Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet"

Transkript

1 SvK4000, v3.3, Marknad Jenny Lagerquist Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628) Svenska kraftnät utfärdade en remiss för det förslag på uppdaterat Balansansvarsavtal (AVTAL/2628) som kommer att träda i kraft i och med NBS-projektets roll out 18 april Totalt 6 aktörer inkom med svar på remissen som skedde 27 mars 20 april och sammanlagt framfördes 43 synpunkter på 34 olika punkter i avtalet. Nedan återfinns Svenska kraftnäts bemötanden till de inkomna remissvaren. Bifogat finns även det efter remissen uppdaterade Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628). Huvuddelen 1. Market conduct rules och UMM-applikationen Tre aktörer påpekade att hänvisningen till Nord Pool Spots Market conduct rules och Urgent market message- applikationen i Balansansvarsavtalet bör ses över med bakgrund i att REMIT och Transparensförordningen succesivt träder i kraft under Svenska kraftnät har med anledning av remissvaren sett över hänvisningen till Market conduct rules och Urgent market message-applikationen och ändrat om i texten som nu hänvisar till gällande lagstiftning och inte till Market conduct rules. En tydligare hänvisning till Nord Pool Spots Urgent market message-applikation har gjorts, då tidigare hänvisning till Elbörsens applikation inte längre är tillräckligs precis i samband med en justering i definitionen av termen Elbörs. Dessutom har textstycket som beskriver detta flyttats från huvuddelens stycke 4 Balansansvarigs åtaganden till Bilaga 2 Rapportering och underrättelse. 1/12

2 2. Svenska kraftnäts åtaganden En aktör påpekade att det i avtalet skrivs att Svenska kraftnät genom balansregleringen ska "säkerställa kortsiktigt" balanshållningen. Aktören menar att formuleringen kan tolkas på flera sätt och därför är otydlig. Vidare vill aktören framhålla att i framtiden är det kanske inte elförbrukningen som ska balanseras av elproduktion utan tvärtom. Aktören föreslår att använda begreppet momentan balans, som också finns med i bilagan för definitioner, istället. Svenska kraftnät anser att formuleringen tillräckligt bra innefattar det arbete Svenska kraftnät utför med att säkerställa balanshållningen. Balanshållningen är inte bara momentan, utan inkluderar arbete under timmen, varför benämningen momentan inte anses lämplig. Endast automatiska reserver är egentligen momentana. I och med att termen Balansreglering innefattar reglering av både förbrukning och produktion, anses texten inte behöva ändras i det avseendet. 3. Införandedatum En aktör menar att föreslaget datum för ändringar, 18 april, inte är optimalt då detta inte är brytdatum för nuvarande avräkning och att föreslaget datum borde tillmötesgå någon part (vecka eller månad), alternativt minimera antalet dagar som esett avräknar under brytmånaden. Aktören föreslår 1:a augusti som ett alternativ där brytning av månad och vecka sammanfaller. Parterna i NBS-projektet har kommit överens om 18 april och det är inte möjligt att ändra detta datum nu. Svenska kraftnät inser att det blir lite mer komplicerat avräkningstekniskt att lämna över till esett den 18 april, men inte omöjligt. Då datumet bestämdes i projektet övervägdes aspekterna att veckostarten inte överensstämmer med halvmånadsskiftet, dock bedömdes 18 april var det mest lämpliga datumet och den extra komplexitet detta medför vara överkomlig. Bilaga 1: Definitioner 4. Engelska termer En aktör uttryckte att det vore bra att inkludera engelska termer i definitionerna, åtminstone för den delen som används även i kontraktet med esett (NBS-projektet). 2/12

3 Alla definitioner i Balansansvarsavtalet har jämförts med de i esett Oys avräkningsavtal (Imbalance Settlement Agreement) och NBS-projektets handbok. Det finns inga motstridigheter i de definitioner som syftar till samma begrepp i dessa dokument. Dock så är det inte ordagrant lika, varför vi inte vill hänvisa till det engelska begreppet i definitionslistan för Balansansvarsavtalet. Svenska kraftnät anser det också inte rätt att lista begrepp som definitioner i avtalet när de inte sedan används i själva avtalet. 5. Balanstjänst En aktör uttryckte, med hänvisning till tidigare kommentar (punkt 2 ovan), att definitionen för Balanstjänst bör ses över. Svenska kraftnät anser att denna definition korrekt beskriver funktionen Balanstjänst. 6. Elbörs En aktör har påpekat att ändringen i definitionen av Elbörs medför att texten där denna används i huvuddelen av avtalet inte är tillräckligt tydlig. Definitionen har ändrats för att förtydliga att Elbörsen ska vara verksam i Sverige. Svenska kraftnät önskar att behålla definitionen generell i och med att denna syftar till funktionen Elbörs och inte en särskild aktör. Att det idag endast finns en Elbörs i Sverige innebär att vi implicit syftar till denna i avtalet. Vid behov av att specifikt syfta till Nord Pool Spot så har detta istället ändrats direkt i avtalstexten. 7. Reglerkraft Ek aktör framförde att definitionen Reglerkraft inte är tillräckligt precis och föreslog att precisa definitoner används i avtalet ex avropad FRR-M för att undvika sammanblandning av produkter. För att tydliggöra har definitionen för Reglerkraft utökats med förtydligande begrepp för automatiskt respektive manuellt avropad energi. Likaså har ändringar i avtalets text genomförts för att förtydliga vad som avses. Dessutom har begreppet reglerkraftaffär förtydligats och en ny definition för Reglerkraftmarknad tillkommit med avseende att förtydliga. 8. Regleråtagande En aktör framförde att begreppet Regleråtagande inte var tydligt nog och efterfrågade tydliggörande avseende olika former och tjänster; vad som avser effekt och vad som avser energi. 3/12

4 Definitionen har modifierats för att förtydliga åtagandet gällande Reglerkraft (energi) och Systemtjänster (effekt). 9. Leveransdygn En aktör påpekade att definitionen för Leveransdygn saknar förtydligande om det avser normaltid, aktuell tid, UCT+1 eller dylikt, dvs hantering av planer etc. på vintertid/sommartid. Definitionen har förtydligats med ett tillägg av CET i texten. 10. Handel (Fastkraftavtal) En aktör efterfrågar bekräftelse på att förändringen att Handel ersätter begreppet Fastkraft endast är ett skifte av benämning och inte innebörd. Det är ingen praktisk förändring i och med namnbytet. Definitionen av Handel tydliggör att det är fråga om ett avtal, vilket Svenska kraftnät anser tydliggör termens betydelse, trots att ordet avtal inte längre ingår i termen i sig. Bilaga 2: Rapportering 11. Gate closure för Bindande planer Med hänvisning till stycke Balansansvarigs rapportering till Svenska kraftnät önskar en aktör att tiden mellan gate closure och leveranstimme ska minska till 20 minuter. Aktören uttrycker: Prognoskvaliteten på våra produktionsanläggningar där vi får in mätvärden efter timmens slut har försämrats eftersom tiden mellan gate closure och leveranstimme har ökat till 45 minuter. Det innebär att vi har 15 minuter på oss att få in mätvärden, uppdatera planer och få fram dem till Svenska kraftnät. Det hinner vi inte. Gate closure för Bindande planer (45 minuter innan Leveranstimmen) är harmoniserat i norden sedan tidigare och förändras inte i och med NBS-projektet och ny version av Balansansvarsavtalet. 12. Anmälan till Svenska kraftnät En aktör påpekade att texten i Balansansvarsavtalet och det medföljande förklarande dokumentet inte var entydiga i fråga om Balansansvarigs anmälan till Svenska kraftnät, stycke I denna text står att Balansansvariga ska anmäla 4/12

5 > Balansansvariga för handelsparter per Elområde. > handelsparter i utlandet. Senast 5 dagar innan handeln starta. I det förklarande dokumentet står det att detta inte gäller för utbyte med Elbörsen. Texten i det förklarande dokumentet, att detta inte skulle gälla handel med Elbörsen, är felaktig och Svenska kraftnät ber om ursäkt för den förvirring detta kan ha orsakat. Anmälan för handel med Elbörsen är inte separat behandlad. 13. Obalansrapportering mellan Elbörs och aktörer En aktör framförde en kommentar kopplat till bilaga 2, stycke 2.4.2, angående obalansrapportering mellan Elbörsen och aktör och menade att det är något oklart om beskrivningen innebär någon förändring. Ingen förändring av hur obalansrapporteringen ska ske är gjord, samma regler gäller som förut. Svenska kraftnät har gjort ändringar i texten i stycke (och stycke som också är relevant) men dessa innebär endast mindre justeringar i texten och inte i principen gällande denna rapportering. 14. Kraftslag vid etablering av Reglerobjekt En aktör påpekade att solkraft inte finns som alternativ för kraftslag för Reglerobjekt och undrade hur detta skulle registreras. Detta kommer att åtgärdas i kommande förändringsförslag gällande utökat antal kraftslag för Reglerobjekten. Detta förslag remissas maj/juni och föreslås träda i kraft 16 november Svenska kraftnäts rapportering till Balansansvarig En aktör framförde ett önskemål om att Svenska kraftnät ska återrapportera Balansansvarigas inrapporterade utbyten/handelsvärden och inte endast differenserna (stycke 2.4.2) i och med att deadline för korrigering införs veckans alla dagar, enligt stycke Svenska kraftnät anser att en rapportering av differenserna är tillräcklig och kommer att fortsätta rapportera differenserna till Balansansvariga. Om så önskas kan matchat värde hämtas från esett av den Balansansvarige. 16. Nettoregleringspris En aktör framförde en fråga kring varför Svenska kraftnät slutar att skicka ut Nettoregleringspris och önskar att detta fortsätter. 5/12

6 Nettoregleringspriset kommer att ersättas av över- och underbalanspriser i och med att hanteringen av balansavräkningen kommer att skötas av esett Oy, dvs Nettoregleringspriset kommer upphöra att existera. Då Svenska kraftnät resonerade att över- och underbalanspriserna skulle kunna skickas till aktörerna som ersättning för Nettoregleringspriset om detta var önskvärt, så rådfrågades Elmarknadsrådet om detta. Vid Elmarknadsrådets möte framkom att det fanns ett intresse från aktörerna att få över- och underbalanspriserna skickade till sig, varför detta införs. Över- och underbalanspriserna kommer att skickas från Svenska kraftnät till Balansansvariga en timme efter Leveranstimmens slut. 17. Balansansvarigs ansvar för rapportering av korrigering av handel En aktör ifrågasätter förändringen att korrigering av värden för bilateral handel (stycke 2.4.3) kommer att kunna ske fram till kl dagen efter Leveransdygnet, till skillnad mot nuvarande ordning som tillåter korrigering fram till kl nästföljande vardag efter Leveransdygnet. Att deadline för korrigering av Handel ändras från att vara kl nästföljande vardag till att vara kl nästföljande dag är ett resultat av harmonisering i norden genom NBS-projektet. Denna information har funnits i Handboken sedan ca 1 år och har remissats i och med avräkningsavtalet över årsskiftet 2014/2015. Notera att deadline för korrigering av värden kommer att remissas igen under hösten 2015 till Balansansvariga. Bilaga 3: Handel med FCR Inga remissvar emottogs för denna del av avtalet. Bilaga 4: Handel med FRR-A 18. Dygnsvis handel för FRR-A En aktör framförde synpunkter på att handel med FRR-A inför varje dygn harmoniserar bättre med övriga produkter och gör det lättare att medverka i denna handel. 6/12

7 Det pågår ett nordiskt projekt som ser över FRR-A marknaden och de villkor som finns idag. Vi avvaktar därför resultat från detta projekt. Notera att det inte är någon skillnad i marknadsvillkor vad gäller FRR-A i förslaget för nya Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) och det nuvarande avtalet. 19. Befintlig FRR-A marknad En aktör framförde ett önskemål om förtydligande gällande om det är nuvarande FRR- A marknad som beskrivs i avtalet eller om det är tänkt att spegla den framtida nordiska FRR-A marknaden, som kommunicerats att börja gälla under Svenska kraftnät förstår att texten för FRR-A kan skapa förvirring i och med att remissat avtal är tänkt börja gälla 18 april 2016 och inser att vi kunde varit tydligare med detta. De villkor för FRR-A som hänvisas till här är endast för nuvarande modell och visar inga framtida förändringar. Bilaga 5: Handel med FRR-M 20. Felaktig hänvisning En aktör påpekade att i texten under punkt hänvisas till punkt 5.4.1, vilket sannolikt ska vara Detta är korrekt och åtgärdat i det uppdaterade avtalet. Tack för detta uppmärksammande. Bilaga 6: Prissättning och avgifter 21. Bortkopplingspris Två aktörer påpekade bristen i logik i och med att Bortkopplingspriset är satt till EUR/MWh medan högsta tillåtna uppregleringspriset (dvs pristaket på Regerkraftmarknaden) är EUR/MWh samt att pristaket på Elspot är EUR/MWh. En av aktörerna uppmanar även till en nordisk harmonisering i händelse av kritisk effektbrist. Denna fråga utreds idag inom ramen för översynen av det nu gällande Balansansvarsavtalet. Svenska kraftnät delar synen att det finns en brist i logiken gällande nivån för 7/12

8 Bortkopplingspriset samt det måste undersökas om en nordisk harmonisering är möjligt. Därför rekommenderas frågan att utredas vidare och ingen förändring att ske i nuläget. 22. Prissättning av energi för FRR-A En aktör framförde att det är oklart varför FRR-A inte prissätts oberoende av område. Denna skrivning har uppmärksammats och ett förslag på ändring kommer att remissas i och med översynen av nuvarande BA-avtal. 23. Prissättning av specialregleringar Två aktörer ifrågasatte prissättning av specialregleringar enligt pay-as-bid, där ena aktören efterfrågade en motivering till detta och den andra föreslog ett schablonpåslag på 10 % vid prissättning. Specialregleringar sker inte för att produktion och förbrukning är i obalans och därför ska priset inte påverka balanskraftpriset, dvs de inkluderas därför inte i marginalprissättningen för detta. Mothandel görs av Svenska kraftnät för att upprätthålla utlovad överföringskapacitet vid nätproblem. Därför prissätts dessa enligt pay-as-bid. Prissättningen av specialregleringar har inte förändrats i det nya avtalet jämfört med nuvarande avtal. 24. Avgifter Två aktörer påpekade att Svenska kraftnät bör publicera esetts avgifter som det hänvisas till i avtalet, och därigenom genomgå Svenska kraftnäts normala remisshantering/kontroll. Alla avgiftsnivåer för avgifter härstammande från Svenska kraftnät kommer att publiceras på aktörsportalen, dvs Svenska kraftnäts hemsida. En textändring har gjorts i avtalet som medför att avgiftsnivåerna beslutas av Svenska kraftnät två månader innan de börjar gälla, vilket gör att villkoren för avgifterna blir desamma som i nuvarande avtal, där bilagorna får ändras med två månaders varsel. 25. Reglerkraftpriser En aktör vill uppmana till minskad eftersläpning i publiceringen av reglerpriserna. Frågan gällande publicering av priserna från Reglerkraftmarknaden kommer att hanteras under hösten 2015, där Svenska kraftnät bjuder in Balansansvariga och Elmarknadsrådet att delta i en aktiv workshop i frågan. 8/12

9 Vidare öppnar Svenska kraftnät upp för möjligheten att skicka de fyra prisserier för varje timme till Balansansvariga som ersättning för Nettoregleringspriset (se punkt 16) ovan i dokumentet. Bilaga 7: Finansiering av Effektreserv 26. Vinst vid aktivering av effektreserven av balansskäl En aktör föreslår att eventuell överskjutande handelsvinst, efter avräkning gentemot balansansvariga, överförs för finansiering av nästkommande års effektreserv om detta är aktuellt. Svenska kraftnät anser att det inte är lämpligt att överföra ett eventuellt överskott från effektreserven mellan åren. Detta med grund i att de aktörer som är med och finansierar effektreserven ena året kan ha en förändrad portfölj till nästa år, liksom att Balansansvariga tillkommer och upphör mellan åren. Bilaga 8: Avräkning och fakturering 27. Gemensam faktura/utanordning En aktör framför önskemål om att erhålla en gemensam faktura/utanordning från esett för alla Balansansvarstjänster, på samma sätt som Svenska kraftnät hanterar detta idag. Aktören menar att det skapar en onödig administration att esett fakturerar eller kediterar denne för FRR-M, specialregleringar och balanskraft medan den Balansansvariga ska fakturera Svenska kraftnät för Systemtjänster baserat på den data som skickats till Balansansvarige från Svenska kraftnät. I och med att avräkningen delvis kommer att skötas av esett, i och med NBS-projektet, så kan detta önskemål inte tillgodoses. NBS-modellen innebär att avräkningen för Regler- och Balanskraft harmoniseras medan Systemtjänsterna kommer att skötas separat hos varje enskild TSO. Därför kommer oundvikligen Systemtjänsterna att separeras från Regler- och Balanskraft i och med att dessa inte avräknas av en enskild part längre. Balansansvariga kommer att erhålla en faktura som inkluderar både Regler- och Balanskraft och avgifter från esett, vilket innebär att det ändå blir en faktura mindre än idag. 9/12

10 28. Korrigering för Regleråtagande En aktör ifrågasätter varför det är olika deadline för bilateral handel när regleråtaganden kan korrigeras med Svenska kraftnät fram till kl nästföljande vardag. Svenska kraftnät har identifierat att det blir komplext att ha flera olika deadlines för olika typer av korrigering. Korrigering av värden för bilateral handel urspringer dock ur NBS-projektet och är en överenskommelse inom detta. Det kommer att ske en separat remiss under hösten 2015 angående deadline för korrigering av värden. 29. Avräkning av FRR-M En aktör framförde att de saknar ett stycke kring avräkning av FRR-M, att jämföras med de befintliga för avräkning av FCR och FRR-A, för att tydliggöra hur detta ska hanteras. I enlighet med förslaget har Avräkning av FRR-M tillförts i dokumentet där korrigering av avräknade värden FRR-M tydliggörs. 30. Fakturering av Systemtjänster En aktör frågade vad texten Balansansvarig fakturerar Svenska Kraftnät för Systemtjänster innebar och menade att de inte kände igen denna. Skrivningen som aktören syftar till är ny och lyftes upp i det förklarande dokumentet för att tydliggöra att det är en förändring mot nuvarande version av avtalet. Texten innebär att Svenska kraftnät inte längre ställer ut utanordningar för de Systemtjänster som Balansansvariga har sålt till Svenska kraftnät och de Balansansvariga får fakturera Svenska kraftnät för dessa. 31. Faktureringsrutiner En aktör framförde att faktureringsrutinerna inte är tillräckligt tydligt beskrivna och önskade att en betalningsmatris infördes i avtalet som tydliggjorde hur betalningarna skulle ske, till vem, etc. Texten i avtalet har förtydligats avseende villkoren för fakturering. En matris över alla betalningar införs inte i avtalet, då endast betalningar mellan Svenska kraftnät och Balansansvariga är relevanta och berättigade att ha med i avtalet. 32. Faktureringstider En aktör framför att faktureringstiderna för avräkningen bör harmoniseras. I textförslaget för nya avtalet sker faktureringen mellan Svenska kraftnät och Balansansvarig månadsvis, medan fakturering mellan esett och Balansansvarig sker veckovis. 10/12

11 Svenska kraftnät rådfrågade även Elmarknadsrådet i denna fråga där aktörerna framförde att veckovis fakturering är önskvärt. Därför uppdateras avtalet i enlighet med detta önskemål och fakturering av Systemtjänster sker därför per Leveransvecka (mån-sön). Övriga synpunkter 33. Nätägares rapportering En aktör kommenterade förändringen att nätägarna får 13 dagar på sig att rapportera godkända mätvärden mot idag 5 dagar. Aktören menar att detta blir en klar kvalitetsförsämring som försvårar Balansansvarigas planering och påverkar de prognoser som skickas till Balanstjänsten. Ändrad tidsperiod för nätägare att rapportera in mätvärden är resultatet av en harmonisering i Norden genom NBS-projektet och frågan har därför diskuterats i det forumet. Nedan återges vad NBS-modellen innebär med avseende på rapportering av mätvärden från nätägare. I Sverige finns idag krav på rapportering av timmätvärden dygnet efter Leveransdygnet. Detta krav är förenligt med NBS-modellen och kommer därför fortsatt att gälla. Vad gäller rapportering av rättade timmätvärden så finns idag krav i Sverige på att detta ska ske inom 5 vardagar och att Svenska kraftnät fakturerar Leveransperioden (halvmånad) cirka 7 dagar efter brytningen. NBS-modellen medger att denna tidsperiod förlängs med 5 vardagar till totalt 13 dagar efter Leveransdygnet varför detta är ett förslag på ändring som har framförts till Energimarknadsinspektionen gällande mätföreskrifterna (där arbete med uppdatering av dessa pågår). Den förlängda tiden för rättade mätvärden grundar sig i att det inte kommer att ske någon korrektionsavräkning i NBS-modellen såsom det görs i Sverige idag. Idag utför Svenska kraftnät en korrektionsavräkning ca 1,5 månad efter leveransperiodens slut (halvmånad). I och med att denna centrala korrektionsavräkning försvinner och ersätts av bilateral korrigering mellan parter så är förhoppningarna att rättningar avmätvärdena kommer att ske i större utsträckning inom de 13 dagarna efter leveransperioden och därmed att rättade mätvärden totalt sett finns på plats tidigare än idag. 11/12

12 34. Nästa remiss En aktör framförde att Svenska kraftnät på ett förtjänstfullt sätt presenterat föreslagna förändringar i ett separat dokument men föreslog att förändringarna även markerades i själva Balansansvarsavtalet. Svenska kraftnät tackar för synpunkten och kommer att skicka med avtalet med spåra ändringar markerade i de fall som detta bedöms lämpligt och tydligt. Det uppdaterade avtalet med förändringar gjorda baserade på de remissvar som emottagits kommer att skickas ut i två versioner ett med spåra ändringar och ett som är rent. Övriga förändringar i avtalet sedan remissomgångens utskick 35. Definition av Avtal I versionen som sändes ut föll den nytillkomna definitionen av Avtal bort i Balansansvarsavtalet (men angavs i det förklarande dokumentet). Denna definition har därför tillkommit i den uppdaterade versionen av avtalet. 36. Definition av Leveransvecka I och med ett införande av en ny tidsperiod, Leveransvecka, för fakturering så har denna definition tillkommit. 37. Flyttat textstycke Textstycket gällande Produktionsförflyttningar, tidigare Bilaga 5 stycke 5.4, har flyttats till Bilaga 2 stycke 2.7. Orsaken är att produktionsförflyttningar inte anses vara kopplade till FRR-M, varför denna text inte ska ligga i bilagan om FRR-M. 12/12

Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version

Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist 2015-11-02 2015/728 REMISS Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version Detta dokument syftar

Läs mer

Ändringar med grund i det nya marknadsoch planeringssystemet Fifty

Ändringar med grund i det nya marknadsoch planeringssystemet Fifty SvK1000, v4.0, 2016-04-27 Marknads- och systemutveckling Jenny Lagerquist 2017-02-20 2017/491 REMISS Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtal 2628-1 Detta dokument syftar till att beskriva

Läs mer

1 Mindre förändringar

1 Mindre förändringar SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist jenny.lagerquist@svk.se 2015-05-25 Förslag på förändringar i Balansansvarsavtalet gällande från 15 november 2015 Detta dokument syftar till att informera

Läs mer

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 SvK1000, v3.2, 2012-03-09 Marknad Ulrika Formgren 2015-06-16 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 Närvarande Stefan Braun, Bixia Martin Brink, DinEL Björn Klasman, Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22 Marknaden ur systemansvarigs perspektiv Mats Elmér 2009-04-22 Systemansvar formulera krav på de balansansvariga - balansansvarsavtal kortsiktigt se till att inmatning och uttag är i balans svara för balansavräkning

Läs mer

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Näringsdepartementet n.registrator(«>regeringskansliet.se 2014-06-13 2014/643 REMISSVAR Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning (Ei R20i4:o6) (N2014/1229/E)

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och AVTAL/2628 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska kraftnät") och ( Balansansvarig ) Organisationsnummer Momsregistreringsnummer Registreringsnummer för energiskatt

Läs mer

Marknadsavdelningen 2015-06-23

Marknadsavdelningen 2015-06-23 SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Marknadsavdelningen 2015-06-23 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

1 Fakturering av ssystemtjänster

1 Fakturering av ssystemtjänster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-101-3110 2017/247 REGELDOKUMENT Regler om för fakturering av Systemtjänster Detta regeldokument beskriver rutiner och riktlinjer

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 Nordisk balansavräkning - NBS NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Version 1.0 Beslutad 2016-03-10 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 2 INNEHÅLL 1. BAKGRUND... 3 1.1 Bilateral efterkorrigering... 3 1.2 Vägledningens

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) och AVTAL/1960 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och...... ("Balansansvarig") Organisationsnummer... Momsregistreringsnummer... Registreringsnummer för

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Tidplanen i detalj Regelförändringar Förtydliganden kring NBS-modellen

Läs mer

Finans /6. SvK4000, v3.3,

Finans /6. SvK4000, v3.3, SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Finans 2016-09-30 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V3.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer att tillämpa

Läs mer

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlistan omfattar de mest frekvent förekommande termerna i NBS och tillhandahåller en översättning av dessa till svensk terminologi Ordlista Nordisk

Läs mer

Elmarknadsråd 2015-05-19. Göteborg Energi, Göteborg

Elmarknadsråd 2015-05-19. Göteborg Energi, Göteborg Elmarknadsråd 2015-05-19 Göteborg Energi, Göteborg Dagordning 1. Dagordningen fastställs 2. Föregående mötesanteckningar 3. Balanssansvarsavtalet Jenny Lagerquist > Remissvar på nytt balansansvarsavtal

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

1 Mindre förändringar

1 Mindre förändringar SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist 2015-09-15 2015/1211 REMISSBEMÖTANDE Bemötande av remissvar inkomna för remiss av Balansansvarsavtalet (AVTAL/1960) gällande från 15 november 2015 Detta

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2013-10-10 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER 1 (9) 2011-09-16 Rev. 12 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER Svensk Energi rekommenderar att nätägare utför bilateral efterkorrigering av tim- och schablonleveranser

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten M/Zarah Andersson 2010-12-21 2010/1655 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och AVTAL/2628 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska kraftnät") och ( Balansansvarig ) Organisationsnummer Momsregistreringsnummer Registreringsnummer för energiskatt

Läs mer

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el Energimarkandsinspektionen Att. Tor Ny Avd. för teknisk analys Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-01-27 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail:

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS-modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät Aktuellt från Ediel Av Jan Owe, Svenska kraftnät Detta har hänt och vad kommer att hända? > Hänt sen sist > Vårt nya marknads- och planeringssystem > Ändringar den 1 april 2018 bättre skydd av informationen

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten SvK2000, v3.0, 2011-06-09 Marknad 2011-12-21 2011/1702 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 13 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket

Läs mer

1 Definition av Reglerobjekt

1 Definition av Reglerobjekt SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1056 REGELDOKUMENT Regler för Reglerobjekt Detta regeldokument beskriver hur Reglerobjekt struktureras samt vilka principer

Läs mer

NBS Nordic Balance Settlement

NBS Nordic Balance Settlement NBS Nordic Balance Settlement Edielkonferensen Mats Elmér 2014-10-15 Innehåll 1. Bakgrund 2. Handboken 3. Avtalsstruktur 4. Säkerheter 5. Fakturering 6. Nyckeltal 7. Messaging Service 8. Online Service

Läs mer

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-05-02 2015/1057 Version 2 REGELDOKUMENT Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D Detta regeldokument beskriver

Läs mer

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) och AVTAL/1960 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och...... ("Balansansvarig") Organisationsnummer... Momsregistreringsnummer... Registreringsnummer för

Läs mer

Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars

Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars - 2017 Tidplan för införande Mars 2017 Tidplan Tidplan för införandet av NBS 2016 2017 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul esetts produktionsmiljö

Läs mer

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1057 REGELDOKUMENT Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D Detta regeldokument beskriver upphandling,

Läs mer

Synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning till Miljöoch energidepartementet

Synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning till Miljöoch energidepartementet SvK2022, v4.0, 2016-04-27 Finans 2016-11-01 2015/1263 PROMEMORIA Synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning till Miljöoch energidepartementet BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL

Läs mer

Finansiella risker på dagens elmarknad

Finansiella risker på dagens elmarknad Finansiella risker på dagens elmarknad Lars Bergman Handelshögskolan i Stockholm Anförande vid Riskkollegiet den 18 mars 2016 Något om kraftsystemet Kraftsystemet har en vertikal struktur med fyra delsektorer:

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Nordisk balansavräkning handbok. Instruktioner och regler för marknadsaktörer. 7 Oktober 2015

Nordisk balansavräkning handbok. Instruktioner och regler för marknadsaktörer. 7 Oktober 2015 Nordisk balansavräkning handbok Instruktioner och regler för marknadsaktörer 7 Oktober 2015 Affärsprocess: Den nordiska balansavräkningsmodellen - NBS Version: 2,12 Status: För implementering Datum: 7

Läs mer

BALANSAVRÄKNING. För balansavräkningen gäller också följande: a) För varje handel i Dragör skall det finnas en Balansansvarig.

BALANSAVRÄKNING. För balansavräkningen gäller också följande: a) För varje handel i Dragör skall det finnas en Balansansvarig. BALANSAVRÄKNING 1 ALLMÄNT 1.1 Grundläggande regler Swedegas balansavräkning baseras på mätvärden som Ledningsinnehavare rapporterat och annan information som Balansansvariga lämnat i enlighet med Bilaga

Läs mer

På gång inom Miljö- och energidepartementet

På gång inom Miljö- och energidepartementet På gång inom Miljö- och energidepartementet Jan-Olof Lundgren vid Miljö- och energidepartementet Aktuella frågor vid Miljö- och energidepartementet Energikommissionens arbete Effektreserven Nordisk slutkundsmarknad:

Läs mer

Kommissionens förordning 543/2013

Kommissionens förordning 543/2013 Kommissionens förordning 543/2013 Driftrådet 2014-05-27 Therese Erixon Kommissionens förordning 543/2013 > Kommissionens förordning 543/2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaden

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit! svar på Remiss ang Förslag till ändringar i Registraravtalet Frobbit! lämnar härmed de synpunkter vi har på de förslag till ändringar i Registraravtalet som.se skickade

Läs mer

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET Stadsarkivet Verksamhetsområde Informationsförsörjning Handläggare: Christina Moberg DNR 5.1.2-9593/2015 Sida 1 (7) 2016-02-03 2016:01 Promemoria GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE

Läs mer

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN ÅLANDS AVRÄKNINGS- OCH LEVERANTÖRSBYTESPROCESS DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN 1.1 Utgångspunkt Avsikten är att inga nya investeringar i programvara för avräkning behövs och systemet skall vara enkelt att hantera

Läs mer

Balansansvarsavtal mellan Swedegas AB och Balansansvarig

Balansansvarsavtal mellan Swedegas AB och Balansansvarig Balansansvarsavtal mellan Swedegas AB och Balansansvarig 2 (6) Detta Balansansvarsavtal anger villkoren avseende det Systembalansansvar som Swedegas härmed åtar sig att utföra för Balansansvarigs räkning.

Läs mer

Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér

Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér Agenda Vad är NBS? Större förändringar mellan nuvarande och framtida modell Projektstatus Framtida arbete October

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Online Service Birger Fält Birger.falt@svk.se

Nordisk balansavräkning - NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Online Service Birger Fält Birger.falt@svk.se Nordisk balansavräkning - NBS Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Online Service Birger Fält Birger.falt@svk.se 2 Agenda Allmänt om Online Service Vyer för nätägare Vyer för balansansvariga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Anvisade elavtal Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad

Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad Referensgruppsmöte, 4 mars 2013 Referensgruppsmöte 2013-03-04 Upplägg Status projektet Status NordREG Samfakturering Scenario 1 och scenario 2 Informationshantering,

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

Elmarknadsrådets möte 2014-09-23

Elmarknadsrådets möte 2014-09-23 SvK1000, v3.2, 2012-03-09 Marknad Ulrika Formgren 2014-10-24 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2014-09-23 Närvarande Fredrik Lind, Bergen Energi Johan Schönström, BillerudKorsnäs Martin Brink, DinEL

Läs mer

Frågor och svar Anbudsförfrågan elleveranser Datum:

Frågor och svar Anbudsförfrågan elleveranser Datum: Frågor och svar Anbudsförfrågan elleveranser 2013 Datum: 2013-02- 18 Fråga 1 I förfrågningsunderlaget under punkt 1.4 ställs krav om att Vellinge kommuns avtal skall kunna delas upp i fyra delar. Önskar

Läs mer

Viktig information till användare av Cesar och mätvärdesrapportörer

Viktig information till användare av Cesar och mätvärdesrapportörer 2014-11-17 INFORMATION Viktig information till användare av Cesar och mätvärdesrapportörer Enligt tidigare information på http://certifikat.svk.se/ kommer Energimyndigheten att ta över rollen som kontoföringsmyndighet

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

2011-02-24. Slutseminarium: Elanvändning vid kall väderlek

2011-02-24. Slutseminarium: Elanvändning vid kall väderlek 2011-02-24 Slutseminarium: Elanvändning vid kall väderlek 1 Agenda Introduktion och bakgrund till projektet Fortum Elnäts erfarenheter från vinterhalvåret 2009/2010 Hushållens elförbrukning vid kall väderlek

Läs mer

Föreläggande om debitering och konsumentinformation

Föreläggande om debitering och konsumentinformation me em i Energimarknadsinspektionen wie Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Dlarienr 1(8) Borås Elhandel BOX 373 501 13 Borås Föreläggande om debitering och konsumentinformation Beslut 1. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (5) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet 1(5) 2016-12-16 Arbetsmarknadsdepartementet Åsa Odin Ekman 103 33 Stockholm 0725292448 Sverige asa.odinekman@tco.se REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i

Läs mer

Elmarknad med effektiv konkurrens. Nordisk slutkundsmarknad och elområden

Elmarknad med effektiv konkurrens. Nordisk slutkundsmarknad och elområden Elmarknad med effektiv konkurrens Nordisk slutkundsmarknad och elområden Det har nu gått sjutton år sedan omregleringen av den svenska elmarknaden genomfördes. Den nordiska elmarknaden är idag en av de

Läs mer

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Dokumentets syfte, tillvägagångssätt samt bilagor SYFTE Syftet med detta

Läs mer

Balansansvarsavtal mellan Gasnätet Stockholm AB och Balansansvarig

Balansansvarsavtal mellan Gasnätet Stockholm AB och Balansansvarig Balansansvarsavtal mellan och 2 (5) Detta Balansansvarsavtal anger villkoren avseende det Systembalansansvar som Gasnätet Stockholm härmed åtar sig att utföra för s räkning. Till Balansansvarsavtalet hör,

Läs mer

Elmarknadsrådets möte

Elmarknadsrådets möte SvK1000, v3.2, 2012-03-09 Marknad Ulrika Formgren 2013-10-24 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2013-09-24 Närvarande Jens Marquardt, AGA Jonas Almquist, Bergen Energi Stefan Braun, Bixia Martin

Läs mer

Elmarknadshubb DATUM PUBLICERAD ARBETSVERSION /1263. Användargränssnitt 1/24

Elmarknadshubb DATUM PUBLICERAD ARBETSVERSION /1263. Användargränssnitt 1/24 PROJEKT Elmarknadshubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2017-12-15 PUBLICERAD ARBETSVERSION ARBETSVERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/1263 Användargränssnitt 1/24 Inledning Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Administration

Läs mer

Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Remissvar 1(6) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Fi 2016/02342/S3 1 Sammanfattning Skatteverket tillstyrker

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Tjänstehubb funktionsbeskrivningar

Tjänstehubb funktionsbeskrivningar SvK1000, v3.3, 2014-03-26 PROJEKT Förstudie tjänstehubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2016-11-18 PUBLICERAD VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/2266 Tjänstehubb funktionsbeskrivningar 1/23 Inledning Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Status i Svks projekt - NBS (Nordisk balansavräkning) & Hubb

Status i Svks projekt - NBS (Nordisk balansavräkning) & Hubb Status i Svks projekt - NBS (Nordisk balansavräkning) & Hubb Energimarknadsråd 2016-01-19 Tania Pinzón, enhetschef Marknadsstöd Tania.pinzon@svk.se 010 475 82 88 2 Agenda Övergripande kring NBS projektet

Läs mer

Edielnyheter att komma ihåg och vad kommer framöver? Av Jan Owe, Svenska kraftnät

Edielnyheter att komma ihåg och vad kommer framöver? Av Jan Owe, Svenska kraftnät Edielnyheter att komma ihåg och vad kommer framöver? Av Jan Owe, Svenska kraftnät Hänt sedan sist > Cesar flyttade till Energimyndigheten > NBS-projektet > Mindre uppdateringar på Edielportalen t.ex. bättre

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m

Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m 2012-07-13 Dnr 62-2012:750 1 (9) Konsekvensutredning avseende förslag till ändrade föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m Generell beskrivning av problemet och vad som

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Elmarknadsrådets möte

Elmarknadsrådets möte SvK1000, v3.2, 2012-03-09 Marknad Ulrika Formgren 2014-06-16 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2014-05-20 Närvarande Fredrik Lind, Bergen Energi Stefan Braun, Bixia Martin Brink, DinEL Mia Hansson,

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Elmarknadsråd 2015-09-15. Svenska kraftnät, Sundbyberg

Elmarknadsråd 2015-09-15. Svenska kraftnät, Sundbyberg Elmarknadsråd 2015-09-15 Svenska kraftnät, Sundbyberg Dagordning 1. Dagordningen fastställs 2. Föregående mötesanteckningar 3. Balanssansvarsavtalet Jenny Lagerquist > Bemötande av remissvar 4. Workshop

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Möjligheter och hinder för aggregerad förbrukningsflexibilitet som en produkt på reglerkraftmarknaden

Möjligheter och hinder för aggregerad förbrukningsflexibilitet som en produkt på reglerkraftmarknaden UPTEC STS14 025 Examensarbete 30 hp Augusti 2014 Möjligheter och hinder för aggregerad förbrukningsflexibilitet som en produkt på reglerkraftmarknaden Maria Eriksson Josefin Sandwall Abstract Aggregated

Läs mer

Frågor och svar om ursprungsgarantier som kan överföras till andra EU-medlemsstater, så kallade EECSursprungsgarantier

Frågor och svar om ursprungsgarantier som kan överföras till andra EU-medlemsstater, så kallade EECSursprungsgarantier INFORMATION 1 (7) Datum 2017-03-23 Analysavdelningen Enheten för styrmedel och tillsyn Sektionen för förnybar el Frågor och svar om ursprungsgarantier som kan överföras till andra EU-medlemsstater, så

Läs mer

Energimarknadsinspektionen. Anne Vadazs Nilsson. Daniel Norstedt

Energimarknadsinspektionen. Anne Vadazs Nilsson. Daniel Norstedt 2014-06-10 Energimarknadsinspektionen Anne Vadazs Nilsson Daniel Norstedt Synpunkter från Oberoende Elhandlares expertgrupp på Swecos rapport med en kostnadsanalys av en central informationshanteringsmodell

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga , 2.7.3, 3.5, 3.7.4, 3.9, 3.10, 4.7.3, 4.8.1, 5.8

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga , 2.7.3, 3.5, 3.7.4, 3.9, 3.10, 4.7.3, 4.8.1, 5.8 VÄGLEDNING 2010:2 1 (8) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:2 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015 1. Bakgrund och överväganden Försäkringskassan får

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:187

Regeringens proposition 2016/17:187 Regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Prop. 2016/17:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

om driften av det sammankopplade nordiska kraftsystemet

om driften av det sammankopplade nordiska kraftsystemet 2006-06-13 1(12) AVTAL om driften av det sammankopplade nordiska kraftsystemet (Systemdriftavtal) 1 Parter m.m. Energinet.dk (Energinet.dk) org. nr. 28 98 06 71 Fingrid Oyj (Fingrid) org. nr. 1072894-3

Läs mer

Svar på remiss angående Förslag till föreskrifter om den officiella statistikens kvalitet

Svar på remiss angående Förslag till föreskrifter om den officiella statistikens kvalitet 1(5) Statistiska centralbyrån Er referens 2016/748 Diarienummer Utr 2016/36 Datum 2016-05-16 Svar på remiss angående Förslag till föreskrifter om den officiella statistikens kvalitet Trafikanalys har beretts

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård 1 (32) Lathund Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård Allmän barn- och ungdomstandvård 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa remiss/konsultation

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-09-05 Dnr 377/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag

Läs mer