Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen"

Transkript

1 Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Kapacitetsutredningen är ett bra initiativ som i flera avseenden kommer rätt, men på avgörande punkter underskattar åtgärdsbehovet. Kapacitetsbristerna i Botniska korridoren som är en av landets primära gods- och persontrafikstråk är i vissa avsnitt akuta. Offentliga företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen är eniga om att betydande åtgärder krävs för att komma till rätta med dessa, för Sverige så allvarliga brister. Kapacitetsutredningen föreslår också åtgärder i båda de primära objekten, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan, men tyvärr i otillräcklig omfattning. För att infrastrukturen inte ska hämma utvecklingen av den svenska tillväxten och de viktiga exportföretagens internationella konkurrenskraft krävs en målinriktad satsning på att bygga bort de tre primära flaskhalsarna där de första etapperna av projekten, dubbelspårsutbyggnad Gävle Härnösand, ny kustjärnväg Umeå-Luleå samt dubbelspår Mjölby-Hallsberg, ska vara klara år 2021 och banorna i sin helhet ska vara färdigbyggda år Utbyggnaden av de tre sträckorna måste slutföras parallellt, inte det ena objektet före det andra. Detta för att optimera genomförandetiden och därmed uppnå maximal effekt på kapacitet och transportekonomi. Satsningar på stambanan är också nödvändiga eftersom denna, som utredningen också påpekar, är ett funktionellt dubbelspår med kustjärnvägen. Våra synpunkter i sig på utredningen kan sammanfattas i följande punkter: - Brister i prognosmodellerna ger för trubbiga beskrivningar av transportflöden, antaget oljepris är i princip på samma nivå som idag trots kommande oljebrist och svaveldirektivets effekter underskattas. - Godstransporternas utveckling underskattas och överensstämmer inte med den utveckling industrin själv ser, godset transporteras i hög grad på enkelspår och redundansproblemen borde lyftas fram och industrins förmåga till överflyttning av gods till sjöfart överskattas. - Investeringstakten måste höjas och anpassas till de stora faktiska brister som finns. Botniska korridoren en livsnerv för gods och persontrafik. Botniska korridoren utgör basen i landets primära godstransportstråk och löper genom Sverige (Mjölby-Haparanda) och Finland som en mäktig godspulsåder i norra Europa som binder ihop trafiksystemet med de öst-västliga transportkorridorerna och de marknader som de ansluter till. Kopplingarna till Barentsregionen i norr med sina enorma outnyttjade naturresurser och till norrlandskustens hamnar bäddar för effektiva och lönsamma transportsystem. Redan idag är sträckan Stockholm Sundsvall en av de mest betydande stråken för persontrafik men med betydande kapacitetsstörningar, parallellt är även Norra stambanan hårt belastad. När trafiken förlängs till Umeå, och i förlängningen till Luleå, kommer trycket på de redan hårt belastade sträckorna på Ådalsbanan och Ostkustbanan att öka. Genom att skapa förutsättningar för snabba, pålitliga och säkra persontransporter på hela sträckan Stockholm Sundsvall Umeå Luleå kan en kraftfull regionförstoring etableras där anställda kan dagspendla mellan viktiga befolkningscentra efter norrlandskusten och därtill kopplade öst-västliga befolkningsstråk. Persontrafiken på järnväg är också viktig för att stödja den starka utvecklingen i besöksnäringen i såväl fjäll- och inlandsområdena som efter kusten. En till fullo utbyggd botnisk korridor skulle skapa goda förutsättningar för praktisk regionförstoring, säkrad kompetensförsörjning för näringslivet och en utvecklad besöksnäring i norra Sverige. Basnäringarna beroende av effektiva transporter Basindustrins produkter och förädlade råvaror fraktas till stor del på järnväg, från källan i norr och stegvis söderut till Europas industrier och marknader. Godstransporterna är en kritisk faktor om Sverige ska kunna konkurrera på den globala marknaden och vara en del av Europas gränsöverskridande produktions- och förädlingskedjor. Norra Europa spelar en oerhört viktig roll när det kommer till försörjningen av råvaror till kontinenten. Vår försörjningsandel inom flera strategiska produktionsområden är betydande och mycket viktig för

2 både den svenska och europeiska ekonomin. Ett nationellt mått på detta är att ett produktionsvärde motsvarande 30 miljarder per år utvinns ur de svenska gruvorna för att sedan vidareförädlas i södra och mellersta Sverige till ca 600 miljarder. Basindustrin står för en betydande del av Sveriges tillväxt, BNP och nettoexportvärde. Tillväxt i den högteknologiska basindustrin fortplantar sig till andra näringsgrenar. Framtidsutsikterna i basindustrin är ljusa med betydande satsningar på nya gruvor och industrier. Intermodalitet främjas med bättre kopplingar mellan väg- och järnvägsnätet och de viktiga hamnarna längs norrlandskusten samt för att snabbt kunna ta sig ner till den strategiska hamnen i Göteborg Sverige är attraktivt för utländska besökare. Besöksnäringens exportvärde har mellan 2000 och 2008 ökat med drygt 100 procent och värdet av utländska besökares konsumtion i Sverige (exportvärdet) var nästan 91 miljarder kronor under år Turism och besöksnäring har blivit en ny basindustri

3 med stor potential och genererade i Sverige cirka helårsverken under år Antalet sysselsatta i turistnäringen har ökat med drygt heltidsarbeten sedan år Kompetensförsörjning Effektiv infrastruktur är en förutsättning för rekrytering och kompetensuppbyggnad. En modern järnväg möjliggör effektiv persontrafik och kan mer än halvera restiden med bil, vilket ger avsevärd regionförstoring i ett glest land som Sverige. Kompetensförsörjning anses av företag och regioner som en av de enskilt viktigaste utvecklingsfrågorna. Persontrafiken längs Botniska korridoren utvecklas starkt beroende på det stråk av orter som finns längs korridoren och vars avstånd dem emellan är perfekta för effektiva och lönsamma persontransporter. Längs norrlandskusten bor över 65 % av befolkningen, men idag finns inte en tillräckligt effektiv infrastruktur för att snabbt kunna flytta människor till universitet och mellan nya arbetsmarknader. Mellan kuststäderna Umeå-Skellefteå-Piteå-Luleå i norr finns idag inga dagpendlingsmöjligheter med järnväg. Sträckan Gävle-Härnösand har idag begränsade pendlingsmarknader beroende på restiderna men kan på ett dramatiskt sätt bindas samman till en homogen arbetsmarknad. De östvästliga stråken är tillväxtområden med starka kopplingar och samband till kustområdena och det finns ett ömsesidigt beroende av effektiva transportsamband mellan dessa stråk. Viktig länk i det europeiska transportsystemet Råvaruförsörjning är en strategisk framtidsfråga för Europa där Sverige har avgörande betydelse för Europas gruvbaserade näringar och en viktig roll för de skogsbaserade näringarna. Stora mängder skog och fisk från norra Norge transporteras samma väg via stambanan genom övre Norrland. Men mycket mer skulle kunna läggas på järnvägen genom norra Norrland om kapaciteten var större och om järnvägen gick där industrierna, näringslivet och människorna finns. Det handlar om tillväxt för hela Sverige. På nationell nivå har behovet redan uppmärksammats och både den svenska och den finska regeringen har redan tagit tydlig ställning för den Botniska korridoren. I samband med revideringen av TEN-T

4 inkluderade också EU-kommissionen Botniska korridoren i det prioriterade europeiska transportnätet, Core Network. Den ingår också i Kommissionens förslag om nytt finansieringsinstrument Fonden för ett sammanlänkat Europa, för medfinansiering av TEN-T projekt under programperioden Det är dock angeläget att förslaget kompletteras så att sträckan Gävle Härnösand explicit ingår i fonden. I det förslag som ligger så finns inte sträckan Gävle-Sundsvall. Infrastruktur är gränsöverskridande till sin karaktär och alla järnvägssatsningar måste också ses i ett europeiskt perspektiv. När Fehmarn Bält-bron, med planerad byggstart 2012, äntligen ger Sveriges företag en sammanhängande landförbindelse till Tyskland och vidare ner i Europa. Tillsammans med en utbyggnad av Botniska korridoren krävs järnvägsinvesteringar i de stora svenska godslederna mot Malmö och Göteborg för att dra maximal ekonomisk nytta av Fehmarn Bält. Stor betydelse för svensk ekonomi Näringslivets och råvarornas i de fem nordligaste länen har stor betydelse för svensk och europeisk ekonomi och Sveriges handelsbalans. - Den norrländska industrin svarar för drygt 250 miljarder kr i industriella produktionsvärden, varav ca 60 % går på export. (2008). - Tillväxten (Produktionsvärdena) inom industrin har varit ca +50 % i Norrland, jmf med ca +25% i Sverige ( ) - Gruvorna i Norr- och Västerbotten har ett produktionsvärde på ca 25 miljarder kr (2008), som bidrar till ett ca 550 miljarder i åtföljande produktionssteg inom Sverige. - Norrlandslänen står för 52 % av nettoexporten. (2007) - Varje norrlänning bidrar med kr/år i nettoexportvärde, jmf med kr/år för varje svensk. (2007) Samhällsekonomin, godset och den Botniska korridoren Utvecklingen visar att godstransporterna över tid ökar minst lika snabbt som samhällsekonomin i sin helhet. Om man räknar med att bruttonationalprodukten, som långtidsutredningen SOU 2008:108 förutspår kommer BNP och godstransportarbetet att fördubblas mellan åren 2005 och Godsarbetet på järnväg har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Den nuvarande kapaciteten kan inte möta den ökade efterfrågan på godstransporter på järnväg. En efterfrågan som kan förutse ökas i takt med att den norrländska industrins ökade kapacitet och efterfrågan på marknaden.

5 Mot bakgrund av långtidsutredningens prognoser, de ökade godstransporterna på järnväg och det faktum att godsarbetet ökar snabbare än BNP leder till att investeringarna och kapaciteten utefter den Botniska korridoren måste ske tidigare och mer omfattande än vad som föreslås i kapacitetsutredningen olika investeringsalternativ. Brister i Botniska korridoren Botniska korridoren är inte bara en del av det utpekade primära godstransportnätet utan den är också en ett av de mest trafikerade och lönsamma persontrafikstråken. Kapacitetstaket är nått i åtminstone tre flaskhalsar och utifrån ett nationellt ekonomiskt perspektiv är detta ett stort hot eftersom vi då inom överskådlig framtid kommer att få en tillväxthämmande kapacitetsbrist för några av våra viktigaste exportindustrier. Godstransporterna är en kritisk faktor om Sverige ska kunna konkurrera och vara en del av Europas gränsöverskridande produktions- och förädlingskedjor. Godstrafiken Redan nu är vitala delar av den Botniska korridoren, Sveriges godspulsåder, fullbelagd de tider godskunderna efterfrågar. Det är en allvarlig brist i systemet att långa sträckor är enkelspåriga och därmed ytterst känsliga för avbrott. Kapacitetsproblemen på stambanan genom övre Norrland är akuta. Avvikelsen från standarden med flera kraftiga lutningar och snäva kurvor gör att ett lok maximalt kan dra 1100 ton istället för 1600 ton. Flera företag bland annat Smurfit Kappa, SCA och Lindbäcks trä bekräftar stambanans brist på kapacitet då man har slutat efterfråga tider i spår eftersom de vet att

6 svaret är att det är fullt eller att de bara kan få en del av den kapacitet de behöver. Exemplen är många fler och ett identifierat är att jämfört med år 2009 finns en dokumenterad efterfrågeökning på drygt 45 procent på stambanan mellan Vännäs Boden utöver det som Trafikverket redovisat i kapacitetsutredningen. Läget är alltså sammanfattningsvis mycket allvarligt. Mest akut är sträckan mellan Hällnäs- Bastuträsk där det sannolikt inte går att lösa situationen med fler mötesstationer beroende på banans undermåliga geometriska standard. Lika illa är att näringslivet uttrycker en tvekan att lägga transporterna på järnväg på grund av den dåliga driftsäkerheten. Stambanan är ett enkelspår med redan idag betydande kapacitetsbrister och begränsade omledningsalternativ. Persontrafiken Botniska korridoren ger bättre kompetensförsörjning och ökad tillgänglighet till befintlig samhällsservice och kommersiellt, kulturellt utbud. Det är lönsamt både för företag och för samhället. Redan idag är Stockholm-Sundsvall den tredje starkaste sträckan i landet när det gäller längre tågresor. Resandet och utbudet har ökat kraftigt sedan mitten på 1990-talet, både avseende regional och fjärrtrafik. Ostkustbanan är landets mest belastade enkelspår och klassas årligen överbelastad. De investeringar i mötesspår som planeras löser problemen på kort sikt men ytterligare investeringar i dubbelspår är en absolut nödvändighet. Trängseln på spåren har gjort att restiden mellan Stockholm och Sundsvall har ökat från 3 timmar i slutet på 90-talet till 3 timmar och 40 minuter år När Botniabanan tas i drift förväntas en trafikökning vilket belastar banan ytterligare. Nya Ostkustbanan (Gävle-Härnösand) Ostkustbanan mellan Gävle Sundsvall är idag Sveriges längsta och mest belastade enkelspår med den sortens trafik som råder där. Varje dygn passerar cirka 70 tåg på den 21 mil långa sträckan. Efterfrågan på järnvägstransporter i regionen förväntas också på sikt öka till följd av beslutade höjda miljökrav på fartyg till följd av svaveldirektivet samt ökade drivmedelpriser för vägtransporter. Ådalsbanan sträckan Sundsvall - Härnösand är den järnvägssträcka som är den svagaste länken restidsmässigt mellan Stockholm och Umeå. Ännu allvarligare är att godstransporterna på järnväg påverkas ytterst negativt av den låga spårstandarden på sträckan. I Trafikverkets tidigare utredningar står det skrivet att endast ett dubbelspår hela vägen Gävle Sundsvall och ny dragning Sundsvall Härnösand kan möta framtidens efterfrågan på järnvägstransporter och bidra till rimliga restider i stråket Stockholm Umeå (Luleå). Nya Ostkustbanan dubbelspår Gävle - Härnösand bör därför i Kapacitetsutredningen, förutom mindre kapacitetshöjande åtgärder och åtgärder i samtliga prioritetsnivåer på både persontransportpaket och godspaket, även beaktas som en stor investeringsåtgärd likt Ostlänken, Norrbotniabanan och Helsingborg Helsingör. Region Gävleborg har tillsammans med Trafikverket Region Mitt initierat ett pilotprojekt kallat "Samordnad planering inför dubbelspår Gävle-Sundsvall". Projekt är en samordning/integrering av de fem berörda kommunernas översiktsplanering och Trafikverkets järnvägsplanering. Projektet ska förbättra möjligheterna till att en järnvägsutredning (eller motsvarande) ska kunna färdigställas under år På sträckan Sundsvall Härnösand pågår en järnvägsutredning som ska vara klar sommaren Med Nya Ostkustbanan utbyggd med dubbelspår upp till Härnösand kan följande restider vara möjliga. - Stockholm Sundvall: 2 timmar (idag 3 timmar 40 minuter) - Sundsvall Umeå: 2 timmar (idag går inga tåg) Norrbotniabanan (Umeå-Luleå) Norrbotniabanan är en 27 mil lång sträcka mellan Umeå och Luleå och är den sista länken i Botniska korridoren. Norrbotniabanan sänker transportkostnaderna med cirka 30 % genom att loken kan dra längre, tyngre och snabbare tåg på en rakare och planare bana vilket också skapar kapacitet för hela

7 järnvägsystemet. Restiderna för persontrafiken halveras och bidrar på så sätt till att säkerställa kompetens- och arbetskraftförsörjningen samt turismutvecklingen. Vidare bildar Norrbotniabanan ett funktionellt dubbelspår tillsammans med stambanan genom övre Norrland. Något som ökar driftsäkerheten för transporterna och därmed säkrar ett långsiktigt hållbart näringsliv och klarar de omfattande investeringar som sker i norr. I dag sker transporterna på Stambanan genom övre Norrland (Ånge Boden) som byggdes under senare delen av 1800-talet med låg standard för att hålla kostnaderna nere. Banan är enkelspårig, kurvig och brant och har idag otillräcklig kapacitet för näringslivets transporter. Flera företag bekräftar stambanans brist på kapacitet då man har slutat efterfråga tider i spår eftersom de fått besked om att det är fullt eller att bara en del av den kapacitet som de efterfrågar finns. Stambanan genom övre Norrland utgör ett funktionellt dubbelspår till kustjärnvägen. Inlandsbanan är en omledningsmöjlighet vid större störningar norr om Umeå för den norrländska kustindustrin. Åtgärder på dessa banor kan inte ersätta den samhällsnytta som den kustnära Norrbotniabanan ger längs kusten där betydande befolknings- och industricentra finns. Det gäller att utveckla det samlade transportbehovet på lång sikt och på ett hållbart sätt. Norrbotniabanan ligger långt fram i planeringsprocessen. Beslut om de två kvarvarande järnvägsutredningar JU 110 och JU 150 fattas under våren. Därefter är samtliga järnvägsutredningar klara. I gällande nationella transportplanen gav regeringen i uppdrag till Trafikverket att studera ett medfinansieringsförslag för sträckan Piteå-Skellefteå. Detta arbete är nu klart inklusive ett finansieringsförslag för hela banan, allt för att en alternativ etapp ska genomföras om förutsättningar skapas. Idag lutar det åt att sträckan Umeå- Skellefteå måste byggas först. Mjölby-Hallsberg Projektet Hallsberg Degerön är en del av utbyggnaden av Godsstråket i Bergslagen. I dagsläget arbetar Trafikverket med olika delprojekt inom projektet Hallsberg Degerön. Enkelspåret som idag finns på sträckan skapar problem för godstransporter. Tågen får inte plats på spåret vilket leder till omledningar och förlängda transporttider. Projektet har tilldelats 1,7 miljarder kronor i den nationella planen för Sveriges transportsystem åren Kostnaden för hela projektet är dock beräknad till 5,4 miljarder kronor. Sträckan är högt prioriterad av näringslivet. Synpunkter på Kapacitetsutredningen Vi vill trycka på några viktiga frågor som vi anser antingen inte blir lösta eller inte beskrivs på ett tillräckligt bra sätt i utredningen: Avgörande brister i prognosmodellen Utgångspunkten för hela utredningen och värderingar av olika transportslag bygger på ett antal antaganden i prognosmodellen som får stor betydelse för resultatet och vi finner vissa av dessa måste beskrivas bättre utifrån ett bredare angreppssätt med flera alternativa utvecklingsperspektiv: - Kapacitetsutredningen utgår i sina grundanalyser från efterfrågad kapacitet vid tåglägesansökan. Näringslivet längs banan har tydligt vittnat om att detta är ett mycket trubbigt instrument eftersom många avstår från att söka kapacitet beroende på de brister och störningar som finns och har anpassat sig till andra transportslag som kanske inte är optimala. Detta får en mycket märklig effekt, ett exempel är sträckan Umeå-Boden där antalet dubbelturer år 2008 på detta enkelspår anges till 30 och i prognosen för år 2040 antar utredningen att antalet kommer att öka till 35 dubbelturer. Denna siffra är redan idag uppnådd utifrån vad som redovisas i tågplan Detta är helt oacceptabelt. - Kapacitetsutredningens kalkyler baseras på ett antaget oljepris, dagens, om 115 dollar per fat. Den nu gällande nationella planen bygger på ett oljeprisantagande om 63 dollar per fat. Vi efterlyser alternativa beräkningar där utredningen prövar sina beräkningar mot ett oljepris som är procent högre än idag.

8 - Med ett högre oljepris och med ett genomförande av EU s svaveldirektiv kommer kostnaderna för godtransporter till sjöss att öka vilket i sig står i motsats mot utredningens förhoppningar att sjöfarten ska lösas stora delar av kommande kapacitetsproblem. Allt tyder på att genomförandet av svaveldirektivet kommer att ställa nya krav på effektiva godstransporter på järnväg, då lastbilstransporter i många fall är vare sig miljömässigt, logistiskt eller ekonomiskt sett realistiska alternativ. Alternativet för industrin i norra Sverige kan, om inte infrastrukturen byggs ut, snabbt och i tillräcklig grad, medföra att näringslivet inte kan expandera i den takt man önskar vilket på sikt innebär att produktionen flyttas. Detta leder till arbetslöshet och negativ regional utveckling och med märkbara ekonomiska effekter för hela landet som följd. Godstransporternas utveckling underskattas Utredningen har tydligt underskattat godstransporternas utveckling. Landets välstånd bygger i hög grad på en konkurrenskraftig exportindustri och av detta skäl måste utredningen tydligare beskriva olika framtidsscenarior för godset. Ett utmärkt exempel är Malmbanan där utvecklingstakten är mycket hög och begränsningarna i banan stora: - Godstrafiken måste prioriteras. Godstrafiken är helt avgörande för den svenska tillväxten och måste prioriteras lika högt som persontrafiken. Ett viktigt konkurrensmedel för den svenska industrin är snabba, pålitliga och ekonomiskt rimliga transporter. Det är inte antingen gods eller persontrafik det är båda i kombination som skapar goda tillväxtvillkor. - Ett grundläggande problem för utredningen är svårigheten att bedöma godsets kapacitetsbrister på ett realistiskt sätt. Speciellt uppenbart blir detta på sträckan Umeå-Luleå. Exempelvis visade ett de största transportföretagen, Green Cargo, i sin rapport Hållbara transporter för framtiden (2008) att sträckan Umeå Luleå var en av landests mest belastade bandelar. I Kapacitetsutredningen är denna sträcka i vissa delar markerad utan kapacitetsproblem I prognoserna finns ökning av godstrafik på landväg och sjöfart men inte på järnväg inte ens i alternativet UB utan begränsad kapacitet på sidan 91 i bristanalysen. - Botniska korridoren har till absolut största delen enkelspår. Kapaciteten på enkelspår är mycket begränsad och störningskänslig. Redundansproblematiken är viktig att lösa och de strategiska kopplingarna mellan stambanan och kustjärnvägen är viktiga för systemfunktionen, främst avseende Långsele-Nyland och Söderhamn-Kilafors. Inlandsbanan är ett alternativ för större störningar, inte som en rationell standardlösning för förbättrad redundans. Utbyggnaden av kustbanorna kommer att ta tid och det är viktigt att stambanorna och Inlandsbanan ges tillräcklig kapacitet och teknisk standard för att vara alternativ vid störningar. - En annan mycket viktig aspekt är industrins förmåga till överflyttning av gods till sjöfart. Redan idag har de stora exportföretagen en blandning av transporslag för att kunna utföra sina transporter på ett optimerat sätt. Vår bild är att överflyttningsmöjligheterna från järnväg till sjöfart är mycket begränsade, främst beroende på de stora varuvärden med därtill kopplad kapitalbindning som föreligger. Övriga kommentarer - Investeringstakten är för låg. Det finns idag kapacitetsbrister för motsvarande 600 miljarder kronor men i utredningen finns förslag på satsningar på 240 miljarder kronor i utvecklingspaketen. Behovet av investeringar måste styra investeringsnivåerna i högre grad. Sverige har i ett internationellt perspektiv hamnat på efterkälken när det gäller investeringar i järnväg. Den återställning som nu pågår måste slutföras för att landet ska kunna behålla sin konkurrenskraft i framtiden. Järnvägsinvesteringar är långsiktiga och måste behandlas som sådana. Vårt förslag till utbyggnadsstrategi Ett första strategiskt steg är att komma tillrätta med kapacitetsproblemen genom att en genomtänkt etappvis dubbelspårsutbyggnad påbörjas snarast möjligt på sträckorna Hallsberg-Mjölby, Gävle-

9 Härnösand, och en ny enkelspårig etappvis utbyggnad på sträckan Umeå-Luleå. Dessa sträckor behöver vara färdigbyggda år Etapper färdigbyggda år 2021; utvecklingspaket gods och persontransport nivå hög prioritet 1 - Hallsberg Degerön - Gävle-Axmartavlan och Sundsvall Dingersjö - Umeå-Skellefteå Etapper färdigbyggda år 2025; utvecklingspaket gods och persontransport nivå hög prioritet 2/3 - Hallsberg-Mjölby: Degerön-Mjölby - Gävle-Härnösand: Enånger Långsjön, Stavreviken Härnösand, Långsjön Länsgränsen, Axmartavlan Ljusne, Länsgränsen Dingersjö, Ljusne Enånger och Sundsvall Stavreviken - Umeå- Luleå: Skellefteå-Piteå-Luleå Standardisering och planering Satsningar på en standardisering av de primära transportstråken enligt det förslag som EU kommissionen föreslår måste göras för att uppnå en hög och jämn teknisk standard avseende t ex kapacitet, vagnvikt, STVM, STAX, lastprofil, ERTMS och redundans. Vidare måste medel anslås omgående för att kunna fortsätta och intensifiera utredning och planering. Barbro Holmberg Sven-Åke Thoresen Britt Bohlin Robert Uitto Bo Källstrand Per Wahlberg Glenn Nordlund Birgitta Heijer Erik Bergkvist Per-Ola Eriksson Karl Petersen Kent Ögren Elvy Söderström Landshövding Gävleborgs län Ordförande Region Gävleborg Landshövding Jämtlands län Ordförande Region Jämtland Landshövding Västernorrlands län Landstingsråd Västernorrlands län Ordförande Kommunförbundet Västernorrland Vik Landshövding Västerbottens län Regionråd Region Västerbotten Landshövding Norrbottens län Ordförande Kommunförbundet Norrbotten Ordförande Norrbottens läns landsting Ordförande Intresseföreningen Norrtåg

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Kapacitetsutredningen är ett bra initiativ som i flera avseenden kommer rätt, men på avgörande punkter underskattar

Läs mer

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Yttrande över Trafikverkets rapporter Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till

Läs mer

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304)

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) 2012-03-27 Till Trafikverket Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har beretts möjligheter att yttra sig över kapacitetsutredningen.

Läs mer

Kapacitetsutredningen

Kapacitetsutredningen Kapacitetsutredningen Inspel från planupprättarna i Västerbotten och Norrbotten Hearing 22 mars 2012 Skellefteå Bo-Erik Ekblom, Länsstyrelsen Norrbotten Mårten Edberg, Region Västerbotten Gruvnäringen

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Ostkustbanan 2015 AB Org nr. 559021-6262 Dnr N 2015/4305/TIF Till Regeringen Remissvar: Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 BAKGRUND Trafikverket

Läs mer

Yttrande 2012-03-27. Dnr: 341-1301-12

Yttrande 2012-03-27. Dnr: 341-1301-12 Yttrande över Trafikverkets rapport Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Med anledning av erhållna remisshandlingar lämnar

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Tågtrafik till Norrland

Tågtrafik till Norrland Tågtrafik till Norrland Sammanfattning av landstingets engagemang för tågtrafik till övre Norrland som omfattar Norrbotniabanan, Norrtåg, Transitio och ny kostnadsfördelning för länstrafiken. Norrbotniabanan

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Yttrande över förslag till Nationell transportplan

Yttrande över förslag till Nationell transportplan Yttrande över förslag till Nationell transportplan 2018-2029 Trafikverket har lämnat förslag till Nationell transportplan 2018-2029 till regeringen. Västernorrlands län, det vill säga Landstinget Västernorrland,

Läs mer

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF)

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018-2029 (N2017/05430/TIF) Västsvenska Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018-2029. Förslaget

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning Kommunstyrelsen 2009-10-12 186 490 Arbets- och personalutskottet 2009-09-28 196 422 Dnr 09.534-50 oktks15 Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Yttrande över Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över Förslag till nationell plan för transportsystemet N2017/05430/TIF Näringsdepartementet Yttrande över Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Yttrandet lämnas gemensamt av och. Det är oerhört glädjande att Norrbotniabanan återigen tar

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag på transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder till 2025, och med utblick mot 2050

Yttrande över Trafikverkets förslag på transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder till 2025, och med utblick mot 2050 Trafikverket Yttrande över Trafikverkets förslag på transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder till 2025, och med utblick mot 2050 Sammanfattning Kapacitetsutredningen ger en bra helhetsbild

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Future Rail Sweden. 21 januari 2010

Future Rail Sweden. 21 januari 2010 Future Rail Sweden 21 januari 2010 Future Rail Sweden Fokus nu Höghastighetsbanor långsiktigt Järnvägsnätet 2 Globaliseringsrådet Sveriges tidigare relativa försprång i infrastruktur existerar inte längre

Läs mer

Yttrande över kapacitetsutredningen de första etapperna dubbelspår Gävle- Sundsvall och Norrbotniabanan Umeå- Luleå

Yttrande över kapacitetsutredningen de första etapperna dubbelspår Gävle- Sundsvall och Norrbotniabanan Umeå- Luleå Yttrande över kapacitetsutredningen De fem nordliga länen är positiva till ansatsen att se över de stora kapacitetsproblem som råder i järnvägssystemet. De stora åtgärdsbehoven inryms dock inte i någon

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Sven Hunhammar KNEG, 20170918 Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition

Läs mer

Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter

Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2993 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik)

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Kommunstyrelsen 2011 01 17 32 43 Plan och tillväxtutskottet 2010 12 13 124 265 Dnr 10.777 53 janks18 Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Ärendebeskrivning Bakgrund

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder 31 augusti 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan Kunskap om Norrbotniabanan 2009 Kunskap om Norrbotniabanan Faktaunderlag Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,

Läs mer

Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake

Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake TMALL 0141 Presentation v 1.0 Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake 2 Hur ser bilden av Norrland ut? 3 Trafikslagsövergripande stråk För ett sammanhängande transportsystem Missing links Möjligheter

Läs mer

Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg

Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg Kommunstyrelsen 2007-05-14 89 181 Plan- och tillväxtutskottet 2007-04-23 49 90 Banverket, Vägverket, Stadsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen 07.39 21 majks19 Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden

Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden 2010-2019. Infrastrukturplanering 2010-2019 För att skapa en hållbar utveckling med en tryggad välfärd

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan Kunskap om Norrbotniabanan 2008 Kunskap om Norrbotniabanan Faktaunderlag Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,

Läs mer

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Fyrstegsprincipen 1. Åtgärd som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt.

Läs mer

Norrbotniabanan. Fakta om

Norrbotniabanan. Fakta om Fakta om Norrbotniabanan Ungefär 60% av godstransportarbetet på järnväg sker i norra Sverige. Stambanan genom övre Norrland byggdes på 1800-talet. Den har stora lutningar, tvära kurvor, är anpassad för

Läs mer

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå 1/5 Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå Närvarande: - Kommunrepresentanter o Haparanda/Torneå, Göran Wigren o Kalix, Magnus Wiklund o Boden,

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för infrastruktur i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur

norrstyrelsen Vision och mål för infrastruktur i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur norrstyrelsen rapport 2009: 20 Vision och mål för infrastruktur i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Jörgen Einarsson Britta Johnson Innehåll Trafikverkets uppdrag Tidplan Ekonomiska ramar Regeringens direktiv Innehåll i nuvarande plan Medfinansiering

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Norrbotniabanan ett måste för industrin i norr

Norrbotniabanan ett måste för industrin i norr Norrbotniabanan ett måste för industrin i norr Den 24 januari bjöd Norrbotniabanegruppen in riksdagsledamöter och övriga intresserade till en hearing i riksdagen om hur näringslivet ser på transporterna

Läs mer

Järnväg i norra Sverige

Järnväg i norra Sverige RAPPORT Järnväg i norra Sverige Underlag till Sverigeförhandlingen Publikation 2016:030 1 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel:

Läs mer

Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten. För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region

Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten. För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region 1 Inledning Det kommunikationspolitiska rådet bestående av politiker från regionen är ett forum för

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby)

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) PM Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...4 1.3

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg Promemoria 2012-09-05 Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg 2 Regeringen satsar på Malmbanan och Pajala-Svappavaara som en del av regeringens

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan 2017-08-30 1 av 10 Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan Korta beskrivningar, nyttor, längder, kostnader och restider för Nya Ostkustbanans etapper utifrån Trafikverkets utredningsmaterial - samrådshandlingar

Läs mer

Yttrande över Nationell plan för transportsystemet

Yttrande över Nationell plan för transportsystemet YTTRANDE 2009-10-27 Dnr N2009/6374/IR Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Trafikverken (Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen)/Näringsdepartementet

Läs mer

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen 2008-08-13 Dnr 1479-08 Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunikationer 971 86 Luleå Kopia: ÅF/Infraplan Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen Sammanfattande synpunkter

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare)

Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare) PM Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88: T82. av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Järnvägar

Motion till riksdagen 1987/88: T82. av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Järnvägar Motion till riksdagen 1987/88: T82 av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Den trafikpolitiska propositionen är ett tjockt aktstycke med många olika både synpunkter och

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

kommunikationspolitisk plattform för norrbotten

kommunikationspolitisk plattform för norrbotten kommunikationspolitisk plattform för norrbotten För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region globalt perspektiv Transportkorridorer har stor betydelse i ett globalt perspektiv. De korridorer

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet , N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet , N2013/2942/TE Green Cargo AB Box 39 171 11 Solna Remissyttrande 2013-09-30 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025, N2013/2942/TE Inledning Vi

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Infrastruktur i Blekinge

Infrastruktur i Blekinge Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1682 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) Infrastruktur i Blekinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande Sida 1 av 8 Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Med anledning av erhållna remisshandlingar lämnar Västernorrlands län, det vill säga, Landstinget Västernorrland

Läs mer

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C PM Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon:

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer