden och utveckling av verksamheten. Vi mötte Dr Gareth Davies, Pest and Disease Research Officer som informerade om deras forsknings- och odlingsförsök med hjälp av medlemmarna. Davina Fairweather, Director for Strategic development, berättade om omstruktureringen av marknads/informationsavdelningen och hur de arbetar med medlemsvård. Hon berättade även om deras sponsorsamarbete, donationer och utvecklingstankar. Vi träffade rådgivarna som arbetar ungefär som Eva Wirén men med färre besök ute bland medlemmar och slutligen fick vi också möjlighet att berätta lite om vår egen organisation. De var imponerade av vår verksamhet i förhållande till antalet anställda. Vi har ungefär lika många medlemmar, men de har ca 3-4 gånger fler anställda. Vi kom överrens om ett utbyte av kunskap runt odlingstester hos medlemmar och fortsatta kontakter runt all verksamhet och idéer. Margi Lennartsson erbjöd oss också att få göra ett exklusivt specialsytt besök på Garden Organic Ryton under Svensk Trädgårds resa till England i juli Slutligen gick vi en lång vandring genom deras försöks- och visningsträdgårdar, såg butik och kontor, besökte National Seed Library samt en utställning om organisationen och ekologisk odling för barn. Utställningsvagn om Linné på Chelsae Physic Garden VERKSAMHETSBERÄTTELSE

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 Ekonomi Under år 2007 har Riksförbundet Svensk Trädgård mottagit oförändrade anslag från jordbruksverket. I övrigt hänvisas till årsredovisning. Nörgaards fond Historien om tillkommandet av Nörgaards testamentsfond har under året utretts av Fredrik Hjortzberg- Nordlund och ett förslag till regler för förvaltning och utdelning har tagits fram. Hela redogörelsen publiceras i en bilaga till verksamhetsberättelsen. SPAX-fonden Styrelsen beslöt på uppmaning av revisorerna att av etiska skäl föra över de pengar som stod på Ethica Sverige, som är en ren aktiefond, till en sk SPAX-fond; SPAX Europa. SPAX garanterar minst 8,5 % ränta under tre år. Täby i januari 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 Foto i verksamhetsberättelsen: Eva Wirén och Elisabeth Svalin Gunnarsson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2006. Verksamhetsidé. Förbundets styrelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2006. Verksamhetsidé. Förbundets styrelse 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2006 Verksamhetsidé Vid fullmäktigemötet 1999 och 2000 fastställdes syftet med Riksförbundet Svensk Trädgård och verksamheterna ute i föreningarna till: Att i gemenskap odla

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2008 Riksförbundet Svensk Trädgård verksamhetsidé Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2009

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2009 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2009 RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 VERKSAMHETSIDÉ Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med 32 000 medlemmar över hela landet.

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 1 VAD ÄR RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD? Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, som främjar fritidsodlingen och trädgårdsintresset

Läs mer

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Riksförbundet Svensk Trädgård sprider kunskap om miljövänlig och resurssnål odling

Riksförbundet Svensk Trädgård sprider kunskap om miljövänlig och resurssnål odling Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med ca 30 668 medlemmar samt 2 689 familjemedlemmar över hela landet. Våra drygt 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup- Söderslätt

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar i trädgårdsföreningar över hela landet. Våra nästan 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup Söderslätt i söder. Förbundet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar i trädgårdsföreningar över hela landet. Våra nästan 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup-Söderslätt i söder. Förbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 2 februari 2015 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Riksförbundet Enskilda Vägar

Riksförbundet Enskilda Vägar informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 Stockholm Utgåva november 2005 Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) - en opolitisk organisation för de enskilda

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Protokoll nr 6. Sammanträde med styrelsen för Göinge TrädgårdsSällskap den 18 aug. 2014 Plats: hos Christel Andersson, Vanneberga

Protokoll nr 6. Sammanträde med styrelsen för Göinge TrädgårdsSällskap den 18 aug. 2014 Plats: hos Christel Andersson, Vanneberga Protokoll nr 6 Sammanträde med styrelsen för Göinge TrädgårdsSällskap den 18 aug. 2014 Plats: hos Christel Andersson, Vanneberga Närvarande: Förhinder: Kerstin Sjörén, ordförande Anette Härbst, kassör

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med 30 230 medlemmar samt 2 506 familjemedlemmar över hela landet. Våra drygt 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup- Söderslätt

Läs mer

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Närvarande: Allan Lickander (ALi), Magdalena Olsson (MO), Annika Larsson (ALa), Josephine Halldén (JH), Anna-Carin Forsman (AF) (från kl 18.50),

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 6 februari 2012 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007 1 Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007 Medlemmar Vid 2007 års slut hade Botaniska sällskapet 272 medlemmar (varav 2 hedersmedlemmar och 3 ständiga medlemmar). Antalet utbytesprenumerationer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152 Antagen av styrelsen 2015 01 22 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Helsingborg....3 2.1 Föreningens verksamhetsidé... 3

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Dagordning årsmöte 2013-04-26 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR 2012!...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Engagemang i grundskolan

Engagemang i grundskolan Engagemang i grundskolan Årsmöteshandlingar 2014 Verksamhetsberättelse 13/14 Sveriges Elevråd har under det gångna verksamhetsåret vidgats på flera sätt. Medlemsmässigt har organisationen ökat markant

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2005

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2005 1 Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2005 Medlemmar Vid årets slut hade Botaniska sällskapet 315 medlemmar. Antalet utbytesprenumerationer uppgick till 12 och därtill fanns 9 övriga

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer