KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare tjänstgörande som ordinarie markerade med Ledamöter Ersättare Jan Bremberg, ordf, S Inger Löfblom Sjöberg, S Göran Svensson, 1 vice ordf, S Kurt Kaarle, S, ej 36 Magnus Olsson, 2 vice ordf, M Lars-Erik Ivarsson, M Leif Sturesson, S Ingvar Andersson, S Tommy Larsson, V, ej 37 Johan Wolgast, MP, tj gör 37 Jan-Olof Persson, S Lennart Lindqvist, S, 27-40, går 16:30 Claes Mårlind, M Mats Abrahamsson, M Ingrid Ankarcrona, S Kerstin Linde, S Görgen Lennarthsson, SD, SD Mats Bondesson, C Tommy Persson, S Rolf Hansson, FP Agneta Larsson, KD Närvarande tjänstemän Emina Kovačić, stadsarkitekt ( 27-40) Anna Terning, landskapsarkitekt ( 27-28, 30) Camilla Bengtsson, ekonom ( 29-30) Adam Laurin, bygglovarkitekt ( 27-31, 33-48) Lisa Jönsson, ekonom ( 29-30) Martin Lindholm, byggnadsinspektör ( 33-36) Nina Malo, planarkitekt ( 27-31) Filippa Sjöberg, sekreterare Övriga närvarande Janeth Gummesson, teckentolk Katharina Rödel, teckentolk Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Göran Svensson Filippa Sjöberg Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Filippa Sjöberg

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2 Innehållsförteckning, Ledamöter i arbetsutskottet 2014/39 28 Ändring i föredragningslistan 2014/39 29 Bokslut / Detaljplan för Samariten 2 och 3 m.fl. beslut om granskning 2012/ Uppdatering av äldre detaljplaner 2014/ Verksamhetsplan 2014/39 33 Stadsarkitekten informerar 2014/39 34 Yttrande avseende förslag till beslut & skötselplan naturreservatet Stärnö-Boön 2013/ Mörrum 68:3. Stambyte inkl. badrumsrenovering och elsanering av lägenheter 2013/ X. Ändrad användning från kontor till bostad 2013/ X. Tillbyggnad av enbostadshus 2013/ X. Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 2013/ Karlshamn 5:1, Tegelbruksviken. Strandskyddsdispens för gallring av skog 2013/ Karlshamn 5:1. Strandskyddsdispens för badplats & uppförande av kallbadhus 2013/ X. Inglasning av altan och nybyggnad av trädäck 2013/ Stockholm 3. Marklov för ramp till butiksentré 2013/ Delegationer 44 Underrättelser från Lantmäterimyndigheten 2014/41 45 Skrivelser för kännedom 46 Aktivitetslista plan-, bygglovs- och mätärenden 2014/39 47 Rättsfallsredovisning 48 Kurser

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Ledamöter i arbetsutskottet att Jan Bremberg, Leif Sturesson och Tommy Larsson med Agneta Larsson och Johan Wolgast som ersättare ska ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Ändring i föredragningslistan att inga förändringar i föredragningslistan görs.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /3107 Bokslut 2013 att ställa sig bakom och godkänna rapporteringen av bokslut för byggnadsnämnden 2013, vilket har överlämnats till kommunstyrelsen och ekonomikontoret, enligt bilaga 1 och 2. Sammanfattning Ekonom Camilla Bengtsson redovisar bokslut för Beslutsunderlag Årsredovisning 2013, Byggnadsnämnden, bilaga 1 Byggnadsnämnden: Bokslut 2013, bilaga 2 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovačić

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2613 Detaljplan för Samariten 2 och 3 m.fl., (Blekingesjukhuset) beslut om granskning att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, daterad att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 plan- och bygglagen (2010:900). Sammanfattning Syftet med planläggningen är att befästa och utöka byggrätten för befintliga ändamål, vård, skola och teknisk anläggning, samt att möjliggöra för att även utveckla fastigheterna för kontor, handel, parkering och bostäder. Planen har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 2010:900 under tiden 14 oktober 22 november yttranden inkom, vilka återges i upprättad samrådsredogörelse. Beslutsunderlag Plankarta, daterad Planbeskrivning, daterad Samrådsredogörelse, daterad (Sedan tidigare beslutade handlingar så som MKB-checklista skickas inte ut men finns att tillgå på stadsmiljöavdelningen) Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till X, Landstingsservice, Affärsområde Fastighet, Karlskrona Mark och eploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovačić Landskapsarkitekt Anna Terning

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /432 Uppdatering av äldre detaljplaner att berörda tjänstemän jobbar vidare med förslaget tills kommunfullmäktige beslutat om att tillföra medel. Sammanfattning I enlighet med , 11, är en skrivelse framtagen angående uppdatering av äldre detaljplaner. Det finns ett flertal äldre stads- och byggnadsplaner inom kommunen som bör uppdateras och anpassas till dagens förhållanden, framförallt när det gäller byggrätt i bostadsplanerna men även användningssätt i eempelvis industriplaner. Planerna bör anpassas till dagens viljeinriktning för att skapa förutsättning för ett attraktivt boende i enlighet med kommunens vision samt att underlätta bygglovshanteringen. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväten som välfärden i kommunen. Planeringen för att utveckla boendet är därför en viktig del i Karlshamns kommuns strategiska planering. Skrivelsen redovisar metoder för urvalskriterier, prioriteringar och genomförande. Yrkande Ordförande yrkar att berörda tjänstemän jobbar vidare med förslaget tills kommunfullmäktige beslutat om att tillföra medel. Proposition Ordförande ställer proposition på att berörda tjänstemän jobbar vidare med förslaget tills kommunfullmäktige beslutat om att tillföra medel och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag BN:s beslut 11/2014 Skrivelse, daterad Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Verksamhetsplan att godkänna informationen. Sammanfattning Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /39 Stadsarkitekten informerar att godkänna informationen. Sammanfattning Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten såsom Juryarbete i Ronneby: Cradle to Cradle Styrgruppsmöte Tillvätorienterad samhällsutveckling i Karlshamn Medarbetarsamtal Konsultutredningar Workshop LST kulturmiljö Startmöte trafikutredningen Möte med Peab m.fl. angående Stationsområdet Vindbruksplan Enkla Elbolaget Sportfiske Valsjön Mörrumsparken startmöte Lars Eric Hermansson vikarierar Styrgruppsmöte ÖP Bygglovmöte Reval Praktikant arbetsförmedlingen Workshop Möte med Carl Ael om Bjärnö Marinkompaniet Budgetberedning KB-huset nyttjarmöte Planläggning kv Pilen Studiebesök inkl. nämndsmöte Mörrums Lodge i maj

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /3168 Yttrande avseende förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Stärnö-Boön i Karlshamns kommun att anta yttrande enligt bilaga som nämndens eget. Sammanfattning Länsstyrelsen Blekinge län har tagit fram förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Stärnö-Boön i Karlshamns kommun. Karlshamns kommun har ett föreläggande om att inkomma med ett yttrande över förslaget senast den 31 januari Länsstyrelsen Blekinge län har efter begäran om anstånd från kommunen lämnat anstånd till den 31 mars Karlshamns kommun har hos länsstyrelsen hemställt om bildande av naturreservat för Stärnö och Boön. Förslaget omfattar ett område om cirka 994 hektar, varav 196 hektar utgörs av mark och 798 hektar av vatten. Naturreservatets namn föreslås vara Stärnö-Boön och Karlshamns kommun föreslås vara naturvårdsförvaltare. Reservatsföreskrifter föreslås för naturreservatet och föreslagen skötselplan anger hur naturreservatets skötsel ska utföras av natur-vårdsförvaltaren. Föreslagen geografisk utbredning skiljer sig påtagligt från den geografiska utbredning, främst avseende vattenområdet, som kommunen föreslagit vid hemställan hos länsstyrelsen om bildande av naturreservatet. Karlshamns hamnverksamhet, Sternö reningsverk, energiproduktion och energidistribution, befintliga detaljplaner och pågående plan-arbete, framtida informationscentrum, byggnader i anslutning till Stärnö Sandvik badplats, skyddsjakt och intrång i förfoganderätten är de verksamheter och processer som behandlas i yttrandet till länsstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Mark- och eploateringsingenjör Liselott Skough (samordnare) Utredningsingenjör Lennart Nilsson Arkitekt Jonas Ronsby Hamnfogde Jonny Johannsson

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /3122 Mörrum 68:3, Nygårdsvägen 2A. Stambyte inklusive badrumsrenovering samt elsanering av lägenheter STARTBESKED att med stöd av 10 kap plan- och bygglagen (2010:900, PBL) tillstyrka utfärdande av startbesked då åtgärden antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt föreskrifter, avsnitt 3:511 Boverkets Byggregler (BFS 2013:14, BBR 20) med beaktande av avsnitt 1:222 och 1:223, som har meddelats med stöd av lagen. Information Då arbetsutskottet behandlat ärendet och föreslagit att startbesked avstyrks lämnas sökanden möjlighet att yttra sig om detta före nämndens sammanträde då ärendet slutligt avgörs. Vid närmare granskning, inför nämndens sammanträde, framkommer att placering av tvättstället längre från toalettstolen är vanligt förekommande i typillustrationer över en förhöjd nivå enligt SS Därutöver framstår toalettstolens placering mittemot dörren huvudsakligen höra samman med enkelheten att orientera sig i rummet, eempelvis vid ankomsten till en offentlig toalett. I bostaden förefaller den eakta placeringen vara underordnad fördelen med ställplats minst en sida om toalettstolen. Handläggande tjänsteman föreslår därför att nämnden tillstyrker startbesked mot bakgrund av byggherrens revidering Sammanfattning Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun har mottagit en anmälan om stambyte och badrumsrenovering, samt elsanering, på fastigheten Mörrum 68:3. Enligt det Boverkets Byggregler bör hygienrum i bostadsla genheter vid ändring göras så tillga ngliga och anva ndbara som möjligt, med ha nvisning till den så kallade normalnivån. Den utformning som sökanden presenterat i sin anmälan följer inte rekommendationen i det allmänna rådet. Sökanden har genom yttranden anfört flera skäl till varför man inte i högre utsträckning anpassar utformningen av hygienrummen till den så kallade normalnivån. I det allmänna rådet till avsnitt 3:511 BBR, avseende ändring av hygienrum, framgår att om det inte a r möjligt att flytta va ggarna bör man i alla fall placera toalettstol, tva ttsta ll, dusch och badkar i förhållande till varandra enligt bilaga A i SS (normalnivån). Sökandens argumentation om att anpassningen inte forts.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 12 forts. 35 skulle vara möjlig på grund av att utrymmet är för litet och att det inte går att flytta väggarna, strider således mot det allmänna rådet i BBR. Undertecknad tjänsteman bedömer därför att startbesked ska avstyrkas för åtgärden, så som den är redogjord för av sökanden i de handlingar som hör till anmälan. Yrkande Ordförande yrkar, med instämmande av Claes Mårlind (M), Lars-Erik Ivarsson (M) och Tommy Larsson (V), att startbesked utfärdas. Proposition Ordförande ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag om att avstyrka startbesked och sitt eget yrkande och finner att nämnden bifaller det sistnämnda. Beslutsunderlag Anmälan enligt PBL, daterad Planritningar, daterade Sektionsritning, daterad Yttrande från bostadsrättsföreningens ordförande, X, daterat Yttrande från handikappföreningarna i Karlshamn, daterat Yttrande från bostadsrättsföreningens vicevärd, X, daterat Andra yttrande från handikappföreningarna i Karlshamn, daterat Reviderad ansökan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Sökanden: Bostadsrättsföreningen Laen, Nygårdsvägen 2E, Mörrum Avgift kronor (faktura skickas separat) , Attest:

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2889 X. Ändrad användning från kontor till bostad På grund av jäv deltar inte ersättare Kurt Kaarle (S) i handläggning och beslut av ärendet. BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen (2010:900, PBL) bevilja bygglov att fastställa X, Jåkern Musikrille KB, Dunhammarvägen 11, Asarum som kontrollansvarig. Information Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Sammanfattning Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun har mottagit en ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad på fastigheten X. Ansökan har sedan reviderats vid flera tillfällen under ärendets gång. Enligt den ännu ej antagna översiktsplanen för Karlshamns kommun fram till år 2030, bedöms fastigheten ha ett visst kulturhistoriskt värde. Åtgärden omfattar inredande av sammanlagt se lägenheter i befintlig huskropp, samt en tillbyggnad med ett eternt hisstorn som huvudsakligen placeras på ringprickad mark. Uttryckt i procent av den totala byggnadsarea som omfattas av åtgärden motsvarar avvikelsen mindre än 1,5 %. Möjligen kan hisstornet också påverka byggnadens karaktär och bör prövas mot skrivningen att gathusets synliga volym från gatan vid ändring ska anpassas till grannfastigheternas volym och det samlade gaturummet. Med anledning av planavvikelsen i fråga om hisstornets placering delvis på ringprickad mark, har berörda sakägare tillskrivits med begäran om yttrande, att inlämna till byggnadsnämnden senast Med reservation för sådana yttranden bedömer undertecknad tjänsteman att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och att avvikelsen i fråga om hisstornets placering är liten. forts.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 14 forts. 36 Beslutsunderlag Ansökan, daterad Ritningar, daterade , reviderade Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från Nabbagården AB, daterat För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för fastställande, godkännande eller kännedom: relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN bevis om tecknad byggfelsförsäkring enligt 10 kap. 19 plan- och bygglagen har redovisats för BN. Öppen kallelse till tekniskt samråd Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Beslutet skickas till Sökanden: X Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura skickas separat) , Attest:

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /3199 X. Tillbyggnad av enbostadshus På grund av jäv deltar inte ledamot Tommy Larsson (V) i handläggning och beslut av ärendet. BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov enligt reviderade handlingar daterade att kontrollansvarig inte krävs. Information Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan har sökanden fått tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Sökanden inkom med ett yttrande och reviderade ritningar, daterade Ändringen av ansökan genom att ta bort carporten innebär att huvudbyggnadsytan, bostaden och uterummet, förblir oförändrad 143 kvm, cirka 14 procent över detaljplanens bestämmelse om yta för huvudbyggnad. Den kvarvarande garagetillbyggnaden gör garaget 13 kvm större vilket innebär en ytavvikelse om cirka fyra procent. Hela garagetillbyggnaden föreslås på prickmark som gör att cirka se procent av hela huset blir beläget på denna mark. Det i revideringen tillkomna taket över entrén betraktas som lovbefriat skärmtak enligt 9 kap 4 plan- och bygglagen och ska således inte räknas med i byggnadsarean. Då skärmtaket byggs närmre än 4,5 meter från gränsen krävs ett godkännande från den berörda grannen för att få uppföras. Granngodkännandet är inget som ska redovisas för byggnadsnämnden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Sammanfattning Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshuset på X med en carport och garagedel. Carporten utförs som en förlängning av bostadshusets forts.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 16 forts. 37 sadeltak ut mot gatan och genererar 33 kvm öppenarea. Garagetillbyggnaden utförs som en förlängning av befintlig garagevolym även den ut mot gatan och med byggnadsarea 13 kvm. Fastigheten omfattas av detaljplan från år 1963 som medger friliggande bostadshus i en våning. Högsta byggnadsarea för huvudbyggnad är enligt detaljplanen 125 kvm och 50 kvm för uthusbyggnad för varje tomt. Berörda grannar har medgivit byggnationen enligt ansökan. Någon remittering till grannar har inte genomförts. Bostaden, carporten och uterummet, det man kan kalla huvudbyggnaden blir 176 kvm, alltså 41 procent över detaljplanens bestämmelse. Garaget/frisören med det låga taket blir 53 kvm, det vill säga 6 procent över bestämmelsen för uthusyta. Hela den föreslagna garagetillbyggnaden blir belägen på prickad mark, mark som enligt detaljplanen inte får byggas. Drygt 5 procent av hela byggnaden skulle således stå på denna prickade mark. Karaktärsmässigt innebär tillbyggnaderna inte någon olämplig påverkan på gatubilden och i jämförelse med tomtarean skulle denna vid ett genomförande bli bebyggd till 21 procent, vilket inte är något onormal siffra. Men med hänsyn till avvikelsens storlek i faktiska tal och att det är två avvikelser kan inte detta sammantaget bedömas som en liten avvikelse i den mening som avses i plan- och bygglagen. Detaljplanen behöver ändras för att ge den byggrätt som krävs för att genomföra åtgärden. Yrkande Claes Mårlind (M), med instämmande av Lars-Erik Ivarsson (M), yrkar att bygglov beviljas enligt reviderade handlingar. Proposition Ordförande ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag till avslag och Claes Mårlinds (M) yrkande och finner att nämnden bifaller det sistnämnda. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Fem stycken godkännande från grannar, inkomna Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från sökanden, daterat Situationsplan, plan- och fasadritningar, reviderade forts.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 17 forts. 37 För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att: relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av byggnadsnämnden Beslutet skickas till Sökanden: X Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura skickas separat) , Attest:

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /3085 X. Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus STRANDSKYDDSDISPENS att med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 miljöbalken för nybyggnad av fritidshus i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet att som tomt till åtgärden får tas i anspråk fastigheten X i sin helhet och i den storlek och utbredning den har vid tidpunkten för detta beslut. Information Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet, varför sökanden uppmanas att avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för överprövning tre veckor räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Sammanfattning Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 miljöbalken för uppförande av ett fritidshus på fastigheten X. Sökande bedömer att platsen inte har några värden för vät- och djurlivet eller friluftslivet. Något särskilt skäl åberopas inte i ansökan. Fastigheten är 829 kvm och idag obebyggd. Den avstyckades år 1982 för fritidshusändamål och platsen var då bebyggd med en ekonomibyggnad. Någon byggnation genomfördes aldrig efter avstyckningen utan har aktualiserats nu under år Ekonomibyggnaden har förfallit och är nu helt raserad. Rester av byggnaden finns kvar på fastigheten. En ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen för nybyggnad av fritidshus inlämnades i februari I arbetet med detta ärende upptäcktes ett vattenförande dike norr om fastigheten. Miljöförbundet Blekinge Väst bedömde att diket var ett vattendrag och omfattades således av strandskyddsbestämmelser varpå den sökande uppmanades inkomma med en dispensansökan. Platsen omfattas inte av några markregleringar enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken, förutom strandskyddet, och inte heller av några dokumenterade värden för vät- och djurliv eller friluftsliv. forts.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 19 forts. 38 Vid beaktande av fastighetens förhållandevis nutida historik och vattendragets beskaffenhet anses det enskilda intresset av åtgärden vara starkt. Enligt 7 kap. 25 miljöbalken får inskränkandet av den enskilds rätt att använda marken som strandskyddsbestämmelserna innebär inte gå längre än att syftet med bestämmelserna tillgodoses. Åtgärden kan inte anses strida mot strandskyddets syften. Med hänsyn till platsens fysiska och historiska förutsättningar samt bestämmelserna i 7 kap. 25 miljöbalken bedöms marken i detta fall vara ianspråktagen på ett sätt så att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, vilket utgör ett särskilt skäl för att ge dispens. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Karta, skala 1:1000, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Sökanden: X Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona Trafikverket, Bo 513, Karlskrona Lantmäterimyndigheten, Bo 172, Sölvesborg Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg Avgift kronor (faktura skickas separat) , Attest:

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2621 Karlshamn 5:1, Tegelbruksviken. Strandskyddsdispens för gallring av skog STRANDSKYDDSDISPENS att ärendet avskrivs på sökandes begäran. Information Sökanden har återtagit sin ansökan om strandskyddsdispens och ska göra en ny bedömning av biologisk status på/inom strandzonen under maj-juni Avgift debiteras enligt gällande taa för handläggning av ärendet. Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut om avgift kan du överklaga skriftligt till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn. Skrivelsen ska vara byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Sammanfattning Ansökan avser strandskyddsdispens för gallring av skog vid Tegelbruksviken stra öster om Karlshamn. Tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst har bedömt att en gallring av skog på den aktuella platsen väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och vätarter, och därmed är förbjuden i 7 kap. 15 miljöbalken. Skogsägaren, Karlshamns kommun, söker därmed om strandskyddsdispens för åtgärden hos byggnadsnämnden. Sökande menar att åtgärden är förenlig med strandskyddets syften och att särskilt skäl föreligger då gallringen av skogen enligt ansökan är ett angeläget allmänt intresse. Avdelningen har inte den kompetens som krävs för att avgöra om åtgärden är förenlig med strandskyddets syfte utan har remitterat ansökan till Miljöförbundet Blekinge Väst. Området som nu är aktuellt för gallring är område 2 i skötselplanen för området. forts.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 21 forts. 39 Skötselplanen är upprättad av Skogsstyrelsen och de har även utfört sk stämpling av skogen, dvs valt ut de träd som avses tas ner i och med gallringen. Stämplingen är utförd med hänsyn till naturinventeringen, skötselplanen, befintlig väg, planerad GC-väg och önskemål om havsutsikt från de planerade bostäderna på platsen. Yrkande Ordförande yrkar att ärendet avskrivs eftersom sökanden återtagit sin ansökan om strandskyddsdispens. Proposition Ordförande ställer proposition på att avskriva ärendet och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Kompletterande skrivelse med skötselplan och naturinventering, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Återtagande av ansökan, daterat Beslutet skickas till Sökanden: Karlshamns kommun, Parkenheten, Rådhuset, Karlshamn Avgift kronor (faktura skickas separat) , Attest:

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2269 Karlshamn 5:1. Strandskyddsdispens för anläggande av kommunal badplats samt uppförande av kallbadhus STRANDSKYDDSDISPENS att med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 miljöbalken för anläggande av kommunal badplats och uppförande av kallbadhus i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet att det mark- och vattenområde som åtgärderna får ta i anspråk för ändamålen är den yta som anläggningarna enligt ansökan upptar på land och i vattnet. Information Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet, varför sökanden uppmanas att avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för överprövning tre veckor räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Sammanfattning Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 miljöbalken för anläggande av badstrand och ett kallbadhus till för allmänheten. Aktuell plats omfattas av detaljplan vilken ur plan-och bygglagen-synpunkt medger en badstrand och ett kallbadhus på platsen. Båda åtgärderna har även bygglov och anmälan om vattenverksamhet är gjord och beslutad av Länsstyrelsen. Båda anläggningarna är till för allmänheten och får därmed ingen privatiserande effekt i området. Med hänsyn till åtgärdernas uppenbart marginella påverkan på allemansrättsliga värden och de naturvärdesundersökningar som skett anses det tillräckligt utrett att åtgärderna inte kommer i konflikt med strandskyddets syften. Avdelningen anser att särskilt skäl föreligger då anläggningarna för sin funktion måste ligga vid vattnet men även att tillkomsten är ett angeläget allmänt intresse. forts.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 23 forts. 40 Beslutsunderlag Ansökan inkl. skrivelse, daterad Situationsplan, inkommen Tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Sökanden: Karlshamns Kommun, Fritidsenheten, Rådhuset, Karlshamn Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona Trafikverket, Bo 513, Karlskrona Lantmäterimyndigheten, Bo 172, Sölvesborg Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg Avgift kronor (faktura skickas separat) , Attest:

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /2938 X. Inglasning av altan och nybyggnad av trädäck, enbostadshus BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan då åtgärden strider mot gällande detaljplan att trädäcket kräver bygglov. Information Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan har sökanden fått tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Sökanden informeras samtidigt om att nämnden vid aktuellt möte prövar om trädäcket är bygglovspliktigt på grund av sin konstruktion med en höjd på 270 cm i väster. Sökanden har inte inkommit med något yttrande. Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn. Skrivelsen ska vara byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Sammanfattning Ansökan avser inglasning av altan och nybyggnad av trädäck på enbostadshuset på X. Inglasningen innebär att ett befintligt utkragande tak över uteplatsen förstoras cirka 15 kvm samt att uteplatsen förses med helglasade skjutpartier. Utanför uteplatsen föreslås ett trädäck om cirka 60 kvm. Berörda grannar är tillskrivna med möjligt att yttra sig. Inglasningen av altanen kommer innebära att bostadsdelen uppgår till 162 kvm byggnadsarea, vilket då ska ställas i relation till detaljplanens 130 kvm, vilket är en 24 procentig avvikelse. Tillbyggnaden, som det i praktiken handlar om, utförs karaktärsmässigt lika det befintliga huset vilket karaktärsmässigt är bra men gör även att huset kommer bli upplevelsemässigt stort. Med hänsyn till detta, trots att det handlar om ett uterum, bedöms avvikelsen från detaljplanen inte vara en liten avvikelse i den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900). Det i ansökan redovisade trädäcket kan inte anses falla under begreppet byggnad och bedöms heller inte utgöra en tillbyggnad av huset. Trädäcket kräver därför inte bygglov. forts.

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (40) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (40) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (40) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 266 (318) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 266 (318) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 266 (318) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången Detaljplan från 1982 - allmänt ändamål och områden där bebyggelse inte tilläts, Detaljplan från 1976, - medgav park eller plantering (9 ha).

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

DOM 2014-07-16 Stockholm

DOM 2014-07-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-07-16 Stockholm Mål nr P 660-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-27 i mål nr P 2418-13, se

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Förbundsdirektion 2014-04-23

Förbundsdirektion 2014-04-23 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2014-04-23 Plats och tid Stora datasalen, Högskolecentrum i Arboga kl. 14.00-15.00 ande Övriga deltagare Bert Elisson (S), Arboga Gunilla

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter: 1(15) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, 2015-09-23 kl. 13:00 15.00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Datum 2014-06-25 Diarienummer 1(17) Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Fråga 1 Får tillbyggnad innehålla kök/våtrum? Utan KA? Svar 1 Boverket: Ja

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Förbundsdirektion 2015-08-26

Förbundsdirektion 2015-08-26 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2015-08-26 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 15.20 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande,

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer