VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007 Svensk Trädgård Riksförbundet

2 verksamhetsidé Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset i regionen Svensk Trädgård är huvudorganisation för trädgårdsföreningar och deras regionala sammanslutningar samt enskilda personer. Det är en är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen och att verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön. Detta ska ske genom utredningsverksamhet och rådgivningsverksamhet, informationsverksamhet och utgivning av tidskrifter och annan litteratur och genom initiativ till myndigheter, företag och andra organisationer Förbundet skall också främja samarbetet med hushållningssällskap och andra organisationer som verkar för fritidsodling på såväl det nationella som det nordiska planet. (ur Riksförbundet Svensk Trädgårds stadgar) VERKSAMHETSBERÄTTELSE

3 förord År 2007 har varit ett omvälvande år på många sätt. Ola Bixo avgick i november och Elisabeth Svalin Gunnarsson tillträdde i februari. Vid en övergång följer alltid ett glapp där rutiner och gammal kunskap under tid blir osynliga och hjulet måste uppfinnas på nytt. På så sätt kan också en organisation förnyas och på sikt göras smidigare, men i stunden innebär det alltid ett avbräck i handlingsförmåga. Vi hade vid årets början nyligen startat ett samarbete med en ny bokföringsbyrå och även det kräver nya rutiner och mycket tid. Vår arbetskapacitet har utökats genom en marknadsföringstjänst som nu är en halvtid. Detta har betytt oerhört mycket för hur vi på ett långsiktigt sätt kan arbeta med kontakter i omvärlden och kännedomen om vår organisation. Vår arbetsmiljö har förbättrats avsevärt när lokalerna rustats upp och fått mer praktisk inredning. Data- och kontorsutrustning har fått en behövlig förnyelse och det gäller inte minst programvaror som började bli ålderstigna med datavärldens ögon mätt. Personalens kunskap och kompetens har också utvecklats. Vi står nu bättre rustade för att utföra alla uppdrag vi har i föreningarnas tjänst hemsidesbyggande, tidningsframställning, ekonomihantering, undersökningsteknik och mycket annat. I en omorganisation är det viktigt att finna de krafter som gör arbetsgruppen effektiv och samkörd. Vi tror att vi lyckats detta. Många kompetenser och kunskaper arbetar nu åt ett och samma håll med full kraft och glädje. På detta sätt kan vi verkligen, trots få anställda, göra allt för att serva och inspirera våra föreningar och medlemmar. Dessa investeringar, i personal, utbildning, lokaler och utrustning, har haft en prislapp. Det har betytt att budgeten inte till fullo kunnat hållas. Vi menar dock att de investeringar som nu gjorts, och som dessutom var sedan länge behövliga, var helt nödvändiga för att vi ska kunna möta nya utmaningar och nya uppdrag. Vi har i dagsläget ett gott kapital, pengar som lagts på hög under goda år och som fungerat som en buffert vid ett eventuellt bortfall av våra statliga bidrag. Med det ständigt ökande generella prisläget är det emellertid tydligt, att vi måste se över våra inkomster. Medlemsavgifterna har inte förändrats på flera år medan priset för allt från tryck, porto, transporter, löner, försäkringar konstant stigit. Även med ökande medlemstal, god hushållning och besparingar, kommer vi i längden inte att klara balansen. Detta orosmoln till trots är vi ändå glada att vi kunnat genomföra många av de föresatser vi givit oss under året. De flesta kommer vi att arbeta vidare, andra ser vi som avklarade. Med ingången av år 2008 kan vi nu med ny kraft ta oss an uppgifterna. Det är därför med stor glädje och arbetslust som vi på kansliet kavlar upp ärmarna och går in i VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 förtroendevalda Kajsa Eriksson Ola Carlehög Birgitta Rämert Kjell Marklund Katarina Dunér Fredrik Gerd Sjögren Eric Håkansson Agneta Wendesten Hjortzberg- Nordlund förbundets styrelse Ordinarie ledamöter har varit följande: Ordförande: Katarina Dunér, Lund. Vald -07 för 2 år 1:e vice ordförande: Fredrik Hjortzberg-Nordlund. Vald -06 för 2 år 2:e vice ordförande: Birgitta Rämert, Uppsala. Vald 07 för två år Ledamot: Eric Håkansson, Urshult. Vald 06 för två år Ledamot: Ola Carlehög, Järved. Vald 06 för två år Ledamot: Agneta Wendesten, Åsa. Vald 07 för två år Ledamot: Kjell Marklund, Ostvik Vald 07 för två år Ledamot: Kajsa Eriksson. Vald 06 för två år Ledamot: Gerd Sjögren, Nättraby Vald 07 för två år Styrelsemöten Styrelsen har haft fyra protokollförda möten inklusive ett längre tvådagarsmöte; den februari, 13 april, 10 augusti, 24 november. Styrelsen har också haft ett konstituerande möte efter fullmäktige samt medverkat på Zonkarteseminariet den 23 november. valberedning Gulli Hedin, Bredbyn (sammankallande) Tony Edberg, Tystberga, Sonja Olsson, Mölndal samt Lena Karström, Växjö. revisorer Ordinarie: Gunvor Eriksson, auktoriserad revisor från revisonsbyrån Lindeberg Grant Thornton i Stockholm. Av förbundet vald revisor: Jouko Månsson, Ronneby Suppleant: Bertil Jacobsson, Västerås fullmäktige Fullmäktige hölls traditionsenligt i Kista april Programmet under dag ett innehöll bl a en presentation och ett fördrag om Viktorianska trädgårdar av den nya förbundssekreteraren, en exposé över det stundande Linnéåret och en rapport med påföljande grupparbeten runt miljöarbetet. I det formella fullmäktigesammanträdet 15 april deltog 40 personer. På fullmäktigemötet fick styrelsen i uppdrag att slutföra arbetet med utredningen av Nörgaards fond med en historik samt riktlinjer för användning av avkastningen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 medlemsavgifter Svensk Trädgårds medlemsavgifter är oförändrade för år 2008 under förutsättning att bidraget från FOR inkommer. De fastställdes till följande: Föreningsmedlemmar 190 kr 190 kr Enskilt anslutna medlemmar 240 kr 240 kr Hushållningssällskap 610 kr 610 kr Stödjande medlemmar 810 kr 810 kr Studenter 190 kr medlemmar Föreningsmedlemmar Antalet föreningsanslutna medlemmar uppgick den 31 december 2007 till st. Totalt fanns 177 föreningar och 7 läns- eller regionförbund. Dessutom har 57 föreningar familjemedlemskap vilket medför ytterligare 2317 betalande familjemedlemmar. Enskilda medlemmar Antalet direktanslutna medlemmar var Totalt antal - förändring Totalt uppgick alltså antalet medlemmar till st. Den siffra som angavs för år 2006 omfattade personer. Minskningen uppgår till 1,28 procent. 699 medlemmar har anslutit sig under hösten De är medräknade i ovanstående siffror, men betalar endast för andra halvåret. Vidare har vi 7 hushållningssällskap anslutna. Vi har också 98 prenumeranter på tidningen dessa prenumeranter utgörs av bibliotek och liknande institutioner. Antalet prenumeranter har minskat med 1 st. 2 nya föreningar har bildats under året: Kungälvs Trädgårdsförening och Zonsprängarna i Ånge. Generellt kan sägas att lokalföreningarna är mycket aktiva och har haft stor och skiftande verksamhet med föredrag, kurser, trädgårdsvandringar, växtbytardagar och mycket annat. kansliet Personal På kansliet har följande personer tjänstgjort under 2007: Elisabeth Svalin Gunnarsson, förbundssekreterare, heltid från 1 februari. Eva Wirén, trädgårdskonsulent heltid, Inger Ekrem organisationssekreterare, deltid 50 %. Marianne Åhlén, organisationssekreterare, heltid samt Stella Westerlund, marknadsansvarig, 25 % till den 28 februari, därefter 50 %. Fredrik Hjortzberg-Nordlund har varit behjälplig på olika sätt, bl a vid Trädgårdsmässan och med särskilda uppdrag. Kansli- och redaktionsmöten Kansliet inklusive redaktören har haft regelbundna kanslimöten under året samt två längre arbetsmöten i Vaxholm för planering av verksamheten samt ett redaktionsmöte under våren. Tre möten har vidare hållits mellan delar av kansliet och ordförande Katarina Dunér angående löpande ärenden och idé-tänk. Upprustning av kontoret Kontoret och arbetsmiljön på kansliet har fått en välbehövlig upprustning. Två nya arbetsplatser har inrättats med skrivbord och hyllor för ekonomihanteringen och för Stella Westerlund. Nytt konferensbord med stolar har också skaffats liksom gardiner och en del köksutrustning. Flera av kansliets datorer var föråldrade och har bytts ut liksom skärmar och det stora back-up systemet för hela medlemsregistret. Kopiatorn har bytts ut mot en ny med fler möjligheter men lägre avgift. kansliets arbete Administrationen Medlemsadministrationen som handhas av Marianne Åhlén och Inger Ekrem har under året ytterligare finjusterat arbetet med medlemsavgifter och service till föreningarna. Arbetet på Medlemsservice kan kortfattat beskrivas enligt följande: registrering och ändring av VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 medlemsuppgifter, hantering alla betalningar till kansliet, utskick av tidning till nya medlemmar, avisering till nya medlemmar, telefon- och e-postkontakt med föreningsfunktionärer och medlemmar, förse föreningarna med listor och etiketter, skicka ut värvningsmaterial till föreningar som önskar det, utskick av Composten, listor mm 4 ggr/år, utbetalningsunderlag till föreningar 5 ggr/år, beställa medlemskort med lämpligt intervall, årsavisering för föreningarna som använder central uppbörd, påminnelse om obetalda avgifter (gäller central uppbörd). De skickar även ut adressunderlag för Hemträdgården 6 ggr/år och informationsmaterial till andra än föreningar, förmedlar kursanmälningar, bokbeställningar mm, säljer böcker och särtryck och tar fram medlemsstatistik för olika ändamål. Bokföring Ekonomifunktionen och bokföringen har till stor del skötts med hjälp av bokföringsfirman Hägern och till vissa delar av Marianne Åhlén och Elisabeth Svalin Gunnarsson. Under våren 2007 har vi haft en del problem med förseningar i bokföringen, dels beroende på övergång mellan förbundssekreterare och tidsbrist och dels för att bokföringsbyrån bytt en stor del av personalen. Problemen är nu åtgärdade. Föreningar 2 nya föreningar har uppstått under året och 4 har lagts ner. Kansliet har arbetat med att stödja och aktivera både nya och gamla trädgårdsföreningar. Personalen på kansliet har besökt följande föreningar: Arvika, Brålanda, Falkenberg, Lappmarken Mölndal, Sjuntorpsbygden, Skånska trädgårdsföreningen, Södra Dalarna, Telgebygden, Torsby, Täby- Vallentuna, Umeå Stad, Vårgårda, Växjö, Årsta Havsbad och Österlen. Besök har också skett för att starta trädgårdsnätverk, första träff i en blivande trädgårdsförening i Högmora, södra Stockholm samt hos en bostadsrättsförening i Tyresö som funderar på att starta trädgårdsförening. Årets förening Till tävlingen om Årets förening 2006 anmälde sig 16 föreningar. Juryn, som bestod av Svensk Trädgårds styrelse, bedömde utifrån prestation och antal medlemmar föreningen ökat med under året, med hänsyn tagen till antal fritidsodlare i föreningens upptagningsområde, föreningens ålder och nyskapande värvningskampanj som kan kopieras av andra. Till vinnare utsågs Västerås trädgårdssällskap. Priset delades ut vid Sommarmötet. Årets förening får förutom ära och diplom även kr i pris. De anmälda föreningarna erhöll boken Jag tänker på Linné av Karin Berglund. Aktivitetsbidrag Föreningarna har kunnat söka aktivitetsbidrag för rådgivning och information om miljö- och resursbevarande fritidsodling. Kansliet har under år 2007 fördelat kr till sammanlagt 49 föreningar. Försäkringsskydd Trädgårdsföreningar som är anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård har via förbundet ett försäkringsskydd. Det innehåller fyra olika saker. Ansvarsförsäkring: Gäller vid skadeståndskrav för sak- och personskada som uppstår till följd av verksamheten i föreningen eller genom skadebringande egenskaper i levererade produkter från föreningen. Förmögenhetsbrottsförsäkring. Gäller för skada som föreningar orsakat genom förskingring, undandräkt eller grov förskingring, trolöshet mot huvudman. bedrägeri, bedrägligt beteende eller grovt bedrägeri, stöld, snatteri eller grov stöld. Rättsskydd. Gäller för juridisk hjälp vid till exempel avtalstvis- VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7 ter och liknande. Olycksfallsförsäkring. Den gäller för våra medlemmar som i föreningsaktiviteter utfört trädgårdsarbete, t ex beskärning och invalidiserat sig. Trädgårdsrådgivning Riksförbundet Svensk Trädgårds rådgivningsverksamhet per telefon och e-post har skötts av trädgårdskonsulent Eva Wirén. Hon har även svarat för föredrag, trädgårdsvandringar, rådgivning vid lokala föreningsevenemang och mässor, information via Hemträdgården och faktablad samt medverkat i radio och granskat trädgårdsartiklar från allmänreportrar. Eva Wirén har även ansvarat för Riksförbundet Svensk Trädgårds engagemang under mässan Nordiska Trädgårdar och informerat på FrågeFORum. Hemsidan Under 2007 har arbetet startat med en helt ny hemsida. Sidan kommer att arbetas om helt med ny struktur, nytt utseende och kraftigt utökade användningsområden. Hemsidan kommer att innehålla information som vi inte tidigare hade möjlighet att enkelt förmedla. Genom den omgjorda hemsidan utökas servicen till föreningarna betydligt. Den nya hemsidans struktur kommer att presenteras vid fullmäktige 2008 och sedan fortsätter arbetet med att lägga in information. Odlarskola på nätet På den existerande hemsidan har interaktiva studiecirklar kring boken Med gröna fingrar, framtagen med medel från Jordbruksverket, bedrivits av Ann- Christin Rosenholm och Kerstin Persson. Regionkonferenser Tre konferenser har gått av stapeln. I Skellefteå september, Sundsvall 20 oktober och Skara den 17 november. Temat har varit En dag om media och miljö, med rubrikerna Sätt din trädgårdsförening på löpsedeln! och Miljöhänsyn ända ut i trädgårdstäppan. Därtill kom nyheter och information från kansliet. På de tre regionkonferenserna har sammanlagt 42 föreningar och tre regionförbund varit representerade. Marknadsföring & press Kontakter med pressen Tio pressmeddelanden har gått ut under året och lagts ut på hemsidan. Stella Westerlund har haft kontakt med ett stort antal journalister under året, både för bearbetning runt pressmeddelandena och för allmänna frågor och nätverksbyggande. Ett antal artiklar har skrivits i dags- och lokalpress. Vi har dessvärre inte sett alla på kansliet då pressklippsservice är mycket kostsamt. Bra täckning fick Årets Trädgårdsförening med reportage och inslag i både TV och radio och i lokalpressen om Västerås Trädgårdssällskap. Informationsverksamhet Olika typer av informationsmaterial har tagits fram och tillhandahållits till ett stort antal föreningar och de har även försetts med värvningsmaterial. Besök har gjorts i 16 föreningar (se Representation). Interninformationsbladet Com.posten har under år 2007 gått ut med fyra nummer till alla föreningarnas ordförande och kassörer. Com.posten är en kontaktlänk från kansliet med föreningsinformation och tips för aktiva föreningar. Publicering Två nya Faktablad har tagits fram, Trädgården och miljön del 1 och del 2, och fyra gamla har reviderats (nr 14,18, 24 och 29). I ett annonssamarbete med tidningen Vi har vi haft en helsidesannons om Svensk Trädgård i Vi och ett instick om Vi i Hemträdgården. En artikel om Svensk Trädgård och zonkartan har publicerats i branschtidningen Aktiv Mäklare, som går till alla fastighetsmäklare. En notis har tagits in i tidningen Bygdegården nr 4/07 om Svensk Trädgård och Hemträdgården. Artiklar har publicerats i olika lokalblad, t ex om trädgårdsvandring Trollhättan och om Svensk Trädgård i Täbybladet m fl. Favoritresor har ett annonssamarbete med Weibulls, där Svensk Trädgård framhävs i Weibulls katalog Trädgårdslust En kontakt har tagits med bokförlag om bokidé, Svenska trädgårdspionjärer, som baseras på Stellas Westerlunds artikelserie i Hemträdgården. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Nya medlemsförmåner Marknadsansvariga har förhandlat fram fyra nya medlemsförmåner hos Larsvikens trädgårdsbutik, Berntson Design, Blå Huset i Borrby och Tulpanens Hus i Åkeshov. Media Ett förslag till TV-program - Ta hand om din trädgård har lagts fram för SVT:s Utbildningsradion och Kunskapskanalen. Förslagen vilar för tillfället. Stella Westerlund arbetar vidare. Svensk Trädgård har medverkat med rådgivning i Radio Stockholm och i P1. Zonkartan visades i TV4 nyhetsmorgon under våren Samarbete med Medelhavsmuseet Ett samarbete har etablerats med Medelhavsmuseet runt en utställning/vandringsutställning på museet och andra institutioner inom samma ämnessfär, t ex Edvard Andersons växthus i Bergianska Trädgården. Tanken är att lyfta fram Medelhavets växter, i historia och ur praktisk synvinkel. Museet ger den historiska bakgrunden och gör en utställning om trädgård och växter i Medelhavsområdet. Till detta knyts artiklar och en serie växtporträtt i Hemträdgården. Artiklarna kan samlas i ett särtryck/katalog och säljas på utställningen. Fler trädgårdar, t ex botaniska, privata, plantskolor osv med inriktning eller inslag av medelhavsväxter inbjuds till projektet. Medelhavsmuseet har p g a indragna personalresurser tvingats begränsa utställningsplaneringen men vill satsa ytterligare på programverksamhet på temat. Hemträdgården Ansvarig utgivare: Elisabeth Svalin Gunnarsson, Chefredaktör: Karin Görling, Redaktionssekreterare: Margit Alm. I redaktionen: Elisabeth Svalin Gunnarsson, Eva Wirén, Stella Westerlund. Layout: Rudérus Design AB, från 1 aug 2007 MW Grafisk form, Annonser: Ewa Westman, Tryckeri: Color Print Sweden AB Hemträdgården är en av Svensk Trädgårds viktigaste hjälpmedel för att marknadsföra förbundet och främja dess syfte. I medlemstidningen Hemträdgården ska både nybörjaren och trädgårdsexperten hitta intressant läsning. I Hemträdgården medverkar de trädgårdsskribenter och trädgårdsfotografer som seriöst och vederhäftigt vill öka intresset för och sprida kunskap om trädgårdsodling i Sverige. Under hösten har tidningens formgivare och redaktör arbetat intensivt med en uppfräschning av tidningens form och loga. Det har tagit mycket tid och kraft men gett ett gott resultat som kommer att ha stor betydels under de kommande åren. Den nya formen presenteras i Hemträdgården 1/2008. Hemträdgården utkom 2007 med sex nummer om 68 sidor vardera. Totalt blev det 408 sidor, varav 30 annonssidor, ca 9 sidor radannonser på Trädgårdstorget och 5 bilagor (2006: 34,5 annonssidor, 9 sidor radannonser och 4 bilagor). Medelupplagan för Hemträdgården under 2007 var exemplar. Trädgårdsspanarna Hemträdgårdens Trädgårdsspanare har under 2007 genomfört ett observationsförsök med nyttoinsekter. Testet gick ut på att odla två olika ettåriga blommande växter och notera vilka insekter som kom på besök. Cirka 30 medlemmar deltog och svarade på ett frågeformulär. Undersökningens resultat publicerades i Hemträdgården nr VERKSAMHETSBERÄTTELSE

9 Miljöarbetet Remissrundan i form av föredrag och grupparbeten runt Miljöhänsyn ända ut i trädgårdstäppan på Regionkonferenserna har fortsatt under Med utgången av januari 2008 har alla regioner nu diskuterat frågorna och arbetet kan komma till en sammanfattning och avslutning av denna runda. Designlistan Vid årsskiftet bestod Designlistan av 34 anslutna trädgårdsdesigners/landskapsarkitekter. Under 2007 har nya riktlinjer för Designlistans jury arbetats fram. De träder i kraft 1 jan Inbjudna talare var Markku Rummukainen, professor, SMHI, Henrik Eckersten, professor, SLU, Institutionen för Växtproduktionsekologi, Rune Bengtsson, hortonom, agr dr, försöksledare SLU/ CBM, Gustav Redalen, professor i trädgårdsvetenskap, fackchef Det norske Hageselskap samt Mattias Iwarsson, fil lic, växtsystematiker SLU/CBM. Dagen dokumenterades dels genom bandupptagning, dels genom ett sammanfattande och av ett fullständigt protokoll. Detta kan ligga som underlag till ett litet kompendium om klimat och trädgård för föreningar som diskussionsunderlag eller bara intressant information. Utbildning Personalen har under året genomgått följande utbildningsinsatser: För hemsidesbygget har Inger Ekrem utbildat sig i Flash Baskurs, Dreamweaver Plus och Dreamweaver Databasdrivna hemsidor. Stella Westerlund har gått en utbildning för journalister Miljöarbetet börjar i trädgården. Kursen var ett samarbete mellan SLU och Högskolan i Kalmar. Hon har även gått kursen Så gör du en bra undersökning. Elisabeth Svalin Gunnarsson har gått kurs om Upphovsrätt för nätet och arbetet som Ansvarig utgivare hos Tidskriftutgivarna samt en kurs i ekonomihanteringssytemet SPCS. Marianne Åhlén har gått fortsättningskurs i samma ekonomisystem. Hemträdgårdens formgivare MariAnne Widner har fått två utbildningsdagar med formgivare Bengt Serenander. Eva Wirén har varit på trädgårdskonsulentträff med fortbildning i ämnet Belysning i trädgården (där även redaktören deltog). Zonkartan Under året har intresse för Zonkartan dykt upp från företag som vill koppla samman kartan med postnummerkatalogen för att användas vid riktade reklaminsatser. Diskussioner om detta har förts men under året inte kommit till en avslutning. Avgiften för det traditionella användandet av zonkartan har varit 400 kr per användning. Zonkarteseminariet Ett seminarium runt förnyelse av zonkartan gick av stapeln den 23 november på Stockholms Universitet. FOR - fritidsodlingens riksorganisation FOR tillvaratar fritidsodlarnas intressen genom rådgivning, konsumentbevakning, aktiviteter på trädgårdsmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö och kontakter med forskning, myndigheter och andra organisationer. FOR finansierar och administrerar ett nätverk med trädgårdsrådgivare för fritidsodlare över hela landet. FOR har under året betalat bidrag till SLU för stöd till trädgårdsrådgivarna. Svensk Trädgård har genom FOR företrätt fritidsodlingens intressen i en rad sammanhang och bevakat våra intressen när det gäller forskning och VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 försök, rådgivning samt utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägaren. Ordförande i FORs styrelse är Göran Svanfeldt. Svensk Trädgård representeras av Birgitta Rämert, vice ordförande i FOR, och av förbundssekreterare Elisabeth Svalin Gunnarsson. Fredrik Hjortzberg- Nordlund har under året fungerat som suppleant för Birgitta Rämert vid några tillfällen. Övrigt En kurs för Grönt kort i fruktträdsbeskärning har genomförts med arborist Harald Kratschmer som kursledare. Den hölls på Julita i Södermanland. Representation Eva Wirén deltog vid konsulentträffen för FORs nätverk av trädgårdsrågivare. Den genomfördes i år i Alingsås och Göteborg. Elisabeth Svalin Gunnarsson har suttit i juryn för både Sveriges vackraste park och Europas vackraste park. Juryn utsåg Wij trädgårdar till Sveriges vackraste park 2007, Europapriset är ännu inte klart. Åke Truedsson har varit Svensk Trädgårds representant i Elitplantstationens styrelse. Elisabeth Svalin Gunnarsson har varit representant för Svensk Trädgård i referensgruppen för fritidsodlingen och partnerskap Alnarp. Eva Wirén var adjungerad. Elisabeth Svalin Gunnarsson har varit på Det Norska Hagesellskaps representantskapsmöte i Töns berg, Norge 8-9 juni. Medverkan i CUL, Centrum för uthålligt lantbruk. Samverkan med Movium. Medverkan i Elitplantstationens verksamhet samt i Programmet för odlad mångfald (POM) och i inventeringsarbetet. Konsultuppdrag Eva Wirén har för Svensk Trädgård medverkat som lärare på Fritidsodlarkursen vid Alnarp. Hon har även arbetat med Alnarpsförsöket med kastanjemalens utbredning. Hon har också besökt Busfröna, en förening inom Ericsson och en STA-krets i Nynäshamn. Eva Wirén har suttit som representant i POMs grupp för Träd- och Buskuppropet. Ett möte har hållits under året. Projektledare för gruppen har varit Rune Bengtsson. Norsk trädgård från besök hos Det Norske Hageselskap juni 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

11 utåtriktade aktiviteter Trädgårdsmässor Tillsammans med de andra medlemsorganisationerna i FOR har Riksförbundet Svensk Trädgård varit samarbetspartner med Stockholmsmässan beträffande trädgårdsmässa för fritidsodlare. Mässan ägde rum 29 mars-1 april och Elisabeth Svalin Gunnarsson medverkade vid invigningen i ett samtal med jordbruksminister Eskil Erlandsson och Koloniträdgårdsförbundets Leif Thorin runt klimatförändring och trädgård. Svensk Trädgård engagerade tre personer från vår designlista att hålla öppet föredrag i vår regi. Elisabeth Svalin Gunnarsson och Eva Wirén höll öppet föredrag och Eva Wirén medverkade som rådgivare i Fråga FORs trädgårdsrådgivning. Förbundet och lokalföreningarna har även varit engagerade i en rad andra trädgårdsmässor och skördefester i landet. Svensk Trädgård medverkade tre dagar på trädgårdsmässan på Taxinge slott i augusti och hade många besök och en del nya medlemmar. Med i montern var fyra Mälardalsföreningar. På Bok&Bibliotek medverkade vi i år genom utställning av Hemträdgården i Tidningsutgivarnas monter samt genom fördrag hållna av Katarina Dunér och Eva Wirén. Andra evenemang Vi medverkade på Äpplets dag på Grönsöö slott vid Mälaren där Elisabeth Svalin Gunnarsson höll föredrag och delade ut Hemträdgården. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 Linnéåret På Skansen invigdes landskapsresan Med Linnés ögon- ett vandringsspår den 12 maj. Svensk trädgård representerades av Barkens trädgårdsförening och Växjö trädgårdsförening som gjorde varsin trädgård vid Bergsmansgården respektive Örtagården. Eva Wirén och Marianne Åhlén var på Linnédag i arrangemang av Södra Ölands trädgårdsvänner. De höll föredrag och gav rådgivning och tog hand om medlemsservice. Hemträdgården har innehållit en lång rad artiklar, notiser, ledare: Jag och Linné, Kuriosa om Linné samt en artikelserie om botaniska trädgårdar m m. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

13 De lokala trädgårdsföreningarnas aktiviteter tillsammans med Svensk Trädgård Växjö Trädgårdsförening: Planerade och planterade växter enligt Linnés sexualsystem i Örtagården på Skansen. Det var startpunkten för ett vandringsspår kallat Med Linnés ögon-en landskapsresa på Skansen. Barkens Trädgårdssällskap i södra Dalarna, planterade växter vid Bergsmansgården i form av Linnés blomsterur. Öppet 12 maj 31 oktober. Trosabygdens Trädgårdssällskap: Omfattande program med närmare ett 20-tal olika aktiviteter under året, i samarbete med en rad lokala organisationer och företag, bl a har medlemmar bidragit till skapandet av Linnérabatten i Rådhusparken i Trosa. Se slutrapporten på föreningens hemsida Uppländskt samarbete Uppsala Trädgårdssällskap, Knivstabygdens Trädgårds sällskap, tillsammans med Linnés Vänner och Svenska Rosensällskapet, Upplandsgruppen, och Studieförbundet Vuxenskolan: Arvet från Linné. Varje förening var värd för en eller två kvällar under hösten Lappmarkens Trädgårdssällskap: 28 juli, den nya Linnéparken i Gunnarn invigdes efter fyra års arbete i gruppen Linnés döttrar. Parken ligger runt Linnémonumentet vid Vintertjärn i Gunnarn. Södra Ölands Trädgårdsvänner: 5 juni i Resmo, Linnéfirande med Jag såg den sköna floran teatermonolog, föreläsningar, musik, växtmarknad, 1700-talsmat mm. Åkersberga Trädgårdssällskap: 14 juli, Linnédag i föreningens visningsträdgård vid Länsmansgården, med föredrag, utställning och plantering av jubileumsrabatt och minnesträd mm. Vindelns Trädgårdssällskap: 10 juni, plantering av rabatt i Linnés anda. Trollhättans Trädgårdssällskap: Vandring i parken i Hjulkvarnelund med Sara-Lisa och Carl von Linné. Österlens trädgårdssällskap: Resa i Linnés hjulspår från Ravlunda till Haväng och Linnéföreläsning, i samarbete med Primula veris i Brösarp, Albo Härads Hembygdsförening och Region Skåne. Trädgårdsodlarna i Hudiksvall: Linnés födelsedag 23 maj firas traditionsenligt vid Tamms kanalsluss i Näsviken. Trädgårdssällskapen i Skellefteå: Linnéresa med bland annat besök vid Linnés blomsterur i Skellefteå. Blekinge Trädgårdsförbund: Nättraby Trädgårdsförening, Ronneby Trädgårdsförening, Jämjö Trädgårdsförening, Olofström Trädgårdsförening deltog med Linnéfirande på Naturbruksdagarna i maj på Bräkne-Hoby. Katarina Dunér och Linné Svensk Trädgårds styrelseordförande Katarina Dunér har medverkat vid en rad trädgårdsevenemang: 12 maj: invigning av utställningen Flower Power på Glasmuseet i Växjö, med verk av unga glaskonstnärer på temat Linné. 21 maj: föreläsning om Linnés landskap vid Linnésymposiet i Växjö, arr. Smålands Akademi och Växjö kommun. 6 juni: Sommarutställningen Blomsterkungar på Norrvikens trädgårdar, Båstad, med Renässansträdgården och Linné-paviljongen till Carl von Linnés ära. 30 juni: invigning av A Tribute to Linnaeus, Ulf Nordfjells guldmedaljbelönade Linnéträdgård från Chelsea Flower Show, som öppnades i Botaniska trädgården i Göteborg. 29 juli: föreläsning om Linné och den småländska prästgårdsträdgården, på Linnés Råshult. 4 augusti: invigning av den nyanlagda klosterträdgården vid Nydala kloster. 11 augusti: invigning av Svensk Trädgårds Sommarmöte, Grimslövs folkhögskola VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 sommarmötet 2006 I Linnés barndomslandskap Sommarmötet augusti år 2007 hölls i Linnés barndoms Småland. Lokalföreningarna i Kronobergs län arrangerade programmet. 129 personer deltog från 45 föreningar. Deltagarna bodde på Grimslövs folkhögskola och i programmet fanns bl a utflykter till Linnés Råshult, Huseby bruk och Bröderna Nelsons Kurrebo. Årets förening, Västerås trädgårdssällskap fick sin utmärkelse och Kungl. Patriotiska sällskapets medalj i silver för förtjänster om trädgårdsodling överlämnades till Lena och Michael Michaelsson, Råshult, Mia Apelqvist, Omberg och Bo Rappne, Slottsträdgården Ulriksdal. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

15 trädgårdskryssning Den april startade vårt samarbete med SiljaLine med en trädgårdskryssning till Helsingfors och trädgårdsmässan där. Sammanlagt 570 personer deltog, inkluderat alla fem på kansliet. Aktiviteter och utställningar på båten ingick i programmet. Willab Garden AB bidrog med ett växthus med växter från Slottsträdgården Ulriksdal, Risbergs Bokhandel sålde böcker, Bosch förevisade sin nya eldrivna formklippare för buskar. Inger Palmstierna, Dan och Ann-Christin Rosenholm, Elisabeth Svalin Gunnarsson och Eva Wirén höll föredrag. En enkätundersökning gjordes där 263 personer svarade. En mycket stor majoritet var mycket nöjd med resan och med våra arrangemang. Nästan alla svarade att de gärna skulle vilja åka på trädgårdsresa med Svensk Trädgård igen. Resorna gav en inkomst till Svensk Trädgård och en liten återbäring till de föreningar vars medlemmar deltog i resan. 15 nya medlemmar värvades. Samarbetet kommer att fortsätta. 570 deltagare på vattenburen trädgårdsmässa VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 studieresor Chelsea flower show Hela kansliet, inklusive redaktören var på studieresa i London maj. Vi besökte bl a The Linnean Society (på Linnés födelsedag) där vi bl a fick se hans linnea i herbariet och en rundvandring i lokalerna. Därefter följde ett heldagsbesök på Chelsea Flower Show med besök i Royal Horticultural Societys monter för att studera den och deras arbete där samt en hel timmes visning av Ulf Nordfjell i hans fantastiska trädgård A Tribute to Linneaus som vann guldmedalj. Vi besökte boklådor för att gå igenom ny trädgårdslitteratur och inspireras och vi gjorde ett besök i Chelsea Physic Garden där vi såg trädgården samt en liten utställning om Linné och en rabatt som återspeglade hans trädgård i Uppsala. Kansliets personal fick även tid att diskutera arbetet på kansliet och framtidsplaner och få perspektiv på det utifrån det vi såg. Slutligen var det också ett steg i att bygga ett gott team på kansliet. Garden organic och HDRA Eva Wirén och Elisabeth Svalin Gunnarsson reste i september med FOR och planeringsgruppen för Nordiska trädgårdar till GLEE, den stora fackmässan i Birmingham för att lära och få inspiration. Ett besök på Wisley Gardens och på en plantskola ingick också. Besöken här gav både inspiration och nya tankar för vår egen mässa och en del tankar om trädgårdstrender och utvecklingen av dem vid de andra två besöken. Därefter fortsatte vi på egen hand med besök på konsumentorganisationen Capel Manor och tidskriften Gardening Which? Vi mötte deras Garden manager och trädgårdsmästare. Gardening Which? har ca medlemmar och arbetar mycket med olika typer av tester av både växter och tillbehör, inklusive försök hemma hos medlemmarna. Ekologisk odling, idéträdgårdar för handikappade, och trädgård för mental hälsa är andra områden. Vi besökte köksträdgården på Audely End House som drivs av organisationen Garden Organic på ett både ekologiskt och viktorianskt vis. Det fungerar som en stor visningsträdgård och besöks av många människor varje år. English Heritage är ägare. Sista dagen ägnade vi åt Garden Organic/HDRA i sällskap med Brigitta Rämert och med specialprogram som utarbetats av forskningschefen Margareta Lennartsson. Vi fick en ordentlig övergripande genomgång av Henry Doubleday Resaerch Associations organisation, tankar inför framtiden och utveckling av verksamheten. Vi mötte Dr Gareth Davies, Pest and Disease Research Officer som informerade om deras forsknings- och odlingsförsök med hjälp av medlemmarna. Davina Fairweather, Director for Strategic development, berättade om omstruktureringen av marknads/informationsavdelningen och hur de arbetar med medlemsvård. Hon berättade även om deras sponsorsamarbete, donationer och utvecklingstankar. Vi träffade rådgivarna som arbetar ungefär som Eva Wirén men med färre besök ute bland medlemmar och slutligen fick vi också möjlighet att berätta lite om vår egen organisation. De var imponerade av vår verksamhet i förhållande till antalet anställda. Vi har ungefär lika många medlemmar, men de har ca 3-4 gånger fler anställda. Vi kom överrens om ett utbyte av kunskap runt odlingstester hos medlemmar och fortsatta kontakter runt all verksamhet och idéer. Margi Lennartsson erbjöd oss också att få göra ett exklusivt specialsytt besök på Garden Organic Ryton under Svensk Trädgårds resa till England i juli Slutligen gick vi en lång vandring genom deras försöks- och visningsträdgårdar, såg butik och kontor, besökte National Seed Library samt en utställning om organisationen och ekologisk odling för barn. Utställningsvagn om Linné på Chelsae Physic Garden VERKSAMHETSBERÄTTELSE

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 Ekonomi Under år 2007 har Riksförbundet Svensk Trädgård mottagit oförändrade anslag från jordbruksverket. I övrigt hänvisas till årsredovisning. Nörgaards fond Historien om tillkommandet av Nörgaards testamentsfond har under året utretts av Fredrik Hjortzberg- Nordlund och ett förslag till regler för förvaltning och utdelning har tagits fram. Hela redogörelsen publiceras i en bilaga till verksamhetsberättelsen. SPAX-fonden Styrelsen beslöt på uppmaning av revisorerna att av etiska skäl föra över de pengar som stod på Ethica Sverige, som är en ren aktiefond, till en sk SPAX-fond; SPAX Europa. SPAX garanterar minst 8,5 % ränta under tre år. Täby i januari 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 Foto i verksamhetsberättelsen: Eva Wirén och Elisabeth Svalin Gunnarsson

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar i trädgårdsföreningar över hela landet. Våra drygt 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup-Söderslätt i söder. Förbundet

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006 resurs för medarbetare vid slu nr 4/2006 Ann-Christin om livet som rektor och lite till KOSSOR TILL KUNGEN STUDENTER PÅ TRÅDEN VAD ÄR KLUSTER? GRISEN SOM MODELLDJUR 1 VÅR EGEN TROLLKARL PENSIONERAS RESURS

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I Årets affärskvinna 2001 Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 juni 2001I Sommar! Sommar, sommar. Sommar!

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer