Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet"

Transkript

1 SvK4000, v3.3, Marknad Jenny Lagerquist Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628) Svenska kraftnät utfärdade en remiss för det förslag på uppdaterat Balansansvarsavtal (AVTAL/2628) som kommer att träda i kraft i och med NBS-projektets roll out 18 april Totalt 6 aktörer inkom med svar på remissen som skedde 27 mars 20 april och sammanlagt framfördes 43 synpunkter på 34 olika punkter i avtalet. Nedan återfinns Svenska kraftnäts bemötanden till de inkomna remissvaren. Bifogat finns även det efter remissen uppdaterade Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628). Huvuddelen 1. Market conduct rules och UMM-applikationen Tre aktörer påpekade att hänvisningen till Nord Pool Spots Market conduct rules och Urgent market message- applikationen i Balansansvarsavtalet bör ses över med bakgrund i att REMIT och Transparensförordningen succesivt träder i kraft under Svenska kraftnät har med anledning av remissvaren sett över hänvisningen till Market conduct rules och Urgent market message-applikationen och ändrat om i texten som nu hänvisar till gällande lagstiftning och inte till Market conduct rules. En tydligare hänvisning till Nord Pool Spots Urgent market message-applikation har gjorts, då tidigare hänvisning till Elbörsens applikation inte längre är tillräckligs precis i samband med en justering i definitionen av termen Elbörs. Dessutom har textstycket som beskriver detta flyttats från huvuddelens stycke 4 Balansansvarigs åtaganden till Bilaga 2 Rapportering och underrättelse. 1/12

2 2. Svenska kraftnäts åtaganden En aktör påpekade att det i avtalet skrivs att Svenska kraftnät genom balansregleringen ska "säkerställa kortsiktigt" balanshållningen. Aktören menar att formuleringen kan tolkas på flera sätt och därför är otydlig. Vidare vill aktören framhålla att i framtiden är det kanske inte elförbrukningen som ska balanseras av elproduktion utan tvärtom. Aktören föreslår att använda begreppet momentan balans, som också finns med i bilagan för definitioner, istället. Svenska kraftnät anser att formuleringen tillräckligt bra innefattar det arbete Svenska kraftnät utför med att säkerställa balanshållningen. Balanshållningen är inte bara momentan, utan inkluderar arbete under timmen, varför benämningen momentan inte anses lämplig. Endast automatiska reserver är egentligen momentana. I och med att termen Balansreglering innefattar reglering av både förbrukning och produktion, anses texten inte behöva ändras i det avseendet. 3. Införandedatum En aktör menar att föreslaget datum för ändringar, 18 april, inte är optimalt då detta inte är brytdatum för nuvarande avräkning och att föreslaget datum borde tillmötesgå någon part (vecka eller månad), alternativt minimera antalet dagar som esett avräknar under brytmånaden. Aktören föreslår 1:a augusti som ett alternativ där brytning av månad och vecka sammanfaller. Parterna i NBS-projektet har kommit överens om 18 april och det är inte möjligt att ändra detta datum nu. Svenska kraftnät inser att det blir lite mer komplicerat avräkningstekniskt att lämna över till esett den 18 april, men inte omöjligt. Då datumet bestämdes i projektet övervägdes aspekterna att veckostarten inte överensstämmer med halvmånadsskiftet, dock bedömdes 18 april var det mest lämpliga datumet och den extra komplexitet detta medför vara överkomlig. Bilaga 1: Definitioner 4. Engelska termer En aktör uttryckte att det vore bra att inkludera engelska termer i definitionerna, åtminstone för den delen som används även i kontraktet med esett (NBS-projektet). 2/12

3 Alla definitioner i Balansansvarsavtalet har jämförts med de i esett Oys avräkningsavtal (Imbalance Settlement Agreement) och NBS-projektets handbok. Det finns inga motstridigheter i de definitioner som syftar till samma begrepp i dessa dokument. Dock så är det inte ordagrant lika, varför vi inte vill hänvisa till det engelska begreppet i definitionslistan för Balansansvarsavtalet. Svenska kraftnät anser det också inte rätt att lista begrepp som definitioner i avtalet när de inte sedan används i själva avtalet. 5. Balanstjänst En aktör uttryckte, med hänvisning till tidigare kommentar (punkt 2 ovan), att definitionen för Balanstjänst bör ses över. Svenska kraftnät anser att denna definition korrekt beskriver funktionen Balanstjänst. 6. Elbörs En aktör har påpekat att ändringen i definitionen av Elbörs medför att texten där denna används i huvuddelen av avtalet inte är tillräckligt tydlig. Definitionen har ändrats för att förtydliga att Elbörsen ska vara verksam i Sverige. Svenska kraftnät önskar att behålla definitionen generell i och med att denna syftar till funktionen Elbörs och inte en särskild aktör. Att det idag endast finns en Elbörs i Sverige innebär att vi implicit syftar till denna i avtalet. Vid behov av att specifikt syfta till Nord Pool Spot så har detta istället ändrats direkt i avtalstexten. 7. Reglerkraft Ek aktör framförde att definitionen Reglerkraft inte är tillräckligt precis och föreslog att precisa definitoner används i avtalet ex avropad FRR-M för att undvika sammanblandning av produkter. För att tydliggöra har definitionen för Reglerkraft utökats med förtydligande begrepp för automatiskt respektive manuellt avropad energi. Likaså har ändringar i avtalets text genomförts för att förtydliga vad som avses. Dessutom har begreppet reglerkraftaffär förtydligats och en ny definition för Reglerkraftmarknad tillkommit med avseende att förtydliga. 8. Regleråtagande En aktör framförde att begreppet Regleråtagande inte var tydligt nog och efterfrågade tydliggörande avseende olika former och tjänster; vad som avser effekt och vad som avser energi. 3/12

4 Definitionen har modifierats för att förtydliga åtagandet gällande Reglerkraft (energi) och Systemtjänster (effekt). 9. Leveransdygn En aktör påpekade att definitionen för Leveransdygn saknar förtydligande om det avser normaltid, aktuell tid, UCT+1 eller dylikt, dvs hantering av planer etc. på vintertid/sommartid. Definitionen har förtydligats med ett tillägg av CET i texten. 10. Handel (Fastkraftavtal) En aktör efterfrågar bekräftelse på att förändringen att Handel ersätter begreppet Fastkraft endast är ett skifte av benämning och inte innebörd. Det är ingen praktisk förändring i och med namnbytet. Definitionen av Handel tydliggör att det är fråga om ett avtal, vilket Svenska kraftnät anser tydliggör termens betydelse, trots att ordet avtal inte längre ingår i termen i sig. Bilaga 2: Rapportering 11. Gate closure för Bindande planer Med hänvisning till stycke Balansansvarigs rapportering till Svenska kraftnät önskar en aktör att tiden mellan gate closure och leveranstimme ska minska till 20 minuter. Aktören uttrycker: Prognoskvaliteten på våra produktionsanläggningar där vi får in mätvärden efter timmens slut har försämrats eftersom tiden mellan gate closure och leveranstimme har ökat till 45 minuter. Det innebär att vi har 15 minuter på oss att få in mätvärden, uppdatera planer och få fram dem till Svenska kraftnät. Det hinner vi inte. Gate closure för Bindande planer (45 minuter innan Leveranstimmen) är harmoniserat i norden sedan tidigare och förändras inte i och med NBS-projektet och ny version av Balansansvarsavtalet. 12. Anmälan till Svenska kraftnät En aktör påpekade att texten i Balansansvarsavtalet och det medföljande förklarande dokumentet inte var entydiga i fråga om Balansansvarigs anmälan till Svenska kraftnät, stycke I denna text står att Balansansvariga ska anmäla 4/12

5 > Balansansvariga för handelsparter per Elområde. > handelsparter i utlandet. Senast 5 dagar innan handeln starta. I det förklarande dokumentet står det att detta inte gäller för utbyte med Elbörsen. Texten i det förklarande dokumentet, att detta inte skulle gälla handel med Elbörsen, är felaktig och Svenska kraftnät ber om ursäkt för den förvirring detta kan ha orsakat. Anmälan för handel med Elbörsen är inte separat behandlad. 13. Obalansrapportering mellan Elbörs och aktörer En aktör framförde en kommentar kopplat till bilaga 2, stycke 2.4.2, angående obalansrapportering mellan Elbörsen och aktör och menade att det är något oklart om beskrivningen innebär någon förändring. Ingen förändring av hur obalansrapporteringen ska ske är gjord, samma regler gäller som förut. Svenska kraftnät har gjort ändringar i texten i stycke (och stycke som också är relevant) men dessa innebär endast mindre justeringar i texten och inte i principen gällande denna rapportering. 14. Kraftslag vid etablering av Reglerobjekt En aktör påpekade att solkraft inte finns som alternativ för kraftslag för Reglerobjekt och undrade hur detta skulle registreras. Detta kommer att åtgärdas i kommande förändringsförslag gällande utökat antal kraftslag för Reglerobjekten. Detta förslag remissas maj/juni och föreslås träda i kraft 16 november Svenska kraftnäts rapportering till Balansansvarig En aktör framförde ett önskemål om att Svenska kraftnät ska återrapportera Balansansvarigas inrapporterade utbyten/handelsvärden och inte endast differenserna (stycke 2.4.2) i och med att deadline för korrigering införs veckans alla dagar, enligt stycke Svenska kraftnät anser att en rapportering av differenserna är tillräcklig och kommer att fortsätta rapportera differenserna till Balansansvariga. Om så önskas kan matchat värde hämtas från esett av den Balansansvarige. 16. Nettoregleringspris En aktör framförde en fråga kring varför Svenska kraftnät slutar att skicka ut Nettoregleringspris och önskar att detta fortsätter. 5/12

6 Nettoregleringspriset kommer att ersättas av över- och underbalanspriser i och med att hanteringen av balansavräkningen kommer att skötas av esett Oy, dvs Nettoregleringspriset kommer upphöra att existera. Då Svenska kraftnät resonerade att över- och underbalanspriserna skulle kunna skickas till aktörerna som ersättning för Nettoregleringspriset om detta var önskvärt, så rådfrågades Elmarknadsrådet om detta. Vid Elmarknadsrådets möte framkom att det fanns ett intresse från aktörerna att få över- och underbalanspriserna skickade till sig, varför detta införs. Över- och underbalanspriserna kommer att skickas från Svenska kraftnät till Balansansvariga en timme efter Leveranstimmens slut. 17. Balansansvarigs ansvar för rapportering av korrigering av handel En aktör ifrågasätter förändringen att korrigering av värden för bilateral handel (stycke 2.4.3) kommer att kunna ske fram till kl dagen efter Leveransdygnet, till skillnad mot nuvarande ordning som tillåter korrigering fram till kl nästföljande vardag efter Leveransdygnet. Att deadline för korrigering av Handel ändras från att vara kl nästföljande vardag till att vara kl nästföljande dag är ett resultat av harmonisering i norden genom NBS-projektet. Denna information har funnits i Handboken sedan ca 1 år och har remissats i och med avräkningsavtalet över årsskiftet 2014/2015. Notera att deadline för korrigering av värden kommer att remissas igen under hösten 2015 till Balansansvariga. Bilaga 3: Handel med FCR Inga remissvar emottogs för denna del av avtalet. Bilaga 4: Handel med FRR-A 18. Dygnsvis handel för FRR-A En aktör framförde synpunkter på att handel med FRR-A inför varje dygn harmoniserar bättre med övriga produkter och gör det lättare att medverka i denna handel. 6/12

7 Det pågår ett nordiskt projekt som ser över FRR-A marknaden och de villkor som finns idag. Vi avvaktar därför resultat från detta projekt. Notera att det inte är någon skillnad i marknadsvillkor vad gäller FRR-A i förslaget för nya Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) och det nuvarande avtalet. 19. Befintlig FRR-A marknad En aktör framförde ett önskemål om förtydligande gällande om det är nuvarande FRR- A marknad som beskrivs i avtalet eller om det är tänkt att spegla den framtida nordiska FRR-A marknaden, som kommunicerats att börja gälla under Svenska kraftnät förstår att texten för FRR-A kan skapa förvirring i och med att remissat avtal är tänkt börja gälla 18 april 2016 och inser att vi kunde varit tydligare med detta. De villkor för FRR-A som hänvisas till här är endast för nuvarande modell och visar inga framtida förändringar. Bilaga 5: Handel med FRR-M 20. Felaktig hänvisning En aktör påpekade att i texten under punkt hänvisas till punkt 5.4.1, vilket sannolikt ska vara Detta är korrekt och åtgärdat i det uppdaterade avtalet. Tack för detta uppmärksammande. Bilaga 6: Prissättning och avgifter 21. Bortkopplingspris Två aktörer påpekade bristen i logik i och med att Bortkopplingspriset är satt till EUR/MWh medan högsta tillåtna uppregleringspriset (dvs pristaket på Regerkraftmarknaden) är EUR/MWh samt att pristaket på Elspot är EUR/MWh. En av aktörerna uppmanar även till en nordisk harmonisering i händelse av kritisk effektbrist. Denna fråga utreds idag inom ramen för översynen av det nu gällande Balansansvarsavtalet. Svenska kraftnät delar synen att det finns en brist i logiken gällande nivån för 7/12

8 Bortkopplingspriset samt det måste undersökas om en nordisk harmonisering är möjligt. Därför rekommenderas frågan att utredas vidare och ingen förändring att ske i nuläget. 22. Prissättning av energi för FRR-A En aktör framförde att det är oklart varför FRR-A inte prissätts oberoende av område. Denna skrivning har uppmärksammats och ett förslag på ändring kommer att remissas i och med översynen av nuvarande BA-avtal. 23. Prissättning av specialregleringar Två aktörer ifrågasatte prissättning av specialregleringar enligt pay-as-bid, där ena aktören efterfrågade en motivering till detta och den andra föreslog ett schablonpåslag på 10 % vid prissättning. Specialregleringar sker inte för att produktion och förbrukning är i obalans och därför ska priset inte påverka balanskraftpriset, dvs de inkluderas därför inte i marginalprissättningen för detta. Mothandel görs av Svenska kraftnät för att upprätthålla utlovad överföringskapacitet vid nätproblem. Därför prissätts dessa enligt pay-as-bid. Prissättningen av specialregleringar har inte förändrats i det nya avtalet jämfört med nuvarande avtal. 24. Avgifter Två aktörer påpekade att Svenska kraftnät bör publicera esetts avgifter som det hänvisas till i avtalet, och därigenom genomgå Svenska kraftnäts normala remisshantering/kontroll. Alla avgiftsnivåer för avgifter härstammande från Svenska kraftnät kommer att publiceras på aktörsportalen, dvs Svenska kraftnäts hemsida. En textändring har gjorts i avtalet som medför att avgiftsnivåerna beslutas av Svenska kraftnät två månader innan de börjar gälla, vilket gör att villkoren för avgifterna blir desamma som i nuvarande avtal, där bilagorna får ändras med två månaders varsel. 25. Reglerkraftpriser En aktör vill uppmana till minskad eftersläpning i publiceringen av reglerpriserna. Frågan gällande publicering av priserna från Reglerkraftmarknaden kommer att hanteras under hösten 2015, där Svenska kraftnät bjuder in Balansansvariga och Elmarknadsrådet att delta i en aktiv workshop i frågan. 8/12

9 Vidare öppnar Svenska kraftnät upp för möjligheten att skicka de fyra prisserier för varje timme till Balansansvariga som ersättning för Nettoregleringspriset (se punkt 16) ovan i dokumentet. Bilaga 7: Finansiering av Effektreserv 26. Vinst vid aktivering av effektreserven av balansskäl En aktör föreslår att eventuell överskjutande handelsvinst, efter avräkning gentemot balansansvariga, överförs för finansiering av nästkommande års effektreserv om detta är aktuellt. Svenska kraftnät anser att det inte är lämpligt att överföra ett eventuellt överskott från effektreserven mellan åren. Detta med grund i att de aktörer som är med och finansierar effektreserven ena året kan ha en förändrad portfölj till nästa år, liksom att Balansansvariga tillkommer och upphör mellan åren. Bilaga 8: Avräkning och fakturering 27. Gemensam faktura/utanordning En aktör framför önskemål om att erhålla en gemensam faktura/utanordning från esett för alla Balansansvarstjänster, på samma sätt som Svenska kraftnät hanterar detta idag. Aktören menar att det skapar en onödig administration att esett fakturerar eller kediterar denne för FRR-M, specialregleringar och balanskraft medan den Balansansvariga ska fakturera Svenska kraftnät för Systemtjänster baserat på den data som skickats till Balansansvarige från Svenska kraftnät. I och med att avräkningen delvis kommer att skötas av esett, i och med NBS-projektet, så kan detta önskemål inte tillgodoses. NBS-modellen innebär att avräkningen för Regler- och Balanskraft harmoniseras medan Systemtjänsterna kommer att skötas separat hos varje enskild TSO. Därför kommer oundvikligen Systemtjänsterna att separeras från Regler- och Balanskraft i och med att dessa inte avräknas av en enskild part längre. Balansansvariga kommer att erhålla en faktura som inkluderar både Regler- och Balanskraft och avgifter från esett, vilket innebär att det ändå blir en faktura mindre än idag. 9/12

10 28. Korrigering för Regleråtagande En aktör ifrågasätter varför det är olika deadline för bilateral handel när regleråtaganden kan korrigeras med Svenska kraftnät fram till kl nästföljande vardag. Svenska kraftnät har identifierat att det blir komplext att ha flera olika deadlines för olika typer av korrigering. Korrigering av värden för bilateral handel urspringer dock ur NBS-projektet och är en överenskommelse inom detta. Det kommer att ske en separat remiss under hösten 2015 angående deadline för korrigering av värden. 29. Avräkning av FRR-M En aktör framförde att de saknar ett stycke kring avräkning av FRR-M, att jämföras med de befintliga för avräkning av FCR och FRR-A, för att tydliggöra hur detta ska hanteras. I enlighet med förslaget har Avräkning av FRR-M tillförts i dokumentet där korrigering av avräknade värden FRR-M tydliggörs. 30. Fakturering av Systemtjänster En aktör frågade vad texten Balansansvarig fakturerar Svenska Kraftnät för Systemtjänster innebar och menade att de inte kände igen denna. Skrivningen som aktören syftar till är ny och lyftes upp i det förklarande dokumentet för att tydliggöra att det är en förändring mot nuvarande version av avtalet. Texten innebär att Svenska kraftnät inte längre ställer ut utanordningar för de Systemtjänster som Balansansvariga har sålt till Svenska kraftnät och de Balansansvariga får fakturera Svenska kraftnät för dessa. 31. Faktureringsrutiner En aktör framförde att faktureringsrutinerna inte är tillräckligt tydligt beskrivna och önskade att en betalningsmatris infördes i avtalet som tydliggjorde hur betalningarna skulle ske, till vem, etc. Texten i avtalet har förtydligats avseende villkoren för fakturering. En matris över alla betalningar införs inte i avtalet, då endast betalningar mellan Svenska kraftnät och Balansansvariga är relevanta och berättigade att ha med i avtalet. 32. Faktureringstider En aktör framför att faktureringstiderna för avräkningen bör harmoniseras. I textförslaget för nya avtalet sker faktureringen mellan Svenska kraftnät och Balansansvarig månadsvis, medan fakturering mellan esett och Balansansvarig sker veckovis. 10/12

11 Svenska kraftnät rådfrågade även Elmarknadsrådet i denna fråga där aktörerna framförde att veckovis fakturering är önskvärt. Därför uppdateras avtalet i enlighet med detta önskemål och fakturering av Systemtjänster sker därför per Leveransvecka (mån-sön). Övriga synpunkter 33. Nätägares rapportering En aktör kommenterade förändringen att nätägarna får 13 dagar på sig att rapportera godkända mätvärden mot idag 5 dagar. Aktören menar att detta blir en klar kvalitetsförsämring som försvårar Balansansvarigas planering och påverkar de prognoser som skickas till Balanstjänsten. Ändrad tidsperiod för nätägare att rapportera in mätvärden är resultatet av en harmonisering i Norden genom NBS-projektet och frågan har därför diskuterats i det forumet. Nedan återges vad NBS-modellen innebär med avseende på rapportering av mätvärden från nätägare. I Sverige finns idag krav på rapportering av timmätvärden dygnet efter Leveransdygnet. Detta krav är förenligt med NBS-modellen och kommer därför fortsatt att gälla. Vad gäller rapportering av rättade timmätvärden så finns idag krav i Sverige på att detta ska ske inom 5 vardagar och att Svenska kraftnät fakturerar Leveransperioden (halvmånad) cirka 7 dagar efter brytningen. NBS-modellen medger att denna tidsperiod förlängs med 5 vardagar till totalt 13 dagar efter Leveransdygnet varför detta är ett förslag på ändring som har framförts till Energimarknadsinspektionen gällande mätföreskrifterna (där arbete med uppdatering av dessa pågår). Den förlängda tiden för rättade mätvärden grundar sig i att det inte kommer att ske någon korrektionsavräkning i NBS-modellen såsom det görs i Sverige idag. Idag utför Svenska kraftnät en korrektionsavräkning ca 1,5 månad efter leveransperiodens slut (halvmånad). I och med att denna centrala korrektionsavräkning försvinner och ersätts av bilateral korrigering mellan parter så är förhoppningarna att rättningar avmätvärdena kommer att ske i större utsträckning inom de 13 dagarna efter leveransperioden och därmed att rättade mätvärden totalt sett finns på plats tidigare än idag. 11/12

12 34. Nästa remiss En aktör framförde att Svenska kraftnät på ett förtjänstfullt sätt presenterat föreslagna förändringar i ett separat dokument men föreslog att förändringarna även markerades i själva Balansansvarsavtalet. Svenska kraftnät tackar för synpunkten och kommer att skicka med avtalet med spåra ändringar markerade i de fall som detta bedöms lämpligt och tydligt. Det uppdaterade avtalet med förändringar gjorda baserade på de remissvar som emottagits kommer att skickas ut i två versioner ett med spåra ändringar och ett som är rent. Övriga förändringar i avtalet sedan remissomgångens utskick 35. Definition av Avtal I versionen som sändes ut föll den nytillkomna definitionen av Avtal bort i Balansansvarsavtalet (men angavs i det förklarande dokumentet). Denna definition har därför tillkommit i den uppdaterade versionen av avtalet. 36. Definition av Leveransvecka I och med ett införande av en ny tidsperiod, Leveransvecka, för fakturering så har denna definition tillkommit. 37. Flyttat textstycke Textstycket gällande Produktionsförflyttningar, tidigare Bilaga 5 stycke 5.4, har flyttats till Bilaga 2 stycke 2.7. Orsaken är att produktionsförflyttningar inte anses vara kopplade till FRR-M, varför denna text inte ska ligga i bilagan om FRR-M. 12/12

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och

Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) och AVTAL/1960 Avtal om Balansansvar för el mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och...... ("Balansansvarig") Organisationsnummer... Momsregistreringsnummer... Registreringsnummer för

Läs mer

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 SvK1000, v3.2, 2012-03-09 Marknad Ulrika Formgren 2015-06-16 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 Närvarande Stefan Braun, Bixia Martin Brink, DinEL Björn Klasman, Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Elmarknadsrådets möte 2014-09-23

Elmarknadsrådets möte 2014-09-23 SvK1000, v3.2, 2012-03-09 Marknad Ulrika Formgren 2014-10-24 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2014-09-23 Närvarande Fredrik Lind, Bergen Energi Johan Schönström, BillerudKorsnäs Martin Brink, DinEL

Läs mer

2013-10-11 2013/576. Effektreserven. En uppföljning och analys av avvecklingen av den svenska effektreserven

2013-10-11 2013/576. Effektreserven. En uppföljning och analys av avvecklingen av den svenska effektreserven 2013-10-11 2013/576 Effektreserven En uppföljning och analys av avvecklingen av den svenska effektreserven Förord Den svenska effektreserven tillkom som ett led i avvecklingen av kärnkraftverket i Barsebäck

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09)

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09) SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Handel & Försäljning Gunilla Stawström 08-677 2665 gunilla.stawstrom@svenskenergi.se YTTRANDE 1 (13) Datum Beteckning 2013-09-23 044/2013 Näringsdepartementet

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

SVENSK ELMARKNADSHANDBOK

SVENSK ELMARKNADSHANDBOK SVENSK ELMARKNADSHANDBOK Utgåva nr 12B version 2012-10-01 Innehåll 0. Introduktion 6 0.1 Allmänt om Elmarknadshandboken... 6 0.1.1 Vad är krav och vad är rekommendationer?... 6 0.1.2 Kommande lag- eller

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:112

Regeringens proposition 2014/15:112 Regeringens proposition 2014/15:112 Nordisk balansavräkning Prop. 2014/15:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och

Läs mer

SVENSK ELMARKNADSHANDBOK

SVENSK ELMARKNADSHANDBOK SVENSK ELMARKNADSHANDBOK Utgåva nr 15A version 2015-04-01 Innehåll Kapitel 0 Introduktion... 8 0.1 Allmänt om Elmarknadshandboken... 9 0.1.1 Vad är krav och vad är rekommendationer?... 9 0.1.2 Kommande

Läs mer

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN 1. SAMMANFATTNING...3 2. BAKGRUNDEN TILL INDUSTRIBUD...5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTREDUKTIONER...7 3.1 Företag som redan har incitament

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 Datum Dnr 2011-08-10 2011/897 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2010/2011 och 2011/2012 En rapport till Näringsdepartementet 1/38 2/38 Förord Svenska Kraftnät redovisar årligen, på regeringens

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2014-2015 Medlemsdiskussion på årsmötet den 12 maj 2014 och beslutade på styrelsemötet den 10 juni 2014 Maj 2014 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 08B rev 0 2008-10-27 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 11 1.1 VAD ÄR

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 10B rev 2 2011-02-01 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 21 1.1 VAD ÄR

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:137

Regeringens proposition 1998/99:137 Regeringens proposition 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Prop. 1998/99:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 1999 Göran Persson

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Backlund Thomas 2015-03-03 KSN-2014-1681 Kommunstyrelsen Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner

Läs mer