Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet"

Transkript

1 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Stockholm Till Finansdepartementet (Fi2005/5690) Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet Fondbolagens förening överlämnar härmed sitt yttrande över lagrådsremissen Ändringar i premiepensionssystemet avseende avsnitt 6.4 om kostnadseffektiva placeringsalternativ och avsnitt 7.1 om fondbytesavgift. Föreningen hälsar med tillfredsställelse regeringens ståndpunkt att bibehålla ett fritt utbud av fonder på fondtorget och vill framföra förhoppning om att konkurrens i premiepensionssystemet ska ske på lika villkor för olika aktörer, privata eller statliga alternativ. Detta är en förutsättning för att uppnå bästa långsiktiga resultat för pensionsspararna. Föreningen avstyrker förslaget om Kostnadseffektiva placeringsalternativ (KEPA). Vi anser att det är en tillräcklig åtgärd att Premiesparfonden ersätts av valbara generationsfonder och att det blir förvirrande för spararna med en helt ny, annorlunda konstruktion i systemet utanför fondtorget. Föreningen tillstyrker att Pensionsmyndigheten får en möjlighet att införa fondbytesavgifter med syfte att beivra korttidshandel. Tillstyrkandet av denna möjlighet betyder dock inte att föreningen tar ställning för att fondbytesavgifter ska införas. Det finns både för- och nackdelar med sådana avgifter som måste analyseras noggrant. Vi konstaterar att de båda förslagen från regeringen syftar till att komma till rätta med problem som s.k. förvaltnings-/rådgivarbolag idag förorsakar. En av orsakerna till framväxten av dessa bolag är brister i myndighetens informations- och beslutsstöd som föreningen anser behöver utvecklas, förenklas och förbättras. Vidare kan de nya avtal som PPM nu har för avsikt att införa med aktörer med webbaserade tjänster, krav på fullmakt m.m. få stor betydelse. Myndigheten bör även uppmärksamma de avgifter som pensionsspararna får betala för de tjänster som förvaltnings-/rådgivningsbolagen erbjuder.

2 6.4 Kostnadseffektiva placeringsalternativ Föreningen avstyrker förslaget om Kostnadseffektiva placeringsalternativ (KEPA). Vi anser att det är en tillräcklig åtgärd att Premiesparfonden ersätts av generationsfonder som också blir valbara. Föreningen menar att det blir förvirrande för spararna med att införa en helt ny, annorlunda konstruktion i systemet utanför fondtorget. Det är som att ha två olika pensionssystem i ett. Alternativet verkar också svårt att kombinera med andra valbara fonder och innebär i så fall en begränsning för spararna. Tanken med KEPA är att det skulle vara enklare att välja risknivå istället för fonder. Att informera om risk är väsentligt, men att välja risk utan att förstå vad det innebär för produkt kan tvärtom leda till mindre kännedom om vad spararen erhåller. Att ta hänsyn till risk är en del i fondvalet som bör lyftas fram tydligare i en utvecklad Lots istället för att ett parallellt annat system i premiepensionen införs. Vidare innebär ett sådant nytt statligt alternativ att staten får en ökad roll som marknadsaktör som också innebär att konkurrensneutraliteten med de privata alternativen rubbas. Statskontoret framhåller i sin rapport (2007:5) vikten av konkurrensneutralitet för att pensionssystemet ska fungera på bästa sätt för pensionsspararna. Motivet för dessa nya statliga KEPOR bygger bland annat på resultat från amerikansk forskning, som lagrådsremissen (och tidigare utredningen) hänvisar till, avseende lågt valdeltagande vid ett fritt utbud med ett stort antal alternativ. I USA har dock de forskare som refereras till (bl.a. professor Sheena Iyengar vid Columbia University) reviderat sina resultat som inte visade sig stämma med vad som hände i verkligheten. Det visade sig att förklaringen till att val inte gjordes vid ett ökat utbud var oordning i exponering och bristande beslutsstöd. (Källa: Chris Anderson Long tail 2007) Ett stort fritt utbud av fonder för sparare med olika önskemål förutsätter att utbudet presenteras på ett välstrukturerat sätt och att ett gott beslutsstöd erbjuds. Regeringen konstaterar inledningsvis (Avsnitt 3, sid 15) att PPM redan i tillräcklig utsträckning har infört ett förbättrat beslutsstöd. Föreningen delar inte denna uppfattning. Föreningen anser att syftet med Lotsen är lovvärt, men anser att erfarenheterna visar att utformningen inte är tillfredsställande. Förbättringar av Lotsen är mycket önskvärda och föreningen skulle välkomna att ett sådant utvecklingsarbete i den nya myndigheten sker i nära samråd med branschen. Ett statligt beslutsstöd bör omfatta hela utbudet och inte som idag begränsas genom att myndigheten väljer vilka fonder som får delta i detta. Föreningen har i denna fråga samma uppfattning som också framkommer i Statskontorets rapport. PPM har inte lyckats med beslutsstödet Lotsen, vilket föreningen snarare anser vara ett misslyckande av myndigheten än brister hos pensionsspararna. Det visar på klokskap från spararnas sida att istället för Lotsen välja PPM:s ordinarie fondtorg som liksom personligt konto på PPM:s webbplats är mer välstrukturerat. Sid 2

3 De synpunkter som föreningen har framfört om förbättringar i Lotsen har myndigheten inte beaktat. Synpunkter har framförts i brev till såväl PPM som till utredaren av en ny pensionsmyndighet. Det nya uppdraget som nyligen givits utredaren om förbättrat informationsstöd i samverkan med branschen, välkomnas av Fondbolagens förening. Föreningen delar regeringens uppfattning att det är av stor vikt att statliga placeringsalternativ inte ska förvaltas av Pensionsmyndigheten. Det är av central betydelse att denna myndighet inte är en marknadsaktör utan står neutral till hela utbudet inom premiepensionssystemet. Vi anser inte heller att staten, varken Pensionsmyndigheten eller 7:e AP-fonden ska särskilt satsa statliga medel för att marknadsföra enbart de statliga alternativen. Informationen från statens sida måste stå för konkurrensneutralitet. Den höga rabatten på fondavgifterna i premiepensionssystemet är ytterligare en anledning till detta. Rabatten begränsar de privata alternativens möjligheter till marknadsföring, vilket i gengäld ställer krav på konkurrensneutral information från statens sida. Föreningen menar att förslaget om KEPA är en övertro på att statliga alternativ skulle vara överlägsna vad ett fritt utbud av privata aktörer kan erbjuda. Kostnadseffektivitet är också något som fondutbudet erbjuder såväl bland de privata som statliga alternativen. Att vara kostnadsmedveten handlar både om pris och vad man får. Vi delar dock uppfattningen att spararna behöver ett gott beslutsstöd och menar att PPM inte har gjort tillräckligt på detta område. Regeringen föreslår att Premiesparfonden ska ersättas av generationsfonder med möjlighet att få högre risk än i dagens icke-valsfond. Föreningen har tidigare tillstyrkt förslaget om generationsfonder och en helhetssyn på pensionssparandet. Föreningen delar uppfattningen att en hög andel aktier ger störst förutsättning för att på lång sikt ge goda pensioner. Premiesparfonden består dock redan idag av 92 procent aktier, vilket måste betraktas som en relativt hög andel. Det är också av stor vikt att fondernas risk överensstämmer med förväntningarna hos de sparare som avstår från ett aktivt val och får ett statligt alternativ. Vi är tveksamma till att ett statligt icke-valsalternativ, som de nya generationsfonderna också kommer att utgöra, ska kännetecknas av ännu högre risk och om det kommer att överensstämma med spararnas uppfattning om vad de får om de inte gör ett aktivt val. Är det inte mer önskvärt att uppmuntra de sparare som önskar högre risk att göra ett aktivt val än att det omvända gäller, det vill säga att sparare som önskar en lägre risk/ aktieexponering måste göra ett aktivt val? Sid 3

4 7.1 Fondbytesavgift Föreningen anser att det är rimligt att myndigheten får beslutsrätt beträffande eventuella fondbytesavgifter. Det betyder dock inte att föreningen tar ställning för att sådana avgifter införs. Erfarenheterna av premiepensionssystemet visar att de flesta fondspararna inte byter fonder alltför ofta. Tvärtom har många aldrig gjort ett val eller omval. Även om sparandet är långsiktigt finns anledning att uppmuntra spararna till ökat engagemang och till översyn av sitt sparande när förutsättningar förändras för den enskilde eller i omvärlden. Om fondbytesavgifter införs anser föreningen att ett visst antal fria byten ska kunna göras varje år utan avgift. Det är också av vikt att inte nya administrativa system införs som leder till ökade totalkostnader för byten. Fondbolagens förening anser att det finns problem inom premiepensionssystemet som en följd av de s.k. förvaltarbolagens insättningar och uttag som görs sammantaget för många fondsparare vid en och samma tidpunkt. Extremt stor handel med värdepapper påverkar marknadsvärdet. Det ger negativa konsekvenser med minskat andelsvärde för de andelsägare som har en långsiktig placering i fonden såväl inom som utanför PPM. Myndighetens nya avtal med aktörer med webbaserade tjänster (2K), krav på fullmakt m.m. kan få stor betydelse för ett bättre fungerande system för spararna. Fondbolagens förening tillstyrker därför att det införs en möjlighet för pensionsmyndigheten att införa fondbytesavgifter om syftet är, och konstruktionen leder till, att beivra korttidshandel samt att avgifterna tillfaller berörda fonder. Sådana avgifter har införts för annat fondsparande utanför PPM i samråd mellan branschen och Finansinspektionen. Avgifterna tillfaller berörda fonder och kompenserar på så sätt kvarvarande andelsägare för den negativa påverkan som andra kunders korttidshandel har förorsakat. Det kan även finnas andra lösningar än fondbytesavgifter för att komma till rätta med problem med korttidshandel, vilka med fördel kan diskuteras i samverkan mellan myndigheten och branschen. FONDBOLAGENS FÖRENING Erik Feldt Ordförande / Pia Nilsson Vd Sid 4

5 Sid 5

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

RiR 2004:16. Premiepensionens första år

RiR 2004:16. Premiepensionens första år RiR 2004:16 Premiepensionens första år ISBN 91 7086 011 4 RiR 2004:16 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Finansdepartementet Socialdepartementet Datum 2004-06-10 Dnr 31-2003-0666

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

2014 Johannes Hagen. Var är ideologin i pensionsdebatten? Ett. Fem frågor att uppmärksamma. Skrift två i serien unga och pensioner.

2014 Johannes Hagen. Var är ideologin i pensionsdebatten? Ett. Fem frågor att uppmärksamma. Skrift två i serien unga och pensioner. 2014 Johannes Hagen Var är ideologin i pensionsdebatten? Ett Fem frågor att uppmärksamma. Skrift två i serien unga och pensioner. Förord De diskussioner som idag förs om pensionssystemets framtid är ofta

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM YTTRANDE 2012-11-28 Betänkandet Nya villkor för public-service

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Spelar kostnaden någon roll?

Spelar kostnaden någon roll? Spelar kostnaden någon roll? En studie om fondavgiftens betydelse för premiepension Författare: Sara Abbaoui Josefine Johansson Handledare: Karl Johan Bonnedahl Student Handelshögskolan Vårterminen 2014

Läs mer

Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25. med utlåtanden

Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25. med utlåtanden Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25 med utlåtanden 63 Motion 22 Stärk hyresgästernas ställning i hyreslagen Hyresgästernas ställning i hyreslagen (JB kap 12) är betydligt svagare än de flesta tror.

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Dagordningens punkt 16 Inkomna motioner Följande motioner har inkommit 1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Lite guldkant på tillvaron vill vi säkert ha var och en, men att

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2014-05-06 Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015; Dnr. Fi2014/1430 Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer