Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad"

Transkript

1 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: Rullande bildspel i bakgrunden Mina damer och herrar Tack för inbjudan. Det var med glädje jag tackade ja även i år. Mitt tal kommer att handla om behovet av en väl fungerande infrastruktur för att klara framtidens hantering av råvaror. I detta sammanhang utgör Norrbotniabanan en av flera strategiska delar. Sverige är beroende av en stark basindustri som kan bidra till ökad välfärd i hela landet. Den globala efterfrågan på råvaror är stor. Europa behöver våra svenska råvaror. Jag har förmånen att i nära samverkan med andra regionala aktörer i både Norrbotten och Västerbottens län, på olika sätt arbeta med frågor kopplat till gruvverksamheter. Vi menar att bra transportsystem, funktionella vägar och järnvägar, goda förutsättningar för flyg och sjöfart är en nyckelfråga för en hållbar mineralutvinning. Jag och andra med mig tycker att det borde vara en självklarhet med en väl fungerande infrastruktur i vår del av Sverige, med tanke på vår basindustri och vårt bidrag till den ekonomiska tillväxten. Men så är inte fallet. Det gör mig och andra besvikna, men framför allt oroliga. LANDSHÖVDING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST LULEÅ Stationsgatan

2 2 (6) Jag ske ge er min bild av läget: Norrbottens län leder tillväxtligan näst efter Stockholm. Inflyttningen ökar och länet har brist på bostäder och lokaler. Det är svårt att få tag i arbetskraft med efterfrågad kompetens. Industrin och företagen gör stora investeringar. Nya branscher och innovationer växer fram i regionen, inte minst tack vare universiteten i Umeå och i Luleå. Med Norrbotniabanan skulle överlappande arbets- och utbildningsområden med till invånare kunna skapas. Regioner med kompletterande arbetsmarknader kopplas samman samtidigt som tillgängligheten till läns- och utbildningscentra förbättras avsevärt. Detta skulle underlätta kompetensförsörjningen inom regionens viktiga näringar. Men utbyggnaden av infrastrukturen har inte riktigt hängt med. Som landshövding stöter jag dagligen på behov av åtgärder i transportsystemen. Flera stora företag förväntas flytta sina transporter från vägar till järnvägar. I fall de kommer att kunna vill säga, i fall det skulle finnas sådana förutsättningar. Järnvägssystemet i vår region är särskilt viktigt för de mineral- och skogsbaserade näringarna. Malmbanan tillsammans med Stambanan genom övre delen av Norrland är ett av landets viktigaste trafikstråk för gods. Transport på järnväg är ofta det enda alternativet för gruvindustrin eftersom leveranser, tidsfaktorer, säkerhet med mera är konkurrensfaktorer. Järnvägen är ett resurssnålt, miljövänligt och ofta säkert transportmedel. Bristen på kapacitet på regionens järnvägsnät är redan idag i flera fall akut. Stambanan byggdes med lägre standard i norra Sverige än i övriga delar av landet. Idag medför det 30 procent lägre tillåten tågvikt och lägre hastigheter än övriga Stambanor i Sverige. Den låga standarden leder i sin tur till högre fraktkostnader och därmed till försämrad konkurrenskraft. Det enkelspåriga systemet medför dessutom extra sårbarhet vid störningar, vilket ökar risken för driftstopp och stora förluster för industrin.

3 3 (6) Bristerna i järnvägsinfrastrukturen riskerar alltså att äventyra regionens pålitlighet och framtid som leverantör av insatsvaror till övriga delar av Sverige och till övriga Europa. Det är inte bra. Jag såg en artikel i en av våra länstidningar för en tid sedan med rubriken Slitna spår sänker farten på stambanan. Artikeln handlade om en järnvägssträcka mellan Vännäs och Boden som var i så dåligt skick att Trafikverket med omedelbar verkan sänkte hastigheten på längre del av sträckan. Förra året drabbades samma sträcka av två urspårningar med stora ekonomiska påföljder för bland annat SSAB. Det som händer med Stambanan talar för Norrbotniabanan. Långsiktiga satsningar behövs. Hållbara lösningar för att höja kapaciteten måste till. Den 27 mil långa Norrbotniabanan, är en delsträcka av Botniska korridoren, som finns med i de transportstråk som EU-kommissonen pekat ut och som är tänkt att delfinansieras via EU. Den Botniska korridoren är en korridor för transport av råvaruproduktionen i norr och förädlingsmarknaderna i mellersta och södra delar av Sverige/Finland och övriga Europa. Beslutet innebär att EU är beredd att finansiera upp till 30 procent av kostnaden för Norrbotniabanan. I praktiken innebär det drygt 7 miljarder kronor. En förutsättning för att söka dessa pengar från EU är att Norrbotniabanan prioriteras i den nationella transportplanen för Den formella planeringsprocessen för Norrbotniabanans hela sträckning är långt gången. Trafikverket har valt korridor för banan. Vi avvaktar nu regeringens beslut för den slutliga planeringsfasen. För godstrafiken skulle Norrbotniabanan innebära kortare transportavstånd, möjligheter till ökade vagnvikter och ökad leveranssäkerhet. Med Norrbotniabanan beräknas transportkostnaderna för näringslivet minska med cirka procent. Sårbarheten med enkelspår minskar när

4 4 (6) Norrbotniabanan bildar ett dubbelspår tillsammans med stambanan. De positiva effekterna för näringslivet och därmed för regionens och hela Sveriges ekonomi är enligt min mening övertygande. Det finns miljömässiga positiva aspekter med Norrbotniabanan. Transporterna med fossila bränslen är inte långsiktigt hållbara och därför finns det behov att överföra gods från sjöfart och från väg till järnväg. Både persontrafiken och godstrafiken på vägarna kommer att minska med Norrbotniabanan. Enligt Trafikverket medför Norrbotniabanan minskade koldioxidutsläpp med ton/år. De miljömässiga effekterna kan bli påtagliga och bidra till den nationella målsättningen för minskat koldioxidutsläpp. Beträffande Malmbanan Luleå-Kiruna-Narvik är en forcerad kapacitetsutbyggnad nödvändig. Det är viktigt att snarast bygga dubbelspår på sträckan Kiruna-Narvik. Detta för att tillgodose LKAB med stora produktionsökningar samt de nya järnmalmsproducenternas behov av effektiva järnvägstransporter för utskeppning via Narvik. För Luleå hamn, är liksom Norrbotniabanan prioriterad av EU, krävs att planerade farledsåtgärder för en ökad utskeppning kommer till stånd i närtid. Väg E 10 som går mellan Norge och Luleå med en lundermålig standard är hårt ansträngd. Den tunga trafiken står för cirka 25 procent av den totala trafiken. En genomsnittsvärde för tung trafik brukar ligga omkring 10 procent. Det här beror på den expansion vi nu ser uppe hos oss. De allra flesta olyckor som sker vid de aktuella vägsträckningarna har koppling till den tunga trafiken 1. Godset bör så långt möjligt gå på järnväg inte på väg. Hela landet måste ha en basal infrastruktur för att kunna fungera på ett bra sätt. De åtgärder som föreslås i förslaget till nationell plan för transportsystemet förefaller inte tillräckliga för vår del. Detta skapar frustration och leder till oro. 1 ( Dödens väg som den omnämns i DN).

5 5 (6) Som landshövding har jag till uppgift att bland ha regelbunden kontakt med regeringen och uppdatera dem om vad som händer i länet. Detta är en uppgift som jag har tagit och fortsatt kommer att ta på stort allvar. Såväl jag personligen som medarbetare vid Länsstyrelsen och andra regionala företrädare och tjänstemän i både Västerbotten och Norrbotten arbetar löpande med frågan om hur vi tillsammans kan utveckla en hållbar gruv- och mineralnäring, där en väl fungerande infrastruktur självklart ingår som en del. Vi för förstås en löpande dialog med regeringens företrädare. Förutom detta har vi i de bägge länen prioriterat projekt genom EU:s strukturfonder. Tyvärr har det inte funnits så mycket pengar som egentligen behövs. Satsningarna har täckt ett visst, om än mycket litet, behov. Men vi har gjort vad vi kunnat med de medel vi haft till förfogande. I en rad olika sammanhang har vi också fört och fortsätter att föra samtal med näringslivets företrädare kring deras möjligheter att stödja satsningar på infrastruktur. I både Västerbottens och Norrbottens län ökar redan etablerade företag sin produktion samtidigt som nya eller andra fyndigheter undersöks. I spåren av detta pågår även samtal om långsiktighet, om intressekonflikter, om hot och om möjligheter. Det ska vi ha respekt för. De samtalen måste fortsätta och denna konferens är en av flera mötesplatser för fortsatt dialog. För vi är ju många härinne som vill samma sak. Vi vill se en hållbar utveckling. Allt vi gör ska hålla i längden. I dag har jag uppehållit mig kring infrastrukturfrågor. Det finns självklart fler utmaningar att möta, fler strategiska vägval som måste göras. Några av dessa har vi fått belysta här på Grand Hotell. Sveriges mineralstrategi pekar ut färdriktningen för framtidens mineralutvinning. I Västerbotten och Norrbotten arbetar vi med en regional strategi för den verksamhet som går att styra eller påverka på den regionala

6 6 (6) nivån. Självklart med koppling till Sveriges mineralstrategi, i vilken vi för övrigt fått vissa uppdrag av regeringen. Det tackar vi för och är glada över. Avslutningsvis Ni känner säkert till uttrycket det hjärtat är fullt av talar munnen. Mitt hjärta klappar för Norrbotten och för norra Sveriges möjligheter att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. För oss som lever och verkar i våra respektive län i vårt land är utmaningarna så nära inpå. För andra, i andra län kanske mer avlägsna. För mig är det värdefullt att få sprida kunskap om våra län och våra förhållanden. Jag riktar därför ett stort tack till er alla för att ni tog er tid att lyssna och jag ser fram emot en fortsatt dialog, ett fortsatt samtal.

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen 2008-08-13 Dnr 1479-08 Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunikationer 971 86 Luleå Kopia: ÅF/Infraplan Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen Sammanfattande synpunkter

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

Infrastruktur i Region Norrland

Infrastruktur i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 3 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Infrastruktur i Region Norrland Infrastruktur i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport:

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Adressfält Halvera tiden. Dubblera hastigheten. 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Transportsystemets

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015 SÖDERTALIE Tjänsteskrivelse okommunstyrelsens KONTOR 2008-11-01 Peter Unnerstedt Infrastruktur- och näringslivsstrateg 08-523 043 10 peter.unnerstedt@sodertalje.se Kommunstyrelsen Övergripande infrastrukturstrategi

Läs mer

Livskraftig utveckling i hela Sverige

Livskraftig utveckling i hela Sverige Livskraftig utveckling i hela Sverige Sverigedemokratisk Ungdoms politik för regional utveckling och infrastruktur Sverige är ett vidsträckt land. Ett land bestående av fjällvärld, slätter, skog och kust.

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

Infrastrukturen lyfter norrland

Infrastrukturen lyfter norrland INFRASTRUKTUR/LOGISTIK BILAGA HÖST 2012 Infrastrukturen lyfter norrland GRÖN LOGISTIK SATSNING I NORR VIND I SEGLEN VÄRLDENS SNABBASTE NÄT En specialbilaga från det digitala affärsmagasinet som inspirerar

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Nr 4 December 2012 Årgång 93

Svensk Trafiktidning. Nr 4 December 2012 Årgång 93 Svensk Trafiktidning Nr 4 December 2012 Årgång 93 l e d a r e n Nya utmaningar väntar Novemberdimman ligger som ett täcke över Stockholm när jag tittar ut genom fönstret. Det känns skönt att veta att vi

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp

Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp SmåKoms förslag till lösningar av landsbygdens kreditbehov SmåKom har under flera år intensivt följt hur landsbygdens finansieringsbehov hanteras

Läs mer

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED HALVTID I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED LÖFTENA TILL STUDENTERNA? INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 NULÄGESANALYS STOCKHOLM VÄXER SÅ DET KNAKAR HUVUDSTADEN BLIR ALLT MER KUNSKAPSINTENSIV 6 NULÄGESANALYS EXTREM

Läs mer

Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet

Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Rapport Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Slutrapport 1 april 2015 Titel: Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Utgivare: Trafikverket Utgivningsdatum: 2015-04

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Bilaga 5 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9083/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Förslag till operativt program CCI:

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Preliminär plan 2013-12-04 Falun december 2013 2(68) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2.

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Fastställd plan 2014-06-18 Falun juni 2014 2(71) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2. REGIONENS

Läs mer