Arjeplogs konferensen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arjeplogs konferensen"

Transkript

1 Arjeplogs konferensen Nordsvensk/Nordnorsk samverkan 4 nov 2014 BODÖ-FAUSKE-SALTDAL-ARJEPLOG- ARVIDSJAUR-ÄLVSBYN-BODEN-LULEÅ SAMARBETEN UTBYTEN LØDINGEN BODØ FAUSKE SALTDAL NARVIK NÄTVERK TID KIRUNA TILLVÄXT MO I RANA ARJEPLOG ARVIDSJAUR MILJÖ ÄLVSBYN BODEN LULEÅ E4 Norrbotniabanan SKELLEFTEÅ E4 EKONOMI INNOVATION KOMMUNIKATION UMEÅ NORDLIGA REGIONEN I SAMVERKAN

2 Svensk/norskt samarbeid Under 2014 påbörjade Arjeplogs kommun, Bodø, Fauske, Saltdal kommuner och Salten Regionråd en förstudie i projektet Nordsvensk och Nordnorsk samverkan. Senare utökades samarbetet med Arvidsjaur, Älvsbyn, Boden och Luleå kommun samt LTU Affärsutveckling. I juni blev förstudien klar och den visade att det finns flera områden som lämpar sig för en fördjupad samverkan mellan våra respektive landsändar, och i förlängningen den nordliga regionen. Landshövdingen positiv till samverkan Landshövdingen Sven-Erik Österberg välkomnnar initiativet till samverkan och menar att Länsstyrelsen i Norrbottens län ser positivt på alla aktiviteter som kan leda till en ökad tillväxt i regionen. Min känsla från konferensen är att det finns en stark vilja att göra något av det här, både från norsk och svensk sida, säger han. Landshövdingen menar vidare att ett tvärgående samarbete är unikt och ett positivt sätt att arbeta för att stärka tillväxten i regionen. Samverkan handlar om mänskliga möten och om att göra områden mer attraktivt. En viktig del i detta är jämställdhetsperspektivet. Vi kan också se att ungdomsarbetslösheten ökar, vilket är oroande. En strävan att stärka tillväxtklustret i regionen ökar attraktiviteten och på så vis kan vi också få våra ungdomar att vilja stanna kvar. Inom vilka områden ligger utvecklingspotentialen för Norrbotten? Vårt klimat och våra naturresurser är viktiga tillgångar. Om de nyttjas på ett hållbart sätt. Finns det något som behöver göras för att samverkan ska underlättas? En viktig del i ett samarbetet är att eliminera gränshinder och här finns en del enkla saker att göra som skulle kunna underlätta utbytet över gränserna. Saltenposten har nyligen publicerat en artikel som beskriver ett konkret resultat av förstudieprojektet. Ett samarbete mellan det svenska företaget Northern Mining Products och de norska företagen Galvano Tia och Hammerfall Dolomit, som sammanförts genom LTU Affärsutveckling. Samarbetet handlar om en ny typ av säkerhetsbult, avsedd för gruvor och tunnlar med seismisk aktivitet eller väsentlig deformation, utvecklad av Northern Mining och som nu testas ute på fältet av de norska företagen. Ett samarbete över gränsen som gett resultat och visar att det är viktigt att få till fullskaliga interregprojekt som sträcker sig över flera år. Viktiga element i en samverkan är att möjligggöra mötesplatser för näringslivet, det är genom träffar och nätverk idéer utvecklas, säger Jens B. Kyed, prosjektleder, Naerings- og -Stedsutvikling i Fauske. Tack vare dessa engagerade personer har den svensk/norsk konferensen blivit verklighet: Fr. vänster Heidi Robertsen, Salten Regionråd, Kyrre Didriksen, Samfunnskontoret, Bodø kommune, Sofia Sundh, Näringslivskontoret Älvsbyn, Håkan Wiklund, Utvecklingskontoret Luleå, Ivar Skogset, Näringslivschef Saltdal kommun, Bo Häggroth, Utvecklingsenheten, Arjeplogs kommun. Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio åren, där den nya visionen är: smart och hållbar tillväxt för alla! Där begreppen hållbar och inkluderande är två nyckelord Iiris Mäntyranta, Interreg IV A Nord. Företagare vill ha one-stop-shop, det vill säga att de får hjälp med allt på ett enda ställe' Per-Anders Blind, Connect Norr. Projektledare: BO HÄGGROTH, UTVECKLINGSENHETEN ARJEPLOGS KOMMUN Denna tidning är producerad av: Jenny & Lotta AB 2 VI STÖDJER ARJEPLOGS KOMMUN

3 TURISMREGIONEN / REISELIVSREGIONEN Vi måste ha visoner! Turism är ett intressant utvecklingsområde, där det är möjligt att göra samverkansvinster! MÖJLIGHETER: Tillvarata det imateriella kulturarvet. Koppla det till hantverk, skådespeleri, berättande. Konst längs vägen. Konstverk används idag av entreprenörer - bland annat som sevärdheter. Nationell turistväg längs Silvervägen. Tillverkning av bok om Luleåtrakten med lokala historier. Se Sägenleden-Luleå kommun. Se Skrock och skrömt skriven av Beatrice Norberg. Skapa berättarkonst - hantverksled utefter vägen Bodö - Luleå och/eller längs vägen Bodö till Murmansk Branschöverskridande, arbeta tillsammans med de kreativa näringarna för att tillgängliggöra berättelserna för besökarna med hjälp av ny teknik. Produktutveckling kring befintliga berättelser och sevärdheter. Stärka befintliga kommunikationerflyg, kollektivtrafik osv. Kunskapsutbyte, lära oss om varandra. Göra studiebesök hos varandra. Tex turistbyråerna. Nyttja publiciteten kring tunnelbygget, smygmarknadsföring. VINSTER: Attraktivitet Större utbud Marknadsföring Erfarenhetsutbyte Merförsäljning (vi säljer varandra och varandras verksamheter och ger samtidigt en bra service till kunden) VI BEHÖVER: Kartlägga vilka som ska vara med. Förutsättningsskapande åtgärder. Veta vad som ska ingå i projektet? Titta på andra projekt. Vad görs redan, vad görs inte - så att man kompletterar varandra. inbjud till möten med och inspel av regionens turistaktörer och näringslivet i övrigt. Fantastiskt bra initiativ, vi ser mycket positivt på samverkan över gränserna. Även värdefullt att vi är i Arjeplog - att vi åker in i länet. Det är viktigt att besöka hela regionen och vi ser gärna fler sådana här initiativ Ingela Lekfalk, Regionchef, Företagarna Norrbotten. Det här är en fantastisk möjlighet att skapa och nyttja nätverk - om de används rätt Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare. Turism är världens största näring. Dessutom har begreppet arktiskt vuxit och blivit viktigare, vilket gynnar regionen. I det ligger både utvecklingsmöjligheter och samordningsvinster, menar Fjellström i Arjeplog, som har mångårig erfarenhet av turismbranschen och en hel del tankar och ideér kring hur turismen i området skulle kunna utvecklas. Om jag ser till Arjeplog så har vi allt det som efterfrågas. Det måste vi bli mycket bättre på att marknadsföra och paketera. Fjellström menar vidare att i kombination med annat som finns i regionen finns goda möjligheter att paketera det på ett bra sätt. Att se på de goda, fungerande exemplen och lära av dem. Man skulle till exempel kunna tänka sig att man flyger till Luleå, och sedan åker bil eller buss till Bodö, och tar flyget hem igen. Längs vägen finns sedan attraktivt boende, attraktiva platser och aktiviteter som gör att turister vill stanna längs vägen. I paketeteringen ingår även att stugbyar och hotell i Arjeplog och längs silvervägen behöver uppdateras och renoveras. Ja, standarden behöver höjas, både när det gäller anläggningarna och servicenivån. Jag förstår att det till mångt och mycket är en ekonomisk fråga, men ska vi kunna konkurrera med andra måste standarden höjas. Det går inte komma ifrån att dagens turister är kräsnare än tidigare. Det måste också vara lätt för turister att hitta till turistmål och aktiviteter i regionen. Om jag tittar på Arjeplog så är det svårt att hitta hit via internet. Man förstår inte riktigt vem som gör vad och vem man kan vända sig till. Det borde finnas en enda websida där allt är samlat. Fjellström avslutar med att ge några spontana reflektioner från konferensdagen. Jag är mycket positiv, och det verkar som att alla som varit med också är positiva och verkligen vill hitta former för att samarbeta. Bodö kommunalråd bjöd på stående fot in till nästa möte, vilket var häftigt och det tolkar jag som att de också ser en nytta med samverkan. 3

4 NÄRINGSLIVSREGIONEN/NÆRINGSLIVSREGIONEN Företagarna vill minska gränshinder På båda sidor om gränsen finns ett antal välutvecklade branschnätverk som når små- och medelstora företagen. Dessa nätverk kan med fördel samverka mot en gemensam nätverksmotor, som kan fånga upp behov av varor och tjänster och förmedla dessa bland företag i de båda nordliga regionerna så att affärer skapas. Samverkan och plattformsbyggande kan ske inom ett brett spektra av olika verksamheter. Till exempel Energi, mineralteknik, utbildningar, turistnäringen etc. Genom att lyfta goda affärsexempel och hur dessa vuxit fram är exempel på hur goda relationer och förtroende kan byggas. Förutom ett väl fungerade nätverksmotor krävs goda förbindelser mellan regionerna. En flaskhals som får sin lösning är den planerade byggnationen av Tjernfjellstunneln. Gruppen framhöll unisont att träffen varit bra och ser fram mot fler träffar. Företagarna Norrbotten strävar alltid efter att utöka samverkan, både inom och utanför länet och ser positivt på att samverka med Norge. Dessvärre upplever många företagare att utvecklingsmöjligheterna är starkt begränsade, till stor del orsakad av existerande gränshinder. Vilket bland annat ett pågående projekt med namnet Gränshinder i Barnetsområdet visat. Under konferensen fick Ingela Lekfalk, regionchef Företagarna Norrbotten, Britta Flinkfeldt Jansson, Kommunalråd Arjeplog, Torbjörn Lidberg, Kommunalråd Boden samt Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, möjlighet att tillsammans med Michael Lindeman, VD Icemakers Test, (längst upp till vänster) följa med till biltestföretaget ICEMAKERS på ett uppskattat studiebesök. Arjeplog är störst i världen på biltest. Med några få undantag finns vartenda företag kopplat till bil- och komponentbranschen representerade på ett eller annat sätt under en vintersäsong. Det är ett unikt kluster som inte finns någon annanstans i världen. Unikt är också att man trots hård konkurrens ändå klarar att samarbeta i de viktiga frågorna Micahel Lindeman, Icemakers. 'Begreppet arktiskt har blivit allt viktigare. Vilket är en tillgång för oss' Sven-Erik Österberg, Landshövding, Norrbottens län. 4 'Ett bra upplägg av dagen som visar att det finns potential i området. Det märks också tydligt att det finns en vilja till samverkan Kyrre Didriksen, Bodø kommune. Gränshindren måste minskas betydligt för att en ordentlig utveckling av export och import av varor och tjänster ska kunna komma igång, säger Ingela Lekfalk. Företagarna efterfrågar också en höjning av kunskapen och av samsynen inom myndighetsverksamheter kopplade till gränshandel. Vardagsutmaningarna upplever företagare som mest frustrerande, till exempel att myndigheterna inte ger samma svar. Vare sig inom en och samma myndighet, eller över gränserna. Svaret beror helt och hållet på vem du pratar med och så ska det inte vara. Det försvårar och skapar osäkerhet. För den som vill sälja varor eller tjänster utanför landets gränser gäller att på olika sätt nå ut till sina kunder. Inte mer än 21% av länets företagare har hemsidor på engelska. Här finns det stor utvecklingspotential. Då det visat sig att flerspråkiga hemsidor kan vara avgörande när det gäller internationella kontakter. Något att tänka på för länets företagare.

5 UTBILDNINGSREGIONEN/UTDANNINGSREGIONEN Diskussionerna berörde följande frågor: Gymnasiet/ videregående opplæring, hur kan vi underlätta för nordiskt utbyte? Hur hanterar vi situationen om konkurrens mellan norska och svenska elever skulle uppstå? Hur jämställa betyg för ansökningar mellan länderna, kan vi ha någon gemensam riktlinje? - Går det på något sätt att harmonisera betygen från gymnasiet/ videregående opplæring? Ett betyg från ex yrkesprogram i Norge kontra i Sverige, för att underlätta för näringslivet/arbetsmarknaden i regionen. Vi vill sträva efter att möjliggöra en mer rörlig arbetskraft och ser behov av att kunna se vilken kompetens personer har, oavsett om de fått sin utbildning i Norge eller i Sverige. - Kan kommuner i Norge och Sverige göra en gemensam ansökan om yrkeshögskola? Är reglerna lika i länderna? Skulle man kunna göra ett gemensamt projekt kring detta? - Vi ser ett gemensamt problem med att ungdomar inte söker de utbildningar som näringslivet/arbetsmarknaden i första hand efterfrågar (exempelvis inom vården och hotell-, restaurang- och turistbranschen). Vad beror detta på? Utbildningens kvalitet? Status? - Vi samtalar om möjligheter till samarbete genom distansutbildning. Här finns dock problematik kring den svenska skollagen när det gäller samverkan på kurs- och programnivå eftersom man i Sverige måste ha en och samma huvudman för undervisningen. Finns det andra områden där vi trots allt kan samverka via distansutbildning? Fortbildning? Uppdragsutbildning? etc. Det vore värdefullt att: Göra en gemensam kartläggning kring vilken kompetensförsörjning vi kommer att behöva i regionen i framtiden för att möta arbetskraftsbehovet. Göra gemensam nulägesanalys: Hur ser de olika skolsystemen ut? Hur ser arbetsmarknaden ut? Hur försörjer vi marknaden? Koppling till näringslivet är oerhört viktigt! Se över möjligheterna att söka in på universiteten, för svenska elever i Norge och vice versa, (Norge ej med i EU) Får svenska studenter i Norge studiemedel? Vilka regelverk har vi? Har vi möjlighet att få rörlighet mellan länderna i regionen på utbildningssidan? Lagar, betyg, intagning, kompetenser, studiemedel, finansiering av utbildning osv. En kartläggning kring detta är nödvändig. Mycket av kartläggningen finns förmodligen redan men behöver sammanföras och sammanställas. Skulle detta kunna rymmas inom ett projekt? Följande målsättningar finns för fortsatt samverkan: Vi önskar marknadsföra vår region som ett kompetenscentrum Ett kompetensnav i norr. Universiteten i Bodö och Luleå och den högteknologiska testindustrin av vinterbiltest däremellan - skulle kunna marknadsföra oss som region och även stärka vår självbild, i konkurrensen med andra regioner i Norge och Sverige. Framförallt små kommuner kan ha problem med att locka kompetens på detta sätt skulle vi kunna presentera gemensamma stordriftsfördelar i regionen. En målsättning för vårt gemensamma arbete skulle kunna vara att möjliggöra/ underlätta för våra unga att studera i regionen. Att de känner till vilka utbildningsmöjligheter som finns inom regionen, få hjälp med att röra sig inom regionen, få stöd för detta. Vi ser även ett framtida utvecklingsområde kring kompetensutveckling och utbyte bland skolor, lärare, skolledare m.m. inom regionen. Styrkor/kompetenser vi kan dela med varandra. Vi ser gärna ytterligare en träff för samverkan men skulle då önska att samtliga kommuner var representerade inom utbildningssektorn. Vi ser det även som önskvärt att det finns en representant från Luleå Tekniska Universitet och från Bodö universitet med i samverkansgruppen. En företagare lever med ständig resursbrist. Finns tid saknas pengar och vice versa. Det bästa vi stödjande organisationer kan göra är att, ett, visa på och underlätta den konkreta affären och två, visa vägen till bra finansiering och sänka trösklarna genom att förmedla rätt kunskap vid rätt tillfälle. Stefan Dahlhielm, LTU Affärsutveckling. Det är nästan ingen seriös företagare som vill ta på sig transporter över Tjernfjellet under dec-feb/mars Erik Hällerstrand, Arvidsjaurs kommun. 5

6 På Hornavanskolan i Arjeplog går elva norska gymnasieelever. Tre av dem har fått berätta vad de tycker om det: 1.) Vad går du för utbildning? 2.) Vad är bra med Arjeplog? 3.) Rekommenderar du utbildningen till andra elever? 4.) Vad hade kunnat vara bättre? Morten Rørvik Madsen från Saltströmmen, Bodø. 6 Morten Rørvik Madsen, 16 år. 1.) Jag går fordonsprogrammet. 2.) Fint ställe och lagom stort. 3.) Ja, det är en bra utbildning, bättre än vad jag skulle ha fått i Norge eftersom vi har betydligt fler verkstadstimmar. 4.) Inför loven brukar skolan fixa en buss som går till Storjord och det är ju bra, men annan tid är det svårt att ta sig hem. Därför hade jag velat att det fanns en bussförbindelse med Norge. Johan Anton Arntzen från Saltströmmen, Bodø. Johan Anton Arntzen, 17 år. 1.) Jag går fordonsutbildningen. 2.) Representanter för Hornavanskolan kom till min dåvarande skola och berättade om skolan och utbildningarna och jag tyckte att det lät bra. Jag ville komma en bit hemifrån också, och Arjeplog ligger så att det går att ta sig hem men det är inte nästgårds direkt. 3.) Ja, vi har bra lärare och jag trivs i Arjeplog. 4.) Jag skulle önska att verkstan på skolan vore tre gånger så stor. Martin Os från Rognan. Martin Os, 18 år, från Rognan, Norge. 1.) Jag gick först Bilteknik, men bytte till fordons och trivs jättebra. 2.) Jag ville pröva något annat, och Arjeplog är lagom stort. Det är fint här och jag får hålla på med det jag vill - motorer. Här finns fina skoterleder och isbanor att köra bil på. 3.) Ja, definitivt. Det är en bra plats att bo på och en bra utbildning. 4.) Att det skulle finnas någon form av busslinje över till Norge. Det är krångligt att ta sig hem. För min del har det blivit enklare nu när jag har körkort och bil och jag brukar erbjuda de andra norska ungdomarna att åka med mig när jag ska hem, så kommer de åtminstone en bit på väg. Bredband över gränsen Ett annat konkret exempel på samverkan är att Arjeplog och Saltdal kommuner bestämt sig för att koppla ihop sina bredband över landsgränsen. En ny tullstationen håller på att byggas på den norska sidan i norsk/svenska gränsområdet, till vilken fiber kommer att dras. Vilket öppnat upp för möjligheten att koppla ihop det norska nätet med det svenska, via Arjeplog. Arjeplog kommuns IT-chef, Thure Holmström, berättar att en utbyggnad av infrastrukturen över gränsen är något som länge varit en framtidsdröm som nu blir verklighet. På så vis skulle Arjeplogs kommun bli en genomgångskommun istället för en slutstation. Vilket öppnar upp för helt nya möjligheter vad det gäller utveckling. Möjligheten att utveckla helt nya tjänster, ökade affärsmöjligheter och en ökad potential när det gäller turism, säger han. Ett väl utbyggt bredbandsnät är en komplex och tuff fråga och förutsätter att de olika aktörerna samarbetar. Vid ett möte i Bodø nyligen har Nordland fylkes och Saltdal kommuner träffat Arjeplog för att prata bredbandsstrategier. Nu är nästa steg att koppla på IT-Norrbotten för att säkerställa dragning av fiber till gränsen även på den svenska sidan. Det här känns riktigt roligt. Vi har fått en snabb start, vilket känns positivt. Visserligen är det en del svårigheter som ska överbryggas men vi känner allihopa att det här är viktigt för framtiden. För utvecklingen i området, för möjligheterna till en mer utvecklad samverkan över gränsen. Idag är internet en del av allas vardagliga liv och en förutsättning för såväl ett fungerande näringsliv som en meningsfull fritid, avslutar Holmström. Nordland Fylkes och Saltdahl kommuner bygger fiber till gränsen mellan Sverige och Norge, väg 95. Med start och färdigställande under 2015 Henry Andorsen, Nordlad Fylkes kommune

7 KOMMUNSAMVERKAN / KOMMUNALT SAMARBETE Norska och svenska kommuner står inför liknande problem och kan lära mycket av varandra. Betydelsen av traditionella vänorter har minskat. Istället arbetar vi i internationella projekt. Utmaning i att hålla samverkan levande. Risken finns att samverkan ebbar ut och upphör. Idé om att bjuda in svenska kommuner till Salten Regionråd. Risk att EU-projekt inte ger en märkbar effekt. Räddningstjänsten jobbar gränslöst Att trafiken kommer att öka över gränsen i samband med byggandet av Tjernfjellstunneln det är nog alla överens om. Såväl gods- som persontrafiken kommer att öka markant. Vilket fått Hans-Eric Jonsson, chef på räddningstjänsten i Arjeplog, att engagera sig i tunnelfrågan. Exempel på områden där vi har gemensamma problem: Ungdomar som droppar ut från gymnasiet. Flyktingmottagande. Räddningstjänsten. Former för erfarenhetsutbyte no/sv. Bredbandsutbyggnad (fiber) - viktigt med fiber över gränsen när Tjernfjällstunneln byggs. Laddstationer och elbilar diskuteras. Vi träffas gärna i denna grupp igen, i januari/februari Han ser gärna ett samarbete med räddningstjänsten på den norska sidan. Vi vet att trafiken kommer att öka längs sträckan och det måste vi planera för. Vi måste ha gemensamma handlingsplaner för hur vi ska agera och samverka vid eventuella trafikolyckor. Även det farliga godset kommer att öka vilket också kräver ordentlig beredskap. Biltestbranschen i Arjeplog drar in omkring en miljard under en säsong. Allt inräknat. Boende, hyrbilar, bränsle, luncher, middagar, flygbiljetter... Michael Lindeman, Icemakers. Ingelin Noresjø, Salten Regionråd. Tryggare väg med tunnel De glädjande beskedet att byggandet av Tjernfjellstunneln kommer att påbörjas under hösten 2015 och beräknas stå färdig 2018, gav Ivar Skogset, Saltdal kommune och Ingelin Noresjø, Salten Regionråd. Tunneln kommer generellt att ge en tryggare väg speciellt för näringstransporter men även för persontransporterna. Den kommer även att innebära att trafiken efter vägsträckan kommer att öka. Även Salten regionråd välkomnar byggandet av tunneln. Tjernfjellsstunneln är en viktig gränsförbindelse och det känns fantastiskt bra att beslut är taget i frågan, nu ser vi fram emot att den ska stå klar som planerat, hösten I dagsläget är den farliga vägen över tjernfjellet ett hinder av både utveckling och utbyte över gränsen, menar Ingelin Noresjö, Salten Regionråd. 7

8 KOMMUNPOLITISKSAMVERKAN / KOMMUNEPOLITISK SAMARBEIDE Det gladde mig att det i samtliga kommuner finns en tillväxtkraft och att alla visste vad de skulle kunna bidra med Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå. En historisk konferens har genomförts med Nordnorge och norra Sverige för att diskutera samarbete. Företrädare för kommunerna Bodö, Fauske, Saltdal, Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn, Boden och Luleå tillsammans med företrädare för näringsliv, akademi och regionala representanter. Vi bedömer att det samtal som inletts har potential att bidra till en gemensamt starkare och livskraftigare region. Vi har identifierat goda möjligheter för jobb och tillväxt i en intressant region som spänner mellan Bodö i väst och Luleå i öst. Det finns en bredd och dynamik i näringslivet i den region som finns på båda sidor av gränsen. Ett av de kritiska projekten för att säkra infrastrukturen som binder ihop regionen är Tjernfjellstunneln, på riksgränsen mellan Arjeplog och Saltdal. Vi ser positivt på möjligheterna att knyta ihop regionen och infrastrukturen i de båda länderna när tunneln byggs. Det kan skapa jobb och tillväxt inom industri och besöksnäring samt främja rörlighet i regionen. Vi ser också att det finns en möjlig fortsättning på samarbetet för att säkra kompetensförsörjning till arbetsmarknaden och för att stimulera utbyte mellan universitetet och andra aktörer för att möjliggöra för fler att utbilda sig i regionen. I vår region är det uppenbart att näringslivet tjänar på att vidga sin marknad och skapa fler kundrelationer. Den bredd som finns i spannet väst-öst i regionen öppnar nya möjligheter för växande företag som kan ge fler jobb och tillväxt. Vi söker nu ta steg vidare för fördjupad samverkan i regionen och kommer att fortsätta dialog för att identifiera konkreta möjligheter för samarbete. All samverkan, all handel startar med att man lär känna varandra Britta Flinkfeldt Jansson, kommunalråd, Arjeplog Kommunalråden vill samverka Kommunalråden ser mycket positivt på samverkan med Norge och med varandra och har efter konferensen bestämt sig för att träffas fler gånger, för att fortsätta samtalen. Det berättar Lotta Åman, kommunalråd i Arvidsjaur. Vi finner att detta är mycket intressant och all samverkan och allt samarbete är bra, ett utvecklande utbyte av kompetenser och kontakter, säger hon. Det finns samverkansmöjligheter som Åman ser som särskilt intressanta. Bland annat gruvnäringen, besöksnäringen och transporter med både människor och gods är prioriterade utvecklingsområden. Kommunalråden/Ordfører i Bodø, Fauske, Saltdal, Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn, Booden och Luleå. När man är på Gardemoen flygplats, i Oslo, är det lika långt från incheckning till sista gaten som det är från Bodø centrum till Bodø flygplats Allan Ellingsen, Bodø kommune. Representanter från Luleå och Bodö kommun i ett spontant möte direkt efter konferensens slut. Vilket vittnar om att det finns en vilja och en potential att samarbeta över gränserna. På bild: Niklas Nordström, Luleå, Allan Ellingsen, Bodø, Kyrre Didriksen, Bodø, Håkan Wiklund, Luleå.

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge I enlighet med vänskapsavtalet mellan Norrbottens läns landsting och Troms fylkeskommune, undertecknat den 11 januari

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Slutrapport. Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt

Slutrapport. Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt Slutrapport Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt - ett planeringsprojekt för att inspirera, kompetensutveckla samt hitta lösningar och samverkansmöjligheter kring skapandet av en attraktiv,

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 MARKNADSKOMMUNIKATION Svår men spännande utmaning att särskilja sig 6 MARKNADSKOMMUNIKATION PR-arbete för relationer, reaktioner och rykten PR HANDLAR

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Minnesanteckningar styrgrupp 2015-02-11 Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Dag/tid 11 feb 2015, kl 10-12 Plats Malå hotell Närvarande Norsjö: Mikael Lindfors, Katarzyna Wikström Sorsele: Kjell

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Busstrafik i fjällregionen

Busstrafik i fjällregionen Busstrafik i fjällregionen Hamar 25 april 2013 2013-04-11 Agenda Nuläge och förutsättningar Enkätstudie Vem åker buss och varför? Rekommendationer för att öka bussåkande Charteralternativet Informationsalternativet

Läs mer