Frobbit AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frobbit AB www.frobbit.se"

Transkript

1 Frobbit AB Frobbit! svar på Remiss ang Förslag till ändringar i Registraravtalet Frobbit! lämnar härmed de synpunkter vi har på de förslag till ändringar i Registraravtalet som.se skickade ut den 3 juli 2012 och med sista svarsdatum den 15 september Frobbit! vill inleda med att påpeka olämpligheten i att skicka ut en remiss i mitten av sommaren och den period som av tradition är svensk semesterperiod. I realiteten så är den tid som Registrarerna har till förfogande att diskutera förslaget både internt och med varandra reducerad till 1 månad, vilket är mycket kort tid. Frobbit! vill instämma i att det efter tre år med det nuvarande avtalet är sunt att se över och uppdatera avtalet. Avtalet måste överensstämma med verkligheten och efter tre år har.se fått en erfarenhet av vad som fungerar respektive inte fungerar och avtalstexten måste följa med denna utveckling. Frobbit! anser också att det inte är brådskande med ett nytt avtal utan att när synpunkterna från denna remissomgång bearbetats så ser vi fram mot ett nytt förslag på remiss. Punkt 3 Frobbit! saknar definition av vem som är kund till.se Registry. Stiftelsen för InternetInfrastruktur (IIS) eller.se har ett flertal olika kunder, Registraravtalet berör dock enbart relationen mellan.se Registry och Registrarer och därför vore det önskvärt med en definition av vem som är kund till.se Registry för att undanröja oklarheter. Punkt och Punkt 3.2 Det är bra att förtydliga vilka dokument som ingår så att det är tydligt för båda parter. Med denna remiss följde ett dokument kallat Översikt Registraravtalet med bilagor, instruktioner mm. I det dokumentet beskrivs betydligt fler dokument än vad som är listat i punkt 3.2 där det istället konstateras att det kan ingå ytterligare dokument och som ska finnas på.se webbplats. Det ger en inneboende osäkerhet om vilka dokument som ingår i avtalet. Sida 1 av 6

2 Det vore också bra att komplettera med den (fasta) URL under vilken samtliga dessa dokument kan hittas. Detta gäller både aktuell policy och policy vid visst datum. Antingen på IIS publika webbplats iis.se eller på Registrarwebben (registrar.iis.se). Det är då också viktigt att i avtalet säga hur information på URL en uppdateras och hur information om det ges. Punkt 6.1 (iv) P.g.a. den policy som idag gäller då en Registrar inte kan lägga till en namnserver som använder ett domännamn som inte finns under Registrarens förvaltning kan tyvärr denna punkt inte alltid uppfyllas. Det är viktigt att det som står i avtalet och de regler som står i policy står i överenstämmelse med varandra. Frobbit! föreslår därför att denna punkt samt policy ses över så att de är i överensstämmelse innan detta nya avtal börjar gälla. I just detta specifika fall anser vi policy skall ändras så att punkt 6.1 (iv) kan uppfyllas av registrarer. Punkt 6.1 (vi) Registreringsvillkoren måste uppdateras för att korrespondera mot kravet att mottagande Registrar skall informera innehavaren om påverkan på DS-poster. Med dagens Registreringsvillkor vet inte innehavaren att han kan ställa den frågan/det kravet på sin nya Registrar och det blir då inte reciproka villkor. Sista stycket blir med den nya meningen märklig. Frobbit föreslår att stycket stryks och att stycke tre istället kompletteras med: Avlämnande Registrar måste lämna ut Auktorisationskoden utan att det medför några ytterligare kostnader för Innehavare. Samtidigt uppdateras punkt 3 (iii) med: Uppdatering av kontaktuppgifter skall ge utan kostnad för Innehavare. Punkt 6.1 (viii) Texten borde harmoniseras så att samstämmighet med hur de övriga punkterna under 6.1 är formulerade. De två första meningarna kan ersättas med en: Registaren åtar sig att på Innehavarens begäran lägga till, ta bort eller ändra DSposter, oavsett namnserveroperatör. Sida 2 av 6

3 Texten som den står i förslaget är förvirrande och det är inte tydligt vilket problem som.se försöker lösa. Kanske menar.se detta: I de fall registraren är DNS-operatör för en Innehavares domännamn äger registraren rätt att på egen hand lägga till, ta bort eller ändra angivna DS-poster för dessa domännamn. Frobbit! anser att texten bör ses över så att det blir tydligt vad som menas. Det framgår inte heller klart hos vem det kan uppstå driftstörningar. Det öppnar för godtycke. Punkt 7.1 Första meningen borde kompletteras med den fasta URL där instruktionerna kan hittas. Se också ovan. Punkt 7.2 Registreringsvillkoren gäller mellan Innehavare, Registrar och.se. Det måste förtydligas i 7.2 samt i Registreringsvillkoren så att det är tydligt även för Innehavare. Punkt 7.4 Editoriell ändring av form för tjänst/er/na i första meningen:. utföra Registreringstjänst skall..utföra Registreringstjänst Punkt 7.5 Skriftligt? Räknas ett mail som skriftligt? Kan man informera.se via ett mail eller måste det skickas ett fysiskt brev? Punkt 9.1 Förtydliga med vad som gäller för fälten innehavare respektive organisation för enskilda firmor. Det är oklart idag. Förtydliga också att det går att ange teknisk chef/domain manager och liknande positioner inom ett företag. Individer flyttar på sig, funktioner är mer beständiga och underlättar för att upprätthålla korrekta innehavaruppgifter. Sida 3 av 6

4 Punkt 9.4 och Instruktion 5 Frobbit! tycker det är bekymmersamt att.se skriver rutiner för hur Registrarer ska arbeta. Kravet på att det ska vara valida uppgifter finns i avtalet. På vilket sätt Registraren arbetar med det måste varje Registrar få besluta om själva och i konkurrens med varandra..se ska inte diktera Registrarerens interna arbetsmetoder. Punkt och Instruktion 6 Frobbit! anser att.se inte ska införa en deponeringstjänst. Frobbit! är medveten om att den är tillkommen i ett vällovligt syfte för att möjliggöra för Registrarer att arbeta med fullmakter på samma sätt som advokatbyråer gör redan idag, däremot så ser vi också stora risker med att tjänsten kommer skapa fler rpoblem än vad de löser.frobbit! föreslår att.se funderar på om det går att tillgodose de behov som finns på annat sätt än genom att införa denna deponeringstjänst. Frobbit! har uppfattat det som att.se inte vill att det ska förekomma proxylösningar på det viset som förekommer inom gtld er: Frobbit! är dock orolig för att denna Deponeringstjänst kan utnyttjas för att möjliggöra just proxyregistreringar men med ett innehavarskap som kan rotera på mellan 1-60 dagar. Då har.se istället för att motverka proxyregistreringar uppmuntrat desamma. Frobbit! kan också se hur deponeringstjänsten kan nyttjas för utökade tjänster till andrahandsmarknaden där det bakom deponeringsregistreringar döljer sig auktionsförfarande. Förvisso så skall varje Registrar fritt få besluta om vilka affärsmodeller de vill ha, däremot så kanske man inom domännamnsbranschen precis som inom andra branscher också välja vad man vill arbeta med och att man inte kan utföra samtliga möjliga uppgifter inom samma bolag/koncern. Som exempel från annan bransch kan ges att man inte kan vara revisor och samtidigt utföra redovisningstjänster för samma bolag. Punkt 14.2 Frobbit! undrar vad som händer när.se kontaktat en Registrar? Om inte Registraren vidtar lämpliga åtgärder, vad kommer då att inträffa? Om den enda påföljd som bli när en Registrar hotar se-zonens stabilitet är att man blir kontaktad av.se lär det inte avskräcka den som vill hota stabiliteten. Sida 4 av 6

5 Punkt 14.4 Vad en Innehavare upplever som obeställd kommersiell information varierar. Bl a finns risken att det krav som.se vill införa på kontroll att innehavares uppgifter anses vara obeställd kommersiellt information. Punkt 14.5 Den sista meningen är ny. Den förbjuder inte en Registrar att ha en återförsäljare som också är Registrar, bara tvärtom. På vilket sätt faller det på en Registrar att kontrollera att en av deras återförsäljare inte också är Registrar? Det går inte att förutsätta att samtliga Registrarer har kännedom om samtliga sina kollegor/konkurrenter, speciellt inte när kåren växer. Punkt 17 Reciprocitet borde gälla vad gäller skadeståndskraven så att det är antingen tre eller 10 basbelopp i båda riktningarna. Punkt 18.3 Kundstock brukar ses som en tillgång av en konkursförvaltare. Att bli av med den tillgången ur boet borde inte ses positivt av dessa. Punkt 21.2 Enligt punkt 15.4 och vad som också tillämpas så gäller att EPP-förändringar skall ha 6 månaders varsel. Det bör reflekteras även i denna punkt. Frobbit! undrar också vad som menas med mindre förändringar? Bilaga 1 Frobbit! vill påpeka att administrativ kunskap och teknisk kunskap inte finns hos samma individer. Därför är det viktigt att kunskapsprovet speglar det administrativa och inte (som var fallet med provet våren 2012) också inkluderade tekniska frågor. Att tekniken fungerar testas dagligen och testas i samband med att Registraren går i drift med sitt system. Bilaga 4 Frobbit! vill uppmärksamma.se på att det finns olika sätt att ta betalt. Det är inte nödvändigtvis så att en Innehavare betalar i förskott, det förekommer också Sida 5 av 6

6 efterskottsbetalning. Det vore bra om det kunde vara reflekterat i näst sista stycket punkt 1.3 Bilaga 5 Det bör ges större möjligheter för Registraren att själv bestämma hur kontrollen av uppgifter skall ske. Stycke 2 indikerar en uppsökande verksamhet och det kan finnas andra sätt att utföra kontrollen på. Det kan dessutom ske på olika sätt för olika innehavare hos samma Registrar och det bör skrivningen också medge. Kontrollen måste också kunna ske så att man enbart behöver kontakta en Innehavare en gång och då för samtliga domännamn i dennes portfölj och inte en gång per domännamn. Bilaga 6 Då Frobbit! inte anser att depponeringstjänsten skall införas så behövs heller inte Instruktionen för den. Internationellt så initieras för närvarande utredningar av fulbeteenden som har bärighet just på de möjligheter som en deponeringstjänst ger och som Frobbit! givit uttryck för ovan. Att införa en deponeringstjänst i detta läge tror Frobbit! är att be om problem. Rutinbeskrivningen Av vilken anledning vill.se uppmuntra till kartellbildning? Förtydligande av vilket problem som.se behöver lösa skulle underlätta att förstå varför kartellbildning föreslås och att komma med ett konstruktivt förslag på hur problemet kan lösas. Sida 6 av 6

.SE:s remiss 2012-07-02 Synpunkter på förslag till nytt Registry-Registraravtal

.SE:s remiss 2012-07-02 Synpunkter på förslag till nytt Registry-Registraravtal Stiftelsen för Internetinfrastruktur Elisabeth Ekstrand, Filippa Murath (via e-post till remissvar@iis.se).se:s remiss 2012-07-02 Synpunkter på förslag till nytt Registry-Registraravtal Wpsyd Webhosting

Läs mer

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05 .SE Registry FAQ för Registrarer 2009-06-05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...6 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, SE REGISTRY OCH SE DIREKT?...6 1.2 VAD INNEBÄR

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

REGISTRY REGISTRARAVTAL

REGISTRY REGISTRARAVTAL REGISTRY REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.nu 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG.

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP Återförsäljaravtal 1 PARTER 1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS], nedan

Läs mer

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument...3 1.2 Förkortningar och definitioner...3

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Bifogat finns den rapport gällande K artläggning av utvecklingen kring avtal mellan cctld operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden (avtalsnr

Läs mer

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) 2014 12 09 1) Vad är en registrar? En registrar är en ackrediterad återförsäljare av domännamn. Alla som vill ha en.sedomän måste registrera domännamnet

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28 Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2011-10- 28 Svar på remiss av kartläggning av utvecklingen kring avtal mellan cctld- operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning Linköpings universitet, vt. 2005 Marie Bengtsson Engelsk titel: Obligation

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Rapportnummer 2015-02-06. PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen

Rapportnummer 2015-02-06. PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen Rapportnummer Datum 2015-02-06 PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i Rapportnummer Diarienummer

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30.

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30. Göteborgs universitet YTTRANDE Handelshögskolan 2012-10-22 Företagsekonomiska institutionen Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 STOCKHOLM Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm 1(5) www.forbundetrorelsehindrade.org Lund 2005-02-22 Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm Handikappombudsmannens rapport DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET En av de viktigaste intressefrågor

Läs mer

2000-07-07 FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PÅ INTERNET. Inledning. Syfte

2000-07-07 FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PÅ INTERNET. Inledning. Syfte 2000-07-07 FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PÅ INTERNET Inledning Syfte Denna promemoria har upprättats för att klargöra Finansinspektionens synpunkter på hur en Internet-mäklares webbsida bör vara utformad. Det allmänna

Läs mer

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58)

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande handikapporganisation med mer än

Läs mer