Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008"

Transkript

1 Nr 1 April 2008 Mitt bästa tips Det är skakigt i världsekonomin och konjunkturen har bromsat in. Hur påverkar det stödfunktionerna i en verksamhet? Arbetar man annorlunda med servicetjänster i goda tider jämfört med sämre tider? Mot bakgrund av den osäkerhet som nu råder, låter vi konjunkturen bli ett tema i Nova under Först ut är Jan Mohlin, Director of Facility Management på Ericsson, som berättar om hur det är att driva FM-verksamhet i lågkonjunktur. Mitt bästa tips i alla konjunkturlägen är att se till att serviceleveransen är flexibel och enkelt kan skalas upp eller ner. Då kan du utveckla och förändra innehållet och omfattningen i servicestödet utifrån hur behoven ändras i ditt företag eller organisation. För att få flexibilitet i en outsourcad serviceleverans, är en av de viktigaste förutsättningarna genomarbetade och funktionella avtal. Jag vet av erfarenhet att riktigt bra avtal tar tid att skriva, men att du har igen det genom att du lägger grunden för en serviceleverans som kontinuerligt kommer att utvecklas för att stödja verksamheten i både nedgång och uppgång. Staffan Ebenfeldt, VD, Coor Service Management i Sverige Önskar dig en skön vår! Samarbete på sin spets i lågkonjunktur Det är snart tio år sedan vi upplevde en lågkonjunktur. Efter en rad mycket goda år går det dock inte att blunda för att det kommer en avmattning. Men hur påverkas FM-funktionen av en vikande efterfrågan i kärnverksamheten. Är det business as usual eller förändras servicen? Jan Mohlin som är Director of Facility Management på Ericsson menar att det under en lågkonjunktur ofta visar sig hur bra samarbetet mellan kund och leverantör egentligen är. Ericsson outsourcade FM-verksamheten år Det övergripande målet med outsourcingen var att sänka kostnaderna för FM-verksamheten. Idag är hela Ericssons service i Norden outsourcad till Coor och den svenska verksamheten styrs av en intern grupp bestående av fyra personer, som också har ett funktionellt ansvar inom Ericsson globalt. Anpassad kostym I lågkonjunktur ställs större krav på att kunna anpassa kostymen efter det rådande klimatet för kärnverksamheten. Jan Mohlin framhåller flexibilitet i avtal som en viktig del för att FM-verksamheten ska kunna anpassas till en mer återhållsam verklighet. Nova nr 1 - Nyhetsbrevet från Coor Sid. 1

2 Bättre förberedda denna gång Enligt Jan Mohlin har erfarenheterna från den förra konjunkturnedgången gjort att Ericsson bättre förberedda inför denna konjunkturnedgång. Det viktiga är att leverantören känner av när det är läge att bromsa. Det ligger även ett ansvar på oss som beställare att kommunicera vad som gäller gentemot leverantören. Har man som vi ett gott samarbete med sin leverantör blir den diskussionen öppen och fruktbar även i sämre tider, säger Jan Mohlin som är Director of Facility Management på Ericsson. Den mest tydliga erfarenheten från förra konjunkturnedgången är att de avtal vi hade fungerade väl när konjunkturen vände. Vi behövde egentligen inte röra så mycket i avtalen utan det fanns bra förutsättningar att växla ner verksamheten och även minska personalstyrkan efter det nya läge som rådde då. Detta fungerade mycket bra tillsammans med Coor, detta trots att den förra konjunktursvängningen var mycket dramatisk. Jan Mohlin menar att samarbetet mellan beställare och leverantör är avgörande. Vissa tjänster behövs alltid och det finns en lägsta nivå för hur mycket man kan dra ner utan att kvaliteten blir för låg. Därför låter vi med jämna mellanrum en extern utvärderingskonsult titta på både kvaliteten i funktionerna och vårt samarbete med Coor just för att se hur vi fungerar tillsammans. Vid ett par tillfällen har Ericsson medvetet dragit ner på kvaliteten, men då har det mest rört sig om förändringar som en slutanvändare inte märker. En viktig del är enligt Jan Mohlin att arbeta med den utnyttjade lokalytan. Vårt fokus ligger på att utnyttja färre kvadratmeter. Det kan innebära att priset per utnyttjad kvadratmeter faktiskt blir högre men att kostnaden per anställd sjunker eftersom vi utnyttjar ytan bättre. Det är ett ständigt pågående arbete där vi tittar på hur många kvadratmeter varje medarbetare gör av med och på hur vi kan arbeta med förtätningar i lokalerna etc. Vi är ute tidigare denna gång och förutsättningarna är annorlunda. Då var Ericsson ett företag i kris, idag är det ett helt annat läge. Vi tjänar pengar och tar marknadsandelar. Det vi håller på med nu är en korrigering av våra kostnader. Vi försöker att inte göra några dramatiska förändringar men har inlett en diskussion med Coor där vi tittar på olika scenarier. Jan Mohlin anser inte att kraven på leverantören ändras i lågkonjunktur gentemot högkonjunktur. Men framhåller att det är viktigt att leverantören känner av vilka stämningar som råder. Det viktiga är att leverantören känner av när det är läge att bromsa. Det ligger även ett ansvar på oss som beställare att kommunicera vad som gäller gentemot leverantören. Har man som vi ett gott samarbete med sin leverantör blir den diskussionen öppen och fruktbar även i sämre tider. Vi har en lång historia tillsammans med Coor och har utvecklats ihop. Coors styrka är att man satsat på kompetens som kan utveckla verksamheten, då har man också goda förutsättningar att anpassa verksamheten när förutsättningarna ändras. Om Ericsson Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 185 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom dotterbolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna. Serviceuppdraget Uppdraget är ett funktionsavtal där Coor levererar arbetsplats- och fastighetsservice till Ericssons anläggningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nova nr 1 - Nyhetsbrevet från Coor Sid. 2

3 Nytt avtal ger mersmak Ett bra avtal är förutsättning för en bra leverans. När Volvo Powertrain i Göteborg gav Coor i uppdrag att förutsättningslöst se över de avtal som fanns mellan företagen fann man en dold besparingspotential. I dag har 17 avtal blivit ett och vinsterna är bland annat sänkta servicekostnader, bättre styrning, mindre administration och inte minst en effektivare service. Volvo Powertrain är en del av Volvo Group och ansvarar för utvecklingen och tillverkningen av tunga motorer, växellådor och drivaxlar. Nyligen gjordes en ombyggnation av Volvo Powertrains huvudkontor i Göteborg för att anpassa det efter verksamhetens förändrade behov. I samband med att Volvo Powertrain skulle flytta till de nya lokalerna, beslutade man sig även för att se över avtalen för arbetsplats- och produktionsservice med Coor. Den tidigare avtalsstrukturen var rörig och svårtolkad och framförallt fanns det för många avtal. Volvo Powertrain gav därför Coor i uppgift att se över hur avtalen var skrivna. Vi ville se över avtalssituationen och bad Coor att komma med föreslag på förändringar för hur vi tillsammans kunde bli mer effektiva. Det var en uppgift som Coor tog på allvar, säger Jörgen Scribe, CFO på Volvo Powertrain. Förutsättningslös analys Coor gjorde en analys av hela leveransen till Volvo Powertrain i Göteborg. Detta utmynnade i ett antal förslag på förändringar, bland annat gällande hur avtalen var konstruerade. När granskningen var genomförd hade sammanlagt 17 avtal kondenserats ner till ett heltäckande avtal. Det nya avtalet täcker hela Coors leverans inom arbetsplatsoch produktionsservice. I slutet av 2007 skrev Volvo Powertrain på det nya avtalet och effekten blev påtaglig direkt. I avtalet har det också angivits att vi gemensamt skall fortsätta att utreda ytterligare effektivseringar som Coor kan erbjuda Volvo Powertrain. Ett konkret resultat av arbetet med det nya avtalet är att vi har kunnat flytta till de nya, bättre anpassade lokalerna och ändå ligga kvar på samma kostnadsnivå. Det var en frukt av att vi hade så tätt samarbete med Coor som adderade mycket professionalism in i det jobbet, säger Jörgen Scribe. Ett konkret resultat av arbetet med det nya avtalet är att vi har kunnat flytta till de nya, bättre anpassade lokalerna och ändå ligga kvar på samma kostnadsnivå. Det var en frukt av att vi hade så tätt samarbete med Coor som adderade mycket professionalism in i det jobbet, säger Jörgen Scribe. Funktion istället för person En stor förändring i avtalen är att Volvo Powertrain idag köper en funktion istället för bara bemanning från Coor. Det innebär att Volvo Powertrain betalar för en utförd tjänst och inte för en viss bemanning. På så sätt kan leveransen bättre anpassas efter det aktuella behovet av service på Volvo Powertrain. Avtalet bygger på en prismodell som innebär att kostnaden för funktionen justeras i förhållande till hur stor kontorsyta som nyttjas, hur många medarbetare som Volvo Powerttrain har anställda samt hur många konferensrum som finns, vilket ger Volvo Powertrain en större flexibilitet. Dessutom har administrationen minskat avsevärt för båda parter, bland annat genom färre fakturor. Som kund har vi ett ansvar att jobba för att leverantörerna blir bättre. Inte minst när det gäller att ställa tydliga krav. Att ha goda relationer på personnivå är naturligtvis viktigt, men det måste även finnas en professionell relation i fråga om tydlighet i avtal, säger Jörgen Scribe. Genom det nya avtalet har Volvo Powertrain fått en mer kostnadseffektiv serviceleverans och man tittar nu på hur den nya avtalsstrukturen kan tilllämpas på fler delar i verksamheten. Genomgången av avtalen har påverkat Coors leverans mycket positivt, och vi hoppas på att kunna expandera detta, avslutar Jörgen Scribe. Nova nr 1 - Nyhetsbrevet från Coor Sid.

4 Skanska planerar att under de närmaste åren bygga nytt huvudkontor åt sig i Helsingfors. Parallellt med beslutet om nytt kontor, har Skanska valt Coor som konsult till ett projekt som syftar till att arbetsplatstjänsterna och slutanvändarnas behov av servicetjänster tas med från början när ett nytt kontor ska byggas. Därmed kan många och kostnadskrävande lokalanpassningar i slutändan undvikas. Om Volvo Powertrain Volvo Powertrain AB är en affärsenhet inom AB Volvo med ansvar för utveckling och tillverkning av motorer, växellådor, axlar och kompletta drivsystem för tunga kommersiella fordon och applikationer för varumärkena Volvo, Renault och Mack. Bolaget är ett av de största i världen i sin bransch. Volvo Powertrain har cirka anställda och driver verksamhet i Sverige, Frankrike, USA och Brasilien. Fakta om avtalet för Volvo Powertrain i Göteborg Avtalet omfattar tjänster främst inom arbetsplatsservice och produktionsservice. Avtalet reglerar Coors funktionsåtagande hos Volvo Powertrain i Göteborg och omfattar bland annat arbetsplatsservice för 1 136st serviceanvändare fördelat på kvm, 73 konferensrum. Servicefokus när Skanska bygger nytt När en ny kontorsfastighet ska byggas tas sällan hänsyn till vilka servicetjänster som ska levereras eller vilka behoven är hos serviceanvändarna som ska arbeta där. Det vanliga är att lokalerna är ritade och byggda, kanske har personalen till och med hunnit flytta in, när man börjar fundera på vilka tjänster som ska erbjudas, säger Katja Käyhty som är serviceutvecklare inom Coor. Men när Skanska nu bygger nytt kontor i Helsingfors är servicetjänsterna med i planeringen från början. Eftersom Skanska är kund till oss sedan lång tid vill vi vara med i det här projektet som har som mål att utveckla tjänster åt slutanvändarna och relationerna med slutanvändarna i Skanskas nya kontor. Utveckling tillsammans med kunden är viktig för oss, säger Katja Käyhty. Slutanvändaren har en klar åsikt och erfarenhet av olika tjänster och hur de fungerar i respektive fastighet. Man borde lyssna mer på slutanvändarna i planeringsarbetet av nya lokaler, säger Katja Käyhty. Kartläggning av användarnas behov Tyngdpunkten i projektet ligger på servicetjänster som receptions-, växel-, post-, städ-, utskrifts-, kontorstillbehörstjänster och dryckesautomater. Både Coor och Skanska var överens om att kunskapen måste förbättras, om vilka slags tjänster Skanskas personal behöver. I projektet kartläggs serviceanvändarnas åsikter, erfarenheter och behov, arbetsplatser besöks och intervjuer genomförs. Informationen blir underlag för planeringen av det nya huvudkontoret. I pilotprojektet undersöker vi användarnas behov och den nuvarande kontorsfastighetens för- och nackdelar. Vi tar fasta på användarnas synpunkter, erfarenheterna från det nuvarande kontoret och överför de bästa delarna till den nya fastigheten. I samband med pilotprojektet har vi utvecklat ett verktyg vi kallar SPOT Service Planning & Nova nr 1 - Nyhetsbrevet från Coor Sid.

5 Optimization Tool, med vilket vi kan undersöka slutanvändarens behov vad gäller servicetjänster, säger Katja Käyhty. Verktyg för utveckling Enligt Jukka Tuominen, verksamhetschef på finska Coor, kan verktyget i framtiden också användas till att undersöka hur befintliga fastigheter och servicebyggnader fungerar och behovet av att skapa en heltäckande lista över framtida tjänster för ett nytt eller befintligt kontorshus, tillsammans med uppgifter om vilka utrymmen och funktioner som tjänsterna kräver. På så sätt skapar vi förutsättningar för bra och effektiva tjänster. Det viktigaste för oss är att utveckla tjänsterna som ska erbjudas kunderna. Vi tror att det här projektet leder till något nytt som hjälper våra kunder att bli ännu mer framgångsrika. Katja Käyhty arbetar med servicetjänster på Coor vid sidan av sina civilingenjörsstudier, som snart avslutas, på Tekniska högskolan. På Coor har Katja fått möjlighet att kombinera studierna i fastighetsledning med arbetet med tjänsteutveckling baserat på befintliga kunders behov. Slutanvändaren har en klar åsikt och erfarenhet av olika tjänster och hur de fungerar i respektive fastighet. Man borde lyssna mer på slutanvändarna i planeringsarbetet, säger Katja Käyhty. Om Skanska Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor. Om serviceuppdraget Coor levererar arbetsplatsservice till exempel reception, konferensservice, post- och godshantering, samt lokalvård till Skanskas större kontor i Sverige, Finland, Norge och Danmark. I Finland och Norge ingår även fastighetsservice i uppdraget för Skanska. Coor nyligen tecknat nytt avtal på fem år med Skanska om att leverera arbetsplatsservice till kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ny teknik gör rent hus Istället för att bara flytta runt smutsen på golvet, vilket är risken vid traditionell städning med vatten, rengör microfibertekniken på djupet vilket gör att golven blir renare. På LEO Pharma driver Coor ett förändringsarbete med syftet att såväl skapa förbättringar för kunden som att göra sina medarbetares vardag enklare och mindre slitsam. Även om arbetet just har startat så har LEO Pharma redan sett effektivitetsvinster. En av hemligheterna stavas microfiber. En annan framgångsfaktor är ett ökat ansvar hos medarbetarna. LEO Pharma är ett danskt läkemedelsföretag med produkter inom till exempel dermatologi och kritiska sjukdomar (hjärta/kärl). Eftersom LEO Pharma arbetar med produktion av läkemedel, ställs det stora krav på renhållningen av företagets lokaler. Tog fram åtgärdslista När Coor tog över ansvaret för servicen på LEO Pharma föreslog Coor att en omfattande utvärdering av servicetjänsterna på LEO Pharma skulle göras. Syftet var att ta reda på vilken förbättringspotential som fanns både kvalitets- och kostnadsmässigt. Bland annat undersöktes möjligheterna till att gå över till städning med microfiberteknik. Microfiber är en slags textilfiber med mycket hög absorptions- och rengöringsförmåga som med hjälp av mikroskopiska trådar/fibrer binder och låser smutsen. Tidigare städade LEO Pharma lokalerna med traditionell vattenbaserad städning. Nova nr 1 - Nyhetsbrevet från Coor Sid.

6 Bättre arbetsmiljö, effektivare städning och att det helt enkelt blev renare var tre riktigt bra argument för att gå över till Microfiber, säger Svend Hirth som är Facility Manager på LEO Pharma. Utvärderingen genomfördes av Coors specialister inom förändringsarbete, change-gruppen. Vi skapade en lista på saker vi ville genomföra. Totalt presenterade vi 65 förbättringsförslag, där den största förändringen var förslaget att byta städsystem från vattenbaserad städning till microfiberteknik, säger Andreas Lövgren, chef för Coors change-grupp i Danmark. Mindre slit bättre resultat Det nya städsystemet gav en omedelbar effekt. I stället för att bara flytta runt smutsen på golvet, vilket är risken vid traditionell städning med vatten, rengör microfibertekniken på djupet vilket gör att golven blir renare. För lokalvårdarna innebär bytet av städsystem att arbetet är mindre fysiskt krävande och går fortare. En vanlig föreställning är att ju mer vatten man använder desto renare blir det. Men genom det resultat som microfibertekniken har gett, med bättre städresultat och bättre arbetsmiljö för personalen, så har Coor visat att så inte är fallet. Vid vattenbaserad rengörning måste lokalvårdarna växla vatten hela tiden för att det ska bli rent. Tanken nu är att man inte ska behöva gå så mycket och inte släpa runt så mycket vatten, menar Svend Hirth. När Coor tog över ansvaret för servicen på LEO Pharma gick städpersonalen över och blev anställda av Coor i stället. Detta innebar vissa förändringar, bland annat i form av en ny struktur med gruppledare som fick ett större ansvar. Coor lät personalen testa olika system och samlade in intryck, tankar och förslag på förbättringar. Det skapade en delaktighet och entusiasm bland Coors nya medarbetare, säger Svend Hirth Nära samarbete med städleverantör För att få bästa resultat i arbetet förde Coor en nära dialog med det företag som Coor valde som leverantör av städutrustningen, det amerikanska hygien- och rengöringsföretaget JohnsonDiversey. Det nya städsystemet har gett många fördelar. Vi är nöjda med det nya systemet och vi förväntar oss förbättringar i både arbetsmiljö och kvalitet när systemet väl är inkört efter cirka ett halvår, avslutar Svend Hirth. Om LEO Pharma LEO Pharma är en stiftelseägd, dansk koncern med huvudkontor i Ballerup, Danmark. Koncernen har totalt ca 3000 anställda och försäljningen 2006 uppgick till MDKK. LEO Nordic består av marknadsbolagen i Sverige/Danmark, Finland och Norge och har 110 anställda. LEO Pharma har i Norden produkter inom bland annat dermatologi, koagulation, infektion och hjärta/kärl Marknadsföring, information och klinisk forskning i de nordiska länderna leds från kontoret i Malmö. Om Serviceuppdraget I Januari 2007 övertog Coor ansvaret för följande tjänster hos LEO Pharma: Postservice, paket- och godsservice, lokalvård, intern och extern avfallshantering, transporter, dryckesautomater, utemiljö, växter och flyttservice. Genom serviceuppdraget övertog Coor ca 40 medarbetare från LEO Pharma. På LEO Pharma i Ballerup finns närmare 1200 serviceanvändare. Genom tillsättningen av gruppledarna vet de som leder arbetet vad som krävs och kan därmed ha en rak dialog med resten av teamet. Det kan vara en fördel även för oss som kund, säger Svend Hirth. Nyhetsbrevet Nova är ett elektroniskt nyhetsbrev från Coor Service Management som behandlar nyheter om branschen och om Coor. Nyhetsbrevet görs på språken svenska, engelska, danska, norska och finska. Kontaktperson: Åsvor Brynnel Texter: Susanne Kinnunen, Staffan Bruzæus, Webbkraft Grafisk form och produktion: Webbkraft Foton och illustration: Jann Lipka, Lisa Dahlqvist, Coor, Webbkraft Coor Service Management, Stockholm. Råsundavägen 12, Solna, Tel +46 (0) , Fax +46 (0) ,

Vi brinner för förbättringar

Vi brinner för förbättringar Nr 3 December 2007 Vi brinner för förbättringar Inför år 2008 skruvar vi upp tempot ytterligare i förbättringsarbetet. Det gäller i hela koncernen och kommer att gå som en röd tråd genom allt vi gör. Att

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Du sköna nya lågkonjunktur

Du sköna nya lågkonjunktur Nr 2 September 2008 Du sköna nya lågkonjunktur När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Läs mer

Service management ger bättre affärer

Service management ger bättre affärer Nr 1 Mars 2007 Service management ger bättre affärer Service management ger bättre affärer. Ja, det vågar jag faktiskt påstå. Genom att ta uppgiften att samordna, leda och utveckla alla de servicetjänster

Läs mer

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Nordens ledande serviceleverantör Kort om Coor Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

1 (5) BILAGA 2008-09-19 LS 0809-0799 Mjuka servicetjänster i OPS-upphandling för NKS Inledning De mjuka FM-tjänster som föreslås ingå i OPS-upphandlingen är tjänster som dels väsentligt påverkar utformningen

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Lövsprickning och internationalisering

Lövsprickning och internationalisering Nr 2 Maj 2010 Ledare - Staffan Ebenfelt Lövsprickning och internationalisering Efter en lång och bister vinter är våren äntligen här och i takt med alla ljuvliga vårtecken får vi också allt fler signaler

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Skanskas Kontorsindex

Skanskas Kontorsindex Skanskas Kontorsindex 1 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 2 Skanskas Kontorsindex hösten 2004 Skanskas Kontorsindex är en undersökning som Skanska Projektutveckling Sverige genomför två gånger per år (maj

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING A+ RATING KEYNOTE STREAMQ Q B R I C K - T H E E U R O P E A N C H O I C E F O R G L O B A L S T R E A M I N G ÅRSREDOVISNING 20 0 8 Årsredovisning 2008 Bolaget skall utveckla teknologier för, samt produktion

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu MATS BLOMSTRAND Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0736 996799 www.mgb.nu Mats@mgb.nu Sammanfattning Mats har haft en hel del olika roller och jobbat på flera olika delar inom AB Volvo.

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Leverantörens väg till avtal

Leverantörens väg till avtal Leverantörens väg till avtal Staffan Sörensen - PostNord Sverige AB Chef Pris och Statistik Måns Svensson - ISS Facility Services AB Affärsområdeschef 2 Detta är PostNord Erbjuder kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

Vi bidrar helt enkelt till en effektivare kärnverksamhet! Pia Radil Lokalvårdschef

Vi bidrar helt enkelt till en effektivare kärnverksamhet! Pia Radil Lokalvårdschef Lokalvårdservice Vår verksamhet genomsyras av lång erfarenhet med stark servicekultur. Undersökningar visar att vi erbjuder service på en högre nivå än vad vanliga städföretag gör. Vi nöjer oss inte med

Läs mer

Regus. Världens största leverantör av möblerade kontorslösningar

Regus. Världens största leverantör av möblerade kontorslösningar Regus. Världens största leverantör av möblerade kontorslösningar Tusentals euro betalades i arvode förra året i EMEA Vi arbetar med 50 % av Fortune 500- företagen 3,2 miljoner kvm som leasats på 1 500

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för maxitgolv i publik miljö På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

personligt engagemang!

personligt engagemang! och personligt engagemang Förtroendefulla samarbeten personligt engagemang! Städkonsult i Skaraborg AB Hammargatan 2, 541 45 Skövde Tel 0500 48 08 20 Fax 0500 48 22 90 Villagatan 1 1, 522 30 Tidaholm Tel

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Aalund Nordics PR-Barometer Näringslivsutgåvan 2014. Aalund Nordics

Aalund Nordics PR-Barometer Näringslivsutgåvan 2014. Aalund Nordics Aalund Nordics Sverige 2014 Om undersökningen Aalund Nordics PR-Barometer är en årligt återkommande kommunikationsundersökning där vi intervjuar journalister som i sin tur utvärderar företag gällande deras

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Totalt omsätter it-outsourcingen i Sverige runt 22 miljarder kronor per

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen ADBJ:s seminarium om Outsourcing av IT Sid 1 Vem är jag? Johan Udin seniorprojektledare på Unidas AB Erfarenhet: projektledning av Postens outsourcing

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Våren 211 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA

NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA SOLNA Ulf Norehn 2012-09-06 1 Agenda Introduktion och bakgrund Parter i projektet och korta fakta Vision NKS-projektet FM-tjänster LCC Varför OPS? 2 Fakta Skanskas största byggprojekt någonsin

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården 1 Vårt uppdrag Landstingsservice Dalarnas uppdrag är att ansvara för och utveckla sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet. Uppdraget

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Familjeföretaget Stockholms Städsystem har sedan starten 1968 hållit rent och snyggt på företag runt om i Storstockholm. Idag är vi en av de största

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer