KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordf, S xx Inger Löfblom Sjöberg, S * x Göran Svensson, 1 v ordf, S xx Kurt Kaarle, S, tj.gör 67, 76 x Magnus Olsson, 2 v ordf, M, ej 67, 76 xx Lars-Erik Ivarsson, M, tj.gör 67, 76 x Leif Sturesson, S x Ingvar Andersson, S x Tommy Larsson, V x Johan Wolgast, MP Jan-Olof Persson, S x Jan-Åke Oscarsson, S x Claes Mårlind, M x Mats Abrahamsson, M x Ingrid Ankarkrona, S x Johannes Nilsson, S, ej 67 x Mattias Svensson, SD, SD Mats Bondesson, C x Lennart Lindqvist, S x Rolf Hansson, FP xx Agneta Larsson, KD, tj.gör * tj.gör 60-66, 68-75, Tjänstemän Peter Persson, förvaltningschef Sofi Petersson, planarkitekt x Lisa Jönsson, ekonom x Adam Laurin, bygglovarkitekt x Emina Kovacic, stadsarkitekt Jonas Ronsby, arkitekt x Jeanette Conradsson, planarkitekt Martin Lindholm, byggnadsinspektör Mikael Bäckman, planarkitekt x Thomas Norman, byggnadsinspektör Nina Malo, planarkitekt x Andréa Hellsberg, sekreterare Anna Terning, planarkitekt Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg/Göran Svensson Ingrid Ankarkrona Andreá Hellsberg Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Andréa Hellsberg

2 KARLSHAMNS KOMMUN 81 Innehållsförteckning, AU-ledamöter 2012/ Ändring i föredragningslistan 2012/ Ekonomisk månadsrapport 2011/ Del av Matvik 1:54 m fl detaljplan 2003/ Anstånd med betalning av bygglovavgift 2011/ Verksamhetsplan 2012/ Stadsarkitekten informerar 2012/ Stilleryd 8:8; tillbyggnad av kontor 2012/ Mörrum 11:22; anmälan ovårdad och nedskräpad tomt 2011/ Tostarp 2:8; anmälan om ovårdad tomt 2011/ Mörrum 76:22; nybyggnad av garage 2012/ Hästaryd 1:2; förhandsbesked tillbyggnad av ishall (Jössarinken) 2012/ Hästaryd 16:1; nybyggnad enbostadshus med garage/förråd 2012/ Kungsör 12; tillbyggnad med balkonger 2011/ Nyköping 4; inredning lägenheter på vind samt ny hiss & balkong 2012/ Rörvik 1:16; förhandsbesked nybyggnad enbostadshus 2012/ Stilleryd 5:4, tillbyggnad av fritidshus 2011/ Yttrande vindkraftetablering Skåramåla m.fl. i Tingsryds kommun 2012/ Delegationer 79 Skrivelser för kännedom 80 Aktivitetslista 2012/ Rättsfallsredovisning

3 KARLSHAMNS KOMMUN /7.201 Ledamöter i arbetsutskottet att Göran Svensson, Mats Bondesson och Rolf Hansson med Agneta Larsson och Inger Löfblom Sjöberg som ersättare skall ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

4 KARLSHAMNS KOMMUN /7.201 Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan förändras på följande sätt: Asarum 2:141; ansökan om marklov utgår Underrättelser från fastighetsbildningsmyndigheten utgår Yttrande vindkraftetablering Skåramåla m.fl. i Tingsryds kommun tillkommer

5 KARLSHAMNS KOMMUN / Ekonomisk månadsrapport att godkänna rapporten avseende det ekonomiska läget Rapport om det ekonomiska läget för perioden januari-februari 2012 föreligger. Driftbudget Nettobudgetavvikelsen för byggnadsnämndens verksamhet visar på en positiv avvikelse för årets första 2 månader på 110 tkr. Bedömningen är att Byggnadsnämnden kommer att ha en avvikelse på cirka 0 tkr mot budgetram. Investeringsbudget Investeringsbudget för 2012 är 75 tkr för utvecklingsområden, 75 tkr för inventarier. Bruttoinvesteringarna under perioden uppgick till 0 tkr av totalt 150 tkr. Prognosen för helår att budgeten kommer att förbrukas. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport, daterad Protokollet ska skickas till Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovacic

6 KARLSHAMNS KOMMUN / Detaljplan för del av fastigheten Matvik 1:54 m fl, Hällaryd att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse del 1, daterad att byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL Planarbete pågår för del av fastigheten Matvik 1:54 m fl och syftar till att Matviks hamns potential som centralpunkt eller bashamn för skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende som friluftsliv och turism. Programsamråd samt samråd om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning har genomförts. Samtliga, under programsamrådet, inkomna synpunkter finns nu återgivna och kommenterade i av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse del 1, daterad Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Samrådsredogörelse del 1, daterad Protokollet ska skickas till Hamnfogde Jonny Johansson, Fritidsenheten Trafikingenjör Per Ingströmer, Trafikenheten Exploateringsingenjör Magnus Runesson, Exploateringsenheten Planarkitekt Mikael Bäckman (översiktsplanehandläggare) Arkitekt Jonas Ronsby (översiktsplanehandläggare) Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

7 KARLSHAMNS KOMMUN / Duveryd 3:11, begäran om anstånd med bygglovavgift att lämna ärendet utan åtgärd då bygglovavgiften är betalad Skrivelse daterad föreligger med överklagande av bygglovtaxa. Överklagandet har bedömts inkommit i rätt tid och vidarebefordrats till Länsstyrelsen för vidare handläggning. Sökanden har per telefon bett om uppskov med att betala sin faktura på kr. Tjänstemän gjorde bedömningen att lämna anstånd med betalning av fakturan tom Anstånd under en längre period än en månad bedömdes inte kunna ges av tjänsteman utan inväntar stadsarkitektens beslut eller byggnadsnämndens. Efter diskussion med byggnadsnämndens ordförande och stadsarkitekt framkom att beslutet bör tas av byggnadsnämnden. Förslag till beslut är att lämna anstånd med betalning av fakturan tills överklagandet av taxan är utredd. Beslutsunderlag Överklagande av taxa, daterad Protokollet ska skickas till Håkan Leandersson, Rosendalsvägen 44, Asarum

8 KARLSHAMNS KOMMUN /7.201 Verksamhetsplan att godkänna informationen Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten.

9 KARLSHAMNS KOMMUN /7.201 Stadsarkitekten informerar att godkänna informationen Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten. Många ansökningar har kommit in på de två utannonserade tjänsterna planarkitekt och nämndssekreterare. Tre arkitektkontor har valts ut för deltagande i tävling om att rita en ny förskola. Vad gäller översiktsplanen så har alla bygdemöten genomförts. Det har i stort varit bra möten men med varierad uppslutning. Materialet ska sammanställas och sedan redovisas för styrgruppen. Två workshops återstår. Information om projektet Östra Piren; Kommunens fastighetsbolag har givit NetPorts vd i uppdrag att ta fram ett förslag till utbyggnad av Östra Piren. Stadsarkitekten redogör för historiken fram till bygget av högskolan och kommunens övergripande långsiktiga intentioner för området utifrån gällande detaljplan vilken är en produkt av ett gediget tvärsektoriellt arbete.

10 KARLSHAMNS KOMMUN / Stilleryd 8:8. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor BYGGLOV På grund av jäv deltar ej ledamot Magnus Olsson (M) och ersättare Inger Löfblom Sjöberg (S) i handläggning och beslut. att bevilja bygglov att Räddningstjänstens synpunkter ska beaktas Information Christian Gard, Ronnebygatan 13, Karlshamn är utsedd till kontrollansvarig för åtgärden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av kontor där bygglov med tillfällig varaktighet i 5 år beviljades och förlängdes 2007 med ytterligare 5 år. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Situationsplan, daterad Fasadritningar, daterade Protokollet ska skickas till Karlshamns hamn AB, Box 8, Karlshamn För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Relevant kontrollplan för åtgärden upprättats och godkänts Brandskyddsbeskrivning har upprättats och godkänts Forts.

11 KARLSHAMNS KOMMUN 90 67, forts. Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

12 KARLSHAMNS KOMMUN / Mörrum 11:22, Bräknebodavägen Anmälan om ovårdad och nedskräpad tomt ANMÄLNINGSÄRENDE att avskriva ärendet från vidare handläggning då tomten inte är att betrakta som ovårdad Rubricerat ärende inlämnades till byggnadsnämnden den 4 maj Anmälan avsåg dels att spillning från två på fastigheten gående hästar samlades i en spontan gödselstack på fastigheten, dels att tomten föreföll ovårdad och nedskräpad. Byggnadsinspektören besökte fastigheten den 5 maj 2011 och konstaterade då att anmälan var riktig. Fastighetsägaren tillskrevs och svarade att denne ämnade åtgärda tomten senast den 31 augusti Miljöförbundet Blekinge Väst meddelade den 20 juni 2011 per telefon att den hantering av gödsel som föreföll ske på fastigheten inte var att betrakta som en olägenhet eller hälsorisk. På grund av fastighetsägarens sjukskrivning lämnades anstånd med åtgärden till den 30 september Uppföljning från byggnadsnämndens sida skedde först den 9 januari 2012 då byggnadsinspektören besökte platsen och konstaterade att en stor del av åtgärden var utförd. Dock kunde fastigheten fortfarande sägas vara att betrakta som ovårdad. Vid uppföljning på plats den 29 februari 2012 befanns fastigheten fortfarande som ovårdad och fastighetsägaren meddelades då muntligen att ärendet kommer att beredas inför byggnadsnämndens arbetsutskott den 5 mars Då arbetsutskottet föreslagit föreläggande har sökanden lämnats möjlighet att yttra sig i ärendet. Byggnadsnämnden önskar att ytterligare upprensning sker på tomtytan. Yrkanden Ordföranden yrkar att ärendet avskrivs då tomten inte är att betrakta som ovårdad enligt nytagna foton. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag till beslut och det egna förslaget om avskrivning och finner att nämnden beslutar att avskriva ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Fotodokumentation Forts.

13 KARLSHAMNS KOMMUN 92 68, forts. Protokollet ska skickas till Ove Johansson, Bräknebodavägen 73-2, Mörrum

14 KARLSHAMNS KOMMUN / Tostarp 2:8, Storgatan 77. Anmälan om ovårdad tomt ANMÄLNINGSÄRENDE att avskriva ärendet från vidare handläggning då tomten inte är att betrakta som ovårdad Rubricerat ärende inlämnades till byggnadsnämnden av anonym anmälare. Anmälan avsåg att tomten föreföll ovårdad och därmed skulle sänka värdet på kringliggande fastigheter. Byggnadsinspektör Martin Lindholm besökte fastigheten och konstaterade då att anmälan till övervägande del saknar grund. Tomten föreföll inte vara i sådant skick att den skulle vara att betrakta som ovårdad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Fotodokumentation Protokollet ska skickas till Gunn Wahlström, Storgatan 77, Asarum

15 KARLSHAMNS KOMMUN / Mörrum 76:22, Sunnanvägen 13. Nybyggnad av garage, enbostadshus BYGGLOV att bevilja bygglov med liten avvikelse enligt 9 kap 31b PBL att kontrollansvarig inte krävs för åtgärden Information Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. Fastigheten stämmer ej med gällande detaljplan. Dock är hela fastigheten kvartersmark med bostadsändamål. Garaget placeras till ca 50 procent på så kallad prickmark, mark som inte får bebyggas. Dock är det mindre än 15 procent av den totala byggarean på tomten som ligger inom prickmark. Med anledning av detta har åtgärden bedömts kunna vara en liten avvikelse. Garaget placeras även endast 1,5 m från tomtgräns. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, daterade Situationsplan, daterad Grundplan, daterad Typritning, daterad Kontrollplan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Protokollet ska skickas till Kent Svensson och Anneli Mattsson, Sunnavägen 13, Mörrum För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Relevant kontrollplan för åtgärden upprättats och godkänts Forts.

16 KARLSHAMNS KOMMUN 95 70, forts. Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

17 KARLSHAMNS KOMMUN / Hästaryd 1:2. Förhandsbesked för tillbyggnad av ishall (Jössarinken) FÖRHANDSBESKED att med stöd av 4 kap 2 plan och bygglagen (2010:900) avslå ansökan då åtgärderna ska prövas genom upprättande av detaljplan Information Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt. Besvärsskrivelse som Ni önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det Ni erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Karlshamns kommun genom Fritidsenheten har för avsikt att utveckla verksamheten vid den sk Jössarinken i Mörrum. Jössarinken inklusive tillfartsväg är belägen utanför detaljplan men området tangeras av detaljplan för bostäder i väster. Med hänsyn till projektets omfattning och de inkomna yttrandena anses åtgärderna behöva prövas genom upprättande av detaljplan. Då arbetsutskottet föreslagit avslag har sökanden lämnats möjlighet att yttra sig i ärendet. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Skrivelse, daterad Situationsplan, daterad Yttrande från grannar, daterat och Yttrande från Miljöförbundet, daterat Yttrande från E-ON, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Protokollet ska skickas till Karlshamns Kommun, Fritidsenheten, Rådhuset, Karlshamn Avgift kronor (faktura kommer) , Attest:

18 KARLSHAMNS KOMMUN / Hästaryd 16:1, Åkroksvägen 10. Nybyggnad av enbostadshus med garage/förråd BYGGLOV att återremittera ärendet Ansökan avser nybyggnad av ett enplans enbostadshus med garage/förråd på fastigheten Hästaryd 16:1 i norra Mörrum. Då arbetsutskottet föreslagit avslag har sökanden lämnats möjlighet att yttra sig i ärendet. Sökanden har begärt att ärendet återremitteras då ett reviderat förslag håller på att tas fram som bättre stämmer överens med detaljplanen. Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att nämnden beslutar återremittera detsamma. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Situationsplan, rev.daterad Plan-/fasadritningar, daterade Fasader uterum, daterade Plan och fasader, garage, daterat Skrivelse från sökande, inkommen Tjänsteskrivelse, daterad Protokollet ska skickas till Jan och Liselott Johansson, Åkroksvägen 3, Mörrum

19 KARLSHAMNS KOMMUN / Kungsör 12, S Fogdelyckegatan. Tillbyggnad med balkonger, affärs- och flerbostadshus BYGGLOV att bevilja bygglov Reservationer Tommy Larsson (V), Magnus Olsson (M) och Claes Mårlind (M) reserverar sig mot beslutet. Information Magnus Nilsson Stivnert, Lövängsvägen 3, Ronneby är utsedd till kontrollansvarig för åtgärden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. Ansökan avser tillbyggnad med tre balkonger på gaveln mot S Fogdelyckegatan inom fastigheten Kungsör 12. Fastigheten är centralt belägen i rutnätstaden Karlshamn. Rutnätstaden är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 Miljöbalken. Fastigheten omfattas av detaljplan från 1954 och är även omskriven i Karlshamns innerstadsbebyggelse som ett fastighetskomplex som tydligt uttrycker 1950-talets stilideal med välgjorda fasadkompositioner som inordnar sig i grannskapets blandade, i huvudsak äldre bebyggelse, genom ett självständigt formspråk. Den ansökta åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Sammantaget bedöms de föreslagna balkongerna som förenliga med tillämpliga bestämmelser i 2 kap och 8 kap Plan och bygglagen (2010:900). Vid byggnadsnämndens sammanträde , 24, återremitterades ärendet i avvaktan på mer detaljerade handlingar. Då handlingarna inte hunnits tas fram till dagens sammanträde har BRF Centrum framfört önskemål om anstånd att få inkomma med handlingarna till nästkommande sammanträde, Yrkanden Tommy Larsson (V) yrkar avslag då det inte är klarlagt hur infästningen ska ske. Forts.

20 KARLSHAMNS KOMMUN 99 73, forts. Ordföranden yrkar bifall till ansökan. Propositioner Ordföranden ställer proposition mellan Tommy Larssons förslag till avslag och det egna förslaget om bifall och finner att nämnden beslutar bifalla detsamma. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Fotomontage, inkommet Plan-/fasadritningar, inkomna Beskrivning, inkommen Tjänsteskrivelse, daterad Kompletterande handlingar, inkomna Protokollet ska skickas till HSB BRF Centrum, S Fogdelyckegatan 28, Karlshamn För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Teknisk undersökning av vägg utförs i samråd med byggnadsinspektör Relevant kontrollplan för åtgärden upprättats och godkänts Tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör Kallelse till tekniskt samråd: Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 plan- och bygglagen till tekniskt samråd. Kallelsen är öppen med avrop från byggherre vid lämplig tidpunkt för samrådet. Lämplig tidpunkt är minst fem veckor före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Avgift kronor (faktura kommer) , Attest:

21 KARLSHAMNS KOMMUN / Nyköping 4, Drottninggatan 37. Inredande av två lägenheter på vinden och utvändig ändring samt installation av hiss BYGGLOV att bevilja bygglov att parkeringsbehovet för all bostadsyta i fastigheten ska redovisas Information Bo Johnsson, Industrivägen 12, Sölvesborg är utsedd till kontrollansvarig för åtgärden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. Ansökan avser inredande av två bostadslägenheter på vinden till huvudbyggnaden på fastigheten Nyköping 4, samtidigt installeras hiss i byggnaden. Inredandet och installationen medför små exteriöra ändringar. Den ansökta åtgärden är förenlig med gällande detaljplan och viljeinriktningen i Översiktsplan Sammantaget bedöms åtgärden som lämplig. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Planritningar, daterade Fasadritningar, odaterade Tjänsteskrivelse, daterad Protokollet ska skickas till Christer Persson, Hokavägen 102, Asarum För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Relevant kontrollplan för åtgärden upprättats och godkänts Forts.

22 KARLSHAMNS KOMMUN , forts. Brandskyddsbeskrivning har upprättats och godkänts Energibalansberäkning har upprättats och godkänts Tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör Kallelse till tekniskt samråd: Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 plan- och bygglagen till tekniskt samråd. Kallelsen är öppen med avrop från byggherre vid lämplig tidpunkt för samrådet. Lämplig tidpunkt är minst fem veckor före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

23 KARLSHAMNS KOMMUN / Rörvik 1:16, Guöviksvägen. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus FÖRHANDSBESKED att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på platsen enligt ansökan att VA-enhetens yttrande ska beaktas att det nya enbostadshuset bör utföras i ett, alternativt ett och ett halvt plan att den nya fastigheten bör bebyggas med högst 250 kvm på marken Information Positivt förhandsbesked ges för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen. För slutlig prövning av bygglov inlämnas sedvanliga bygglovshandlingar. Hustyp och färgsättning bör bestämmas i samråd med bygglovarkitekten. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov erhållits. Inkommer inte ansökan om bygglov inom två år från detta beslut vunnit laga kraft upphör förhandsbeskedet att gälla. Innan ansökan om slutligt bygglov bör radonprov tags. Alternativt kan radonsäkert byggande utföras. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på den västra delen av nuvarande Rörvik 1:16. Fastigheten är belägen utanför detaljplan men anses vara del i sk sammanhållen bebyggelse i Rörvik och delar av Guemåla. Den ansökta åtgärden bedöms vid en samlad bedömning som lämplig. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Karta, skala 1:1000, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från VA-enheten, daterat Forts.

24 KARLSHAMNS KOMMUN , forts. Protokollet ska skickas till Benny och Månika Johnsson, Guöviksvägen 167, Trensum Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

25 KARLSHAMNS KOMMUN / Stilleryd 5:4, stuga 304. Tillbyggnad av fritidshus BYGGLOV På grund av jäv deltar ej ledamot Magnus Olsson (M) och ersättare Inger Löfblom Sjöberg (S) i handläggning och beslut. att med stöd av 2 kap 2 plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan gällande tillbyggnad av fritidshus då detta strider mot intentionerna i Översiktsplan 2007 och skulle få prejudicerande effekt i stugområdet vilket påtagligt skulle försvåra för riksintresset Stillerydshamnen Information Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt. Besvärsskrivelse som Ni önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det Ni erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Ansökan avser tillbyggnad av ett fritidshus med cirka 53 kvm byggnadsarea (BYA). Befintlig byggnad är cirka 45 kvm BYA varav 12 kvm är sk öppenarea (ÖPA). Området som omfattar ett 80-tal stugor på arrendetomter är beläget utanför detaljplan och områdesbestämmelser men anses utgöra sk sammanhållen bebyggelse. Planlagt område för hamn och industriändamål finns över viken direkt öster stugområdet. Aktuell stuga är belägen cirka 15 meter från strandlinjen och cirka 550 meter från den stora kajen i hamnen. Yttrande från Karlshamns hamn AB, daterat , föreligger med avstyrkan då tillbyggnaden innebär att huset får en omfattning så att det kan utvecklas mot ett mer permanent boende. I det aktuella ärendet är stugan utförd i två våningar vilket innebär att huset efter den föreslagna tillbyggnaden rymmer fem rum och kök på cirka 103 kvm BOA. Åtgärden bedöms vara jämförbar med tidigare beviljade ansökningar i området i frågan om byggnadens användbarhet som bostad. Då nämnden vid sitt sammanträde , 25, föreslagit avslag har sökanden lämnats möjlighet att yttra sig senast Sökande har begärt anstånd med att inkomma med yttrande till Yttrande från sökandens ombud, daterat , föreligger. Forts.

26 KARLSHAMNS KOMMUN , forts. Yrkanden Tommy Larsson (V) yrkar avslag då han anser att man bör vidhålla tidigare ställningstagande. Ordföranden, Jan Bremberg (S) instämmer i yrkandet. Claes Mårlind (M) yrkar avslag då boarean blir större än vad som tidigare beviljats i byggnadsnämnden. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, daterade Yttrande Miljöförbundet, daterat Yttrande Karlshamns Hamn, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Begäran om anstånd med yttrande, daterat Yttrande från sökandens ombud, daterat Protokollet ska skickas till Magnus Lindsten, Ringvägen 11, Karlskrona Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

27 KARLSHAMNS KOMMUN / Yttrande angående Vindkraftetablering Skåramåla m.fl. Tingsryds kommun att lämna samrådsunderlaget utan erinran Billyvind AB har översänt samrådsunderlag angående vindkraftetablering i Skåramåla m.fl. i Tingsryds kommun. Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Beslutsunderlag Samrådsunderlag, daterat Yttrande från Anna Terning, daterat Protokollet ska skickas till Billyvind AB, Pistolvägen 10, Lund Stadsarkitekt Emina Kovacic

28 KARLSHAMNS KOMMUN Delegationer att anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna Med hänvisning till byggnadsnämndens beslut angående delegation anmäls följande beslut: Bygglovenhet och arbetsutskott , se bilaga 78/2012.

29 KARLSHAMNS KOMMUN Skrivelser för kännedom att redovisade skrivelser läggs till handlingarna Föreligger följande skrivelser för kännedom: 1 Dnr 2012/ Kommunfullmäktige ; Beslut om arkivreglemente för Karlshamns kommun 2 Dnr 2012/ Personal- och organisationsutskottet ; Beslut angående ledarutvecklingsprogram för förvaltningschefer, kommundirektör m.fl. 3 Dnr Kommunstyrelsens ordförande och Ekonomichef ; Inför arbetet med budget för 2013 och flerårsplan för Dnr 2012/ Länsstyrelsen ; För kännedom ansökan om förprövning av djurstall 5 Dnr 2012/ Länsstyrelsen ; För kännedom ansökan om förprövning av djurstall 6 Dnr 2012/ Länsstyrelsen ; Redovisning av uppdrag 48 om fysisk planering och bebyggelseutveckling 7 Dnr 2012/ Länsstyrelsen ; För kännedom ansökan om strandskyddsdispens mm. för rivning av befintligt hus samt uppförande av ett nytt bostadshus på fastigheten Joggesö 1:9 8 Dnr 2012/ Länsstyrelsen ; För kännedom beslut avseende ansökan om tillstånd till att montera en informationsskylt på Carl Gustafs kyrkogård

30 KARLSHAMNS KOMMUN /7.201 Aktivitetslista plan- och bygglovärenden att godkänna informationen Information om pågående projekt och ej avslutade bygglovärenden.

31 KARLSHAMNS KOMMUN Rättsfallsredovisning att godkänna informationen Redovisning av överklagade beslut som byggnadsnämnden handlagt: Asarum 13:53, Länsstyrelsens beslut gällande överklagande av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr 2011/ Asarum 50:1, Högsta förvaltningsdomstolens protokoll gällande överklagande av förhandsbesked. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd Kammarrättens avgörande står fast. Dnr 2009/

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn. Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist

Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn. Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist sid 1 av 27 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:05 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 37 Kerstin Linde Ledamot (S) Magnus Olsson Ledamot (M) ej 37 Görgen Lennarthsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Karlshamns kommun. PROTOKOLL Byggnadsnämnden 2016-01-20. sid 1 av 54. Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45

Karlshamns kommun. PROTOKOLL Byggnadsnämnden 2016-01-20. sid 1 av 54. Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45 sid 1 av 54 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 6 Mats Bondesson Vice ordförande (C) Magnus Olsson Ledamot (M) ej 5, 6 och

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 18:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden 2010-06-23

Byggnadsnämnden 2010-06-23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 334 (414) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13:15 18:30, ajournering 15:15-15:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 313 (372) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2009-08-18 Diarienummer Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.35 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 001 (056) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 001 (056) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 001 (056) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Lennart Lindqvist (S) 49 68 Stefan Sörensson (L) Mikael Wigermo (MP)

Lennart Lindqvist (S) 49 68 Stefan Sörensson (L) Mikael Wigermo (MP) sid 1 av 39 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 17:25 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 62, 68 Mats Bondesson Vice ordförande (C) Kerstin Linde Ledamot (S) Magnus

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30 SAMMAN1RÄDESPROTOKOI.l... 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 605 (671) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 21.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 605 (671) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 21. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 605 (671) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 21.05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 284 BUDGET Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 285 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation, nr 160 192, föredras och läggs

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) 2008-02-12 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (c),

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Sammanställning av delegationsredovisning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på

Sammanställning av inkomna meddelanden Sammanställning av delegationsredovisning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Sammanställning av inkomna meddelanden Sammanställning av delegationsredovisning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bösakulla 1:6 i Östra Göinge kommun Ansökan om bygglov

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 Beslutande Övriga Plats och tid för justering Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S)

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 388 (430) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 388 (430) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 388 (430) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll xxx-markerade. 3-5 Plats och tid 9.00 9.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2016-02-10 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S) Daniel

Läs mer

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 2015-09-01 1 (37) Plats och tid Beslutande Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 Kenneth Kallin (MP), Ordförande Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande Mariane Sörensen (S), 2:e vice

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

Utskottet för samhällsbyggnad

Utskottet för samhällsbyggnad 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, kl 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 16.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) 2007-12-11 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (c),

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.00 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf Tore Andersson (-) utgick under 96-97 Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C)

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-12-12 1(29) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) tjänstgör för Matts Karlsson (m) Anders Åkerberg (s) ordförande Per Mårtensson (c) kl. 15.00-16.20 t.o.m.

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 227 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Lars Holmberg, (V) Gunilla Johansson, (S) Mats Mårtensson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Strandberg, (MP) Rolf Wallergård,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer