KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare tjänstgörande som ordinarie markerade med xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordf, S xx Inger Löfblom Sjöberg, S, tj gör 135, 136 x Göran Svensson, 1 vice ordf, S xx Kurt Kaarle, S, tj gör , ej 136 x Magnus Olsson, 2 vice ordf, M, ej xx Lars-Erik Ivarsson, M, tj gör x Leif Sturesson, S xx Ingvar Andersson, S, tj gör Tommy Larsson, V xx Johan Wolgast, MP, tj gör x Jan-Olof Persson, S Mats Abrahamsson, M x Claes Mårlind, M, ej 135 Johannes Nilsson, S x Ingrid Ankarcrona, S, SD Mattias Svensson, SD x Lennart Lindqvist, S Mats Bondesson, C x Kerstin Linde, S x Rolf Hansson, FP Agneta Larsson, KD Tjänstemän Peter Persson, förvaltningschef x Anna Terning, landskapsarkitekt, x Lisa Jönsson, ekonom, x Adam Laurin, bygglovarkitekt x Emina Kovačić, stadsarkitekt x Martin Lindholm, byggnadsinspektör, Jeanette Conradsson, planarkitekt x Thomas Norman, byggnadsinspektör, x Yvonne Egnér, planarkitekt, x Filippa Sjöberg, sekreterare x Sofi Ridbäck, planarkitekt, Övriga närvarande Janeth Gummesson, teckentolk Matilda Hamlin, teckentolk Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Göran Svensson Filippa Sjöberg Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Filippa Sjöberg

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2 Innehållsförteckning, Ledamöter i arbetsutskottet 2013/ Ändring i föredragningslistan 2013/ Ekonomisk månadsrapport januari-maj 2012/ Norrköping 2, 10 och 13 beslut om antagande 2010/ Torarp 4:13, del av beslut om fortsatt arbete 2010/ Matvik 1:2 och 1:4 m.fl., del av beslut om granskning 2013/ Bjärnö 1:2 (2), del av beslut om samråd 2011/ Verksamhetsplan 2013/ Stadsarkitekten informerar 2013/ Yttrande samrådshandling fördjupad översiktsplan skärgården, Karlskrona 2013/ X. In- och utvändig ändring och tillbyggnad restaurang m.m. 2012/ X. Olovlig tillbyggnad av komplementbyggnader 2012/ X. Anmälan om ovårdad byggnad 2013/ X. Inredande av bostad i brygghus 2013/ X. Strandskyddsdispens ändrad användning brygghus till bostad 2013/ Karlshamn 2:1. Tidsbegränsat (säsongs) bygglov för uteservering 2012/ X. Tillbyggnad av enbostadshus 2013/ X. Tillbyggnad enbostadshus med ny våning & nytt uterum m.m. 2013/ X. Tillbyggnad av parhus med uterum 2013/ X. Tillbyggnad enbostadshus samt installation eldstad/rökkanal 2013/ X. Tillbyggnad av enbostadshus 2013/ Sammanträdesdatum och tider / Delegationer 155 Underrättelser från Lantmäterimyndigheten 2013/ Skrivelser för kännedom 157 Aktivitetslista plan-, bygglovs- och mätärenden 2013/ Rättsfallsredovisning 159 Avslut trevlig sommar!

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /7.201 Ledamöter i arbetsutskottet att Jan Bremberg, Leif Sturesson och Mattias Svensson med Göran Svensson, Ingvar Andersson och Johan Wolgast som ersättare ska ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /7.201 Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan förändras på följande sätt: Mörrum 23:2. Nybyggnad av pistolskytteanläggning utgår Yttrande över samrådshandling för fördjupad översiktsplan för skärgården, Karlskrona kommun tillkommer X. Tillbyggnad av enbostadshus med ny våning och nytt uterum samt installation eldstad/rökkanal tillkommer

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Ekonomisk månadsrapport januari-maj att godkänna rapporten avseende det ekonomiska läget. Rapport om ekonomiska läget för perioden januari-maj 2013 föreligger. Driftbudget Nettobudgetavvikelsen för byggnadsnämndens verksamhet visar på en positiv avvikelse för årets första fem månader på 731 tkr. Helårsprognosen bedöms till 0 tkr mot budgetram. Investeringsbudget Investeringsbudget för 2013 är 75 tkr för utvecklingsområden och 75 tkr för inventarier. Bruttoinvesteringarna under perioden uppgick till 70 av totalt 150 tkr. Personalkostnader Positiv avvikelse på 538 tkr för årets första fem månader beroende på partiella ledigheter och en vakant tjänst. Helårsprognosen bedöms till tkr varav 400 tkr kommer att finansiera arkivscanning av tomtmätningsarkivet. Protokollet ska skickas till Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovačić

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, 10 och 13 beslut om antagande På grund av jäv deltar inte ledamot Claes Mårlind (M) i handläggning och beslut av ärendet. att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat utlåtande, daterat att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen (1987:10). Planens syfte är att utöka byggrätten för handels- och kontorsändamål samt bostäder inom fastigheten Norrköping 2. Befintliga planförhållanden inom fastigheten Norrköping 10 bekräftas och uppdateras. Fastigheten Norrköping 13 planläggs för bostäder, kontor och handel. Detaljplanen startades före maj 2011 och går därför enligt PBL 1987:10 (ÄPBL). Beslutsunderlag Antagandehandlingar, daterade (till planen hörande utredningar skickas inte ut men finns att tillgå på stadsmiljöavdelningen) Tjänsteskrivelse, daterad Protokollet ska skickas till Kommunfullmäktige Bert-Inge Storck för Karlshamnsbostäder, Box 53, Karlshamn X för Benny Nilssons Byggnads AB, Matvikshamnsvägen 304, Trensum Exploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovačić Landskapsarkitekt Anna Terning

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13 beslut om fortsatt arbete På grund av jäv deltar inte tjänstgörande ersättare Kurt Kaarle (S) i handläggning och beslut av ärendet. att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat att fortsätta arbetet med att detaljplanelägga del av fastigheten Torarp 4:13. Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av åtta enbostadshus på den södra delen av fastigheten Torarp 4:13. Föreslagen bebyggelse ansluts på ett naturligt sätt till befintlig bebyggelse längs med Gillabrovägen. Inom planområdet planläggs även för en ny lokalgata. Trafikverket anser i sitt granskningsyttrande att det är oacceptabelt att lägga mer trafik till den befintliga korsningen mellan Gillabrovägen och väg 606, Karlshamnsvägen. Den privata markägare, vars mark måste tas i anspråk för ny anslutning är inte intresserad av att sälja aktuell del till exploatören. Detaljplanearbetet kan inte fortsätta så länge anslutningsfrågan till väg 606 inte är löst. En ny anslutning till väg 606 skulle gynna samtliga boende längs med den östra delen av Gillabrovägen, då det är så pass dålig sikt i korsningen idag. Beslutsunderlag Granskningsutlåtande, daterat Illustration över området, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Protokollet ska skickas till X Stadsarkitekt Emina Kovačić Landskapsarkitekt Anna Terning

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för del av fastigheterna Matvik 1:2 och 1:4 m.fl. beslut om granskning att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, daterad , och till denna hörande handlingar att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med planen är dels att ersätta områdesbestämmelser för Matvik, antagna 1995 och en mindre detaljplan från 1971, samt möjliggöra ny bostadsbebyggelse. En detaljplan för området antogs av kommunfullmäktige 2009, men den upphävdes i november 2012 pga. en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Beslutsunderlag Plankarta, daterad Planbeskrivning, daterad Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Protokollet ska skickas till Stadsarkitekt Emina Kovačić Planarkitekt Yvonne Egnér X X

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för del av fastigheten Bjärnö 1:2 (2) beslut om samråd att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat , och till denna hörande handlingar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen och att en MKB därför inte krävs att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med aktuell planläggning är att undersöka potentialen för fler bostadstomter m.m. I aktuellt ärende har det bedömts vara lämpligt att ett program upprättas. Kommunalt VA finns ej utdraget till området. Planen innebär att strandskydd inom planen föreslås upphävas. Naturinventering samt översiktlig VA- och dagvattenutredning har gjorts sedan programsamrådet. Ett beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap. 34 första stycket plan- och bygglagen, PBL, erfordras därmed inte. Beslutsunderlag Plankarta, daterad Planbeskrivning, daterad Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, daterad Översiktlig VA- och dagvattenutredning, daterad Naturvärdesbedömning av Bjärnöhalvön, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Protokollet ska skickas till Ottarps fastighets AB, X, Bältebergavägen 43, Vallåkra AA Arkitektateljén AB, X, Matrosgatan 18, Råå Stadsarkitekt Emina Kovačić Planarkitekt Sofi Ridbäck

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /7.201 Verksamhetsplan att godkänna informationen. Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /7.201 Stadsarkitekten informerar att godkänna informationen. Stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten såsom Tärnö Ordförandegruppen Vägga SHBF ledningsgrupp Möte med Samuel Henningsson angående Östra Piren White-utredning Frukostmöte ÖP Dialogmöte ÖP Socialdemokraterna ÖP Moderaterna Förenkla helt enkelt Möte med sommarens praktikant Sofis vikariat Boverket och Tillväxtverket utlyser medel att söka för kommuner

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Yttrande över samrådshandling för fördjupad översiktsplan för skärgården, Karlskrona kommun att anta stadsarkitekt Emina Kovačić yttrande som nämndens eget, enligt bilaga. Beslutsstöd kansli har inkommit med en begäran om yttrande från byggnadsnämnden angående samrådsversion av Karlskrona kommuns fördjupade översiktsplan över skärgården. Yrkande Ordföranden yrkar att nämnden antar stadsarkitekt Emina Kovačić yttrande som nämndens eget. Proposition Ordföranden ställer proposition på att anta stadsarkitekt Emina Kovačić yttrande som nämndens eget och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Yttrande från stadsarkitekt, daterat Protokollet ska skickas till Kommunkansliet

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / X. Ändrad användning, in- och utvändig ändring samt tillbyggnad av industri-/restauranglokal ÅTGÄRDSFÖRELÄGGANDE att med stöd av 11 kap 19 plan- och bygglagen (2010:900) förelägga byggherren att åtgärda aktuell ramp och/eller möte med trapp så att utförandet med stöd av Boverkets Allmänna råd för ändring av byggnad, BFS 2006:1, BÄR, avsnitt 4.4, uppfyller kraven enligt Boverkets Byggregler, BFS 2011:6, BBR 18, avsnitt 8:232 respektive avsnitt 8:2321. Information Byggnadsnämnden bedömer i egenskap av tillsynsmyndighet att föreläggande om åtgärd enligt BÄR och BBR, så som framgår av beslutet, föreligger med den tydlighet som tillstår myndighetsutövningen. Då det sannolikt finns flera möjliga alternativ i fråga om åtgärd, bör åtgärdens exakta utförande överlåtas åt byggherrens projektering. Byggnadsnämnden önskar dock informera byggherren om att medan avsteg från gällande föreskrifter aldrig får medföra en oacceptabel risk för människors säkerhet, torde avsteg från Boverkets Byggregler, BFS 2011:6, BBR 18, avsnitt 3 i viss utsträckning kunna medges om så krävs för att följa föreläggandet. Sådana avsteg ska föregås av skriftligt medgivande från byggnadsnämnden. Om du som byggherre inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt. Besvärsskrivelsen som du önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Byggherren har sökt och blivit beviljad bygglov för ändrad användning, in- och utvändig ändring samt tillbyggnad av industri-/restauranglokal. Vid slutsamrådet noterade undertecknad att det i byggnaden förekom en nivåskillnad som ej finns utsatt på de ritningar som är stämplade som hörande till byggnadsnämndens beslut om bygglov. Nivåskillnaden är uttagen genom en ramp som passerar en öppning mot trapp, vilket innebär risk för fall. Byggherren har föreslagit åtgärd genom montage av kontrastmarkeringar och förlängda handledare, men förslaget förefaller inte nå upp till den nivå som enligt hänvisning från BÄR bör tillämpas enligt BBR. forts.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 14 forts. 142 Mot bakgrund av risken för olycksfall i kombination med tveksamheten kring stöd för följdkrav i BÄR, liksom kraven i BBR, anser undertecknad handläggare att frågan om slutbesked för etapp1 av byggåtgärden bör prövas vid sammanträde i byggnadsnämnden. Yrkande Ordföranden yrkar att byggherren föreläggs att åtgärda aktuell ramp och/eller möte med trapp så att utförandet med stöd av Boverkets Allmänna råd för ändring av byggnad, BFS 2006:1, BÄR, avsnitt 4.4, uppfyller kraven enligt Boverkets Byggregler, BFS 2011:6, BBR 18, avsnitt 8:232 respektive avsnitt 8:2321. Proposition Ordföranden ställer proposition på att förelägga byggherren att åtgärda aktuell ramp och/eller möte med trapp så att utförandet med stöd av Boverkets Allmänna råd för ändring av byggnad, BFS 2006:1, BÄR, avsnitt 4.4, uppfyller kraven enligt Boverkets Byggregler, BFS 2011:6, BBR 18, avsnitt 8:232 respektive avsnitt 8:2321, och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Protokoll från slutsamråd, daterat Fotodokumentation, daterad Byggherrens utredning, daterad Yttrande riskbedömning möte ramp/trappa, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Protokollet ska skickas till Byggherren: X

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / X. Olovlig tillbyggnad av komplementbyggnader ANMÄLNINGSÄRENDE att upphäva byggnadsnämndens beslut 83, daterat , endast i den del som avser ansökan hos Mark- och miljödomstolen om att tilläggsavgift påförs att med stöd av 10 kap. 7 pkt 2 plan- och bygglagen (1987:10) ansöka hos Mark- och miljödomstolen om att tilläggsavgift på kronor ska påföras X i egenskap av arrendator och byggherre. Information Om du som arrendator och byggherre inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt. Besvärsskrivelsen som du önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun beslutade , 83, att ansöka hos Mark- och miljödomstolen om att tilläggsavgift skulle påföras i fråga om olovligt utförda tillbyggnader. Dock förefaller ansökan om tilläggsavgift avse en för hög avgift, då undertecknad tjänsteman vid behandling av ärendet inhämtade uppgifter om berörda areor från parallellt ärende, ansökan om bygglov, vilket även innefattade olovliga tillbyggnader som sannolikt utförts av en tidigare arrendator. Av 10 kap. 9 den äldre plan- och bygglagen (1987:10, ÄPBL) framgår att tilläggsavgift bör påföras den som var ägare till fastigheten när överträdelsen begicks eller den som har begått överträdelsen. Tilläggsavgift ska därför inte påföras för de överträdelser som begåtts före den nuvarande arrendatorns tillträde. Byggnadsnämnden har därmed att upphäva beslut 83, daterat , endast i den del som avser prövning av tilläggsavgift, samt att besluta om ny ansökan till Mark- och miljödomstolen i fråga om tilläggsavgift som reducerats till kronor. forts.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 16 forts. 143 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Protokollet ska skickas till Arrendator: X Mark- och miljödomstolen, ref: , Växjö tingsrätt, Box 81, Växjö Länsstyrelsen i Blekinge län, att: Thomas Börjesson, Karlskrona

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / X. Anmälan om ovårdad byggnad ANMÄLNINGSÄRENDE att med stöd av 11 kap. 19 plan- och bygglagen (2010:900) förelägga fastighetsägare X att med vite om kronor senast ha åtgärdat avsedd byggnadsdel på så sätt att risken för olycksfall begränsas. Information Beslutet delges Lantmäteriet Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om du som fastighetsägare inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt. Besvärsskrivelsen som du önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. En anmälan har kommit in till byggnadsnämnden angående en ovårdad byggnad på rubricerad fastighet. Undertecknad har inte besökt platsen, men att döma av bild (bifogas) samt text i anmälarens mail kan antagas att denna del av byggnaden inte bara är att betrakta som ovårdad, utan även medför en påtaglig risk för olycksfall. Byggnadsinspektören tillskriver fastighetsägaren till rubricerad fastighet att byggnaden ska åtgärdas så att risken för olycksfall begränsas, senast för att ärendet ska kunna avskrivas på byggnadsnämndens sammanträde Att anordna ett provisoriskt skydd runt byggnadsdelen kan vara ett exempel på en godtagbar åtgärd. Yrkande Ordföranden yrkar på att förelägga fastighetsägare X att med vite om kronor senast ha åtgärdat avsedd byggnadsdel på så sätt att risken för olycksfall begränsas. forts.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 18 forts. 144 Proposition Ordföranden ställer proposition på att förelägga fastighetsägare X att med vite om kronor senast ha åtgärdat avsedd byggnadsdel på så sätt att risken för olycksfall begränsas, och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Fotodokumentation Åtgärdsbrev, daterat Protokollet ska skickas till Fastighetsägare: X Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, Box 454, Hässleholm (för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel)

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / X. Inredande av bostad i brygghus BYGGLOV att bevilja bygglov att yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst ska beaktas. Information Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat , föreligger utan erinran, men med information att beakta. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till era närmsta grannar. Sökande har för avsikt att inreda ett äldre brygghus till bostad. Brygghuset är beläget på fastigheten X, en sentida avstyckning från den äldre X i X. I samband med avstyckningen lämnade byggnadsnämnden bygglov för att ersätta en mindre mjölkaffär med en enplans villa. Brygghuset fungerar idag som en komplementbyggnad till villan och står mer eller mindre oanvänt. Den aktuella byggnaden är en landmärkesbyggnad i X i och med sin placering och sitt säregna tak och skorsten. Enligt ansökan kommer byggnaden upprustas utvändigt med nytt papptak och ändras något avseende fönster och dörröppningar. Några större karaktärsändringar genomförs inte. Ändringen av byggnaden är även en ändring i bruksmiljön. Enligt plan- och bygglagen ska detaljplan upprättas om en bebyggelse ska förändras eller bevaras och regleringen behöver ske i ett sammanhang. Åtgärden bedöms dock inte så omfattande att krav på detaljplan inträder. Om andra mer omfattande förändringar kommer på tal bör detaljplan upprättas för att pröva förändringen och långsiktigt reglera utvecklingen av bruksmiljön. Berörda grannar och Miljöförbundet är tillskrivna. forts.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 20 forts. 145 X har ännu inte kommunalt vatten och avlopp (VA). Den aktuella fastigheten har en egen avloppsanläggning och den nya bostaden avses anslutas till denna. Kommunalt VA kommer förmodligen till området inom en relativt snar framtid, detta enligt ett förslag till VA-plan som kommer till Kommunfullmäktige i juni. Under förutsättning att Miljöförbundet medger en anslutning till befintlig anläggning så bedöms åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov utanför detaljplan i 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900). Yrkande Ordföranden yrkar att bygglov beviljas och att Miljöförbundet Blekinge Västs yttrande ska beaktas. Proposition Ordföranden ställer proposition på att bygglov beviljas och att Miljöförbundet Blekinge Västs yttrande ska beaktas och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Situationsplan, inkommen Plan-/fasadritningar, inkomna Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att: uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och fastställts relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats och godkänts byggnadens specifika energianvändning redovisats tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts bevis om tecknad byggfelsförsäkring har lämnats in. forts.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 21 forts 145 Kallelse till tekniskt samråd: Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt samråd. Kallelsen är öppen med avrop från byggherre vid lämplig tidpunkt för samrådet. Lämplig tidpunkt är minst fem veckor före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Protokollet ska skickas till Sökanden: X Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (Faktura skickas separat) , Attest:

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / X. Strandskyddsdispens för ändrad användning av brygghus till bostad STRANDSKYDDSDISPENS att med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 miljöbalken för ändrad användning av brygghus till bostad i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet att som tomt till åtgärden får tas i anspråk och fastigheten X i sin helhet i den utbredning som föreligger vid tidpunkten för detta beslut, inklusive den yta som bryggan i ärendet upptar på grannfastigheten. Information Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet, varför sökanden uppmanas att avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för överprövning tre veckor räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt. Besvärsskrivelsen som du önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 miljöbalken för ändrad användning av ett brygghus till bostad på fastigheten X. Enligt ansökan ska det aktuella brygghuset upprustas och renoveras och även inredas för bostadsändamål. Sökande anger att byggnaden och marken ifråga redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och att detta utgör särskilt skäl för att dispens ska kunna meddelas. Det särskilda skäl som sökande åberopar bedöms föreligga. Värdena för växtoch djurlivet på platsen bedöms som marginella. Åtgärden kan heller inte anses strida mot strandskyddets syften. forts.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 23 forts. 146 Yrkande Ordföranden yrkar att den yta som bryggan i ärendet upptar på grannfastigheten inkluderas i den tomt som får tas i anspråk. Proposition Ordföranden ställer proposition på att inkludera den yta som bryggan i ärendet upptar på grannfastigheten i den tomt som får tas i anspråk och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Kompletterande skrivelse, daterad Situationsplan, inkommen Förrättningskarta, daterad Fotografier, inkomna Tjänsteskrivelse, daterad Protokollet ska skickas till Sökanden: X Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona Trafikverket, Box 513, Karlskrona Lantmäterimyndigheten, Box 172, Sölvesborg Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg Avgift kronor (Faktura skickas separat) , Attest:

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Karlshamn 2:1, Ågatan. Tidsbegränsat (säsongs) bygglov för uteservering BYGGLOV att med stöd av 2 kap. 6 och 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan. Information Då nämnden berett ärendet och föreslagit avslag på ansökan har sökanden fått tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Yttrande från sökanden, inkommet , föreligger, vilket inte ändrar nämndens ställningstagande. Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt. Besvärsskrivelsen som du önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Byggnadsnämnden beslutade år 2000 att lämna ett bygglov för tillfällig åtgärd i fem år för en uteservering invid Mieån i centrala Karlshamn. Marken i fråga var och är fortfarande allmän plats och nämnden ansåg då med anledning av detta att ett bygglov inte kunde lämnas. Men ett tillfälligt lov skulle enligt nämnden kunna beslutas, vilket således gjordes. Serveringen är av allt att döma en rigid konstruktion med nedgjutna betongfundament och stålbalkar som håller såväl markisstommar som konsolbrygga ut över Mieån. Ett trästaket omgärdar serveringen, marken och en brygga över ån är klädd med trätrall, delar av marken är klädd med betongsten och två byggnader finns inom området. Staket, byggnader och markiskonstruktioner har belysning och andra elinstallationer. Ägaren av serveringen har för avsikt att ha den kvar på platsen och försköna densamma. Efter samråd med berörda delar av kommunen är avsikten att anordna uteserveringen lika andra serveringar på allmän plats i staden, dvs. under sommarhalvåret med tillstånd från polisen. Under vinterhalvåret kommer platsen tömmas men med önskemål om att staket och trägolv/brygga är kvar. forts.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 25 forts. 147 Idag betraktas besluten i ärendet snarast som en misstolkning av den äldre plan och bygglagen vad gäller bygglov för tillfällig åtgärd. Eller åtminstone har nämnden misslyckats med att vara tydlig mot sökande att åtgärden så småningom behöver tas bort, eftersom sökande gjort omfattande investeringar i konstruktionen och med el/vatten. Gatuchefen menar att kommunen inte kan ta ansvar för den allmänna platsen vintertid om inte all privat egendom tas bort och marken återställs. Förvaltningschefen menar att på grund av förutsättningarna på platsen skulle ett mindre område kunna spärras av för allmänheten vintertid så att delar av den privata egendomen skulle kunna få vara kvar. Serveringens placering strider mot byggnadsnämnden riktlinjer om uteserveringar från Ärendet inväntar ritningar som visar det utförande som sökande tänker sig sommartid. Yrkande Andre vice ordförande Magnus Olsson (M) yrkar bifall till ansökan. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan Magnus Olssons yrkande om bifall och arbetsutskottets förslag på avslag och finner att nämnden bifaller det sistnämnda. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Avsiktsförklaring, daterad Bygglovarkitektens skrivelse till sökande, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från sökanden, inkommet Protokollet ska skickas till Sökanden: Ågatan pub och restaurang AB, Ågatan 12, Karlshamn Avgift kronor (Faktura skickas separat) , Attest:

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / X. Tillbyggnad av enbostadshus BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov att yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst ska beaktas att kontrollansvarig inte krävs. Information Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till era närmsta grannar. Byggnadsnämnden beslutade att avslå en ansökan om tillbyggnad på den aktuella fastigheten. Tillbyggnaden innebar att byggnaden fick ett extra sovrum och uppgick totalt till 92 kvm byggnadsarea. Byggnadsnämnden ansåg att avvikelsen inte kunde bedömas som liten med hänvisning till detaljplanens bestämmelser om högst 80 kvm byggnadsarea per tomt och den s.k. Köpegårdautredningen från år 2005 som anger att mätbar avvikelse får vara högst 10 procent för att kunna anses som liten. Detta med hänsyn till den besvärliga VA-situationen i Köpegårda. Nu föreliggande ansökan om tillbyggnad är mycket lik den ovan nämnda. Den enda ändringen är att en yttervägg flyttats inåt något och byggnadsarean enligt ansökan då uppgår till 88 kvm. Taklösningen är densamma som i tidigare ansökan vilket innebär att det genereras en s.k. öppenarea om knappt 4 kvm utanför den inflyttade väggen. Även om byggnaden i ansökan enligt mätstandard fortfarande är 92 kvm anses den sökandes ändring göra att ansökan inte bör avslås då detta inte står i rimlig proportion mellan det enskilda intresset av åtgärden och det allmänna av att den inte genomförs. I detta sammanhang bedöms avvikelsen som åtgärden innebär som liten och förenlig med detaljplanens syfte. forts.

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 27 forts 148 Beslutsunderlag Ansökan, daterad Plan-, fasad- och sektionsritning, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att: relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats och godkänts statisk beräkning av takets konstruktion lämnats in och fastställts Protokollet ska skickas till Sökanden: X Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (Faktura skickas separat) , Attest:

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / X. Tillbyggnad av enbostadshus med ny våning och nytt uterum samt installation eldstad/rökkanal BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) föreslå avslag på ansökan då åtgärden strider mot kraven på tillgänglighet och användbarhet 8 kap. 1 och 2 samma lag. Information Med anledning av att nämnden föreslagit avslag på ansökan lämnas sökanden möjlighet att yttra sig om detta. Ett eventuellt yttrande ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast Ansökan avser tillbyggnad av villan på X. Tillbyggnaden innebär att en ny våning påförs enplansvillan samt att ett befintligt uterum rivs och ersätts med ett nytt. Åtgärden bedöms som en omfattande ändring, så omfattande att den i lagens mening betecknas som en ombyggnad av huset. Enligt 8 kap. 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska de grundläggande kraven på byggnadsverk i 8 kap. 1 uppfyllas för hela byggnaden vid ombyggnad, eller om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden. Entrévåningen i byggnaden innehåller de funktioner som krävs i BBR 19 men hygienutrymmet uppfyller inte kraven på tillgänglighet då dörren till rummet är för smal och toalettstolen är placerad så att det saknas möjlighet att på ett lätt sätt ordna plats för medhjälpare. Det bedöms i detta fall som rimligt att kräva att hela byggnaden uppfyller kraven på tillgängligt då ändringen och den ekonomiska insatsen är så omfattande. Yrkande Andre vice ordförande Magnus Olsson (M), med instämmande av Claes Mårlind (M), yrkar bifall till ansökan. Kurt Kaarle (S) och Göran Svensson (S) yrkar förslag på avslag då åtgärden strider mot kraven på tillgänglighet och användbarhet. forts.

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 29 forts. 149 Proposition Ordföranden ställer proposition mellan de två yrkandena och finner att nämnden bifaller Kurt Kaarles och Göran Svenssons yrkande om förslag på avslag. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Planritningar, daterade , rev. B Fasadritningar, daterade Sektionsritningar, daterade Tjänsteskrivelse, daterad Kompletterande skrivelse från sökanden, daterad Protokollet ska skickas till Sökanden: X

30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / X. Tillbyggnad av parhus med uterum BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan då åtgärden strider mot gällande detaljplan. Information Då arbetsutskottet berett ärendet och föreslagit avslag på ansökan har sökanden fått tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Yttrande från sökanden, daterat , föreligger, vilket inte ändrar nämndens ställningstagande. Om du som sökande inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt. Besvärsskrivelsen som du önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det att du fått beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen i Blekinge län. Ansökan avser tillbyggnad av parhuset på X med ett uterum. Byggnaden är ett av X som uppfördes i X åren X. Det föreslagna uterummet är knappt 23 kvm och föreslås på fasaden mot sydväst och havet, där det idag är en uteplats. Området omfattas av detaljplan och cirka 16 kvm av det föreslagna uterummet är beläget på prickmark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Således är redan idag balkongen placerad med cirka 6 kvm på prickmark. Sedan tidigare har Lantmäteriet medgett liten avvikelse vid fastighetsbildningen av X, detta då en liten del av fastigheten är belägen utanför kvartersmarken och till och med utanför området för detaljplanen. Ägare till berörda grannfastigheter är tillskrivna med möjlighet att yttra sig. Yttrande från X, inkommet , föreligger med tillstyrkan. Att bygga ut på den prickade marken enligt ansökan får i detta fall större påverkan på områdets arkitektoniska helhetsverkan än på utsiktskvaliteten. Trots att avvikelsen som åtgärden innebär i faktiska tal kan betraktas som liten leder forts.

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 31 forts. 150 den till en oacceptabel miljöförändring när denna upprepas inom området. I det sammanhanget ska avvikelsen inte ses som liten utan detaljplanen måste ändras för att pröva lämpligheten av tillbyggnader inom området i ett större sammanhang. Yrkande Claes Mårlind (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till avslag. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, inkommen Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från sökanden, daterat Bygglovarkitekts svar på sökandens yttrande, daterat Protokollet ska skickas till Sökanden: X Avgift kronor (Faktura skickas separat) , Attest:

32 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / X. Tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal BYGGLOV att med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov. Information Eldstaden bör vara typ- och miljögodkänd. Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 k W bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande om kungörelsen skickas till era närmsta grannar. Byggnadsnämnden beslutade att avslå en ansökan om bygglov för tillbyggnad helt lika nu aktuell. Det som skiljer den avslagna ansökan från den föreliggande är att sökande har ytkompenserat genom att föreslå delvis rivning av ett större skärmtak på byggnaden. Detta för att ingen ytterligare byggnadsarea ska tillkomma i och med tillbyggnaden. Berörda grannar är tillskrivna. I och med ytkompenseringen förskjuts delar av avvikelsen avseende högsta byggnadsarea och byggnad på prickad mark till baksidan av byggnaden, vilket ut allmän synvinkel är en fördel. Då byggnadsnämndens arbetsutskott redan i det tidigare ärendet ställde krav på ytkompensering för att kunna bifalla ansökan och att detta nu är föreslaget får de befintliga avvikelserna anses som små i sammanhanget. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Plan-/fasadritning, rev. daterad Tjänsteskrivelse, daterad forts.

33 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 33 forts. 151 För att påbörja byggnation krävs ett startbesked För startbesked krävs att: uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och fastställts relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats och godkänts alternativ redovisning av tillbyggnadens specifika energianvändning enligt BBR 2012, avsnitt 9:4 har lämnats in och fastställts tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts. Kallelse till tekniskt samråd: Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt samråd. Kallelsen är öppen med avrop från byggherre vid lämplig tidpunkt för samrådet. Lämplig tidpunkt är minst fem veckor före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Protokollet ska skickas till Sökanden: X Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (Faktura skickas separat) , Attest:

34 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / X. Tillbyggnad av enbostadshus BYGGLOV att på sökandes begäran avskriva ärendet från vidare handläggning. Information Då arbetsutskottet berett ärendet och föreslagit avslag på ansökan har sökanden fått tillfälle att yttra sig över utredningsmaterialet (beslutsunderlaget) innan byggnadsnämnden slutligt avgör ärendet. Yttrande från sökanden, daterat , föreligger där ansökan om bygglov dras tillbaka. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshuset på X. Tillbyggnaden som utförs i suterräng är 61 kvm byggnadsarea (BYA) och befintligt bostadshus är cirka 136 kvm BYA i en våning. I anslutning till tillbyggnaden byggs en balkong som genererar cirka 25 kvm s.k. öppenarea under sig. Fastigheten är belägen utanför detaljplan men omfattas av Program för detaljplan, Vettekulla-Matvik från år Aktuell fastighet är belägen inom område R5 i programmet där det rekommenderas att området på sikt bör detaljplaneläggas och att byggrätten då bör sättas till högst 10 procent av fastighetsarean eller högst 140 kvm BYA för huvudbyggnad och 20 kvm för komplementbyggnad. Aktuell åtgärd avviker således från programmets rekommendationer vid detaljplaneläggning avseende högsta byggnadsarea. Avvikelsen kan inte anses obetydlig. Berörda grannar är tillskrivna. Med hänsyn till den långsiktiga bebyggelseutvecklingen i området och en framtida detaljplaneläggning bedöms åtgärden som så omfattande att denna måste prövas genom upprättande av detaljplan. I bedömning har vägts in att åtgärden kommer att få prejudicerande effekter bland de tolv andra bostäderna i området vilket gör det än mer angeläget att upprätta detaljplan i området för att få en lämplig bebyggelseutveckling. forts.

35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 35 forts. 152 Yrkande Ordföranden yrkar att ärendet avskrivs då sökanden inkommit med yttrande där han drar tillbaka ansökan. Proposition Ordföranden ställer proposition på att avskriva ärendet och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, daterade Två fotografier på bodar, inkomna Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från sökanden, daterat Protokollet ska skickas till Sökanden: X Avgift kronor (Faktura skickas separat) , Attest:

36 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /7.201 Sammanträdesdatum och tider 2014 att fastställa sammanträdesdatum och tider enligt bilaga. Förslag till sammanträdesdatum och tider för byggnadsnämnden under 2014 föreligger. Beslutsunderlag Förslag till sammanträdesdatum och tider Protokollet ska skickas till Ledamöter och ersättare Berörda tjänstemän Kommunkansliet

37 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Delegationer att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. Med hänvisning till byggnadsnämndens beslut , 302 angående delegation anmäls följande beslut: Bygglovenhet och arbetsutskott

38 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /9.245 Underrättelser från Lantmäterimyndigheten att lägga redovisade underrättelser till handlingarna. Föreligger följande underrättelser: 1. Fastighetsreglering berörande fastigheterna Hovmansbygd 1:27 och Letesmåla 1:28, Karlshamns kommun. 2. Fastighetsreglering berörande fastigheterna Mellanbäck 1:15 och 1:20, Karlshamns kommun. 3. Fastighetsreglering berörande fastigheterna Mörrums-Björkenäs 1:5 och 1:51, Karlshamns kommun. 4. Fastighetsreglering berörande fastigheterna Slänsmåla 1:26 och 1:29, Karlshamns kommun. 5. Fastighetsreglering berörande fastigheterna Stilleryd 2:6, 2:49 och 11:1, Karlshamns kommun.

39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Skrivelser för kännedom att lägga redovisade skrivelser till handlingarna. Föreligger följande skrivelser för kännedom: 1. Dnr 2013/ Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län, daterat , angående bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnet Villa Albertsberg på fastigheten Karlshamn 5:21.

40 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /7.201 Aktivitetslista plan-, bygglovs- och mätärenden att godkänna informationen. Information om pågående projekt och ej avslutade bygglovsärenden.

41 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Rättsfallsredovisning att godkänna informationen. Redovisning av överklagade beslut som byggnadsnämnden handlagt: 1. Dnr 2012/ X. Länsstyrelsens beslut, daterat , gällande överklagande av byggnadsnämndens beslut angående förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. Länsstyrelsen avslår samtliga överklaganden i den del som avser de två enbostadshusen i den norra delen av Asarum 50:1. Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut avseende enbostadshuset i den sydöstra delen av Asarum 50:1. 2. Dnr 2012/ Mörrum 73:7 och 7:11. Dom från Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, daterad , gällande Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om upphävande av byggnadsnämndens beslut att inte bevilja bygglov för tre vindkraftverk. Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer byggnadsnämndens beslut 131/ Dnr 2011/ X. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Föreläggande, daterat , att inkomma med svar på överklagande av Länsstyrelsens beslut, daterat , angående beslut om olovlig ändring av byggnads användning. 4. Dnr 2010/ X. Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD), protokoll daterat , gällande föreläggande vid vite att vidta rättelse på rubricerad fastighet. MMÖD meddelar prövningstillstånd.

42 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Avslut trevlig sommar! Ordföranden önskar alla en TREVLIG SOMMAR!

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 16.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (45) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 18:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn. Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist

Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn. Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist sid 1 av 27 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:05 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 37 Kerstin Linde Ledamot (S) Magnus Olsson Ledamot (M) ej 37 Görgen Lennarthsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (53) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (53) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (53) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 18:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (34) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (34) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (34) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Karlshamns kommun. PROTOKOLL Byggnadsnämnden 2016-01-20. sid 1 av 54. Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45

Karlshamns kommun. PROTOKOLL Byggnadsnämnden 2016-01-20. sid 1 av 54. Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45 sid 1 av 54 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:45 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 6 Mats Bondesson Vice ordförande (C) Magnus Olsson Ledamot (M) ej 5, 6 och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Sydnärkes Byggförvaltning

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning Laxå Askersund Lekeberg 2016 830 st dokumenterade ärenden varav 87 i nämnden Totalt har Sydnärkes Byggnämnd handlagt: 384 bygglov, 70 st anmälan, 403 startbesked/slutbesked, 58

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer