NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015"

Transkript

1 NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015

2 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER tal 2015

3 Fas 1 beslut om arbetsplan MARS 2013

4 Fas 2 beslut regioner och huvudorter JUNI 2013 Förankrat i möten med cirka medarbetare Den nya myndigheten ska byggas utifrån Polisens nuvarande sju samverkansområden Jämnstora regioner blir lättare att styra och kan samarbeta likvärdigt Regionerna ska ha helhetsansvar och bärkraft (till exempel klara 24/7)

5 Fas 3 och 4 inriktningsbeslut OKTOBER 2013 Närmare medborgarna och mer enhetligt i sex organisatoriska nivåer

6 Fas 6 rekrytering av chefer DECEMBER 2013 OKTOBER 2014 Klas Johansson Nord Dan Persson Bergslagen Carin Götblad Mitt Mats Löfving Stockholm Ulrika Herbst Öst Klas Friberg Väst Annika Stenberg Syd Anders Hall Utvecklingschef Tomas Landeström IT-chef Gunilla Svanh-Lindström Rättschef Jan Andersson Ekonomichef Kajsa Möller HR-chef Unni Jerndal Kommunikationschef Eva Årestad Radner Chef för rikspolischefens kansli Pågående rekrytering : chef Nationellt forensiskt centrum, biträdande regionpolischefer, polisområdeschefer och chef internrevision Regeringen utser: Rikspolischef, chef Nationella operativa avdelningen och chef Avdelningen för särskilda utredningar

7 100-tals aktiviteter säkerställer myndigheten MARS DECEMBER 2014 Exempel it11-14

8 Uppdrag: skapa nya sätt att ta emot medborgarnas synpunkter LULEÅ 3/4 Region Nord KARLSTAD 20/2 Region Bergslagen GÖTEBORG 4/6 Region Väst GÄVLE 29/1 Region Mitt ESKILSTUNA 20/3 Region Öst VISBY 1/7 Region Stockholm KALMAR 7/5 Region Syd

9 Morgonen den 1/1 2015

10 Förväntningar från: medborgare, politiker och medarbetare

11 Verkligheten den 1/1 2015

12 Då börjar det verkliga arbetet med att möta förväntningarna

13 Beslut om huvuddragen i Polismyndighetens detaljorganisation - med medborgare och medarbetare i centrum

14 Fas 5 och 6 beslut om detaljorganisation MAJ 2014 I det här beslutet presenteras huvuddragen i den nya detaljorganisationen detaljer på grupp- och individnivå är inte klara Nu börjar genomförandet. Det kommer att kräva samarbete och rimligt ställda förväntningar från alla

15 Principer för organisationsträdet 3 till 12 sektioner blir en enhet 3 till 12 grupper blir en sektion ca 8 till 12 medarbetare per grupp Max fem steg till Rikspolischefen. Gruppstorlekar borgar för bra ledar- och medarbetarskap. Säkerställer att antalet chefer är ändamålsenligt

16 Lokalt baserad kärnverksamhet för tryggare medborgare Brottsförebyggande, ingripande, utredningar, underrättelser och samband

17 Stärkta lokalpolisområden Polisens kärna nära medborgarna Så stimulerar vi förändring Ansvar och befogenheter Finansiell styrning Styrfilosofi

18 Mer ansvar och fler förmågor i 99 bärkraftiga lokalpolisområden Ansvar och befogenheter Ingripandeverksamhet Polisledda förundersökningar inklusive frihetsberövade och ungdomsbrott Trafiksäkerhetsarbete Stöd till brottsoffer Brottsförebyggande i samverkan med lokala aktörer Kommunpolis Hantera förvaltningsärenden Grov och organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv Tillhandahålla viss service Hundverksamhet (IGV-hund) Kontaktfunktion underrättelseverksamhet Medborgarkommunikation 99 lokalpolisområden är det planerade antalet. Precisering av antalet sker under genomförandet i regionerna. All ingripandeverksamhet och alla yttre befäl ska vara organiserade i lokalpolisområden med mellan 50 och 180 medarbetare

19 Finansiell styrning genom fördelning av resurser Idag myndighet x Efter 1/ X % till staber, styrning och stöd regioner och polisområden minskar staber, styrning och stöd X % till utredningar X % till operativa grupper lokalpolisområden ökar utredningar och operativa grupper Målet är att mer än hälften av polisregionernas verksamhet ska bedrivas lokalpolisområden. Effekten ska bli ökad uppklaring av brott och högre upplevd tillgänglighet fastställs i verksamhetsplanen för 2015.

20 Ny styrfilosofi med lokala mål och medborgarlöften Utifrån lokala problembilder sätt lokala mål som kompletterar de nationella målen Till målen knyts lokala medborgarlöften, en form av åtaganden som lokalpolisområdeschefen gör utifrån kunskap från medborgarna, lokala aktörer och medarbetarna Medborgarlöftena kommuniceras offentligt för ökad insyn och delaktighet i polisverksamheten Ny modell för verksamhetsstyrning beslutas hösten Då preciseras hur den nya styrfilosofin fungerar i detalj

21 En mer publik och närvarande polis i det lokala samhället Ansvar och befogenheter Lokalpolisområdeschefen får mer resurser och större ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Medarbetarna deltar i arbetet att sätta mål utifrån den lokala problembilden Lokala trygghetsundersökningar ska göras i Sveriges kommuner Dessutom ska kontinuiteten i samverkan med kommunerna stärkas Till det kopplas ett utökat ansvar för medborgar- och resultatkommunikation

22 35 polisområden för samordning och uppföljning Ansvar och befogenheter Utreda ärenden som av särskilda skäl inte kan handläggas i LPO, till exempel familjevålds- och barnärenden, sexualbrott, vissa mord och grova narkotikabrott Samordna brottsutredningar Operativt och taktiskt underrättelsearbete, inhämta, bearbeta och delge på lokalpolisområdesnivå och regional nivå samt koordinera insatser Kansli för planering och uppföljning, mindre än dagens 35 polisområden är det planerade antalet. Precisering av antalet sker under genomförandet i regionerna

23 7 polisregioner för tydlig ledning och styrning Ansvar och befogenheter Utreda brott som kräver särskild kompetens eller är sällan förekommande, ex. miljö- och arbetsmiljöbrott, barnpornografi Biträdande regionpolischef ansvarar ytterst för utredningsprocessen i regionen Samordna brottsutredningar Ta fram operativa strategiska analyser, bedriva mer avancerad spaning och teknikspaning samt samordna det regionala underrättelsearbetet Ansvara för brottsoffer- och personsäkerhetsarbete De blivande regionledningscentralerna (RLC) och Polisens kontaktcenter (PKC) Kansli som planerar, följer upp och samordnar på övergripande nivå Kan ges nationellt ansvar för vissa verksamhetsområden (Gränspolisen i Stockholm placeras på regionnivå)

24 Nationella operativa avdelningen (NOA) för kraftsamling och enhetlighet Processansvar Underrättelseverksamhet Internationellt polisarbete och polissamverkan Nationella insatskonceptet Teknikspaning Brottsoffer och personskyddsarbete Funktionsansvar Nationella insatsstyrkan Nationella bombskyddet Polisflyget

25 Omfattande uppdrag för Nationella operativa avdelningen Jämfört med Rikskriminalpolisen: Chef för NOA har mandat att besluta om tillfälliga nationella resursförflyttningar Underrättelseverksamhet i hela Sverige dagliga nationella lägesbilder på alla nivåer Gränspolisverksamheten ökar möjlighet till enhetlig verksamhet Polisens kontaktcenter (PKC) ökar möjlighet till enhetlig och rättssäker hantering av alla brottsanmälningarna via PKC (inkluderar ansvar för telefonväxel) Processansvar innebär att ansvara för att styra och utveckla arbetsmetoderna samt att säkerställa enhetlighet. Processansvar innebär däremot inte personalansvar

26 Nationellt forensiskt centrum (NFC) Processansvar För hela den forensiska verksamheten, inklusive fältverksamhet IT-forensik (under utredning) Funktionsansvar Laboratorieverksamheten i de tre stora laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö Samordning med rättsväsendets övriga aktörer Samordna och följa upp den forensiska verksamheten i stort

27 Bättre förutsättningar att utreda fler brott Merparten av utredningarna utförs lokalt, nära medborgarna Biträdande regionpolischefen är ansvarig för att leda, styra och följa upp utredningsprocessen i respektive region Utvecklingscentrum inrättas i varje region, närmare verksamheten Kvalificerade fu-ledare ska finnas dygnet runt

28 Styrning och stöd för ökad enhetlighet Så stimulerar vi förändring Ökad strategisk styrning Verksamhetsnära - professionalitet och tillgänglighet viktigare än individ och närhet Utvecklat administrativt stöd

29 Sex avdelningar för enhetlig styrning och stöd IT, UTVECKLING, RÄTTSAVD., EKONOMI, HR OCH KOMMUNIKATION Den horisontella organisationen ansvarar för och fokuserar på myndighetsgemensamma frågor Den vertikala organisationen ansvarar för och fokuserar på frågor inom ett geografiskt område eller avdelning. Exempelvis för löneförhandlingar inom HR, presskontakter inom kommunikation, vapentillstånd inom rättsavdelningen och redovisning av budgetutfall inom ekonomi.

30 HR-avdelningen Ansvar och befogenheter HR i regionen ansvarar för att realisera arbetsgivarpolitik i regionen/nationella avdelningar Nationella kompetensområden styr och ger stöd till verksamheten, exempelvis genom att utarbeta riktlinjer, policies och styrdokument HR-direkt ger gemensamt HR-stöd och service för samtliga chefer och medarbetare genom standardiserat och automatiserat stöd. Polisens Administrativa center, PAC (löneadministration)

31 IT-avdelningen Ansvar och befogenheter Arkitektur ansvarar för it-arkitekturen Utveckling och förvaltning ansvarar för applikationsutveckling och förvaltning Förändringsledning och införande säkerställer att arbetssätt, rutiner och funktioner införs IT-drift och infrastrukturförvaltning sköter drift, förvaltning och infrastruktur Leverans och support sköter införande, leverans och service It-säkerhet har funktionsansvar för informations- och it-säkerhet samt signalskydd

32 Ekonomiavdelningen Ansvar och befogenheter Ekonomi ansvar för ekonomisk planering och uppföljning (budget och prognos) i regionerna Finansiell styrning ansvarar för ekonomisk planering och uppföljning inklusive miljöledning Lokalförsörjning ansvarar för kort- och långsiktig lokalförsörjning Inköp ansvarar för upphandling- och inköp av varor och tjänster

33 Kommunikationsavdelningen Ansvar och befogenheter Kommunikation i regionerna ansvarar för att genomföra kommunikationsstrategi, kontakter med media samt kommunikationsstöd till chefer Nationell kommunikationsenhet ansvarar för kommunikationsstrategi, kriskommunikation och nationella mediekontakter Produktion ansvarar för det redaktionella arbetet, digitala kanaler och Polismuseet Kommunikationsstöd ges till rikspolischefen och de nationella avdelningarna

34 Rättsavdelningen Ansvar och befogenheter Rättsenhet i regioner stödjer det operativa arbetet och kärnverksamhetens ledning Juridik svarar för den rättsliga styrningen i hela myndigheten Informationsförvaltning omfattar registratur, arkivfrågor, offentlighets- och sekretessfrågor samt vissa registerfrågor Förvaltningsärenden ansvarar för övergripande styrning, utveckling och uppföljning av den förvaltningsrättsliga verksamheten

35 Utvecklingsavdelningen Ansvar och befogenheter Utvecklingsavdelningen ska skapa arbetsmetoder närmare medarbetarna i regionala utvecklingscentrum. Målet är en mer direkt anpassad och medarbetardriven metodutveckling Sju regionala utvecklingscentrum med ansvarar för uppföljning, förvaltning och utveckling av sina verksamhetsområden som ansvarar för samtliga införanden i regionen Kansliet ansvarar för den övergripande utvecklingsstrategin

36 Rikspolischefens kansli Ansvar och befogenheter Verksamhetsstyrning och analys förvaltar och utvecklar myndighetens verksamhetsstyrningsmodell, omvärldsanalyser och uppföljningar Sekretariat bistår med kvalificerat handläggarstöd, samordning och administrativt stöd Verksamhetsskydd har processansvar för verksamhets- och säkerhetsskydd och ska skydda verksamheten och dess medarbetare

37 Avdelningen för särskilda utredningar Ansvar och befogenheter Utredningsverksamheterna ansvarar för det operativa utredningsarbetet Kansliet samordnar inkomna anmälningar, ansvarar för registratur, arkiv och för de sekretessfrågor som inte hanteras av utredningsverksamheterna

38

39 Fas Chefstillsättning, vision och detaljorganisation Syfte fas 6 Tillsätta nyckelbefattningar och de högsta cheferna inom den nya Polismyndigheten, samt utarbeta ny verksamhetsidé, detaljorganisation och arbets- och delegationsordning Vilka beslut förankras och fattas under fas 6 Huvuddrag i detaljorganisation i maj Arbets- och delegationsordning, kvar att göra Vad Tillsätta de högsta cheferna inom den nya Polismyndigheten Kvartal chefer för nya polisregioner tillsatta Ny verksamhetsidé har påbörjas Detaljorganisation byggd underifrån Arbets- och delegationsordning Utforma budgetunderlag för Vem Genomförandekommittén Ny ledningsgrupp Arbetsgrupper När 13/10/01 14/12/31

40 Nästa stora arbete är verkställandet Fas Verkställande, verksamhetsplan och budget Syfte fas 7: Verkställa organisation och bemanning, samt utarbeta ny verksamhetsplan och budget Vad: Genomförandeplan för detaljorganisationen inklusive precisering av lokalpolisområden och polisområden Verksamhetsplan och budget Information om verksamhetsövergång Utforma förslag till regleringsbrev för 2015 Inrätta en varaktig nämnd för beredning av anställningsärenden Vem: Genomförandekommittén Ny ledningsgrupp Arbetsgrupper När: 14/04/01 14/12/31 Vilka beslut förankras och fattas under fas 7: Genomförandeplan Verksamhetsplan och budget

41 Fas 7 verkställandet av detaljorganisationen juni 2014 Nästa steg är genomförande: Alla medarbetare ska placeras i den nya myndigheten, den så kallade mappningen Parallellt preciseras hela organisationen från gruppnivå i alla regioner och avdelningar Detta beräknas vara klart senast den 30 juni

42 Arbetet fortsätter även Uppstart och planering Fördjupningsdialog Mål, principer och nyckeltal Beslut om övergripande reformer Grundläggande organisation och ledningsstruktur Chefstillsättning, vision och detaljorganisation Verkställande, verksamhetsplan och budget FAS 8 Införande av detaljorganisation FAS 9 Införande av ny styrningsfilosofi

43 Frågor och diskussion Tydlig och enhetlig ledning Lokalt baserad kärnverksamhet för tryggare medborgare Enhetlig styrning och stöd

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen...

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 2 Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Beredning av beslutet... 7 1.2 Polismyndighetens resultat... 7 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 8 1.4 Definition

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 85 90 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma

Läs mer

Slutlig 2014-11-14. Arbetsordning för Polismyndigheten

Slutlig 2014-11-14. Arbetsordning för Polismyndigheten Slutlig 2014-11-14 Arbetsordning för Polismyndigheten 1 2 Innehållsförteckning 1 kap. Inledande bestämmelser... 4 2 kap. Ledning och organisation... 5 3 kap. De organisatoriska enheternas ansvarsområden...

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter På väg mot en sammanhållen Polismyndighet Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter Innehåll Innehåll... 1 Beslut om polisregioner och huvudorter... 2 1 Uppdraget... 3 2 Indelning i polisregioner...

Läs mer

Op5 Utvecklingsverksamheten

Op5 Utvecklingsverksamheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Op5 Utvecklingsverksamheten Polisens utvecklingscentrum Rapport etapp 2 15 februari 2014 1 Innehåll 1 Op 5. Sammanfattning och rekommendationer...

Läs mer

Slutrapport: OP-3.2 O vergripande strukturreform av LKC, PKC och telefonva xel

Slutrapport: OP-3.2 O vergripande strukturreform av LKC, PKC och telefonva xel 1 2013-12-20 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten JU 2012:16 Slutrapport: OP-3.2 O vergripande strukturreform av LKC, PKC och telefonva xel 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1 Bakgrund/uppdrag...

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

OP-13 Kartläggning av polisens internationella verksamhet

OP-13 Kartläggning av polisens internationella verksamhet Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2014-03-28 OP-13 Kartläggning av polisens internationella verksamhet Slutrapport 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 En ny organisation

Läs mer

Den nya Polismyndigheten. Information om polisregion Nord

Den nya Polismyndigheten. Information om polisregion Nord Den nya Polismyndigheten Information om polisregion Nord INNEHÅLL Bakgrund- en sammanhållen polis...5-9 Inriktningsbeslut... 5 Polisregioner...5 Polisområden...6 Lokalpolisområden......6 Huvuddragen i

Läs mer

Polisens budgetunderlag 2014-2016

Polisens budgetunderlag 2014-2016 Polisens budgetunderlag 2014-2016 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Februari 2013 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: EA-902-222/13 Omslagsfoto: Rikspolisstyrelsen Upplaga:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2009 Polisens digitala årsredovisning 2009 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28 Sida 2 (20) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord... 3 Vårt uppdrag... 4 Vision... 4 Mål... 4 Aktiviteter och uppföljningsmått... 5 Organisation... 17 Budget... 18 Riskanalys... 20 Uppföljning och

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

OP-20, polishundverksamheten 2015

OP-20, polishundverksamheten 2015 Slutrapport 2015-04-01 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 OP-20, polishundverksamheten 2015 2 3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Förslag till åtgärder... 7 1. Inledning...

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2010 Polisens digitala årsredovisning 2010 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan

Polishögskolans verksamhetsplan Polishögskolans verksamhetsplan 2012 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson,

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Polisens årsredovisning 2011

Polisens årsredovisning 2011 Årsredovisning 211 Polisens årsredovisning 211 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6475/1 ISBN: 13 978-91-89475-93-9 Grafisk form och layout: Citat Foto omslag: Dan Paulsen Foto kollage: Robert Blombäck

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2014:13 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg delrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer