Slutrapport OP-3.1 Underrättelseledd operativ gränslös samverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-12-18. Slutrapport OP-3.1 Underrättelseledd operativ gränslös samverkan"

Transkript

1 Slutrapport OP-3.1 Underrättelseledd operativ gränslös samverkan

2 2 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Avgränsningar Metod Behov av en nationell verksamhetsinriktning Allmänt Ett nationellt inriktningsbeslut Nationella mål och uppföljning Nationell underrättelsefunktion med processansvar Nationellt processansvar Nationellt enhetlig underrättelsestruktur Nationell samordnings- och beslutsstruktur Allmänt Fyra nivåer och tre tidsperspektiv Centrala funktioner och förmågor Operativa ledningsgrupper Operativ beslutsfunktion Operativ beslutsstödsfunktion Förundersöknings- och spaningsledning Operativ resurs Beredning och samordning mellan nivåerna Planlagda insatser i linje med nationellt inriktningsbeslut Allmänt Beslutsunderlag Beredning och operativ samordning mellan nivåerna Beslut om planlagda insatser Regionala mål och uppföljning Operativ ledning av planlagda insatser Allmänt En funktion motsvarande kommenderingschef En funktion motsvarande polisinsatschef Beslutsstöd Operativ grundstruktur Operativ ledning i ett 24-timmars-perspektiv Allmänt... 18

3 Beslutsunderlag Beredning och samordning mellan nivåerna Operativa beslut Uppföljning Implementering Projektberoenden Bilaga 1. Projektorganisation Bilaga 2. Frågeställningar Bilaga 3. Bedömningsmall Bilaga 4. Bild - fyra nivåer och tre tidsperspektiv Bilaga 5. Exempel - beslutsstödsfunktionen... 26

4 4 1. Sammanfattning Projektets huvuduppdrag är att beskriva hur operativa underrättelser så snabbt som möjligt ska kunna omsättas till operativa åtgärder på rätt nivå, i rätt tid och med rätt resurs i arbetet mot grov brottslighet, organiserad brottslighet och gränsöverskridande brottslighet. Projektgruppens förslag skapar följande grundläggande förutsättningar för detta: En gemensam och tydlig målbild för underrättelsetjänsten, den operativa verksamheten och samverkande myndigheter. En underrättelseverksamhet som stödjer det operativa beslutsfattandet på alla nivåer. En beslutsstruktur som innebär att det finns en avsättningsyta för operativa underrättelser dygnet runt. En beslutsstruktur som innebär att verksamheten leds i ett helhetsperspektiv vilket bör kunna ha en positiv inverkan på resurstillgången för arbetet mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet. En uppföljning som fokuserar på effekterna av Polisens arbete och som på olika sätt stimulerar gränslös samverkan. De förslag som skapar dessa förutsättningar är: Ett nationellt inriktningsbeslut som är vägledande för både underrättelsetjänsten och den operativa verksamheten i arbetet mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet. En nationellt enhetlig underrättelsestruktur i polisområdena, polisregionerna och vid Nationella operativa avdelning där den senare också har ett nationellt processansvar för underrättelseverksamheten i Polismyndigheten. En struktur för hur det nationella inriktningsbeslutet ska omsättas i planlagda och samordnade insatser i lokalpolis- och polisområdena samt regionalt och nationellt. En grundstruktur för operativ ledning av planlagda insatser. En operativ beslutsfunktion i lokalpolis- och polisområdena samt i polisregionerna och vid Nationella operativa avdelningen med mandat från respektive operativ ledningsgrupp att vid behov omprioritera hela den operativa resursen i ett dygnsperspektiv. En operativ beslutsstödsfunktion som fungerar som en länk mellan underrättelsetjänsten, den operativa verksamheten och beslutsfunktionerna på de olika nivåerna i Polismyndigheten och som ansvarar för beredning, operativ samordning och underrättelsesamordning. En operativ förmåga regionalt och nationellt som innebär att man med kort varsel och med viss uthållighet kan bedriva spaning, genomföra operativa insatser och utredningsarbete mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet.

5 5 Nationella mål som leder till att Polismyndighetens resurser riktas mot den brottslighet och de aktörer som är prioriterade samt en verksamhetsuppföljning som stödjer en sådan inriktning så att Polisen kan jobba långsiktigt och målinriktat i detta avseende. Vad gäller ett eventuellt införande av projektgruppens förslag så har Rikskriminalpolisen för avsikt att under 2014 inleda arbetet med att omhänderta processansvaret för underrättelsetjänsten. Åtgärder som säkerställer att den föreslagna samordnings- och beslutsstrukturen utvecklas i takt med underrättelsetjänsten bör övervägas.

6 6 2. Bakgrund Projektet OP-3.1 Underrättelseledd operativ gränslös samverkan är ett underprojekt inom ramen för Genomförandekommitténs arbete med Kärnverksamheten (OP-3). Projektet är ett led i kommitténs arbete för utveckling av en effektiv underrättelseledd operativ samverkan utan hänsyn till geografiska eller organisatoriska gränser i den nya Polismyndigheten. Polisens förmåga att leda det operativa arbetet utifrån aktuella underrättelser behöver utvecklas och förfinas. Arbetet i underrättelseprocessen fungerar generellt sett relativt väl men möjligheterna till avsättning för aktuella underrättelser i den operativa verksamheten behöver förbättras. Det saknas en nationell bild och en nationell uppföljning av Polisens arbete mot den grova, organiserade och gränsöverskridande brottsligheten. Det finns också behov av en sammanhängande och snabb underrättelsesamordning och beslutsprocess Uppdraget Projektets huvudfokus är grov brottslighet, organiserad brottslighet och gränsöverskridande brottslighet. En viktig del i uppdraget är att beskriva hur operativa underrättelser så snabbt som möjligt ska kunna omsättas till åtgärder på rätt nivå, i rätt tid och med rätt resurs. Projektet ska därför lämna ett förslag till en nationell samordnings- och beslutsstruktur med fastställda informationskanaler som går genom alla nivåer och som: inriktar underrättelseverksamheten på alla nivåer, inom bestämda tidsintervall omedelbart omhändertar, värderar och prioriterar underrättelser och framkallar operativa aktiviteter på rätt nivåer inom Polismyndigheten I uppdraget ingår även att beskriva en ändamålsenlig sammansättning av en nationell underrättelsefunktion med processansvar för all underrättelseverksamhet samt vilka kontaktytor och beställare en sådan funktion ska ha på regional och nationell nivå. Projektet ska också lämna ett förslag till hur uppföljningen av Polisens insatser mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet ska genomföras. 4. Avgränsningar Hanteringen av omvärldsanalyser och andra strategiska underrättelseprodukter 2 omfattas inte av uppdraget. Detsamma gäller verksamheten inom ramen för den myndighetsgemensamma särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet med särskilda aktionsgrupper, regionala underrättelsecenter osv. Projektet ska inte heller hantera frågor om it-stöd. 1 Projektdirektiv OP-3.1, Underrättelseledd operativ gränslös samverkan Ju 2012:16/2013/13. 2 Underrättelseprodukter med ett mer långsiktigt fokus, som i första hand inte utgör beslutsunderlag för operativa åtgärder.

7 3 Se Bilaga 1. 4 Se Bilaga 2. 5 Inriktningsbeslutet fattas av Nationella strategiska ledningsgruppen vartannat år och justeras varje tertial under ledning av Nationella operativa avdelningen. Nationella operativa ledningsgruppen beslutar om tertialinriktningen Metod Projektgruppen 3 har arbetat utifrån ett antal frågeställningar 4 som diskuterats vid de fem projektmöten som genomförts mellan 28 oktober och 10 december Det första mötet genomfördes i två delar där halva gruppen träffades oktober och den andra halvan 4-5 november. Därefter genomfördes fyra heldagsmöten mellan 18 november och 10 december. Projektgruppen har hämtat in synpunkter från olika befattningshavare som bedömts kunna tillföra projektets slutredovisning ett mervärde. Detta har exempelvis skett genom enskilda samtal, diskussioner i mindre grupper och genom muntliga föredragningar vid projektgruppens möten. Under arbetets gång har också olika typer av skriftligt material lästs och diskuterats. 6. Behov av en nationell verksamhetsinriktning 6.1 Allmänt Tillgång till operativa resurser som snabbt kan vidta nödvändiga åtgärder är självklart helt avgörande för att projektgruppens förslag ska fungera i praktiken. Projektgruppens förslag kan inte påverka resursen i sig. Förslagen kan däremot möjligen påverka prioriteringar för hur den tillgängliga resursen används och på så sätt indirekt påverka resurstillgången för arbetet mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet. Grundläggande förutsättningar för detta är att säkerställa att det finns: en gemensam och tydlig målbild för underrättelsetjänsten och den operativa verksamheten en beslutsstruktur som innebär att verksamheten leds i ett helhetsperspektiv, utan hänsyn till organisatoriska eller geografiska gränser en beslutsstruktur som innebär att det finns en avsättningsyta för operativa underrättelser dygnet runt en uppföljning som fokuserar på effekterna av Polisens arbete och som på olika sätt stimulerar gränslös samverkan 6.2 Ett nationellt inriktningsbeslut Ett nationellt inriktningsbeslut 5 ska vara vägledande för underrättelsetjänsten och den operativa verksamheten mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet. Inriktningsbeslutet ska vara relevant för samtliga nivåer i Polismyndigheten. Hur beslutsunderlagen som ligger till grund för inriktningsbeslutet ska tas fram omfattas inte av projektgruppens uppdrag. Projektgruppens uppfattning är dock att dessa ska byggas underifrån, i ett flöde från lokalpolisområdena upp till nationell nivå. Den Nationella operativa avdel-

8 8 ningens processansvar 6 för underrättelseverksamheten i Sverige ska säkerställa att detta fungerar. 6.3 Nationella mål och uppföljning I det nationella inriktningsbeslutet anges de nationella målen för de effekter man vill uppnå i arbetet mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet. För att underlätta samverkan bör Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och andra samverkande myndigheter ha en samsyn kring effektmålen 7, även om produktionsmålen 8 kan se delvis annorlunda ut. Polismyndighetens resurser ska riktas mot den brottslighet och de aktörer som är prioriterade enligt det nationella inriktningsbeslutet. Polismyndighetens verksamhetsuppföljning måste stödja en sådan inriktning så att Polisen kan jobba långsiktigt och målinriktat mot särskilt prioriterade individer och nätverk. Arbetet bör anpassas till lokala, regionala och nationella förhållanden eftersom det ger olika möjligheter och uppdrag. Lokala mål bör vara utformade så att de bidrar till att regionala och nationella mål uppnås. I annat fall kan lokala mål vara direkt kontraproduktiva och rentav minska viljan att samverka över geografiska och organisatoriska gränser. Polisens prioriteringar på kort sikt ska leda till avsedda effekter på lång sikt. I de följande avsnitten beskrivs hur verksamheten ska ledas och följas upp i olika tidsperspektiv. Projektgruppens uppfattning är att denna struktur för uppföljning bör ge en bra bild av Polisens samlade åtgärder mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet. Frågor beträffande utvärdering av Polisens arbete ligger inte inom ramen för uppdraget. Projektgruppen menar dock att det är viktigt att man noga utvärderar om Polisens arbete över tid leder till avsedda effekter. Detta skulle kunna vara ett uppdrag för Brottsförebyggande rådet eller någon annan aktör, inom eller utanför den nya Polismyndigheten. 7. Nationell underrättelsefunktion med processansvar 7.1 Nationellt processansvar Operativa ledningen inriktar underrättelseverksamheten som ska stödja det operativa beslutsfattandet på alla nivåer. Flödet av information till Polisen som berör brott och brottslingar är mycket stort. Detta ställer stora krav på Polisens förmåga att hantera och samordna relevant information i ett nationellt perspektiv. Ett nationellt processansvar är en grundläggande förutsättning för att skapa en enhetlig struktur och ett arbetssätt för underrättelseverksamheten som kan svara upp mot dessa krav. Den Nationella operativa avdelningens processansvar för underrättelseverksamheten ska innefatta allt underrättelsearbete som bedrivs inom den nya Polismyndigheten. 6 Se avsnitt 6.1 Ett nationellt processansvar. 7 Exempelvis att antalet anmälda våldsbrott där skjutvapen används ska minska. 8 Exempelvis att antalet beslag av skjutvapen ska öka.

9 9 7.2 Nationellt enhetlig underrättelsestruktur Särskilda funktioner för underrättelseverksamhet ska finnas i varje polisområde och polisregion samt vid Nationella operativa avdelningen. Även om det inte finns någon särskild funktion för underrättelseverksamhet inom lokalpolisområdena så måste det även där finnas en viss grundläggande fö rmåga vad gäller att samordna och koordinera operativt underrättelsearbete 9. Projektgruppens förslag till underrättelsestruktur är uppbyggd utifrån idén om att underrättelseverksamheten är en planerad process som ska bidra till att nå önskvärda effekter, snarare än att verka händelsestyrt. Detta kräver fö rbättrad samordning och koordinering mellan de olika nivåerna. För att leda till operativa resultat måste det också finnas tydliga mottagare av underrättelseinformation på samtliga nivåer som har mandat att fatta beslut. Strukturen ska vara enhetlig på de nivåer där det finns särskilda funktioner för underrättelseverksamhet. Resursmässigt ska man dock utgå från verksamhetsbehoven på respektive nivå. Bild 1. Nationellt enhetlig underrättelsestruktur På regional och nationell nivå ska KUT-cheferna ha mandat att inrikta verksamheten på underliggande nivåer utifrån direktiv från operativa ledningen. Funktionen som underrättelsekoordinator är underrättelsetjänstens representant i den operativa beslutsstödsfunktionen Nationell samordnings- och beslutsstruktur 8.1 Allmänt Att aktuella underrättelser i så stor utsträckning som möjligt ligger till grund för beslut om relevanta åtgärder är en grundläggande förutsättning för att den nya Polismyndigheten ska kunna minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. 9 Se avsnitt Operativ beslutsstödsfunktion. 10 Se avsnitt Operativ beslutsstödsfunktion.

10 11 Enligt underrättelseinformation exempelvis narkotikaförsäljning och stöldbrott (bostadsinbrott, inbrott i butik eller lager samt övriga stöldbrott). 12 Inriktningsbeslut om Polismyndighetens övergripande organisation och styrning, Fas 3 och 4: Inriktningsbeslut. Beslut den 16 oktober Det finns idag ett relativt väl etablerat och strukturerat samarbete mellan underrättelsetjänsten på lokal, regional och nationell nivå. Samverkan mellan operativa beslutsfattare på motsvarande nivåer är inte lika väl utvecklad. För att aktuella underrättelser ska kunna tas om hand på ett bra sätt och omsättas i operativa åtgärder är det viktigt att beslutsprocessen fungerar och att den är synkroniserad med underrättelseprocessen. Av Polisens lägesbild över organiserad brottslighet 2013 framgår att de brottsområden som genererar störst brottsvinster till kriminella nätverk i stor utsträckning utgörs av brott som begås lokalt, i våra framtida lokalpolisområden 11. Detta innebär att det arbete som sker på lokal nivå med att stävja dessa brott har stor betydelse för bekämpningen av organiserad brottslighet. Polisens arbete bör därför ha en stark förankring i de framtida lokalpolisområdena. Stöldbrott kopplade till organiserad brottslighet begås ofta systematiskt av samma gärningsmän i ett större geografiskt område. Detta innebär i praktiken att ett antal lokalpolisområden, och i vissa fall ett antal länder, har ett gemensamt problem med organiserad brottslighet. För att framgångsrikt bekämpa denna brottslighet krävs operativ samverkan såväl nationellt som internationellt. Det är bland annat i detta avseende Polisens förmåga sätts på prov i den nuvarande polisorganisationen. Sannolikt kommer det vara så även i den nya Polismyndigheten. En situation där det upplevs som att det ibland tar längre tid att besluta om polismyndighetsgemensamma insatser än att genomföra insatserna med lyckat resultat måste undvikas. En förutsättning för detta är en väl fungerande struktur för såväl underrättelsesamordning som för operativa beslut på lokal, regional och nationell nivå. De operativa besluten måste säkerställa att åtgärder vidtas på rätt nivå, i rätt tid och med rätt resurs utan hänsyn till geografiska eller organisatoriska gränser. 8.2 Fyra nivåer och tre tidsperspektiv Det nationella inriktningsbeslutet för arbetet mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet ska omsättas i operativa åtgärder. Projektgruppens förslag i detta avseende utgår från Genomförandekommitténs inriktningsbeslut 12 vad gäller att: mandat att fatta beslut ska finnas på lägsta ändamålsenliga nivå om inte särskilda skäl talar emot detta korta och snabba beslutsvägar skapar goda förutsättningar för en väl fungerande lokal polisverksamhet operativ verksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdena om inte särskilda skäl talar mot detta

11 11 operativ verksamhet ska kunna bedrivas på en högre nivå i myndigheten om det leder till ökad kvalitet och effektivitet i brottsbekämpningen Projektgruppen föreslår därför en nationellt enhetlig samordnings- och beslutsstruktur som bygger på de fyra nivåer som framgår av Genomförandekommitténs inriktningsbeslut; lokalpolisområde, polisområde, polisregion och Nationella operativa avdelningen. Bild 2. Översikt - nationell samordnings- och beslutsstruktur i fyra nivåer. Hanteringen av omvärldsanalyser och andra underrättelseprodukter med ett mer långsiktigt fokus omfattas inte av projektgruppens uppdrag. Mot den bakgrunden baseras den föreslagna samordnings- och beslutsstrukturen på tre tidsperspektiv; tertial, vecka och dygn. Det är viktigt att denna struktur inte leder till mer fokus på interna processbeskrivningar och formalia än på de effekter man vill åstadkomma. Den föreslagna strukturen får inte heller motverka syftet att skapa snabba beslutsvägar. Flexibilitet är ett nyckelord. Polisens verksamhet och organisation ska anpassas till uppgiften - inte tvärtom. 8.3 Centrala funktioner och förmågor Operativa ledningsgrupper Operativa ledningsgrupper är en central funktion för att den föreslagna samordnings- och beslutsstrukturen ska fungera. Operativa ledningsgrupper ska finnas i polisområdena, polisregionerna och vid Nationella operativa avdelningen. De operativa ledningsgruppernas fokus ska ligga på beslut, samordning och uppföljning av planlagda insatser och annan operativ verksamhet i ett vecko- och tertialperspektiv. I lokalpolisområdena kan det också finnas opera-

12 12 tiva ledningsgrupper alternativt en annan beslutsfunktion med motsvarande mandat och uppgift Operativ beslutsfunktion En beslutsfunktion med mandat från respektive operativ ledningsgrupp att vid behov omprioritera hela den operativa resursen i ett dygnsperspektiv ska finnas på samtliga nivåer. Denna funktion ansvarar för att omedelbart omhänderta, värdera och prioritera underrättelser på respektive nivå. Funktionen ansvarar också för att framkalla operativa aktiviteter på rätt nivåer inom Polismyndigheten med utgångspunkt från underrättelsernas innehåll. Funktionen ska ha tillgång till ett ändamålsenligt beslutsstöd 13 med kompetens för arbete mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet. Beslutsfunktionen ska vara anpassad efter verksamhetsbehovet och uppdraget på respektive nivå. Den överliggande nivån ska ha mandat att fatta beslut som berör underliggande nivåer - inte tvärtom. Under kontorstid kan beslutsfunktionen i ett lokalpolisområde exempelvis upprätthållas av en lokalpolisområdeschef 14 och under icke kontorstid av ett yttre befäl. I polisområdena kan beslutsfunktionen under kontorstid exempelvis upprätthållas av en polisområdeschef 15. Under icke kontorstid skulle funktionen kunna ingå som en del i de nuvarande länskommunikationscentralerna. Det viktiga är att beslutsfunktionen finns på samtliga nivåer och att uppgiften och beslutsmandatet är tydligt. På regional och nationell nivå ska beslutsfunktionen och beslutsstödsfunktionen 16 ingå som en del i de framtida regionala ledningscentralerna och i den nationella ledningscentralen. Den bör vara tillgänglig under större delen av dygnet och skulle exempelvis kunna upprätthållas av en kvalificerad förundersökningsledare eller spaningsledare tillsammans med nuvarande vakthavande befäl. På regional och nationell nivå skulle även polischefsberedskapen kunna vara en del av beslutsfunktionen Operativ beslutsstödsfunktion På samtliga nivåer ska det finnas ett beslutsstöd för beredning, operativ samordning och underrättelsesamordning som är anpassat efter verksamhetsbehovet och uppdraget. Beslutsstödet ska tillföra kompetens för arbete mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet till den operativa beslutsfunktionen 17 samt vara en länk mellan underrättelsetjänsten, den operativa verksamheten och beslutsfunktionen. I vissa lokalpolis- och polisområden kan den operativa beslutsstödsfunktionen upprätthållas av en enskild befattningshavare under kontorstid. I andra kan den bestå av flera personer och vara bemannad även utanför kontorstid. Verksam- 13 Se avsnitt Operativ beslutsstödsfunktion. 14 Alternativt en annan funktion med operativt chefsansvar. 15 Alternativt en annan funktion med operativt chefsansvar. 16 Se avsnitt Operativ beslutsstödsfunktion. 17 Se avsnitt Operativ beslutsfunktion.

13 18 Se bilaga 5 - exempel på utformning av en beslutsstödsfunktion på regional och nationell nivå i linje med principerna för särskild ledningsstab. 19 Inriktningsbeslut om Polismyndighetens övergripande organisation och styrning, Fas 3 och 4: Inriktningsbeslut. Beslut den 16 oktober hetsbehovet och uppdraget avgör såväl bemanning som vilken tid på dygnet den ska finnas tillgänglig. I polisregionerna och vid Nationella operativa avdelningen ska beslutsstödsfunktionen ingå som en del i de framtida regionala ledningscentralerna samt i den nationella ledningscentralen och vara tillgänglig under större delen av dygnet, 7 dagar i veckan. På regional och nationell nivå ska beslutsstödsfunktionen ha förmåga och mandat att koordinera den operativa verksamheten samt underrättelse- och utredningsverksamheten. Man ska också ha förmåga att bedriva viss brottssamordning och forensisk samordning Förundersöknings- och spaningsledning Regionalt och nationellt ska det finnas förmåga att bedriva förundersökningsoch spaningsledning utifrån verksamhetsbehovet och uppdraget. I denna del lämnar inte projektgruppen något närmare förslag eftersom frågan om förundersökningsledning hanteras inom ramen för arbetet med OP-4, Utredningsverksamheten Operativ resurs Regional och nationellt ska det finnas förmåga att med kort varsel och med viss uthållighet bedriva spaning, genomföra operativa insatser och utredningsarbete mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet. Den sammanlagda förmågan i polisregionerna och vid Nationella operativa avdelningen ska svara upp mot de nationella verksamhetsbehoven. I lokalpolis- och polisområdena ska förmågan vara anpassad efter verksamhetsbehovet och uppdraget i respektive polisregion Beredning och samordning mellan nivåerna Verksamheten i den nya Polismyndigheten ska byggas underifrån 19. Detta innebär bl.a. att arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter ska placeras på lägsta ändamålsenliga nivå, om inte särskilda skäl talar emot detta. Att bedriva verksamhet på en högre nivå i myndigheten ska kunna motiveras av att detta leder till högre kvalitet och effektivitet i brottsbekämpningen. I praktiken kräver detta en nationellt enhetlig och sammanhängande samordnings- och beslutsstruktur som utgår från verksamhetsbehoven i lokalpolisområdena. Ansvaret för prioriterad verksamhet som inte kan genomföras med den resurs eller den kompetens som finns tillgänglig i lokalpolisområdena ska kunna lämnas vidare till den närmast överliggande nivån för bedömning och beslut. Ansvaret för operativa åtgärder, operativ samordning och uppföljning stannar i normalfallet på den nivå där beslut fattas. De underrättelser som besluten baseras på hanteras i särskild ordning och delges de som har behov av informationen.

14 14 Inom ramen för den nuvarande seriebrottssatsningen används en särskild bedömningsmall 20 i samband med beslut om resursförflyttningar. En liknande mall skulle kunna användas i den föreslagna samordnings- och beslutsstrukturen. I lokalpolisområdena skulle bedömningsmallen kunna ligga till grund för en strukturerad bedömning av om ansvaret för ett visst problem ska överlämnas till närmast överliggande nivå. Mallen skulle sedan kunna användas på motsvarande sätt för samordning mellan övriga nivåer. Internationellt samarbete är en viktig framgångsfaktor i arbetet mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet. Denna förmåga bör därför förstärkas i polisregionerna 21. Ett nationellt fokus på de mest frekventa områdena för in- och utpassering ur landet är också en mycket viktig framgångsfaktor i detta sammanhang. Nationella operativa avdelningen ansvarar för all internationell samordning i den nya Polismyndigheten. 9. Planlagda insatser i linje med nationellt inriktningsbeslut 9.1 Allmänt Det nationella inriktningsbeslutet ska omsättas i planlagda insatser som sammantaget bidrar till att de nationella effektmålen uppnås. Arbetet ska i så stor utsträckning som möjligt ske i samverkan med andra berörda myndigheter. Ansvaret för detta vilar på de operativa ledningsgrupperna på respektive nivå. Samordnings- och beslutsstrukturen måste säkerställa en fungerande operativ samverkan mellan de olika nivåerna så att arbetet på bästa sätt anpassas till lokala, regionala och nationella förhållanden. 9.2 Beslutsunderlag Med utgångspunkt från det nationella inriktningsbeslutet 22 ska de operativa ledningsgrupperna på respektive nivå ge underrättelsetjänsten i uppdrag att presentera ett beslutsunderlag beträffande vilka individer och nätverk man bör fokusera på under kommande tertial. Verksamheten i den nya Polismyndigheten ska byggas underifrån, så också beslutsunderlagen. De lokala beslutsunderlagen vidarebefordras till den regionala nivån där man sammanställer regionala beslutsunderlag med utgångspunkt från de lokala. På motsvarande sätt sammanställer underrättelsetjänsten på nationell nivå ett nationellt beslutsunderlag. Ansvaret för att detta fungerar på ett tillfredsställande sätt är en del av Nationella operativa avdelningens processansvar 23 för underrättelseverksamheten. 20 Se Bilaga Exempelvis genom att IPO-certifierade internationella handläggare utbildas i polisregionerna i linje med ett pågående pilotprojekt mellan RKP/IPO och polismyndigheterna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. 22 Beslutad tertialinriktning. 23 Se avsnitt 6.1 Nationellt processansvar.

15 Beredning och operativ samordning mellan nivåerna När beslutsunderlagen från underrättelsetjänsten på respektive nivå är färdiga måste de beredas och kompletteras med annan information för att utgöra fullgoda underlag för beslut. Ansvaret för beredning och samordning mellan de olika nivåerna ligger på de operativa beslutsstödsfunktionerna 24 på respektive nivå. I ett första skede sker en beredning och samordning i varje region beträffande insatser som bör initieras lokalt och regionalt. Därefter sker en nationell b e- redning och samordning vad gäller insatser som bör initieras regionalt och nationellt. Utgångspunkten ska vara att ansvaret för en viss insats kan läggas på en högre nivå i Polismyndigheten om det exempelvis motiveras av att detta leder till högre kvalitet och effektivitet i brottsbekämpningen. Bild 3. Tertialperspektiv nationell samordnings- och beslutsstruktur i fyra nivåer. I samordnings- och beredningsprocessen ska man göra operativa bedömningar och överväganden av olika slag. Man ska också inventera tillgänglig resurs och kompetens i syfte att prioritera ur ett helhetsperspektiv och skapa balans mellan underrättelse-, spanings-, utrednings- och brottsförebyggande arbete. 9.4 Beslut om planlagda insatser Efter beredning och samordning föredras beslutsunderlagen i respektive operativ ledningsgrupp där man beslutar vilka planlagda insatser som ska initieras på respektive nivå under nästkommande tertial. Mål, ansvarsförhållanden, resurs, tidsperspektiv osv. anges i beslutet. Vid regionala och nationella insatser ska det vid behov finnas ett tydligt beslutsmandat som inte tar hänsyn till ge o- 24 Se avsnitt Operativ beslutsstödsfunktion.

16 25 Joint Investigation Teams (JIT). 26 Operativ ledning Bedömande och beslutsfattande, Lednings- och fältstaber vid särskild händelse en handledning av Lars Nylén, februari grafiska eller organisatoriska gränser. Vad gäller operativ ledning av planlagda insatser hänvisas till avsnitt 9. Vid beslut om regionala och nationella insatser bör man överväga att upprätta formella samverkansavtal i linje med de avtal som används då man bildar gemensamma utredningsgrupper vid internationellt rättsligt samarbete 25. Detta skulle bl.a. kunna tydliggöra ansvarsförhållanden och åtaganden för berörda parter. Det skulle också kunna underlätta internationellt samarbete eftersom formerna för bildandet av gemensamma utredningsgrupper skulle vara likartade både vid nationellt och internationellt samarbete. 9.5 Regionala mål och uppföljning De planlagda insatserna ska inriktas mot regionala mål som sammantaget leder till att de nationella effektmålen nås. Arbetet inom ramen för planlagda insatser ska följas upp veckovis. De operativa beslutsstödsfunktionerna tar fram, bereder och samordnar underlag för avvikelserapportering, uppföljning och beslut till de operativa ledningsgrupperna på respektive nivå. Bild 4. Veckoperspektiv nationell samordnings- och beslutsstruktur i fyra nivåer. 10. Operativ ledning av planlagda insatser 10.1 Allmänt Den ledningsstruktur som föreslås i detta avsnitt bygger i tillämpliga delar bl.a. på metodiken för att leda arbetet vid särskilda händelser 26, med tydliga

17 17 ledningsnivåer. Detta är grunden för en effektiv och lätthanterlig ledningsstruktur som under en insats kan växa från en ensam ledningsperson till en fullt utbyggd ledningsorganisation verksam på flera nivåer. Metodiken lägger också en gemensam grund för stabsverksamhet och betonar vikten av underrättelsestöd, uppföljning och utvärdering. En av grundprinciperna i arbetsmetodiken vid särskilda händelser är att verksamheten ska styra organisationen. Detta skulle kunna säkerställa att Polisens insatser mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet alltid anpassas efter den uppgift man bestämt sig för att lösa och i flera avseenden ge goda förutsättningar för en underrättelseledd operativ gränslös samverkan. Vilken nomenklatur som ska användas vid operativ ledning av planlagda insatser lämnar projektgruppen öppet. I det följande avsnittet har vi dock valt att beskriva några centrala funktioner utifrån den nomenklatur som används vid operativ ledning av särskilda händelser. I tillämpliga delar ska hänsyn också tas till Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott (PUG) och vad som framgår av Polisens underrättelsemodell (PUM) beträffande planlagda insatser En funktion motsvarande kommenderingschef I samband med beslut om en planlagd insats utses en motsvarighet till kommenderingschef. Kommenderingschefen ansvarar för den övergripande operativa ledningen av insatsen och kan ha sin organisatoriska hemvist såväl inom polisregionerna 27 som inom Nationella operativa avdelningen. Kommenderingschefen ska ha en nära dialog med berörd operativ ledningsgrupp beträffande uppdrag, mål, tidsperspektiv, former för uppföljning, resursbehov etc. Kommenderingschefen beställer också nödvändiga beslutsunderlag från underrättelsetjänsten som bland annat ska innehålla uppgifter om vilka individer och nätverk man bör rikta insatsen mot. Utifrån uppdraget, tillgänglig resurs och beslutsunderlaget från underrättelsetjänsten fattar kommenderingschefen ett beslut motsvarande Beslut i Stort för insatsen En funktion motsvarande polisinsatschef Med utgångspunkt från den insats som ska genomföras utser kommenderingschefen en eller flera polisinsatschefer med ansvar för att leda den minutoperativa verksamheten i linje med kommenderingschefens Beslut i Stort. Antalet polisinsatschefer avgörs av uppdraget, aktuell underrättelseinformation och tillgänglig resurs. Polisinsatschefen ska vid behov ha mandat att fatta operativa beslut inom ramen för insatsen utan hänsyn till geografiska eller organisatoriska gränser. Polisinsatschefen kan ha sin organisatoriska hemvist såväl inom polisregionerna 28 som inom Nationella operativa avdelningen. 27 Inklusive polisområden och lokalpolisområden. 28 Inklusive polisområden och lokalpolisområden.

18 Beslutsstöd Underrättelsetjänsten är självklart ett mycket viktigt beslutsstöd vid planlagda insatser. Beroende på vilken uppgift som ska lösas kan det också uppstå behov av andra typer av beslutsstöd. Resurser för beslutsstöd säkerställs genom beslut av respektive operativ ledningsgrupp. Arbetsmetodiken som används vid särskilda händelser lägger en gemensam grund för en stabsverksamhet som också skulle kunna vara användbar i arbetet mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet. Kommenderingschefen avgör om uppgiften kräver en särskild ledningsstab. En sådan stab indelas i funktioner och anpassas utifrån uppgiften Operativ grundstruktur Med utgångspunkt från uppgiften bör kommenderingschefen, tillsammans med polisinsatscheferna, utse operativt ansvariga för exempelvis underrättelseverksamhet, utredningsverksamhet, spaningsverksamhet, operativa insatser och brottsförebyggande verksamhet. Organisationen för den nationella insatsen GUNDER är ett exempel på hur en planlagd insats kan organiseras: 11. Operativ ledning i ett 24-timmars-perspektiv 11.1 Allmänt Det nationella inriktningsbeslutet är vägledande för såväl underrättelsetjänsten som den operativa verksamheten mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet. Inriktningsbeslutet ska således vägas in även vid prioriteringar på kort sikt. Polisens förmåga till operativ ledning i 24-timmars-perspektivet (de enskilda arbetspassen) avgör möjligheterna att omedelbart omhänderta, värdera och prioritera underrättelser och framkalla operativa aktiviteter på rätt nivåer inom Polismyndigheten. Det är viktigt att fortlöpande prioritera mellan exempelvis planlagda insatser, behov av brådskande åtgärder mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet samt annan minutoperativ verksamhet.

19 19 Ytterst handlar det om att någon måste vidta rätt åtgärder, på rätt plats, i rätt tid. Tydliga och snabba beslutsvägar där man prioriterar ur ett helhetsperspe k- tiv snararare än inom ramen för olika verksamhetsgrenar bör öka förutsättningarna för detta. Ofta handlar det om behov av kortare ingripandespaning, samt fordons- och förarkontroller eller liknande. I princip är detta arbetsuppgifter som alla poliser ska klara av och det kräver i normalfallet inte den kompetens som den ytterst begränsade resursen med kvalificerade spaningsgrupper har Beslutsunderlag I 24-timmars-perspektivet krävs konkreta beslutsunderlag som är utformade så att de omedelbart kan ligga till grund för beslut om operativa åtgärder. Den operativa beslutsfunktionen 29 på respektive nivå är mottagare av dessa beslutsunderlag och avgör när en underrättelse är tillräckligt bra för att ligga till grund för beslut. Det är också beslutsfunktionen som inriktar underrättelseverksamheten och prioriterar arbetet i det korta tidsperspektivet Beredning och samordning mellan nivåerna En viktig förutsättning för effektiv operativ ledning är att fokusera på rätt s a- ker och filtrera bort bruset i det dagliga i informations- och underrättelseflödet. De operativa besluten ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå 30. Detta innebär att Polisen måste ha förmåga att snabbt identifiera vad man ska jobba med på den egna nivån samtidigt som man också måste ha förmåga att snabbt avgöra vilka beslut som bör fattas på en överliggande nivå. Bild 5. Dygnsperspektiv - nationell samordnings- och beslutsstruktur i fyra nivåer. 29 Se avsnitt Operativ beslutsfunktion. 30 Se Genomförandekommitténs inriktningsbeslut.

20 20 I samordnings- och beredningsprocessen ska man inventera tillgänglig resurs samt göra operativa bedömningar och överväganden av olika slag. Vad gäller den operativa brotts- och underrättelsesamordningen finns flera viktiga beröringspunkter mot verksamheten vid PKC där det hanteras ett stort antal brottsanmälningar och underrättelseuppslag varje dygn. Den informationen måste utgöra en del av det operativa beslutsunderlaget i 24-timmarsperspektivet. När beslutsunderlagen från underrättelsetjänsten på respektive nivå är färdiga kompletteras de vid behov med annan information innan de föredras för beslut. Ansvaret för beredning och samordning mellan de olika nivåerna ligger på den operativa beslutstödsfunktionen 31 på respektive nivå. Beredning och samordning initieras i lokalpolisområdena där man vid korta dagliga möten (max 15 minuter) avgör vilka frågor som bör lämnas vidare till polisområdesnivån för bedömning och beslut. Därefter sker motsvarande beredning och samordning stegvis från polisområdesnivån till regional och nationell nivå i linje med fö l- jande arbetsrytm: Utgångspunkten ska vara att ansvaret för en viss åtgärd eller ett visst problem kan läggas på en högre nivå i Polismyndigheten om det bedöms leda till ökad kvalitet och effektivitet i brottsbekämpningen Operativa beslut Efter beredning och samordning föredras beslutsunderlagen för den operativa beslutsfunktionen på respektive nivå som avgör vilka åtgärder som ska genomföras och avdelar resurser för detta Uppföljning Verksamheten följs upp dygnsvis av beslutsstödsfunktionerna på re spektive nivå samt veckovis i respektive operativ ledningsgrupp. 31 Se avsnitt Operativ beslutsstödsfunktion.

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt, Bergslagen, Nord)

Läs mer

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser Projektdirektiv 2013-08-22 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv EK-2, Finansiell styrning Den nya Polismyndigheten ska inleda sitt arbete den 1 januari

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Polissamordningen: Från en splittrad till en samlad svensk Polis En naturlig fortsättning på arbetet som redan

Läs mer

Rapport OP-3 Kärnverksamhet

Rapport OP-3 Kärnverksamhet Rapport 2014-01-20 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Rapport OP-3 Kärnverksamhet En ny organisation för Polisen Innehållsförteckning Sammanfattning av förslaget... 3 1 Uppdraget...

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 85 90 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma

Läs mer

Bilaga 2. Beslut som följs upp i Polismyndighetens förändringsbarometer. Statskontorets rapport 2016:22

Bilaga 2. Beslut som följs upp i Polismyndighetens förändringsbarometer. Statskontorets rapport 2016:22 Bilaga 2 Beslut som följs upp i Polismyndighetens förändringsbarometer Statskontorets rapport 2016:22 PM 1 (2) Beslut som följs upp i Polismyndighetens förändringsbarometer 1. 50 procent av regionens

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen

Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Chef för Regionala gränspolisen i region Stockholm

Chef för Regionala gränspolisen i region Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionala gränspolisen i region Stockholm till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen

Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen Den tillträdande chefen för Nationella operativa avdelningen

Läs mer

OP 15Polisens nationella utredningskoncept (PNU)

OP 15Polisens nationella utredningskoncept (PNU) Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 OP 15Polisens nationella utredningskoncept (PNU) Rapport [Ange författarens namn] 2014-08-29 1 2 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas 2014-01-09 Regeringskansliet Mats Paulsen Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen

Läs mer

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT Polissamordningen hittills Juni 2013 Regionbeslutet Oktober 2013 Inriktningsbeslutet Maj 2014 Detaljbeslutet 23 1 Jämnstora, bärkraftiga regioner Huvudorter Tydlig ledning,

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Inriktningsbeslut om Polismyndighetens övergripande organisation och styrning

Inriktningsbeslut om Polismyndighetens övergripande organisation och styrning Inriktningsbeslut om Polismyndighetens övergripande organisation och styrning Fas 3 och 4: Inriktningsbeslut Beslut den 16 oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 2 Utgångspunkter...

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2016 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner Nationella operativa avdelningen 5 gemensamma avdelningar HR-avdelningen,

Läs mer

OP 4:1 Brottssamordning

OP 4:1 Brottssamordning Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten OP 4:1 Brottssamordning Rapport 14 mars 2014 Ju 2012:16 1 Innehåll 1 Op 4.1. Sammanfattning och förslag... 3 2 Uppdraget... 6 2.1 Direktivet för OP 4:1...

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden Strategi för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden 2014 2016 2 Ett gemensamt ansvar Förord Gränskontroll och inre utlänningskontroll är viktiga delar i arbetet med att bekämpa

Läs mer

Åtgärder för att säkerställa ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö (1 bilaga)

Åtgärder för att säkerställa ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö (1 bilaga) PM 1 (3) Datum 2016-11-11 Diarienr (åberopas) A477.422/2016 Polismyndigheten Åtgärder för att säkerställa ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö (1 bilaga) Lägesbild

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 POLISSAMORDNINGEN 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 REDAN STARTAT BYGGAS UNDERIFRÅN INSYN SAMORDNING Dagens möte Därför ska polissamordningen genomföras Utgångspunkter för polissamordningen Så ska polissamordningen

Läs mer

Op5 Utvecklingsverksamheten

Op5 Utvecklingsverksamheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Op5 Utvecklingsverksamheten Delrapport etapp 1;2 15 december 2013 1 Innehåll OP 5. Rapport. Första etappen del 2... 2 Projektets genomförande...

Läs mer

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen...

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 2 Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Beredning av beslutet... 7 1.2 Polismyndighetens resultat... 7 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 8 1.4 Definition

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i..

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Långsiktig samverkan mellan Polisen och SDF inom Göteborgs stad 1 Arbetsprocessen 6. Uppföljning 1. Lägesbild 5. Aktivitet Åtgärd 4.

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

Polisriksdagen 2014. Stöldligor och mängdbrott. Seminarie A3 / C2. Fredrik Persson, RKP Anders Burén, Pmynd Sthlm

Polisriksdagen 2014. Stöldligor och mängdbrott. Seminarie A3 / C2. Fredrik Persson, RKP Anders Burén, Pmynd Sthlm Seminarie A3 / C2 Stöldligor och mängdbrott Fredrik Persson, RKP Anders Burén, Pmynd Sthlm 1 Upplägg seminariet 1. Bakgrund polisens satsning mot mängd och seriebrott 2. Beskrivning Insats Gunder 3. Uppföljning

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Chef till Nationellt forensiskt centrum

Chef till Nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till Nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet Stockholmsregionen växer Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar på vägar, järnvägar och med sjöfart. Små störningar

Läs mer

Chefer till ekonomiavdelningen

Chefer till ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Direktiv till Polisens chefer att informera sina medarbetare om preliminär inplacering, senast den 15 september 2014 Beslutet handlar om var, inte hur

Läs mer

2014-06-25 Rev 2014-08-07. Principer för inmappning. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16

2014-06-25 Rev 2014-08-07. Principer för inmappning. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 PM 2014-06-25 Rev 2014-08-07 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Principer för inmappning Principer för inmappning Mappningen innebär att alla medarbetare som berörs av verksamhetsövergång

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

OP-1 Den lokala polisverksamheten

OP-1 Den lokala polisverksamheten Projektrapport Version 1.0 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Johan Dixelius John Josefson 2013-09-17 OP-1 Den lokala polisverksamheten Slutrapport 2 Innehållsförteckning Våra förslag

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015

NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015 NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 Fas 1 beslut om arbetsplan

Läs mer

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras.

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad 2011. inledning Produktion: Rikspolisstyrelsen, Box

Läs mer

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Sida 1 av 10 Polisregion Nord Insynsrådet Polisregion Nord Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Farhågor inför framtiden, förslag och metod för dimensionering Den polisorganisation som nu är

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Delredovisning av regeringsuppdrag (Ju2015/09350/PO) att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Myndigheter i samverkan 2016 mot den organiserade brottsligheten Utgivare:

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

Regionala chefer till rättsavdelningen

Regionala chefer till rättsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Regionala chefer till rättsavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015

Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015 2014-12-19 Ju 2012:16/2014/145 Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015 Ju 2012:16 Grundläggande i den nya styrmodellen är att verksamhetsplanen inte

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:215-003 2016-04-08 1/2 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunstyrelsen Handlingsplan Trygg och säker 2016-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3310 av Beatrice Ask m.fl. (M) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016

Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016 Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016 Innehåll Innehåll Förord...5 Verksamhetens inriktning...6 Verksamhetsidé...7 Långsiktiga mål...8 Strategiska initiativ...9 Förändringsarbetet i fokus...12 3

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer