KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare tjänstgörande som ordinarie markerade med Ledamöter Ersättare Jan Bremberg, ordf, S Inger Löfblom Sjöberg, S Göran Svensson, 1 vice ordf, S Kurt Kaarle, S, ej 36 Magnus Olsson, 2 vice ordf, M Lars-Erik Ivarsson, M Leif Sturesson, S Ingvar Andersson, S Tommy Larsson, V, ej 37 Johan Wolgast, MP, tj gör 37 Jan-Olof Persson, S Lennart Lindqvist, S, 27-40, går 16:30 Claes Mårlind, M Mats Abrahamsson, M Ingrid Ankarcrona, S Kerstin Linde, S Görgen Lennarthsson, SD, SD Mats Bondesson, C Tommy Persson, S Rolf Hansson, FP Agneta Larsson, KD Närvarande tjänstemän Emina Kovačić, stadsarkitekt ( 27-40) Anna Terning, landskapsarkitekt ( 27-28, 30) Camilla Bengtsson, ekonom ( 29-30) Adam Laurin, bygglovarkitekt ( 27-31, 33-48) Lisa Jönsson, ekonom ( 29-30) Martin Lindholm, byggnadsinspektör ( 33-36) Nina Malo, planarkitekt ( 27-31) Filippa Sjöberg, sekreterare Övriga närvarande Janeth Gummesson, teckentolk Katharina Rödel, teckentolk Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Göran Svensson Filippa Sjöberg Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Filippa Sjöberg

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2 Innehållsförteckning, Ledamöter i arbetsutskottet 2014/39 28 Ändring i föredragningslistan 2014/39 29 Bokslut / Detaljplan för Samariten 2 och 3 m.fl. beslut om granskning 2012/ Uppdatering av äldre detaljplaner 2014/ Verksamhetsplan 2014/39 33 Stadsarkitekten informerar 2014/39 34 Yttrande avseende förslag till beslut & skötselplan naturreservatet Stärnö-Boön 2013/ Mörrum 68:3. Stambyte inkl. badrumsrenovering och elsanering av lägenheter 2013/ X. Ändrad användning från kontor till bostad 2013/ X. Tillbyggnad av enbostadshus 2013/ X. Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 2013/ Karlshamn 5:1, Tegelbruksviken. Strandskyddsdispens för gallring av skog 2013/ Karlshamn 5:1. Strandskyddsdispens för badplats & uppförande av kallbadhus 2013/ X. Inglasning av altan och nybyggnad av trädäck 2013/ Stockholm 3. Marklov för ramp till butiksentré 2013/ Delegationer 44 Underrättelser från Lantmäterimyndigheten 2014/41 45 Skrivelser för kännedom 46 Aktivitetslista plan-, bygglovs- och mätärenden 2014/39 47 Rättsfallsredovisning 48 Kurser

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Ledamöter i arbetsutskottet att Jan Bremberg, Leif Sturesson och Tommy Larsson med Agneta Larsson och Johan Wolgast som ersättare ska ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Ändring i föredragningslistan att inga förändringar i föredragningslistan görs.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /3107 Bokslut 2013 att ställa sig bakom och godkänna rapporteringen av bokslut för byggnadsnämnden 2013, vilket har överlämnats till kommunstyrelsen och ekonomikontoret, enligt bilaga 1 och 2. Sammanfattning Ekonom Camilla Bengtsson redovisar bokslut för Beslutsunderlag Årsredovisning 2013, Byggnadsnämnden, bilaga 1 Byggnadsnämnden: Bokslut 2013, bilaga 2 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovačić

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2613 Detaljplan för Samariten 2 och 3 m.fl., (Blekingesjukhuset) beslut om granskning att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, daterad att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 plan- och bygglagen (2010:900). Sammanfattning Syftet med planläggningen är att befästa och utöka byggrätten för befintliga ändamål, vård, skola och teknisk anläggning, samt att möjliggöra för att även utveckla fastigheterna för kontor, handel, parkering och bostäder. Planen har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 2010:900 under tiden 14 oktober 22 november yttranden inkom, vilka återges i upprättad samrådsredogörelse. Beslutsunderlag Plankarta, daterad Planbeskrivning, daterad Samrådsredogörelse, daterad (Sedan tidigare beslutade handlingar så som MKB-checklista skickas inte ut men finns att tillgå på stadsmiljöavdelningen) Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till X, Landstingsservice, Affärsområde Fastighet, Karlskrona Mark och eploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovačić Landskapsarkitekt Anna Terning

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /432 Uppdatering av äldre detaljplaner att berörda tjänstemän jobbar vidare med förslaget tills kommunfullmäktige beslutat om att tillföra medel. Sammanfattning I enlighet med , 11, är en skrivelse framtagen angående uppdatering av äldre detaljplaner. Det finns ett flertal äldre stads- och byggnadsplaner inom kommunen som bör uppdateras och anpassas till dagens förhållanden, framförallt när det gäller byggrätt i bostadsplanerna men även användningssätt i eempelvis industriplaner. Planerna bör anpassas till dagens viljeinriktning för att skapa förutsättning för ett attraktivt boende i enlighet med kommunens vision samt att underlätta bygglovshanteringen. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväten som välfärden i kommunen. Planeringen för att utveckla boendet är därför en viktig del i Karlshamns kommuns strategiska planering. Skrivelsen redovisar metoder för urvalskriterier, prioriteringar och genomförande. Yrkande Ordförande yrkar att berörda tjänstemän jobbar vidare med förslaget tills kommunfullmäktige beslutat om att tillföra medel. Proposition Ordförande ställer proposition på att berörda tjänstemän jobbar vidare med förslaget tills kommunfullmäktige beslutat om att tillföra medel och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag BN:s beslut 11/2014 Skrivelse, daterad Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Verksamhetsplan att godkänna informationen. Sammanfattning Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Stadsarkitekten informerar att godkänna informationen. Sammanfattning Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten såsom Juryarbete i Ronneby: Cradle to Cradle Styrgruppsmöte Tillvätorienterad samhällsutveckling i Karlshamn Medarbetarsamtal Konsultutredningar Workshop LST kulturmiljö Startmöte trafikutredningen Möte med Peab m.fl. angående Stationsområdet Vindbruksplan Enkla Elbolaget Sportfiske Valsjön Mörrumsparken startmöte Lars Eric Hermansson vikarierar Styrgruppsmöte ÖP Bygglovmöte Reval Praktikant arbetsförmedlingen Workshop Möte med Carl Ael om Bjärnö Marinkompaniet Budgetberedning KB-huset nyttjarmöte Planläggning kv Pilen Studiebesök inkl. nämndsmöte Mörrums Lodge i maj

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /3168 Yttrande avseende förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Stärnö-Boön i Karlshamns kommun att anta yttrande enligt bilaga som nämndens eget. Sammanfattning Länsstyrelsen Blekinge län har tagit fram förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Stärnö-Boön i Karlshamns kommun. Karlshamns kommun har ett föreläggande om att inkomma med ett yttrande över förslaget senast den 31 januari Länsstyrelsen Blekinge län har efter begäran om anstånd från kommunen lämnat anstånd till den 31 mars Karlshamns kommun har hos länsstyrelsen hemställt om bildande av naturreservat för Stärnö och Boön. Förslaget omfattar ett område om cirka 994 hektar, varav 196 hektar utgörs av mark och 798 hektar av vatten. Naturreservatets namn föreslås vara Stärnö-Boön och Karlshamns kommun föreslås vara naturvårdsförvaltare. Reservatsföreskrifter föreslås för naturreservatet och föreslagen skötselplan anger hur naturreservatets skötsel ska utföras av natur-vårdsförvaltaren. Föreslagen geografisk utbredning skiljer sig påtagligt från den geografiska utbredning, främst avseende vattenområdet, som kommunen föreslagit vid hemställan hos länsstyrelsen om bildande av naturreservatet. Karlshamns hamnverksamhet, Sternö reningsverk, energiproduktion och energidistribution, befintliga detaljplaner och pågående plan-arbete, framtida informationscentrum, byggnader i anslutning till Stärnö Sandvik badplats, skyddsjakt och intrång i förfoganderätten är de verksamheter och processer som behandlas i yttrandet till länsstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Mark- och eploateringsingenjör Liselott Skough (samordnare) Utredningsingenjör Lennart Nilsson Arkitekt Jonas Ronsby Hamnfogde Jonny Johannsson

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /3122 Mörrum 68:3, Nygårdsvägen 2A. Stambyte inklusive badrumsrenovering samt elsanering av lägenheter STARTBESKED att med stöd av 10 kap plan- och bygglagen (2010:900, PBL) tillstyrka utfärdande av startbesked då åtgärden antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt föreskrifter, avsnitt 3:511 Boverkets Byggregler (BFS 2013:14, BBR 20) med beaktande av avsnitt 1:222 och 1:223, som har meddelats med stöd av lagen. Information Då arbetsutskottet behandlat ärendet och föreslagit att startbesked avstyrks lämnas sökanden möjlighet att yttra sig om detta före nämndens sammanträde då ärendet slutligt avgörs. Vid närmare granskning, inför nämndens sammanträde, framkommer att placering av tvättstället längre från toalettstolen är vanligt förekommande i typillustrationer över en förhöjd nivå enligt SS Därutöver framstår toalettstolens placering mittemot dörren huvudsakligen höra samman med enkelheten att orientera sig i rummet, eempelvis vid ankomsten till en offentlig toalett. I bostaden förefaller den eakta placeringen vara underordnad fördelen med ställplats minst en sida om toalettstolen. Handläggande tjänsteman föreslår därför att nämnden tillstyrker startbesked mot bakgrund av byggherrens revidering Sammanfattning Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun har mottagit en anmälan om stambyte och badrumsrenovering, samt elsanering, på fastigheten Mörrum 68:3. Enligt det Boverkets Byggregler bör hygienrum i bostadsla genheter vid ändring göras så tillga ngliga och anva ndbara som möjligt, med ha nvisning till den så kallade normalnivån. Den utformning som sökanden presenterat i sin anmälan följer inte rekommendationen i det allmänna rådet. Sökanden har genom yttranden anfört flera skäl till varför man inte i högre utsträckning anpassar utformningen av hygienrummen till den så kallade normalnivån. I det allmänna rådet till avsnitt 3:511 BBR, avseende ändring av hygienrum, framgår att om det inte a r möjligt att flytta va ggarna bör man i alla fall placera toalettstol, tva ttsta ll, dusch och badkar i förhållande till varandra enligt bilaga A i SS (normalnivån). Sökandens argumentation om att anpassningen inte forts.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 12 forts. 35 skulle vara möjlig på grund av att utrymmet är för litet och att det inte går att flytta väggarna, strider således mot det allmänna rådet i BBR. Undertecknad tjänsteman bedömer därför att startbesked ska avstyrkas för åtgärden, så som den är redogjord för av sökanden i de handlingar som hör till anmälan. Yrkande Ordförande yrkar, med instämmande av Claes Mårlind (M), Lars-Erik Ivarsson (M) och Tommy Larsson (V), att startbesked utfärdas. Proposition Ordförande ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag om att avstyrka startbesked och sitt eget yrkande och finner att nämnden bifaller det sistnämnda. Beslutsunderlag Anmälan enligt PBL, daterad Planritningar, daterade Sektionsritning, daterad Yttrande från bostadsrättsföreningens ordförande, X, daterat Yttrande från handikappföreningarna i Karlshamn, daterat Yttrande från bostadsrättsföreningens vicevärd, X, daterat Andra yttrande från handikappföreningarna i Karlshamn, daterat Reviderad ansökan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Sökanden: Bostadsrättsföreningen Laen, Nygårdsvägen 2E, Mörrum Avgift kronor (faktura skickas separat) , Attest:

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2889 X. Ändrad användning från kontor till bostad På grund av jäv deltar inte ersättare Kurt Kaarle (S) i handläggning och beslut av ärendet. BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen (2010:900, PBL) bevilja bygglov att fastställa X, Jåkern Musikrille KB, Dunhammarvägen 11, Asarum som kontrollansvarig. Information Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Sammanfattning Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun har mottagit en ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad på fastigheten X. Ansökan har sedan reviderats vid flera tillfällen under ärendets gång. Enligt den ännu ej antagna översiktsplanen för Karlshamns kommun fram till år 2030, bedöms fastigheten ha ett visst kulturhistoriskt värde. Åtgärden omfattar inredande av sammanlagt se lägenheter i befintlig huskropp, samt en tillbyggnad med ett eternt hisstorn som huvudsakligen placeras på ringprickad mark. Uttryckt i procent av den totala byggnadsarea som omfattas av åtgärden motsvarar avvikelsen mindre än 1,5 %. Möjligen kan hisstornet också påverka byggnadens karaktär och bör prövas mot skrivningen att gathusets synliga volym från gatan vid ändring ska anpassas till grannfastigheternas volym och det samlade gaturummet. Med anledning av planavvikelsen i fråga om hisstornets placering delvis på ringprickad mark, har berörda sakägare tillskrivits med begäran om yttrande, att inlämna till byggnadsnämnden senast Med reservation för sådana yttranden bedömer undertecknad tjänsteman att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och att avvikelsen i fråga om hisstornets placering är liten. forts.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 14 forts. 36 Beslutsunderlag Ansökan, daterad Ritningar, daterade , reviderade Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från Nabbagården AB, daterat För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för fastställande, godkännande eller kännedom: relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN bevis om tecknad byggfelsförsäkring enligt 10 kap. 19 plan- och bygglagen har redovisats för BN. Öppen kallelse till tekniskt samråd Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Beslutet skickas till Sökanden: X Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura skickas separat) , Attest:

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /3199 X. Tillbyggnad av enbostadshus På grund av jäv deltar inte ledamot Tommy Larsson (V) i handläggning och beslut av ärendet. BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov enligt reviderade handlingar daterade att kontrollansvarig inte krävs. Information Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan har sökanden fått tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Sökanden inkom med ett yttrande och reviderade ritningar, daterade Ändringen av ansökan genom att ta bort carporten innebär att huvudbyggnadsytan, bostaden och uterummet, förblir oförändrad 143 kvm, cirka 14 procent över detaljplanens bestämmelse om yta för huvudbyggnad. Den kvarvarande garagetillbyggnaden gör garaget 13 kvm större vilket innebär en ytavvikelse om cirka fyra procent. Hela garagetillbyggnaden föreslås på prickmark som gör att cirka se procent av hela huset blir beläget på denna mark. Det i revideringen tillkomna taket över entrén betraktas som lovbefriat skärmtak enligt 9 kap 4 plan- och bygglagen och ska således inte räknas med i byggnadsarean. Då skärmtaket byggs närmre än 4,5 meter från gränsen krävs ett godkännande från den berörda grannen för att få uppföras. Granngodkännandet är inget som ska redovisas för byggnadsnämnden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Sammanfattning Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshuset på X med en carport och garagedel. Carporten utförs som en förlängning av bostadshusets forts.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 16 forts. 37 sadeltak ut mot gatan och genererar 33 kvm öppenarea. Garagetillbyggnaden utförs som en förlängning av befintlig garagevolym även den ut mot gatan och med byggnadsarea 13 kvm. Fastigheten omfattas av detaljplan från år 1963 som medger friliggande bostadshus i en våning. Högsta byggnadsarea för huvudbyggnad är enligt detaljplanen 125 kvm och 50 kvm för uthusbyggnad för varje tomt. Berörda grannar har medgivit byggnationen enligt ansökan. Någon remittering till grannar har inte genomförts. Bostaden, carporten och uterummet, det man kan kalla huvudbyggnaden blir 176 kvm, alltså 41 procent över detaljplanens bestämmelse. Garaget/frisören med det låga taket blir 53 kvm, det vill säga 6 procent över bestämmelsen för uthusyta. Hela den föreslagna garagetillbyggnaden blir belägen på prickad mark, mark som enligt detaljplanen inte får byggas. Drygt 5 procent av hela byggnaden skulle således stå på denna prickade mark. Karaktärsmässigt innebär tillbyggnaderna inte någon olämplig påverkan på gatubilden och i jämförelse med tomtarean skulle denna vid ett genomförande bli bebyggd till 21 procent, vilket inte är något onormal siffra. Men med hänsyn till avvikelsens storlek i faktiska tal och att det är två avvikelser kan inte detta sammantaget bedömas som en liten avvikelse i den mening som avses i plan- och bygglagen. Detaljplanen behöver ändras för att ge den byggrätt som krävs för att genomföra åtgärden. Yrkande Claes Mårlind (M), med instämmande av Lars-Erik Ivarsson (M), yrkar att bygglov beviljas enligt reviderade handlingar. Proposition Ordförande ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag till avslag och Claes Mårlinds (M) yrkande och finner att nämnden bifaller det sistnämnda. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Fem stycken godkännande från grannar, inkomna Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från sökanden, daterat Situationsplan, plan- och fasadritningar, reviderade forts.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 17 forts. 37 För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att: relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av byggnadsnämnden Beslutet skickas till Sökanden: X Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura skickas separat) , Attest:

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /3085 X. Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus STRANDSKYDDSDISPENS att med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 miljöbalken för nybyggnad av fritidshus i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet att som tomt till åtgärden får tas i anspråk fastigheten X i sin helhet och i den storlek och utbredning den har vid tidpunkten för detta beslut. Information Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet, varför sökanden uppmanas att avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för överprövning tre veckor räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Sammanfattning Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 miljöbalken för uppförande av ett fritidshus på fastigheten X. Sökande bedömer att platsen inte har några värden för vät- och djurlivet eller friluftslivet. Något särskilt skäl åberopas inte i ansökan. Fastigheten är 829 kvm och idag obebyggd. Den avstyckades år 1982 för fritidshusändamål och platsen var då bebyggd med en ekonomibyggnad. Någon byggnation genomfördes aldrig efter avstyckningen utan har aktualiserats nu under år Ekonomibyggnaden har förfallit och är nu helt raserad. Rester av byggnaden finns kvar på fastigheten. En ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen för nybyggnad av fritidshus inlämnades i februari I arbetet med detta ärende upptäcktes ett vattenförande dike norr om fastigheten. Miljöförbundet Blekinge Väst bedömde att diket var ett vattendrag och omfattades således av strandskyddsbestämmelser varpå den sökande uppmanades inkomma med en dispensansökan. Platsen omfattas inte av några markregleringar enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken, förutom strandskyddet, och inte heller av några dokumenterade värden för vät- och djurliv eller friluftsliv. forts.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 19 forts. 38 Vid beaktande av fastighetens förhållandevis nutida historik och vattendragets beskaffenhet anses det enskilda intresset av åtgärden vara starkt. Enligt 7 kap. 25 miljöbalken får inskränkandet av den enskilds rätt att använda marken som strandskyddsbestämmelserna innebär inte gå längre än att syftet med bestämmelserna tillgodoses. Åtgärden kan inte anses strida mot strandskyddets syften. Med hänsyn till platsens fysiska och historiska förutsättningar samt bestämmelserna i 7 kap. 25 miljöbalken bedöms marken i detta fall vara ianspråktagen på ett sätt så att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, vilket utgör ett särskilt skäl för att ge dispens. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Karta, skala 1:1000, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Sökanden: X Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona Trafikverket, Bo 513, Karlskrona Lantmäterimyndigheten, Bo 172, Sölvesborg Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg Avgift kronor (faktura skickas separat) , Attest:

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2621 Karlshamn 5:1, Tegelbruksviken. Strandskyddsdispens för gallring av skog STRANDSKYDDSDISPENS att ärendet avskrivs på sökandes begäran. Information Sökanden har återtagit sin ansökan om strandskyddsdispens och ska göra en ny bedömning av biologisk status på/inom strandzonen under maj-juni Avgift debiteras enligt gällande taa för handläggning av ärendet. Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut om avgift kan du överklaga skriftligt till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn. Skrivelsen ska vara byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Sammanfattning Ansökan avser strandskyddsdispens för gallring av skog vid Tegelbruksviken stra öster om Karlshamn. Tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst har bedömt att en gallring av skog på den aktuella platsen väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och vätarter, och därmed är förbjuden i 7 kap. 15 miljöbalken. Skogsägaren, Karlshamns kommun, söker därmed om strandskyddsdispens för åtgärden hos byggnadsnämnden. Sökande menar att åtgärden är förenlig med strandskyddets syften och att särskilt skäl föreligger då gallringen av skogen enligt ansökan är ett angeläget allmänt intresse. Avdelningen har inte den kompetens som krävs för att avgöra om åtgärden är förenlig med strandskyddets syfte utan har remitterat ansökan till Miljöförbundet Blekinge Väst. Området som nu är aktuellt för gallring är område 2 i skötselplanen för området. forts.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 21 forts. 39 Skötselplanen är upprättad av Skogsstyrelsen och de har även utfört sk stämpling av skogen, dvs valt ut de träd som avses tas ner i och med gallringen. Stämplingen är utförd med hänsyn till naturinventeringen, skötselplanen, befintlig väg, planerad GC-väg och önskemål om havsutsikt från de planerade bostäderna på platsen. Yrkande Ordförande yrkar att ärendet avskrivs eftersom sökanden återtagit sin ansökan om strandskyddsdispens. Proposition Ordförande ställer proposition på att avskriva ärendet och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Kompletterande skrivelse med skötselplan och naturinventering, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Återtagande av ansökan, daterat Beslutet skickas till Sökanden: Karlshamns kommun, Parkenheten, Rådhuset, Karlshamn Avgift kronor (faktura skickas separat) , Attest:

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2269 Karlshamn 5:1. Strandskyddsdispens för anläggande av kommunal badplats samt uppförande av kallbadhus STRANDSKYDDSDISPENS att med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 miljöbalken för anläggande av kommunal badplats och uppförande av kallbadhus i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet att det mark- och vattenområde som åtgärderna får ta i anspråk för ändamålen är den yta som anläggningarna enligt ansökan upptar på land och i vattnet. Information Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet, varför sökanden uppmanas att avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för överprövning tre veckor räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Sammanfattning Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 miljöbalken för anläggande av badstrand och ett kallbadhus till för allmänheten. Aktuell plats omfattas av detaljplan vilken ur plan-och bygglagen-synpunkt medger en badstrand och ett kallbadhus på platsen. Båda åtgärderna har även bygglov och anmälan om vattenverksamhet är gjord och beslutad av Länsstyrelsen. Båda anläggningarna är till för allmänheten och får därmed ingen privatiserande effekt i området. Med hänsyn till åtgärdernas uppenbart marginella påverkan på allemansrättsliga värden och de naturvärdesundersökningar som skett anses det tillräckligt utrett att åtgärderna inte kommer i konflikt med strandskyddets syften. Avdelningen anser att särskilt skäl föreligger då anläggningarna för sin funktion måste ligga vid vattnet men även att tillkomsten är ett angeläget allmänt intresse. forts.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 23 forts. 40 Beslutsunderlag Ansökan inkl. skrivelse, daterad Situationsplan, inkommen Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Sökanden: Karlshamns Kommun, Fritidsenheten, Rådhuset, Karlshamn Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona Trafikverket, Bo 513, Karlskrona Lantmäterimyndigheten, Bo 172, Sölvesborg Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg Avgift kronor (faktura skickas separat) , Attest:

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2938 X. Inglasning av altan och nybyggnad av trädäck, enbostadshus BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan då åtgärden strider mot gällande detaljplan att trädäcket kräver bygglov. Information Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan har sökanden fått tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Sökanden informeras samtidigt om att nämnden vid aktuellt möte prövar om trädäcket är bygglovspliktigt på grund av sin konstruktion med en höjd på 270 cm i väster. Sökanden har inte inkommit med något yttrande. Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn. Skrivelsen ska vara byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Sammanfattning Ansökan avser inglasning av altan och nybyggnad av trädäck på enbostadshuset på X. Inglasningen innebär att ett befintligt utkragande tak över uteplatsen förstoras cirka 15 kvm samt att uteplatsen förses med helglasade skjutpartier. Utanför uteplatsen föreslås ett trädäck om cirka 60 kvm. Berörda grannar är tillskrivna med möjligt att yttra sig. Inglasningen av altanen kommer innebära att bostadsdelen uppgår till 162 kvm byggnadsarea, vilket då ska ställas i relation till detaljplanens 130 kvm, vilket är en 24 procentig avvikelse. Tillbyggnaden, som det i praktiken handlar om, utförs karaktärsmässigt lika det befintliga huset vilket karaktärsmässigt är bra men gör även att huset kommer bli upplevelsemässigt stort. Med hänsyn till detta, trots att det handlar om ett uterum, bedöms avvikelsen från detaljplanen inte vara en liten avvikelse i den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900). Det i ansökan redovisade trädäcket kan inte anses falla under begreppet byggnad och bedöms heller inte utgöra en tillbyggnad av huset. Trädäcket kräver därför inte bygglov. forts.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn. Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist

Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn. Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist sid 1 av 27 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:05 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 37 Kerstin Linde Ledamot (S) Magnus Olsson Ledamot (M) ej 37 Görgen Lennarthsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 16.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 18:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Karlshamns kommun. PROTOKOLL Byggnadsnämnden 2016-01-20. sid 1 av 54. Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45

Karlshamns kommun. PROTOKOLL Byggnadsnämnden 2016-01-20. sid 1 av 54. Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45 sid 1 av 54 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 6 Mats Bondesson Vice ordförande (C) Magnus Olsson Ledamot (M) ej 5, 6 och

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (53) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (53) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (53) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 18:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (36) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (36) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (36) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88 BYGGNADSNÄMNDEN 2013-10-29 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-17.00 Beslutande Beslutande ersättare Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S)

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S) 1 (10) Plats och tid Gruesalen, torsdagen den 31 mars 2016 kl 14:00-15:05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S), Ordförande Liselott Ljung (S), 1:e vice ordförande Niels Madsen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lennart Lindqvist (S) 49 68 Stefan Sörensson (L) Mikael Wigermo (MP)

Lennart Lindqvist (S) 49 68 Stefan Sörensson (L) Mikael Wigermo (MP) sid 1 av 39 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 17:25 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 62, 68 Mats Bondesson Vice ordförande (C) Kerstin Linde Ledamot (S) Magnus

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Sydnärkes Byggförvaltning

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning Laxå Askersund Lekeberg 2016 830 st dokumenterade ärenden varav 87 i nämnden Totalt har Sydnärkes Byggnämnd handlagt: 384 bygglov, 70 st anmälan, 403 startbesked/slutbesked, 58

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl 08.00 11.45 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer