Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn. Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn. Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist"

Transkript

1 sid 1 av 27 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:05 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 37 Kerstin Linde Ledamot (S) Magnus Olsson Ledamot (M) ej 37 Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) Kurt Kaarle Ledamot (S) ej 37 Anders Thurén Ledamot (MP) Ingvar Andersson Ledamot (S) Staffan Olsson Ledamot (C) Johan Wolgast Ledamot (MP) Tjänstgörande ersättare: Stefan Sörensson (L) ersätter Mats Bondesson (C) ej 44 Carina Fastén (MP) ersätter Claes Mårlind (M) 37 Mikael Wigermo (MP) ersätter Magnus Olsson (M) 37 Tommy Persson (S) ersätter Kurt Kaarle (S) 37 och Stefan Sörensson (L) 44 Närvarande ersättare: Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn Ulf Lind Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist (S) (S) (SD) (S) (S) Övriga: Stadsarkitekt Emina Kovačić Ekonom Camilla Bengtsson Landskapsarkitekt Anna Terning Planarkitekt Anna Ekman Byggnadsinspektör Adam Lorentsson Teckentolk Marie Järvensivu Teckentolk Katharina Rödl Sekreterare Filippa Sjöberg Utses att justera: Kerstin Linde Justeringsdatum: Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerande Filippa Sjöberg Jan Bremberg Kerstin Linde

2 sid 2 av 27 Anslag/Bevis Organ: Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Förvaringsplats för protokollet: Rådhuset Datum då anslaget tas ner: Underskrift:

3 Innehållsförteckning sid 3 av Ändringar i ärendelistan Ledamöter i arbetsutskottet 2016/ Resultatrapport Bokslut / Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. (Asarums centrum) beslut om samråd 2015/ Pristagare stadsbyggnadspriset / Detaljplan för fastigheterna Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m.fl. (Höralyckan) beslut om samråd 2013/ Översikt planärenden 2016/ Stadsarkitekten informerar Vettekulla 1:2 Nybyggnad av prefabricerad transformatorkiosk 2015/ Vettekulla 1:5 Nybyggnad av prefabricerad transformatorkiosk 2015/ Vettekulla 1:5 Nybyggnad av prefabricerad transformatorkiosk 2015/ Päronet 22 och Päronet 24 Rivning samt tillbyggnad av balkonger, flerbostadshus 2015/ X Nybyggnad av mur 2015/ Delegationsbeslut / Underrättelser från Lantmäterimyndigheten 2016/ Handlingar för kännedom t.o.m / Aktivitetslista plan- och mätärenden 2016/

4 32 Ändringar i ärendelistan s beslut att inga ändringar görs. sid 4 av 27

5 sid 5 av Ledamöter i arbetsutskottet 2016/6 s beslut att ordförande, Kurt Kaarle (S) och Claes Mårlind (M), med Lennart Lindqvist (S) och Magnus Olsson (M) som ersättare, ska ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott fr.o.m t.o.m. nästa ordinarie sammanträde

6 sid 6 av Resultatrapport Bokslut /2404 s beslut att ställa sig bakom och godkänna rapporteringen av bokslut för byggnadsnämnden 2015, vilket har överlämnats till styrelsen och ekonomikontoret, enligt resultatrapport som hör till detta beslut att ställa sig bakom förslaget att föra över 300 tkr till 2016 för projekt Stationsstaden. Ekonom Camilla Bengtsson redovisar resultatrapport bokslut Beslutsunderlag Resultatrapport bokslut 2015 Yrkanden Ordförande föreslår att nämnden utöver att ställa sig bakom och godkänna rapporteringen av bokslutet även ställer sig bakom förslaget att föra över 300 tkr till 2016 för projekt Stationsstaden. Beslutsgång Ordförande ställer förslag på att nämnden ställer sig bakom förslaget att föra över 300 tkr till 2016 för projekt Stationsstaden och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Förvaltningschef Daniel Wäppling Stadsarkitekt Emina Kovačić Ekonom Camilla Bengtsson

7 sid 7 av Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. (Asarums centrum) beslut om samråd 2015/2105 s beslut att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterad , och till denna hörande handlingar att genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums centrum längs med Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya byggnader ska skapas. Bestämmelser och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för några fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse och förtätning. Gång- och cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som Storgatan ges en annan utformning. Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. Samråd har hållits med Länsstyrelsen, som delar ens uppfattning. Länsstyrelsens yttrande har bilagts Beslutsunderlag för MKB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Plankarta, daterad Planbeskrivning, daterad Beslutsunderlag för behovsbedömning, MKB, daterad , reviderad Asarum centrum förstudie för utveckling, daterad Storgatan i Asarum, Vectura , uppdaterad av Sweco Beslutet skickas till Säljfast Olofström AB, att X, Knutängsvägen 45, Sölvesborg Utredningsingenjör Sofie Samuelsson Stadsarkitekt Emina Kovačić Ekonom Camilla Bengtsson Landskapsarkitekt Anna Terning

8 sid 8 av Pristagare stadsbyggnadspriset /3214 s beslut att godkänna Kallbadhuset som pristagare av Stadsbyggnadspriset Stadsbyggnadspriset avser medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i fokus samt öka allmänhetens intresse för vår byggda miljö. Priset ska tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av följande fyra kategorier, god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet års stadsbyggnadspris föreslås tilldelas Kallbadhuset med följande motivering. Kallbadhuset sätter på ett förtjänstfullt sätt Karlshamn på kartan genom att vara det enda i sitt slag mellan Malmö och Borgholm. Det smälter väl in i sitt sammanhang och tillför samtidigt ett redan vackert landskap ytterligare en dimension. Byggnaden och dess funktion berikar och förstärker Väggaområdet till gagn för såväl Karlshamnsbor som besökare. Byggnadens enkla, moderna och skulpturala form är ett utmärkt exempel på god skandinavisk arkitektur. Med sin lågmälda framtoning väcker den nyfikenhet där den skymtas mellan träden. Innanför portarna kan man ta del av en storslagen utsikt och interiören följer exteriörens enkla formspråk och utmärks av ett väl utfört hantverk. I och med uppförandet av Kallbadhuset har den byggda miljön i Karlshamn givits ett spännande tillskott. Byggnaden speglar väl sin tid, samtidigt som den knyter an till den lokala historien och bidrar till att återskapa en efterlängtad funktion, som tidigare har funnits i området. Byggherre: Kallbadhusets Vänner Arkitekt: Sven Gustafsson, White Objektet belönas för God arkitektur och God livsmiljö. Priset delas ut den 4 mars 2016 på Karlshamns Näringslivsgala, KAN-galan, och består av ett diplom med motivering samt en skylt att fästa vid objektet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad , reviderad Inkomna föreslagna objekt/projekt Beslutet skickas till Arkitekt Anders Larsson Stadsarkitekt Emina Kovačić Park- och gatuchef Marie-Louise Svensson Wickström Landskapsarkitekt Dan Pålsson Planarkitekt Jeanette Conradsson

9 sid 9 av Detaljplan för fastigheterna Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m.fl. (Höralyckan) beslut om samråd 2013/1952 På grund av jäv deltar inte Claes Mårlind (M), Magnus Olsson (M) och Kurt Kaarle (S) i handläggningen i detta ärende. s beslut att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat, och till denna hörande handlingar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med planläggningen är att bekräfta befintliga förhållanden samt möjliggöra en utökning av byggrätten för fastigheten Mörrum 67:74. Planen syftar även till att utreda möjligheten för bostäder på fastigheten Mörrum 67:1. Eftersom ett behov av förskolor finns i Mörrum utreder även detaljplanen möjligheten för detta ändamål. Några av fastigheterna inom planområdet använder sig av mark på fastigheten Mörrum 67:1 som tomtmark, i nuvarande detaljplan är dessa markytor planlagda som allmän platsmark. Syftet är att planlägga för bostadsändamål där det visar sig lämpligt så att fastigheterna kan köpa in de delar av Mörrum 67:1 som de använder. Med detaljplanen ses möjligheten för utökade byggrätter inom planområdet över. Tanken är även att den del av Mörrum 67:1 som inte möjliggörs för ny bebyggelse även fortsättningsvis ska kunna användas som betesmark. Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standard planförfarande med överhoppat programskede. Ett beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Plankarta, daterad Planbeskrivning, daterad Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, daterad Översiktlig naturvärdesbedömning, daterad

10 sid 10 av 27 Beslutet skickas till Sökanden: X, Karlshamnsbostäder AB, Box 53, Karlshamn Sökanden: X Sökanden: X Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh Stadsarkitekt Emina Kovačić Planarkitekt Anna Ekman Ekonom Camilla Bengtsson

11 38 Översikt planärenden 2016/6 s beslut att godkänna informationen. sid 11 av 27 Information om pågående och planerade projekt inom planenheten. Beslutsunderlag Planöversikt

12 39 Stadsarkitekten informerar s beslut att godkänna informationen. sid 12 av 27 Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten, såsom Besök till stadsbyggnadskontoret i Karlskrona för att prata om vårt nya arbetssätt Möte med X ang. pågående bygglovsärende Möte om bygglov Tjärö Möte om DP Södra Cell Möte med Akademi för arkitektur i Stockholm Utbildning i kulturmiljö med LST, riksantikvarieämbetet & er Studentprojekt BTH startmöte Medarbetarsamtal Möte med Blekingetrafiken om resecentrum och ny vägdragning Mäklarutbildning i detaljplaner & vad avvikelser innebär Stadsbyggnadspriset

13 sid 13 av Vettekulla 1:2 Nybyggnad av prefabricerad transformatorkiosk 2015/4119 BYGGLOV s beslut att bevilja bygglov att kontrollansvarig inte krävs. Information Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. De har därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att de mottagit det. Om ett eventuellt överklagande inte inkommer inom denna tid vinner beslutet laga kraft. E.ON har den 20 oktober 2015 inkommit med bygglovsansökan avseende nätstation. Berörd fastighetsägaren på X har i skrivelser daterade och framfört sin kritik mot önskad placering av nätstationen. E.ON har i ett av sin yttranden, daterat, bemött kritiken och förtydligat varför aktuell placering är den mest lämpliga. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Plan- och fasadritning, daterad Situationsplan, diarieförd Översiktskarta, diarieförd Yttrande från X, daterat Yttrande från X, daterat Yttrande från E.ON, daterat För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för fastställande, godkännande eller kännedom: relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN Beslutet skickas till Sökanden: E.ON Elnät Sverige AB, Box 735, Kalmar Granne: X

14 sid 14 av 27 Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura skickas separat) , Attest:

15 sid 15 av Vettekulla 1:5 Nybyggnad av prefabricerad transformatorkiosk 2015/4114 BYGGLOV s beslut att med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov att kontrollansvarig inte krävs att höjd till underkant av grundläggning ska säkerställas till + 2,5 meter i enlighet med gällande detaljplan. Information Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. E.ON har den 20 oktober 2015 inkommit med bygglovsansökan avseende nätstation. Placeringen är enligt detaljplan belägen på prickad mark som inte får bebyggas. Enligt detaljplanen är marken märkt med N2 som står för naturområde tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik. Tillfartsvägar samt gemensamhetsanläggning för väg får skapas på platsen enligt detaljplanen. Önskad höjd på underkant grundläggning understiger detaljplanens som anger +2,5 m. Enligt yttrande från E.ON bör det fungera att lägga byggnaden med höjden 2,5 m under grund. Berörda fastighetsägare, mark- och exploateringsingenjören samt VA-enheten har getts möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har kommit in. Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 b får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Fasadritning, daterad Situationsplan, diarieförd Översiktskarta, diarieförd Tjänsteskrivelse, daterad , rev Yttrande från E.ON ang. höjd, daterat

16 sid 16 av 27 Yrkanden Ordförande föreslår nämnden utöver arbetsutskottets förslag till beslut även beslutar att höjd till underkant av grundläggning ska säkerställas till + 2,5 meter i enlighet med gällande detaljplan. Beslutsgång Ordförande ställer förslag på att höjd till underkant av grundläggning ska säkerställas till + 2,5 meter i enlighet med gällande detaljplan, och finner att nämnden bifaller förslaget. För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för fastställande, godkännande eller kännedom: relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN Beslutet skickas till Sökanden: E.ON Elnät Sverige AB, Box 735, Kalmar Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura skickas separat) , Attest:

17 sid 17 av Vettekulla 1:5 Nybyggnad av prefabricerad transformatorkiosk 2015/4116 BYGGLOV s beslut att med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov att kontrollansvarig inte krävs. Information Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. E.ON har den 20 oktober 2015 inkommit med bygglovsansökan avseende nätstation. Placeringen är enligt detaljplan belägen på prickad mark som inte får bebyggas. Enligt detaljplanen är marken märkt med N2 som står för naturområde tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik. Tillfartsvägar samt gemensamhetsanläggning för väg får skapas på platsen enligt detaljplanen. Berörda fastighetsägare, mark- och exploateringsingenjören samt VA-enheten har getts möjlighet att yttra sig. En fastighetsägare har yttrat sig om möjligheten att bygga en infartsväg till X på Vettekulla 1:5 och undrar om placeringen av transformatorkiosken utgör några hinder för det. Enligt E.ON:s svar ger den tänkta placeringen god möjlighet att anlägga önskad väg. I övrigt inga synpunkter. Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 b får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Fasadritning, daterad Situationsplan, diarieförd Översiktskarta, diarieförd Tjänsteskrivelse, daterad För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för fastställande, godkännande eller kännedom: relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN

18 sid 18 av 27 Beslutet skickas till Sökanden: E.ON Elnät Sverige AB, Box 735, Kalmar Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura skickas separat) , Attest:

19 sid 19 av Päronet 22 och Päronet 24, Kolonigatan/Erik Dahlbergsvägen. Rivning samt tillbyggnad av balkonger, flerbostadshus 2015/4526 BYGGLOV s beslut att bevilja rivningslov att med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov att fastställa X som kontrollansvarig. Information Rivnings- och bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Detta beslut kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Ansökan avser rivning av befintliga balkonger inom Päronet 22 och 24 samt uppförande av nya, något större och inglasade. Fastigheterna omfattas av detaljplan från år 1948 och all mark inom fastigheterna förutom där bostadshusen står är punktprickad i denna. Även befintliga balkonger är belägna på den prickade marken vilket betyder att nya lite större balkonger innebär en planavvikelse. Berörda grannar är tillskrivna med möjlighet att yttra sig över ansökan. Fastigheterna omfattas även av en något ålderstigen inventering enligt den dåvarande 38 byggnadsstadgan. Byggnadsstadgan upphörde gälla år 1987 men motsvarighet finns i nuvarande lagstiftning. Detta innebär att bebyggelsen anses ha ett kulturhistoriskt värde och enligt inventeringen ligger detta främst i områdets upplösta storgårdskvarter med lamellhus som så kallade smalhus med slät puts i milda kulörer. Nu aktuell åtgärd föranleds av att balkongerna, även de ursprungliga, behöver iordningställas. Bostadsrättsföreningen har tagit fram ett förslag där man sågar bort de befintliga balkongerna och monterar nya, något större och med glasning ovan balkongfronten och nya tak överst. De nya balkongerna blir 600 mm djupare och cirka 400 mm bredare än de befintliga. Anledningen till förstorningen är att få en mer användbar balkong för de boende. Det nya utförandet efterliknar det befintliga med balkongfronter i sinuskorrigerad grön plåt och svartlackerad överliggare. Glasningen är profillös och monteras på och innanför fronten. Taktäckningen utförs med falsad plåt. Konstruktivt består de nya balkongerna av stående fyrkantsrör längs fasaden där balkongbjälklagen hängs in med dragstag. Fyrkantsrören och dragstagen syns i stort sett bara på balkongernas insida. Den föreslagna balkongändringen är förhållandevis varsam mot byggnaderna samtidigt som den ger de boende större möjligheter att använda sin balkong.

20 sid 20 av 27 Den avvikelse som åtgärden innebär bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Plan- och fasadritningar, daterade Typritning, daterad Tjänsteskrivelse, daterad , rev För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för fastställande, godkännande eller kännedom: relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN Öppen kallelse till tekniskt samråd Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Beslutet skickas till Sökande: Brf Riksbyggen Karlshamnshus nr 2, Erik Dahlbergsv. 46 A, Karlshamn Kontrollansvarig: X Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura skickas separat) , Attest:

21 44 X. Nybyggnad av mur 2015/3973 sid 21 av 27 På grund av jäv deltar inte Stefan Sörensson (L) i handläggningen i detta ärende. BYGGLOV s beslut att upphäva byggnadsnämndens beslut 26, att med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov för de delar av muren som är belägna utanför detaljplan att nödvändiga siktförhållanden ska säkerställas vid fastighetens utfart mot X att avslå ansökan om bygglov för mur placerad inom detaljplanerat område. att kontrollansvarig inte krävs. Reservation Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov. Information Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på del av ansökan har sökanden fått tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Sökanden har meddelat muntligt att de inte har några synpunkter på det föreslagna avslaget på del av ansökan. Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt till, Rådhusgatan 10, Karlshamn. Skrivelsen ska vara byggnadsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. De har därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att de mottagit det. Om ett eventuellt överklagande inte inkommer inom denna tid vinner beslutet laga kraft. Ansökan avser uppförande av mur på fastigheten X och på del av X. Sökanden har köpt berörd del av X och lantmäteriförrättning pågår. Muren placeras längs X:s gränser mot öster, söder och väster. En mindre del av muren placeras på X. På X finns redan mur, ca 15 meter lång, vitputsad mur med tegelpannor på

22 sid 22 av 27 ovansidan. De nya murdelarna ska komplettera befintlig mur och ges samma utförande. Höjden blir mellan 1,8 och 2,2 meter. X ligger inom sammanhållen bebyggelse, medan berörd del av X omfattas av detaljplan. Användningen enligt plan är bostad och marken är i denna del prickad, marken får inte bebyggas. Muren i denna del, väster om utfarten på fastigheten, strider således mot plan. Avvikelsen kan inte betraktas som liten. Den del av muren som förslås i anslutning till utfartens östra sida begränsar påtagligt siktförhållandena. För att ge fullgoda siktförhållanden ska en mur inte vara högre än 0,8 meter på en sträcka av 2,5 meter på vardera sidan om utfarten och åt vardera hållet utmed fastighetens gräns. Grannar har tillskrivits med möjlighet att yttra sig över ansökan. Ägarna till X har lämnat synpunkter och är starkt kritiska till åtgärden. De ifrågasätter bland annat sökandens tillvägagångssätt, möjligheter till underhåll och vilken påverkan muren ger. Grannarna påpekar också att de inte getts möjlighet att godkänna tidigare uppförd mur. En preliminär undersökning tyder på att bygglov saknas för den befintliga muren. Dock framgår av flygfoton att muren fanns på plats redan 2004, varför åtgärden, om den är olovlig, får anses vara preskriberad. En stor del av bebyggelsen i området är belägen längs X, en gammal landsväg. Husen är friliggande, såväl tätt som glest, på tomter av varierande storlek. En utbyggnad i enlighet med de förutsättningar som ges i detaljplanen för X, medför en förtätning och att karaktären av villaområde förstärks. Generellt sett är det inte orimligt att omgärda bostadstomter med mur. Mot detta får ställas påverkan på såväl värden i bebyggelse- och naturmiljö som på berörda grannfastigheter. I en situation där en mur ger upphov till betydande skuggning, försämrad utsikt eller annan uppenbart negativ påverkan bör detta beaktas. Muren kommer i detta fall att utgöra ett påtagligt element i bebyggelsemiljön, men bedöms inte ge omfattande påverkan eller betydande olägenhet för omgivningen. Sammantaget bedöms åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900, PBL) i de delar som är belägna utanför detaljplan. Nödvändiga siktförhållanden ska säkerställas vid fastighetens utfart mot X. Den del av ansökan som berör detaljplanerat område och avviker från detaljplanen bedöms inte uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900, PBL). 9 kap. 30 a-d bedöms inte vara tillämpliga. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Situationsplaner, inkomna Sektionsritningar, inkomna Foto, befintlig mur, inkommen Fotovyer, planerad mur, inkomna Tjänsteskrivelse, daterad

23 sid 23 av 27 Yrkanden Ordförande yrkar att bygglov beviljas för de delar av muren som är belägna utanför detaljplan, och att ansökan avslås för mur placerad inom detaljplanerat område, enligt arbetsutskottets förslag till beslut. För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för fastställande, godkännande eller kännedom: relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN Beslutet skickas till Sökande: X Grannar: X Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura skickas separat) , Attest:

24 sid 24 av Delegationsbeslut /6 s beslut att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. Med hänvisning till byggnadsnämndens beslut 233/2015 angående delegation anmäls delegationsbeslut fattade under perioden och Beslutsunderlag Sammanställning över delegationsbeslut

25 sid 25 av Underrättelser från Lantmäterimyndigheten 2016/7 s beslut att godkänna redovisningen. Följande underrättelser gällande Karlshamns redovisas: Fastighetsreglering berörande Tränsum 2:2 och 2:8 begärd förrättning

26 sid 26 av Handlingar för kännedom t.o.m /6 s beslut att godkänna redovisningen. Handlingar för byggnadsnämndens kännedom inkomna t.o.m redovisas: Ärendenummer Datum Ärende 2015/ / Karlshamn 5:1. Beslut från länsstyrelsen (LS), daterat : LS avslår överklagandet av BN:s beslut att bevilja bygglov för väsentlig ändring av småbåtshamn. 2015/304 22/ X. Beslut från länsstyrelsen (LS), daterat : LS avslår överklagandet av BN:s beslut att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport. 2014/ / X. Kopia av överklagande av länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd, för BN:s kännedom. 2014/ / Skrivelse till BN, daterad : synpunkter på handläggning av olovärende. 2015/ / X. Beslut från länsstyrelsen (LS), daterat : LS beslutar att inte pröva BN:s beslut om strandskyddsdispens. 2014/ / X. DOM mål nr P från mark- och miljödomstolen (MD), daterad angående bygglov för nybyggnad av enbostadshus: MD avslår yrkandet om syn och överklagandet.

27 sid 27 av Aktivitetslista plan- och mätärenden 2016/6 s beslut att godkänna informationen. Information om pågående projekt. Beslutsunderlag PLANPLAN februari 2016 Ärenderapport Mätning

Karlshamns kommun. PROTOKOLL Byggnadsnämnden 2016-01-20. sid 1 av 54. Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45

Karlshamns kommun. PROTOKOLL Byggnadsnämnden 2016-01-20. sid 1 av 54. Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45 sid 1 av 54 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 6 Mats Bondesson Vice ordförande (C) Magnus Olsson Ledamot (M) ej 5, 6 och

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Lennart Lindqvist (S) 49 68 Stefan Sörensson (L) Mikael Wigermo (MP)

Lennart Lindqvist (S) 49 68 Stefan Sörensson (L) Mikael Wigermo (MP) sid 1 av 39 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 17:25 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 62, 68 Mats Bondesson Vice ordförande (C) Kerstin Linde Ledamot (S) Magnus

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S) Daniel

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 18:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

2015-08-13, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-08-13, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Byggnadsnämnden. Utses att justera: Christer Jönsson och Lars Carlsson Paragrafer: 61-77. Sekreterare. Ordförande. Carl-Gustaf Gudmundsson.

Byggnadsnämnden. Utses att justera: Christer Jönsson och Lars Carlsson Paragrafer: 61-77. Sekreterare. Ordförande. Carl-Gustaf Gudmundsson. 1 Plats och tid: Rum 429 i Stadshuset, 2013-04-23 kl 13:15-16:45 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Sven Sollenbring (KD) Kjell Erixon (MP) Lars Carlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll xxx-markerade. 3-5 Plats och tid 9.00 9.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2016-02-10 Sekreterare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson (S) Kerstin

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-11-19, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-18 om du inte kan justera. 1 (5) Datum 2013-11-08 Ärende Beslutsförslag

Läs mer

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 2015-09-01 1 (37) Plats och tid Beslutande Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 Kenneth Kallin (MP), Ordförande Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande Mariane Sörensen (S), 2:e vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C)

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C) Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M)

Läs mer

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30 SAMMAN1RÄDESPROTOKOI.l... 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Claes-Eric Ericsson Stefan Andersson Iréne Frisk Owe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

Utskottet för samhällsbyggnad

Utskottet för samhällsbyggnad 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, kl 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-19

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-19 1 (16) Paragrafer 13-25 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 Beslutande Övriga Plats och tid för justering Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6)

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2009-08-18 Diarienummer Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.35 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

.. I1r... fjhjo. ...sdi(4.-iki~... rf-ts.s)i.. ' ... r.-::.~... :-:... ~ ;c-;; r~~ '( <2..- ... :~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.. I1r... fjhjo. ...sdi(4.-iki~... rf-ts.s)i.. ' ... r.-::.~... :-:... ~ ;c-;; r~~ '( <2..- ... :~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL fjhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa mmanträdesdatum l PI", och t'd S tadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 17 :00-17:4 5 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordfcirande (Fp) Göran Svensson (M) Lars-Erik

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-05-08 kl 08.30-12.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör

Läs mer

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 284 BUDGET Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 285 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation, nr 160 192, föredras och läggs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2015-02-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Blagoveska Poulsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1-15

Sammanträdesprotokoll 1-15 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1-15 Sammanträdesdatum 26 januari 2012 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:00-14:15 Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Magnus Edström (MP) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer