Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet"

Transkript

1 SvK4000, v3.3, Marknad Jenny Lagerquist Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628) Svenska kraftnät utfärdade en remiss för det förslag på uppdaterat Balansansvarsavtal (AVTAL/2628) som kommer att träda i kraft i och med NBS-projektets roll out 18 april Totalt 6 aktörer inkom med svar på remissen som skedde 27 mars 20 april och sammanlagt framfördes 43 synpunkter på 34 olika punkter i avtalet. Nedan återfinns Svenska kraftnäts bemötanden till de inkomna remissvaren. Bifogat finns även det efter remissen uppdaterade Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628). Huvuddelen 1. Market conduct rules och UMM-applikationen Tre aktörer påpekade att hänvisningen till Nord Pool Spots Market conduct rules och Urgent market message- applikationen i Balansansvarsavtalet bör ses över med bakgrund i att REMIT och Transparensförordningen succesivt träder i kraft under Svenska kraftnät har med anledning av remissvaren sett över hänvisningen till Market conduct rules och Urgent market message-applikationen och ändrat om i texten som nu hänvisar till gällande lagstiftning och inte till Market conduct rules. En tydligare hänvisning till Nord Pool Spots Urgent market message-applikation har gjorts, då tidigare hänvisning till Elbörsens applikation inte längre är tillräckligs precis i samband med en justering i definitionen av termen Elbörs. Dessutom har textstycket som beskriver detta flyttats från huvuddelens stycke 4 Balansansvarigs åtaganden till Bilaga 2 Rapportering och underrättelse. 1/12

2 2. Svenska kraftnäts åtaganden En aktör påpekade att det i avtalet skrivs att Svenska kraftnät genom balansregleringen ska "säkerställa kortsiktigt" balanshållningen. Aktören menar att formuleringen kan tolkas på flera sätt och därför är otydlig. Vidare vill aktören framhålla att i framtiden är det kanske inte elförbrukningen som ska balanseras av elproduktion utan tvärtom. Aktören föreslår att använda begreppet momentan balans, som också finns med i bilagan för definitioner, istället. Svenska kraftnät anser att formuleringen tillräckligt bra innefattar det arbete Svenska kraftnät utför med att säkerställa balanshållningen. Balanshållningen är inte bara momentan, utan inkluderar arbete under timmen, varför benämningen momentan inte anses lämplig. Endast automatiska reserver är egentligen momentana. I och med att termen Balansreglering innefattar reglering av både förbrukning och produktion, anses texten inte behöva ändras i det avseendet. 3. Införandedatum En aktör menar att föreslaget datum för ändringar, 18 april, inte är optimalt då detta inte är brytdatum för nuvarande avräkning och att föreslaget datum borde tillmötesgå någon part (vecka eller månad), alternativt minimera antalet dagar som esett avräknar under brytmånaden. Aktören föreslår 1:a augusti som ett alternativ där brytning av månad och vecka sammanfaller. Parterna i NBS-projektet har kommit överens om 18 april och det är inte möjligt att ändra detta datum nu. Svenska kraftnät inser att det blir lite mer komplicerat avräkningstekniskt att lämna över till esett den 18 april, men inte omöjligt. Då datumet bestämdes i projektet övervägdes aspekterna att veckostarten inte överensstämmer med halvmånadsskiftet, dock bedömdes 18 april var det mest lämpliga datumet och den extra komplexitet detta medför vara överkomlig. Bilaga 1: Definitioner 4. Engelska termer En aktör uttryckte att det vore bra att inkludera engelska termer i definitionerna, åtminstone för den delen som används även i kontraktet med esett (NBS-projektet). 2/12

3 Alla definitioner i Balansansvarsavtalet har jämförts med de i esett Oys avräkningsavtal (Imbalance Settlement Agreement) och NBS-projektets handbok. Det finns inga motstridigheter i de definitioner som syftar till samma begrepp i dessa dokument. Dock så är det inte ordagrant lika, varför vi inte vill hänvisa till det engelska begreppet i definitionslistan för Balansansvarsavtalet. Svenska kraftnät anser det också inte rätt att lista begrepp som definitioner i avtalet när de inte sedan används i själva avtalet. 5. Balanstjänst En aktör uttryckte, med hänvisning till tidigare kommentar (punkt 2 ovan), att definitionen för Balanstjänst bör ses över. Svenska kraftnät anser att denna definition korrekt beskriver funktionen Balanstjänst. 6. Elbörs En aktör har påpekat att ändringen i definitionen av Elbörs medför att texten där denna används i huvuddelen av avtalet inte är tillräckligt tydlig. Definitionen har ändrats för att förtydliga att Elbörsen ska vara verksam i Sverige. Svenska kraftnät önskar att behålla definitionen generell i och med att denna syftar till funktionen Elbörs och inte en särskild aktör. Att det idag endast finns en Elbörs i Sverige innebär att vi implicit syftar till denna i avtalet. Vid behov av att specifikt syfta till Nord Pool Spot så har detta istället ändrats direkt i avtalstexten. 7. Reglerkraft Ek aktör framförde att definitionen Reglerkraft inte är tillräckligt precis och föreslog att precisa definitoner används i avtalet ex avropad FRR-M för att undvika sammanblandning av produkter. För att tydliggöra har definitionen för Reglerkraft utökats med förtydligande begrepp för automatiskt respektive manuellt avropad energi. Likaså har ändringar i avtalets text genomförts för att förtydliga vad som avses. Dessutom har begreppet reglerkraftaffär förtydligats och en ny definition för Reglerkraftmarknad tillkommit med avseende att förtydliga. 8. Regleråtagande En aktör framförde att begreppet Regleråtagande inte var tydligt nog och efterfrågade tydliggörande avseende olika former och tjänster; vad som avser effekt och vad som avser energi. 3/12

4 Definitionen har modifierats för att förtydliga åtagandet gällande Reglerkraft (energi) och Systemtjänster (effekt). 9. Leveransdygn En aktör påpekade att definitionen för Leveransdygn saknar förtydligande om det avser normaltid, aktuell tid, UCT+1 eller dylikt, dvs hantering av planer etc. på vintertid/sommartid. Definitionen har förtydligats med ett tillägg av CET i texten. 10. Handel (Fastkraftavtal) En aktör efterfrågar bekräftelse på att förändringen att Handel ersätter begreppet Fastkraft endast är ett skifte av benämning och inte innebörd. Det är ingen praktisk förändring i och med namnbytet. Definitionen av Handel tydliggör att det är fråga om ett avtal, vilket Svenska kraftnät anser tydliggör termens betydelse, trots att ordet avtal inte längre ingår i termen i sig. Bilaga 2: Rapportering 11. Gate closure för Bindande planer Med hänvisning till stycke Balansansvarigs rapportering till Svenska kraftnät önskar en aktör att tiden mellan gate closure och leveranstimme ska minska till 20 minuter. Aktören uttrycker: Prognoskvaliteten på våra produktionsanläggningar där vi får in mätvärden efter timmens slut har försämrats eftersom tiden mellan gate closure och leveranstimme har ökat till 45 minuter. Det innebär att vi har 15 minuter på oss att få in mätvärden, uppdatera planer och få fram dem till Svenska kraftnät. Det hinner vi inte. Gate closure för Bindande planer (45 minuter innan Leveranstimmen) är harmoniserat i norden sedan tidigare och förändras inte i och med NBS-projektet och ny version av Balansansvarsavtalet. 12. Anmälan till Svenska kraftnät En aktör påpekade att texten i Balansansvarsavtalet och det medföljande förklarande dokumentet inte var entydiga i fråga om Balansansvarigs anmälan till Svenska kraftnät, stycke I denna text står att Balansansvariga ska anmäla 4/12

5 > Balansansvariga för handelsparter per Elområde. > handelsparter i utlandet. Senast 5 dagar innan handeln starta. I det förklarande dokumentet står det att detta inte gäller för utbyte med Elbörsen. Texten i det förklarande dokumentet, att detta inte skulle gälla handel med Elbörsen, är felaktig och Svenska kraftnät ber om ursäkt för den förvirring detta kan ha orsakat. Anmälan för handel med Elbörsen är inte separat behandlad. 13. Obalansrapportering mellan Elbörs och aktörer En aktör framförde en kommentar kopplat till bilaga 2, stycke 2.4.2, angående obalansrapportering mellan Elbörsen och aktör och menade att det är något oklart om beskrivningen innebär någon förändring. Ingen förändring av hur obalansrapporteringen ska ske är gjord, samma regler gäller som förut. Svenska kraftnät har gjort ändringar i texten i stycke (och stycke som också är relevant) men dessa innebär endast mindre justeringar i texten och inte i principen gällande denna rapportering. 14. Kraftslag vid etablering av Reglerobjekt En aktör påpekade att solkraft inte finns som alternativ för kraftslag för Reglerobjekt och undrade hur detta skulle registreras. Detta kommer att åtgärdas i kommande förändringsförslag gällande utökat antal kraftslag för Reglerobjekten. Detta förslag remissas maj/juni och föreslås träda i kraft 16 november Svenska kraftnäts rapportering till Balansansvarig En aktör framförde ett önskemål om att Svenska kraftnät ska återrapportera Balansansvarigas inrapporterade utbyten/handelsvärden och inte endast differenserna (stycke 2.4.2) i och med att deadline för korrigering införs veckans alla dagar, enligt stycke Svenska kraftnät anser att en rapportering av differenserna är tillräcklig och kommer att fortsätta rapportera differenserna till Balansansvariga. Om så önskas kan matchat värde hämtas från esett av den Balansansvarige. 16. Nettoregleringspris En aktör framförde en fråga kring varför Svenska kraftnät slutar att skicka ut Nettoregleringspris och önskar att detta fortsätter. 5/12

6 Nettoregleringspriset kommer att ersättas av över- och underbalanspriser i och med att hanteringen av balansavräkningen kommer att skötas av esett Oy, dvs Nettoregleringspriset kommer upphöra att existera. Då Svenska kraftnät resonerade att över- och underbalanspriserna skulle kunna skickas till aktörerna som ersättning för Nettoregleringspriset om detta var önskvärt, så rådfrågades Elmarknadsrådet om detta. Vid Elmarknadsrådets möte framkom att det fanns ett intresse från aktörerna att få över- och underbalanspriserna skickade till sig, varför detta införs. Över- och underbalanspriserna kommer att skickas från Svenska kraftnät till Balansansvariga en timme efter Leveranstimmens slut. 17. Balansansvarigs ansvar för rapportering av korrigering av handel En aktör ifrågasätter förändringen att korrigering av värden för bilateral handel (stycke 2.4.3) kommer att kunna ske fram till kl dagen efter Leveransdygnet, till skillnad mot nuvarande ordning som tillåter korrigering fram till kl nästföljande vardag efter Leveransdygnet. Att deadline för korrigering av Handel ändras från att vara kl nästföljande vardag till att vara kl nästföljande dag är ett resultat av harmonisering i norden genom NBS-projektet. Denna information har funnits i Handboken sedan ca 1 år och har remissats i och med avräkningsavtalet över årsskiftet 2014/2015. Notera att deadline för korrigering av värden kommer att remissas igen under hösten 2015 till Balansansvariga. Bilaga 3: Handel med FCR Inga remissvar emottogs för denna del av avtalet. Bilaga 4: Handel med FRR-A 18. Dygnsvis handel för FRR-A En aktör framförde synpunkter på att handel med FRR-A inför varje dygn harmoniserar bättre med övriga produkter och gör det lättare att medverka i denna handel. 6/12

7 Det pågår ett nordiskt projekt som ser över FRR-A marknaden och de villkor som finns idag. Vi avvaktar därför resultat från detta projekt. Notera att det inte är någon skillnad i marknadsvillkor vad gäller FRR-A i förslaget för nya Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) och det nuvarande avtalet. 19. Befintlig FRR-A marknad En aktör framförde ett önskemål om förtydligande gällande om det är nuvarande FRR- A marknad som beskrivs i avtalet eller om det är tänkt att spegla den framtida nordiska FRR-A marknaden, som kommunicerats att börja gälla under Svenska kraftnät förstår att texten för FRR-A kan skapa förvirring i och med att remissat avtal är tänkt börja gälla 18 april 2016 och inser att vi kunde varit tydligare med detta. De villkor för FRR-A som hänvisas till här är endast för nuvarande modell och visar inga framtida förändringar. Bilaga 5: Handel med FRR-M 20. Felaktig hänvisning En aktör påpekade att i texten under punkt hänvisas till punkt 5.4.1, vilket sannolikt ska vara Detta är korrekt och åtgärdat i det uppdaterade avtalet. Tack för detta uppmärksammande. Bilaga 6: Prissättning och avgifter 21. Bortkopplingspris Två aktörer påpekade bristen i logik i och med att Bortkopplingspriset är satt till EUR/MWh medan högsta tillåtna uppregleringspriset (dvs pristaket på Regerkraftmarknaden) är EUR/MWh samt att pristaket på Elspot är EUR/MWh. En av aktörerna uppmanar även till en nordisk harmonisering i händelse av kritisk effektbrist. Denna fråga utreds idag inom ramen för översynen av det nu gällande Balansansvarsavtalet. Svenska kraftnät delar synen att det finns en brist i logiken gällande nivån för 7/12

8 Bortkopplingspriset samt det måste undersökas om en nordisk harmonisering är möjligt. Därför rekommenderas frågan att utredas vidare och ingen förändring att ske i nuläget. 22. Prissättning av energi för FRR-A En aktör framförde att det är oklart varför FRR-A inte prissätts oberoende av område. Denna skrivning har uppmärksammats och ett förslag på ändring kommer att remissas i och med översynen av nuvarande BA-avtal. 23. Prissättning av specialregleringar Två aktörer ifrågasatte prissättning av specialregleringar enligt pay-as-bid, där ena aktören efterfrågade en motivering till detta och den andra föreslog ett schablonpåslag på 10 % vid prissättning. Specialregleringar sker inte för att produktion och förbrukning är i obalans och därför ska priset inte påverka balanskraftpriset, dvs de inkluderas därför inte i marginalprissättningen för detta. Mothandel görs av Svenska kraftnät för att upprätthålla utlovad överföringskapacitet vid nätproblem. Därför prissätts dessa enligt pay-as-bid. Prissättningen av specialregleringar har inte förändrats i det nya avtalet jämfört med nuvarande avtal. 24. Avgifter Två aktörer påpekade att Svenska kraftnät bör publicera esetts avgifter som det hänvisas till i avtalet, och därigenom genomgå Svenska kraftnäts normala remisshantering/kontroll. Alla avgiftsnivåer för avgifter härstammande från Svenska kraftnät kommer att publiceras på aktörsportalen, dvs Svenska kraftnäts hemsida. En textändring har gjorts i avtalet som medför att avgiftsnivåerna beslutas av Svenska kraftnät två månader innan de börjar gälla, vilket gör att villkoren för avgifterna blir desamma som i nuvarande avtal, där bilagorna får ändras med två månaders varsel. 25. Reglerkraftpriser En aktör vill uppmana till minskad eftersläpning i publiceringen av reglerpriserna. Frågan gällande publicering av priserna från Reglerkraftmarknaden kommer att hanteras under hösten 2015, där Svenska kraftnät bjuder in Balansansvariga och Elmarknadsrådet att delta i en aktiv workshop i frågan. 8/12

9 Vidare öppnar Svenska kraftnät upp för möjligheten att skicka de fyra prisserier för varje timme till Balansansvariga som ersättning för Nettoregleringspriset (se punkt 16) ovan i dokumentet. Bilaga 7: Finansiering av Effektreserv 26. Vinst vid aktivering av effektreserven av balansskäl En aktör föreslår att eventuell överskjutande handelsvinst, efter avräkning gentemot balansansvariga, överförs för finansiering av nästkommande års effektreserv om detta är aktuellt. Svenska kraftnät anser att det inte är lämpligt att överföra ett eventuellt överskott från effektreserven mellan åren. Detta med grund i att de aktörer som är med och finansierar effektreserven ena året kan ha en förändrad portfölj till nästa år, liksom att Balansansvariga tillkommer och upphör mellan åren. Bilaga 8: Avräkning och fakturering 27. Gemensam faktura/utanordning En aktör framför önskemål om att erhålla en gemensam faktura/utanordning från esett för alla Balansansvarstjänster, på samma sätt som Svenska kraftnät hanterar detta idag. Aktören menar att det skapar en onödig administration att esett fakturerar eller kediterar denne för FRR-M, specialregleringar och balanskraft medan den Balansansvariga ska fakturera Svenska kraftnät för Systemtjänster baserat på den data som skickats till Balansansvarige från Svenska kraftnät. I och med att avräkningen delvis kommer att skötas av esett, i och med NBS-projektet, så kan detta önskemål inte tillgodoses. NBS-modellen innebär att avräkningen för Regler- och Balanskraft harmoniseras medan Systemtjänsterna kommer att skötas separat hos varje enskild TSO. Därför kommer oundvikligen Systemtjänsterna att separeras från Regler- och Balanskraft i och med att dessa inte avräknas av en enskild part längre. Balansansvariga kommer att erhålla en faktura som inkluderar både Regler- och Balanskraft och avgifter från esett, vilket innebär att det ändå blir en faktura mindre än idag. 9/12

10 28. Korrigering för Regleråtagande En aktör ifrågasätter varför det är olika deadline för bilateral handel när regleråtaganden kan korrigeras med Svenska kraftnät fram till kl nästföljande vardag. Svenska kraftnät har identifierat att det blir komplext att ha flera olika deadlines för olika typer av korrigering. Korrigering av värden för bilateral handel urspringer dock ur NBS-projektet och är en överenskommelse inom detta. Det kommer att ske en separat remiss under hösten 2015 angående deadline för korrigering av värden. 29. Avräkning av FRR-M En aktör framförde att de saknar ett stycke kring avräkning av FRR-M, att jämföras med de befintliga för avräkning av FCR och FRR-A, för att tydliggöra hur detta ska hanteras. I enlighet med förslaget har Avräkning av FRR-M tillförts i dokumentet där korrigering av avräknade värden FRR-M tydliggörs. 30. Fakturering av Systemtjänster En aktör frågade vad texten Balansansvarig fakturerar Svenska Kraftnät för Systemtjänster innebar och menade att de inte kände igen denna. Skrivningen som aktören syftar till är ny och lyftes upp i det förklarande dokumentet för att tydliggöra att det är en förändring mot nuvarande version av avtalet. Texten innebär att Svenska kraftnät inte längre ställer ut utanordningar för de Systemtjänster som Balansansvariga har sålt till Svenska kraftnät och de Balansansvariga får fakturera Svenska kraftnät för dessa. 31. Faktureringsrutiner En aktör framförde att faktureringsrutinerna inte är tillräckligt tydligt beskrivna och önskade att en betalningsmatris infördes i avtalet som tydliggjorde hur betalningarna skulle ske, till vem, etc. Texten i avtalet har förtydligats avseende villkoren för fakturering. En matris över alla betalningar införs inte i avtalet, då endast betalningar mellan Svenska kraftnät och Balansansvariga är relevanta och berättigade att ha med i avtalet. 32. Faktureringstider En aktör framför att faktureringstiderna för avräkningen bör harmoniseras. I textförslaget för nya avtalet sker faktureringen mellan Svenska kraftnät och Balansansvarig månadsvis, medan fakturering mellan esett och Balansansvarig sker veckovis. 10/12

11 Svenska kraftnät rådfrågade även Elmarknadsrådet i denna fråga där aktörerna framförde att veckovis fakturering är önskvärt. Därför uppdateras avtalet i enlighet med detta önskemål och fakturering av Systemtjänster sker därför per Leveransvecka (mån-sön). Övriga synpunkter 33. Nätägares rapportering En aktör kommenterade förändringen att nätägarna får 13 dagar på sig att rapportera godkända mätvärden mot idag 5 dagar. Aktören menar att detta blir en klar kvalitetsförsämring som försvårar Balansansvarigas planering och påverkar de prognoser som skickas till Balanstjänsten. Ändrad tidsperiod för nätägare att rapportera in mätvärden är resultatet av en harmonisering i Norden genom NBS-projektet och frågan har därför diskuterats i det forumet. Nedan återges vad NBS-modellen innebär med avseende på rapportering av mätvärden från nätägare. I Sverige finns idag krav på rapportering av timmätvärden dygnet efter Leveransdygnet. Detta krav är förenligt med NBS-modellen och kommer därför fortsatt att gälla. Vad gäller rapportering av rättade timmätvärden så finns idag krav i Sverige på att detta ska ske inom 5 vardagar och att Svenska kraftnät fakturerar Leveransperioden (halvmånad) cirka 7 dagar efter brytningen. NBS-modellen medger att denna tidsperiod förlängs med 5 vardagar till totalt 13 dagar efter Leveransdygnet varför detta är ett förslag på ändring som har framförts till Energimarknadsinspektionen gällande mätföreskrifterna (där arbete med uppdatering av dessa pågår). Den förlängda tiden för rättade mätvärden grundar sig i att det inte kommer att ske någon korrektionsavräkning i NBS-modellen såsom det görs i Sverige idag. Idag utför Svenska kraftnät en korrektionsavräkning ca 1,5 månad efter leveransperiodens slut (halvmånad). I och med att denna centrala korrektionsavräkning försvinner och ersätts av bilateral korrigering mellan parter så är förhoppningarna att rättningar avmätvärdena kommer att ske i större utsträckning inom de 13 dagarna efter leveransperioden och därmed att rättade mätvärden totalt sett finns på plats tidigare än idag. 11/12

12 34. Nästa remiss En aktör framförde att Svenska kraftnät på ett förtjänstfullt sätt presenterat föreslagna förändringar i ett separat dokument men föreslog att förändringarna även markerades i själva Balansansvarsavtalet. Svenska kraftnät tackar för synpunkten och kommer att skicka med avtalet med spåra ändringar markerade i de fall som detta bedöms lämpligt och tydligt. Det uppdaterade avtalet med förändringar gjorda baserade på de remissvar som emottagits kommer att skickas ut i två versioner ett med spåra ändringar och ett som är rent. Övriga förändringar i avtalet sedan remissomgångens utskick 35. Definition av Avtal I versionen som sändes ut föll den nytillkomna definitionen av Avtal bort i Balansansvarsavtalet (men angavs i det förklarande dokumentet). Denna definition har därför tillkommit i den uppdaterade versionen av avtalet. 36. Definition av Leveransvecka I och med ett införande av en ny tidsperiod, Leveransvecka, för fakturering så har denna definition tillkommit. 37. Flyttat textstycke Textstycket gällande Produktionsförflyttningar, tidigare Bilaga 5 stycke 5.4, har flyttats till Bilaga 2 stycke 2.7. Orsaken är att produktionsförflyttningar inte anses vara kopplade till FRR-M, varför denna text inte ska ligga i bilagan om FRR-M. 12/12

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 SvK1000, v3.2, 2012-03-09 Marknad Ulrika Formgren 2015-06-16 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 Närvarande Stefan Braun, Bixia Martin Brink, DinEL Björn Klasman, Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22 Marknaden ur systemansvarigs perspektiv Mats Elmér 2009-04-22 Systemansvar formulera krav på de balansansvariga - balansansvarsavtal kortsiktigt se till att inmatning och uttag är i balans svara för balansavräkning

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Marknadsavdelningen 2015-06-23

Marknadsavdelningen 2015-06-23 SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Marknadsavdelningen 2015-06-23 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) och AVTAL/1960 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och...... ("Balansansvarig") Organisationsnummer... Momsregistreringsnummer... Registreringsnummer för

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 Nordisk balansavräkning - NBS NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlistan omfattar de mest frekvent förekommande termerna i NBS och tillhandahåller en översättning av dessa till svensk terminologi Ordlista Nordisk

Läs mer

Elmarknadsråd 2015-05-19. Göteborg Energi, Göteborg

Elmarknadsråd 2015-05-19. Göteborg Energi, Göteborg Elmarknadsråd 2015-05-19 Göteborg Energi, Göteborg Dagordning 1. Dagordningen fastställs 2. Föregående mötesanteckningar 3. Balanssansvarsavtalet Jenny Lagerquist > Remissvar på nytt balansansvarsavtal

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER 1 (9) 2011-09-16 Rev. 12 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER Svensk Energi rekommenderar att nätägare utför bilateral efterkorrigering av tim- och schablonleveranser

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Tidplanen i detalj Regelförändringar Förtydliganden kring NBS-modellen

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS-modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

NBS Nordic Balance Settlement

NBS Nordic Balance Settlement NBS Nordic Balance Settlement Edielkonferensen Mats Elmér 2014-10-15 Innehåll 1. Bakgrund 2. Handboken 3. Avtalsstruktur 4. Säkerheter 5. Fakturering 6. Nyckeltal 7. Messaging Service 8. Online Service

Läs mer

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1057 REGELDOKUMENT Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D Detta regeldokument beskriver upphandling,

Läs mer

Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér

Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér Agenda Vad är NBS? Större förändringar mellan nuvarande och framtida modell Projektstatus Framtida arbete October

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

2011-02-24. Slutseminarium: Elanvändning vid kall väderlek

2011-02-24. Slutseminarium: Elanvändning vid kall väderlek 2011-02-24 Slutseminarium: Elanvändning vid kall väderlek 1 Agenda Introduktion och bakgrund till projektet Fortum Elnäts erfarenheter från vinterhalvåret 2009/2010 Hushållens elförbrukning vid kall väderlek

Läs mer

Elmarknadsrådets möte 2014-09-23

Elmarknadsrådets möte 2014-09-23 SvK1000, v3.2, 2012-03-09 Marknad Ulrika Formgren 2014-10-24 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2014-09-23 Närvarande Fredrik Lind, Bergen Energi Johan Schönström, BillerudKorsnäs Martin Brink, DinEL

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit! svar på Remiss ang Förslag till ändringar i Registraravtalet Frobbit! lämnar härmed de synpunkter vi har på de förslag till ändringar i Registraravtalet som.se skickade

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Elmarknadsråd 2015-09-15. Svenska kraftnät, Sundbyberg

Elmarknadsråd 2015-09-15. Svenska kraftnät, Sundbyberg Elmarknadsråd 2015-09-15 Svenska kraftnät, Sundbyberg Dagordning 1. Dagordningen fastställs 2. Föregående mötesanteckningar 3. Balanssansvarsavtalet Jenny Lagerquist > Bemötande av remissvar 4. Workshop

Läs mer

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN ÅLANDS AVRÄKNINGS- OCH LEVERANTÖRSBYTESPROCESS DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN 1.1 Utgångspunkt Avsikten är att inga nya investeringar i programvara för avräkning behövs och systemet skall vara enkelt att hantera

Läs mer

Elhandel. Plan. Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13

Elhandel. Plan. Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13 Elhandel Plan Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13 Handläggare: Lennart Karlsson 1 Innehållsförteckning 1. Användning och uppdatering av strategidokumentet...

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Möjligheter och hinder för aggregerad förbrukningsflexibilitet som en produkt på reglerkraftmarknaden

Möjligheter och hinder för aggregerad förbrukningsflexibilitet som en produkt på reglerkraftmarknaden UPTEC STS14 025 Examensarbete 30 hp Augusti 2014 Möjligheter och hinder för aggregerad förbrukningsflexibilitet som en produkt på reglerkraftmarknaden Maria Eriksson Josefin Sandwall Abstract Aggregated

Läs mer

Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad

Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad Referensgruppsmöte, 4 mars 2013 Referensgruppsmöte 2013-03-04 Upplägg Status projektet Status NordREG Samfakturering Scenario 1 och scenario 2 Informationshantering,

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

Minnesanteckningar från hearing avseende nätkoden LFC&R den 26 augusti 2013 (dnr 13-102125)

Minnesanteckningar från hearing avseende nätkoden LFC&R den 26 augusti 2013 (dnr 13-102125) MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Datum Minnesanteckningar från hearing avseende nätkoden LFC&R den 26 augusti 2013 (dnr 13-102125) Närvarande Magnus Andersson Ei Herlita Bobadilla Robles Ei Lena Jaakonantti Ei

Läs mer

Elmarknadsråd 2014-09-23. Svenska Kraftnät, Sundbyberg

Elmarknadsråd 2014-09-23. Svenska Kraftnät, Sundbyberg Elmarknadsråd 2014-09-23 Svenska Kraftnät, Sundbyberg Dagordning 1. Dagordningen fastställs 2. Föregående mötesanteckningar 3. Nyttjandeavtalet - krav på realtidsdata Oskar Sämfors 4. Förändrad nättariff

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden

Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden MISSIV Datum 2006-06-22 Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden Affärsverket svenska

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015 1. Bakgrund och överväganden Försäkringskassan får

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter.

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter. SVENSKA _ KRAFTNÄT Generaldirektören Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.ru@regeringskansliet.se 2014-09-19 2014/1420 REMISSVAR Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014 1. Bakgrund och överväganden Med stöd av 4 förordningen

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

Rättsavdelningen 2012-11-29 065040-2012 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2012-11-29 065040-2012 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (8) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2013 1. Bakgrund och överväganden Försäkringskassan får,

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

Elområden i Sverige. -ny marknadsdelning från 1 november 2011. Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen

Elområden i Sverige. -ny marknadsdelning från 1 november 2011. Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen Elområden i Sverige -ny marknadsdelning från 1 november 2011 Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen Elområden i Sverige Bakgrund Möjliga konsekvenser av förändringen Vilka förändringar kan tänkas på

Läs mer

Produktbeskrivning Resttrafik

Produktbeskrivning Resttrafik Produktbeskrivning Resttrafik 1 Inledning Produkten Resttrafik är en del i TeliaSonera Telefoniabonnemang och ger Kundens Slutkund tillgång till de trafikslag som inte omfattas av förval och som hittills

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Nätägaren. Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet.

Nätägaren. Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet. Nätägaren Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet. Ansvarar för mätning, avläsning, rapportering av överförd gas i inmatnings-

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Karl Fridolf Organisation BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum 08-677 28 27, 070-164 44 21 louise.marcelius@svenskenergi.se 2014-09-30 Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 1(12) Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Användning av pristyper... 3 3. Artiklar och prissättning...

Läs mer

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell 08-677 25 61 helena.laurell@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (5) Datum 2013-12-13 Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet,

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Vissa ändringar av balansansvaret

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Stockholms Universitets årsredovisning 2014

Stockholms Universitets årsredovisning 2014 1 Stockholms Universitets årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Stockholms Universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:112

Regeringens proposition 2014/15:112 Regeringens proposition 2014/15:112 Nordisk balansavräkning Prop. 2014/15:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (5) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Omvärldsbevakning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Omvärldsbevakning Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kommun, organisationsnummer 212000-0126 (Kommunen) och Storstockholms, organisationsnummer 212000-0356 Box 1328,111 83 Stockholm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Förbrukningsreduktion

Förbrukningsreduktion UPTEC STS14005 Examensarbete 15 hp Februari 2014 Förbrukningsreduktion Ett alternativ till gasturbiner som snabb aktiv störningsreserv? Jonas Alterbeck Abstract Förbrukningsreduktion - En alternativ lösning

Läs mer

MINSKA SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA ALKO- VÅLDET!

MINSKA SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA ALKO- VÅLDET! SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA En rapport FRÅN IOGT-NTO MINSKA ALKO- VÅLDET! Det ska vara kul att gå ut. Man ska inte behöva känna obehag ute på krogen eller på stan. Överservering, slapp

Läs mer

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Revisionsrapport Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Datum Dnr 2007-03-22 32-2006-0714 Konsumentverkets årsredovisning 2006 Riksrevisionen har granskat Konsumentverkets årsredovisning, beslutad 2007-02-21.

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen

Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen UMIT Research Lab 12 oktober 2011 Syfte Utveckla metoder för att minimera elkostnader genom att anpassa produktion till fluktuationer i elpriset. Fallstudie:

Läs mer

Svenska Kraftnäts Driftråd, möte 3-2015

Svenska Kraftnäts Driftråd, möte 3-2015 SVENSKA KRAFTNÄT Drift Alexandra Grigoriou 2015-09-15 2015/14 PROTOKOLL Svenska Kraftnäts Driftråd, möte 3-2015 Närvarande Folke Sjöbohm Magnus Brodin Johan Hagsten Jimmy Mattsson Gunnar Erixon Martin

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015 Förslag till förbättring av Andelstorget. Vid föreningsstämmorna 2013 och 2014 motionerades om förmedling av andelar i föreningen. 2013 års motion bifölls vilket hittills resulterat i att en kolumn med

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer