KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare tjänstgörande som ordinarie markerade med xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordf, S xx Inger Löfblom Sjöberg, S, tj gör x Göran Svensson, 1 vice ordf, S x Kurt Kaarle, S, Magnus Olsson, 2 vice ordf, M xx Lars-Erik Ivarsson, M x Leif Sturesson, S Ingvar Andersson, S x Tommy Larsson, V xx Johan Wolgast, MP, tj gör 62 x Jan-Olof Persson, S, ej x Lennart Lindqvist, S x Claes Mårlind, M, ej 62 xx Mats Abrahamsson, M x Ingrid Ankarcrona, S x Kerstin Linde, S Görgen Lennarthsson, SD, SD x Mats Bondesson, C x Tommy Persson, S Rolf Hansson, FP xx Agneta Larsson, KD Närvarande tjänstemän Emina Kovačić, stadsarkitekt Anna Terning, landskapsarkitekt ( 49-51) Ann Åstrand, kommunjurist ( 49-51) Adam Laurin, bygglovarkitekt ( 49-69) Camilla Bengtsson, ekonom ( 52-53) Jonas Ronsby, arkitekt ( 49-51) Jeanette Conradsson, planarkitekt ( 49-51, 54) Martin Lindholm, byggnadsinspektör ( 49-51) Nina Malo, planarkitekt ( 49-55) Thomas Norman, byggnadsinspektör ( 49-51) Malin Nilsson, planarkitekt ( 49-51) Filippa Sjöberg, sekreterare Karin Olsson, assistent ( 49-51) Övriga närvarande Evelina Alenäs, teckentolk Katharina Rödel, teckentolk Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Leif Sturesson Filippa Sjöberg Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Filippa Sjöberg

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2 Innehållsförteckning, Ledamöter i arbetsutskottet 2014/39 50 Ändring i föredragningslistan 2014/39 51 Kommunjurist Ann Åstrand informerar om skadeansvar 2014/39 52 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2013/ Uppföljning intern kontroll / Ansökan om planläggning Reval / Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. (Kungsparken) beslut om samråd 2013/ Verksamhetsplan 2014/39 57 Stadsarkitekten informerar 2014/39 58 Yttrande angående motion om lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst 2014/ Yttrande angående bilfritt i innecentrum, för det hållbara Karlshamn 2014/ X. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 2014/ X. Nybyggnad av trädäck 2013/ Marieberg 4:1 Inredande av bibliotek i affärslokal 2014/ Växjö 11. Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats 2014/ X. Anmälan om eventuellt olovligt anläggande av parkeringsplats 2012/ Delegationer 66 Underrättelser från Lantmäterimyndigheten 2014/41 67 Skrivelser för kännedom 68 Aktivitetslista plan-, bygglovs- och mätärenden 2014/39 69 Rättsfallsredovisning

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Ledamöter i arbetsutskottet att Jan Bremberg, Jan-Olof Persson och Claes Mårlind med Inger Löfblom Sjöberg och Mats Abrahamsson som ersättare ska ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Ändring i föredragningslistan att inga förändringar i föredragningslistan görs.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Kommunjurist Ann Åstrand informerar om skadeansvar vid myndighetsutövning att godkänna informationen. Sammanfattning Förtroendevald Kommunalt förtroendevalda är ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, fullmäktigeberedningar samt revisorer. Förtroendevalda och anställda Det är de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret för hela den kommunala förvaltningen, från beslutsfattande till genomförande. Anställda är biträden till nämnden, med undantag för förvaltningschefer och i speciallagstiftningen för skola och räddningstjänst. Politiskt ansvar Politiskt ansvar utkrävs av väljarna eller av partiet. Det kan avse juridiskt fullt korrekta beslut. Juridiskt ansvar för politiska felbedömningar som i sig är lagliga kan därför inte förekomma. Juridiskt ansvar En persons/förtroendevalds handlande eller underlåtenhet att handla kan leda till att ansvar utkrävs i form av rättslig påföljd (straff, skadestånd, disciplin-påföljd). Bedöms av domstol. Ansvar utkrävs för juridiska felbedömningar även om handlandet kan ha varit kommunalpolitiskt försvarbart. Straffansvar Tjänstefel (BrB 20 kap.). Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Mutbrott (BrB 10 kap.). Den som utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av uppdraget döms för tagande av muta. Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som ovan döms för givande av muta. Brott mot tystnadsplikten (BrB 20 kap.). Avser brott mot offentlighets- och sekretesslagen. Skiljas från sitt uppdrag (BrB 20 kap. 4 eller KL 4 kap. 10 p2). Avser förtroendevald som begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller mer. Avser förtroendeuppdrag som innefattar myndighetsutövning. forts.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6 forts. 51 Straffansvar, som inte är unika för den offentliga sektorn: o Trolöshet mot huvudman o Förskingring o Specialstraffrätten: - Arbetsmiljölagen - Personuppgiftslagen - Miljöbalken Personligt skadeståndsansvar Kommunen kan bli skadeståndsansvarig i avtalsförhållande. Kommun och stat har ett särskilt skadestånds-ansvar för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (SkL 3 kap. 2 ). Ren förmögenhetsskada genom att myndighet genom fel eller försummelse lämnat felaktiga upplysningar eller råd (SkL 3 kap. 3 ). Det saknas uttryckliga regler om personligt skadeståndsansvar för förtroendevalda i kommunallagen. Ett personligt skadeståndsansvar kan utkrävas vid brott. Däremot är det oklart om det finns något personligt skadeståndsansvar för andra ekonomiska förluster. Övriga ansvarsformer Entledigande av förtroendevalda (KL 4 kap. 10 ). Kommunala nämndsledamöter och revisorer är underkastade JO-tillsyn. Dock inte ordförande i KF. Kommunalt domstolstrots. Lagtrots är detsamma som att fatta beslut i strid mot lag. Avser förvaltningsdomstols domar.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2135 Ekonomisk månadsrapport januari-februari att godkänna rapporten avseende det ekonomiska läget. Sammanfattning Rapport om det ekonomiska läget för perioden januari februari 2014 föreligger. Driftbudget Nettobudgetavvikelsen för byggnadsnämndens verksamhet visar på en positiv avvikelse för årets första två månader på 148 tkr. Helårsprognosen bedöms till 0 tkr mot budgetram. Investeringsbudget Investeringsbudget för 2014 är 75 tkr för utvecklingsområden och 75 tkr för inventarier. Bruttoinvesteringarna under perioden uppgick till 0 kr av totalt 150 tkr. Personalkostnader Positiv avvikelse på 269 tkr för årets första två månader beroende på partiella ledigheter och en vakant tjänst. Helårsprognosen bedöms till 0 tkr mot budgetram. Protokollet ska skickas till Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Camilla Bengtsson Stadsarkitekt Emina Kovačić

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /1755 Uppföljning intern kontroll 2013 att ställa sig bakom och godkänna redovisningen av intern kontroll för 2013, vilken har överlämnats till kommunstyrelsen och ekonomikontoret enligt bilagor. Sammanfattning Ekonom Camilla Svensson redovisar intern kontroll för Beslutsunderlag BN uppföljning intern kontroll 2013 BN Verksamhetsmål 2013 Verkställda inköp BN december 2013 BN arbetsmiljö 2013 Inköpskontroll BN Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Camilla Bengtsson Stadsarkitekt Emina Kovačić

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /177 Ansökan om planläggning för Reval 12 att ställa sig positiv till att pröva ansökan om planläggning, med syfte att införa skyddsbestämmelser på fastigheten Reval 12, i en detaljplaneprocess att planavtal ska upprättas att planarbetet ska bekostas av sökanden. Sammanfattning Ansökan om planläggning gällande Reval 12 inkom den 13 januari 2014 från X, för egen del och som ombud för X och X. Sökanden önskar genom införande av skyddsbestämmelser i plan säkerställa att den på fastigheten äldre, välbevarad byggnaden bevaras intakt för framtiden. Med detta menar man även att den öppna gaveln mot norr, i gräns mot Reval 13, ska bevaras. Bebyggelsen på Reval 12 bedöms i Bevarande- och utvecklingsplanen ha ett särskilt högt kulturhistoriskt värde. Huruvida den öppna gaveln är omistlig i sammanhanget framgår dock inte på ett entydigt sätt för den aktuella fastigheten. I Bevarande- och utvecklingsplanen anges att i kommande detaljplaner bör byggnader och miljöer med höga kulturhistoriska värden ges skyddsbestämmelser. Det är dock inte möjligt att med skyddsbestämmelser inom ny detaljplan för Reval 12 förhindra sammanbyggnad, då gällande detaljplan för Reval 13 möjliggör ett mot gatan slutet byggnadssätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Ansökan om planläggning, daterad Beslutet skickas till X X X Planarkitekt Jeanette Conradsson Bygglovarkitekt Adam Laurin Stadsarkitekt Emina Kovačić

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /3171 Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4 m.fl. (Kungsparken) beslut om samråd att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat , och till denna hörande handlingar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen och att en MKB därför inte krävs att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen (2010:900). Sammanfattning Syftet med planarbetet är att möjliggöra bostäder, kontor och handel i Kungsparken, inom del av fastigheten Mörrum 73:4. Del av parken kommer att finnas kvar i den östra delen av planområdet och planläggas för allmänt ändamål, park. Parkens yta är ca kvm och ägs av Karlshamns kommun. Strax söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. En riskanalys avses att upprättats i samband med samrådsskedet. Ett beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning, erfordras därmed inte. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Plankarta, daterad Planbeskrivning, daterad Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, daterad Beslutet skickas till Mark- och exploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovačić Planarkitekt Nina Malo

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Verksamhetsplan att godkänna informationen. Sammanfattning Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Stadsarkitekten informerar att godkänna informationen. Sammanfattning Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten såsom Vikariat för Sofi utannonseras igen, Malin erbjuden tillsvidaretjänst Karlskrona Klimatutbildning med Sweco Möte med X angående detaljplan för Lindemo Näringslivsgala: S:t Julian-priset Kick Off: tillväxtorienterad samhällsutveckling Möte med X ange v återupptagning av hans detaljplan Kultur- och bibliotekshuset styrgruppsmöte Dialogmöte Quendresa stationsområdet Presidieträff Workshop med Länsstyrelsen om klimatförändringarnas påverkan på infrastruktur Möte med X om Bjärnö Bygglovrutiner Earth Ship Mörrum detaljplan Praktikansökningar Möte om torget Prata turism i Vägga: Villa Albertsberg Möten om det nya kultur- och bibliotekshuset Mörrum nästnästa BN-sammanträde Öppet hus detaljplanering, bygglov, mätning, exploatering 3/4 18:30-20:30

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /879 Yttrande angående lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst att anta yttrandet nedan som nämndens eget att förklara paragrafen omedelbart justerad. Yttrande Byggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig kring miljöpartiets motion: Angående lagliga platser att utöva Street Art i Karlshamn Stadsarkitekten har tagit del av motionen som bland annat föreslår att man smyckar stadens el-skåp med stiliserande ansikten och på detta sätt skapar en stund för eftertanke. Förslagsställarna efterlyser lagliga platser att utöva Street Art/ gatukonst. Stadsarkitekten anser att det är viktigt att skapa plats för olika former av konst i stadsrummet men är samtidigt medveten om att det inte är en helt okomplicerad frågeställning. Vidare instämmer stadsarkitekten med förslagsställarna att det är viktigt att stadens konst representerar alla generationers konstuttryck. Graffitikonsten är de ungas konst och som sådan väldigt viktig för staden. Under förutsättning att man skapar lagliga graffitivägar på vissa anvisade platser i staden och under någon form av tillsyn och ledning från kommunens kulturverksamhet ser stadsarkitekten potential till att utveckla denna typ av konstform. Liknande väggar finns idag i Ronneby (i anslutning till stadsbiblioteket och på en f.d. industribyggnad) och fungerar väl både som konst i det offentliga rummet och som ett föränderligt stadsbyggnadselement som belyser aktuella samhällsämnen. Legalisering av vissa ytor i syfte att främja denna typ av konstform tenderar även att minska risk för skadegörelsegraffiti. Att detta ämne är aktuellt visar även Luleå Tekniska Högskolans ansökan om forskningsstöd för projektet Mellanrummens värde som ska studera ekonomiska, sociala, demokratiska och kulturella aspekter av graffiti. Syftet är att belysa och stärka alternativa värden över vad som skapar en attraktiv stad, enligt Björn Ekelund, forskare vid avdelningen för Arkitektur och vatten. Det är dock viktigt att man gör en noggrann analys av vilka platser som man kan tillåta upplåtas för detta ändamål. I samband med detta bör följande faktorer belysas: platsens beskaffenhet, trygghet, möjlighet till insyn, vilka grupper man eventuellt kommer att kunna nå med konsten mm. Stadsarkitekten ser positivt på kultur- och bibliotekschefens förslag till lämplig plats: Skateplazan vid Österslättskolan och Stadsteatern som är en plats med naturlig tillsyn. Då denna konstform är ny för Karlshamn skulle det vara lämpligt att påbörja ett sådant projekt i mindre skala för att sedan utöka det efter genomförd utvärdering. forts.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 14 forts. 58 Byggnadsnämndens roll i en framtida prövning av sådant ärende skulle kunna vara att bedöma platsens lämplighet ur ett stadsbyggnadsperspektiv och eventuell bygglovsprövning om man t.ex. väljer att smycka en fasad. För Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun Emina Kovačić Stadsarkitekt Yrkande Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad eftersom sista datum för remissvar är Proposition Ordförande ställer proposition på att bifalla arbetsutskottets förslag och på att förklara paragrafen omedelbart justerad och finner att nämnden bifaller förslagen. Beslutsunderlag Motion från Miljöpartiet, daterad Yttrande från stadsarkitekt, daterat Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kulturchef Marie Liljenberg

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /591 Yttrande angående bilfritt innecentrum, för det hållbara Karlshamn att anta yttrandet nedan som nämndens eget att förklara paragrafen omedelbart justerad. Yttrande Stadsmiljöavdelningen har tagit del av förslag ställt till samhällsbyggnadsförvaltningen, Byggnadsnämnden och ÖP-gruppen: Bilfritt i innecentrum, för det hållbara Karlshamn. Förslaget omfattar bl.a. frågor som rör trafikplanering (trafikföring och parkering), ordningsföreskrifter för torghandeln, torgets framtida utformning, behov av framtida mötesplatser mm. Stadsmiljöavdelningen har inhämtat synpunkterna från de ansvariga vad gäller trafik och även kontaktat KABO som är markägare för den yta som förslagsställarna vill använda till ett framtida P-hus som avstått från att yttra sig i frågan i detta skede. I samband med pågående arbete med den kommunövergripande översiktsplanen har stadsmiljöavdelningen fått i uppdrag att leda och samordna en övergripande parkeringsutredning där tjänstemän från de olika kommunala förvaltningarna finns representerade. Tanken med utredningen är att med professionell konsulthjälp och utifrån våra behov gemensamt skapa framtida ramar för Karlshamns parkeringsutveckling kopplat till våra framtidsvisioner. En stor del av det arbetet kommer att vara vidarebearbetning och utveckling av tekniska nämndens Trafikvision Översiktsplanen (samrådshandling) redovisar i stora drag hur kommunen förhåller sig till de infrastrukturella frågeställningarna (nedan utdrag ur ÖP 2030). Vägar, gång- och cykelvägar och parkering Arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande trafik som beskrivs i Trafikvision Arbeta för ett regionalt trafiknät mellan i första hand kommunerna i länet. Verka för att Europaväg 22 byggs ut till motorväg. Planera för ett väl utbyggt och väl fungerande transportsystem och infrastruktur för person- och godstransporter. Utred möjligheterna till bättre koppling mellan områden norr-söder om E22:an. Minska genomfartstrafiken i centrum på Rådhusgatan och Ronnebygatan. Studera möjligheten att förbättra framkomligheten på södra delen av ringleden. Satsa på gång- och cykelvägar för att främja gång och cykeltrafik. Utgå från trafikantgrupperna barn, äldre och funktionshindrade som normgivande för det kommunala trafiksystemet. forts.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 16 forts. 59 Beakta de problem som det omfattande enkelriktningssystemet i Karlshamns centrum medför för cykeltrafikanter. Dubbelrikta cykeltrafiken så långt möjligt. Utforma gator, vägar, gång- och cykelvägar så att de ger god och trafiksäker tillgänglighet till skolor och arbetsplatser, industrier och besöksmål. Prioritera särskilt gång- och cykelvägar. Planera för förtätningar av bebyggelsen eftersom det gynnar gående och cyklister då avstånden mellan målpunkter krymper. Skapa intressanta, trygga, säkra och attraktiva gångstråk som gör det intressant att gå, trots att avstånden ibland är långa. Öka gåendes och cyklisters möjligheter till korta vägval genom att minska på barriärerna, t.ex. fler gång- och cykelbroar över Mörrumsån i Mörrum och minskade omvägar i anslutning till gång- och cykeltunnlar. Fortsätt bygga ut separerade gång- och cykelvägar, framför allt längs huvudvägnätet men även på platser där många gående och cyklister rör sig i lokalnätet. Fortsätt bygga ut och om hastighetssäkrade gång och cykelpassager. Förtydliga för bilisterna där så krävs, att cykelbanorna är dubbelriktade. Planera så att antalet parkeringsplatser i centrum står i proportion till behovet. Byggnadsnämnden ser positivt på förslagsställarnas engagemang i stadsbyggnadsfrågor där trafik utgör en stor del men anser att eventuella konsekvenser av förslaget bör utredas och belysas i tekniska nämnden där de hör hemma varför vi nedan redovisar trafikingenjörens synpunkter på det inkomna förslaget: Gågator och gångfartsområden anläggs där behovet av korsande rörelser är mycket stort, huvudsakligen p.g.a. att det ligger affärer på båda sidor om gatan. I Karlshamn gäller detta för Drottninggatan mellan Ronnebygatan och Norra Fogdelyckegatan och Ronnebygatan mellan Drottninggatan och Regeringsgatan. Längs flera av föreslagna gatudelar är det i stort sett ingen handel och mycket lågt behov av korsande rörelser för oskyddade trafikanter. Detta gäller exempelvis Kungsgatan norr om Christopher Schrödersgatan, Christopher Schrödersgatan öster om Kungsgatan och Rådhusgatan. Prinsgatan, Ågatan, Hamngatan och Erik Dahlbergsvägen har redan idag funktionen av ringled som de allra flesta väljer som inte har ett ärende i centrum. För att minska genomfartstrafiken på Ronnebygatan har genomfartstrafikförbud för motorfordonstrafik skyltats. Parkeringsplatser för arbetstagare anläggs med fördel i anslutning till ringleden för att undvika onödig trafik i rutnätsstaden. Föreslagen placering av ett p-hus vid Möllebacken är därmed inte bra då den leder till mer trafik på framförallt Regeringsgatan och Bodekullsvägen (om den skulle öppnas för biltrafik mellan Regeringsgatan och Kungsgatan där det idag är GC-väg). För besökare är det däremot viktigt att det finns tillgängliga parkeringsplatser i närheten av målpunkten. Stadsmiljöavdelningen kommer att redovisa förslaget för den tvärsektoriella arbetsgrupp som arbetar med pågående parkeringsutredning men kan i nuläget inte bedöma om och i vilken utsträckning förslaget kommer att påverka den slutgiltiga parkeringsutredningen. forts.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 17 forts. 59 För byggnadsnämnden i Karlshamns kommun Emina Kovačić Stadsarkitekt Yrkande Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad eftersom sista datum för remissvar är Proposition Ordförande ställer proposition på att bifalla arbetsutskottets förslag och på att förklara paragrafen omedelbart justerad och finner att nämnden bifaller förslagen. Beslutsunderlag Motion från Karlshamns S-förening, daterad Yttrande från stadsarkitekt, daterat Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /126 X. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus FÖRHANDSBESKED att återremittera ärendet på sökandens egen begäran. Information Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan har sökanden fått tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Sökanden har varit i kontakt med handläggande tjänsteman och vill ha mer tid för att titta på andra alternativ för lokalisering av ett enbostadshus. Sammanfattning Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten X. Omkring 1000 kvm mark föreslås styckas av som tomt till huset. Fastigheten X är en jordbruksfastighet om drygt 23 ha belägen i södra Mörrum öster om Mörrumsån. Den aktuella platsen för bostadshuset är i kanten av en åker cirka 200 meter sydväst om gårdscentrum. Huset föreslås cirka 50 meter från X, till vilken även en mindre väg byggs som tillfart till den nya tomten. Enligt översiktsplan 2007 betecknas landskapskapet på platsen som Åar i flackt öppet landskap med rekommendationen att landskapstypen bör skyddas från exploateringar av alla slag. En 10 kv luftledning tangerar platsen för det föreslagna huset. Kommunalt VA är föreslaget. Berörda grannar, Miljöförbundet Blekinge Väst, VA-enheten och E.ON elnät är tillskrivna med möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrande från VA-enheten, daterat , föreligger med tillstyrkan och med information att beakta. Yttrande från X, daterat , föreligger med avstyrkan med hänvisning till främst den pågående jordbruksverksamhet med djurhållning som pågår på X. forts.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 19 forts. 60 Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat , föreligger med avstyrkan med hänvisning till närhet till luftledning och närhet till Mörrums reningsverk. Den föreslagna platsen för ett nytt enbostadshus tangeras av ett flertal intressen. Flertalet av intressena genereras av Mörrumsån och påverkar inte direkt platsen. Det som påverkar är att marken är brukningsvärd jordbruksmark, riksintresset för det rörliga friluftslivet, luftledningen, landskapstypen och inte minst granngårdens intresse av att bedriva jordbruk och djurhållning på sin mark som kan verka störande för närboende. Sammantaget bedöms, med tonvikt på exploatering av brukningsvärd jordbruksmark och inom den skyddsvärda landskapstypen, Miljöförbundets yttrande samt grannens intressen av att idka näringsverksamhet i närheten, att lokaliseringen strider mot de grundläggande kraven i 2 kap. 2 plan- och bygglagen (2010:900). Sannolikt finns det bättre platser i närheten av Mörrum som är lämpligare att bebygga med ett enbostadshus. Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att genomföra åtgärden och det allmänna av att låta marken även i fortsättningen vara oexploaterad anser avdelningen att det allmänna ska väga över. Yrkande Ordförande yrkar att ärendet återremitteras på sökandens egen begäran. Proposition Ordförande frågor om nämnden vill avgöra ärendet på dagens möte eller återremittera ärendet på sökandes egen begäran och finner att nämnden bifaller det sistnämnda. Beslutsunderlag Ansökan med situationsplan, 1:2000 och fotografi, daterad Yttrande från VA-enheten, daterat Yttrande från X, daterat Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Sökanden: X

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2938 X. Nybyggnad av trädäck BYGGLOV att bordlägga ärendet till dess att byggnadsnämndens beslut 41, , vinner laga kraft eller visas åter till nämnden för handläggning. Information Sökanden har överklagat byggnadsnämndens beslut 41, , att trädäcket kräver bygglov. Sammanfattning Byggnadsnämnden beslutade , 41, att med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan om inglasning av altan då åtgärden strider mot gällande detaljplan, samt att trädäcket kräver bygglov. Byggnadsnämnden beslutade däremot inte om bygglovsansökan för trädäcket. Ärendet tas därför upp igen för lovprövning av trädäcket. Aktuellt trädäck är enligt ansökan 15,5 x 4 meter med fasade hörn vilket ger en yta om cirka 61 kvm. Ungefär 2/3-delar av denna yta är uppstolpad medan resten ligger i stort sett direkt på marken. Under den uppstolpade delen lutar marken omkring 40 grader och avsikten är att den även i fortsättningen ska göra det. Uppstolpningen som enligt ritningen är 2,7 meter hög i väster och noll meter i öster ska lämnas öppen under till. I kanten av trädäcket i norr, väster och söder monteras ett räcke, 1,1 meter högt enligt reglerna. Räcket blir som det får förstås på ritningen genomsiktligt. Enligt SIS 21054:2009, Svensk standard för area och volym beräkning av byggnader, ska altaner/terrasser som inte är underbyggda inte inräknas vid beräkning av byggnadsarea. Aktuellt trädäck är inte underbyggt och ska således inte generera någon byggnadsarea. Yrkande Ordförande yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på att byggnadsnämndens beslut 41, , vinner laga kraft eller visas åter till nämnden för handläggning. Proposition Ordförande frågar om nämnden vill avgöra ärendet på dagens möte eller bordlägga ärendet och finner att nämnden bifaller det sistnämnda. forts.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 21 forts. 61 Beslutsunderlag Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, inkomna Beslutet skickas till Sökanden: X

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /430 Marieberg 4:1, Holländarevägen 66. Inredande av bibliotek i affärslokal På grund av jäv deltar inte ledamot Claes Mårlind (M) i handläggning och beslut av ärendet. BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov att fastställa X som kontrollansvarig. Information Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Sammanfattning Ansökan avser bygglov för inredande av bibliotek i affärslokal i Svängsta centrum. Ett flertal mindre lokaler slås samman till en och inreds till bibliotek med en yta om 284 kvm. Hela glaspartiet mot väster byts ut men med en indelning lika befintlig. Befintlig betongbalustrad ovan glaspartiet ersätts delvis med glas och förses med biblioteksskylt. Fastigheten omfattas av detaljplan från år 1966 som medger bebyggelse för bostadsoch handelsändamål. Eftersom ändamålet bibliotek utgör ett ur plansynpunkt eget ändamål avviker åtgärden från detaljplanen. Berörda grannar är tillskrivna. Bebyggelsen in Svängsta centrum är byggd på sådant sätt att den har goda förutsättningar för att inrymma ortens bibliotek. Att åtgärden är i strid med detaljplan anses vara mer av ett planteoretiskt problem. Avvikelsen som åtgärden innebär får därmed anses som liten. För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för fastställande, godkännande eller kännedom: forts.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 23 forts. 62 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN Beslutsunderlag Ansökan, daterad Situationsplan, plan- och fasadritningar, daterade Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, Box 53, Karlshamn Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura skickas separat) , Attest:

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /257 Växjö 11, N:a Fogdelyckegatan/Regeringsgatan. Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 31 b och 9 kap 33 plan- och bygglagen (2010:900) bevilja tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats enligt situationsplanen i ansökan i tre år från den dag detta beslut vunnit laga kraft att kontrollansvarig inte krävs. Information Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit att bevilja ett tidsbegränsat bygglov om tre år istället för fem år har sökanden fått tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Sökanden har inte inkommit med något yttrande. Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn. Skrivelsen ska vara byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Sammanfattning Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i fem år för parkeringsplats på fastigheten Växjö 11, detta under tiden som ett nytt planförslag utarbetas. Åtgärden är genomförd och denna fråga hanteras i ett separat ärende om ingripande. Fastigheten Växjö 11 omfattas av detaljplan från 1960-talet som medger bebyggelse för bostadsändamål och för samlingslokal. Att använda marken för parkeringsändamål strider således mot detaljplanen. Berörda grannar är tillskrivna med möjlighet att yttra sig. forts.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (40) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (40) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (40) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 266 (318) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 266 (318) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 266 (318) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

DOM 2013-12-19 Stockholm

DOM 2013-12-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2013-12-19 Stockholm Mål nr P 4206-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-05 i mål nr P 258-13, se bilaga KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer