KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare tjänstgörande som ordinarie markerade med xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordf, S xx Inger Löfblom Sjöberg, S, tj gör x Göran Svensson, 1 vice ordf, S x Kurt Kaarle, S, Magnus Olsson, 2 vice ordf, M xx Lars-Erik Ivarsson, M x Leif Sturesson, S Ingvar Andersson, S x Tommy Larsson, V xx Johan Wolgast, MP, tj gör 62 x Jan-Olof Persson, S, ej x Lennart Lindqvist, S x Claes Mårlind, M, ej 62 xx Mats Abrahamsson, M x Ingrid Ankarcrona, S x Kerstin Linde, S Görgen Lennarthsson, SD, SD x Mats Bondesson, C x Tommy Persson, S Rolf Hansson, FP xx Agneta Larsson, KD Närvarande tjänstemän Emina Kovačić, stadsarkitekt Anna Terning, landskapsarkitekt ( 49-51) Ann Åstrand, kommunjurist ( 49-51) Adam Laurin, bygglovarkitekt ( 49-69) Camilla Bengtsson, ekonom ( 52-53) Jonas Ronsby, arkitekt ( 49-51) Jeanette Conradsson, planarkitekt ( 49-51, 54) Martin Lindholm, byggnadsinspektör ( 49-51) Nina Malo, planarkitekt ( 49-55) Thomas Norman, byggnadsinspektör ( 49-51) Malin Nilsson, planarkitekt ( 49-51) Filippa Sjöberg, sekreterare Karin Olsson, assistent ( 49-51) Övriga närvarande Evelina Alenäs, teckentolk Katharina Rödel, teckentolk Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Leif Sturesson Filippa Sjöberg Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Filippa Sjöberg

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2 Innehållsförteckning, Ledamöter i arbetsutskottet 2014/39 50 Ändring i föredragningslistan 2014/39 51 Kommunjurist Ann Åstrand informerar om skadeansvar 2014/39 52 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2013/ Uppföljning intern kontroll / Ansökan om planläggning Reval / Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. (Kungsparken) beslut om samråd 2013/ Verksamhetsplan 2014/39 57 Stadsarkitekten informerar 2014/39 58 Yttrande angående motion om lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst 2014/ Yttrande angående bilfritt i innecentrum, för det hållbara Karlshamn 2014/ X. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 2014/ X. Nybyggnad av trädäck 2013/ Marieberg 4:1 Inredande av bibliotek i affärslokal 2014/ Växjö 11. Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats 2014/ X. Anmälan om eventuellt olovligt anläggande av parkeringsplats 2012/ Delegationer 66 Underrättelser från Lantmäterimyndigheten 2014/41 67 Skrivelser för kännedom 68 Aktivitetslista plan-, bygglovs- och mätärenden 2014/39 69 Rättsfallsredovisning

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Ledamöter i arbetsutskottet att Jan Bremberg, Jan-Olof Persson och Claes Mårlind med Inger Löfblom Sjöberg och Mats Abrahamsson som ersättare ska ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Ändring i föredragningslistan att inga förändringar i föredragningslistan görs.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Kommunjurist Ann Åstrand informerar om skadeansvar vid myndighetsutövning att godkänna informationen. Sammanfattning Förtroendevald Kommunalt förtroendevalda är ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, fullmäktigeberedningar samt revisorer. Förtroendevalda och anställda Det är de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret för hela den kommunala förvaltningen, från beslutsfattande till genomförande. Anställda är biträden till nämnden, med undantag för förvaltningschefer och i speciallagstiftningen för skola och räddningstjänst. Politiskt ansvar Politiskt ansvar utkrävs av väljarna eller av partiet. Det kan avse juridiskt fullt korrekta beslut. Juridiskt ansvar för politiska felbedömningar som i sig är lagliga kan därför inte förekomma. Juridiskt ansvar En persons/förtroendevalds handlande eller underlåtenhet att handla kan leda till att ansvar utkrävs i form av rättslig påföljd (straff, skadestånd, disciplin-påföljd). Bedöms av domstol. Ansvar utkrävs för juridiska felbedömningar även om handlandet kan ha varit kommunalpolitiskt försvarbart. Straffansvar Tjänstefel (BrB 20 kap.). Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Mutbrott (BrB 10 kap.). Den som utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av uppdraget döms för tagande av muta. Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som ovan döms för givande av muta. Brott mot tystnadsplikten (BrB 20 kap.). Avser brott mot offentlighets- och sekretesslagen. Skiljas från sitt uppdrag (BrB 20 kap. 4 eller KL 4 kap. 10 p2). Avser förtroendevald som begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller mer. Avser förtroendeuppdrag som innefattar myndighetsutövning. forts.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6 forts. 51 Straffansvar, som inte är unika för den offentliga sektorn: o Trolöshet mot huvudman o Förskingring o Specialstraffrätten: - Arbetsmiljölagen - Personuppgiftslagen - Miljöbalken Personligt skadeståndsansvar Kommunen kan bli skadeståndsansvarig i avtalsförhållande. Kommun och stat har ett särskilt skadestånds-ansvar för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (SkL 3 kap. 2 ). Ren förmögenhetsskada genom att myndighet genom fel eller försummelse lämnat felaktiga upplysningar eller råd (SkL 3 kap. 3 ). Det saknas uttryckliga regler om personligt skadeståndsansvar för förtroendevalda i kommunallagen. Ett personligt skadeståndsansvar kan utkrävas vid brott. Däremot är det oklart om det finns något personligt skadeståndsansvar för andra ekonomiska förluster. Övriga ansvarsformer Entledigande av förtroendevalda (KL 4 kap. 10 ). Kommunala nämndsledamöter och revisorer är underkastade JO-tillsyn. Dock inte ordförande i KF. Kommunalt domstolstrots. Lagtrots är detsamma som att fatta beslut i strid mot lag. Avser förvaltningsdomstols domar.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2135 Ekonomisk månadsrapport januari-februari att godkänna rapporten avseende det ekonomiska läget. Sammanfattning Rapport om det ekonomiska läget för perioden januari februari 2014 föreligger. Driftbudget Nettobudgetavvikelsen för byggnadsnämndens verksamhet visar på en positiv avvikelse för årets första två månader på 148 tkr. Helårsprognosen bedöms till 0 tkr mot budgetram. Investeringsbudget Investeringsbudget för 2014 är 75 tkr för utvecklingsområden och 75 tkr för inventarier. Bruttoinvesteringarna under perioden uppgick till 0 kr av totalt 150 tkr. Personalkostnader Positiv avvikelse på 269 tkr för årets första två månader beroende på partiella ledigheter och en vakant tjänst. Helårsprognosen bedöms till 0 tkr mot budgetram. Protokollet ska skickas till Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Camilla Bengtsson Stadsarkitekt Emina Kovačić

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /1755 Uppföljning intern kontroll 2013 att ställa sig bakom och godkänna redovisningen av intern kontroll för 2013, vilken har överlämnats till kommunstyrelsen och ekonomikontoret enligt bilagor. Sammanfattning Ekonom Camilla Svensson redovisar intern kontroll för Beslutsunderlag BN uppföljning intern kontroll 2013 BN Verksamhetsmål 2013 Verkställda inköp BN december 2013 BN arbetsmiljö 2013 Inköpskontroll BN Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Lisa Jönsson Ekonom Camilla Bengtsson Stadsarkitekt Emina Kovačić

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /177 Ansökan om planläggning för Reval 12 att ställa sig positiv till att pröva ansökan om planläggning, med syfte att införa skyddsbestämmelser på fastigheten Reval 12, i en detaljplaneprocess att planavtal ska upprättas att planarbetet ska bekostas av sökanden. Sammanfattning Ansökan om planläggning gällande Reval 12 inkom den 13 januari 2014 från X, för egen del och som ombud för X och X. Sökanden önskar genom införande av skyddsbestämmelser i plan säkerställa att den på fastigheten äldre, välbevarad byggnaden bevaras intakt för framtiden. Med detta menar man även att den öppna gaveln mot norr, i gräns mot Reval 13, ska bevaras. Bebyggelsen på Reval 12 bedöms i Bevarande- och utvecklingsplanen ha ett särskilt högt kulturhistoriskt värde. Huruvida den öppna gaveln är omistlig i sammanhanget framgår dock inte på ett entydigt sätt för den aktuella fastigheten. I Bevarande- och utvecklingsplanen anges att i kommande detaljplaner bör byggnader och miljöer med höga kulturhistoriska värden ges skyddsbestämmelser. Det är dock inte möjligt att med skyddsbestämmelser inom ny detaljplan för Reval 12 förhindra sammanbyggnad, då gällande detaljplan för Reval 13 möjliggör ett mot gatan slutet byggnadssätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Ansökan om planläggning, daterad Beslutet skickas till X X X Planarkitekt Jeanette Conradsson Bygglovarkitekt Adam Laurin Stadsarkitekt Emina Kovačić

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /3171 Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4 m.fl. (Kungsparken) beslut om samråd att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat , och till denna hörande handlingar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen och att en MKB därför inte krävs att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen (2010:900). Sammanfattning Syftet med planarbetet är att möjliggöra bostäder, kontor och handel i Kungsparken, inom del av fastigheten Mörrum 73:4. Del av parken kommer att finnas kvar i den östra delen av planområdet och planläggas för allmänt ändamål, park. Parkens yta är ca kvm och ägs av Karlshamns kommun. Strax söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. En riskanalys avses att upprättats i samband med samrådsskedet. Ett beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning, erfordras därmed inte. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Plankarta, daterad Planbeskrivning, daterad Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, daterad Beslutet skickas till Mark- och exploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovačić Planarkitekt Nina Malo

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Verksamhetsplan att godkänna informationen. Sammanfattning Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Stadsarkitekten informerar att godkänna informationen. Sammanfattning Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten såsom Vikariat för Sofi utannonseras igen, Malin erbjuden tillsvidaretjänst Karlskrona Klimatutbildning med Sweco Möte med X angående detaljplan för Lindemo Näringslivsgala: S:t Julian-priset Kick Off: tillväxtorienterad samhällsutveckling Möte med X ange v återupptagning av hans detaljplan Kultur- och bibliotekshuset styrgruppsmöte Dialogmöte Quendresa stationsområdet Presidieträff Workshop med Länsstyrelsen om klimatförändringarnas påverkan på infrastruktur Möte med X om Bjärnö Bygglovrutiner Earth Ship Mörrum detaljplan Praktikansökningar Möte om torget Prata turism i Vägga: Villa Albertsberg Möten om det nya kultur- och bibliotekshuset Mörrum nästnästa BN-sammanträde Öppet hus detaljplanering, bygglov, mätning, exploatering 3/4 18:30-20:30

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /879 Yttrande angående lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst att anta yttrandet nedan som nämndens eget att förklara paragrafen omedelbart justerad. Yttrande Byggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig kring miljöpartiets motion: Angående lagliga platser att utöva Street Art i Karlshamn Stadsarkitekten har tagit del av motionen som bland annat föreslår att man smyckar stadens el-skåp med stiliserande ansikten och på detta sätt skapar en stund för eftertanke. Förslagsställarna efterlyser lagliga platser att utöva Street Art/ gatukonst. Stadsarkitekten anser att det är viktigt att skapa plats för olika former av konst i stadsrummet men är samtidigt medveten om att det inte är en helt okomplicerad frågeställning. Vidare instämmer stadsarkitekten med förslagsställarna att det är viktigt att stadens konst representerar alla generationers konstuttryck. Graffitikonsten är de ungas konst och som sådan väldigt viktig för staden. Under förutsättning att man skapar lagliga graffitivägar på vissa anvisade platser i staden och under någon form av tillsyn och ledning från kommunens kulturverksamhet ser stadsarkitekten potential till att utveckla denna typ av konstform. Liknande väggar finns idag i Ronneby (i anslutning till stadsbiblioteket och på en f.d. industribyggnad) och fungerar väl både som konst i det offentliga rummet och som ett föränderligt stadsbyggnadselement som belyser aktuella samhällsämnen. Legalisering av vissa ytor i syfte att främja denna typ av konstform tenderar även att minska risk för skadegörelsegraffiti. Att detta ämne är aktuellt visar även Luleå Tekniska Högskolans ansökan om forskningsstöd för projektet Mellanrummens värde som ska studera ekonomiska, sociala, demokratiska och kulturella aspekter av graffiti. Syftet är att belysa och stärka alternativa värden över vad som skapar en attraktiv stad, enligt Björn Ekelund, forskare vid avdelningen för Arkitektur och vatten. Det är dock viktigt att man gör en noggrann analys av vilka platser som man kan tillåta upplåtas för detta ändamål. I samband med detta bör följande faktorer belysas: platsens beskaffenhet, trygghet, möjlighet till insyn, vilka grupper man eventuellt kommer att kunna nå med konsten mm. Stadsarkitekten ser positivt på kultur- och bibliotekschefens förslag till lämplig plats: Skateplazan vid Österslättskolan och Stadsteatern som är en plats med naturlig tillsyn. Då denna konstform är ny för Karlshamn skulle det vara lämpligt att påbörja ett sådant projekt i mindre skala för att sedan utöka det efter genomförd utvärdering. forts.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 14 forts. 58 Byggnadsnämndens roll i en framtida prövning av sådant ärende skulle kunna vara att bedöma platsens lämplighet ur ett stadsbyggnadsperspektiv och eventuell bygglovsprövning om man t.ex. väljer att smycka en fasad. För Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun Emina Kovačić Stadsarkitekt Yrkande Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad eftersom sista datum för remissvar är Proposition Ordförande ställer proposition på att bifalla arbetsutskottets förslag och på att förklara paragrafen omedelbart justerad och finner att nämnden bifaller förslagen. Beslutsunderlag Motion från Miljöpartiet, daterad Yttrande från stadsarkitekt, daterat Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kulturchef Marie Liljenberg

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /591 Yttrande angående bilfritt innecentrum, för det hållbara Karlshamn att anta yttrandet nedan som nämndens eget att förklara paragrafen omedelbart justerad. Yttrande Stadsmiljöavdelningen har tagit del av förslag ställt till samhällsbyggnadsförvaltningen, Byggnadsnämnden och ÖP-gruppen: Bilfritt i innecentrum, för det hållbara Karlshamn. Förslaget omfattar bl.a. frågor som rör trafikplanering (trafikföring och parkering), ordningsföreskrifter för torghandeln, torgets framtida utformning, behov av framtida mötesplatser mm. Stadsmiljöavdelningen har inhämtat synpunkterna från de ansvariga vad gäller trafik och även kontaktat KABO som är markägare för den yta som förslagsställarna vill använda till ett framtida P-hus som avstått från att yttra sig i frågan i detta skede. I samband med pågående arbete med den kommunövergripande översiktsplanen har stadsmiljöavdelningen fått i uppdrag att leda och samordna en övergripande parkeringsutredning där tjänstemän från de olika kommunala förvaltningarna finns representerade. Tanken med utredningen är att med professionell konsulthjälp och utifrån våra behov gemensamt skapa framtida ramar för Karlshamns parkeringsutveckling kopplat till våra framtidsvisioner. En stor del av det arbetet kommer att vara vidarebearbetning och utveckling av tekniska nämndens Trafikvision Översiktsplanen (samrådshandling) redovisar i stora drag hur kommunen förhåller sig till de infrastrukturella frågeställningarna (nedan utdrag ur ÖP 2030). Vägar, gång- och cykelvägar och parkering Arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande trafik som beskrivs i Trafikvision Arbeta för ett regionalt trafiknät mellan i första hand kommunerna i länet. Verka för att Europaväg 22 byggs ut till motorväg. Planera för ett väl utbyggt och väl fungerande transportsystem och infrastruktur för person- och godstransporter. Utred möjligheterna till bättre koppling mellan områden norr-söder om E22:an. Minska genomfartstrafiken i centrum på Rådhusgatan och Ronnebygatan. Studera möjligheten att förbättra framkomligheten på södra delen av ringleden. Satsa på gång- och cykelvägar för att främja gång och cykeltrafik. Utgå från trafikantgrupperna barn, äldre och funktionshindrade som normgivande för det kommunala trafiksystemet. forts.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 16 forts. 59 Beakta de problem som det omfattande enkelriktningssystemet i Karlshamns centrum medför för cykeltrafikanter. Dubbelrikta cykeltrafiken så långt möjligt. Utforma gator, vägar, gång- och cykelvägar så att de ger god och trafiksäker tillgänglighet till skolor och arbetsplatser, industrier och besöksmål. Prioritera särskilt gång- och cykelvägar. Planera för förtätningar av bebyggelsen eftersom det gynnar gående och cyklister då avstånden mellan målpunkter krymper. Skapa intressanta, trygga, säkra och attraktiva gångstråk som gör det intressant att gå, trots att avstånden ibland är långa. Öka gåendes och cyklisters möjligheter till korta vägval genom att minska på barriärerna, t.ex. fler gång- och cykelbroar över Mörrumsån i Mörrum och minskade omvägar i anslutning till gång- och cykeltunnlar. Fortsätt bygga ut separerade gång- och cykelvägar, framför allt längs huvudvägnätet men även på platser där många gående och cyklister rör sig i lokalnätet. Fortsätt bygga ut och om hastighetssäkrade gång och cykelpassager. Förtydliga för bilisterna där så krävs, att cykelbanorna är dubbelriktade. Planera så att antalet parkeringsplatser i centrum står i proportion till behovet. Byggnadsnämnden ser positivt på förslagsställarnas engagemang i stadsbyggnadsfrågor där trafik utgör en stor del men anser att eventuella konsekvenser av förslaget bör utredas och belysas i tekniska nämnden där de hör hemma varför vi nedan redovisar trafikingenjörens synpunkter på det inkomna förslaget: Gågator och gångfartsområden anläggs där behovet av korsande rörelser är mycket stort, huvudsakligen p.g.a. att det ligger affärer på båda sidor om gatan. I Karlshamn gäller detta för Drottninggatan mellan Ronnebygatan och Norra Fogdelyckegatan och Ronnebygatan mellan Drottninggatan och Regeringsgatan. Längs flera av föreslagna gatudelar är det i stort sett ingen handel och mycket lågt behov av korsande rörelser för oskyddade trafikanter. Detta gäller exempelvis Kungsgatan norr om Christopher Schrödersgatan, Christopher Schrödersgatan öster om Kungsgatan och Rådhusgatan. Prinsgatan, Ågatan, Hamngatan och Erik Dahlbergsvägen har redan idag funktionen av ringled som de allra flesta väljer som inte har ett ärende i centrum. För att minska genomfartstrafiken på Ronnebygatan har genomfartstrafikförbud för motorfordonstrafik skyltats. Parkeringsplatser för arbetstagare anläggs med fördel i anslutning till ringleden för att undvika onödig trafik i rutnätsstaden. Föreslagen placering av ett p-hus vid Möllebacken är därmed inte bra då den leder till mer trafik på framförallt Regeringsgatan och Bodekullsvägen (om den skulle öppnas för biltrafik mellan Regeringsgatan och Kungsgatan där det idag är GC-väg). För besökare är det däremot viktigt att det finns tillgängliga parkeringsplatser i närheten av målpunkten. Stadsmiljöavdelningen kommer att redovisa förslaget för den tvärsektoriella arbetsgrupp som arbetar med pågående parkeringsutredning men kan i nuläget inte bedöma om och i vilken utsträckning förslaget kommer att påverka den slutgiltiga parkeringsutredningen. forts.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 17 forts. 59 För byggnadsnämnden i Karlshamns kommun Emina Kovačić Stadsarkitekt Yrkande Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad eftersom sista datum för remissvar är Proposition Ordförande ställer proposition på att bifalla arbetsutskottets förslag och på att förklara paragrafen omedelbart justerad och finner att nämnden bifaller förslagen. Beslutsunderlag Motion från Karlshamns S-förening, daterad Yttrande från stadsarkitekt, daterat Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /126 X. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus FÖRHANDSBESKED att återremittera ärendet på sökandens egen begäran. Information Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan har sökanden fått tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Sökanden har varit i kontakt med handläggande tjänsteman och vill ha mer tid för att titta på andra alternativ för lokalisering av ett enbostadshus. Sammanfattning Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten X. Omkring 1000 kvm mark föreslås styckas av som tomt till huset. Fastigheten X är en jordbruksfastighet om drygt 23 ha belägen i södra Mörrum öster om Mörrumsån. Den aktuella platsen för bostadshuset är i kanten av en åker cirka 200 meter sydväst om gårdscentrum. Huset föreslås cirka 50 meter från X, till vilken även en mindre väg byggs som tillfart till den nya tomten. Enligt översiktsplan 2007 betecknas landskapskapet på platsen som Åar i flackt öppet landskap med rekommendationen att landskapstypen bör skyddas från exploateringar av alla slag. En 10 kv luftledning tangerar platsen för det föreslagna huset. Kommunalt VA är föreslaget. Berörda grannar, Miljöförbundet Blekinge Väst, VA-enheten och E.ON elnät är tillskrivna med möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrande från VA-enheten, daterat , föreligger med tillstyrkan och med information att beakta. Yttrande från X, daterat , föreligger med avstyrkan med hänvisning till främst den pågående jordbruksverksamhet med djurhållning som pågår på X. forts.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 19 forts. 60 Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat , föreligger med avstyrkan med hänvisning till närhet till luftledning och närhet till Mörrums reningsverk. Den föreslagna platsen för ett nytt enbostadshus tangeras av ett flertal intressen. Flertalet av intressena genereras av Mörrumsån och påverkar inte direkt platsen. Det som påverkar är att marken är brukningsvärd jordbruksmark, riksintresset för det rörliga friluftslivet, luftledningen, landskapstypen och inte minst granngårdens intresse av att bedriva jordbruk och djurhållning på sin mark som kan verka störande för närboende. Sammantaget bedöms, med tonvikt på exploatering av brukningsvärd jordbruksmark och inom den skyddsvärda landskapstypen, Miljöförbundets yttrande samt grannens intressen av att idka näringsverksamhet i närheten, att lokaliseringen strider mot de grundläggande kraven i 2 kap. 2 plan- och bygglagen (2010:900). Sannolikt finns det bättre platser i närheten av Mörrum som är lämpligare att bebygga med ett enbostadshus. Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att genomföra åtgärden och det allmänna av att låta marken även i fortsättningen vara oexploaterad anser avdelningen att det allmänna ska väga över. Yrkande Ordförande yrkar att ärendet återremitteras på sökandens egen begäran. Proposition Ordförande frågor om nämnden vill avgöra ärendet på dagens möte eller återremittera ärendet på sökandes egen begäran och finner att nämnden bifaller det sistnämnda. Beslutsunderlag Ansökan med situationsplan, 1:2000 och fotografi, daterad Yttrande från VA-enheten, daterat Yttrande från X, daterat Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Sökanden: X

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2938 X. Nybyggnad av trädäck BYGGLOV att bordlägga ärendet till dess att byggnadsnämndens beslut 41, , vinner laga kraft eller visas åter till nämnden för handläggning. Information Sökanden har överklagat byggnadsnämndens beslut 41, , att trädäcket kräver bygglov. Sammanfattning Byggnadsnämnden beslutade , 41, att med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan om inglasning av altan då åtgärden strider mot gällande detaljplan, samt att trädäcket kräver bygglov. Byggnadsnämnden beslutade däremot inte om bygglovsansökan för trädäcket. Ärendet tas därför upp igen för lovprövning av trädäcket. Aktuellt trädäck är enligt ansökan 15,5 x 4 meter med fasade hörn vilket ger en yta om cirka 61 kvm. Ungefär 2/3-delar av denna yta är uppstolpad medan resten ligger i stort sett direkt på marken. Under den uppstolpade delen lutar marken omkring 40 grader och avsikten är att den även i fortsättningen ska göra det. Uppstolpningen som enligt ritningen är 2,7 meter hög i väster och noll meter i öster ska lämnas öppen under till. I kanten av trädäcket i norr, väster och söder monteras ett räcke, 1,1 meter högt enligt reglerna. Räcket blir som det får förstås på ritningen genomsiktligt. Enligt SIS 21054:2009, Svensk standard för area och volym beräkning av byggnader, ska altaner/terrasser som inte är underbyggda inte inräknas vid beräkning av byggnadsarea. Aktuellt trädäck är inte underbyggt och ska således inte generera någon byggnadsarea. Yrkande Ordförande yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på att byggnadsnämndens beslut 41, , vinner laga kraft eller visas åter till nämnden för handläggning. Proposition Ordförande frågar om nämnden vill avgöra ärendet på dagens möte eller bordlägga ärendet och finner att nämnden bifaller det sistnämnda. forts.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 21 forts. 61 Beslutsunderlag Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, inkomna Beslutet skickas till Sökanden: X

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /430 Marieberg 4:1, Holländarevägen 66. Inredande av bibliotek i affärslokal På grund av jäv deltar inte ledamot Claes Mårlind (M) i handläggning och beslut av ärendet. BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov att fastställa X som kontrollansvarig. Information Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Sammanfattning Ansökan avser bygglov för inredande av bibliotek i affärslokal i Svängsta centrum. Ett flertal mindre lokaler slås samman till en och inreds till bibliotek med en yta om 284 kvm. Hela glaspartiet mot väster byts ut men med en indelning lika befintlig. Befintlig betongbalustrad ovan glaspartiet ersätts delvis med glas och förses med biblioteksskylt. Fastigheten omfattas av detaljplan från år 1966 som medger bebyggelse för bostadsoch handelsändamål. Eftersom ändamålet bibliotek utgör ett ur plansynpunkt eget ändamål avviker åtgärden från detaljplanen. Berörda grannar är tillskrivna. Bebyggelsen in Svängsta centrum är byggd på sådant sätt att den har goda förutsättningar för att inrymma ortens bibliotek. Att åtgärden är i strid med detaljplan anses vara mer av ett planteoretiskt problem. Avvikelsen som åtgärden innebär får därmed anses som liten. För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för fastställande, godkännande eller kännedom: forts.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 23 forts. 62 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN Beslutsunderlag Ansökan, daterad Situationsplan, plan- och fasadritningar, daterade Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, Box 53, Karlshamn Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura skickas separat) , Attest:

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /257 Växjö 11, N:a Fogdelyckegatan/Regeringsgatan. Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 31 b och 9 kap 33 plan- och bygglagen (2010:900) bevilja tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats enligt situationsplanen i ansökan i tre år från den dag detta beslut vunnit laga kraft att kontrollansvarig inte krävs. Information Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit att bevilja ett tidsbegränsat bygglov om tre år istället för fem år har sökanden fått tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Sökanden har inte inkommit med något yttrande. Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn. Skrivelsen ska vara byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Sammanfattning Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i fem år för parkeringsplats på fastigheten Växjö 11, detta under tiden som ett nytt planförslag utarbetas. Åtgärden är genomförd och denna fråga hanteras i ett separat ärende om ingripande. Fastigheten Växjö 11 omfattas av detaljplan från 1960-talet som medger bebyggelse för bostadsändamål och för samlingslokal. Att använda marken för parkeringsändamål strider således mot detaljplanen. Berörda grannar är tillskrivna med möjlighet att yttra sig. forts.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn. Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist

Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn. Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist sid 1 av 27 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:05 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 37 Kerstin Linde Ledamot (S) Magnus Olsson Ledamot (M) ej 37 Görgen Lennarthsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 16.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 18:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Karlshamns kommun. PROTOKOLL Byggnadsnämnden 2016-01-20. sid 1 av 54. Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45

Karlshamns kommun. PROTOKOLL Byggnadsnämnden 2016-01-20. sid 1 av 54. Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45 sid 1 av 54 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 6 Mats Bondesson Vice ordförande (C) Magnus Olsson Ledamot (M) ej 5, 6 och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lennart Lindqvist (S) 49 68 Stefan Sörensson (L) Mikael Wigermo (MP)

Lennart Lindqvist (S) 49 68 Stefan Sörensson (L) Mikael Wigermo (MP) sid 1 av 39 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 17:25 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 62, 68 Mats Bondesson Vice ordförande (C) Kerstin Linde Ledamot (S) Magnus

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm 1 Plats och tid, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (36) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (36) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (36) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Mörrum River Lodge, kl. 13:15 16:20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S)

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S) 1 (10) Plats och tid Gruesalen, torsdagen den 31 mars 2016 kl 14:00-15:05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S), Ordförande Liselott Ljung (S), 1:e vice ordförande Niels Madsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(12) Tid och plats 2014-02-24 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S)

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (36) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (36) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (36) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Valter Lööv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (34) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (34) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (34) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (53) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (53) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (53) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 18:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer